ІНДИВІДУАЛЬНО-типологічні ОСОБЛИВОСТІ Схильності до ризику : ИНДИВИДУАЛЬНО-типологические ОСОБЕННОСТИ Склонности к риску • Название:
 • ІНДИВІДУАЛЬНО-типологічні ОСОБЛИВОСТІ Схильності до ризику
 • Альтернативное название:
 • ИНДИВИДУАЛЬНО-типологические ОСОБЕННОСТИ Склонности к риску
 • Кол-во страниц:
 • 204
 • ВУЗ:
 • Південноукраїнський ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • Південноукраїнський ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО


  На правах рукопису


  Бикова Світлана Валентинівна
  УДК 159.923.3


  ІНДИВІДУАЛЬНО-типологічні ОСОБЛИВОСТІ
  Схильності до ризику


  19.00.01 загальна психологія, історія психології

  дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук

  Науковий керівник:
  доктор психологічних наук, професор
  САННІКОВА Ольга Павлівна

  Одеса 2008

  Зміст
  Перелік умовних позначень............................................................ 4
  Вступ............................................................................................................. 8
  Розділ І. Теоретико-методологічний аналіз схильності до ризику та її індивідуально-психологічних особливостей.16
  1.1. Основні підходи до вивчення проблеми ризику................................... 16
  1.2. Схильність до ризику як складна психологічна властивість
  особистості: визначення та диференціація понять....................................... 26
  1.3 Психологічні дослідження схильності до ризику в просторі
  властивостей особистості.............................................................................. 34
  1.4. Компонентний склад якісних і формально-динамічних
  показників схильності до ризику.................................................................. 44
  Розділ ІІ. Програма емпіричного дослідження схильності до ризику у співвідношенні з певними рисами особистості........................................................................... 59
  2.1. Організація емпіричного дослідження: етапи, обґрунтування вибірки
  та засобів обробки емпіричних даних.......................................................... 59
  2.2. Інструментальне забезпечення емпіричного дослідження................... 62
  2.2.1. Короткий огляд деяких методик, призначених для вивчення
  схильності і готовності до ризику................................................................ 62
  2.2.2. Застосування процедури «Розміщення себе на умовній шкалі ризику»
  для дослідження показників схильності до ризику 66
  2.2.3. „Тест-опитувальник якісних показників схильності до ризику”:
  процес і результат розробки оригінальної методики.................................. 72
  2.2.4. Результати перевірки оригінальної методики на надійність і
  валідність ...................................................................................................... 76
  2.3. Діагностика властивостей особистості, що вивчаються у співвідношенні
  з показниками схильності до ризику............................................................ 81
  Розділ ІІІ. Результати Емпіричного дослідження індивідуально-психологічних особливостей схильності
  до ризику та їх обговорення.......................................................... 88
  3.1. Аналіз взаємозв’язків між показниками схильності до ризику і
  певними властивостями особистості............................................................ 88
  3.1.1. Зв’язки схильності до ризику, з показниками, що є важливими
  для процесу спілкування та соціальної адаптації........................................ 88
  3.1.2. Співвідношення показників схильності до ризику з
  властивостями особистості, які характеризують психологічний простір
  ознак локусу контролю та екстра інтроверсії.......................................... 96
  3.1.3. Аналіз зв’язків між схильністю до ризику та показниками
  емоційності, імпульсивності і рефлекcивності.......................................... 103
  3.2. Результати групування показників методом факторного аналізу...... 109
  3.3. Диференційно-психологічний аналіз схильності до ризику............... 114
  3.3.1. Психологічні особливості осіб, що відрізняються між собою високим
  і низьким рівнем загального показника схильності до ризику.................. 116
  3.3.1.1. Особливості показників, важливих для процесу спілкування
  та соціальної адаптації у представників виділених груп........................... 116
  3.3.1.2. Характеристика факторної структури особистості за Р.Кеттеллом
  та локусу контролю................................................................................... .132
  3.3.2. Психологічна характеристика осіб з різним типом схильності
  до ризику..................................................................................................... 139
  3.3.2.1. Специфіка важливих для процесу спілкування властивостей
  особистості представників різних типів схильності до ризику................. 140
  3.3.2.2. Характеристика факторної структури особистості представників певних типів схильності до ризику 157
  3.4. Специфіка схильності до ризику у осіб з різною емоційною
  диспозицією................................................................................................ 166
  висновки................................................................................................ 173
  Список використаних джерел.................................................... 175
  додатки................................................................................................... 194  Вступ
  Актуальність теми дослідження. Стрімкі перетворення, що відбуваються в українському суспільстві під впливом активних трансформаційних процесів, пред’являють жорсткі вимоги до особистості через високу ступінь невизначеності, що збільшує вагу ризику в життєдіяльності людини. В сучасній науці зростає увага до проблеми ризику з боку дослідників різних спеціальностей психологів, соціологів, юристів та ін., що характеризує означену проблему як міждисциплінарну. В психології необхідність розробки проблеми ризику пов’язана із дослідженням його суб’єктивної сторони, зокрема, з вивченням індивідуально-психологічних особливостей схильності до ризику як властивості особистості, котра виявляється в ситуаціях різного ступеню складності і може сприяти або запобігати адаптаційним процесам в життєдіяльності людини.
  Складність самого феномену ризику визначає різноманітність підходів до його дослідження. Ризик розглядався як форма невизначеності, як об’єктивний феномен в процесі прийняття рішень (В.Н.Вяткін, В.А.Гамза, Ю.Ю.Єкатеринославський, А.В.Карпов, ЮКозелецький, Н.Колпаков, О.К.Тихоміров, Р.Осборн, Дж.Хант, Дж.Шермерорн); в контексті діяльності людини, у тому числі і професійної (О.В.Вдовиченко, А.А.Деркач, Д.Клебесберг, Г.В.Ложкін, Г.Н.Солнцева, І.В.Троїцька, М.Цукерман, О.Я.Чебикін та ін.). Крім того, вивчалися зовнішні чинники ризику (А.П.Альгін, В.І.Андреєв, І.В.Задорожнюк, В.І.зубков, В.В.Черкассов та ін.); психологічні особливості особистості, які визначають індивідуальну різноманітність ризикової поведінки людей (М.Валлах, Є.С.Жаріков, Н.Коган, М.А.Котик, Т.В.Корнілова, С.Д.Максименко, С.АМанічев, А.Г.Ніазашвілі, А.А.Паврамонов, В.А.Петровський, О.П.Саннікова та ін.); проблема виправданості - невиправданості ризику (Ю.Козелецький, М.А.Котик); поведінка людей в ризикованих ситуаціях та ситуаціях невизначеності (А.А.Деркач, Д.Клебесберг, В.П.Третьяков, М.Цукерман та ін.); чинники, що впливають на особистість в ситуаціях ризику (Н.Е.Задорожнюк, А.В.Зозулюк, Р.Старий, Ю.Козелецький,) зв'язок ризикованості і здатності успішно діяти в ситуаціях ризику з властивостями особистості (М.Валлах, А.А.Долинкова, Н.Коган, Т.В.Корнілова); а також властивості особистості, що детермінують схильність до ризику (М.К.Акімова, К.М.Гуревич, В.Гомульский, А.Г.Ніазашвили та ін.).
  Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених ризику і значення схильності до ризику як властивості особистості, яка впливає на ризиковану поведінку, слід відмітити дефіцит досліджень, що є спеціально спрямованими на вивчення схильності до ризику як інтегральної властивості особистості, а саме, її структури, компонентного складу показників та індивідуально-психологічних особливостей їх прояву.
  Вивчення схильності до ризику в контексті диференціально-психологічного підходу, по-перше, надасть можливість розглянути цю властивість як складний і, водночас, цілісний феномен; по-друге, - здійснити вивчення схильності до ризику за рівнем (високий - низький) і за сполученнями її показників (типами), що виявляється в індивідуально-типологічних особливостях особистості; по-третє, - здійснити пошук чинників, що детермінують індивідуально-психологічну специфіку схильності до ризику.
  Таким чином, актуальність предмета дослідження та недостатня розробка низки питань, які стосуються індивідуальної специфіки схильності до ризику, зумовили вибір теми дисертаційної роботи „Індивідуально-типологічні особливості схильності до ризику”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилось в рамках наукової програми кафедри загальної та диференціальної психології, що входить до тематичного плану Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського («Теорія та практика конструювання та адаптації комп’ютерної діагностики професійних властивостей особистості» (номер державної реєстрації № 0197V008545). Тему затверджено у Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 2 від 27.02.2007р.). Автором досліджувалися індивідуально-типологічні особливості схильності до ризику особистості в системі властивостей особистості.
  Мета дослідження - здійснити диференціально-психологічний аналіз схильності до ризику як складної властивості особистості та дослідити характер співвідношення її показників з широким спектром рис особистості, що закономірно пов’язані з ними.
  Для досягнення поставленої мети були поставлені такі задачі:
  1) на основі теоретико-методологічного аналізу психологічних джерел визначити коло понять, які характеризують семантичний простір особистісного (суб’єктивного) аспекту проблеми ризику, уточнити сутність феномену «схильність до ризику», дослідити його структуру, експлікувати і описати компонентний склад показників;
  2) визначити властивості особистості, які закономірно пов’язані зі схильністю до ризику та її показниками;
  3) розробити програму емпіричного дослідження і систему дослідницьких процедур, спрямованих на діагностику експлікованих показників схильності до ризику та певного спектру властивостей особистості, які вивчаються у співвідношенні з ними;
  4) емпірично дослідити характер співвідношення показників схильності до ризику з властивостями особистості, які закономірно пов’язані з ними;
  5) дослідити індивідуально-психологічні особливості осіб з високим і низьким рівнем індексу схильності до ризику та з різними якісно-кількісним поєднаннями її показників;
  6) виявити специфіку схильності до ризику у осіб з різною емоційною диспозицією.
  Об’єкт дослідження психологічна характеристика особистості з різними проявами схильності до ризику.
  Предмет дослідження різнорівневі показники схильності до ризику та їх індивідуально-типологічна специфіка.
  Гіпотеза. У контексті континуально-ієрархічного підходу схильність до ризику розглядається як складна багаторівнева властивість особистості. На темпераментальному рівні означена властивість представлена формально-динамічними та якісними (модальнісними) компонентами схильності до ризику.
  Індивідуальна специфіка схильності до ризику обумовлена поєднанням її якісних компонентів. ступінь домінування певного компонента визначає тип схильності до ризику: емоційний, когнітивний, конативний, контрольно-регулятивний.
  Однією з детермінант своєрідності цих поєднань (індивідуально-типологічної специфіки схильності до ризику) може виступати емоційність, яка в психології розглядається як важлива психологічна складова темпераменту.
  Методи дослідження: теоретичні (аналіз літератури за даною проблематикою); емпіричні (спостереження, тестування, опитування); статистичні методи обробки даних (кореляційний, факторний аналіз, t-критерій Стьюдента), які здійснювались за допомогою комп’ютерної програми SPSS 13.0 for Windows; методи якісного аналізу даних (контент-аналіз, метод „асів”, „профілів”).
  Психодіагностичне дослідження здійснювалось за допомогою методик, що були спрямовані на:
  а) вивчення схильності до ризику (методика діагностики схильності до ризику А.Г.Шмельова, методика діагностики ступеню готовності до ризику Шуберта);
  б) діагностику властивостей особистості, які гіпотетично пов’язані з параметрами схильності до ризику: адаптивних та комунікативних властивостей особистості (тест-опитувальники: соціальної адаптивності, комунікативної креативності, формально-динамічних показників товариськості О.П.Саннікової, О.В.Кузнєцової, Р.В.Бєлоусової та Фрайбургзький особистісний опитувальник - FPI);
  в) широкого кола властивостей особистості (опитувальник рівня суб’єктивного контролю Дж.Роттера, 16-PF особистісний опитувальник Р.Кеттеллу, «Психодіагностичний чотирьохмодальнісний опитувальник емоційності» О.П.Саннікової, опитувальник імпульсивності В.А.Лосенкова, опитувальник рефлексивності А.В.Карпова).
  За для діагностики показників схильності до ризику, що експліковані в даній роботі було розроблено в співавторстві оригінальну процедуру «Розміщення себе на умовній шкалі ризику» та «Тест-опитувальник якісних показників схильності до ризику» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24519).
  Дослідження проводилось на базі Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, Одеського національного університету ім. І.І.Мечнікова та на базі військової частини №3003 м. Одеси. Вибірку дослідження склало 358 осіб у віці від 18 до 45 років, з них 276 студентів та слухачів, 52 військовослужбовця. Окремо вибірка стандартизації охоплювала 250 осіб.
  Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що
  - вперше в контексті континуально-ієрархічного підходу схильність до ризику розглядається як багаторівнева інтегральна властивість особистості структура якої складається з формально-динамічних, якісних та змістовних характеристик; експліковані і описані формально-динамічні і якісні показники схильності до ризику, що включають когнітивний, емоційний, конативний та контрольно-регулюючий компоненти; теоретично обґрунтовані та емпірично виявлені типи схильності до ризику, що зумовлені якісно-кількісним поєднанням її показників; доведено, що емоційність є однією з детермінант індивідуально-типологічних особливостей схильності до ризику;
  - розши
 • Список литературы:
 • Висновки
  1. Аналіз теоретико методологічної літератури показав, що проблема схильності до ризику є актуальною, проте у сучасній психології дане поняття не є достатньо визначеним. Відповідно до мети і завданням дослідження розробка проблеми велась у двох напрямках. Перший пов'язаний з необхідністю концептуалізації феномену, що вивчається, пошуку його структурних компонентів, та детермінант, що впливають на індивідуально-типологічні його прояви. Другий напрямок спрямований, на теоретичне визначення спектру властивостей особистості, які закономірно пов’язані з показниками схильності до ризику і супроводжують їх прояви.
  2. В межах першого напрямку схильність до ризику або ризикованість розглядалася в контексті континуально-ієрархічного підходу. Згідно означеного підходу, як властивість особистості, ризикованість специфічно виявляється на всіх структурних рівнях. На даному етапі дослідження вивчаються формально-динамічні характеристики схильності до ризику, що представлені компонентами, які відображають особливості виникнення і перебігу ризикових реакцій (процесуальність) і якісними.
  3. Встановлено, що якісні показники схильності до ризику відображають психологічну сутність означеного феномену яка виявляється у прагненні до ризику і відрізняються характером емоційних переживань, пов’язаних з ризиком (емоційний компонент); наявністю, а не змістом думок, роздумів, суджень, міркувань, що пов’язані з ризиком (когнітивний компонент); проявами схильності до ризику в емоційній експресії, в висловлюваннях, в ризикових діях (конативний компонент); проявами психічної активності спрямованої на самоконтроль і саморегуляцію (контрольно-регулятивний компонент).
  4. Для діагностики якісних показників схильності до ризику згідно з правилами психометрики розроблено в співавторстві психодіагностичну методику, апробація якої показала достатню ступінь її надійності і валідності. Для діагностики формально-динамічних показників схильності до ризику була адаптована процедура «Розміщення себе на шкалі ризику».
  5. Теоретично обґрунтовано і емпірично доведено існування зв’язків із такими властивостями особистості, як імпульсивність, рефлективність, тривожність, емоційність, товариськість, комунікативна креативність, соціальна адаптивність, з локусом контролю (екстернальністю, інтернальністю) та ін. Застосування факторного аналізу дозволило згрупувати простір показників взаємопов’язаних зі схильністю до ризику.
  6. За допомогою якісного аналізу виділено групи осіб (типи) з домінуванням одного із компонентів схильності до ризику, а саме: емоційного, когнітивного, конативного, контрольно-регулятивного. Такий підхід дозволив вивчити індивідуально-психологічні особливості проявів схильності до ризику, що виявляється у специфіці пов’язаних з нею рис особистості.
  7. Доведено, що будучи стійкою властивістю індивідуальності, емоційність виступає в ролі системно утворювального фактора стосовно індивідуальної структури схильності до ризику. Підтверджена гіпотеза про конституючий вплив емоційності на індивідуальну структуру схильності до ризику. Якісні особливості емоційності, а саме ступінь домінування кожної модальності й своєрідність їх поєднань (типи, диспозиції) визначають специфіку показників схильності до ризику.
  8. Відзначається, що дане дослідження не охоплює все коло актуальних питань, що стосуються проблеми схильності до ризику, співвідношення її показників з широким колом властивостей особистості. У цьому зв’язку важливим є дослідження змістового рівня схильності до ризику, тобто тих її аспектів, які виявляються в системі цінностей особистості, при ухвалені відповідальних рішень.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
  1. АзаровВ.Н. Стиль действия:импульсивность управляемость / В.Н.Азаров // Вопр. психологии. 1982. - №3. - С.121-126.
  2. АйзенкГ.Ю. Количество измерений личности : критерии таксономической парадигмы / Г.Ю.Айзенк // Иностр. психология. - 1993. - Т.1. - №2. - С.9-23.
  3. АльгинА.П. Новаторство, инициатива, риск / А.П.Альгин.- Л.: Лениздат, 1987. 63с.
  4. АльгинА.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П.Альгин.- М.: Мысль, 1989. 187с.
  5. АнастазиА. Психологическое тестирование / А.Анастази; под ред. К.М.Гуревича, В.ИЛубовского. - М.: Педагогика, 1982. - Кн.1. 320с.; - Кн.2. 336с.
  6. АнастазиА. Психологическое тестирование. Т. 1 / А.Анастази. - М., 1982. - С.96-162.
  7. АнастазиА. Психологическое тестирование / А.Анастази, С.Урбина. - СПб.: Питер, 2001. 688с.
  8. АндреевВ.И. Менеджеры, способны ли вы к риску? / В.И.Андреев. Казань: Эвристика, 1991. 16с.
  9. АндрееваГ.М. Психология социального познания / Г.М.Андреева. - М.: Аспект пресс, 1997.
  10. АссаджолиР. Психосинтез: пер. с англ. / Р.Ассаджоли. М.: «Реал-бук»; К.: «Ваклер», 1997. 320с.
  11. БалабановИ.Т. Риск-менеджмент / И.Т.Балабанов. М.: Финансы и статистика, 1996. 192с.
  12. БиковаС.В Соціальна адаптивність схильних і не схильних до ризику осіб/С.В.Бикова//Психологічні проблеми сучасності:Тези Vнаук.-практ. конф.студ. та молодих вчених. Львів, 2008р.Львів,2008.С.912.
  13. БиковаС.В. Локус контроль и склонность к риску / С.В.Бикова // Наука і освіта. - 2004. - №8-9. - С.14-16.
  14. БиковаС.В. Риск и принятие решений : учеб. пособие / С.В.Бикова, О.П.Санникова, А.И.Санников. Харьков : ООО (Алекс+), 2007. 60с.
  15. БиковаС.В. Схильність до ризику та відповідальність у різних сферах життєдіяльності / С.В.Бикова // Наука і освіта. - 2007. - №8-9.С.12-16.
  16. Бикова С.В., Саннікова О.П. Науково-методичний твір «Тест-опросник качественных компонентов склонности к риску (психодиагностическая методика)» : Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24519. Міністерство освіти і науки України. Опубл. 22.05.2008. 26с.
  17. БиковаС.В. Психологічна діагностика стійкої схильності до ризику: апробація оригінальної методики / С.В.Бикова, О.П.Саннікова // Проблеми гуманітарних наук: наук. зап. Дрогобицького держ. пед. ун‑ту ім.І.Франка. Дрогобич: Ред.видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2008. Випуск дев’ятнадцятий. Психологія. С.4-15.
  18. БиковаС.В. Особливості товариськості у осіб з різною вираженістю схильності до ризику / С.В.Бикова // Наук. вісн. 2008. - №10-11. С.143-149.
  19. БлейхерВ.М. Патопсихологическая диагностика / В.М.Блейхер, И.В.Крук. К., 1986.
  20. БогомоловаС.Н. Индивидуальная восприимчивость к опасности / С.Н.Богомолова // Психологические и эргономические вопросы безопасности деятельности: Таллин, октябрь 1986г. / отв. ред. М.А.Котик. - Тарту, 1986. С.169-171.
  21. БодалевА.А. Общение и формирование личности / А.А.Бодалев // Вопр. психологии. 1978. - Вып.262. Т.2. С.3-12.
  22. БодалевА.А. Общая психодиагностика / А.А.Бодалев, В.В.Столин. - М.: Изд-во МГУ, 1987. 304с.
  23. Бодров В.А. Личностные особенности пилотов и профессиональная эффективность / В.А.Бодров, Н.Ф.Лукьянов // Психологический журн. 1981. Т.2, №2. - С.51-65.
  24. БодуновМ.В. Индивидуальный темп как обобщенная формально-динамическая характеристика поведения / М.В.Бодунов // Психологический журн. 1988. Т.9, №4. - С.33-43.
  25. Большая энциклопедия психологических тестов.-М.:Эксмо,2006. 416с.
  26. БринзаІ.В. Індивідуальні особливості переживання професійної кризи / І.В.Бринза // Наук. вісн. ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. - 2002. - Вип.11-12. - С.274-278.
  27. БродовськаВ.Й. Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів: словник / В.Й.Бродовська, В.О.Грушевський, І.П.Патрик. К.: «Професіонал», 2007. 512с.
  28. БурлачукЛ.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф.Бурлачук, С.М.Морозов. СПб.: Питер, 2000. 517с.
  29. БусигинА.В. Предпринимательство / А.В.Бусигин. М.: Интерпракс, 1995. Т.1. - С.2.
  30. ВайнцвайгП. Десять заповедей творческой личности/П.Вайнцвайг-М, 1990.
  31. ВасиленкоИ.А. Психологические особенности общительности детей 79 лет с разным типом эмоциональности / И.А.Василенко // Наука і освіта. - 2004. - №4-5. С.5-7.
  32. ВасиленкоІ.А. Особливості товариськості молодших школярів з різним рівнем тривожності / І.А.Василенко // Наук. вісн. ПДПУ ім.К.Д.Ушинського. 2007. - Вип.9-10. С.51-55.
  33. ВдовиченкоО.В. О теоретических подходах к пониманию проблемы риска / О.В.Вдовиченко // Наука і освіта. 2001. - №1. С.3436.
  34. ВдовиченкоО.В. Прояв ризику в залежності від професійного становлення особистості / О.В.Вдовиченко // Теоретико методологічні проблеми генетичної психології : Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 35-річчю наук. та пед. діяльності С.Д.Максименка. Т.4. К.: Міленіум, 2002. С.40-42.
  35. ВдовиченкоО.В. Роль потребности и ее влияние на степень риска / О.В.Вдовиченко // Наука і освіта. 2007. - №8-9. С.23-26.
  36. ВыготскийЛ.С. Избранные психологические исследования / Л.С.Выготский. - М.: АПН РСФСР, 1956. 519с.
  37. ВяткинВ.Н. Управление рисками фирмы : программы интегративного риск-менеджмента / В.Н.Вяткин, В.А.Гамза, Ю.Ю.Екатеринославский. М.: Финансы и статистика, 2006 400с.
  38. ГодфруаЖ. Что такое психология : пер. с фр. В 2-х т. Изд. 2-е, стереотип. - Т.1. М.: Мир, 1996. 496с.
  39. ГоликовЮ.Я. Особенности психической регуляции и классы проблемностей в сложной операторской деятельности / Ю.Я.Голиков, А.Н.Костин // Психологический журн. 1994. Т.15. - №2. - С.3-16.
  40. ГолубеваЭ.А. Типологический и измерительный подходы к изучению индивидуальности: от Оствальда и Павлова к современным исследованиям/Э.А.Голубева// Психологический журн.-1995.-Т.16.-№1- С.64-74.
  41. ГоноболинФ.Н. О некоторых психических качествах личности учителя / Ф.Н.Гоноболин // Вопр. психологии. - 1975. - №1. - С.101-110.
  42. ГрабовськийП.Г. Риски в современном бизнесе / П.Г.Грабовский, С.Н.Петрова и др. М. : Аланс, 1994. 172с.
  43. ГрановскаяР.М. Элементы практической психологии / Р.М.Грановская. Л., 1988.
  44. ГрановскаяР.М. Защита личности / Р.М.Грановская, И.М.Никольская. СПб.: Знание, 1999.
  45. ГрызловаИ.Н. Соотношение особенностей перцептивной деятельности в ситуациях разного типа и некоторых личностных характеристик / И.Н.Грызлова // Нейрофизиологический подход к анализу внутривидового поведения. - М.: Наука, 1976. - С.143-157.
  46. ГрязноваТ.В. Взаимосвязь готовности к риску и личностных особенностей инженеров-руководителей предприятий железнодорожного транспорта / Т.В.Грязнова // Вопр. психологии. 2006. - №8.
  47. ГуревичК.М. Профессиональная пригодность и индивидуально-психологические особенности людей/ К.М.Гуревич // Психологические вопросы профессиональной пригодности. - Вильнюс, 1981-С.42-45.
  48. ГуревичК.М. Психологическая диагностика: учеб. пособие / под ред. К.М.Гуревича и Е.М.Борисовой. М.: УРАО, 1997. 304с.
  49. ДавыдовВ.В.Проблемы развивающего обучения/В.В.Давыдов.-М,1986.
  50. ДальВ. Толковый словарь живого великорусского языка / В.Даль. - Т.4. - М.: Рус. яз., 1980.
  51. ДеркачА.А. Профессионализм деятельности в особых и экстремальных условиях : (психологоакмеологические основы) / А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин. М.: МААА, 1998. 178с.
  52. ЕгороваМ.С. Психология индивидуальных различий / М.С.Егорова. М.: Планета детей, 1997. 325с.
  53. ЕникеевМ.И. Энциклопедия. Общая и социальная психология / М.И.Еникеев. М.: ПРИОР, 2002. 560с.
  54. Жариков Е.С. Риски в кадровой работе: кн. для руководителя и менеджера по персоналу / Е.С.Жариков, А.А.Парамонов. М.: МЦФЕР, 2005. 288с.
  55. ЖемчуговаЛ.А. Факторный анализ динамических качеств активности общительности / Л.А.Жемчугова // Вопросы психологии активности и саморегуляции личности. - Свердловск, 1979. - С. 34-38.
  56. ЖуравлевА.Л. Деловая активность предпринимателей : методы оценки и воздействия / А.Л.Журавлев, В.П.Позняков. М., 1995.
  57. ЗадорожнюкИ.В. Феномен риска и его современные экономикопсихологические интерпретации / И.В.Задорожнюк, А.В.Зозулюк // Психологический журн. - 1994. - №2. С.26-37.
  58. ЗахароваИ.Ю. Нарушения общения и проблемы поведения : опыт коррекции / И.Ю.Захарова // Особый ребенок: исследования и опыт помощи: науч.-практ. сб. М.: Центр лечебной педагогики, 1999. Вып.2. С.21-43.
  59. ЗубковВ.И. Социологическая теория риска: моногр. / В.И.Зубков. - М.: РУДН, 2003. 230с.
  60. ИзардК. Эмоции человека / К.Изард. - М.: МГУ, 1980. 439с.
  61. ИльинЕ.П. Дифференциальная психофизиология / Е.П.Ильин. СПб.: Питер, 2001.
  62. ИльинЕ.П. Психология воли / Е.П.Ильин. СПб.: Питер, 2002.
  63. ИльинаА.И. О динамических качествах общительности / А.И.Ильина // Вопр. психологии. - 1967. - №5. - С.126-133.
  64. КазанжиМ.Й. Особливості психологічної проникливості у фасилятивних та інгібідних осіб / М.Й.Казанжи // Наук. вісн. ПДПУ ім..К.Д.Ушинсткого. 2006. - №11-12. С.77-82.
  65. Калин В.К. Актуальные аспекты теории воли // Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности.- Симферополь, 19-24 мая 1986.- 159 с. - С. 120-127.
  66. КанеманД. Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения: пер. с англ. / Д.Канеман, П.Словик, А.Тверски. Х.: Ин‑т прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2005, - 632с.
  67. КарповА.В. Проблемы принятия решения в трудовой деятельности / А.В.Карпов. // Психологический журн. - 1993. Том14, №3. - С.3-14.
  68. КарповА.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики/А.В.Карпов//Психологический журн.-2003.-№5 - С.45-57.
  69. КириленкоТ.С.Вихованняпочуттів/Т.С.Кириленко-К.Політвидав, 1989.
  70. КирхлерЭ. Принятие решений в организациях // Психология труда и организационная психология: пер. с нем. / Э.Кирхлер, А.Шрот. Т.4. Харьков: Гуманитарный центр, 2004.
  71. КиселеваЕ.А. Об одном из методов диагностики социально-перцептивных качеств личности / Е.А.Кисилева // Социальные аспекты психического здоровья детей и подростков: Матер. междунар. конгр. - Одесса, 1994. - С.152.
  72. КлайнП. Справочник по конструированию тестов / П.Клайн. К., 1993. 283с.
  73. КлаусГ. Введение в дифференциальную психологию учения / Г.Клаус. - М., 1987.
  74. КлебесбергД. Транспортная психология: пер. с нем. / Д.Клебесберг. М.: Транспорт, 1989. 367с.
  75. КозелецкийЮ. Психологическая теория решений: пер. с польск. / Ю.Козелецкий, под ред. Б.В. Бирюкова. М.: Прогресс, 1979. 504с.
  76. КозелецкийЮ. Человек многомерный / Ю.Козелецкий. К., 1991.
  77. КолгаВ.А. Дифференциальнопсихологическое исследование когнитивных стилей и обучаемости: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук / В.А.Колга. Л., 1976. 16с.
  78. КолпаковВ.М.Теория и практика принятия управленческих решений уч.пос./В.М.Колпаков2-е изд., перераб. К.: МАУП, 2004. 504с.
  79. КолпаковВ.М.Методы управления/В.М.Колпаков. — К.: МАУП, 1997.
  80. Коммерческие риски. - М.: Финансы и статистика, 1994.
  81. КонопкинО.А. Психологические механизмы регуляции деятельности / О.А.Конопкин. - М.: Наука, 1980. 256с.
  82. КонстантиновВ.В. Экспериментальная психология: курс для практ. психолога / В.В.Константинов. СПб.: Питер, 2006. 272с.: ил.
  83. КонюховН.И. Словарь-справочник практического психолога / Н.И.Конюхов. — Воронеж: МОДЭК, 1996. — 224с.
  84. КорниловаТ.В. Личностные предпосылки успешности деятельности брокера / Т.В.Корнилова, В.Г.Булыгина, А.П.Корнилов // Психологический журн. - 1993. - Т.14, №1. - С.90-99.
  85. КорниловаТ.В. Диагностика «личностных факторов» принятия решений / Т.В.Корнилова //Вопр. психологии. 1994. - №6. С.99-109.
  86. КорниловаТ.В. Риск в мышлении как условие риска в действии / Т.В.Корнилова // Управление риском. - 1997. - №3. - С.21‑28.
  87. КорниловаТ.В. Индивидуальная категоризация субъективного риска / Т.В.Корнилова // Вопр. психологии. - 1999. - №6. - С.128.
  88. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений: учеб. пособие для вузов / Т.В.Корнилова. М.: Аспект Пресс, 2003. 286с.
  89. КорниловаТ.В. Диагностика импульсивности и склонности к риску / Т.В.Корнилова, А.А.Долныкова // Вестн. МГУ. 1995. - №3. С.46-56. (Серия14: «Психология»).
  90. КорниловаТ.В. Принятие интеллектуальных решений в диалоге с компьютером / Т.В.Корнилова, О.К.Тихомиров. - М.: МГУ, 1990.
  91. КорниловаТ.В. Личностные и ситуационные факторы решений в диалоге с компьютером / Т.В.Корнилова, Т.В.Чудина // Психологический журн. 1990. - №4. С.32-37.
  92. КостюкГ.С. Принцип развития в психологии / Г.С.Костюк // Избр. психолог. тр. - М., 1988. - С.131.
  93. КотикМ.А. Безопасность труда: психологические аспекты / М.А.Котик // Новое в жизни, науке, технике: экономика и организация производства. М.: Знание, 1986.- №7. 64с.
  94. КотикМ.А. О понятии «защищенность от профессиональной опасности» / М.А.Котик // Психологические и эргономические вопросы безопасности деятельности: / под ред. М.А.Котик. Таллин,1986.С.24-28.
  95. КочетковВ.В. Индивидуально-психологические проблемы принятия решения / В.В.Кочетков, И.Г.Скотникова. М.: Наука, 1993. 143с.
  96. КошланьИ.Г. Типы эмоциональности подростков: гендерный аспект / И.Г.Кошлань // Наука і освіта. - 2007. - №8-9. - С.80-83.
  97. Краткий психологический словарь / под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - Ростов-на/Д. : Феникс,1998.
  98. КрупновА.И. Психологические проблемы исследования активности человека / А.И.Крупнов // Вопр. психологии. 1984. №3. С.25-32.
  99. КрупновА.И. Психофизиологический анализ индивидуальных различий активности личности / А.И.Крупнов. — Свердловск, 1983. — 72с.
  100. КрутецкийВ.А. Психологія математичних здібностей школярів /В.А.Крутецкий. М., 1968.-53с.
  101. КузнєцоваО.В. Адаптивность и эмоциональность: взаимосвязи качественных показателей/О.В.Кузнєцова//Наука і освіта.-2006.-№5-6-С.46-50.
  102. КумбсК.Х. Некоторые подходы к восприятию и оценке степени риска / К.Х.Кумбс // Нормативные и десриптивные модели принятия решений / под ред. Б.Ф. Ломова и др. - М.: Наука, 1981. С. 51-65.
  103. КуперК. Индивидуальные различия / К.Купер; пер. с англ. Т.М.Марютиной; под ред. И.В.РавичЩербо. -М.: Аспект Пресс, 2000. 527с.
  104. ЛапустаМ. Риски в предпринимательской деятельности / М.Лапуста, Л.Шаршукова. М.: ИНФРА, 1998. С.61.
  105. ЛейтесН.С. К вопросу о динамической стороне психологической активности / Н.С.Лейтис // Проблемы дифференциальной психофизиологии. - М., 1977. - С.164-179.
  106. ЛеонтьевА.Н. Проблемы развития психики / А.Н.Леонтьев. - М.: АПН РСФСР, 1959. 496с.
  107. ЛибинА.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций / А.В.Либин. М.: Смысл, 1999. — 532с.
  108. ЛибинА.В. Стиль это человек? /А.В.Либин//Стиль человека: психологический анализ/под общ. ред. А.В.Либина.М.: Смысл, 1998.С.3-12.
  109. ЛожкинГ.В. Регулятивная составляющая психологического потенциала / Г.В.Ложкин // Спорт. психолог. 2006. - №3(6). - С.26-32.
  110. ЛожкинГ.В. Концептуальные представления о психологическом потенциале /Г.В.Ложкин//Наука в олимпийском спорте.2007-№1-С.87-93.
  111. ЛожкинГ.В. Психологія конфлікта: Теорія і сучасна практика. - К.: Професіонал, 2007. 22с.
  112. ЛожкинГ.В. Особые условия и деятельность: определение понятий / Г.В.Ложкин // Актуальні проблеми психологічної діяльності в особливих умовах : Матеріали конф. НАУ, 2008. - С.5-10.
  113. МазохаІ.С. Індивідуально типові особливості агресивності осіб з різною емоційною диспозицією / І.С.Мазоха // Вісн. Харків. нац. ун‑ту ім.В.Н.Карамзіна. 2006. - №740. С.150-154.
  114. МаксименкоС.Д. Генезис существования личности / С.Д.Максименко. К., 2006. 239с.
  115. МалашихинаН.Н. Риск менеджмент: учеб. пособие / Н.Н.Малашихина, О.С.Белокрылова. Ростов н/Д:Феникс,2004.320с.
  116. МаничевС.А. Риск в трудовой деятельности человека / С.А.Маничев // Эргономика / под ред. А.А.Крылова, Г.В.Суходольского. Л.: ЛГУ, 1988. С.140-148.
  117. МануйловГ.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Г.М.Мануйлов. - М., 2002. - C.59-64.
  118. МельниковВ.М. Введение в экспериментальную психологию личности: учеб. пособие для слушателей ИПК преподавателей пед. дисциплин ун-тов и пед. ин-тов / В.М.Мельников, Л.Т.Ямпольский. М.: Просвещение, 1985. 319с.
  119. МерлинВ.С. Очерки теории темперамента / В.С.Мерлин. - 2-е изд. Пермь: Кн. изд-во, 1973. 302с.
  120. МечитовА.И. Восприятие риска / А.И.Мечитов, С.Б.Ребрик // Психологический журн. 1990. - №3. - С.87-95.
  121. МошкинВ. Подготовка к опасным ситуациям / В.Мошкин // Основы безопасности жизнедеятельности. 2000. - №1. - С.42.
  122. МуздыбаевК. Психология ответственности / К.Муздыбаев. Л.: Наука, 1983. 239с.
  123. Мясищев В.Н. Основные проблемы и современное состояние психологии отношений человека / В.Н.Мясищев // Психологическая наука в СССР / под ред. Б.Г.Ананьева и др. В 2 т. М.,1960.-140с.
  124. Нартова-БочаверС.К. Дифференциальная психология: учеб. пособие / С.К.Нартова-Бочавер. — М.: Флинта, Моск. психолого-социальный ин‑т, 2003. — 280с.
  125. НаследовА.Д. SPSS компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках / А.Д.Наследов. СПб.: Питер, 2005. 416с.
  126. НаследовА.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных: учеб. пособие / А.Д.Наследов.. - 3-е изд., стереотип. СПб.: Речь, 2007. 392с.
  127. НебылицынВ.Д. К проблеме мозговых механизмов психической активности / В.Д.Небылицын // Психологические исследования, посвященные 85-летию Д.Н.Узнадзе. - Тбилиси, 1973. - С.274-282.
  128. НебылицынВ.Д. Темперамент / В.Д.Небылицын // Психофизиологические исследования индивидуальных различий. - М., 1976. - С.178-186.
  129. НерсесянЛ.С. Прогнозирование готовности к экстренному действию в состоянии стресса / Л.С.Нерсесян, А.Б.Хабин // Вопр. психологии. -1980. - №6. С.135-157.
  130. НиазашвилиА.Г. Индивидуальные различия склонности к риску в разных социальных ситуациях развития личности: автореф. дис. канд. психол. наук. - М., 2007. 28с.
  131. НиазашвилиА.Г. Психологическая готовность к экономическому риску / А.Г.Ниазашвили, А.Харченков // Психология безопасности профессиональной деятельности: тез. докл. 1 Междунар. науч.-практ. конф., 17-18 ноября 1999 г. - М.:КогинтоЦентр, 1999. - С.40-41.
  132. Общая психодиагностика / под ред. А.А.Бодалева, В.В. Столина. М.: МГУ, 1987. 303с.
  133. ОжеговС.И. Словарь русского языка / С.И.Ожегов. - М.: Рус. яз., 1984.
  134. ОйгензихитВ.А. Проблемы риска в гражданском праве / В.А.Ойгензихит. Душанбе: Ирфон, 1972.
  135. ОльшанниковаА.Е. Эмоции и воспитание / А.Е.Ольшанникова. - М.: Знание, 1983. 80с.
  136. Ольшанникова А.Е. Опыт исследования некоторых индивидуальных характеристик эмоциональности / А.Е.Ольшанникова, Л.А.Рабинович // Вопр. психологии. - 1974. - №3. - С.65-73.
  137. ОрищенкоО.А. Соотношение качественных и содержательних особенностей эмпатии / О.А.Орищенко // Вісн. Харків. ун‑ту. 2002. - №550. Ч.1. С.179-183. (Серия «Психологія»).
  138. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: кн. для учителя / Ю.М.Орлов. - М.: Просвещение, 1991. 287с.
  139.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины