ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ ФІЗИЧНИМ ТА РОЗУМОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ : ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМ физической и умственной нагрузки

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ ФІЗИЧНИМ ТА РОЗУМОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМ физической и умственной нагрузки
 • Кол-во страниц:
 • 194
 • ВУЗ:
 • ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  На правах рукопису

  ЗАПОРОЖЕЦЬ Олена Петрівна

  УДК 159.938

  ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ ФІЗИЧНИМ ТА РОЗУМОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ


  19.00.02 - психофізіологія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник:
  Макаренко Микола Васильович
  доктор біологічних наук, професор  Херсон 2008

  З М І С Т

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ. 4
  ВСТУП.. 5
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ УЧНІВ.. 12
  1.1. Вікова динаміка властивостей основних нервових процесів та сенсомоторних функцій людини. 12
  1.2. Розвиток функцій пам'яті і уваги в онтогенезі людини та їх зв’язок з індивідуально-типологічними властивостями ВНД.. 25
  1.3. Психофізіологічні властивості і успішність навчання. 46
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ. 54
  2.1. Досліджувана вибірка. 54
  2.2. Методика визначення показників властивостей нейродинамічних та сенсомоторних функцій. 56
  2.3. Методика дослідження короткочасної зорової пам’яті 60
  2.4. Методика дослідження уваги. 62
  2.5. Характеристика успішності навчання. 65
  2.6. Статистична обробка результатів дослідження. 66
  РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ ФІЗИЧНИМ ТА РОЗУМОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ.. 68
  3.1. Розвиток властивостей нейродинамічних та сенсомоторних функцій, пам’яті та уваги у дітей молодшого шкільного віку. 68
  3.2. Вікова динаміка властивостей нейродинамічних та сенсомоторних функцій, пам’яті та уваги у дітей молодшого шкільного віку, які мають додаткове фізичне навантаження. 75
  3.3. Вікова динаміка властивостей нейродинамічних та сенсомоторних функцій, пам’яті та уваги у дітей молодшого шкільного віку, які мають додаткове розумове навантаження. 82
  3.4. Зіставлення вікових змін властивостей нейродинамічних, сенсомоторних функцій, пам’яті та уваги у дітей молодшого шкільного віку, що займаються у школі за звичайною програмою та тих, які мають додаткове фізичне чи розумове навантаження. 88
  3.5. Характеристика успішності навчання у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичної та розумової активності 105
  3.6. Узагальнення результатів дослідження. 145
  ВИСНОВКИ.. 158
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 161

  ВСТУП
  Актуальність теми. Актуальність проблеми взаємозв’язку рівня розумової діяльності учнів і успішності навчання обумовлена зміною соціального замовлення до освіти в цілому, що відображається у необхідності підготовки всебічно розвинутої особистості, яка спроможна в силу своїх інтелектуальних творчих здібностей швидко оволодіти великим обсягом різноманітної інформації, проаналізувати її, творчо обробити, винайти нестандартне рішення проблеми. Освіта також виконує функцію підготовки індивіда до життя у суспільстві, адаптації до його вимог [23]. Рівень розумової діяльності учнівської молоді безпосередньо пов'язаний з формуванням ключових компетенцій особистості, а саме: самоосвіти, продуктивної творчої діяльності, інформаційної компетенції основних результатів навчання сучасної загальноосвітньої школи.
  За визначенням Г.С.Костюка, навчання це шлях підготовки особистості до життя, до участі у створенні матеріальних і духовних цінностей, потрібних для суспільства і для неї самої [137].
  Як свідчить низка наукових праць [19; 89; 130; 170; 274], розумова діяльність учнів щільно пов’язана з рівнем розвитку психофізіологічних властивостей. Дослідженнями останнього часу було показано, що у дітей паралельно з морфофункціональним дозріванням відбувається розвиток властивостей основних нервових процесів [42; 170; 210], показана залежність успішності навчання учнів молодших класів від ступеню розвитку кори та стовбурових структур мозку [74; 194]. Однак більшість досліджень становлення і розвитку властивостей психофізіологічних функцій дітей молодшого шкільного віку та їх зв’язку з успішністю навчання хоч і виконані на дітях раннього шкільного віку, але обстеження проведені різними методиками і без урахування фізичного навантаження, спортивної спеціалізації дітей [43; 45; 90; 139; 210].
  Літературні джерела містять висновки про позитивний вплив систематичних фізичних навантажень на рівень розвитку психофізіологічних властивостей [34, 84, 149, 150, 152, 243, 252, 262]. Разом з тим характер взаємозв’язку між успішністю навчання, характером спортивної діяльності та індивідуальними психофізіологічними властивостями молодших школярів залишається недослідженим. Між іншим, для сучасного спорту характерним є початок тренувань у дуже молодому віці. Діти приходять в спортивні школи у 5-6 років, а інколи і у 4-річному віці, тобто ще до початку систематичних занять в школі.
  У зв’язку з вище зазначеним, існує необхідність вивчення розвитку властивостей психофізіологічних функцій і успішності навчання молодших школярів в залежності від характеру їх спортивної діяльності, що і обумовило актуальність теми дисертаційного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота виконана в межах теми кафедри практичної психології Інституту психології, історії та соціології Херсонського державного університету „Соціально-психологічні аспекти гендерної проблематики України”, номер держреєстрації 0105U000671. Тема затверджена Вченою радою Херсонського державного університету (протокол №7 від 05 березня 2007р.) та узгоджена Радою з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології АПН України (протокол № 5 від 22 травня 2007р.).
  Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було вивчення розвитку властивостей психофізіологічних функцій (нейродинамічних, сенсомоторних та психічних), а також успішності навчання у школярів 7-9 років у залежності від характеру їх спортивної діяльності. Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити такі задачі:
  1. Здійснити теоретико-експериментальний аналіз проблеми розвитку психофізіологічних властивостей людини, що займається спортивною діяльністю; розробити адекватний комплекс методів емпіричних досліджень.
  2. Дослідити динаміку розвитку показників нейродинамічних властивостей, сенсомоторних та психічних функцій дітей у період від 7 до 9-річного віку.
  3. Визначити особливості психофізіологічних властивостей (нейродинамічних, сенсомоторних та психічних функцій) у дітей молодшого шкільного віку з різною спрямованістю спортивних тренувань.
  4. З’ясувати характер взаємозв’язків між успішністю навчання, характером спортивної діяльності та індивідуальними психофізіологічними властивостями молодших школярів.
  Об’єктом дослідження є властивості психофізіологічних функцій учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням.
  Предметом дослідження є розвиток властивостей нейродинамічних функцій та їх прояв у сенсомоторних, психічних функціях та успішності навчання дітей 7-9 років з різним фізичним та розумовим навантаженням.
  Методи досліджень. В процесі теоретичного вивчення проблеми і науково-експериментальної роботи були застосовані як загальнонаукові, так і спеціальні дослідницькі методи. Серед теоретичних методів були такі:
  - метод концептуально-порівняльного аналізу, за допомогою якого змістовно зіставлялися наявні в науковій літературі основні концепції психофізіологічної сутності індивідуальних характеристик людини, а також особливостей протікання нейродинамічних, сенсомоторних та психічних функцій в онтогенезі;
  - метод мисленнєвого експерименту, що на різних етапах дослідження дозволяв здійснювати критичну оцінку проміжних результатів і висновків експериментальної роботи;
  - метод змістовного узагальнення, за допомогою якого було встановлено взаємозв’язок рівня розвитку властивостей нейродинамічних, сенсомоторних та психічних функцій, рівня успішності навчання у дітей молодшого шкільного віку та характеру спортивної діяльності.
  У складі емпіричних методів:
  - метод психофізіологічної діагностики: методика дослідження показників властивостей основних нервових процесів (в тому числі і функціональної рухливості) та дослідження сенсомоторних реакцій (латентних періодів простих та складних рухових актів) за Г.М.Чайченком та Н.Б.Філімоновою з застосуванням інноваційних технологій;
  - психодіагностичний метод: методики "пам’ять на числа" та "пам’ять на слова", призначені для вивчення короткочасної зорової пам’яті; методика "коректурна проба з "літерами" з використанням таблиці Анфімова, за допомогою якої досліджували обсяг, стійкість та продуктивність уваги; методика "розстановки чисел" для вивчення розподілу уваги; методика "відшукування чисел з переключенням" (розроблена Шульте) для дослідження переключення уваги.
  Також використовувалися методи параметричної і непараметричної математичної статистики: методи середніх величин, порівняння середніх значень за критерієм Ст’юдента та за критерієм Уілкоксона, кореляційний аналіз, методи множинних порівнювань за Шеффе та за Холіндером.
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше отримані дані про особливості розвитку нейродинамічних, сенсомоторних та психічних функцій у дітей молодшого шкільного віку, які отримують додаткове розумове або фізичне навантаження, в сучасних умовах; показано, що у дітей, які займаються у спортивних секціях, спостерігається тенденція до покращання окремих показників властивостей нейродинамічних, сенсомоторних та психічних (пам’яті і уваги) функцій, а саме: латентних періодів простої та складної зорово-моторної реакції, функціонального рівня системи, короткочасної зорової пам’яті на фігури та слова, обсягу та продуктивності уваги у дітей, що займаються шахами; точності реакції на рухомий об’єкт, короткочасної зорової пам’яті на фігури та слова, розподілу та швидкості переключення уваги - у дітей, що займаються гімнастикою.
  Крім загальновизнаних показників властивостей психофізіологічних функцій, у роботі отримано динаміку формування у дітей даної категорії такої якості, як функціональний рівень системи та точність реакції на рухомий об’єкт та їх місце в інформативному ряду з характеристики рівня психофізіологічного розвитку дітей.
  Доповнені дані щодо характеру взаємозв’язку між успішністю навчання, характером спортивної діяльності та індивідуальними психофізіологічними властивостями молодших школярів.
  Практичне значення одержаних результатів. Отримані в роботі конкретні величини властивостей психофізіологічних функцій можуть бути використані як для визначення вікових норм психофізіологічного розвитку дітей молодшого шкільного віку, так і для обґрунтування необхідності їхньої корекції за умов зниження показників онтогенетичного розвитку.
  Результати та положення дисертації можуть бути використані при викладанні курсів вікової фізіології, психофізіології, дитячої психології та педагогіки. На сьогодні вони використовуються при проведенні навчальних курсів з „Психофізіології профвідбору”, „Вікової фізіології та шкільної гігієни”, „Фізіології людини”, „Фізіології ВНД”, „Спортивної морфології” на кафедрі фізіології людини і тварин Інституту природознавства Херсонського державного університету (акт впровадження від 10.04.07, підписаний першим проректором ХДУ, професором Мішуковим О.В.), навчальних курсів з „Фізіології людини” і „Гігієни шкільної та фізичних вправ” на кафедрі медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського (акт впровадження від 21.05.04, підписаний проректором з навчальної роботи ВДПУ, доцентом Ткаченко А.Д.), навчальних курсів з „Психофізіології” і „Вищої нервової діяльності” на кафедрі анатомії та фізіології людини і тварин Черкаського національного університету ім.Б.Хмельницького (акт впровадження від 15.05.07, підписаний проректором з наукової роботи ЧНУ, професором МасненкоВ.В.) та при викладанні курсу біології в Академічному ліцеї при ХДУ (довідка № 97 від 11.06.07.).
  Принципи аналізу психофізіологічних характеристик дітей шкільного віку, які експериментально обґрунтовані у роботі, втілені у наукові дослідження з участю студентів на кафедрі фізіології людини і тварин Інституту природознавства Херсонського державного університету (акт впровадження від 10.04.07.), кафедрі медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського (акт впровадження від 21.05.04.) та кафедрі анатомії та фізіології людини і тварин Черкаського національного університету ім.Б.Хмельницького (акт впровадження від 15.05.07.).
  Особистий внесок здобувача. У статті "Використання результатів експериментальних фізіологічних досліджень під час навчання біології у профільній школі", написаній у співавторстві з Сидорович М.М. та Карташовою І.І., особистим внеском здобувача були підготовка рукопису статті та відбір адекватних методик, за якими проведено експериментальне дослідження.
  Внесок автора у тези доповідей, написані у співавторстві із ГайдаємМ.І., полягає у визначенні їх тематики, теоретичному обґрунтуванні проблем, аналізі отриманих результатів.
  У тезах "Вікова динаміка функцій уваги та мислення школярів", написаній у співавторстві з ГайдаємМ.І., КубатькомБ.І., КуденкоА.В., КошелевоюВ.Д. здобувачем визначено тему і основні положення тез доповіді, здійснено редагування.
  В дисертації не використані ідеї чи розробки, які належали б співавторам опублікованих наукових праць.
  Апробація роботи. Матеріали наукового дослідження були представлені та обговорені на науково-практичній конференції „Актуальні проблеми юнацького спорту” (Херсон, 2001); III науковій конференції „Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність” (Черкаси, 2001); III Український конференції молодих вчених, присвяченій пам’яті академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса (Київ, 2002); Другому Українсько-Британському Симпозіумі з біоетики (Київ,2002); конференції „Молода спортивна наука України” (Львів, 2002); XVI з’їзді Українського фізіологічного товариства (Вінниця, 2002); Всеукраїнському науковому симпозіуму „Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі” (Черкаси, 2003); VII Міжнародній науково-практичній конференції „Наука і освіта ‘2004” (Дніпропетровськ, 2004); IV Міжнародній науково-методичній конференції „Культура здоров’я як предмет освіти” (Херсон, 2004); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Проблеми вікової фізіології”, присвяченій пам’яті професора, доктора медичних наук Гіттіка Леоніда Самойловича (Луцьк-Шацькі озера, 2005); XVII з’їзді Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, присвяченому 125-річчю з дня народження академіка О.О.Богомольця (Чернівці, 2006); V Міжнародній науково-методичній конференції „Культура здоров’я як предмет освіти” (Херсон, 2006); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Освітнє середовище як методична проблема” (Херсон, 2006); III Всеукраїнській науковій конференції „Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології”, присвяченій 70-річчю з дня народження Г.М.Чайченка (Київ, 2006); IV симпозіумі „Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі”, присвяченому 100-річчю з дня народження професора В.О.Трошихіна (Черкаси, 2006); „Сучасні проблеми психологічного та психофізіологічного забезпечення діяльності” (Київ, 2007).

  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 26 робот, у тому числі 14 статей ( із них 3 у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України) та 12 тез доповідей.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Аналіз стану досліджуваної проблеми показує, що розвиток психофізіологічних властивостей людей, що займаються фізичною культурою та спортом, в ході онтогенезу має певні особливості, а саме:
  - більш динамічний та випереджаючий характер розвитку, довший період стабілізації, відстрочка початку інволюції, вищий рівень розвитку у спортсменів по відношенню до неспортсменів;
  - нерівномірний та фазовий характер формування різних за складністю психофізіологічних властивостей, високий ступінь залежності прояву сенсомоторних, психічних функцій від індивідуально-типологічних властивостей ВНД.
  Відповідно до зазначених закономірностей розроблено комплекс методів дослідження психофізіологічних властивостей дітей молодшого шкільного віку.
  2. Період молодшого шкільного віку (від 7 до 9 років) характеризується подальшим поступовим розвитком функціональної рухливості нервових процесів, сенсомоторних функцій, пам’яті і уваги дітей даного періоду онтогенезу як тих, що мають додаткове фізичне та розумове навантаження, так і тих, що його не мають, хоча темпи цього розвитку нерівномірні. У учнів загальноосвітніх шкіл, які не займаються у спортивних секціях, достовірне зростання більшості показників нейродинамічних (ФРНП), сенсомоторних та психічних функцій встановлено у віці від 7-ми до 8-ми років, тоді як у віці від 8-ми до 9-ти років темпи розвитку цих функцій дещо знижуються. Темпи розвитку психофізіологічних властивостей у дітей, які додатково до загальношкільних занять тренувались в спортивних секціях, характеризувались більшою інтенсивністю та виразністю і особливо це спостерігалось у дітей 8-9-річного віку.
  3. У дітей, які займалися у гімнастичних секціях, встановлені достовірно вищі показники рівня точності реакції на рухомий об’єкт, короткочасної зорової пам’яті (на слова і фігури), уваги (розподілу та швидкості переключення уваги) у порівнянні із параметрами контрольної групи. У дітей того ж віку, що займалися шахами, отримані достовірно вищі показники сенсомоторної сфери (ЛППР та ЛПРВ), точності реакції на рухомий об’єкт, показників психічних функцій короткочасної зорової пам’яті (на слова і фігури) та уваги (обсягу, продуктивності, швидкості, розподілу та швидкості переключення уваги) у порівнянні із їх однолітками-неспортсменами.
  4. Успішність навчання учнів молодшого шкільного віку з різною спрямованістю спортивних тренувань вища, ніж у дітей, які спортом не займаються, що характеризує ефективність додаткових фізичних та розумових навантажень як одного з важливих чинників, які позитивно впливають на успішність навчання учнів. Встановлено, що відносна кількість учнів, які займалися на «відмінно» та «добре», у групі «гімнастів» та особливо «шахістів» зростала з віком, в той час, як відносна кількість учнів, що займалися на «задовільно», в експериментальних групах неухильно, з року в рік, зменшувалась. Діти, що займалися шахами, мали найвищу успішність навчання. Успішність «гімнастів» була вищою за УН їх однолітків, які спортом не займаються, але нижча за тих, які займалися шахами.
  5. Виявлено, що між успішністю навчання учнів, які не займалися фізичною культурою та спортом, і переважною більшістю психофізіологічних показників не існує достовірного зв’язку. У дітей, які мають додаткове фізичне або розумове навантаження, кількість вірогідних кореляційних зв’язків успішності навчання з психофізіологічними показниками більша і ці зв’язки виявилися більш тісними, ніж у школярів контрольної групи. Особи з високими показниками нейродинамічних та психомоторних функцій характеризуються і більш високою успішністю навчання.
  6. Отримані особливості динаміки становлення психофізіологічних властивостей та успішності навчання у учнів молодшого шкільного віку з додатковим впливом на їх організм фізичних та розумових навантажень свідчать про доцільність врахування даних впливів для розробки науково обґрунтованої системи оптимізації навчальної програми учнів з введенням більшої кількості годин та уроків фізкультури.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, що розглядається. Конкретизація зазначених закономірностей стосовно спортсменів молодшого шкільного віку може бути здійснена: по-перше, шляхом з’ясування специфічності впливу занять спортом з різним характером спрямованості занять на розвиток психофізіологічних властивостей в онтогенезі, а саме в молодшому шкільному віці; по-друге, шляхом з’ясування зв’язку успішності навчання з нейродинамічними та сенсомоторними властивостями, розвитком функції пам’яті та уваги дітей молодшого шкільного віку, які займаються різними видами спорту додатково до навчання в школі. В перспективі подальших лонгитюдних досліджень стоять питання розширення вікового діапазону досліджуваних для перевірки гіпотези про існування залежності між заняттями фізичною культурою і спортом та успішністю навчання, а також про гендерні особливості сприймання додаткових фізичних та розумових навантажень.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. АболинА.И. Соотношение психофизиологических и физиологических коррелятов эмоциональной устойчивости спортсменов // Вопр. психол. 1974. - №1. С. 104-115.
  2. АкимоваМ.К., КозловаВ.Т. Психофизиологические особенности индивидуальности школьников: Учет и коррекция: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2002. 160 с.
  3. АлексейчукЮ.Н., КоляденкоГ.И., ЛизогубВ.С. Взаимосвязь основных нервных процессов с некоторыми психофизиологическими показателями и результатами физической подготовки абитуриентов // Индивидуальные психофизиологические особенности человека и профессиональная деятельность. Киев - Черкассы, 1991. С. 3-4.
  4. АлфероваВ.В., ФарберД.А. Отражение возрастных особенностей функциональной организации мозга в энцефалограмме покоя // Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. - Л.: Наука, 1990. - С.45.
  5. АминевГ.А., СтрелковВ.Б. О корреляции показателей кратковременной вербальной памяти с силой и лабильностью нервной системы // Физиол. человека. - 1978. - Т.4, №5. - С. 816 — 819.
  6. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 288 с.
  7. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. Изд-во: МПСИ, Модэк, серия: Психологи России, 2005. 432 с.
  8. Ананьев Б.Г. Избранные труды по психологии. Том II. Серия: Российские психологи: Петербургская научная школа. Изд-во: Санкт-Петербургского университета, 2007.
  9. АнохинК.В. Обучение и память в молекулярно-генетической перспективе // Двенадцатые Сеченовские чтения. М.; Диалог-МГУ, 1996. С.23.
  10. АнохинП.К.Узловые вопросы теории функциональной системы. — М.: Наука, 1980. 198 с.
  11. АнтоноваИ.П. Особенности развития памяти у детей 6-7 лет в процессе обучения // Вопросы психол. 1985. - № 5. С. 151-158.
  12. АнтроповаМ.В., БородкинаГ.В., КузнецоваЛ.М. Умственная работоспособность и состояние здоровья младших школьников, обучающихся по различным педагогическим системам // Физиол. человека. 1998. - Т.24, №5. - С. 80 — 84.
  13. АнтроповаМ.В., БородкинаГ.В., КузнецоваЛ.М., МанкеГ.Г., ПараничеваТ.М. Психофизиологические и вегетативные показатели у медлительных и подвижных подростков // Физиол. человека. 1995. - Т.21, №5. - С. 68 — 74.
  14. АнтроповаМ.В., БородкинаГ.В., КузнецоваЛ.М., МанкеГ.Г., ПараничеваТ.М. Медико-биологические аспекты индивидуально-дифференцированного обучения старшеклассников // Физиология человека. 1997. Т. 23, №1. С. 98-102.
  15. АнтроповаМ.В., КозловВ.И. Методические рекомендации по физиолого-гигиеническому изучению учебной нагрузки учащихся. - М., 1984. — 67 с.
  16. АнтроповаМ.В., СоколоваН.В. Особенности умственной работоспособности медлительных и подвижных детей учащихся I-IV классов, проживающих в экстремальных климатических условиях//Физиология человека. 1993. Т. 19, №4. С. 14-22.
  17. АртеменкоО.А. Зависимость скорости и безошибочности выполнения арифметических операций от объема кратковременной памяти. Психофизиологические закономерности восприятия и памяти. М.: Наука, 1985. С. 138-150.
  18. АршавскийИ.А.Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. Основы неэнтропийной теории онтогенеза. - М.: Наука, 1982. - 268 с.
  19. АршавскийИ.А. Принцип доминанты в обосновании системы воспитания и обучения детей дошкольного и школьного возраста // Физиол. человека. - 1991. - Т.17, №5. - С. 5 16.
  20. АткинсонР. Человеческая память и обучение. - М.: Прогресс, 1980. - 528 с.
  21. АхмедоваС.А. Возрастные и индивидуальные различия в уровне подвижности нервных процессов у детей 3-7 лет // Возрастные особенности физиологических систем у детей и подростков: Тез. III Всесоюзн. конф. «Физиология развития человека». М., 1985. С. 34.
  22. БаевскийР.М., КирилловО.И., КлецкиС.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. - М.: Наука, 1984. 221 с.
  23. Балл Г.О. Психологічні засади становлення гуманітарно орієнтованої освіти (концепція комплексного дослідження) // Актуальні проблеми психології: Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. К., 1999. Вип. 19. С. 29-36.
  24. БальсевичВ.К.Эволюционная биомеханика: теория и практические приложения // Теория и практика физ. культуры. - 1997. - № 1. - С. 15-19.
  25. БатуевА.С. К современному состоянию рефлекторной теории // Журнал высш. нервн. деят. 1995. Т.45, №3. - С. 435-439.
  26. БезрукихМ.М. Центральные механизмы организации и регуляции произвольных движений у детей 6-10 лет. Сообщение II. Электрофизиологический анализ процесса выполнения движений у праворуких детей // Физиол. человека. - 1998. - Т.24, №3. - С. 34-41.
  27. БелиноваА.Г. Психофизиологический анализ функционального состояния центральной нервной системы детей шестилетнего возраста // Возрастные особенности физиологических систем у детей и подростков: Тез. IV Всесоюз. конф. «Физиология развития человека». М., 1990. С. 28-29.
  28. БелоусП.Д. Динамика умственной работоспособности учащихся 3 - 4 классов: Автореф. дис... канд. психолог. наук - Киев, 1977. - 21 с.
  29. БелыйБ.И. Нарушение памяти при поражении круга гиппокампа // Нейропсихология. Тексты. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1984. С. 86-89.
  30. Берзінь В.І., Бевз Р.Т., Стасюк Л.А. Наукові засади визначення "фізіологічної ціни уроку у початковій школі інноваційних закладів освіти // Актуальні проблеми психології. Т. V: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія / За ред. С.Д. Максименка. К.: Нора-Друк, 2002. Ч. 1. С. 3-10.
  31. БернштейнН.А. Физиология движений и активности. - М.: Наука, 1990. - 495 с.
  32. БехтереваН.П.Здоровый и больной мозг человека. - Л.: Наука, 1988. - 208 с.
  33. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М.С.Гиляров; Редкол.: А.А.Баев, Г.Г.Винберг, Г.А.Заварзин и др. М.: Сов. энциклопедия, 1989.- 864 с.
  34. БирюковаЗ.И. Высшая нервная деятельность спортсменов. - М.: Физкультура и спорт, 1961. - 291 с.
  35. БлейхерВ.М., КрукИ.В. Патопсихологическая диагностика. Киев: Здоров’я, 1986. 279 с.
  36. БлумФ., ЛейзерсонА.. ХофстедтерЛ. Мозг, разум и поведение. М.: Мир. 1988. 248 с.
  37. БогуцькаТ.І. Нейродинамічні показники дітей 4-6-річного віку // Матеріали симпозіуму „Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі”. Київ-Черкаси, 1995. С. 6.
  38. БогуцькаТ.І. Психофізіологічна готовність дошкільників до навчання в школі: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Київський Національний університет ім. Т. Шевченка. -Київ, 1998. — 19 с.
  39. БодровВ.А., МалкинВ.Б., ПокровскийБ.Л., ШпаченкоД.И. Психологический отбор летчиков и космонавтов. - М.: Наука, 1984.- 264 с.
  40. Бойко Е.И. Время реакции человека. М.: Медицина, 1964. 440с.
  41. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б.Мещеряков, В.Зинченко. СПб.: ЕВРОЗНАК, 2003. 672 с.
  42. БорейкоТ.І. Стан властивостей основних нервових процесів, пам’яті, уваги, успішності навчання у дітей молодшого шкільного віку: Автореф. дис. канд. мед. наук / Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця. - К., 1993. — 20 с.
  43. БорейкоТ.И., МакаренкоН.В., Взаимосвязь свойств основных нервных процессов и произвольного внимания у детей младшего школьного возраста // Физиол. журн. 1993. - Т.39, №4. С. 80-87.
  44. БорисенкоН.Ф., СлепушкинаИ.И. и др. Физиолого-гигиенические аспекты адаптации студентов к обучению в вузе // Гигиена и санитария. 1982. - №9. С. 36-38.
  45. БорисоваТ.А. Особенности усвоения зрительной информации детьми 6 лет с разной подвижностью нервных процессов // Новые исследования по возрастной физиологии. - М.: Педагогика, 1984. - С. 16—18.
  46. БорисоваМ.Н., ГуревичК.М., Ермолаева-ТоминаЛ.Б., КолоднаяА.Я., Равич-ЩербоИ.В., ШварцЛ.А. Материалы к сравнительному изучению различных показателей подвижности нервной системы у человека // Типологические особенности ВНД человека. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. - С. 180-201.
  47. БочароваС.П., ЛактионовА.Н.Объем кратковременной памяти и типологические особенности высшей нервной деятельности // Вестник Харьковского гос. универ. - 1972. - С. 9-12.
  48. Бродбент Д.Е. Установка на стимул и установка на ответ: два вида селективного внимания / Хрестоматия по вниманию / Под ред. А.Н.Леонтьева, А.А.Пузырея, В.Я.Романова. М.: Изд-во МГУ, 1976. 296 с.
  49. БурлачукЛ.Ф., МорозовС.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. - К.: Наукова думка, 1989. — 198 с.
  50. Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания: в 2 т. Т. 1 / Борис М. Величковский. М.: Смысл: Издательский центр "Академия", 2006. 448 с.
  51. Возрастная физиология: Руководство по физиологии. Л.: Наука, 1975. 692 с.
  52. ВоронинЛ.Г. Вопросы теории и методологии исследования высшей нервной деятельности человека. М.: Педагогика, 1982. 174 с.
  53. ВоронинЛ.Г., КоноваловВ.Ф. Электрографические следовые процессы и память. М.: Наука, 1976. 167 с.
  54. ВоронинЛ.Г., КоноваловВ.Ф., ЖуравлевГ.И., СериковИ.С., ФедотчевА.И. Экспериментальный анализ некоторых факторов, влияющих на воспроизведение запечатленной информации // Вопр. психол. 1980. - №3. С. 124-129.
  55. ВороновскаяВ.И.Зависимость между функциональной подвижностью нервных процессов, объемом памяти и успешностью некоторых видов трудовой и спортивной деятельности: Автореф. дис канд. биол. наук: 03.00.13 / Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця. - Київ, 1989. - 23 с.
  56. Вяткин Б.А. Вариативность латентного времени простой двигательной реакции (ЛВПДВ) старших школьников и сила нервной системы: 9-я науч. конф. по возрастной морфологии, физиологии и биохимии. М., 1969. Т. 2, Ч. 1. С. 163.
  57. Вяткин Б.А. Роль темперамента в спортивной деятельности. М.: ФиС, 1978. 134 с.
  58. ВяткинБ.А. Спорт и развитие индивидуальности человека (опыт системного исследования) // Теория и практика физич. культуры. - 1993. - №2. - С. 1-5.
  59. ВяткинБ.А. Полисистемное исследование индивидуальности человека. М.: ПЭР СЭ, 2005. - 384 с.
  60. ВяткинБ.А., Жданова С.Ю. Психология познания индивидуальности. Учеб. Пособие, ВУЗ. М.:МПСИ, 2007. 336 с.
  61. ГазеевА.А. Соотношение латентных периодов и параметров моторной фазы ответа в разных условиях осуществления простой двигательной реакции: Автореф. дис. канд. психол. наук / М., 1983. - 19 с.
  62. Гальперин П.Я. К проблеме внимания // Хрестоматия по вниманию. М. 1976.
  63. Гармаш Л.С. Психофізіологічне забезпечення навчання молодших школярів із зони безумовного відселення: Автореф. дис канд. психол. наук: 19.00.02/ Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. К., 2002. 20 с.
  64. ГлазачевО.С., ГавриковК.В. Индивидуальные особенности психофизиологических функций у первоклассников в процессе их адаптации к школе // Физиол. человека. - 1992.- Т.18, №6. - С. 116-124.
  65. ГлазирінІ.Д. Особливості морфофункціонального розвитку та адаптації до фізичних навантажень юнаків 15-17 років: Автореф. дис канд біол. наук: 03.00.13 / Київський Національний університет ім. Т. Шевченка. - Київ, 2000. 19 с.
  66. ГолубеваЭ.А. Биоэлектрические показатели индивидуального уровня реакции активации или свойства активированности // Научн. тр. Свердл. пед. ин-та по вопросам психологии активности и саморегуляции личности. 1976. - № 281. С. 14-29.
  67. ГолубеваЭ.А.Индивидуальные особенности памяти человека. - М.: Педагогика, 1980. - 152 с.
  68. Голубева Э.А. Комплексное исследование способностей. К 90-летию Б.М.Теплова // Вопросы психологии. 1986. - № 5. - С. 18-30.
  69. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. М., Прометей, 1993. 176 с.
  70. ГолубеваЭ.А., ГусеваЕ.П. Свойства нервной системы как фактор продуктивности непроизвольного и произвольного запоминания // Проблемы дифференциальной психофизиологии, Т. VII. М., 1972. С. 176-193.
  71. ГолубеваЭ.А., ГусеваЕ.П., ИзюмоваС.А. Свойство лабильности-инертности, память и следовые процессы // Психология и психофизиология индивидуальных различий. М.: Педагогика, 1977. С. 116-123.
  72. ГончаровВ.И. Роль типологических особенностей нервной системы в запоминании и сохранении образа физических упражнений // Психофизиологические особенности учебной и спортивной деятельности. Л., 1984. С. 71-81
  73. ГорбачевскаяН.Л. Сравнительная динамика формирования ЭЭГ у мальчиков и девочек от 7 до 17 лет // Тез. IV Всесоюзной конф. ²Физиология развития человека². Возрастные особенности физиологических систем детей и подростков. М. - 1990. С. 65-67.
  74. ГорбачевскаяН.Л., ЗаваденкоН.Н., ЯкуповаЛ.П. и др. Электрофизиологические исследования детской гиперактивности// Физиол. человека. 1996. Т. 22, № 5. С. 49-54.
  75. Гордеева Н.Д., Зинченко В.П. Роль рефлексов в построении предметного действия // Человек. 2001. - № 6.
  76. ГоревА.С. Отражение индивидуальных особенностей системы неспецифической активации в параметрах сенсомоторной реакции // Физиол. человека. 1985. - Т.11, № 3. - С. 331-333.
  77. ГорожанинВ.С. Максимальные скоростные показатели и некоторые свойства нервной системы человека // Вопросы психологии. - 1974. - № 3. - С. 57-67.
  78. ГрановскаяР.М. Элементы практической психологии. Санкт-Петербург: Изд-во «Свет», 1997. 608 с.
  79. ГребнякМ.П., МашинiстовВ.В. Вікові особливості типологічних властивостей вищої нервової діяльності учнів загальноосвітніх шкіл // Физиол. журн. 1992. - Т.38, № 6. - С. 72-77.
  80. ГригорьеваЛ.П., СташевскийС.Б. Психофизиологический фактор системного развития зрительного восприятия у детей и подростков с нормальным и низким зрением // Физиология человека. 1991. Т. 17, № 5. С. 98-106.
  81. ГрэйД.А. Сила нервной системы, интраверсия-экстраверсия, условная реакция и реакция активации // Вопросы психологии. 1968. - № 3. С. 77-79.
  82. ГуревичК.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы. М.: Наука, 19910. 271 с.
  83. ДавиденкоИ.М., МакаренкоН.В., НевороваЛ.В. Индивидуальные особенности адаптации к физической нагрузке кардиореспираторной системы детей 6 лет с различными свойствами нервной системы // Возрастные особенности физиологических систем у детей и подростков: Тез. III Всесоюзн. конф. «Физиология развития человека». М., 1985. С. 118.
  84. ДавиденкоІ. М., ЛизогубВ.С., СтеценкоА.І. Особливості зміни нейродинамічних показників під впливом занять пауерліфтингом // Тези доповідей наукової конференції "Адаптація учнівської молоді до навчальних занять та фізичних навантажень". - Черкаси. - 1993. - С. 18.
  85. ДавидоваО.М. Стан властивостей основних нервових процесів, функцій пам’яті та уваги в учнів старшого шкільного віку: Автореф. дис канд. біол. наук: 03.00.13 / Київський Національний університет ім. Т. Шевченка. - Київ, 1997. — 22 с.
  86. ДавидоваО.М., ЛизогубВ.С., МакаренкоМ.В. Успішність навчання дітей старшого шкільного віку і її зв’язок з основними типологічними особливостями вищої нервової діяльності, показниками уваги і пам’яті // II Міжнародна науково-практична конференція „Фізична культура, спорт та здоров’я нації”. 1996. С. 35-41.
  87. ДаниловаН.Н. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний. - М.: Изд-во МГУ, 1992. 192 с.
  88. ДерябинВ.Е. Морфологическая типология телосложения мужчин и женщин: Автореф. дис докт. биол. наук / М., 1993. — 32 с.
  89. ДубровинскаяН.В.Нейрофизиологические механизмы внимания. - Л.: Наука, 1985. - 144 с.
  90. ДубровинскаяН.В., БогинаЕ.В., СалминаН.Г. Особенности функционирования ЦНС детей 7 — 8 лет, учащихся 1 класса // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. — М.: Педагогика, 1990. — С. 71—75.
  91. ЕвсеевВ.Г., КольцоваН.А., ШарироТ.Н., КоробейниковаИ.И., БеловаИ.И., ЗыковМ.В. О возрастных особенностях изменений краткосрочной зрительной памяти школьников при положительных и отрицательных эмоциональных воздействиях // Структурно-функциональные основы механизмов памяти. М.: Наука, 1976. С. 26-43.
  92. ЕжоваО.А., БасанецЛ.М., ИвановаО.И. Индивидуальные типологические свойства нервной системы спортсменов различной квалификации // Матеріали ІІ наукової конференції "Індивідуальні психофізіологічні властивості людини і професійна діяльність". - Київ-Черкаси. - 1997. — С. 41.
  93. ЕндриховскийС.Н., ШамшиноваА. М., СоколовЕ.Н., НестерюкЛ.И. Время сенсомоторной реакции человека в современных психофизиологических исследованиях // Сенсорные системы. - 1996. - Т.10, № 2. - С.13-18.
  94. ЕрмолаевЮ.А. Возрастная физиология. — М.: Высшая школа, 1985. — 384 с.
  95. ЗавадскаяЛ.И., ДияровА.С., ИнкароваЖ.И., ГабдулинаС.Д. Динамика умственной и физической работоспособности младших школьников сельской местности западного Казахстана // Возрастные особенности физиологических систем детей и подростков. Тезисы IV Всесоюзной конференции «Физиология развития человека». М., 1990. С. 105.
  96. ЗадорожныйБ.В. Исследование корреляционных связей между показателями некоторых психических функций и успеваемостью студентов // Гигиена и санитария. 1982. - № 9. С.94 - 95.
  97. ЗайцевА.Г., ЛупиндинВ.И., СурнинаО.Е. Возрастная динамика времени реакции на зрительные стимулы // Физиол. человека. - 1999. - Т.25, № 6.- С.34 - 37.
  98. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. М.: ФиС, 1970. 200 с.
  99. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание и деятельность. // Психология памяти. / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: ЧеРо. 2000. - С.465-475.
  100. Зинченко Т.П. Когнитивная и прикладная психология. М.-Воронеж: МОДЭК. 2000. - 608 с.
  101. Зинченко Т.И. Память в экспериментальной и когнитивной психологии. СПб.: Питер, 2002. 320 с.
  102. ИваницкийА.М. Уровни психического отражения и реакции организма // Принципы и механизмы деятельности мозга чел. - Л.: Наука, 1985. - С. 22 - 24.
  103. ИваницкийА.М.Синтез информации в ключевых отделах коры как основа субъективных переживаний // Журнал высш. нервн. деят. - 1997. - Т. 47, Вып. 2. - С. 209 - 216.
  104. Иванов-СмоленскийА.Г. Очерки экспериментального исследования высшей нервной деятельности человека (в возрастном аспекте). - М.: Медицина, 1971. - 448 с.
  105. ІванюраІ.О. Динаміка психофізіологічних функцій учнів середнього шкільного віку з різним рівнем розумового розвитку // Тез. доп. наук. конф. Адаптація учнівської молоді до навчальних занять та фізичних навантажень”. Черкаси, 1993. С. 34.
  106. ІванюраІ.О. Вікові особливості нейродинамічних функцій в учнів при тривалих фізичних тренуваннях // Фізіологічний журнал. 1996. - № 6. С. 32-39.
  107. Іванюра І.О.Особливості розвитку деяких функцій вищої нервової діяльності в учнів середнього шкільного віку при тривалих фізичних навантаженнях // Фізіол. журн. 2000. - Т. 46, № 1. - С. 94-100.
  108. ІванюраІ.О., ЛебедеваН.С., ПоліщукС.М. Динаміка формування властивостей основних нервових процесів і деяких психофізіологічних функцій у учнів середнього шкільного віку під впливом тривалих фізичних навантажень // Матеріали симпозіуму "Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі". - Київ-Черкаси. - 1995. — С.28.
  109. ИванюраИ.А., ПолищукС.М., ШейкоВ.И., МоисеевС.В. Динамика некоторых психофизиологических функций учащихся среднего школьного возраста, занимающихся плаванием // Индивидуальные психофизиологические особенности человека и профессиональная деятельность. Киев-Черкассы, 1991. С. 55-57.
  110. Ивойлов А.В. Функциональная согласованость и целевая результативность как вещественные параметры надежности спорсмена // Теория и практика физ. культуры. 1975. - № 10. С. 64.
  111. ИзюмоваС.А. Свойства активированности и процессы переработки и хранения информации у человека // Психофизиологические исследования интеллектуальной саморегуляции и активности. - М.: Наука, 1980. - С.148‑162.
  112. Изюмова С.А. Природа мнемических способностей и дифференцированное обучение. М., Наука, 1995.
  113. ИльинЕ.П. Экспресс-метод определения выраженности свойства «подвижность-инертность» возбуждения и торможения // В кн.: «Психофизиологические основы физического воспитания и спорта». Л., 1972. С. 16-36.
  114. Ильин Е.П. Структура психомоторных способностей // Психомоторика: Сб. науч. тр. Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1976. С. 4-10.
  115. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитани
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины