ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ТА КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
 • скачать файл:
 • Название:
 • ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ТА КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
 • Альтернативное название:
 • ОСОБЕННОСТИ нейродинамических И когнитивных функций УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 • Кол-во страниц:
 • 175
 • ВУЗ:
 • ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

  На правах рукопису

  Меньших Олена Емануілівна


  УДК 159.91


  ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ТА КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

  Cпеціальність 19.00.02 психофізіологія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук
  Науковий керівник
  Макаренко Микола Васильович,
  доктор біологічних наук, професор


  Черкаси 2008


  ЗМІСТ


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ. 4
  ВСТУП.. 5
  РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ.. 12
  1.1. Фізичний розвиток старшокласників як наукова проблема. 12
  1.2. Особливості формування нейродинамічних функцій в учнів старших класів. 28
  1.3. Становлення когнітивних функцій старшокласників. 35
  1.4. Особливості психофізіологічного розвитку старшокласників та характеристика навчальної діяльності 49
  РОЗДІЛ ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 55
  2.1. Організація та об’єкт дослідження. 55
  2.2. Методичний підхід до визначення рівня фізичного розвитку учнів старших класів. 56
  2.3. Методика дослідження функціональної рухливості та сили нервових процесів. 57
  2.4. Методика визначення швидкості сенсомоторного реагування на розумові навантаження різного ступеня складності 59
  2.5. Дослідження короткочасної зорової пам’яті та властивостей уваги і визначення успішності старшокласників. 60
  2.6. Математичне опрацювання результатів. 62
  РОЗДІЛ ІІІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ТА КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ.. 64
  3.1. Рівень фізичного розвитку учнів старших класів. 65
  3.2. Стан та динаміка змін властивостей основних нервових процесів учнів із різним рівнем фізичного розвитку. 69
  3.3. Сенсомоторна реактивність учнів із різним рівнем фізичного розвитку. 79
  3.4. Короткочасна зорова пам’ять учнів старших класів із різним рівнем фізичного розвитку. 92
  3.5. Функція уваги учнів із різним рівнем фізичного розвитку. 101
  3.6. Успішність навчання учнів із різним рівнем фізичного розвитку. 118
  3.7. Оцінювання рівня психофізіологічного та фізичного розвитку старшокласників. 121
  3.8. Узагальнення результатів дослідження. 143
  ВИСНОВКИ.. 157
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 159
  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Сучасні зміни в суспільстві, що характеризуються інтенсивним розвитком науки й техніки, динамічним темпом життя, посиленим інформаційним наповненням, мають не лише позитивні, а й негативні наслідки. Одним із промовистих маркерів соціуму, його загрозливою ознакою є загальновизнаний факт погіршення здоров’я молоді. Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, стан психосоматичного здоров’я учнів має виражену негативну динаміку, крім того, щороку погіршується медико-демографічна ситуація, зменшується тривалість людського життя, знижується народжуваність, натомість поширюються інфекційні та хронічні захворювання [219]. Особливе занепокоєння викликає фізичне та психічне здоров’я найбільш перспективної категорії населення дітей і молоді. Досліджуючи цю проблему, учені пояснюють незадовільне здоров’я так званим „шкільним фактором” [41, 126, 191, 327]. Відомо, що навчання у школі це не тільки період інтенсивного розвитку організму, а й водночас етап надзвичайно чутливого реагування на зовнішні чинники, які можуть негативно позначатися на індивідуальному розвитку школярів, а також породжувати несприятливі функціональні зміни психофізіологічних функцій [63, 32, 142, 155, 258, 319]. Старший шкільний вік один із важливих періодів онтогенезу, що характеризується значними змінами, спричиненими, зокрема, статевим дозріванням [48, 84, 244]. Упродовж 12 років навчання в школі кількість здорових учнів суттєво зменшується, збільшується кількість хвороб очей, опорно-рухової системи, зростає ендокринна патологія. З огляду на вищесказане, актуалізується питання про впровадження до системи шкільної освіти таких психолого-педагогічних технологій, що передбачають та уможливлюють збереження й зміцнення здоров’я, доцільну організацію відпочинку дітей.
  Модернізація системи освіти породжує низку нових високих вимог, проте психофізіологічні ресурси тих, хто навчається, або недостатні, або вичерпуються через підвищену психофізіологічну „ціну” навчання. Ускладнення шкільних програм, запровадження додаткових дисциплін, не завжди раціональна організація навчального процесу потенційно призводять до напруження фізіологічних систем, стимулюють розвиток патології тощо [3, 117, 128, 132, 194; 116, 329]. У зв’язку із цим загострюється необхідність у створенні таких умов навчання, які б сприяли гармонійному психічному й фізичному вдосконаленню учнів. Адаптація учнів до нового формату навчання одна з найактуальніших проблем, вирішення якої прогнозує насамперед розгляд специфіки психофізіологічної навчальної діяльності. Попри прагматичну значущість окресленого питання та нагальність його з’ясування, у науковій літературі бракує спеціально зорієнтованих розвідок, натомість переважає одноаспектне висвітлення проблеми. Успішна реалізація такого завдання можлива лише в разі детального вивчення багатогранних особливостей розвитку школярів як фізичних, так і психічних їхніх характеристик.
  На дослідницьку увагу заслуговують, однак, праці, у яких запропоновано бачення ролі фізичного розвитку школярів [14, 78, 143, 235, 226]. У контексті порушеної проблеми важливе значення мають студії, присвячені аналізові індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності, пам’яті, уваги, у віковому аспекті та вивченню їхнього впливу на успішність навчання, ефективність трудової та спортивної діяльності [44, 89, 157, 162, 188, 199, 220, 235, 292, 310].
  В умовах реформування вітчизняної освіти особливої актуальності набуває питання про специфіку формування нейродинамічних та когнітивних функцій старшокласників, які мають різний рівень фізи
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Теоретичний аналіз наукових джерел із досліджуваної проблеми засвідчує брак уніфікованого підходу щодо вікової динаміки властивостей нейродинамічних та когнітивних функцій, успішності старшокласників із різним рівнем фізичного розвитку. Відсутність усталеного погляду на цю проблему унеможливлює адекватне уявлення про зв’язок фізичного розвитку з властивостями нейродинамічних і когнітивних функцій, а також актуалізує експериментально-дослідницький пошук.
  2. З урахуванням фізичного розвитку, нейродинамічних та когнітивних властивостей організму презентовано методику інтегрального оцінювання психофізіологічного та фізичного розвитку хлопців і дівчат 13 16 років, що представлено у вигляді п’яти рівнів: високий, вищий від середнього, середній, нижчий за середній та низький. Для кожної статево-вікової групи рекомендовано кількісні і якісні критерії та алгоритми розрахунку в балах.
  3. Доведено, що учні старших класів характеризуються поступовим і нерівномірним підвищенням параметрів фізичного розвитку, властивостей нейродинамічних та когнітивних функцій. У групах осіб із високим рівнем інтегрального показника, що включає морфофункціональні ознаки, властивості основних нервових процесів, сенсомоторну реактивність різного ступеня складності, короткочасну зорову пам’ять, довільну увагу та успішність навчання, аналізовані якості та властивості впродовж окресленого періоду онтогенезу були достовірно вищими, ніж в осіб із середнім та низьким його рівнем.
  4. Запропонована гіпотеза знайшла своє підтвердження у встановленні зв’язку нейродинамічних, когнітивних функцій та успішністю навчання лише з інтегральним показником психофізіологічного та фізичного розвитку.
  5. В осіб із високим рівнем фізичного розвитку властивості основних нервових процесів та сенсомоторної сфери, когнітивні функції протягом усіх етапів обстеження зберігали тенденцію до кращого їх вияву.
  6. Не зафіксовано достовірних зв’язків між функціональною рухливістю, силою нервових процесів, сенсомоторною реактивністю, окремими властивостями пам’яті та уваги з коефіцієнтом фізичного розвитку, як і достовірних відмінностей середніх величин досліджуваних властивостей серед груп обстежуваних із різною градацією рівнів фізичного розвитку.
  7. Констатовано факт зв’язку успішності навчання з інтегральним показником психофізіологічного та фізичного розвитку школярів. Особи з високим рівнем психофізіологічного та фізичного розвитку мають значні навчальні досягнення. Між рівнем фізичного розвитку й успішністю таких зв’язків не виявлено, як і вірогідних відмінностей серед груп із різним рівнем фізичного розвитку.
  Науково-практичну рентабельність порушеної в дисертації проблеми підтверджено авторським банком експериментальних даних та сформульованих концептуальних положень, водночас наголошено на перспективності подальших дослідницьких пошуків, що потенційно можуть бути поглиблені в аспекті студіювання особливостей нейродинамічних і когнітивних функцій осіб із різним рівнем фізичного розвитку, а також у руслі залучення теоретичних відомостей до практичної психолого-педагогічної площини.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. АгеевС.Р. Функциональная моторная ассиметрия и некотрые психофизиологические особенности школьников 714 лет / С.Р.Агеев // Новые исследования по возрастной физиологии. 1987. С. 1720.
  2. Адаптация организма учащихся к учебной и физической нагрузкам / под ред. А.Г.Хрипковой, М.В.Антроповой. М. : Педагогика, 1982. 237 с.
  3. АлфёроваВ. Отражение возрастных особенностей функциональной организации мозга в электроэнцефалограмме покоя / В.Алфёрова, Д.Фарбер // Структурно функциональная организация развивающегося мозга. Л. : Наука, 1990. С. 45.
  4. АмбарцумянМ.К. Оценка физиологического состояния организма учеников общеобразовательных школ и учебных заведений нового типа / М.К.Амбарцумян, А.Р.Арзуманян, С.М.Минасян // Альманах. Новые исследования. Материалы международной научной конференции "Физиология развития человека", посв. 60-летию института возрастной физиологии. 2004. № 1 2. С. 53.
  5. АминевГ.А. О корреляции показателей кратковременной памяти с силой и лабильностью нервной системы / Г.А.Аминев, В.Б.Стрелков // Физиология человека. 1978. Т. 4, № 5. С. 816819.
  6. АнаньевБ.Г. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия / Б.Г.Ананьев, М.Д.Дворяшина, Н.А.Кудрявцева М. : Просвещение, 1968. 332 с.
  7. АнаньевБ.Г. Развитие психофизиологических функций взрослых людей / Б.Г.Ананьев, Е.И.Степанова М. : Педагогика, 1977. 198 с.
  8. АндрееваВ.Н. О соотношении кратковременной и долговременной памяти у экстравертов и интравертов / В.Н.Андреева, А.И.Канетов // Вестник ЛГУ. 1973. № 23. С. 119123.
  9. АндрієнкоО.Д. Динаміка формування сили нервових процесів дітей і підлітків з різним ступенем біологічної зрілості / О.Д.Андрієнко // Вісник ЧДУ. Серія біологічні науки. Черкаси. 2000. Вип. 22. С. 38.
  10. АнохинП.К. Узловые вопросы теории функциональной системы / П.К.Анохин. М. : Медицина, 1980. 196 с.
  11. АнтамоновЮ.Г. Моделирование биологических систем : справочник. / Ю.Г.Антамонов К. : "Наукова думка", 1977. 260 с.
  12. Антропова М.В. Влияние различных видов деятельности учащихся на динамику их роботоспособности / М.В.Антропова, Л.В.Михайлова, Г.П. Сальникова // 13 Всесоюзный съезд гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов. М., 1986. Т. 1. С. 515517.
  13. АпанасенкоГ.Л. Возможности количественной оценки здоровья человека / Г.Л.Апанасенко // Гигиена и санитария. 1985. № 6. С. 5558.
  14. АпанасенкоГ.Л. Оценка физического здоровья детей и подростков / Г.Л.Апанасенко // Альманах "Новые исследования". 2005. № 2. С. 6879.
  15. АпанасенкоГ.Л. Физическое развитие детей и подростков / Г.Л.Апанасенко. К. : Здоровье, 1985. 80 с.
  16. АпчелВ.Я. Память и внимание интеграторы психики / В.Я.Апчел, В.Н.Цыган. С.Пб : Логос, 2004. 120 с.
  17. Ареф’євВ.Г. Сучасні стандарти фізичного розвитку школярів : посібник / В.Г.Ареф’єв. К. : Вежа, 1999. 256 с.
  18. АрунинА.С. Эргометрическая биомеханика ходьбы и бега / А.С.Арунин, В.М.Зациорский. М. : ГЦОЛИФК, 1983. 33 с.
  19. АршавскийИ.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития / И.А.Аршавский. М. : Наука, 1982. 270 с.
  20. АткинсонР. Человеческая память и обучение / Р.Аткинсон. М. : Прогресс, 1980. 528 с.
  21. БаллГ.А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект / Г.А.Балл. М. : Педагогика, 1990. 184 с.
  22. Баранов-КрыловИ.Н. Нейрофизиологические индикаторы произвольного и непроизвольного внимания у человека / И.Н.Баранов-Крылов, В.Т.Шуваев // Физиология человека. 2000. Т. 26, № 6. С. 3140.
  23. БарилякаІ.Р. Фізичний розвиток дітей різних регіонів України / І.Р.Бариляка Тернопіль: Укракадемкнига, 2000. Вип. І : Міські школярі. 280 с.
  24. БатуевА.С. Высшие интегративные системы мозга / А.С.Батуев. Л.: Наука, 1981. 253 с.
  25. БатуевА.С. Механизмы интеграции корковых нейронов / А.С.Батуев // Нейрон и межнейронная интеграция: материалы конф. Л., 1983. С. 1823.
  26. БашкировП.Н. Учение о физическом развитии человека / П.Н.Башкиров. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1962. 339 с.
  27. БашмаковаО.В. Емоційні та психосоціальні чинники ставлення до здоров’я: Автореф.дисканд. біол. наук: 19.00.01 / О.В.Башмакова ; Київський інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. К., 2007. 20 с.
  28. БезрукихМ.М. Нейрофизиологические механизмы организации произвольных движений у детей. Дис...докт. биол. наук: 03.00.13 / М.М.Безруких ; Моск. гос. пед. ин-т. М., 1994. 484 с.
  29. БекасО.О. Аналіз рівня фізичного стану молоді 13 20 років / О.О.Бекас // Фізіол. журн. 1998. Т. 44, № 3 С. 265266.
  30. БережковЛ.Ф. Роль медико-биологических и социально-гигиенических факторов в формировании состояния здоровья детей и его значение в учебном процессе / Л.Ф.Бережков // Человек, здоровье, физическая культура в изменяющемся мире. Коломна, 1993. С. 13.
  31. БериташвилиИ.С. Характеристика и происхождение психонровной памяти у позвоночных животных / И.С.Бериташвили Тбилиси : Мецкиереба, 1972. С. 927.
  32. БеспаловаТ.В. Функциональные типы конституции и основы профилактики заболеваний нервной системы у детей / Т.В.Беспалова, В.В.Колпаков // Альманах. Новые исследования. Материалы международной научной конференции "Физиология развития человека", посв. 60-летию института возрастной физиологии. 2004. № 1 2. С. 8081.
  33. БетелеваТ.Г. Сенсорные механизмы развивающегося мозга / Т.Г.Бетелева, Н.В.Дубровинская, Д.А.Фарбер. М. : Наука, 1977. 175 с.
  34. БехІ.Д. Виховання особистості: у 2-х кн. Кн. 1 Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / ред. О.І.Цибульська. К. : Либідь, 2003. 280 с.
  35. БехІ.Д. Виховання особистості: у 2-х кн. Кн. 2 Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / Ред. О.І.Цибульська. К. : Либідь, 2003. 344 с.
  36. БехтереваН.П. Здоровый и больной мозг человека / Н.П.Бехтерева. Л.: Наука, 1988. 260 с.
  37. БогуцькаТ.О. Психофізіологічна готовність дошкільників до навчання в школі: автореф. дис... канд. біол. наук. 03.00.13 фізіологія людини і тварин / Т.О.Богуцька. Київ, 1998. 19 с.
  38. БожовичЛ.И. Проблемы формирования личности // ред. Л.И.Фельдштейн М.: Ин-т практ. психол., 1995. 352 с.
  39. БойкоЕ.И. Время реакции человека / Е.И.Бойко. М. : Медицина, 1964. 36 с.
  40. БойкоЕ.И. Механизмы умственной деятельности (динамические временные связи) / Е.И.Бойко. М. : Педагогика, 1976. 248 с.
  41. БойкоІ.І. Соціально психологічна адаптація підлітка до новіх умов навчання: автореф. дис. канд.. психол. наук: 19.00.07 педагогічна та вікова психологія / Е.И.Бойко ; Національний педагогічний унт ім. М.П. Драгоманова. К., 2001. 19 с.
  42. БондарьН.В. Изменение состояния здоровья школьников в процессе обучения / Н.В.Бондарь // Альманах. Новые исследования. Материалы международной научной конференции "Физиология развития человека", посв. 60-летию института возрастной физиологии. 2004. № 1 2. С. 8889.
  43. БорейкоТ.И. Состояние свойств основных нервных процессов, памяти, внимания, успешности обучения у детей младшего школьного возраста: Автореф.дис... канд. мед. наук: 14.00.07 онкология / Т.И.Борейко ; Ин-тут мед. труда. К., 1993. 20 с.
  44. БорейкоТ.И. Взаимосвязь свойств основных нервных процессов и произвольного внимания у детей младшего школьного возраста / Т.И.Борейко, Н.В.Макаренко // Физиол. журн. 1993. Т. 39, № 4. С. 8087.
  45. БородкинЮ.С., КраузВ.А. Фармакология краткосрочной памяти / Ю.С.Бородкин, В.А.Крауз. М., 1978. С. 821.
  46. БочелюкВ.Й., ЧерепєхінаО.А. Соціально психологічні чинники формування особистості студента під час занять спортом та фізичною культурою / В.Й.Бочелюк., О.А.Черепєхіна // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка. К., 2003. Т.V, Ч. 3. С. 4352.
  47. БрехманИ.И. Валеология наука о здоровье / И.И.Брехман. 2-е изд., доп., перераб. М.: Физкультура и спорт, 1990. 208 с.
  48. БулатоваО.В., ТарасоваО.Л. Особенности психофизиологических функций девочек подростков на разных стадиях полового созревания / О.В.Булатова, О.Л.Тарасова // Альманах. Новые исследования. Материалы международной научной конференции "Физиология развития человека", посв. 60-летию института возрастной физиологии. 2004. № 1 2. С. 96 97.
  49. БунакВ.В. Выделение этапов онтогенеза и хронологические границы возрастных периодов / В.В.Бунак // Советская педагогика. 1965. Том. 29, № 11. С. 105119.
  50. БунакВ.В. Теоретические вопросы учения о физическом развитии и его типах у человека / В.В.Бунак. М. : Уч. зап. МГУ, 1940. С. 7 57.
  51. БурлачукЛ.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л.Ф.Бурлачук, С.М.Морозов. К. : Наукова думка, 1989. 198 с.
  52. ВартанянГ.А. Проблема транспорта памяти / Г.А.Вартанян, М.И.Лохов // Механизмы памяти. Л., 1987. С. 87131.
  53. ВартанянГ.А. Механизмы памяти центральной нервной системы / Г.А.Вартанян, А.А.Пирогов. Л. : Наука, 1988. 181 с.
  54. ВейнЛ.М. Память человека / Л.М.Вейн, Б.И.Каменецкая. М., 1973. 208 с.
  55. ВербицкийГ.И. Важность учета биологического возраста при построении занятий физическими упражнениями / Г.И.Вербицкий // Развитие двигательных способностей у детей. М. , 1976. С. 2829.
  56. Взаємозв’язок психосоматовісцеральних функцій людини / Р.К.Локтєва, С.С.Костенко, І.О.Канайкіна, В.О.Цибенко // Фізіол. журн. 2001. Т. 47, № 5. С. 3136.
  57. Вікова динаміка функцій уваги та мислення школярів / М.І.Гадай, О.П.Запорожець, Б.І.Кубатько та ін. // Фізіол. журн. 1998. Т. 44, № 3. С. 308.
  58. Вікова динаміка формування функції пам'яті та її зв'язок з властивостями основних нервових процесів у учнів старшого шкільного віку / М.В.Макаренко, В.С.Лизогуб, О.М.Давидова, І.І.Мацейко // Фізіол. журн. 1997. Т. 43, № 5-6. С. 7683.
  59. Вікова психологія / за ред. Г.С.Костюка. К.: Радянська школа, 1976. 269 с.
  60. Вікові зміни вищої нервової діяльності у людини / М.В.Макаренко, Т.І.Борейко, В.С.Лизогуб та ін. // Вісник Черкаського державного університету : Актуальні проблеми фізіології : Вісник ЧДУ. Черкаси, 1996. Вип. 1. С. 4953.
  61. Властивості основних нервових процесів у людей зрілого та похилого віку / М.В.Макаренко, В.С.Лизогуб, О.К.Кравченко, С.М.Хоменко // Науковий вісник ВДУ. Біологічні науки. Луцьк, 1999. С. 1115.
  62. ВластовскийВ.Г. Акцелерация роста и развития / В.Г.Властовский. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1976. 279 с.
  63. Влияние техногенных факторов на физическое развитие 10 17 летних школьниц / Е.Н.Баранова, О.А.Юрчук, В.И.Циркин, И.Г.Патурова // Альманах. Новые исследования. Материалы международной научной конференции "Физиология развития человека", посв. 60-летию института возрастной физиологии. 2004. № 1 2. С. 7071.
  64. Возрастная физиология физических упражнений / под общ. ред. М.В.Волкова. Смоленск : Мир, 1978. 233 с.
  65. Возрастные изменения слухоречевой и зрительной памяти у мальчиков и девочек 6 12 лет / Е.Ю.Давыдова, Н.Л.Дубровинская, Л.П.Якупова [и др.] // Физиология человека. 1999. Т. 25, № 2. С. 1420.
  66. Возрастные особенности организации двигательной активности у детей 6-16 лет / М.М.Безруких, М.Ф.Киселев, Г.Д.Комаров и др. // Физиология человека. 2000. Т. 26, № 3. С. 100107.
  67. ВолчецкийЭ.И. Развивая силу / Э.И.Волчецкий // Физическая культура в школе. 2000. № 2. С. 4648.
  68. ВороновскаяВ.И. Зависимость между функциональной подвижностью нервных процессов, объемом памяти и успешностью некоторых видов трудовой и спортивной деятельности: Автореф. дис канд. биол. наук. 03.00.13 фізіологія людини і тварин / В.И.Вороновская. К. , 1989. 23 с.
  69. ВоропаеваС.В. Возрастные особенности физического развития школьников из различных экологических районов / С.В.Воропаєва // Альманах. Новые исследования. Материалы международной научной конференции "Физиология развития человека", посв. 60-летию института возрастной физиологии. 2004. № 1 2. С. 119120.
  70. ВыготскийЛ.С. Собрание сочинений / Л.С.Выгодский М., 1984. Т. 4. 433 с.
  71. Вызванные потенциалы сенсомоторной и теменной областей коры мозга кошки на тональне стимулы / Г.А.Куликов, В.Ю.Клименко, Л.А.Васильева и др. // Журн. высш. нервн. деятельности. 1984. Т. 7. С. 89.
  72. ВысотскаяН.Е. Проявление свойства "подвижность-инертность" процесов возбуждения и торможения в различные возрастные периоды / Н.Е.Высотская // Психофизиологические основы физического воспитания и спорта. Л., 1972. С. 8086.
  73. ГазеевА.А.Соотношение латентных периодов и параметра моторной фазы ответа в разных условиях осуществления простой двигательной реакции: Автореф. дис. канд. психол. наук. / А.А.Газеев. М., 1983. 29 с.
  74. ГальперинП.Я. Экспериментальное формирование внимания / П.Я.Гальперин, С.Л.Кабыльницкая. М., 1974. С. 715.
  75. Гигиенические проблемы реформирования школьного образования / М.И.Степанова, Н.Н.Куинджи, А.Г.Ильин и др.// Гигиена и санитария. 2000. № 1 С.4044.
  76. ГиппенрейтерЮ.Б. Деятельность и внимание / Ю.Б.Гиппенрейтер. М. :Изд-во МГУ, 1975. С.6197.
  77. ГлазирінІ.Д. Вплив показників морфофункціонального розвитку на становлення прудкості підлітків та юнаків / І.Д.Глазирін // Вісник ЧДУ. Серія біологічні науки. Черкаси. 2002. Вип. 39. С. 3034.
  78. ГлазирінІ.Д. Фізичний розвиток та статеве дозрівання сучасних дівчат пубертатного періоду/ І.Д.Глазирін // Вісник ЧДУ. Серія біологічні науки. Черкаси. 2005. Вип. 71. С. 3136.
  79. ГолубеваЭ.А. Биоэлектрические показатели индивидуального уровня реакции активации или свойства активированности / Э.А.Голубева // Науч. тр. Свердлов. пед. ин-та по вопр. психологии активности и саморегуляции личности. 1976. № 281. С.1429.
  80. ГолубеваЭ.А. Электрофизиологическое изучение свойств нервной системы и некоторые индивидуальные особенности памяти человека: Автореф. дисд-ра психол. наук 03.00.13 / Э.А.Голубева. М., 1975. 46 с.
  81. ГребнякМ.П. Вiковi особливостi типологiчних властивостей вищої нервової дiяльностi учнiв загальноосвiтнiх шкiл / М.П.Гребняк, В.В.Машиністов // Физиол. журн. 1992. Т. 38, № 6. С. 7277.
  82. Греченко Т.Н. О механизме кратковременной памяти / Т.Н.Греченко, С.И.Кондратьева // Психол. журн. 1981. № 3. С. 9599.
  83. ГреченкоТ.Н. Психофизиология памяти / Т.Н.Греченко. М., 1999. С. 96160.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)