СТАТЕВОРОЛЬОВА СТРУКТУРА ЖІНОЧОЇ ТІЛЕСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ : СТАТЕВОРОЛЬОВА СТРУКТУРА ЖЕНСКОЙ ТЕЛЕСНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ • Название:
 • СТАТЕВОРОЛЬОВА СТРУКТУРА ЖІНОЧОЇ ТІЛЕСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
 • Альтернативное название:
 • СТАТЕВОРОЛЬОВА СТРУКТУРА ЖЕНСКОЙ ТЕЛЕСНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 183
 • ВУЗ:
 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
 • Год защиты:
 • 2003
 • Краткое описание:
 • Харківський національний університет
  ім. В.Н. Каразіна


  На правах рукопису

  Терещенко Надія Миколаївна


  УДК 159.922.1:159.923.2


  СТАТЕВОРОЛЬОВА СТРУКТУРА ЖІНОЧОЇ ТІЛЕСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ


  Спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник:
  Кочарян Олександр Суренович
  доктор психологічних наук, професор  Харків – 2003

  ЗМІСТ

  Вступ.………………………………………………………………………….4
  Розділ 1. Феномен жіночого тіла в психології та культурі……………….11
  1.1.Феномен тіла в психології ………………………………………………11
  1.1.1. Тіло як соматична основа психологічних характеристик людини.………………………………………………………………..12
  1.1.2. Тіло як джерело інформації про особистісні характеристики людини.………………………………………………………………..16
  1.1.3. Тіло як культурний символ ………………………………………….21
  1.1.4. Зовнішність як соціальний об'єкт……………………………………24
  1.2. Методологічні проблеми розгляду феномена тілесності…………..26
  1.3. Психологічні концепції жіночої тілесності…………………………30
  1.4. Механізми формування тілесної ідентичності й образу тіла в жінок…………………………………………………………………………...40
  Розділ 2. Матеріал і методи дослідження...…………………………………49
  2.1. Характеристика досліджуваної вибірки..…………………………….49
  2.2. Методики дослідження………………………………………………...50
  Розділ 3. Психосемантичні особливості статеворольової тілесної ідентичності у жінок..………………………………………………………...57
  3.1. Задоволеність тілом у жінок у контексті статеворольової тілесної ідентичності.…………………………………………………………………..58
  3.1.1. Самооцінка зовнішності в жінок: структура і вікова динаміка……………………………………………………………….59
  3.1.2. Зв'язок задоволеності зовнішністю із самооцінкою особистісних якостей…………………………………………………………………61
  3.1.3. Психосемантична структура задоволеності тілом у жінок………….66
  3.1.4. Зв'язок тілесної ідентичності з особливостями сімейної соціалізації…………………………………………………………...72
  3.2. Типи статеворольової тілесної ідентичності в жінок………………………………………...…………………………………83
  3.3. Структура статеворольової тілесної ідентичності в жінок…..……………………………………………….………………………93
  3.3.1. Особливості картографії особистісних статеворольових утворень дівчат 18-20 років……….…………………………………………….93
  3.3.2. Зв'язок тілесної ідентичності з особистісними утвореннями маскулінності/фемінінності…………………………………………104
  Розділ 4. Статеворольовий тренінг для дівчаток старшого підліткового віку……………………………………………………………………………111
  4.1. Теоретичні принципи статеворольового тренінгу для дівчаток старшого підліткового віку…..……………………………………………..112
  4.2. Програма групового статеворольового тренінгу для дівчаток старшого підліткового віку……………………………………………………………..124
  4.3. Методи статеворольового тренінгу…………………………………....133
  4.4 Особливості організації симптомокоплексу маскулінності/фемінінності в дівчаток старшого підліткового віку……………………..………………152
  4.5 Опис індивідуального приклада зі статеворольового тренінгу…..…………………………………………………………………..156
  Висновки……………………………….…………………………………….160
  Список використаних джерел…..……………………………………….….164
  Додатки……………………………………………………………………….180

  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Зміна ролі й місця жінки в сучасному українському суспільстві сполучена з трансформаціями, як загальнокультурного рівня, так і індивідуально-особистісного, що торкає систему цінностей, особистісний досвід [64], статеворольову ідентичність жінок [127, 18 та ін.]. Статеворольова ідентичність пов'язана із соматичним, психологічним і соціальним благополуччям жінки [35, 49, 58, 174, 175], визначає особливості сексуально-партнерських відносин [55, 120] і професійної реалізації [159]. Процес трансформування статеворольової ідентичності не може бути повною мірою зрозумілий без аналізу феномена жіночої тілесності, тому що культурні репрезентації жіночого тіла є одним з основних способів самовираження жінки в соціумі [31].
  У психологічних [74, 75, 88 та ін. ], філософських [77, 120, 121 ] і гендерних дослідженнях [32, 33, 174] існує тенденція розгляду феномена жіночності в зв'язку з жіночою тілесністю. Культурні репресії «жіночності» – обмеження жіночого соціального життя, заборони на одержання освіти, процеси «відьом» і т.п., так чи інакше, торкалися і жіноче тіло, що з однієї сторони табуїровалося, здобувало семантику «гріховності», «бруду», «сексуальності», а з іншого боку - ставало єдиним способом саморепрезентації жінки.
  Жіноче тіло в психології [94, 109, 115, 145 та ін.] розглядається в декількох контекстах: тіло і соціальна атрибуція, тіло і Я-концепція, тіло як культурний символ та ін. Показано, що прийняття жінкою власного тіла зв'язано із самооцінкою, Я-концепцією, успішністю самореалізації тощо. [109]. Однак із розгляду випав важливий статеворольовий контекст, пов'язаний із включенням тіла в семантику гендерних ролей і гендерного функціонування жінки, у якій тіло і його окремі частини здобувають універсальне й індивідуальне статеворольове означення. У феміністських гендерних дослідженнях [31, 174], у рамках яких здійснюється більшість досліджень проблематики жіночності, можна знайти прагнення деяких авторів виключити тіло зі статеворольової площини, у якій, на їхню думку, воно виступає як тягар, об'єкт сексуальних прагнень, як товар. Однак виключення тіла зі статеворольового контексту обумовлює втрату особистісних, глибинних, специфічно жіночих змістів, якими наділяє жінка своє тіло. Тим більше, що неможливо визначити «жіноче» поза «чоловічим» [23, 123], маскулінність поза фіминінності, жіночність поза мужністю, ці характеристики виникають тільки у своїй взаємодії.
  Статеворольовий контекст дозволяє перевести уявлення про тілесну ідентичність із чисто функціонального плану, аналізу її функцій, зв'язку з різними компонентами самосвідомості, у генетичний план [76], у якому тілесна ідентичність виступає як психологічна структура, що формується в процесі психосексуального розвитку жінки. Розробка даної проблеми допоможе розширити уявлення про жіночу статеворольову ідентичність і фактори її формування, дозволить зробити більш цілеспрямованими і, відповідно, більш ефективними статеве виховання дітей і підлітків, психокорекційний та психотерапевтичний вплив на статеворольові структури особистості, створити адекватне ставлення до жіночої тілесності тощо.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Тема входить у коло наукових досліджень кафедри, присвячених становленню статеворольової ідентичності особистості, у рамках НДР "Розвиток особистості в нормі та патології: гендерний аспект, програми психотерапії" (№ держреєстрації 0101U002804) і, зокрема, стосується вивчення особливостей структури, функції й формування статеворольової структури тілесної ідентичності .
  Мета і задачі дослідження. Мета дослідження - на основі психосемантичного підходу виявити статеворольову структуру жіночої тілесної ідентичності, механізми її формування, вікову динаміку і функціональну роль в особистісному симптомокомплексі "маскулінність/фемінінність", і розробити програму тренінгу для дівчаток старшого підліткового віку, орієнтованого на психокорекцію статеворольових утворень особистості й поведінки.
  Для досягнення зазначеної мети в роботі були поставлені наступні задачі:
  1) розкрити змістовний аспект статеворольової тілесної ідентичності: типологію і структурну організацію;
  2) визначити структуру емоційно-оцінного аспекту статеворольової тілесної ідентичності - задоволеності тілом і самооцінки зовнішності в жінок;
  3) виявити зв'язок особливостей сімейної соціалізації зі статеворольовою тілесною ідентичністю;
  4) розробити й апробувати програму групового статеворольового тренінгу для дівчаток старшого підліткового віку, орієнтованого на психокорекцію статеворольових утворень особистості й поводження.
  Об'єкт дослідження статеворольова ідентичність у жінок.
  Предмет дослідження жіноча тілесна ідентичність.
  Методи дослідження. Методики дослідження сприйняття (задоволеності) власного тіла: методика "градусника"; метод семантичного диференціала; метод семантичного вибору. Статеворольові шкали, чуттєві до різних рівнів симптомокомплексу маскулінності/фемінінності: ACL-шкала A.B. Heilbrun -до рівня статеворольової Я-концепції, психосексуальна пропорція Dur-Moll тесту L.Szondi - до біогенного рівня, п'ята шкала виразності чоловічих і жіночих рис ММРІ, шкала М/Ф ПДО Лічко - до поведінкового рівня. Оцінка особливостей сімейної соціалізації: напівформалізоване інтерв'ю. Наступні статистичні методи: методи перевірки вірогідності розходжень незв'язаних (Up - метод кутового перетворення Фїшера) і зв'язаних (КЗ - критерій знаків) вибірок, а також методи багатомірної статистики - кореляційний і факторний аналізи.
  Методологічну і теоретичну основу дослідження складають філософські й загальнопсихологічні підходи до аналізу феномена тілесності людини [32, 120, 115], положення статеворольової психології й психології статі [1, 4, 24, 35, 48, 57, 79, 177 та ін.], принципи генетичної психології [76].
  Наукова новизна дослідження полягає в наступному:
   уперше виявлена полісемантичність різних статеворольових контекстів сприйняття і, відповідно, емоційної оцінки (задоволеності) тіла і його частин. Установлено змістовний і емоційно-оцінний аспекти тілесної ідентичності: змістовний - визначається статеворольовою символікою тіла і його частин, а емоційно-оцінний являє собою задоволеність тілом, психологічним конструктом, навантаженим статеворольовою семантикою;
   подальший розвиток одержало теоретичне представлення про багатомірну структуру статеворольової ідентичності, що дозволило уточнити й доповнити типологію жіночої статеворольової ідентичності, включивши до неї тілесний рівень;
   уперше визначена психосемантична структура задоволеності власним тілом у жінок, пов'язана зі статеворольовим функціонуванням, що включає соціальну задоволеність, задоволеність еротичною привабливістю, задоволеність сексуальністю;
   доповнено й уточнене теоретичне уявлення про зв'язок статеворольових утворень особистості зі сприйняттям і задоволеністю тілом, виявлено нелінійний характер їх взаємозв’зку;
   уточнено і специфіковано психодіагностичну карту особистісних статеворольових утворень дівчат 18-20 років ;
   подальшу розробку дістало теоретичне уявлення про різні форми модальної організації статеворольової ідентичності: виявлена роль візуальних репрезентацій «чоловічої» й «жіночої» сторін особистості в статеворольовій ідентичності, виявлені особливості візуальних репрезентацій «чоловічого» і «жіночого» у дівчинок підліткового віку;
   уточнено теоретичні уявлення про роль дитячо-батьківських відносин у формуванні тілесної ідентичності: виявлено вплив статеворольової структури батьківської сім’ї, проявів невербального вираження прийняття тощо.
  Практичне значення. У роботі запропонована програма статеворольового тренінгу для дівчаток старшого підліткового віку, що мають проблеми в прийнятті жіночої гендерної ролі, задоволеності зовнішністю, спілкуванні з протилежною статтю, самооцінці і т.п. Програма орієнтована на корекцію поведінкового і когнітивного рівня симптомокомплексу «маскулінність/фемінінність» у дівчаток-підлітків. Програма статеворольового тренінгу для дівчаток старшого підліткового віку була впроваджена в навчальний і виховний процес навчально-виховного комплексу № 116 м. Харкова в 2000-2001 рр., а також Дворічанського державного районного ліцею-інтернату (смт Дворічне).
  Побудовано психодіагностичну карту особистісних статеворольових утворень дівчат 18-20 років. Ця карта дозволяє підбирати адевкатні методики для діагностики статеворольових якостей, а також інтерпретувати отримані дані виходячи з багаторівневості організації симптомокомплексу «маскулінність/фемінінність», використовується в психодіагностичній і психокорекційній практиці психологічного центру «Інсайт» м. Харкова.
  Матеріали дослідження були використані в практиці психологічного консультування (м. Харків), впроваджені в педагогічний процес підготовки психологів у Харківському Національному університеті ім. В.Н. Каразіна (у рамках двох курсів: «Основи сексології» і «Основи психотерапії»).
  Особистий внесок здобувача в роботах, що виконані в співавторстві Особистий внесок автора в роботах, виконаних у співавторстві: 1. Кочарян А.С., Терещенко Н.Н. Особенности картографии личностных полоролевых образований у девушек // Вісник Харківського університету. Сер. Психологія. – Х.: Вид-во ХНУ, 2000. - №498. – с.93-97. 2. Кочарян О.С., Терещенко Н.М. Статеворольова ідентичность жінок: генезіс та структура // Вісник Харківського університету. Сер. Психологія. – Х.: Вид-во ХНУ, 2000. - №498. – с.73-77; 3. Кочарян А.С., Терещенко Н.Н., Кочарян И.С. Психосемантическая структура женской телесной идентичности: полоролевой подход // Вісник Харківського університету. Сер. Психологія. – Х.: Вид-во ХНУ, 2002. - №. 550– с.136-139. Автором самостійно набраний емпіричний матеріал, проведено обговорення результатів, частково інтерпретовані отримані дані.
  Кочарян А.С., Жидко М.Е., Терещенко Н.Н. Процессуальная психотерапия// Вісник Харківського університету. Сер. Психологія. – Х.: Вид-во ХНУ, 2002. - №. 550 – с. 129-136. Автором був проведений огляд робіт, що стосуються статеворольової тілесної ідентичності, а також прийнята участь у розробці ідеї багаторівневості структури жіночої особистості та формулюванні принципів процесуальної психотерапії.
  Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідалися на засіданнях кафедри прикладної психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (2001), на науковому семінарі школи клієнт-центрованої психотерапії "Порушення статеворольової сфери та їх корекція" (Харків, 2001), на науковій конференції молодих учених Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (2001), на першій обласній конференції молодих учених «Тобі, Харківщино, - пошук молодих” (2002), на IV харківських міжнародних психологічних читаннях «Психологія в сучасному вимірі: теорія й практика» (2002), на науково-практичній конференції, присвяченої 15-річчю кафедри сексології і медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти (2002), на II Національному конгресі неврологів, психіатрів і наркологів України «Психоневрологія XXI століття» (Харків, 2002).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації представлені теоретичне узагальнення і нове рішення проблеми структури і формування жіночої статеворольової тілесної ідентичності. Проблема вирішена з погляду психосемантичного підходу, що дозволило виявити статеворольову семантику тілесної ідентичності в жінок, визначити тілесний рівень статеворольової ідентичності та створити програму тренінгу для дівчаток старшого підліткового віку, орієнтованого на рішення проблем статеворольової тілесної ідентичності.
  1. Тілесна ідентичність є елементом жіночої статеворольової ідентичності. Статеворольова тілесна ідентичність містить у собі змістовний і емоційно-оцінний аспекти. Змістовний аспект статеворольвої тілесної ідентичності визначає психосемантичне навантаження тіла і його частин, пов'язане з гендерними ролями і гендерним функціонуванням. Емоційно-оцінний аспект статеворольової тілесної ідентичності являє собою оцінку задоволеності/незадоволеності тілом як психологічною структурою, що несе статеворольову семантику, та містить в собі самооцінку власної зовнішності, коннотативне значення тіла та його частин тощо.
  2. Статеворольова ідентичність у жінок має складну багаторівневу структуру, що містить в собі хронологічну, функціональну та оцінну підструктури. Хронологічна підструктура пов'язана з хронологічними етапами психосексуального онтогенезу, та включає в себе:
  - ідентичність «Дитина», яка групує дитячі уявлення про жінку та її гендерну роль: жінка - це мати і домогосподарка. Жіноче тіло представлене в зв'язку з репродуктивною функцією жіночого організму;
  - ідентичність «Підліток», пов'язана з акцентуванням на проблемах статі;
  - ідентичність «Дорослий», яка включає еротичні, сексуальні і партнерські (дружні) визначення жінки;
  - соціальну ідентичність. «Жіноче соціально-нормативне лице» являє собою усвідомлення жіночої гендерной ролі і тілесної репрезентації: «я – жінка», «я маю вигляд жінки», «я поводжуся як жінка».
  Функціональна підструктура відображає гендерне функціонування та представляє собою різні типи задоволеності тілом такі, як:
  - соціальна задоволеність, що включає умовно асексуальні частини тіла (обличчя, шкіра, ноги, стегна, сідниці), які представляють жінку в соціумі;
  - еротична задоволеність (груди, живіт, ноги, стегна), що репрезентують привабливість жіночого тіла для чоловіків;
  - сексуальна задоволеність тілом представлена задоволеністю геніталіями.
  Оцінна підструктура, пов'язана із позицією оцінювання статеворольових утворень симптомокомплексу маскулінності/фемінінності: оцінка біогенного, поведінкового і рівня Я-концепції.
  3. Статеворольові утворення дівчат 18-20 років мають такі функціональні особливості як:
  - фемінінна Я-концепція співвідноситься з прийняттям власного жіночого тіла, а також його материнських функцій;
  - фемінінність на поведінковому рівні обумовлює прийняття жінкою ролі домогосподарки і друга;
  - фемінінність біогенного рівня зв'язана з прийняттям жіночої репродуктивної функції;
  - маскулінність зв'язана з прийняттям ролі ділової жінки і прийняттям сексуальності;
  - роль сексуального партнера і ділової жінки зв'язані як з високою, так і з низькою маскулінністю.
  4. Задоволеність власною зовнішністю має вікові особливості. У дівчаток підліткового віку структура задоволеності власною зовнішністю є недиференційованою – усі частини тіла мають однакове значення для самооцінки зовнішності. В структурі задоволеності власною зовнішністю дівчат 18-20 років найбільш значущими частинами тіла є оцінки обличчя, грудей, ніг, стегон, що свідчит про те, що самооцінка власної зовнішності для цього віку ґрунтується на параметрах еротичної привабливості. Чоловіча позитивна оцінка зовнішності жінки є важливим чинником формування оцінки задоволеності власною зовнішностю в жінок.
  5. На формування емоційно-оцінного аспекту статеворольової тілесної ідентичності в жінок значний вплив мають такі особливості сімейної соціалізації, як: невербальне вираження прийняття (тілесні пестощі, обійми, поцілунки) батьками, емоційне спілкування з матір'ю (наявність довірчих, теплих відносин між матір'ю і дочкою), статеворольова структура батьківської родини.
  Наявність тілесних пестощів із боку обох батьків позитивно впливають на оцінку задоволеності зовнішністю. Вербальні позитивні висловлення з приводу зовнішності дочки за нашими даними (на відміну від американських досліджень) виявилися не зв'язаними з задоволеністю зовнішністю, що визначається культурними розходженнями. При відсутності тілесних пестощів із боку батька в підлітковому віці (батько не цілує і не обіймає) у дівчинки формується компенсаторно завищена оцінка задоволеності зовнішністю. Відсутність емоційного прийняття матір'ю (відсутність тілесних пестощів, поцілунків, теплих слів і т.п.) в дитинстві приводить до формування негативного коннотативного значення тіла (семантична близькість «тіла» з конструктами «хвороба», «страх», «бруд»), а також до низької задоволеності здоров'ям і сексуальним життям.
  При холодних материнсько-дочірніх стосунках ставлення до тіла втрачає (чи не здобуває) позитивно емоційно насичене семантичне забарвлення.
  Батьківська родина, у якій мати займає домінуюче положення, при цьому вона емоційно холодна і далека від дочки, обумовлює формування специфічного ставлення до тіла: неприйняття власної жіночності, сприйняття свого тіла як непорочного і цнотливого і висока очікувана оцінка з боку навколишніх.
  6. Психодіагностична карта, що відображає структурну модель організації симптомокомплексу маскулінності/фемінінності, потребує спеціфікування за ознаками віку та статі. Для структурної моделі організації симптомокомплексу маскулінності/фемінінності в дівчин 18-20 років характерні такі особливості: зв'язок соціогенних і біогенних аспектів утворень фемінінності; незалежність утворень маскулінності соціогенного і біосоціального (поведінкового) рівнів від біогенної (глибинної) маскулінності; має місце як андрогінна, так і континуально-альтернативна модель статеворольових властивостей у дівчат.
  7. Психокорекція девіацій тілесної ідентичності потребує впливу на статеворольові структури особистості в цілому. Запропоновано програму групового статеворольового тренінгу для дівчаток старшого підліткового віку орієнтована на психокорекцію поведінкового, тілесного та когнітивного рівеней симптомокомплексу маскулінності/фемінінності. Основними принципами тренінгу є індивідуальний підхід, принцип специфічності та позитивності зворотнього зв’язка, уникання фрустрацій, опора на позитивні моменти. Програма групового статеворольового тренінгу для дівчаток старшого підліткового віку є терапевтично ефективною і може бути рекомендована до використання.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: Социально-психологические проблемы. - М.: Изд-во МГУ, 1990. – 239 с.
  2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии: Пер. с нем – М.: 1993. – 175 с.
  3. Александер Ф. Селесник Ш. Человек и его душа: познание и врачевание от древности до наших дней: Пер. с англ. - М: Изд. группа «Прогресс», «Культура», 1995.- 607 с.
  4. Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины // Вопросы психологии. – 1991. - № 4. – с. 74-82.
  5. Арина Г.А. Психосемантический симптом как феномен культуры // Телесность человека: междисциплинарные исследования. - М.: МГУ, 1991. – с. 45-53.
  6. Арнольд О.Р. Исскуство быть счастливой (записки психотерапевта). // Вопросы психологии. – 1993, т.4, № 3-4.
  7. Артьемьева Е.Ю. Психология субъективной семантики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 128 с.
  8. Асанова Н.К. Развитие половой идентичности: теоретический обзор / Методическое пособие для студентов по курсу «Психоаналитические теории развития». – М.: Институт детской психотерапии и психоанализа, 1997. – 12 с.
  9. Асанова Н.К. Развитие чувства самости (представления о себе): обзор теоретических концепций / Методическое пособие для студентов по курсу «Психоаналитические теории развития». – М.: Институт детской психотерапии и психоанализа, 1997. – 16 с.
  10. Ассаджиоли Р. Психосинтез. Пер. с англ. – М.: «Рефлбук», К.: «Ваклер», 1997. – 320 с.
  11. Баскаков В.Ю. Русское тело. // Свободное тело / Сост. В.Ю. Баскаков – М.: Институт Общегуманитарных исследований, 2001. – 224 с.
  12. Баскаков В.Ю. Телесно-ориентрованные психотехники // Телесность человека: междисциплинарные исследования. - М.: МГУ, 1991. – с. 54-61.
  13. Бахтин М.Н. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство,1979.- 424 с.
  14. Берн Ш. Гендерная психология: Пер. с англ. – СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2001. – 320 с.
  15. Берн Э. Игры в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы: Пер. с англ – Минск: «ПРАМЕБ», 1992. – 384 с.
  16. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. – 365 c.
  17. Бондаровська В. Проблеми підлітків та молоді. // Гендерний аналіз украінського суспільства. – Киів: Проон, 1999. – С.294 –298.
  18. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психодиагностике. - К.: Наукова думка,1989. – 199 с.
  19. Бурлачук Л.Ф., Грабская И.А., Кочарян А.С. Основы психотерапии: - К.: Ника - Центр; М.: Алетейя, 1999.- 320 с.
  20. Вівчарик Т.П. Психологічні еханізми самореалізації жінки (на прикладі жіночої молоді, включеної у творчу професійну діяльність). Автореф. диссертації на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук. – Київ, 2000.- 20 с.
  21. Вейнингер О. Пол и характер: Пер. с нем.- М.: «ТЕРРА», 1992. – 480 с.
  22. Гвоздева Е.С., Герчиков В.И. Штрихи к портрету женщин-менеждеров // Социс – 2000, №11. – С.36-45.
  23. Гиллиган К. Место женщины в жизненном цикле мужчины. // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной, - СПб.: Издательство «Дмитрий Буланин» 2000, - С.166-168.
  24. Говорун Т.В., Кікінежді О. Стать та сексуальність. Психологічний ракурс. Навч. посібник – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1999, - 384 с.
  25. Говорун Т.В. Соціалізація статі та сексуальність. Монографія. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001, - 204 с.
  26. Гроф С. За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии: Пер. с англ. - М.: Трансперсональный институт,1993, – 504 с.
  27. Гроф С. Области человеческого бессознательного: Пер. с англ. - М.: Трансперсональный институт, 1994. - 278 с.
  28. Грошев И.В. Гендерная невербальная коммуникация в рекламе // Социс, №4, 1999. – с.71-77.
  29. Гуггенбюль-Крейга А. Брак умер – да здравствует брак! // психосоматика: Взаимосвязь психики и здоровья. Хрестоматия/ Сост. К.В.Сельченок.- Мн.: Харвест, 1999. - С. 286 – 316.
  30. Джонсон Р. А. Она. Глубинные аспекты женской психологии. // пер. с англ. – Харьков: «Фолио»; М.: Институт общегуманитарных исследований,1996. – 124 с.
  31. Жеребкина И. «Прочти мое желание…». Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. – М.: Идея-Пресс, 2000. – 256 с.
  32. Жеребкина И. Страсть. Женское тело и женская сексуальность в России. – СПб.: Алтейя, 2001. – 336 с.
  33. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. – СПб.: Питер, 2001. - 464 с. :ил. – («Серия «Учебник нового века»)
  34. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М.: Интрада, 1996. – 253 с.
  35. Исаев Д. В., Каган В. Е. Психогигиена пола у детей. – Л.: Медицина,1986. – 336 с.
  36. Йоманс Т. Введение в психологию духовного измерения // Психосинтез и другие интегративные техники психотерапии. Пер. с англ. / Под. ред. А.А. Бадхена, В.Е. Кагана. - М.: Смысл., 1997. - С. 154-176.
  37. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина, 1983. – 312 с., ил.
  38. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М.: Педагогика, 1991. – 256 с.: ил.
  39. Каган В.Е. Половое воспитание девочки в семье. – М., 1990. -46 с.
  40. Карвасарский Б.Д. Неврозы. М.: Медицина, 1990. – 448 с.
  41. Кататимные образные переживания по Лейнеру // Психотерапевтическая энциклопедия. / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер Ком,1998. – с.181-183: (Серия «Мастера психологии»)
  42. Керлот Х.Э. Словарь символов: Пер. с англ. –М.: REFL-book, 1994.–608 с.
  43. Кернберг О.Ф. Отношения любви: норма и патология. Пер. с англ. М.Н. Георгиевой. – М.: Независимая фирма “Класс”, 2000. – 256 с. – (Библиотека психологии и психотерапии, вып. 76).
  44. Кле М. Психология подростка. (Психосексуальное развитие) Пер. с франц. – М.: Педагогика, 1992. – 172 с.
  45. Кляйн М. Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников: Пер. с англ. – Спб.: Б.С.К., 1997. – 96 с.
  46. Ковалець Ю.К. Наслідки впливу маскулінної культури на становлення жіночої самоідентичності. // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського ун-ту, 1999. – Вип.3. – Ч1 – с. 19-23.
  47. Когнитивная реатрибуция по Беку // Психотерапевтическая энциклопедия. / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер Ком,1998. – стр. 200: (Серия «Мастера психологии»)
  48. Колоскова М. В. Онтогенез телесности развитие общества: на пути к разделению Я - не Я // Телесность человека: междисциплинарные исследования. - М.: МГУ, 1991. – с. 70-80.
  49. Кон И.С. Введение в сексологию. – М.: Медицина, 1989. – 336 с.
  50. Кон И.С. Мужское тело как эротический объект // Гендерные исследования", 1999, № 3-4.
  51. Кон И.С. Психология половых различий. – 1981. - № 2. – с.47-57.
  52. Кон И.С. Психология ранней юности. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1989. – 256 с.
  53. Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980. – 192 с.
  54. Коркина М.В., Зейгарник Б.В., Нечипоров Б.В. Сравнительный анализ. Отношение к физическому образу в норме и у больных с дисморфофобическимими расстройствами. // Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. - 1982., Вьш.12.
  55. Коцарь А.В. Особенности психосексуального развития женщин больных неврозом и находящихся в отношениях супружеской зависимости. Автореф. диссертації на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук. – Київ, 2002.- 20 с.
  56. Кочарян А.С. “Маскулинность-фемининность” и супружеская адаптация// Актуальные проблемы современной психологии. Материалы научных чтений, посвященных 60-летию Харьковской психологической школы. – Харьков, 1993. – С.345-347.
  57. Кочарян А.С. Личность и половая роль (симптомокомплекс маскулинности/фемининности в норме и патологии). – Харьков: Основа, 1996. – 127 с.
  58. Кочарян А.С. Личность и половая роль: симптомокомплекс маскулинности/фемининности в норме и патологии. Диссертация на соиcк. учен. степени доктора психол. наук – Харьков, 1996 – 418 с.
  59. Кочарян А.С., Атраментова Л.А., Родина С.А. Генетические аспекты маскулинности и фемининности// Актуальные проблемы современной психологии. Материалы научных чтений, посвященных 60-летию Харьковской психологической школы. – Харьков, 1993. – С.347-349.
  60. Кочарян А.С., Жидко М.Е., Терещенко Н.Н. Процессуальная психотерапия; основные положения// Вісник Харківського університету. Сер. Психологія. – Х.: Вид-во ХНУ, 2002. - №550. – с.129-136.
  61. Кочарян Г.С., Кочарян А.С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов. – М.: Медицина, 1994 – 224 с.
  62. Креславский Е.С. Избыточная масса тела и образ физического "Я"// Вопросы психологии - 1987.-№6.
  63. Кришталь В.В., Григорян С.Р. Сексология, том 4. Клиническая сексология женщин. – Харьков: Академия сексологических исследований, 1998. – 176 с.
  64. Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта. – Харьков: Бизнес Информ, 1998. – 492 с.
  65. Лев-Старович З. Секс в культурах мира. – М.: «Мысль», 1991.- 255 с.
  66. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я.Л. Морено. Пер. с нем. / Общ. ред. и пред. Е. В. Лопухина и А.М. Холмогоровой. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 352 с.: ил.
  67. Либина А. Чтобы не осталась женщина одинокой / Психология совладания с кризисами и сложными жизненными ситуациями. М.: Селена +, 1995. – 560 с.
  68. Лоуэн А. Биоэнергетический анализ: душевно-телесная терапия // Эволюция психотерапии. Т.4.-М.: Независимая фирма «Класс», 1998.- 309 с.
  69. Лоуэн А. Любовь и оргазм: Пер. с англ.– М.: Институт общегуманитарных исследований, 1998. – 429 с.
  70. Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера: Пер. с англ. – СПб-М.: АСТ, 1996. – 325 с.
  71. Лоуэн А.. Лоуэн Л. Введение: что такое биоэнергетика // Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии и психотехнике / Сост. Баскаков В.Ю. - М.: Смысл. -1997. – С.101-104
  72. Луценко А.Г. Асинхрония психосексуального развития: Монография. – Харьков: Основа,1996. – 208 с.
  73. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: понимание структуры личности в клиническом процессе: Пер. с англ. - М.: Класс., 1998.-452 с.
  74. МакДугалл Д. Тысячеликий эрос. Пер. с англ. Е.И. Замфир под ред проф. М.М. Решетникова. - СПб.: совместное издание Восточно-Европейского института психоанализа и Б&К, 1999. – 278 с.
  75. Мак-Нили Д. Прикосновение: глубинный анализ и телесная терапия/Пер. с англ. – М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 1999. – 144 с.
  76. Максименко С.Д. Основи генетичної психології: Навч. посібник. – К.; НПЦ Перспектива, 1998. – 220 с.
  77. Марез Т. Женское и мужское. Книга 1. Раскрытие тайны женского начала: Пер. с англ. – Киев: София, 2000. – 192 с.
  78. Менделл А. Игры, в которые играют мужчины: Пер. с англ. - СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 160 с.
  79. Мид М. Культура и мир детства. Избр. Произведения. Пер. с англ.- М.: Наука, 1988 – 429 с.
  80. Минделл А. Работа со сновидящим телом // Московский психотерапевтический журнал.- М., 1993, №№ 1-2.
  81. Минделл А. Работа со сновидящим телом. // Психосоматика: Взаимосвязь психики и здоровья. Хрестоматия / Сост. К.В. Сильченок. Минск: Хпарвест, 1999. – С.577-636.
  82. Митина О.В., Петренко В.Ф. Кросскультурное исследование стереотипов женского поведения (в России и США) // Вопросы психологии, М., 2000, №1 – с. 68-86.
  83. Морозова О. І. Методика “Blacky Pictures” для дослідження особлливостей психосексуального розвитку дітей і дорослих // Практична психологія та соціальна робота, К., 2000, №№6-7.
  84. Некрасов С.Н., Возилкин И.В. Жизненный сценарий женщины и сексуальность. - Свердловск: Изд-во Уральского университета. – 1991, -168 с.
  85. Образ тела (или схема тела) // Большой толковый психологический словарь. Т.1 (А-О); Пер. с англ./ Ребер Артур. - ООО «Издательство АСТ», «Издательство «Вече»», 2001. – С. 592.
  86. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. – М.: Тривола, 1995. – 360 с.
  87. Орбан П. О процессе символообразования // Энциклопедия глубинной психологии/ Под ред. А.М. Боковикова.–М.:ЗАО_МГ Менеджмент, 1998.–Т.1.
  88. Пайнз Д. Бессознательное использование своего тела женщиной: Пер. с англ. – СПб.: Восточно-европейский институт психоанализа и Б.С.К., 1997. – 195 с.
  89. Первичная терапия А.Янова // Руководство по телесно-ориентированной терапии. - СПб: Речь, 2000.- С. 154-243.
  90. Перлз Ф., Гудмен П., Хефферлин Р. Практикум по гештальттерапии: Пер. с англ. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2001. – 227 с.
  91. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. - М.: МГУ,1988. – 207 с.
  92. Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других людей по их жестам: Пер. с англ. – Нижний Новгород: «Ай Кью», 1992. – 262 с.
  93. Психодрама // Психотерапевтическая энциклопедия. / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер Ком,1998. – с.404-406. (Серия «Мастера психологии»)
  94. Райх В. Анализ личности: Пер. с англ. – М.: «КСП +»; СПб.: «Ювента», 1999. –333 с.
  95. Райх В. Сексуальная революция. Пер с нем. - СПб.: Университетская книга АСТ. - 1997. – 350 с.
  96. Райх В. Функция оргазма. Пер с нем. - СПб.: Университетская книга АСТ,1997. – 350 с.
  97. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ./ Общ. ред. и предисл. Исениной Е.И. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 480 с.
  98. Рожановская З.В. Профилактика сексуальных нарушений у женщин: Методические указания. – Харьков, 1977. – 30 с.
  99. Романов И.Ю. Психоанализ: культурная практика и терапевтический смысл. (Введение в теорию, практику и историю психоанализа.) Пособие для учителей. – М.: Интерпракс, 1994. - 288 с.
  100. Росси Э.Л. Взаимоотношения сознания и тела и новый язык человеческих возможностей. // Эволюция психотерапии / Том 4. “Иные голоса” / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма “Класс”, 1998. – 320 с. – (Библиотека психологии и психотерапии).
  101. Руководство по сексологии/ под ред. С.С. Либиха. – СПб: Питер, 2001. – 480 с. – Серия «Современная медицина».
  102. Руководство по телесно-ориентированной терапии. – СПб.: Речь, 2000. – 256 с.
  103. Самарцева О.К., Фомина Г.А. Мужчина и женщина: менеджмент в сфере бизнеса. // Социс – 2000, №11. - С.57-63.
  104. Свядощ А.М. Женская сексопатология. – СПб.: Питер Паблишинг, 1998. – 288 с.
  105. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. Учебное пособие для вузов. – м.: Школа-Пресс, 1995. – 384 с.
  106. Смирнов С.Д. Психология образа: проблема активности психического отражения. - М.: Изд-во Моск. Ун-та,1982.- 232 с.
  107. Смит М. Тренинг уверенности в себе: Пер с англ. СПб.: ИК «Комплект» - 244 с.
  108. Собчик Л.Н. Метод портретных выборов. Практическое руководство- М.: Институт прикладной психологии, 1993. - 133 с.
  109. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 215 с.
  110. Столин В.В. Самосознание личности. - М.: Изд-во МГУ, 1983. – 286 с.
  111. Тайсон Ф., Тайсон П. Психоаналитические теории развития: Пер. с англ. – Екатеринбург, 1998. – 528 с.
  112. Тищенко П.Д. Психосоматическая проблема (объективный метод и культурологическая интерпретация // Телесность человека: междисциплинарные исследования. - М.: МГУ, 1991. - С.26-35.
  113. Тхостов А.Ш. Психология телесности. – М.: Смысл, 2002. – 287 с.
  114. Тхостов А.Ш. Семантика телесности и мифология болезни // Телесность человека: междисциплинарные исследования. - М.: МГУ, 1991. – С.96-107.
  115. Тхостов А.Ш. Топология субъекта. (Опыт феноменологического исследования) // Вестник МГУ. - С. 14. Психология. - 1994, Вып. 2.
  116. Фейдимен Д., Фрейгер Р. Вильгельм Райх и психология тела // Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии и психотехнике / Сост. Баскаков В.Ю. - М.: Смысл. -1997. – С. 5-51.
  117. Фрейд З. Введение в психоанализ: лекции: Пер. с нем. – М.: Наука, 1989. – 456 с.
  118. Фрейд З. Я и оно // Фрейд 3. Избранное, Кн. 1. Пер. с нем. - М.: Московский рабочий, 1990. – С.68-108
  119. Фромм Э. Психоанализ и этика: Пер. с англ. —М.: Республика, 1993. - 415 с.
  120. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Пер. с франц. — М.: Магистериум: Изд. дом «Касталь», 1996.- 448 с.
  121. Фуко М. Рождение клиники: Пер. с франц. – М., 1998. – 310 с.
  122. Хамитов Н.В. Философия и психология пола. – К.: Ника-Центр, 2001.- 224 с.
  123. Ходоров Н. Психодинамика семьи // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной, - СПб.: Издательство «Дмитрий Буланин» 2000, - С.140-165.
  124. Хорни К. Женская психология. – СПб.: Восточно-европейский институт психоанализа, 1993 – Кн. 1. – 222 с.
  125. Хъелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение): Пер. с англ. - СПб: Питер Ком, 1999. – 608 с. – (Серия «Мастера психологии»).
  126. Цивьян Т.В. Оппозиция мужской/женский и ее классифицирующая роль в модели мира// Этнические стереотипы мужского и женского поведения. – СПб.: Наука, 1991. – С. 77 – 91.
  127. Частная сексопатология. Т.2 / под ред. Васильченко Г.В- - М.: Медицина. - 1983. – 352 с.
  128. Чаффинс С., Форбс М., Фукуа – младший Г.Е., Кенджеми Дж.П. «Стеклянный потолок»: Занимают ли женщины США должное положение в обществе? // Лидерство. Психологические проблемы в бизнесе. – Дубна: Феникс, 1997. – 254 с.
  129. Шлапакова І.С. Урахування психологічних особливостей статі у формуваннні статевої самоідентичності особистості. // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського ун-ту, 1999. – Вип.3. – Ч.1 – с.176 –185.
  130. Щекин Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению: Учебн. Метод. Пособие. – 2-е изд., испр. – К.:МАУП, 2001. - 616 с.
  131. Эриксон Э. Идентичность: юность, кризис: Пер. с англ.– М: Прогресс, 1996. – 342 с.
  132. Юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и символы. — Санкт-Петербург: Восточно-Европейский институт психоанализа, 1994. — 416 с.
  133. Юнг К.Г. Психологические аспекты архетипа матери (1939/1954) /пер. с англ. Баженова А. - Харьков, ХГУ, 1992. – 19 с.
  134. Я-концепция // Психологический словарь / под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, 1998. – С.435-436.
  135. Alpert-Gillis L.J., Connel J.P. Gender and sex role influences on children’s self-esteem//J. Pers.., 1989. – 57, №1. – P. 98-114.
  136. Arrindell W.A. Femininity and Subjective Well-Being // Masculinity and Femininity. – Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc, 1998. - P. 44-54.
  137. Bakken L, Romig C. Adolescent ego development: relationship to family cohesion and adaptability. // J Adolesc – 1989, Mar;12(1). – Р. 83-94
  138. Bassin D. Beyond the he and she: toward the reconciliation of masculinity and femininity in the postoedipal female mind. // J. Am. Psychoanal. Assoc. – 1996. - 44 Suppl. – Р.157-190
  139. Baucom D.N. Independent masculinity and femininity scales on the Californial Psychological inventory // J.Consult.Clin. Psychol.- 1976. - 44.-P.876.
  140. Bauman S. Physical aspects of the self. A review of some aspects of body image development in childhood.// Psychiatr. Clin. North. Am. – 1981. - Dec;4(3). – Р. 455-470
  141. Bem S.L. The lenses of gender.- New Haven, CT: Yale University Press.- 341 p.
  142. Bem S.L. The measurement of psychological androgyny // J. Of Consulting and Clinical Psychology.-1974.-42 (2).- P.155-162.
  143. Braitman KA, Ramanaiah NV/ Sex roles and body image.// - Psychol Rep. 1999. - Jun;84(3 Pt 1). – Р.1055-1058.
  144. Christiansen K., Knussmann R. Strong and mascular = agressive? Body build and aggression in men// Aggres. Behav. – 1995. – 21, №3 – P.126
  145. Cullari S, Rohrer JM, Bahm C. Body-image perceptions across sex and age groups // - Percept Mot Skills. – 1998. - Dec;87(3 Pt 1). – Р. 839-847.
  146. Dudley G.G. Dissipative structure and the mind-body problem. //Med Hypotheses, - 1991. - Oct;36(2). – Р.178.
  147. Edlund B., Sjoden P.O, Gebre-Medhin M Anthropometry, body composition and body image in dieting and non-dieting 8-16-year-old Swedish girls. Acta Paediatr. – 1999. - May;88(5). - Р. 537-544.
  148. Elise D. Primary femininity, bisexuality, and the female ego ideal: a re-examination of female developmental theory. // Psychoanal. Q. - 1997 - Jul;66(3) – Р. 489-517.
  149. Donavan M.E. Ryan W.R. Love blocks. – New York: Penguin group, 1991.-412 p.
  150. Gilani NP Conflict management of mothers and daughters belonging to individualistic and collectivistic cultural backgrounds: a comparative study. // J. Adolesc. – 1999. - Dec;22(6). – Р. 853-865.
  151. Gilchrist C. The circle of nine. A new mythology of the feminine. – London: Penguin Books ltd. – 1991. – 183 p.
  152. Goldstein A.P., Spafkin R.P., Gershaw N. J. Skill training for community living: Applying structured learning therapy. New York et al.: Pergamon Press: Structured learning Assoc. – 1976.- 273 p.
  153. Graziottin A. HRT: the woman's perspective // Int. J. Gynaecol Obstet. – 1996. - Mar;52 Suppl 1. – Р.11-116.
  154. Hagglund T.B., Piha H The inner space of the body image // Psychoanal. Q. – 1980. - Apr;49(2). – Р.256-283.
  155. Harris S. Body image attitudes and the psycholosocial development of college women// J. Psychol. – 1995. - 129, №3. - P.315-329.
  156. Heilbrun A.B. Human sex role behavior. - York: Pergamon, 1981.– 207 p.
  157. Hoffman C.D., Moon M. Women's characteristics and gender role attitudes: support for father involvement with children // J. Genet. Psychol. – 1999. - Dec;160(4). - Р. 411-418.
  158. Hofstede G. and al. Masculinity and Femininity. The taboo dimension of national cultures. – Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. 1998. – 238 p.
  159. Hofstede G. Culture’s consequences: international differences in work-related values. – Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc., 1980.- 354 p, P. 288-289.
  160. Hopkins L.B. Inner space and outer space identity in contemporary females // Psychiatry. – 1980. - Feb;43(1)-Р.12-21.
  161. Koenig L.J., Wasserman E.L. Body-image and dieting failure in college men and women: Examining links between depression and eating problems// Sex Roles. - 1995. - 32, № 3-4. – P. 228-249.
  162. Kuhn R. Perspectives of an existential interdisciplinary body theory // Z. Klin. Psychol. Psychopathol. Psychother. – 1990. - 38 (4). – Р.376-396.
  163. Lau S. Sex role orientation and domaines of sex-esteem.// Sex Roles,1989. – 21, №5-6. – P.415-422.
  164. Lehtonen J. The body ego from the point of view of psychophysical fusion. // Psychother Psychosom. – 1991. - 56(1-2). – Р.30-35.
  165. Mellody P. Toksyczna milosc i jak sie z niej wyzwolic.- Warszawa: Jacek Santorski & Co, 1993.- 204 s.
  166. Meyer J.K. The theory of gender identity disorders // J. Am. Psychoanal. Assoc. – 1982. - 30(2). - Р.381-418.
  167. Money J. Body-image syndromes in sexology. Phenomenology and classification // J. Psychol. And Hum. Sex. – 1994. - 6, №3. – Р. 31-48.
  168. Montgrain N. On the vicissitudes of female sexuality: the difficult path from 'anatomical destiny' to psychic representation. // Int. J. Psychoanal.- 1983. - 64 (Pt 2), - Р.169-186.
  169. Muller-Braunschweig H: The frightening body // Psychother Psychosom Med. Psychol. – 1992. - Jan;42(1). – Р.16-23.
  170. Notman M.T. Depression in women. Psychoanalytic concepts. //Psychiatr. Clin. North. Am. – 1989. - Mar;12(1). – Р.221-230.
  171. Nowak M. The weight-conscious adolescent: body image, food intake, and weight-related behavior.// J. Adolesc. Health. – 1998. - Dec;23(6). – Р.389-398.
  172. Ozgur F., Tuncali D., Guler Gursu K. Life satisfaction, self-esteem, and body image: a psychosocial evaluation of aesthetic and reconstructive surgery candidates.// Aesthetic Plast. Surg. – 1998. - Nov-Dec;22(6). – Р.412-419.
  173. Rosenblum G.D., Lewis M. The relations among body image, physical attractiveness, and body mass in adolescence // Child. Dev. – 1999. - Jan-Feb;70(1). – Р.50-64.
  174. Sanford W. Body image. // The new our bodies, ourselves. – New York: A Touchstone book, 1984. – Р. 5-40.
  175. Schwartz D. J., Phares V., Tantleff-Dunn S., Thompson J.K. Body image, psychological functioning, and parental feedback regarding physical appearance. // Int. J. Eat Disord. – 1999. - Apr;25(3). – Р.339-343.
  176. Stoller R. J. Primary femininity. // Amer. Psychoanal. Assn. – 1976. – 24 – P. 59-78.
  177. Stoller R. J. Sex and gender. – New-York: Science House, 1968. – Vol. 1.
  178. Synnott A. Tomb, temple, machine and self: the social construction of the body // Br. J. Sociol. – 1992. - Mar;43(1). - Р. 79-110
  179. Szondi L. Podrecznic eksperymentalnej diagnostiki popedow.- Warszawa: ERDA, 1997. - 269 s.
  180. Waites E.A. Fixing women: devaluation, idealization, and the female fetish // J. Am. Psychoanal. Assoc. – 1982. - 30(2). – Р.435-459.
  181. Warnes H. The dream specimen in psychosomatic medicine in the light of clinical observations // Psychother Psychosom. – 1982. - 38(1). – Р.154-164.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины