ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ БАНКІВСЬКИХ СТРУКТУР ДО РОБОТИ В КОМАНДІ : ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА БАНКОВСКИХ СТРУКТУР К РАБОТЕ В КОМАНДЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ БАНКІВСЬКИХ СТРУКТУР ДО РОБОТИ В КОМАНДІ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА БАНКОВСКИХ СТРУКТУР К РАБОТЕ В КОМАНДЕ
 • Кол-во страниц:
 • 332
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. Костюка НАПН УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
  ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ


  На правах рукопису

  Блешмудт Павло Петрович

  УДК 159.922:336.71

  ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ БАНКІВСЬКИХ СТРУКТУР ДО РОБОТИ В КОМАНДІ  19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник:
  Карамушка Людмила Миколаївна
  член-кор. НАПН України,
  доктор психологічних наук,
  професор  Київ –2012  стр.
  ЗМІСТ
  Вступ………………………………………………………………………..4
  Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ БАНКІВСЬКИХ СТРУКТУР ДО РОБОТИ В КОМАНДІ………………..12
  1.1. Командна робота як важливий напрямок діяльності сучасних організацій………………………………………………………………………..12
  1.2. Основні типи, етапи формування команд в організаціях та сфери застосування командного менеджменту……………………………………….24
  1.3. Особливості формування команд в банківський структурах та готовності персоналу банків до командної роботи……………………………38
  Висновки до розділу 1…………………………………………………….64
  Розділ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ТА ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ КОМПОНЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ БАНКІВСЬКИХ СТРУКТУР ДО РОБОТИ В КОМАНДІ……………………………………………………………………….69
  2.1. Мета, завдання, методика та організація констатувального етапу дослідження……………………………………………………………………..69
  2.2. Рівень та чинники розвитку когнітивного компоненту психологічної готовності до роботи в команді персоналу банківських структур…………………………………………………………………………..81
  2.3. Рівень та чинники розвитку мотиваційного компоненту психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді……………………………………………………………………………92
  2.4. Рівень та чинники розвитку операційного компоненту психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді…………………………………………………………………………103
  2.5. Рівень та чинники розвитку особистісного компоненту психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді..…………………………………………………………………………113
  Висновки до розділу 2…………………………………………………...120
  РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ БАНКІВСЬКИХ СТРУКТУР ДО РОБОТИ В КОМАНДІ……………………………………………………………………..125
  3.1. Мета, завдання, методика та організація формувального експерименту………………………………………………………………….125
  3.2. Зміст та структура тренінгу «Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді»…………………………………139
  3.3. Психологічні особливості та результати експериментального впровадження тренінгу «Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді»………………………………………………..150
  Висновки до розділу 3…………………………………………………..175
  Загальні висновки………………………………………………….......178
  Список використаних літературних джерел…………………….....182
  Додатки……………………………………………………………….....207  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Одним із резервів інтенсифікації діяльності сучасних організацій є діяльність команд, які дають можливість об’єднати та інтегрувати індивідуальні зусилля працівників у вирішення складних, напружених професійних завдань та створити атмосферу взаємопідтримки та партнерства.
  Особливо актуальною є ця проблема в бізнесових структурах, які переживають період свого становлення в Україні.
  Як свідчить аналіз психологічної та менеджерської літератури, психологічні особливості діяльності команд знайшли висвітлення у працях багатьох авторів. У зарубіжній психології проблема сутності команд та особливостей їх функціонування знайшла відображення у працях таких учених, як М. Белбін, М. Вест, Р. Дафт, Дж. Кенджемі, К. Ковальські, Е. Крістофер, Р. Кропп, Ф. Лютенс, П. Мучинські, Дж. Ньюстром, К. Поточнік, Л. Сміт, М. Паркінсон, Г. Паркер, Х. Пейро, С. Тейлор, Д. Торрингтон, К. Фопель та ін.
  У російській психології напрямок досліджень, який стосується формування команд в організаціях, є достатньо новим, тому він представлений значно меншою кількістю праць. До нього можна віднести розробки російських фахівців Г. Бороздіна, В. Гайди, О. Деркача, Т. Зінкевич-Євстигнеєвої, І. Калініна, В. Пугачова, Н. Равикович, С. Тидор, С. Файбушевича, Є. Яхонтової та ін.
  Щодо розробки цієї проблеми в українській психології, то слід зазначити, що їй присвячена невелика кількість досліджень, зокрема, роботи О. Альохіної, В. Барко, Л. Карамушки, Н. Клокар, Ю. Кравцової, В. Левковця, Г. Ложкіна, С. Максименка, В. Михайленко, О. Філь, які розкривають певні аспекти діяльності команд у системі державної служби, в бізнесі, освітніх організаціях, спорті та ін.
  Стосовно проблеми формування команди в банківських структурах, то необхідно зауважити, що вона практично не виступала раніше предметом спеціального дослідження. У публікаціях І. Андрєєвої, І. Бігун, Т. Зайчикової, Л. Карамушки, О. Панасюк, А. Татаріної, О. Філь та ін. розкрито лише окремі питання, які стосуються психологічних особливостей діяльності організацій та персоналу в банківській сфері. Разом із тим, спеціальних досліджень, присвячених вивченню психологічних умов підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді, не проводилось.
  Отже, соціальна значущість проблеми та її недостатня наукова розробка зумовили вибір теми нашого дисертаційного дослідження «Психологічні умови підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді».
  Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідної теми Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України «Психологічні засади забезпечення організаційного розвитку» (2008–2012 рр.; державний реєстраційний номер 0108U000292). Тему дисертаційного дослідження затверджено на Вченій раді Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (протокол № 7 від 6.10.2008 р.) та узгоджено Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 8 від 28.10.2008 р.).
  Ураховуючи актуальність та недостатню розробленість проблеми, ми обрали об’єктом дослідження психологічні особливості діяльності команд у банківських структурах.
  Предмет дослідження – зміст, чинники та умови формування психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді.
  Мета дослідження: виявити рівні та чинники психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді, а також визначити психологічні умови підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді.

  Гіпотеза дослідження:
  1. Існує зв’язок між рівнем розвитку компонентів психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді та такими чинниками:
  а) мікрорівня: соціально-демографічними (вік; стать; сімейний стан; наявність дітей); організаційно-професійними (рівень освіти; напрям освіти; загальний стаж роботи; стаж роботи в банку); матеріально-фінансовими (рівень матеріальної забезпеченості персоналу); б) мезорівня: розмір організації; рівень розвитку організації; напрям діяльності в банку; статус персоналу.
  2. Основними психологічними умовами формування психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді є: а) оволодіння знаннями про психологічні особливості роботи в команді та її специфіки в банку; б) усвідомлення персоналом мотивів роботи в команді; в) оволодіння вміннями та навичками, необхідними для успішної роботи в команді; г) осмислення власних особистісних якостей, що впливають на психологічну готовність до роботи в команді.
  Завдання дослідження:
  1. Проаналізувати зміст та психологічні особливості роботи в команді персоналу банківських структур.
  2. Визначити зміст та структуру психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді.
  3. Виявити рівні та чинники розвитку компонентів психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді.
  4. Розробити та апробувати тренінг для розвитку основних компонентів психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді.
  Методологічна основа дисертаційного дослідження. В основу дослідження покладено концепцію психологічного забезпечення управління організаціями (Л. Карамушка), принципи аналізу діяльності сучасних організацій (аналіз організацій як відкритих систем; ситуаційного аналізу діяльності організацій; гуманізації управління організаціями; постійного розвитку організацій (Г. Балл, О. Бондарчук, Л. Карамушка, С. Максименко, В. Москаленко та ін.).
  Важливе значення для визначення психологічних особливостей функціонування банків мали науково-психологічні положення, які відображають сутність діяльності банків у сучасних умовах, та дослідження, в яких аналізуються психологічні проблеми діяльності банків (І. Андрєєва, І. Бігун, І. Гіленко, Т.Зайчикова, Л. Карамушка, О. Кириченко, О. Нємой, О. Панасюк, С. Роголь, С. Сиротян, А. Татаріна, О. Філь та ін.).
  Основою для визначення змісту та структури психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді стали праці, в яких відображено зміст та структуру психологічної готовності особистості до професійної діяльності (І. Ващенко, О. Винославська, Ф. Генов, М. Дьяченко,
  К. Дурай-Новакова, Л. Карамушка, О. Креденцер, В. Моляко, М. Смульсон, О. Філь та ін.).
  Суттєве значення для визначення психологічних умов формування готовності персоналу банківських структур до роботи в команді мали праці, що розкривають зміст та особливості роботи в команді (Л. Карамушка, С. Максименко, В. Михайленко, О. Філь та ін.).
  Визначення психологічних умов та розробка тренінгу формування психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді базується на технологічному підході до психологічної підготовки персоналу організацій, розробленому в лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Л. Карамушка). Окрім того, важливе значення мають праці таких авторів, як Т. Грабенко, Т. Зайцева, Т. Зінкевич-Євстигнеєва, О. Філь, К. Фопель, Д. Фролов та ін.
  Організація та методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань та перевірки гіпотези було використано такі методи: теоретичні (аналіз проблеми на базі психологічної та менеджерської літератури); емпіричні (констатувальний та формувальний експерименти; опитування; контент-аналіз; тестування); методи математичної статистики (описова статистика, кореляційний аналіз).
  Дослідницько-експериментальна робота проводилась у три етапи протягом 2008–2011 рр.
  На першому етапі (2008 р.) було здійснено теоретичний аналіз проблеми, розроблено програму дослідження.
  На другому етапі (2009–2010 рр.) було проведено емпіричне дослідження, спрямоване на визначення рівня розвитку компонентів психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді та чинників, які впливають на її становлення. Для вирішення цих завдань було використано такі методи та методики дослідження: а) опитування та контент-аналіз – для вивчення когнітивного компонента психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді; б) опитувальник Р. Блейка-Дж. Мутон «Оцінка стилю діяльності менеджера» – для визначення мотиваційного компонента психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді; в) методика «Діагностика функціонально-рольових позицій у команді» М. Белбіна – для аналізу операційного компонента психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді; г) методику «Діагностика перцептивно-інтерактивної компетентності» (модифікований варіант М. Фетискіна) – для аналізу особистісного компонента психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді. Для вивчення рівня організаційного розвитку банківських структур та його впливу на розвиток компонентів психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді використовувався опитувальник «Як розвивається Ваша організація?» В. Зігерта, Л. Ланге (модифікація Л. Карамушки).
  На третьому етапі (2011 р.) було проведено формувальний експеримент, спрямований на експериментальну перевірку тренінгу для розвитку компонентів психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді.
  Було використано систему інтерактивних методів та форм навчання (міні-лекції, «криголами», метод незавершених речень, метод «мозкового штурму», міжгрупові обговорення, «бліц-опитування», аналітичні творчі завдання, психологічні практикуми, аналіз професійних ситуацій, ділові ігри, гра «Квест», фотоколажі, рефлексія заняття та ін.).
  Математична обробка даних здійснювалась за допомогою комп’ютерного пакета статистичних програм SPSS (версія 13).
  Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося серед персоналу низки банків м. Дніпропетровська та м. Києва. Загальний обсяг вибірки (на констатувальному та формувальному етапах дослідження) – 363 менеджери та працівники банків.
  Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечувалися використанням методів, адекватних меті і завданням дослідження; репрезентативністю вибірки; аналізом отриманих результатів; статистичною оцінкою експериментальних даних.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: розкрито зміст, структуру та рівні розвитку компонентів психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді; розкрито взаємозв’язок між рівнем розвитку компонентів психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді та чинниками мікро- та мезорівня; набули подальшого розвитку положення щодо структури психологічної готовності персоналу організацій до роботи в команді; поглиблено уявлення про процес психологічної підготовки персоналу комерційних організацій.
  Теоретичне значення роботи полягає у: а) визначенні змісту психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді; б) виокремленні чинників, які впливають на формування психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді; в) обґрунтуванні психологічних умов формування психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді.
  Практичне значення одержаних результатів . На підставі результатів дисертаційного дослідження розроблено програму розвитку психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді, яка пройшла апробацію та впроваджена в практику підготовки персоналу банків. Основні результати дослідження можуть бути використані в інститутах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах для підготовки: а) персоналу банківських структур з метою розвитку в них психологічної готовності до роботи в команді; б) практичних психологів у контексті їх підготовки до надання психологічної допомоги щодо розвитку психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді.
  Впровадження результатів дослідження здійснювалось протягом 2010–2011 рр. у таких банківських структурах: а) Публічному акціонерному товаристві «Златобанк» м. Києва (див. довідку про впровадження № 1 від 20.07.2011 р.); б) ПАК АКТАБАНК м. Дніпропетровська (див. довідку про впровадження № 7/2 від 2.07.2011 р.); в) ПАК «Акціонерний комерційний банк «Новий» м. Дніпропетровська (див. довідку про впровадження № 4/1–1301/2 від 20.07.2011 р.); г) ПАК КБ Приватбанк м. Дніпропетровська (див. довідку про впровадження № 080200001/2-6619 від 21.07.2011 р.).
  Особистий внесок здобувача. Розроблені автором наукові положення та одержані емпіричні дані є самостійним внеском у розробку проблеми психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді. У 2 тезах, написаних у співавторстві, доробок здобувача становить 50 %. Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертаційному дослідженні не використовуються.
  Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення
  і результати дослідження знайшли відображення в публікаціях автора, доповідались і обговорювалися на засіданнях лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
  Результати дисертаційного дослідження доповідались автором на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях в Україні: «Психологічні основи ефективної діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін» (Запоріжжя, 2008 р.); «Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організації» (Керч, 2009 р.); «Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби» (Луцьк, 2010 р.); «Psychological aspects of innovative changes in organization and organizational development: Ukrainian-Polish Workshop (Kyiv, 2010); «Перші Сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2010 р.); І Всеукраїнському конгресі з організаційної та економічної психології (Кам’янець-Подільський, 2011 р.).
  Також результати дисертаційного дослідження представлялися на міжнародних психологічних конгресах та конференціях, зокрема, з організаційної та економічної психології, за кордоном: XI Європейському конгресі з психології (Норвегія, Осло, 2009); XV Європейському конгресі з організаційної психології (Нідерланди, Маастрихт, 2011).
  Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 6 статтях у збірниках наукових праць (серед яких 6 – у наукових фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого ВАК України), 7 тезах виступів на наукових конференціях та конгресах.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний обсяг дисертації викладено на 156 сторінках комп’ютерного набору. Загальний обсяг дисертації викладено на 175 сторінках комп’ютерного набору. Робота містить 33 таблиці (18 сторінок), 7 рисунків (7 сторінок) і 5 додатків (125 сторінок). Список літератури нараховує 215 найменувань, з них 25 – іноземною мовою.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  Проведений теоретичний аналіз проблеми і результати експериментального дослідження в цілому підтвердили висунуту гіпотезу, що дозволило сформулювати загальні висновки:
  1. Команду доцільно визначати як групу, що характеризується цілеспрямованою, узгодженою роботою спеціалістів, які працюють над вирішенням спільно визначеного комплексного завдання, поєднуючи різні знання, уміння та навички в процесі виконання командних ролей та використовуючи партнерські принципи взаємодії.
  2. Психологічна готовність персоналу банківських структур до роботи в команді розуміється як система мотивів, знань, умінь та навичок, особистісних характеристик, необхідних для успішної командної роботи. Структура психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді охоплює когнітивний (сукупність знань про особливості командної роботи в банках), мотиваційний (сукупність мотивів щодо командної роботи: орієнтація на персонал, на завдання та на стиль діяльності «команда»), операційний (сукупність навичок командної роботи: орієнтація на виконання основних функціонально-рольових позицій у команді) та особистісний (сукупність психологічних характеристик, важливих для командної роботи: перцептивно-інтерактивна компетентність) компоненти.
  3. Персонал банківських структур має недостатній рівень розвитку когнітивного компонента психологічної готовності до роботи в команді, що проявляється, зокрема, у виділенні окремих ознак команди, без їх цілісного аналізу.
  Виявлено вплив чинників мікрорівня на рівень розвитку когнітивного компонента: а) вік, загальний стаж роботи та стаж роботи в банку позитивно впливають на виділення професіоналізму в роботі в команді; б) статус одруженої людини та такої, що має дітей, позитивно впливає на зменшення значення негативних аспектів роботи в команді та виділення партнерських ознак в діяльності команди та ін. Виявлено вплив на рівень розвитку окремих складових когнітивного компонента психологічної готовності таких чинників мезорівня: а) рівня розвитку організації, підвищення якого позитивно впливає на розуміння персоналом сутності команди; б) статусу персоналу, підвищення якого сприяє розумінню значущості професіоналізму в роботі.
  4. Персонал банківських структур має низький рівень розвитку орієнтації на роботу в команді, тобто рівень розвитку мотиваційного компонента психологічної готовності до роботи в команді. Існує дисбаланс в рівні орієнтації персоналу банківських структур на завдання та на персонал: орієнтація на завдання значно переважає орієнтацію на персонал.
  Серед чинників мікрорівня виявлено низку чинників, які позитивно впливають на рівень розвитку мотиваційного компонента. До них віднесено: а) вік, загальний стаж роботи персоналу та наявність у персоналу дітей, збільшення яких позитивно впливають на орієнтацію персоналу банку на завдання; б) вік персоналу позитивно впливає на орієнтацію на команду в цілому. Серед чинників мезорівня виявлено низку чинників, які негативно впливають на рівень розвитку мотиваційного компонента. До таких чинників віднесено: а) кількість працівників в організації, збільшення якої негативно впливає на орієнтацію персоналу на завдання;
  б) підвищення позиції персоналу в організації призводить до зменшення орієнтації на персонал. У цілому орієнтація на завдання (як складова орієнтації на роботу в команді) є більш «чутливою» до впливу чинників мікро- та мезорівня, порівняно із орієнтацією на персонал.
  5. Виявлено недостатній рівень розвитку операційного компонента психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді. Це проявляється, зокрема, в переважанні орієнтації персоналу на тактично-виконавські ролі в команді, порівняно із орієнтацією на стратегічно-аналітичні та координуючі ролі.
  Щодо чинників мікрорівня, то встановлено, що орієнтація на виконання основних ролей у команді в основному не залежить від соціально-демографічних чинників. Орієнтація на певні ролі в команді персоналу банківських структур є «чутливою» до ня освіти, напряму освіти та загального стажу роботи. Серед чинників мезорівня виявлено низку чинників, які негативно впливають на орієнтацію на окремі ролі в команді: а) підвищення рівня розвитку організації негативно впливає на орієнтацію персоналу на такі ролі, як «формувальник» та «оцінювач ідей»; б) включення персоналу в напрям діяльності в банку, який стосується діяльності в системі «людина-людина», негативно впливає на орієнтацію на роль «генератора ідей»; в) підвищення персоналу в посаді негативно впливає на орієнтацію персоналу на роль «завершувача».
  6. Виявлено недостатній рівень розвитку особистісного компонента психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді, що проявляється, зокрема, в недостатньому рівні розвитку перцептивно-інтерактивної компетентності.
  Серед чинників мікрорівня позитивно впливають на рівень розвитку певних складових особистісного компонента такі чинники, як вік, загальний стаж роботи, стаж роботи в банку, сімейний стан. Серед чинників мезорівня виявлено низку чинників, які негативно впливають на рівень розвитку окремих складових перцептивно-інтерактивної компетентності. До них віднесено: рівень організаційного розвитку банківських структур та напрям діяльності персоналу.
  7. З метою ефективного розв’язання проблеми психологічної підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді розроблено та експериментально апробовано тренінг «Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді». Дизайн та зміст тренінгу базується на визначеній структурі психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді.
  8. Структура тренінгу «Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді» включає чотири основні модулі: «Розвиток знань персоналу банків з проблеми командної роботи в банківських структурах»; «Розвиток мотивації персоналу банків до командної роботи в банківських структурах»; «Розвиток практичних умінь та навичок персоналу банків для здійснення командної роботи в банківських структурах»; «Розвиток особистісних характеристик персоналу банків для участі в командній роботі в банківських структурах».
  9. Кожен модуль тренінгу «Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді» складається з двох блоків: перший блок (загальний) розкриває загальні підходи до розуміння сутності командної роботи, а другий блок (спеціальний) висвітлює специфіку командної роботи в банківських структурах.
  10. Експериментальне впровадження тренінгу «Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді» виявило статистично значущі відмінності між експериментальною та контрольною групами за визначеними критеріями, що підтвердило його ефективність. Отримані результати можуть бути поширені в інших банківських установах з метою психологічної підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді.
  Здійснене дослідження відкриває перспективи для подальшої розробки та вивчення проблеми психологічної підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді. Автор вбачає їх у розробці моделі психологічного консультування керівників та працівників банківських структур щодо їх психологічної підготовки до роботи в команді, а також у створенні програми підготовки організаційних психологів до надання психологічної допомоги керівникам та працівникам банку щодо їх підготовки до роботи в команді в банках.  Список використаних джерел
  1. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды: / В.В. Авдеев – М.: Финансы и статистика, 2002 . – 544 с.
  2. Авдеев Р. Начинаем активную работу по выведению банка на федеральный уровень / Интервью [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http: //www.banki.ru/news/interview.
  3. Актуальні напрямки розвитку організаційної та економічної психології в Україні: основні публікації членів Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (2003-2007 р.р.) / Л.М. Карамушка, О.А. Філь, Г.Л. Федосова та інші. – К.: Наук. світ, 2008. – 63 с.
  4. Алавердов А.Р. Социально-психологическое обеспечение процесса управления персоналом в коммерческом банке // Банковское дело. – № 2. – С. 34–37.
  5. Андреева И.А. Психологические особенности преданности организации персонала банковских структур / И.А. Андреева // Коломінські читання : м-ли Другого Міжнар. наук. форум, присвяч. пам’яті д-ра психол. наук, проф. Н. Л. Коломінського (м. Київ, МАУП, 19 лютого 2008 р.) / [редкол. : М. Ф. Головатий, О. Л. Туріна]. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. – С. 359–364.
  6. Андрєєва І.А. Тренінг для формування відданості організації у персоналу банківських структур / І.А. Андрєєва // Актуальні проблеми психології. Том 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : А.С.К., 2010. – Ч. 25. – С. 43–50.
  7. Андрєєва І.А. Чинники формування відданості організації у персоналу банківських установ у сучасних соціально-економічних умовах / І.А. Андрєєва // Актуальні проблеми психології. Том 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : А.С.К., 2009. – Ч. 24. – С. 48–52.
  8. Андрєєва І.А. Стратегії формування відданості організації у персоналу банківських структур / І.А. Андрєєва // Актуальні проблеми психології. Том 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : А.С.К., 2009. – Ч. 23. – С. 64–70.
  9. Барко В.І. Побудова команди та лідерство в діяльності поліцейського управлінця: Робоча книга. / В.І. Барко, О.Є. Лісова – Київ: Ніка-центр, 2001. – 128 с.
  10. Блешмудт П.П. Особливості діяльності самокерованих команд // Психологічні основи ефективної діяльності освітніх
  організацій в умовах соціально-економічних змін: тези
  V наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (9–10 жовтня 2008 р., м. Запоріжжя) / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2008. – C. 96–98.
  11. Блешмудт П.П. Комплекс методик для діагностики психологічних особливостей орієнтації персоналу банків на роботу в команді / П.П. Блешмудт // Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій: Тези VI міжнародної науково-практичної конф. з організаційної та економічної психології (25-27 червня 2009 р, м. Керч) / За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, О.А. Філь. – Керч, 2009. – С. 110–112.
  12. Блешмудт П.П. Комплекс методик для дослідження психологічних особливостей орієнтації на роботу в команді персоналу банківських структур / П.П. Блешмудт // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство , 2010. – Т.8, вип. 7. – С. 34–43.
  13. Блешмудт П.П. Основні етапи розвитку команд в організаціях / П.П. Блешмудт // Актуальні проблеми психології. Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Вид-во «А.С.К.», 2010. – Ч. 26. – С. 232–238.
  14. Блешмудт П.П. Робота в командах: історичні джерела, основні сфери застосування та характеристики організації щодо доцільності командної роботи / П.П. Блешмудт // Актуальні проблеми психології. Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Вид-во «А.С.К.», 2010. – Ч. 25. – С. 50–59.
  15. Блешмудт П.П. Самооцінка готовності персоналу банківських структур до роботи в команді // Актуальні проблеми психології. Том. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 28 / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Вид-во «А.С.К.», 2010. – С. 248–252.
  16. Блешмудт П.П. Теоретичний аналіз основних сфер застосування командного принципу роботи / П.П. Блешмудт // Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби : тези VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (23–25 верес. 2010 р., м. Луцьк) / за наук. ред. Л. М. Карамушки, Л. Я. Малімон, О. А. Філь, Т. М. Литвиненко.– Луцьк : Видавництво, 2010. – С. 81–84.
  17. Блешмудт П.П. Особливості мотивації до роботи в команді у персоналу банківських структур / П.П. Блешмудт // Актуальні проблеми психології. Том. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 29 / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Вид-во «А.С.К.», 2011. – С. 68–75.
  18. Блешмудт П.П. Тренінг «Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді» / П.П. Блешмудт // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – К. : Вид-во «А.С.К.», 2011. – Т. 1. – Ч. 30. – С. 60–69.
  19. Блешмут П.П. Зміст та структура психологічної готовності персоналу банків до командної роботи / П.П. Блешмудт // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: тези І Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (29 червня — 2 липня 2011 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук.ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. — Київ – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С.27–29.
  20. Богута Н. Вкус и запах банка / Н. Богута // [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: http://expert.ua/articles/9/0/3001.
  21. Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності : монографія / О. І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2008. – 318 с.
  22. Ващенко І.В. Конфлікти великих соціальних груп : навч. посібник / І.В. Ващенко, С.П. Гиренко, – Харків : Бурун книга, 2006. – 208 с.
  23. Ващенко І.В. Конфлікти: сучасний стан, проблеми та напрямки їх вирішення в органах внутрішніх справ. / І.В. Ващенко //– Харків : ОВС, 2002. – 255 с.
  24. Веретенников В.І. Управління проектами: / В.І. Веретенников, Л.М. Тарасенко, Г.І. Гевлич – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 280с.
  25. Вознюк А.В. Формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.10 Вознюк Алла Вікторівна. / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, – Київ, 2007. – 20 с.
  26. Войтович Р.В. Керівник в органах державної влади та місцевого самоврядування / Р.В. Войтович, М.І. Пірен, І.Ф. Надольний – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 186 с.
  27. Вэттен Д.А. Развитие навыков менеджмента. 5-е издание. / Д.А. Вэттен, К.С. Камерон; пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – С. 581–633.
  28. Гайда В.Л. Формирование команды // Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / В.Л. Гайда; сост. и общая редакция Л.В. Винокурова. – СПб.: Питер, 2001. – C. 477–500.
  29. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://sociolog.org.ua/index.php.
  30. Гебрт Д. Организационная психология. Человек и организация. / Д. Гебрт., Л. Розенштиль; пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр / О.А. Шипилова. 2006, – 624 с.
  31. Генов Ф.Ю. Психологические особенности мобилизационной готовности спортсменов [Текст] / Ф.Ю. Генов– М.: Спорт, 1971. – 245 с.
  32. Гибсон Дж.Л. – мл. Организации: структуры, процессы, результаты / Дж.Л. Гибсон, Д.М. Иванцевич, Д.Х. Данелли; пер. с англ. – 8-е изд. – М.: Питер, 2001. – 512 с.
  33. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: лидерам реорганизаций и консультантам по управлению / Л.Д. Гительман– М.: Дело, 1999. – С. 460–492.
  34. Гончаренко Ю., Стасив О. Дубилет и его команда // Мир денег. № 1 (№46), январь, 2004 [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://www.mirdeneg.com/rus/mworld/archives/magazine/article.
  35. Гріфін Р. Основи менеджменту / Р. Гріфін, В. Яцура; наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. Львів: Бак. 2001. – 624 с.
  36. Гусєва А.С., Козлов С.В. Основной ресурс банка в экстремальных ситуаціях / А.С.Гусєва, С.В. Козлов // Банковское дело. – 1997. – № 5. – С. 46–-48.
  37. Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт – СПб: Питер, 2001. – 832 с.
  38. Деркач А.А. Стратегия подбора и формирования управленческой команды / А.А. Деркач, И.В. Калинин – М.: Изд-во РАГС, 1999. – 315 с.
  39. Джей Р. Створiть сильну команду! / Р. Джей; пер. з англ. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2002.– 168 с.
  40. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология / Л. Джуэлл– СПб.: Питер, 2001. – 720 с.
  41. Довгань Л.Є. Праця керівника або практичний менеджмент / Л.Є. Довгань– К.: ЕксОб, 2002. – 384 с.
  42. Дурай-Новакова К.М. Проблемы и задачи спецкурса “Профессиональная готовность студентов к педагогической деятельности в системе подготовки учителей” / К.М. Дурай-Новакова // Теория и практика высшего педагогического образования: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: МГПИ, 1982. – С. 52–59.
  43. Дядечко О. Роль системи корпоративного навчання в процесі командоутворення // [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: http://paritet-cg.com/index.php?option/.
  44. Дьяченко М.М. Психологические проблемы готовности к деятельности / М.М. Дьяченко, А.А. Кандыбович – Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1976. – 176 с.
  45. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин – 3-е изд. – Н. Новгород: НИМБ, 2001. – 720 с.
  46. Елуфимова О.В. Корпоративный тренинг: обучающие, диагностические и управленческие возможности / О.В. Елуфимова // Психология и социология в бизнесе: актуальные проблемы современности: материалы Первого международного конгресса (Минск, 16–17 декабря 2005 г.) [Текст] / Лицей БГУ. – Мн.: Бестпринт, 2005. – С. 107–108.
  47. Євдокімов В.О. Обгрунтування процесу створення команди як чинник підвищення ефективності діяльності державної служби / В.О. Євдокімов // Економіка і держава. – № 4. – 2006. – С. 71–72.
  48. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе. – М.: КНОРУС, 2006. – 192 с. [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://tourlib.net/books_tourism.
  49. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга: психологический тренинг как инструментальное действие / СПб.: Речь, М.: Смысл, 2002 // http://psylib.ukrweb.net/books/zaitt01/index.htm.
  50. Зинкевич-Евстигнеева Т. Технология создания команды. / Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов, Т. Грабенко – СПб.: Речь, 2002. – 216 с.
  51. Зинкевич-Евстигнеева Т. Команда на рынке: стратегия и методы (руководство для эффективных команд) / Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов – СПб.: Речь, 2003. – 144 с.
  52. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Эффективная команда: шаги к созданию. Руководство для тех, кто хочет создать свою команду. — СПб.: Речь, 2003. – 128 с.
  53. Зинкевич-Евстигнеева Т. Технология создания команды / Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов, Т. Грабенко – СПб.: Речь, 2004. – 224 с.
  54. История банка. Укрепление команды сотрудников банка [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: http://www.rietumu.ru/bank-histo.
  55. Камионский С.А. Менеджмент в российском банке: опыт системного анализа и управления./ Общая ред. и предисловие Д.М. Гвишиани. М.: Деловая библиотека "Омскпромстройбанка", 1998. [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://www.aup.ru/books/m57/1.htm, http://lib.ru/ECONOMY/bank.txt.
  56. Капацина А. Команда мрії / А. Капацина // Персонал. – № 4. – 2006. – С. 85–89.
  57. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти / Л.М. Карамушка : Монографія. – Київ: Ніка-центр, 2000. – 332 с.
  58. Карамушка Л.М. Формування конкурентоздатних команд як актуальна проблема ефективного управління сучасними організаціями / Л.М. Карамушка, О.А. Філь // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2002. – Вип. 6. – С. 16–23.
  59. Карамушка Л.М. Види інтерактивних технік та особливості їх застосування у підготовці менеджерів та працівників організацій / Л.М. Карамушка, М.П. Малигіна // Актуальні проблеми психології. Том.1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. - К.: Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2002, частина 6. – С. 275-284.
  60. Карамушка Л.М. Психологія управління: Навч. посібник. - К.: Міленіум. 2003. – 344 с.
  61. Карамушка Л.М. Формування конкурентоздатної команди сучасної організації / Л.М. Карамушка, О.А. Філь. – К.: Міленіум, 2004. – 36 с.
  62. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник для підготовки студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2004 . – 424 с.
  63. Карамушка Л.М. Формування команди як фактор забезпечення конкурентоздатності підприємців / О.А. Філь, С.М. Сіушкіна // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2005. – Вип. 15. – С. 55–61.
  64. Карамушка Л.М. Формирование команды как фактор обеспечения конкурентоспособности предпринимателей / Л.М. Карамушка, О.А. Філь // Психология и социология в бизнесе: актуальные проблемы современности: материалы Первого международного конгресса (Минск, 16–17 декабря 2005 г.) [Текст] / Лицей БГУ. – Мн.: Бестпринт, 2005. – С. 15–18.
  65. Карамушка Л.М. Особливості прояву синдрому «емоційного вигорання» у працівників банківських структур / Т. В. Зайчикова, О. І. Панасюк // Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2005, частина 16. – С. 75–79.
  66. Карамушка Л.М. Взаємозв’язок між освітньо-професійними та професійно-організаційними характеристиками персоналу громадських організацій та їх орієнтацією на виконання ролей у проектних командах / О.А. Філь, Л.М. Козир // Психологічні основи ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін: тези ІV наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (Київ, 23-24 листопада 2006 р.) / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Наук. світ, 2006. – С. 46–47.
  67. Карамушка Л.М. Психологічні особливості формування команди в освітній організації / Л.М. Карамушка, О.А. Філь / Психологія управління в освіті: курс лекцій та завдання навчального практикуму для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти . – К.: Валевіна, 2006. – С. 181–200.
  68. Карамушка Л.М. Формування конкурентоздатної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій / Л.М. Карамушка, О.А. Філь: Монографія. – К.: ІНКОС, 2007. – 268 с.
  69. Карамушка Л.М. Технологія формування команди держадміністрації: Тренінг позитивної мотивації до роботи в команді держадміністрацій (корекційно-розвивальний компонент технології) / Л.М. Карамушка, О.А. Філь, В.О. Михайленко. – К.: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ та організацій Київської обласної державної адміністрації, 2007. – 36 с.
  70. Карамушка Л.М. Особливості діяльності команд по введенню змін в освітніх організаціях (на матеріалі системи середньої освіти) / Л.М. Карамушка, О.А. Філь // Т. 1.: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 19 / За ред. С.Д.Максименка, Л.М. Карамушки. – 2007. – С. 8–15.
  71. Карамушка Л.М. Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до роботи в команді / Л.М. Карамушка, О.А. Філь, В.В. Левковець, О.І. Альохіна, В.О. Михайленко. – К. : Наук. світ, 2008. – 182 с.
  72. Карамушка Л.М. Технологія формування управлінської команди освітньої організації / Л.М. Карамушка, Н.І. Клокар, О.А. Філь. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 64 с.
  73. Карамушка Л.М. Дизайн дослідження та діагностичний інструментарій для вивчення психологічних особливостей організаційного розвитку / Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології. Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2009. – Ч. 24. – С. 196–208.
  74. Карамушка Л.М. Технологія психологічної підготовки працівників системи державної служби до роботи в команді / Л.М. Карамушка, О.А. Філь, В.О. Михайленко // Теорія і практика управління соціальними системами // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – № 4. – С. 12–22.
  75. Карамушка Л.М. Розвиток психологічної готовності працівників системи державної служби до роботи в команді як умова забезпечення їх конкурентноздатності / Л.М. Карамушка, О.А. Філь, В.О. Михайленко // Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організації: Тези VІ міжнародної наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (Керч, 25-27 червня 2009 р.); за наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Наук. світ, 2009. – С. 171–173.
  76. Карамушка Л.М. Психологічний аналіз мотивів діяльності персоналу освітніх організацій в командах із введення змін / Л.М. Карамушка, О.А. Філь // Коломінські читання: Матеріали Другого Міжнар. наук. форуму, присвяч. пам’яті д-ра психол. наук, проф. Н.Л. Коломінського, (Київ, 19 лютого 2008 р.); редкол.: М.Ф. Головатий (голов. ред.), О.Л. Туриніна (відп. ред.). – К.: ДП „Вид. дім „Персонал”, 2009. – С. 455–462.
  77. Карамушка Л.М. Теоретичний аналіз основних видів команд в організаціях / О.А. Філь, П.П. Блешмудт // Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби : тези VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (23–25 верес. 2010 р., м. Луцьк) / за наук. ред. Л. М. Карамушки, Л. Я. Малімон, О. А. Філь, Т. М. Литвиненко.– Луцьк : Видавництво, 2010. – С. 93–95.
  78. Карамушка Л.М. Особливості розвитку психологічної готовності студентів технічних університетів до роботи в команді / О.А. Філь , П.П. Блешмудт, І.Г. Васільєва // Управління соціальними системами. Філософія. Психологія. Педагогіка, Соціологія. – 2010. – ¬№ 3. ¬ С. 74¬–83.
  79. Карамушка Л.М. Особливості психологічної готовності працівників системи державної служби до роботи в команді / Л.М. Карамушка, О.А. Філь, В.О. Михайленко // Управління соціальними системами. Філософія. Психологія. Педагогіка, Соціологія. – 2010. – № 4. – С. 12–22.
  80. Карамушка Л.М. Психологічне забезпечення конкурентоздатності банків Л.М. Карамушка, О.А.Філь, І.С. Бігун // Актуальні проблеми психології. Т.1: – Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.: Видавництво А.С.К., 2010. – Ч. 25. – С. 117–132.
  81. Карамушка Л.М. Вплив соціально-демографічних характеристик персоналу банківських структур на його готовність до роботи в команді / П.П. Блешмудт, О.А. Філь // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези І Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (29 червня – 2 липня 2011 року , м. Камянець-Подільський) / за наук. ред.. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ – Камянець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 29–30.
  82. Карлов Б. Иллюстрации к басням И.А. Крылова: [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://sheba.spb.ru/lib/krylov06.htm.
  83. Карпов А.В. Психология менеджмента / А.В. Карпов. – М.: Гардарики, 2000. – 584 с.
  84. Карякин А.М. Командная работа: основы теории и практики / А.М. Карякин // Иван. гос. энерг. ун-т. – Иваново, 2003. – 136 с.
  85. Карьера в банке. [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://www.pravex.com/rus/about/career.
  86. Квітка Д. Особистість, колектив, команда / "Відкритий урок: розробки, технології, досвід" [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://osvita.ua/school/manage.
  87. Кириченко О.А. Банківський менеджмент / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, С. Роголь та ін. /Навчальний посібник / К.: Знання-Прес, 2002. ¬ 438 c. // [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: http://www.info-library.com.ua/info-library.com.ua-tov.html.
  88. Кларин М.В. Корпоративний тренинг от А до Я / М.В. Кларин – М.: Дело, 2000. – 224 с.
  89. Коваленко М. Кореляційний аналіз соціально-психологічних ролей в управлінській команді / М. Коваленко, Л. Слободянюк // Психологія і суспільство. – 2002. – № 2. – С. 119–125.
  90. Козубовский В.М. Управленческая «команда» учреждения образования в период кардинальных реформ / В.М. Козубовский // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2005. – Вип. 15. – С. 65 – 70.
  91. Командообразование, тимбилдин / [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: http://www.letsgo.com.ua.
  92. Кондратенко О. Принципи організації роботи державних службовців у складі управлінської команди / О. Кондратенко // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – № 4. – 2004. – С. 128–134.
  93. Кондратенко О. Управлінська команда як важливий фактор підвищення ефективності державної служби / О. Кондратенко // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – № 3. – 2004. – С. 175–182.
  94. Коргова М. Проблема работы многонациональных команд в организациях и возможные пути их решения / М. Коргова // ж-л "Управление персоналом". №10. – 2004. // [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: http://www.top-personal.ru/issue.html.
  95. Корниенко В.И. Формирование управленческих команд нового поколения / В.И. Корниенко– М.: Изд-во РАГС, 2000. – 262 с.
  96. Коул Дж. Управление персоналом в современных организациях / Дж. Коул: пер. с англ. Н.Г. Владимирова . – М. : «Вершина». 2004. – 352 с.
  97. Кочеткова А. Непобедимая команда / "Бизнес-журнал" – №1 – 2006 г. [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://www.eksword.ru/index_23_13.shtml.
  98. Кравцова Ю.В. Психологічні особливості орієнтації працівників комерційних організацій на виконання ролей в команді / Ю.В. Кравцова // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2005. – Част. 16. – С. 63 – 71.
  99. Кричевський Р.Л. Социальная психология малой группы / Р.Л. Кричевський, Е.М. Дубовская. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 318 с.
  100. Кузнецова І.О. Психологічні аспекти роботи в команді. – Київ, 2007. [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://www.kmv.gov.ua/divinfo.asp.
  101. Кустова А.В. Акмеологические условия и факторы формирования продуктивного стиля руководства в сфере государственной службы / А.В.Кустова : Автореф. дисс. … канд. психол. наук. – М., 2002. – 25 с.
  102. Лачинина Т. Команда в организации: эффективность совместной деятельности / Т. Лачинина // Проблемы теории и практики управления.– № 7. – 2007. – С. 119–126.
  103. Лемберт Т. Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем / Т. Лемберт ; пер с англ. – К.: Наук. думка, 2001. – 303 с.
  104. Лидерство и командная работа [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: / http://www.ibdarb.ru/trainings/all_det.php.
  105. Лобанова Т.Н. Банки – организация и персонал. Учебно-практическое пособие [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://www.pravoteka.ru/lib/bankovskoe-pravo.
  106. Ложкін Г.В. Команда як колективний суб’єкт спільної діяльності / Г.В. Ложкін // Соціальна психологія. – 2005. – № 6. – С. 52-58.
  107. Ложкін Г.В. Система збалансованих індикаторів психологічного клімату спортивної команди : навч.-метод. посібник для студентів інституту фізичного виховання та спорту / Г.В. Ложкін, М.І. Воробйов, С.С. Бринзак. – Винниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського, 2007. – 171 с.
  108. Лузин Е.Н. Развитие розничного бизнеса на примере Инвестиционного торгового банка. / ХVI международный банковский конгресс: "Банки: капитализация, устойчивость, конкурентоспособность" / [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://mbk.spb.ru/rus/mbk2007/plenary.htm.
  109. Лютенс Ф. Организационное поведение. Пер с англ. / Ф.Лютенс.– [7-е изд.]. – М.: ИНФРА – М., 1999. – 692 с.
  110. Максименко С.Д. Актуальні проблеми розвитку економічної психології в Україні / Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Креденцер О.В. // Актуальні проблеми психології. Том 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : А.С.К., 2010. – Ч. 27. – С. 3¬12.
  111. Максименко С.Д. Генезис существования личности / С.Д. Максименко. — К : КММ, 2006. — 240 с.
  112. Максименко С.Д. Основи генетичної психології / С.Д. Максименко. — К., 1998. — 218 с.
  113. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці / С.Д. Максименко. — К. : Наук. думка, 1999. — 216 с.
  114. Мальцев Е. Командний успіх [ Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: // http://www.business.if.ua/themes/business.
  115. Метельський Р. Командотворення. Історія виникнення командо творення [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://www.tamada.lviv.ua/corporate_evening-parties/articles.
  116. Михайленко В.О. Особливості орієнтації на команду керівників та працівників держадміністрацій / В.О.Михайленко // Актуальні проблеми психології. Т.1.: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 16. / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – 2007. – С. 72–75.
  117. Михайленко В.О. Психологічні особливості діяльності команд у держадміністраціях /В.О.Михайленко // Актуальні проблеми психології. Т.1.: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 20 ; за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – 2008. – С. 55–59.
  118. Михеев Ю.А. Стили работы в команде и организационная культура / Ю.А. Михеев // Психология ХХІ века: Тезисы Международной научно-практ. rонф-ции студентов и аспирантов «Психология ХХІ века»; под ред. В.Б. Чеснокова. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2002. – С. 242–243.
  119. Модели и методы управления персоналом: Российско-британское учебное пособие; под ред. Е.Б. Моргунова. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. — 464 с.
  120. Молодцов О. Типи лідерства в контексті парадигми управління, або що заважає реалізувати принципи командної роботи? / О. Молодцов // Аспекти самоврядування. – № 3(19). – 2003. – С. 15–17.
  121. Моляко В.А. Психологическая готовность к труду на современном производстве / В.А. Моляко, М.Л. Смульсон. – К. : Освіта, 1985. – 15 с.
  122. Моляко В.А. Психологічна готовність до творчої праці / В.А. Моляко. – К. : Освіта, 1989. – 48 с.
  123. Моляко В.А. Психологическая готовность к труду на современном производстве / В.А.Моляко // Трудовая подготовка учащихся в межшкольных комбинатах: Психологический аспект. – К.: Рад. школа, 1988. – С. 7–13.
  124. Морис С. В роли лидера успешной команды / С. Морис, Г.Уилкокс, Э. Нейзел : пер. с англ.– Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002. – 180 с.
  125. Москаленко В.В. Соціальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Москаленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.
  126. Москаленко В.В. Психологія соціального впливу : навч. посіб / В.В. Москаленко. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 448 с.
  127. Мотузковий курс – підготовка команди чемпіонів банков [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://www.macro.com.ua/motuzkoviy-kurs-pidgotovka-komandi-chempioniv/
  128. Мурсалімова Н. Основні фактори формування управлінської команди / Н. Мурсалмова // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – № 3. – С. 61–63.
  129. Мучински П. Психология, профессия, карьера / П.Мучински.– [7- изд.]. – СПб.: Питер, 2004. – С. 310–334.
  130. Наврузов Ю. Командні ролі: впроваджуючи зміни [Eлектронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://innovations.com.ua/uk/articles.
  131. Новиков В.В. Цели и возможности психологии инновационного управления / В.В.Новиков, Н.П.Фетискин // Психологический журнал. – 2002. – № 3. – С. 132 -135.
  132. Ньюстром Дж. Организационное поведение / Дж. Ньюстром, К.Дэвис. ; пер. с англ. – СПб: Питер, 2000. – 448 с.
  133. Організаційна поведінка [Текст] ; под ред.Д. Гелрігел – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – С. 249-281.
  134. Осадча Л.А. Формування психологічної готовності до управління керівників аграрних формувань: Автореф. дис... канд. психол. наук: / Л.А. Осадча. 19.00.10 / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, – Київ, 2007. – 20 с.
  135. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В. Мочерного. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 464 с.
  136. Паркер Г. Формирование команды: Сборник упражнений для тренеров [Текст] / Г.Паркер, Р.Кропп. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.
  137. Пірен М.І. Конфлікти і управлінські ролі: соціально-психологічний аналіз / М.І. Пірен. — К., 2000. — 200 с.
  138. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации : ученик / В.П. Пугачев. – М.: Аспект Пресс, 2002. – С. 279-284.
  139. Равикович Н.Е. Тренинг командообразования. Цели, диагностические методики, игры / Н.Е Равикович. – М.: Генезис, 2003. – 112 с.
  140. Рай Л. Развитие навыков эффективного общения / Л.Рай – СПб.: Питер, 2002. – 288 с.
  141. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тести : учеб. пособие / Д.Я. Райгородский.– Самара: БАХРАХ, 1998 – 672 с.
  142. Райгородский Д.Я. Психодиагностика персонала. Методики и тесты. Том 1. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2007. – 440 с.
  143. Рачинський А. Управл
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины