Індивідуально-психологічні відмінності переживання почуття провини : Индивидуально психологические отличия переживания чувства вины • Название:
 • Індивідуально-психологічні відмінності переживання почуття провини
 • Альтернативное название:
 • Индивидуально психологические отличия переживания чувства вины
 • Кол-во страниц:
 • 185
 • ВУЗ:
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  На правах рукопису
  Софіна Лариса Валеріївна
  УДК 159.942

  Індивідуально-психологічні відмінності переживання почуття провини

  19.00.01 загальна психологія, історія психології

  дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник:
  кандидат психологічних наук,
  доцент
  Кириленко Т.С.

  Київ - 2008  ЗМІСТ  ВСТУП...................................................................................................................3

  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ ЯК ЕМОЦІЙНОГО ЯВИЩА

  1.1. Почуття провини, як феномен емоційної сфери особистості............................................................................................................10
  1.1.1. Розуміння провини в емоційній сфері особистості.......................10
  1.1.2. Проблеми вивчення почуття провини: визначення, механізми, функції....................................................................................................................21
  1.2. Порівняльний аналіз основних підходів до вивчення почуття провини..................................................................................................................26

  РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  2.1 Розробка моделі емпіричного дослідження переживання почуття провини..................................................................................................................46
  2.2. Організація проведення емпіричного дослідження............................66
  2.2.1. Етапи проведення емпіричного дослідження...........................................66
  2.2.2. Обґрунтування методик дослідження.......................................................69
  2.3. Аналіз ознак та характеристик почуття провини........................................77
  2.4. Зв’язок показників почуття провини та особистісних властивостей..........................................................................................................82

  РОЗДІЛ ІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ

  3.1. Типологічні особливості переживання почуття провини.......................103
  3.1.1. Особливості типів переживання почуття провини за спрямованістю....................................................................................................103
  3.1.2. Особливості особистостей які переживають почуття провини...........107
  3.2. Статеві відмінності в переживанні почуття провини..............................117
  3.3. Основні підходи використання результатів дисертаційного дослідження у практиці...............................................................................................................132

  ВИСНОВКИ....151

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............155

  ДОДАТОК А. Бланки методик..167

  ДОДАТОК В. Кореляційний та факторний аналіз..........................................176
  ВСТУП

  Актуальність теми. Серед почуттів, які значуще впливають на життя особистості, її розвиток та психічне здоров’я, особливе місце займає почуття провини. Науковий інтерес до вивчення почуття провини зберігається упродовж тривалого часу, що зумовлюється потребами практики. Адже відомо, що надмірно виражене почуття провини може призвести до невротичних розладів особистості, а неспроможність його переживати - до соціальної дезадаптації. Актуальність дослідження почуття провини пов’язана і з моральною кризою в суспільстві, з нестабільністю суспільної ситуації. За таких умов ускладнюється процес самореалізації, що може викликати в особистості почуття провини, яке позначається на особливостях ставлення до самої себе й інших людей.
  Почуття провини як емоційне явище попри його соціальну детермінованість характеризується суб’єктивністю проявів та індивідуальністю внеску у створення світу переживань особистості. Такі переживання розкриваються через якісні, кількісні, змістові характеристики почуття провини та статеві відмінності в його вияві. Відтак, з’ясування індивідуально-психологічних особливостей переживання людиною почуття провини є актуальною психологічною проблемою, вирішення якої важливе для надання кваліфікованої психологічної допомоги з метою гармонізації особистості, забезпечення особистісного зростання.
  Ця проблема була предметом вивчення багатьох галузей психологічної науки: загальної психології (Г. Бреслав, Ф.Ю. Василюк, К. Ізард, С.Л. Рубінштейн); психології моральності (Б.І. Додонов, В.К. Демиденко, Т.М. Титаренко); консультативної психології (Н.Ю. Максимова, К. Мілютіна, А. Маслоу, К. Хорні, Ї. Ялом та ін.). У більшості праць констатується наявність почуття провини і потреби в його вивченні, але при цьому не враховується структура особистості, не приділяється належної уваги індивідуалізації проявів провини та індивідуальним особливостям її переживання. Саме тому важливим є пошук детермінант, причин виникнення почуття провини, що дасть змогу визначити типи, профілі переживання провини з метою створення програм особистісного зростання.
  Таким чином, і сьогодні залишаються мало дослідженими відмінності у переживанні особистістю почуття провини на основі аналізу її різнорівневої структури. Отримані в ході дослідження результати стануть підґрунтям типології переживання особистістю почуття провини, що є важливим для практики психологічної допомоги.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень кафедри загальної та інженерної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах теми: Психологічні детермінанти життєвих цінностей студентської молоді” (номер державної реєстрації 02 БФ 13-02/1).
  Об’єкт дослідження: почуття провини як феномен емоційної сфери особистості.
  Предмет дослідження: індивідуально-психологічні відмінності переживання особистістю почуття провини.
  Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні відмінностей у переживанні особистістю почуття провини шляхом врахування її індивідуально-психологічних особливостей.
  Мета дослідження зумовила такі завдання:
  1. Здійснити теоретичний аналіз поняття провини шляхом систематизації основних підходів та аспектів її вивчення.
  2. Визначити змістові, кількісні та якісні характеристики почуття провини і з’ясувати їх зв’язок з індивідуально-психологічними властивостями особистості.
  3. Розробити типологію та особистісні профілі переживання людиною почуття провини через зіставлення кількісних, якісних і змістових його характеристик й індивідуально-психологічних властивостей особистості.
  4. Встановити статеві відмінності в переживанні почуття провини.
  5. Розробити методичні рекомендації для практичної роботи з корекції переживання почуття провини.
  Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження стали: основні теоретичні принципи вивчення розвитку та виховання особистості, дослідження її структури, а також концепції індивідуальності (Б.Г. Ананьєв, І.Д. Бех, А.Б. Добрович, С.Д. Максименко, А.В. Петровський, О.П. Саннікова, С. Л. Рубінштейн, В.А. Татенко, Е. Фромм, Е. Еріксон); основні положення диференціальної психології про індивідуальні відмінності (Є.П. Ільїн, В.С. Мерлін, В. Д. Небиліцин, Б. М. Теплов); уявлення про природу і сутність емоційних явищ (Ф.Ю. Василюк, К. Ізард, Т. С. Кириленко, Е.Л. Носенко, О.П. Саннікова, К. Ізард, К. Хорні, І. Ялом).
  Методи дослідження. Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань використано комплекс взаємопов’язаних теоретичних та емпіричних методів дослідження. З метою вимірювання індивідних та особистісних параметрів індивідуальності застосовано такі методики: методику ЧХТ” В. Маріщука, методику діагностування міжособистісних відносин Т. Лірі, опитувальник Б.І. Додонова для визначення переважаючих емоційних переживань, опитувальник Леонгарда-Шмішека для з’ясування особливостей характеру. Особливості кількісних, якісних та змістових характеристик почуття провини і його переживання особистістю діагностувалися за допомогою спеціально розробленої дослідницької анкети та опитувальника Басса-Дарки. У дослідженні використано також статистичні методи кількісного та якісного опрацювання отриманих результатів.
  В емпіричному дослідженні брали участь 163 особи різної статі віком від 20 до 30 років: як студенти, так і працюючі.
  Наукова новизна одержаних результатів.
  - Вперше запропоновано авторську типологію переживання провини за її спрямованістю, визначено особливості переживання особистістю провини перед самою собою й іншими людьми з урахуванням характеристик цього почуття. Розроблено особистісні профілі переживання (лідируючий, збудливий, вразливий) через зіставлення показника інтенсивності почуття провини з різними особистісними властивостями.
  - Розширено спектр індивідуально-психологічних відмінностей у переживанні людиною почуття провини. Показано наявність значущого зв’язку між кількісними показниками почуття провини і властивостями нервової системи та особливостями характеру особистості. Зокрема, високі показники почуття провини пов’язані з чутливістю нервової системи, а також з емотивністю, тривожністю і застряганням особистості.
  - Уточнено статеві відмінності в кількісних, якісних та змістових характеристиках почуття провини. Так, у жінок кількісні показники провини та її зовнішній прояв вищі, ніж у чоловіків. Крім того, у жінок переважає моральний зміст переживання провини, а у чоловіків домінує екзистенціальний зміст.
  Теоретичне значення дослідження полягає у подальшій розробці проблеми емоційних переживань особистості, зокрема в з’ясуванні їх модальнісних особливостей; розширенні спектра індивідуальних відмінностей переживання особистістю почуття провини в руслі диференціально-психологічних досліджень.
  Практичне значення дослідження полягає у визначенні типів та особистісних профілів переживання людиною почуття провини, що стало підґрунтям програми роботи психолога з корекції почуття провини, яке може бути травмуючим переживанням або заважати особистісному зростанню. Виокремлено два основних етапи роботи психолога. Перший етап має на меті підбір діагностичного інструментарію для дослідження почуття провини, що дає змогу прогнозувати можливий тип чи особистісний профіль переживання, другий обрання форми роботи: тренінгової або консультативної.
  Результати дослідження впроваджено у практику консультування, використано при створенні схеми аналізу почуття провини в психологічному центрі „Ніка” (Акт впровадження за № 7/2007). Крім того, отримані результати впроваджено в навчальний процес підготовки спеціалістів на факультеті психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах таких дисциплін Загальна психологія”, Диференціальна психологія” й Психологія переживання травмуючих ситуацій” (Акт впровадження 016/296 03.12.08).
  Особистий внесок здобувача. Подані в роботі наукові дані є самостійним внеском автора у вирішення проблеми дослідження.
  Надійність та вірогідність отриманих результатів забезпечуються теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних положень дослідження, комплексним використанням надійних і валідних діагностичних методик, якісним аналізом емпіричних даних, використанням методів математичної статистики для доведення достовірності результатів емпіричного дослідження.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження доповідалися на Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців Психологія сучасності: наука та практика” (Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 27 грудня 2003 р.); а також на конференціях молодих науковців при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 28 квітня 2005 р. і 27 квітня 2006 р.
  Публікації. Зміст і результати дисертаційного дослідження відображено в 4 публікаціях, надрукованих у фахових виданнях ВАК України. Одну зі статей написано у співавторстві.

  Структура і обсяг дисертаційного дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, який налічує 168 найменувань, та додатків. Загальний обсяг дисертації 187 сторінок (основний текст роботи становить 154 сторінки). Дисертація містить 29 таблиць і 4 ілюстрації.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Результати теоретико-емпіричного дослідження дали змогу дійти таких висновків:
  1. У дисертації подано теоретичне узагальнення і нове розв’язання наукового завдання з визначення відмінностей у переживанні почуття провини на підставі аналізу різнорівневої структури особистості. В результаті дослідження виділено два типи переживання особистістю почуття провини: спрямованість провини на саму себе і спрямованість на переживання провини перед іншими людьми та три особистісних профілі переживання: лідируючий, збудливий, вразливий на ґрунті врахування особливостей поєднання характеристик почуття провини та індивідуально-психологічних властивостей конкретної людини.
  2. Здійснено теоретичний аналіз поняття провини шляхом систематизації основних підходів і аспектів її вивчення. Цей аналіз дав змогу розкрити основні аспекти дослідження поняття провини, а саме: характеристики, компоненти і функції, а також детермінанти його виникнення. До емпіричного дослідження почуття провини включено особливості прояву переживання (зовнішнє вираження, фізіологічні реакції, рівень вияву провини), його кількісні, якісні і змістові його характеристики й індивідуально-психологічні властивості особистості, котра переживає почуття провини.
  2. З’ясовано, що у досліджуваних молодих людей переважають низький рівень вираження тривалості та середній рівень інтенсивності переживання почуття провини. Серед ознак переживання провини домінує стан внутрішньої важкості, що дістає зовнішній прояв у міміці, поведінці, вербальному вираженні.
  У змістових характеристиках переживання особистістю почуття провини розрізняються його моральний і екзистенціальний зміст (при їх домінуванні), а також невротичний зміст. В якісних характеристиках розкривається спрямованість почуття провини це провина перед іншими людьми або перед самою собою.
  4. Встановлено статистично значущі кореляційні зв’язки між показниками характеристик почуття провини і показниками індивідуально-психологічних властивостей на всіх рівнях структури особистості. Цей зв’язок найбільш виразний з показниками нервової системи та характерологічними особливостями, що є зрозумілим зважаючи на те, що в характері людини виділяються формально-динамічна (темпераментальна) та змістова детермінанти. Високі показники почуття провини пов’язані з чутливістю нервової системи, а також з емотивністю, тривожністю і застряганням особистості. Такий зв’язок підтверджується і факторним аналізом зокрема, виділенням фактора Емоційна чутливість”, який включає тривалість почуття провини, показник чутливості нервової системи, емотивні та тривожні особливості характеру, і фактора Експресивність”, до складу якого входять і показник зовнішнього прояву провини і низка особистісних характеристик: зокрема, збудливість, циклотимність та екзальтованість в особливостях характеру.
  5. Як показало дослідження, типи міжособистісних взаємин по різному пов’язані з показниками почуття провини. Чим вищу агресивність та підозріливість у взаєминах виявляють респонденти, тим інтенсивніший прояв у них почуття провини і вищий рівень усвідомленості його зовнішнього вираження. Особистостей, котрі виявляють сором’язливість, покірливість та схильність брати на себе чужі обов'язки у відносинах з іншими людьми, так само характеризує висока інтенсивність вираження почуття провини. Отже, посилення почуття провини пов’язане або з проявами агресивності у стосунках, або, навпаки, із залежністю від інших, невмінням людини себе відстояти.
  6. Виділено два типи переживання особистістю почуття провини за його спрямованістю (провина перед самою собою й перед іншими людьми) шляхом порівняння показника інтенсивності почуття провини з якісними та змістовими характеристиками цього почуття. У разі низької та середньої інтенсивності почуття провини спостерігається переживання провини перед іншими людьми, а високі показники інтенсивності почуття зумовлюють провину перед самою собою.
  7. Визначено особистісні профілі переживання почуття провини з низьким, середнім та високим рівнем інтенсивності, що зумовлюється властивостями нервової системи, типом міжособистісних відносин, особливостями характеру і ціннісними переживаннями особистості. Показники виділених профілів відрізняються за t - критерієм Ст’юдента. В результаті дослідження виділено такі особистісні профілі переживання провини: лідируючий профіль з низьким рівнем інтенсивності провини, збудливий з середнім рівнем і вразливий з високим рівнем.
  8. Показано наявність статевих відмінностей у переживанні почуття провини. У жінок вираження показників тривалості та інтенсивності почуття провини є вищим, ніж у чоловіків. Крім того, жінки мають більше зовнішнє вираження почуття провини, у них переважають моральні і невротичні за змістом переживання, тоді як у чоловіків домінує екзистенціальне переживання провини. До того факторний аналіз показав, що у чоловіків фактор застрягаючої інтенсивності характеризується інтенсивністю вияву почуття провини, а у жінок фактор емоційної чутливості визначається такою характеристикою почуття провини, як тривалість.
  9. На підставі даних про особливості переживання особистістю почуття провини запропоновано основні напрямки аналізу переживання цього почуття, які можуть бути підґрунтям програми роботи з корекції переживання провини і вироблення практичних рекомендацій. Такий аналіз передбачає:
  - врахування показників характеристик почуття провини і деяких показників індивідуально-психологічних властивостей особистості під час проведення діагностичних процедур з визначення особливостей почуття провини та його впливу на емоційну сферу;
  - обрання відповідної форми роботи (індивідуальної або групової), напрямку психокорекційної допомоги, змістового наповнення методичного матеріалу відповідно до типу й особистісного профілю переживання почуття провини у випадках, коли це переживання є травмуючим для особистості або заважає її зростанню.
  Подальший науковий пошук може бути пов’язаний з поглибленим вивченням якісних і змістових характеристик почуття провини, їх зв’язку з особистісними характеристиками, що дасть змогу використати отримані наукові знання для підвищення ефективності індивідуальної та групової роботи з психокорекції переживання особистістю почуття провини.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости / Л. Аболин. Казань, 1987 370 с.
  2. Александров А.А. Современная психотерапия: Курс лекций / А. Александров. - СПб.: Академический проект, 1997 - 335 с.
  3. Ананьєв Б. П. Человек как предмет познания / Б. Ананьев СПб. : Питер, 2001. 228 с.
  4. Ананьєв Б.Г. Избранные психологические труды: в 2 томах. / Б. Ананьев - М. Педагогика, 1980, т.2. - 287 с.
  5. Андреева Г.М. Психология социального познания / Г. Андреева. М.: Аспект Пресс, 1997. 398 с.
  6. Балл Г.А. Концепція самоактуализации личности в гуманистической психоогии / Г. Балл. Донецк: Ровесник, 1993. 32 с.
  7. Бассин Ф.В. «Значащие» переживания и проблема собствено психологической закономерности / Ф. Бассин // Вопросы психологии. 1972. - №3. С. 105 104
  8. Бахур В.Т. Эмоции: плюсы и минуся / В. Бахур. М.: Знание, 1975 96 с.
  9. Белоус В.В., Боязитова И.В. Детерминанты развития интегральной индивидуальности / В. Белоус. Психологический журнал, 2004, том 25, № 6, с. 41-46.
  10. Бердяев. Н.А. О назначении человека / Н. Бердяев. - М.: Политиздат, 1993 145 с.
  11. Березин Ф.Б. Психическая адаптация и тривога : Психические состояния [ред. Л.В. Куликова]. / Ф. Березин СПб. : Питер, 2000. 315 с.
  12. Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. - СПб. : Питер, 2001. 318 с.
  13. Бернс Р. Развитие Я - концепции и воспитание / Р. Бернс; [пер. с англ.]. М. : Прогресс, 1986. 422 с.
  14. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения / М. Бобнева М.: Наука, 1978. 311 с.
  15. Бодалев А.А. Личность и общение // Избран. труды / А. Бодалев. - М.: Педагогика, 1983. 282 с.
  16. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості / О. Бондаренко. Харків, 1996. 237 с.
  17. Бреслав Г.М. Психология эмоций / Г. Бреслав. М.: Смысл; Издат. центр «Академия», 2004. 544 с.
  18. Братусь Б.С. Психологические аспекты нравственного развития / Б. Братусь. - М.: Знание, 1977 64 с.
  19. Будницька О.А. Індивідуально-особистісні детермінанти емоційних переживань у психології травмуючи ситуацій” / О. Будницька. Дисертаційна робота. К., 2001 174 с.
  20. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов СПБ.: Питер Ком, 1999. 528.
  21. Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций / Ф. Василюк М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. 200 с.
  22. Василюк Ф.Е. Типология переживания различных критический переживаний / Ф. Василюк // Психол. Журнал 1995. Е.16. - № 5. С. 27-38
  23. Вартанян Г.А., Петров Е.С. Эмоции и поведение / Г. Вартанян, Е. Петров. Л.: Знание, 1989 144 с.
  24. Вардомацкий А.П. Моральная регуляция поведения личности / А. Вардомацкий. М.: Наука и техника, 1987 126 с..
  25. Ведяєв Ф.П. Емоційно-стресові стани / Ф. Ведяєв К. : Наукова думка, 1979.- 54 с.
  26. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений / В. Вилюнас. М.: МГУ, 1976. 142 с.
  27. Вилюнас В.К., Гиппенрейтер Ю. Б. Психология эмоций / В. Вилюнас, Ю. Гиппенрейтер - М. : Изд-во Московского университета, 1989. 374с.
  28. Выготский Л.С. Избранные психологический исследования. М.: Изд-во АПН РСФСР. - 519 с.
  29. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике в 2-х томах / Г. Гегель. М.: Изд-во Наука, 2001. 662 с.
  30. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений / Л. Гозман - М., 1987. 176 с.
  31. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н. Гришина СПб.: Питер, 2000. 464 с.
  32. Гулевич О.А. Атрибуція степени ответственности и вины преступника и его жертвы / О. Гулевич. Психологический журнал, 2006, том 27, № 3, с. 68-77.
  33. Гулуа В.Л. Диалектика эмоционального и рационального в морали / В. Гулуа. Тбилиси: Мецниереба, 1981 291 с.
  34. Гуменюк О.Є. Психологія Я концепції : [Монографія] / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. 2004. - №2. С. 125 143
  35. Данилов Н.Н. Эмоциональные состояния: механизмы и диагностика / Н. Данилов. М.: Наука, 1985 200 с.
  36. Демиденко В. К. Совість: Навч.- метод. посіб. / Науково- методичний центр середньої освіти / В. Демиденко. — К., 2000. — 86с.
  37. Дерябин В.С. Чувства, влечения, эмоции. М.: Наука, 1974 258 с.
  38. Джеймс М. Личная и половая идентичность // М. Джеймс Д. Джонгвард //Рожденные выигрывать. Трансационный анализ с гештальт упражнениями. М., 1993
  39. Джеймс У. Что такое эмоция? //Психология эмоций. Тексты / Под. Ред. В. Вилюнаса, Ю. Гипенрейтер. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
  40. Джеймс У. Психология личности. Тексты / У. Джеймс М.: Смисл, 1982. 425 с.
  41. Дибишин К.П., Карпец И.И. Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответсвенность / К. Дибишин, И. Карпец, В. Кудрявцев. - М.: Политиздат, 1983. 320 с.
  42. Додонов. Б.И. Эмоция как ценность / Б. Додонов. М.: Политиздат., 1978 272 с.
  43. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения / А. Добровчи. М.: Просвещение 1987. - 204с.
  44. Донченко Е.А. Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония / Е. Донченко, Т. Титаренко. 2-е изд., доп. К.: Политиздат Украины, 1989. 175 с.
  45. Дробницкий О.Г. Понятие морали / О. Дробницкий. М.: Наука, 1974 230 с.
  46. Знаков. В.В. Половые, гендерные и личностные различия в понимании моральной дилеммы / В. Знаков. - Психологический журнал, 2004, том 25, № 1, с. 41-51
  47. Изард К.Э. Психология эмоций / К. Изард / Перев. с англ. СПб.: Питер, 2002. 464 с.
  48. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. Ильин. СПБ.: Питер, 2002. 752 с.
  49. Кан М. Между психотерапевтом и клиентом: Новые взаимоотношения: Учеб. пособие для доп. Образования / М. Кан; Пер. с англ. под ред. В.В. Зеленского и М.В. Ромашкевича. - СПб.: Б.С.К., 1997. - 142 с.
  50. Кант И. О педагогике / И. Кант // Трактаты и письма. М.: Знание, 1980 499 с.
  51. Кернберг О.Ф. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях / О. Кернберг / Пер. с англ. А.Ф. Ускова. М.: Независимая фирма «Класс», 1998. 368 с.
  52. Кириленко Т. С. Психологія спорту. Регуляція психічних станів: Навчальний посібник / Інститут післядипломної освіти Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. — К., 2002.
  53. Кириленко Т.С. Виховання почуттів / Т.Кириленко [монографія]. К. : Політвидав України 1989. 93 с.
  54. Кириленко Т.С. Емоційні переживання та цінності особистості : проблема співвідношення / Т.Кириленко // Вісник Київ. Ун-ту. Психологія. Соціологія. Педагогіка. 2004. - № 20-21. вип.17. С. 24-27.
  55. Кириленко Т.С. Пошук гармонії: емоційні переживання та стани особистості (вчинкові-орієнтований підхід) [монографія] Т.Кириленко К. : Видавничо-орієнтований центр „ Київський університет”, 2004. 100с.
  56. Кириленко Т.С. Суб’ктність емоційних переживань / Т.Кириленко // Вісник Київ. ун-ту. Психологія. Соціологія. Педагогіка. 2001 вип.12. С. 35-37
  57. Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание: [монография] / И. Кон М. : Из-во политической литературы, 1984. 333с.
  58. Кон И.С. Открытие «Я» : [монография] / И. Кон М. : Политиздат., 1978. 367 с.
  59. Корольов Д.К. Структура, детермінанти та функції емоційно-оціночного ставлення до життя : автореф. дис. На здобуття наук. Ступеня канд. Психолог. Наук : спец. 19.00.01 „Загальна психологія, історія психології”. / Д. Корольов К., 2001 18 с.
  60. Крутов Н.Н. Нравственные потребности личности / Н. Крутов. М.: Политиздат., 1981 210 с.
  61. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до семнадцати лет / И. Кулагина. М.: Изд-во РОУ, 1996 315 с.
  62. Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность / В. Кудрявцева. М. Политиздат., 1983. 348 с.
  63. Кьеркегор С. Страх и трепет / С. Кьеркегор. К.: СПб., 1994 504 с.
  64. Леонтьев. А.Н. Деятельность, сознание, личность / А. Леонтьев. М. : Политиздат, 1975. 311 с.
  65. Леонтьев. А.Н. Потребности, мотивы, эмоции / А. Леонтьев. - М. : Изд-во МГУ, 1971. 38 с.
  66. Лерш Ф. Розуміння особи у психології / Ф. Лерш // Гуманістична психологія. - К., 2000 250 с.
  67. Линдеманн Э. Клиника острого горя / Э. Линдерман // Психология эмоций. Тексты. М.: Знание, 1984 180 с.
  68. Лук А.Н. Эмоции и личность / А. Лук М.: Знание, 1982. 176 с.
  69. Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. Пер. с нем. Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2000. 544 с.
  70. Людина. Суб’єкт. Вчинок. Філософсько-психологічні студії / общ. ред. В.О. Татенка - К., 2006 435 с.
  71. Макаренко Ю. А. Системная организация эмоционального поведения / Ю. Макаренко М., 1980. 208 с.
  72. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л. Як порозумітися зі своїми дітьми (Конфліктологія для батьків): Методичні розробки / Н. Максимова, К. Мілютина. К., 2004. 220 с.
  73. Малєєва О.Л. Психологічні особливості схильності особистості до переживання почуття провини : автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. Психолог. Наук : спец. 19.00.01 „Загальна психологія, історія психології”. / О.Малєєва О., 2007 20 с.
  74. Маноренко Ю.А. Системная организация эмоционального поведения / Ю. Маноренко М.: Знание, 1980 215 с.
  75. Маноха І.П. Психологія потаємного Я” : [монография] / І. Маноха. К.: Либідь, - 2001. 356 с.
  76. Маноха І.П. Життя як вчинок і достеменна творчість / І. Маноха // Психологія і суспільство. 2001. С. 12-17
  77. Маноха И.П. Человек и потенциал его бытия: Опыт синтезирования онтологических и психологических познавательных техник. — К.: "Стимул" К, 1995. — 256 с.
  78. Марищук В.Л. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса / В. Марищук. С.: Сентябрь, 2001 260 с.
  79. Марищук В.Л., Блудов Ю.М. Методики психодіагностики в спорте / В. Марищук, Ю. Блудов М.: Знание, 1984 210 с.
  80. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу. М.: Смисл, 1999. 221 с.
  81. Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // Психология личтости. Тексты. М., 1982. 223 с.
  82. Мерлин В.С. Психология индивидуальности / В. Мерлин - М.: ИПП, 1996. 445 с.
  83. Милютина Е.Л. Особенности эмоционально-волевой регуляции в условиях внутриличностного конфликта / Е. Милютина. Диссертация. К., 1991.
  84. Мишин Г.И. Отрицательные эмоции и их преодоление / Г. Мишин. М., 1984. 80 с.
  85. Мілютіна К.Л. Теорія і практика психологічного тренінгу : навч.-метод. посіб. для психол. / Г. Мілютіна К. : МАУП, 2004. 192 с.
  86. Муздибаев. К. Психология ответственности / К. Муздибаев. - Л.: Наука, 1983 240 с.
  87. Мэй Р. Смысл тревоги / [Пер. с англ] / общ. ред. М.И. Завалова. / Р. Мэй Класс, 2001. 384 с.
  88. Мэй. Р. Открытие бытия. Очерки экзестенциальной психотерапии. Перевод А. Багрянцевой / Р. Мэй М.: Институт общегуманитарных исследований, 2004. 315 с.
  89. Навчальні завдання до розділу «Емоції та воля” практикуму із загальної та експериментальної психології (спеціальність психологія) / Упорядн. Т.С. Кириленко. К.: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет”, 2000. 27 с.
  90. Небылицын В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий / В. Небылицын. М.: Наука, 1976 336 с.
  91. Немов. Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. 3-е изд. / Р. Немов М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. 640 с.
  92. Носенко Е.Л., Коврига К.В. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції [Монографія] / Е. Носенко, К. Коврига К.: Вища школа, 2003 р.
  93. Носенко. Е.Л. Теоретико-психологічні засади комп’ютерної діагностики емоційної стійкості людини [Монографія] / Е. Носенко. Дніпропетровськ, видавництво ДНУ, - 2006.
  94. Носенко. Е.Л. Системний підхід до вивчення стійкості людини у світлі новітніх досліджень емоцій і психічних станів / Е. Носенко. Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, т.8., вип. 5., Київ 2006 р.
  95. Обозов Н.М. Межличностные отношения / Н. Обозов. - М. Изд-во МГУ, 1979. - 150 с.
  96. Обуховський К. Галактика потребностей. Психология влечений человека / [Пер. с англ] / общ. ред. Станислав Карпенок / К. Обухівський — СПб.: Речь, 2003. — 295 с.
  97. Ольшанникова А.Е. К психологической диагностике эмоциональности / А. Ольшанникова // Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии. М., 1978. С. 93-105
  98. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов / А. Осипова М.: ТЦ «Сфера», 2001 512 с.
  99. Пантилеев С.Р. Самоотношение к себе как эмоционально-оценочная система: [Монографія] / С. Пантилеев. М. : Изд-во МГУ, 1991. 110 с.
  100. Петровський В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности / В. Петровський Ростов н/Д. : Феникс, 1996. 512 с.
  101. Питлюк-Смеречинська О.Д. Особистісні зміни в умовах позбавлення волі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. Наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія писхології” / О. Питолюк Смеречинська, К., 2005. 20 с.
  102. Прохоров А. О. Неравновесные (неустойчивые) психические состояния / А. Прохоров // Психол. Журнал. 1999. Т. 20. - № 2. С. 36-42
  103. Психологія внутрішнього світу / Упоряд. Т. Гончаренко К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. 128 с.
  104. Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гипенрейтер, В.Я. Романова - М.: Изд-во МГУ, 1982. - С. 288-318.
  105. Перлз Ф. Гештальт-подход, свидетель терапии / Ф. Перлз [Пер. с англ] / общ. ред. М. Папуша. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. 224 с.
  106. Перлз Ф. Гештальт семинары. Гештальттерапия дослівно / Ф. Перлз [Пер. с англ]. - М.: Институт общегуманитарных исследований, 1998. - 325 с.
  107. Рейковський Я. Эксперементальная психология эмоций / Я. Рейковський М.: Знание, 1979 250 с.
  108. Роджерс Карл Становлении личности / К. Роджерс. М.: Эксимо-пресс, 2001.
  109. Роджерс К. Клиент-центрированная терапія / К. Роджерс [Пер. с англ]. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997. - 320 с.
  110.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины