Єськова Т.Л. Виховання працелюбності дітей дошкільного віку на заняттях з ручної праці (1917 - 1941 рр.) : Еськова Т.Л. Воспитание трудолюбия детей дошкольного возраста на занятиях по ручному труду (1917 - 1941 ГГ.)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Єськова Т.Л. Виховання працелюбності дітей дошкільного віку на заняттях з ручної праці (1917 - 1941 рр.)
 • Альтернативное название:
 • Еськова Т.Л. Воспитание трудолюбия детей дошкольного возраста на занятиях по ручному труду (1917 - 1941 ГГ.)
 • Кол-во страниц:
 • 246
 • ВУЗ:
 • БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2010
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  На правах рукопису  ЄСЬКОВА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА


  УДК 372.833 «1917-1941»  ВИХОВАННЯ ПРАЦЕЛЮБНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З РУЧНОЇ ПРАЦІ
  (1917 1941 рр.)  13.00.01. загальна педагогіка та історія педагогіки  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук
  Науковий керівник
  кандидат педагогічних
  наук, професор
  Щербакова Катерина
  Йосипівна


  Бердянськ-2010

  ЗМІСТ
  Вступ...3
  Розділ І. Теоретичні питання виховання працелюбності дітей дошкільного віку на заняттях з ручної праці...12
  1.1. Стан висвітлення проблеми в історико-педагогічній літературі......12
  1.2. Передумови становлення та розвитку ідеї виховання працелюбності дошкільників на заняттях з ручної праці...................31
  1.3. Погляди вчених досліджуваного періоду на проблему виховання працелюбності дітей дошкільного віку.................56
  Висновки до першого розділу...............82
  Розділ ІІ. Досвід виховання працелюбності дітей дошкільного віку на заняттях з ручної праці (1917 1941 рр.)84
  2.1. Висвітлення ідей виховання працелюбності дошкільників на заняттях з ручної праці в офіційно-нормативних документах .....84
  2.2. Науково-методичні дослідження з проблеми виховання працелюбності на заняттях з ручної праці в дошкільних закладах....119
  2.3. Особливості виховання працелюбності на заняттях з ручної праці..137
  2.4. Використання позитивного досвіду виховання працелюбності дітей на заняттях з ручної праці в умовах українського дошкілля.....169
  Висновки до другого розділу.......................179
  Загальні висновки........181
  Додатки............185
  Список використаних джерел....213


  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Сучасні наукові підходи до розв’язання проблем трудової підготовки молоді розглядаються через призму потреб суспільства у творчій інтелігенції та кваліфікованих робітничих кадрах. У зв’язку з цим пріоритетним сьогодні визнаються завдання трудового виховання особистості саме на ранніх етапах її розвитку. Однак останнім часом педагогічна наука послабила увагу до трудового виховання дітей, з огляду на що спостерігається розмежування трудової діяльності і навчально-виховного процесу як у школі, так і в дошкільних закладах. Тому на сьогодні в дошкільній педагогіці гостро постають питання виховання працелюбності в дітей, оскільки дошкільний вік є сензитивним періодом у розвитку людини. Особливого значення в цьому плані набувають проблеми формування працелюбної, творчої особистості, здатної до суспільного вибору та збагачення на цій основі інтелектуального й економічного потенціалу держави.
  Основні завдання, мета та шляхи реформування трудового виховання дошкільників визначено в Державній національній програмі „Освіта” (Україна ХХІ ст.), Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законах України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку „Я у світі”, які спрямовують навчально-виховну роботу сучасних дошкільних навчальних закладів на використання прогресивних ідей минулого відповідно до потреб суспільства у формуванні працелюбної особистості.
  Виховання працелюбності як базової якості особистості турбувало педагогів, філософів і громадських діячів у всі часи. Подальший розвиток дошкільної освіти потребує формування нових концепцій, методик, створення яких передбачає, зокрема, і ґрунтовний аналіз та переосмислення вітчизняної педагогічної спадщини, що може стати джерелом корисних педагогічних ідей.
  У дослідженнях сучасні науковці постійно звертаються до прогресивних історико-педагогічних надбань минулого (Л.Ваховський, Т.Завгородня, С.Золотухіна, Є.Коваленко, В.Курило, М.Левківський, О.Любар, Б.Ступарик, О.Сухомлинська та ін.), акцентуючи увагу на підготовці підростаючого покоління до праці (І.Бех, А.Касперська, О.Кононко, Р.Кузьміна, Н.Мойсеюк та ін.).
  Як свідчить аналіз історико-педагогічних досліджень, чимало питань історії національного дошкілля відображено в дисертаціях і наукових розвідках Л.Артемової, З.Борисової, Т.Куліш, Н.Лисенко, М.Мельничук, З.Нагачевської, С.Попиченко, Т.Пантюк, Л.Редькіної, Т.Слободянюк, М.Стельмаховича, І.Улюкаєвої та ін.
  Деякі аспекти трудового виховання дошкільників вивчалися сучасними українськими науковцями (Г.Бєлєнька, В.Ждан, Р.Заіченко, Л.Калуська, В.Колеснікова, О.Кононко, В.Котирло, Н.Кот, М.Машовець, В.Павленчик, Н.Рогальська та ін.), а в окремих дослідженнях обґрунтовано думку про необхідність виховання працелюбності як моральної якості особистості з молодшого дошкільного віку (Р.Буре, З.Борисова, М.Крулехт, В.Нечаєва, Л.Образцова, Т.Поніманська, Д.Сергєєва, В.Тютюнник та ін.).
  Однак безпосередньо проблема використання ручної праці з метою виховання працелюбності дошкільників в історичному аспекті ще не була предметом спеціального дослідження, зокрема недостатньо вивчено питання організації занять з ручної праці в освітньо-виховному процесі дошкільних закладів у період становлення та розвитку національного дошкілля (19171941рр.).
  Актуальність обраної теми посилюється також і наявністю суперечностей, зокрема між беззаперечним визнанням провідної ролі праці у вихованні підростаючої особистості та станом виховання працелюбності у дітей дошкільного віку; високим рівнем теоретичного обґрунтування значимості занять з ручної праці і недостатнім вивченням історичного досвіду та впровадженням його позитивних надбань у педагогічну практику.
  Отже, актуальність проблеми, її недостатня розробленість, необхідність подолання наявних суперечностей зумовили вибір теми дослідження „Виховання працелюбності дітей дошкільного віку на заняттях з ручної праці (19171941 рр.)”.
  Хронологічні рамки дослідження охоплюють період першої половини ХХ ст. Нижню межу 1917 рік обрано як етап включення суспільного дошкільного виховання до державної системи освіти. Верхню обмежено 1941 роком початком Великої Вітчизняної війни, що стала серйозною перешкодою в розвитку системи суспільного дошкільного виховання України та організації трудової діяльності в дошкільних закладах, зокрема з ручної праці.
  Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету за темою „Формування особистості дошкільника на сучасному етапі” (протокол №5 від 29.02.2002 р.). Тему дисертації затверджено вченою радою Бердянського державного педагогічного університету (протокол №10 від 15.04.2002 р.), узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки й психології в Україні (протокол № 6 від 18.06.2002 р.).
  Об’єкт дослідження навчально-виховний процес у дошкільних закладах освіти у 19171941 рр.
  Предмет дослідження теорія та практика виховання працелюбності в дітей дошкільного віку на заняттях з ручної праці (1917 1941 рр.).
  Мета дослідження: систематизувати теоретичні ідеї виховання працелюбності дошкільників на заняттях з ручної праці, узагальнити досвід виховання працелюбності в дошкільних закладах України в досліджуваний період та визначити перспективи його використання в умовах сучасного дошкілля.
  Завдання дослідження:
  1. Проаналізувати ступінь дослідженості проблеми та виявити історичні, соціокультурні передумови становлення і розвитку дошкільного виховання в Україні в період 1917 1941 рр.
  2. З’ясувати внесок педагогів досліджуваного періоду в розробку проблеми виховання працелюбності в дітей дошкільного віку на заняттях з ручної праці.
  3. Визначити особливості педагогічного досвіду та обґрунтувати основні етапи розвитку проблеми виховання працелюбності у дошкільників на заняттях з ручної праці в досліджуваний період.
  4. Накреслити напрями творчого використання позитивного історичного досвіду виховання працелюбності дошкільників на заняттях з ручної праці в сучасних дошкільних навчальних закладах.
  Методологічна основа дослідження: наукова теорія пізнання з її вимогами об’єктивності та доказовості; загальнофілософські висновки про діалектичний зв’язок і взаємозумовленість явищ та процесів у суспільстві й необхідність їх вивчення в конкретних історичних умовах; положення про діалектичну єдність теорії і практики; зв’язок історії з сьогоденням; принципи науковості, історизму, наступності, систематичності та детермінізму; концептуальні положення Закону України „Про освіту”, Державної національної програми „Освіта” („Україна ХХІ століття”), Закону України „Про дошкільну освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.
  Теоретичну основу дослідження становлять: фундаментальні праці з історії розвитку національної системи освіти (Л.Ваховський, С.Золотухіна, Є.Коваленко, В.Курило, М.Левківський, О.Сухомлинська); наукові положення історії національного дошкілля (Л.Артемова, З.Борисова, М.Мельничук, Т.Пантюк, С.Попиченко, Т.Слободянюк, І.Улюкаєва); педагогічні ідеї учених і практиків з питань трудового виховання та працелюбності дошкільників ХХ ст. (П.Блонський, Р.Буре, Г.Годіна, О.Кононко, В.Нечаєва, А.Макаренко, Д.Сергєєва, В.Сухомлинський); положення та рекомендації вітчизняних педагогів щодо організації занять з ручної праці дітей дошкільного віку (Є.Водовозова, О.Дорошенко, А.Симонович, Є.Тихеєва, Л.Шлегер, С.Русова); педагогічна спадщина зарубіжних вчених (П.Кергомар, Я.А.Коменський, Й.Г.Песталоцці, М.Монтессорі, Ф.Фребель).
  Для розв’язання поставлених завдань у роботі використано комплекс методів дослідження: аналіз, синтез, конкретно-пошуковий, системно-структурний методи для здійснення історіографічного аналізу проблеми використання ручної праці для виховання працелюбності дітей; пошуково-бібліографічний та проблемно-цільовий для аналізу архівних матеріалів, періодичних видань, нормативних й освітніх документів з метою визначення загального стану розвитку проблеми трудового виховання та використання ручної праці упродовж досліджуваного періоду; метод періодизації, який дав змогу показати відмінність досліджуваних процесів на різних етапах цього історичного періоду; прогностичний − для виявлення можливостей використання позитивних надбань виховання працелюбності дошкільників у дошкільних закладах України.
  Джерельна база дослідження складається з різноманітних за характером і змістом джерел, умовно диференційованих на такі групи: архівні документи, законодавчі та нормативні матеріали; періодичні видання; наукові праці вчених, педагогів, громадських діячів; навчально-методична література з проблем історії розвитку використання ручної праці для виховання працелюбності дошкільників.
  Значний фактичний матеріал зібрано в ході опрацювання фондів Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України (ЦДАВОВУУ) (фонди 166, 2201, 2581); Центрального державного історичного архіву України (фонди 2, 142, 707); потужний пласт інформації дібрано з матеріалів періодичних видань другої половини ХІХ початку ХХ століття („Світло”, „Вільна українська Школа”, „Виховання та навчання”, „За комуністичне виховання дошкільника”, „Путь просвещения”, „Рідна школа”, „Шлях освіти”, „Дошкільне виховання” та ін.); особливу увагу приділено нормативно-правовим документам Міністерства народної освіти, які регламентували зміст освіти й регулювали діяльність закладів освіти на початку ХХ ст. (постанови, накази, документи партійних і державних органів, з’їздів, конференцій, пленумів, де розглядалися питання освітньої політики системи дошкільного виховання).
  Особливої актуальності у процесі вивчення питання набула творча спадщина відомих вітчизняних і зарубіжних педагогів та просвітителів (Є.Аркін, П.Блонський, Є.Водовозова, О.Дорошенко, О.Духнович, П.Кергомар, Я.А.Коменський, П.Лесгафт, Н.Лубенець, А.Макаренко, М.Монтессорі, С.Русова, Ж.-Ж.Руссо, А.Симонович, К.Ушинський, Ф.Фребель, Я.Чепіга, С.Шацький та ін.), котрі в різних хронологічних межах презентували власні концепції та підходи до використання ручної праці дошкільників; наукові статті та публікації, сучасні монографії, дисертації з досліджуваної проблеми.
  У роботі було використано матеріали Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (м. Київ); Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.О.Сухомлинського АПН України, Державної науково-технічної бібліотеки (м.Київ).
  Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що вперше цілісно відтворено процес становлення та розвитку проблеми використання ручної праці для виховання працелюбності дошкільників у вітчизняній педагогічній системі 19171941 рр.; з’ясовано витоки виховання працелюбності дітей: здобутки української народної педагогіки, ідеї прогресивних вітчизняних та зарубіжних педагогів щодо трудового виховання підростаючого покоління; обґрунтовано етапи становлення й розвитку проблеми виховання працелюбності дошкільників на заняттях з ручної праці; схарактеризовано досвід виховання працелюбності на заняттях з ручної праці в дошкільних закладах досліджуваного періоду (виявлено основні підходи до організації занять; здійснено аналіз методів, форм і засобів виховання працелюбності дітей дошкільного віку в цей період); окреслено пріоритетні шляхи творчого використання прогресивних ідей виховання працелюбності в дітей у нових соціально-економічних умовах.
  Набуло подальшого розвитку розкриття освітньо-виховних можливостей використання ручної праці для виховання базових рис особистості, зокрема працелюбності; виявлення передумов виховання працелюбності дошкільників. У науковий обіг введено маловідомі історичні факти та документи, які значно доповнюють уявлення про використання ручної праці в дошкільних закладах означеного періоду.
  Практичне значення дослідження полягає в тому, що аналіз та узагальнення досвіду виховання працелюбності дошкільників, положення та висновки, які збагачують теорію і практику національного дошкільного виховання, можуть стати підґрунтям для подальших історико-педагогічних досліджень даної проблеми. Теоретичні положення дисертації й узагальнений практичний досвід є перспективними для використання в курсах історико-педагогічного спрямування у вищих педагогічних навчальних закладах різного рівня акредитації; при розробці навчальних програм курсів „Педагогіка”, „Історія педагогіки”, „Дошкільна педагогіка”, у процесі викладання лекційних курсів з педагогіки, історії педагогіки, при написанні курсових, дипломних і магістерських робіт; проведенні практичних занять з курсу „Художня праця”. Отримані дані можуть бути використані в освітньо-виховному процесі дошкільних навчальних закладів та роботі закладів позашкільного виховання дітей.
  Теоретичні положення і фактичний матеріал дослідження використано при розробці автором курсу „Художня праця” та спецсемінару „Українська писанка” за кредитно-модульною системою, включених до навчального плану підготовки фахівців дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету.
  Апробація результатів. Основні положення та висновки дисертації обговорювалися і здобули позитивну оцінку на засіданні кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету. Матеріали й результати дослідження апробовані шляхом публікацій і виступів автора із доповідями на науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародних „Виховання молоді на християнських моральних цінностях” (Острог, 2001), „Наука і освіта” (Дніпропетровськ, 2004), „Світ дитинства і освіти”, присвячена пам’яті А.К.Троян (Росія, Магнітогорськ, 2007), „Вища освіта в Україні: становлення, розвиток, сучасний стан і перспективи (до 100-річчя заснування Фребелівського жіночого інституту)” (Київ, 2007), „Гармонізація психофізичного та соціального розвитку дітей” (Мінськ, 2007); Всеукраїнських „Проблеми вищої освіти у світлі рішень ІІВсеукраїнського з’їзду працівників освіти” (Київ, 2002), „Психолого-педагогічні проблеми розвивального навчання” (Луганськ, 2006), „Дошкільне дитинство: інноваційний досвід освіти, проблеми, традиції та перспективи” (Переяслав-Хмельницький, 2008), „Сучасна трансформація дошкільної педагогічної освіти відповідно до принципів і положень Болонської конвенції” (Бердянськ, 2009).
  Публікації. Результати дослідження висвітлено у 13 одноосібних працях, 8 статей опубліковано у провідних фахових виданнях.

  Структура й обсяг дисертації. Робота складається із вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (381 найменування), 16 додатків на 26 сторінках. Основний зміст викладено на 184 сторінках, загальний обсяг дисертації 243 сторінки.
 • Список литературы:
 • Загальні висновки
  Наведене у дисертаційному дослідженні цілісне теоретичне узагальнення результатів історико-педагогічного пошуку, аналіз джерельної бази, систематизація теоретичної думки та досвіду виховання працелюбності дітей дошкільного віку на заняттях з ручної праці (1917 1941 рр.) дозволило зробити такі висновки:
  1. У дисертації здійснено аналіз проблеми виховання працелюбності дітей дошкільного віку на заняттях з ручної праці у 1917 1941 рр., що виявляється у визначенні й узагальненні теорії та практики виховання працелюбності дошкільників на заняттях з ручної праці, виокремленні та обґрунтуванні основних етапів розвитку зазначеної проблеми, виявленні напрямів творчого використання позитивного історичного досвіду виховання працелюбності дошкільників на заняттях з ручної праці в сучасних дошкільних навчальних закладах.
  2. Проведений історіографічний аналіз дає підстави стверджувати, що ставлення особистості до праці зумовлюється не тільки формуванням її трудових умінь та навичок, а й розвитком морально-психологічних якостей, зокрема працелюбності. Це ставлення протягом історичного розвитку суспільства суттєво розвивалось, уточнювалось відповідно до потреб життя та виробництва
  У дослідженні доведено, що розвиток педагогічної теорії та практики виховання працелюбності дошкільників в Україні мав такі витоки: здобутки української народної педагогіки, де виховання працелюбної особистості вважалося найважливішим завданням; ідеї прогресивних зарубіжних педагогів щодо трудового виховання підростаючого покоління (П.Кергомар, Я.А.Коменський, М.Монтессорі, Й.Г.Песталоцці, Ф.Фребель); наукові надбання вітчизняної педагогічної думки щодо виховання працелюбності саме в дошкільному віці як у родині, так і в суспільних дошкільних закладах (Є.Водовозова, А.Симонович, К.Ушинський, Н.Лубенець, С.Русова, К.Ушинський, Л.Шлегер та ін.). У подальші роки педагоги, науковці (П.Блонський, П.Волобуєв, В.Греченко, Л.Горшелева, А.Макаренко, Є.Тихеєва, С. Шацький та ін.) розробляли теоретичні засади виховання гармонійної особистості, де першочергове місце посідали питання працелюбності дітей.
  Сучасні психолого-педагогічні дослідження засвідчують можливість формування працелюбності у дітей уже в дошкільному віці, тому що в цей період зароджуються суспільні мотиви діяльності (В.Вольцис, Д.Дзінтере, Я.Неверович, Т.Поніманська та ін.). Дітям старшого дошкільного віку доступне розуміння працелюбності як однієї з найважливіших позитивних якостей особистості (З.Єфименко-Єсарєва, Я.Коломинський, Р.Кузьміна, Л.Таллер, С.Якобсон). Шляхи розвитку працелюбності пов’язано із систематичним і цілеспрямованим впливом дорослих на дитину (Д.Сергєєва), вихованням готовності до праці на основі її привабливості (Г.Касперська), вихованням інтересу до праці, бажання працювати на користь людям (Л.Образцова), залученням кожної дитини до праці за допомогою трудових доручень (Т.Кісельова, А.Тулегенова, А.Шатова). У дітей дошкільного віку визначено такі компоненти працелюбності: позитивне ставлення до праці (прийняття та самостійна постановка мети, досягнення результату, якість виконаної роботи, емоційний стан під час роботи та після її закінчення); знання, володіння трудовими вміннями та навичками, інтерес і повага до праці інших, розуміння суспільної цінності праці; готовність брати участь у діяльності; вміння доводити справу до кінця.
  3. Визначено, що внесок вітчизняних і зарубіжних педагогів у розробку теорії досліджуваної проблеми полягав у доведенні важливості виховання працелюбності саме з дошкільного віку, який є найсприятливішим для виховних впливів. Вирішення проблеми виховання працелюбності дитини пов’язувалося із завданнями підготовки підростаючого покоління до життя. Педагоги збагатили педагогічну науку розробкою педагогічних засад виховання працелюбності дошкільників: визначено сутність працелюбності як важливої моральної риси особистості, складовими компонентами якої є: повага до праці інших, розуміння її суспільної цінності, звичка до трудового зусилля, бажання виконувати із задоволенням різні види праці та доводити розпочату справу до кінця; визначено особливості методики проведення занять з ручної праці в дошкільних закладах, їх зміст, структуру, послідовність використання матеріалів та інструментів; доведено необхідність спеціальної підготовки дошкільних працівників, які повинні володіти методикою ручної праці та організацією роботи з батьками з цієї проблеми. Цей теоретичний доробок вітчизняних та зарубіжних педагогів став базисом, на якому будувалася вітчизняна теорія і практика виховання працелюбності дітей дошкільного віку в досліджуваний період.
  4. Виділено й теоретично обґрунтовано основні етапи розробки проблеми виховання працелюбності дошкільників на заняттях з ручної праці. В їх основу покладено зміни офіційної політики держави щодо трудового виховання підростаючої особистості та особливостей змісту й організації ручної праці дошкільників.
  Перший етап (1917 1929 рр.) визначення змісту, форм і методів трудового виховання. Ручна праця посідала важливе місце серед інших видів трудової діяльності. Характерною особливістю цього етапу є зв’язок усієї роботи дитячого садка з суспільно-політичним життям держави. Особливо виділено 1917 1919 рр., пов’язані із становленням національної системи освіти, першою ланкою якої на державному рівні визнавалося дошкільне виховання. Ідея національного дитячого садка знайшла своє втілення і в роботі дошкільних закладів, де заняття з ручної праці посідали важливе місце та значно впливали на виховання працелюбності дошкільників.
  Другий етап (1930 1936 рр.) активізації розвитку теорії та практики виховання працелюбності дітей на заняттях з ручної праці в дошкільних закладах. Це були роки політехнізації, коли ручна праця дошкільників тісно пов’язувалась з конкретним підприємством, виготовленням суспільно корисної продукції. Питання організації ручної праці стали предметом активних пошуків науковців і практиків у розробці програмно-методичних рекомендацій для вихователів.
  Третій етап (1937 1941 рр.) етап кардинальних змін в освітній політиці держави щодо трудового виховання дітей. Було переглянуто традиційні підходи до змісту, видів, форм організації ручної праці. Знизився пріоритет праці у вихованому процесі, вихованню працелюбності дошкільників приділялося недостатньо уваги, нехтувався попередній педагогічний досвід.
  5. Узагальнено позитивний досвід використання ручної праці для виховання працелюбності дітей у різних типах дошкільних закладів України у період 1917 1941 рр. та обґрунтовано напрями його використання в сучасних умовах. Це передусім виховання інтересу до праці дорослих з використанням різних форм організації дітей (екскурсії, спостереження, експериментування тощо); створення розвивального оточуючого середовища; самостійний вибір дітьми засобів, матеріалів для виготовлення виробів; організація виставок та музеїв дитячих робіт, залучення батьків до гурткової роботи з ручної праці; залучення дітей до різних напрямів національного декоративно-прикладного мистецтва; організація колективної співпраці дітей на заняттях тощо.

  Здійснене дослідження не претендує на вичерпний аналіз проблеми. Предметом подальшого вивчення можуть стати питання впливу організації ручної праці на формування інших базових рис особистості (сумлінність, людяність, ініціативність тощо); розвиток теорії і практики використання ручної праці в дошкільних закладах різних регіонів України в різні часові проміжки.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абрамсон С. Громадське виховання дітей за програмами 1935 р. / С.Абрамсон // За комуністичне виховання дошкільника. 1937. № 3. С. 13 22.
  2. Абрамсон С. Дошкільне виховання на Україні до 1917 р. / С.Абрамсон // За комуністичне виховання дошкільника. 1940. № 12. С. 1 9.
  3. Абрамсон С. История дошкольного воспитания на Украине: автореф. дис. на соискание науч. степени. канд. пед. наук: спец. 13.00.01. / С.Абрамсон. Харків, 1950. 49 с.
  4. Авдієнко М. О. Народна освіта на Україні / М.О. Авдієнко. Харків: Держвидав., 1927. 126 с.
  5. Акініна Н., Чернявська М. З досвіду роботи (ст. група дитсадка № 62 м. Одеса) / Н. Анікіна, М. Чернявська.// За комуністичне виховання дошкільника 1936. № 6. С. 53 57.
  6. Альберт Ц. Зв’язок між дитсадками різних національностей як одна з форм інтернаціонального виховання дошкільника / Ц. Альберт // За комуністичне виховання дошкільника. 1933. №1. С. 9 19.
  7. Альмединген Н., Тумим Г. Портфель дошкольного работника / Н.Альмединчен, Г. Тумим Гос. изд., М. Петроград, 1923. 156 с.
  8. Альмединген-Тумим Н. Что такое дошкольное воспитание / Н.Альмединген-Тумим М-П. 1924. 59 с.
  9. Ананьїн С.А. Трудове виховання. Його минуле і сучасне / С.А.Ананьїн. К.: Книгоспілка, 1924. 134 с.
  10. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания / Б.Г.АнаньевМ., Воронеж, 1996. С. 158 196.
  11. Антонович П. Педагогічні нариси. Виховання дітей в школах-захистках / П. Антонович. Житомир: Робітник. 1918. 30 с.
  12. Аркин Е.А. Ребенок от года до четырех / Е.А. Аркин. М.: Просвещение, 1931. 268 с.
  13. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. К.: Либідь, 2006. 424 с.
  14. Артемова Л.В. Нові дослідження дошкільної педагогіки на Україні / Л. Артемова // Дошкільне виховання. 1971. № 11. С. 512.
  15. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О.Л.Кононко, К.: Світич, 2008. 430 с.
  16. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. 1999. - № 1. С. 16 19.
  17. Басов М.Я. Избранные психологические произведения / М.Я.Басов. М.: Педагогика, 1975. 432 с.
  18. Батлина Л.В. Становление и развитие общественного дошкольного воспитания в УССР (1917 1941 гг.): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01. «Теория и история педагогики» / Л.В. Батлина. К., 1983. 19 с.
  19. Беляева Н.К. Проблема воспитания детей раннего возраста в истории советской дошкольной педагогики /1917 1941/: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01. «Теория и история педагогики» / Н.К. Беляева. М., 1987. 25 с.
  20. Бех И.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. К.: Либідь, 2003. 280 с.
  21. Бех И.Д. Нравственность личности: Стратегия становления / И.Д.Бех. Ровно: Редакц. издат. отдел управл. по печати, 1991. 146 с.
  22. Бибанова Е. Г. Труд и творчество в раннем детстве / Е.Г.Бибанова. М. Л. 1927. 95 с.
  23. Блонский Л. М. Введение в дошкольное воспитание / Л.М.Блонский. М., 1915. 112 с.
  24. Блонский П. Педология: Кн. для преподават. и студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. М.: ВЛАДОС, 1995. 288 с.
  25. Блонский П.П. Избранные психологические произведения / П.П.Блонский. М.: Просвещение, 1964. 548 с.
  26. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Навч. посіб. К.: Вища шк., 1994. 398 с.
  27. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. М.: Просвещение, 1968. 464 с.
  28. Бойд У. Система Монтессори. Историко-критический анализ системы. Перевод с англ. Н.Д. Виноградова. Кооперативное издательство «Мир». 1925. 179 с.
  29. Бондар А.Д. Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917-1967) / А.Д. Бондар. К.: Вид.-во КДУ, 1968. 228 с.
  30. Бондар А.Д. Становлення і розвиток загальноосвітньої школи і суспільного виховання на Україні в період воєнної інтервенції і громадянської війни (1917-1920) / А.Бондар // Педагогіка. Респ. наук.-метод. зб. 1967. № 6. С. 129 140.
  31. Бєлєнька Г.В. Виховання елементів культури праці у дітей старшго дошкільного віку: автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спеціальність 13.00.08. дошкільна педагогіка. К., 1994. 24 с.
  32. Борисова З.Н. Дежурства в детском саду как средство воспитания ответственности у детей дошкольного возраста / З.Н. Борисова // Ученые записки ЛГПИ. Л., 1956. Т. 126.
  33. Борисова З.Н. Методологические и теоретические проблемы дошкольного воспитания в трудах Н.К. Крупской и претворение их в советской дошкольной педагогике: автореф. дис. на соискание науч. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.01. «Теория и история педагогики» / З.Н.Борисова. К., 1985. 52 с.
  34. Борисова З.Н. Питання морального виховання дітей дошкільного віку в педагогічній спадщині Н.К. Крупської та їх розв’язання в радянській педагогічній науці / З. Борисова // Дошкільна педагогіка і психологія. Республіканський науково-методичний збірник. Випуск 5. К., 1970. С. 3 12.
  35. Борисова З.Н., Веденська Т.В. Виховання дошкільника в праці / З.Н. Борисова,Т.В. Веденська. К.: Рад. шк., 1977. 80 с.
  36. Бугаєвич І.В. Праця як навчальний предмет / І.В. Бугаєвич. К.: Радянська школа, 1970. 70 с.
  37. Буре Р.С. Воспитание дошкольников в труде: Пособие для воспитателей детских садов / Р.С. Буре. М.: Просвещение, 1971. 61 с.
  38. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться / Р.С.Буре, Г.Н.Година. М.: Просвещение, 1983. 144 с.
  39. Буре Р.С. Рвзвитие взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста в процессе совместной трудовой деятельности: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01. «Теория и история педагогики» / Р.С. Буре. М., 1968. 21 с.
  40. Бурмістрова Е. По-більшовицькому боротися за організацію дошкільних майданчиків в колгоспах / Е. Бурмістрова // За комуністичне виховання дошкільника. 1940. № 2. С. 711.
  41. Васютинська В. Огляд статей з трудового виховання / В.Васютинська //Дошкільне виховання. 1965. №10. С.3538.
  42. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач і голов. ред. В.Г. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун». 2004. 1205 с.
  43. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология. М., 1988. С. 34 38.
  44. Виноградов Н. Очерки по истории дошкольного воспитания / Н.Виноградов. Л.: Пучина, 1925. 158 с.
  45. Виноградова Н.И. Формы и методы работы образцового детского сада / Н. Виноградова // Дошкольное воспитание. 1934. № 2. С. 10-24.
  46. Вихрущ А.Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України: Міфи і реальність (1917-1941 рр.) / А. Вихрущ. К., 1994. 160 с.
  47. Водовозова Є.Н. Умственное и моральное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста. СПб., 1913. 128 с.
  48. Волкова Г. Заняття з матеріалами в дитячому садку влітку / Г.Волкова // За комуністичне виховання дошкільника. 1936. № 7. С. 17-25.
  49. Волобуєв П.О. Політехнічне виховання в дошкільній установі / П.Ю. Волобуєв. Харків: Радянська школа, 1932. 63 с.
  50. Волобуєв П.Ю. Дошкільна установа в світлі політехнізму / П.Волобуєв // За комуністичне виховання дошкільника. 1931. - №3. С. 16 24.
  51. Волобуєв П.Ю. Політехнічне виховання в дошкільній установі / П.Ю. Волобуєв. Х., 1931. 36 с.
  52. Вольцис К.Я. Воспитание целенаправленности в трудовой деятельности у детей 6-7-го года жизни: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01. «Теория и история педагогики» / К.Я.Вольцис. М., 1967. 17 с.
  53. Вопросы нравственного и эстетического воспитания детей дошкольного возраста / Ответствен. ред. Суровцева А.В. М., 1963. 355 с.
  54. Вопросы физиологии труда дошкольника. М., 1934. 124 с.
  55. Воробьева Д.И. Формирование у детей старшего дошкольного возраста умений коллективно планировать совместную деятельность (на материале аппликации): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01. «Теория и история педагогики» / Д.И. Воробьева. Л., 1975. 20 с.
  56. Воспитание дошкольника в труде / Под ред. В.Г. Нечаевой. 3-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1983. 207 с.
  57. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольник / Под ред. А.М. Виноградовой. М.: Просвещение, 1980. 112 с.
  58. Всеукраинское совещание по народному образованию. Бюлетень организационного бюро по созыву совещания. Х., 1920. 21 августа.
  59. Выготский Л.С. Педагогическая психология /Под ред. В.В.Давыдова. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 536 с.
  60. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.4. Детская психология / Под ред. Д.Б. Эльконина. М.: Педагогика, 1984. 432 с.
  61. Выставка детских работ // Дошкольное воспитание. 1911. №3. С. 185-186.
  62. Гартвиг А.Ф. Ручной труд как метод обучения и воспитания в семье и школе / А.Ф. Гартвиг. М.: Изд. журнала «Педагогическое образование», 1912. 52 с.
  63. Гендрихівська А. Десять років дошкільництва / А. Гендрихівська // Шлях освіти. 1927. № 10. С. 244 248.
  64. Гендрихівська А. Класово-ворожі прояви в літературі по дошкільному вихованню / А. Гендрихівська // За комуністичне виховання дошкільника. 1934. №5. С. 42 45.
  65. Гендрихівська А. Масове готування дошкільних робітників / А.Гендрихівська. Харків: Радянська школа, 1931. 40 с.
  66. Гендрихівська А. Очистимо дошкільний фронт від шкідливого ворожого впливу «Харківської школи» / А. Гендрихівська // За комуністичне виховання дошкільника. 1934. №2. С. 53 56.
  67. Гендрихівська А. П’ятнадцять років дошкільного виховання на Україні / А. Гендрихівська // За комуністичне виховання дітей дошкільного віку. 1932. № 10. С. 13 22.
  68. Гёту Хиллиг. Прометей Макаренко и «Главбоги» педолимпа: Соколянский, Залужный, Попов / Гёту Хиллиг. Марбург, 1997. 154 с.
  69. Гітеліс Ш. Художнє та музичне оформлення революційних свят / Ш. Гітеліс // За комуністичне виховання дошкільника. 1937. № 1. С. 3341.
  70. Глотова В.И. Формирование представлений о труде взрослых у детей старшого дошкольного возраста: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01. «Теория и история педагогики» / В.И.Глотова. М., 1974. 23 с.
  71. Головко М.Б. Моральне виховання дошкільників в історії української педагогіки / М.Головко //Збірник теоретико-методологічних проблем виховання дітей та молоді. К., 1999. С.24 32.
  72. Голота Н.М. Формування художніх і конструктивних умінь у майбутніх вихователів дошкільних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01. «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Н.М. Голота. К. 2000. 17 с.
  73. Горова А., Ивашкевич М. Что и как могут сделать дети из разных материалов в дошкольном учреждении / А. Горова, М. Ивашкевич. Харьков: Радянська школа, 1934. 40 с.
  74. Горшелєва Л.С. Фізіологічні основи занять/ Л.С. Горшелєва. Х., 1932. 115 с.
  75. Горова О. Робітні кімнати / О. Горова // За комуністичне виховання дошкільника. 1931. № 4 5. С. 21 24.
  76. Горова О.О. Як привчити дитину до праці? / О.О. Горова. Харків: Работник просвещения, 1930. 19 с.
  77. Горунович Е.Б. Развитие творчества детей старшего дошкольного возраста в процессе декоративной деятельности и ручного художественного труда: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01. «Теория и история педагогики» / Е.Б. Горунович. Минск, 1986. 19 с.
  78. Готування дошкільних працівників для літніх майданів (Посібник для організаторів та лекторів короткотермінових курсів). Харків: Народний учитель. 1930. 43 с.
  79. Григор’єв М. Фрідріх Фребель (1782-1852) / М. Григор’єв // За комуністичне виховання дошкільника. 1937. № 7. С. 39 52.
  80. Гринько Г. Очерки советской просветительной политики / Г.Гринько. Харьков: Изд-во Наркомпроса УССР, 1923. 35 с.
  81. Груба Г.В. Развитие элементов конструктивного мышления и трудовых действий у детей подготовительной группы детского сада в работе с деревом.: автореф. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 730 «Теория педагогики»/ Г.В. Груба Л., 1968. 19 с.
  82. Губенко Т. Досвід роботи дошкільного методкабінету м. Харкова / Т. Губенко // За комуністичне виховання дошкільника. 1934. - №1. С. 5459.
  83. Губенко Т. З підсумків роботи дитячих садків м. Харкова за минулий рік / Т. Губенко // За комуністичне виховання дошкільника. 1933. №2. С. 51 57.
  84. Данилевський В. Як зробити картонажні іграшки з військової тематики / В. Данилевський // За комуністичне виховання дошкільника. 1939. №1. С. 62 63.
  85. Декларація Народного Комісаріату освіти УРСР про соціальне виховання дітей // Вісник Наркомосу УРСР. 1920. № 1. С. 9 11.
  86. Декроли О. и м-ль Моншамп. Возбуждение интеллектуальной и двигательной активности посредством воспитательных игр / Пер. с франц. Н.Б.Мчелидзе. Париж, 1925. 193 с.
  87. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ ст.) // Виховна робота в закладах освіти України. К., 1995. С.25 26.
  88. Детский коллектив и ребенок / Под ред. А. Залужного и С.Лозинского. Харьков: Книгоспілка, 1926. 236 с.
  89. Дзюбенко Н. Організація дитколективу в дитсадку в процесі самообслуговної праці / Н. Дзюбенко // За комуністичне виховання дошкільника. 1934. №1. С. 22 27.
  90. Дошкільне виховання в колгоспі. Харків: Народний учитель, 1930. 61 с.
  91. Дошкільне виховання. Матеріали до порадника. Харків: Державне видавництво України. Вип. 1. 1928. 122 с.
  92. Дошкільний похід. Харків: Народний учитель, 1930. 69 с.
  93. Дорошенко О. Дитячий садок. / О. Дорошенко. Київ, 1922. 217 с.
  94. Дорошевич О. Освіта на Вкраїні / О. Дорошевич // Вільна українська школа. 1917. № 5 6 . С. 40 54
  95. Дупак Н.В. Виховання культури праці молодших школярів у процесі навчальної трудової діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук.: спец. 13.00.01. «Теория и история педагогики» / Н.В. Дупак. К. 1999. 18 с.
  96. Дьяконова К.Г. Развитие теории игры в истории отечественной (ХІХ-ХХ вв.) и советской дошкольной педагогики (1917 1936 гг.): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01. «Теория и история педагогики» / К.Г. Дьяконова. К., 1981. 23 с.
  97. Єськова Т.Л. К.Д. Ушинський про трудове навчання та виховання підростаючого покоління / Т.Л. Єськова // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. інституту (Педагогічні науки). Бердянськ: БДПІ, 1999. № 2. С. 139 142.
  98. Єськова Т.Л. Про використання ідеї педагогів минулого в сучасній практиці трудового виховання дітей дошкільного віку / Т.Л. Єськова // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту (Педагогічні науки) Бердянськ: БДПУ, 2002. С. 162-172.
  99. Єськова Т.Л. Підготовка до творчої діяльності майбутніх вихователів дошкільних закладів при вивченні курсу „Художня праця” / Т.Л.Єськова // Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (16-17 листоп. 2006 р.). Мелітополь : МДПУ, 2006. С. 52 54.
  100. Єськова Т.Л. Ідеї християнської моралі як основа трудового виховання в працях К.Д.Ушинського / Т.Л.Єськова // Наук. записки НаУ „Острозька академія” (Серія „Психологія і педагогіка” (Моральне виховання на християнських цінностях). № 2 Острог, 2001. С. 30 38.
  101. Єськова Т.Л. Проблема професійної підготовки студентів до керівництва художньою працею в дошкільних закладах / Т.Л. Єськова // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту (Педагогічні науки). № 2. Бердянськ : БДПУ, 2005. С.174 181.
  102. Єськова Т.Л. Ідеї С.Русової про використання навчально-виховного простору у вихованні працелюбності дошкільників / Т.Л.Єськова // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. 2006. № 16. С. 97 103.
  103. Єськова Т.Л. Ідеї Ф.Фребеля про виховання працелюбності в історії вітчизняної дошкільної педагогіки / Т.Л.Єськова // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: / Укладач Машовець М.А. Вип. 8. К. : НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2007. С. 45 49.
  104. Єськова Т.Л. Проблема виховання в дошкільників працелюбності у вітчизняній педагогічній теорії та практиці у першій третині ХХ ст. / Т.Л.Єськова // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту. № 2. Бердянськ : БДПУ, 2007. С. 8 12.
  105. Єськова Т.Л. Використання ручної праці у вихованні працелюбності дітей (у програмах дошкільних установ 20-30 рр. ХХ ст. / Т.Л.Єськова // Гуманітар. вісн. ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди” : Наук.-теор. зб. Переяслав-Хмельницький, 2008. Вип. 14. С. 75 78.
  106. Єськова Т.Л. Ручной труд дошкольника как фактор развития его личности / Т.Л. Єськова // Гармонизация психофизического и социального развития детей : материалы ІІ Респуб. науч.-практ. конф. студ. и молодых учёных, Минск, 26 апр. 2007 г. / Бел. гос. пед. ун-т им.М. Танка. Минск : БГПУ, 2007. С. 5153.
  107. Єськова Т.Л. Проблема использования образовательного пространства в воспитании трудолюбия дошкольников в первой четверти ХХ ст. (на материале развития дошкольного воспитания в Украине) / Т.Л.Єськова // Мир детства и образования : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Магнитогорск : МаГУ, 2007. С. 29 32.
  108. Єськова Т.Л. Використання ідей педагогів минулого в сучасній практиці трудового виховання дітей дошкільного віку / Т.Л.Єськова // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІВсеукраїнського з’їзду працівників освіти і виступу Президента України Л.Д.Кучми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Укл.: П.В.Дмитрен-ко та ін. К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. С. 33 36.
  109. Єськова Т.Л. Проблема професійної підготовки майбутніх вихователів до керівництва художньою працею / Т.Л.Єськова // Наука і освіта’2004 : Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Том 37. Проблеми підготовки фахівців. Д. : Наука і освіта. 2004. С. 3 5.
  110. Ефименко-Есарева З.В. Воспитание трудолюбия у младших школьников: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / З.В. Ефименко-Есарева. Л., 1963. 18 с.
  111.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины