ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН
 • скачать файл:
 • Название:
 • ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕРСОНАЛА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
 • Кол-во страниц:
 • 343
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. Костюка НАПН УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ  На правах рукопису


  ТОЛКОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

  УДК 159.9:378.011.3-051:33(043.3)

  ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ
  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН


  19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія
  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник
  Карамушка Людмила Миколаївна,
  член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор  Київ – 2011


  ЗМІСТ

  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН 12
  1.1 Основні підходи до визначення сутності соціально-економічних змін та змін в організаціях 12
  1.2 Психологічні особливості професійної діяльності персоналу вищої школи в умовах соціально-економічних змін 27
  1.3 Зміст і структура психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін 40
  Висновки до першого розділу 55
  РОЗДІЛ 2 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН 59
  2.1 Методика та організація констатувального етапу дослідження 59
  2.2 Оцінка персоналом вищої школи соціально-економічних змін та змін у вищій школі 76
  2.3 Рівень розвитку психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін 119
  2.4 Організаційно-професійні чинники розвитку психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін 135
  2.5 Соціально-демографічні чинники розвитку психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін 144
  Висновки до другого розділу 149
  РОЗДІЛ 3 ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН 154
  3.1 Мета, завдання, методика та організація формувального етапу дослідження 154
  3.2 Психологічні особливості реалізації тренінгової програми для формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін 170
  3.3 Результати експериментального впровадження тренінгової програми для формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін 192
  Висновки до третього розділу 200
  ВИСНОВКИ 203
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 207
  ДОДАТКИ 233  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Сьогодні вища школа в Україні функціонує в умовах соціально-економічних змін, які відбуваються в українському суспільстві. Відповідно, вищі навчальні заклади переживають різноманітні зміни: впроваджуються нові напрямки, методи та форми діяльності, створюються і реорганізуються факультети та кафедри, змінюється склад працівників тощо. Тобто зміни є необхідною умовою існування сучасної вищої школи й спрямовані на покращення її функціонування та посилення конкурентоздатності. Вагому роль у реалізації ефективних змін відіграє персонал вищої школи, який, відповідно, повинен бути підготовленим до діяльності в умовах змін, володіти необхідним рівнем знань, умінь та навичок для якісного забезпечення цього процесу. Саме тому важливим постає завдання розробки ефективної системи психологічної підготовки персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін.
  Аналіз психологічної літератури показує, що проблема психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін раніше не виступала об'єктом спеціальних досліджень. У наукових джерелах розглянуто окремі аспекти психологічного забезпечення процесів управління змінами в організаціях (сутність та види змін, етапи введення змін, опір працівників змінам, прийняття ефективних рішень в умовах змін, зміни у структурі організації, діяльність команд із введення змін), що знайшло відображення, зокрема, у працях зарубіжних (Д. Андерсон, У. Бріджес, М. Грін, Р. Дафт, Е. Камерон, Д. Коен, Дж. Коттер, Р. Куїн, Д. Надлер, Д. Норт, Дж. Ньюстром, М. Робертс, І. Фішер, К. Фрайлінгер, П. Штомпка та ін.) та вітчизняних (Т. Андрєєва, О. Винославська, Л. Карамушка, М. Кубр, П. Лушин, С. Максименко, Л. Малімон, О. Можвіло, В. Мосейко, В. Москаленко, Л. Орбан-Лембрик, В. Пасічник, В. Семиченко, Г. Скудар, Г. Широкова та ін.) дослідників. Водночас, існує низка праць щодо забезпечення процесів управління змінами безпосередньо в освітніх організаціях (О. Бондарчук, В. Бочелюк, О. Брюховецька, М. Генсон, Т. Дзюба, В. Івкін, Л. Карамушка, Н. Клокар, О. Ковальчук, М. Москальов, О. Філь, Г. Федосова, М. Фуллан, Н. Хмель та ін.). При цьому варто зауважити, що наукові дослідження зазначених авторів здебільшого виконувалися на матеріалах вивчення системи середньої освіти, у той час як психологічний аналіз забезпечення процесів управління змінами у вищих навчальних закладах не здійснювався.
  Водночас, високий рівень психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін є важливою умовою забезпечення ефективної діяльності, сприяє покращенню працездатності працівників освітніх організацій, допомагає швидше адаптуватися до діяльності. Разом із тим, аналіз наукових джерел та практики діяльності вищих навчальних закладів свідчить про недостатню готовність працівників до процесів забезпечення змін у вищій школі.
  Отже, соціальна значущість проблеми та її недостатня теоретична та практична розробленість зумовили вибір теми дослідження: «Формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін».
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в рамках комплексних науково-дослідних тем лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України: «Психологічні основи ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін» (2005–2007 рр.; державний реєстраційний номер 0105U000271) та «Психологічні засади забезпечення організаційного розвитку» (2008–2012 рр.; державний реєстраційний номер № 0108U000292). Тему дисертаційного дослідження затверджено на Вченій раді Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (протокол № 2 від 28.02.2008 р.) та узгоджено Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 4 від 22.04.2008 р.).
  Об'єкт дослідження – психологічні особливості діяльності персоналу вищої школи в умовах соціально-економічних змін.
  Предмет дослідження – зміст, чинники та умови формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в процесі соціально-економічних змін.
  Мета дослідження – визначити психологічні особливості діяльності персоналу вищої школи в умовах соціально-економічних змін, проаналізувати рівень розвитку психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін та обґрунтувати психологічні умови її формування.
  В основу дослідження покладено гіпотезу про те, що:
  1. Рівень розвитку психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін залежить від таких психологічних чинників: а) організаційно-професійних характеристик персоналу (посада, рівень освіти, тип освіти, стаж роботи); б) соціально-демографічних характеристик персоналу (вік, стать).
  2. Ефективне формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін можна забезпечити в результаті впровадження спеціальної тренінгової програми, спрямованої на реалізацію таких психологічних умов: а) розвиток позитивної мотивації до діяльності в умовах соціально-економічних змін; б) набуття необхідних знань про сутність та особливості соціально-економічних змін; в) оволодіння персоналом уміннями та навичками діяльності в умовах соціально-економічних змін; г) удосконалення особистісних якостей, необхідних для діяльності в умовах соціально-економічних змін.
  Відповідно до мети та гіпотези дослідження визначено такі основні завдання дослідження:
  1. Проаналізувати психологічні особливості діяльності персоналу в умовах соціально-економічних змін.
  2. Визначити зміст і структуру психологічної готовності персоналу до діяльності в умовах соціально-економічних змін.
  3. Дослідити рівень та чинники розвитку психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін.
  4. Розробити та впровадити тренінгову програму для формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін.
  Методологічна та теоретична основи дослідження. Методологічною основою роботи виступили принципи аналізу діяльності сучасних організацій: розгляд організацій як відкритих систем, системний та ситуаційний підходи до діяльності організацій, гуманізація процесу управління організаціями, постійний розвиток організацій та ін.
  В основу дослідження покладено концепцію психологічного забезпечення управління освітніми організаціями (Л. Карамушка).
  Теоретико-методологічну основу дослідження становлять розробки вчених про особливості змін і процеси їх введення в організаціях (М. Армстронг, К. Вільямс, М. Генсон, Л. Гітельман, М. Грін, Л. Гудстейн, Р. Дафт, Дж. Джордж, В. Івкін, Е. Камерон, Л. Карамушка, Г. Ковальов, Г. Латфулін, П. Лушин, М. Москальов, О. Філь, К. Фрайлінгер, Н. Хмель та ін.); психологічні особливості діяльності персоналу вищої школи (О. Бондарчук, М. Буланова-Топоркова, О. Власова, О. Гура, Н. Коломінський, В. Кудіна, Н. Лосєва, С. Максименко, В. Москаленко, Л. Орбан-Лембрик, В. Семиченко, О. Скідін, Н. Чепелєва, В. Юрченко, О. Щербаков); формування психологічної готовності до діяльності (А. Вознюк, М. Дяченко, К. Дурай-Новакова, Л. Кандибович, Н. Коломінський, М. Левітов, В. Моляко, В. М'ясищев, К. Платонов, М. Смульсон, Д. Узнадзе та ін.), а також праці, в яких розкрито особливості тренінгової роботи з персоналом (І. Вачков, О. Винославська, О. Горбушина, Ж. Зав'ялова, О. Іванова, Дж. Стюарт, К. Фопель та ін.).
  Організація та методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань та перевірки гіпотези було використано такі методи: теоретичні (аналіз проблеми на базі психологічної, педагогічної та менеджерської літератури); емпіричні (констатувальний та формувальний експерименти, психодіагностичні методи, методи математичної статистики, методи активного соціально-психологічного навчання).
  Дослідницько-експериментальна робота проводилась у три етапи упродовж 2007–2011 рр.
  На першому етапі (2007 р. – перша половина 2008 р.) проведено теоретичний аналіз проблеми, розроблено програму дослідження.
  На другому етапі (друга половина 2008 р. – 2009 р.) проведено констатувальний експеримент, упродовж якого проаналізовано особливості діяльності персоналу вищої школи в умовах соціально-економічних змін, визначено загальний рівень психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін і досліджено рівні розвитку її основних компонентів.
  З метою дослідження особливостей діяльності персоналу вищої школи в умовах соціально-економічних змін використано анкету «Психологічні особливості діяльності організації в умовах соціально-економічних змін» (Л. Карамушка). Визначення рівнів розвитку компонентів психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін відбувалося за допомогою використання низки опитувальників. Так, для дослідження мотиваційного компонента використовувалися опитувальники «Потреба в досягненні» (Ю. Орлов), «Мотивація успіху та страх невдачі» (А. Реан), когнітивного – «Анкета для дослідження знань персоналу вищої школи з проблематики соціально-економічних змін» (О. Толков), операційного – опитувальники «Просування організаційної зміни» (Н. Форстер), «Ви та технічний прогрес», особистісного – опитувальники «Впевненість у собі», «Чи рішучі Ви?», «Самооцінка стійкості до стресу». З метою здійснення порівняльного аналізу рівнів розвитку компонентів готовності застосована методика системно-структурного аналізу складних об'єктів (В. Семиченко). Статистична обробка результатів здійснювалась за допомогою комп'ютерного пакета статистичних програм SPSS (версія 13.0).
  На третьому етапі (2010–2011 рр.) проведено формувальний експеримент, упродовж якого впроваджено тренінгову програму, спрямовану на формування в персоналу вищої школи психологічної готовності до діяльності в умовах соціально-економічних змін.
  Експериментальна база дослідження. Дослідження проведено серед персоналу вищої школи (керівників та науково-педагогічних працівників) на базі Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Європейського університету, Хмельницького національного університету, Подільського державного аграрно-технічного університету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У дослідженні брали участь 327 працівників вищої школи.
  Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечено методологічними положеннями; застосуванням емпіричних методів, адекватних меті, предмету та завданням дослідження; репрезентативністю вибірки; статистичним аналізом отриманих даних.
  Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вперше: проаналізовано мотиви введення змін у вищій школі; визначено причини, що перешкоджають та сприяють успішному введенню змін у вищій школі; досліджено потребу персоналу вищої школи у психологічному забезпеченні змін. Розкрито зміст і структуру, рівень розвитку психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін та організаційно-професійні й соціально-демографічні чинники, які впливають на її становлення. Подальшого розвитку набули положення щодо психологічних особливостей діяльності персоналу в умовах соціально-економічних змін. Удосконалено процес психологічної підготовки персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін на основі впровадження тренінгової програми.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що розроблено програму формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін, яка апробована та практично перевірена під час тренінгової роботи з працівниками вищих навчальних закладів. Результати дослідження можуть використовуватися у системі вищої освіти з метою підготовки: а) персоналу вищої школи – до діяльності в умовах соціально-економічних змін; б) практичних психологів вищої школи – до надання психологічної допомоги персоналу вищих навчальних закладів для забезпечення їх діяльності в умовах соціально-економічних змін.
  Результати дослідження впроваджено у навчальний процес Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (довідка про впровадження № 608 від 21 вересня 2011 р.), Подільського державного аграрно-технічного університету (довідка про впровадження № 71-14а-400 від 23 вересня 2011 р.), Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (довідка про впровадження № 79 від 28 вересня 2011 р. та довідка про впровадження № 89 від 4 жовтня 2011 р.).
  Особистий внесок автора полягає у розробці наукових положень та одержанні емпіричних даних, які є самостійним внеском у розробку проблеми психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін. В одній статті, написаній у співавторстві, доробок здобувача становить 50 %. Розробки та ідеї співавторів у дисертації не використовуються.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження обговорювалися на засіданнях лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та доповідалися автором на таких міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях і науково-практичних семінарах: «Психологічні та соціально-економічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх закладів» (Біла Церква, 2008 р.); «Психологічні основи ефективної діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін» (Запоріжжя, 2008 р.); «Психологічний ресурс простору вищої технічної освіти» (Київ, 2008 р.); «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні» (Київ, 2008 р.); «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти» (Київ, 2009 р.); «Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій» (Керч, 2009 р.); «Психологія управління, організаційна психологія та психологія праці: сучасні проблеми та виклики» (Кам'янець-Подільський, 2009 р.); «Психологічні проблеми становлення фахівців в умовах соціальних трансформацій» (Київ, 2009 р.); «Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність» (Львів, 2010 р.); «Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби» (Луцьк, 2010 р.); «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи» (Київ, 2010 р.); «Перші Сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2010 р.); «Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози» (Умань, 2011 р.); І Всеукраїнський конгрес «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні» (Кам'янець-Подільський, 2011 р.); «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (Київ, 2010; 2011 рр.).
  Результати дисертаційного дослідження також представлялись на XXIX Міжнародному конгресі з психології (Німеччина, Берлін, 2008 р.) та Європейській регіональній конференції з психології (Болгарія, Софія, 2009 р.).
  Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 23 публікаціях, серед яких 12 – у наукових фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого ДАК МОНмолодьспорту України, 2 статті в інших виданнях, 9 тез виступів на науково-практичних конференціях, семінарах, конгресах.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (249 найменувань, з них 33 іноземною мовою). Основний обсяг дисертації складає 178 сторінок. Загальний обсяг дисертації становить 205 сторінок. Робота містить 57 таблиць (16 сторінок), 11 рисунків (4 сторінки) і 6 додатків (111 сторінок).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Проведений психологічний аналіз процесу формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін дав можливість зробити такі висновки:
  1. Зміни у вищій школі – це перетворення у змісті та напрямках діяльності, зовнішній та внутрішній структурі вищої школи, які сприяють її розвитку та впливають на діяльність працівників.
  2. Психологічна готовність персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін – це комплекс мотивів, знань, умінь, навичок, професійних та особистісних якостей, що забезпечують ефективність діяльності персоналу вищої школи в умовах соціально-економічних змін.
  3. Структура психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін складається з комплексу взаємопов'язаних компонентів: а) мотиваційного (комплексу мотивів, що спонукають та забезпечують цілеспрямованість професійної діяльності персоналу вищої школи в умовах змін: наявність потреби в досягненні, розвиток мотиву досягнення успіху, посилення конкурентоздатності організації, отримання особистісних винагород, розвиток організації, підвищення продуктивності праці, покращення задоволеності роботою та ін.); б) когнітивного (комплексу знань щодо особливостей діяльності персоналу в умовах змін: знання сутності й видів змін та особливостей їх введення, розуміння психологічної готовності до діяльності в умовах змін та ін.); в) операційного (комплексу умінь та навичок, що допомагають ефективно працювати в умовах змін: навички ефективної діяльності в умовах змін, навички роботи в умовах науково-технічного прогресу, розуміння алгоритмів введення змін та шляхів подолання опору змінам та ін.); г) особистісного (комплексу особистісних якостей, що дають змогу ефективніше використовувати власний потенціал персоналу вищої школи в умовах змін: впевненість у собі, рішучість, стресостійкість та ін.).
  4. Емпіричне дослідження показало, що персонал вищої школи по-різному оцінює соціально-економічні зміни, які відбуваються в суспільстві. Найбільш позитивно опитані оцінили значущість для розвитку суспільства таких соціально-економічних змін: зміни в інформаційних технологіях, техніці, сфері обслуговування, зміни в забезпеченні промисловими товарами, продуктами харчування, в поліграфічній сфері. Зміни в освітній сфері знайшли позитивну оцінку у дещо меншої кількості опитаних. Одне з останніх місць за кількістю позитивних відповідей займають політичні зміни. Отже, на фоні достатньо позитивної оцінки соціально-економічних змін, які відбуваються в суспільстві, деякі зі змін оцінюються дещо "проблемно", зокрема, звертає на себе увагу той факт, що зміни у "власній" сфері (системі освіти) опитувані оцінюють досить критично.
  5. Виявлено, що серед видів змін у вищій школі, які виникають під впливом змін у суспільстві і мають позитивний характер, є введення нових напрямків діяльності, зміна внутрішньої структури організації, збільшення рівня заробітної плати в керівників та працівників, посилення встановлення взаємозв'язків із вітчизняними та зарубіжними освітніми закладами та ін. До змін, які мають негативну спрямованість, можна віднести: збільшення навантаження у роботі керівників і працівників, наявність професійного стресу та синдрому "професійного вигорання" в діяльності керівників та працівників.
  6. Виявлено певну диспропорцію мотивів введення змін у вищій школі: а) мотиви забезпечення "зовнішнього" ефекту (забезпечення конкурентоздатності вищих навчальних закладів, підвищення їх статусу, іміджу в соціумі, швидшої адаптації вищих навчальних закладів до суспільних процесів) переважають над мотивами забезпечення "внутрішнього" ефекту змін (забезпечення більшої орієнтації на клієнтів та мотиви зниження затрат, підвищення продуктивності праці); б) мотиви введення змін, які орієнтовані на задоволення потреб організації, значно переважають над мотивами забезпечення введення змін, які орієнтовані на задоволення потреб персоналу (мотиви забезпечення професійної кваліфікації та професійної кар'єри працівників, забезпечення матеріально-економічних потреб працівників, підвищення задоволеності працівників своєю роботою, кращого поєднання їх професійного та приватного життя).
  7. До найбільш виражених причин, що перешкоджають ефективному введенню змін у вищій школі, віднесено те, що "зміни диктуються "згори", й потреби працівників при цьому не враховуються"; "керівництвом вищої школи не завжди забезпечується процес роз'яснення сутності та основних етапів змін"; "зміни вводяться надто часто та під тиском часу".
  8. Серед найбільш виражених причин опору змінам персоналу вищої школи було виявлено такі: невизначеність нової діяльності, для якої потрібно докладати багато зусиль; нерозуміння значущості нової діяльності для перспектив розвитку організації; нерозуміння працівниками винагород, які може принести особисто для них нова діяльність; страх працівників не впоратися з новими завданнями.
  9. Третина опитаного персоналу вищої школи виявила потребу в необхідності отримання кваліфікованої психологічної допомоги в період введення змін, насамперед, на етапі ініціювання змін. Серед найбільш ефективних форм підтримки названо індивідуальні та групові консультації, соціально-психологічні тренінги.
  10. Досліджено вплив організаційно-професійних (посади) та соціально-демографічних чинників (статі, віку) на оцінку персоналом змін у вищій школі. Так, наприклад, встановлено, що керівники більш позитивно, ніж працівники, оцінюють зміни, які відбуваються у вищій школі. Для жінок більш вагомим, ніж для чоловіків, є такий мотив введення змін, як необхідність забезпечення кращого поєднання професійного та приватного життя. Також більше жінок, ніж чоловіків, серед причин опору змінам називають страх втратити роботу в період змін. Із віком зростає позитивна оцінка змін, які відбуваються у вищій школі.
  11. Дослідження виявило недостатній рівень розвитку психологічної готовності персоналу вищої школи до забезпечення ефективної діяльності в умовах соціально-економічних змін.
  Встановлено статистично значущий взаємозв'язок між рівнем розвитку психологічної готовності персоналу вищої школи та таким чинником, як освіта. Виявлено, що працівники із науковим ступенем мають вищий рівень психологічної готовності до діяльності в умовах соціально-економічних змін, ніж працівники без наукового ступеня. Найбільшого впливу чинників серед компонентів психологічної готовності зазнає операційний компонент: існує статистично значущий зв'язок між рівнем розвитку операційного компонента стосовно трьох чинників (посади, рівня освіти, типу освіти).
  12. Результати впровадження тренінгу "Психологічні особливості готовності персоналу вищих навчальних закладів до діяльності в умовах соціально-економічних змін" засвідчили ефективність його застосування з метою підвищення рівня психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін у результаті реалізації таких психологічних умов: а) розвиток позитивної мотивації до діяльності в умовах соціально-економічних змін; б) набуття необхідних знань про сутність та особливості соціально-економічних змін; в) оволодіння персоналом вміннями та навичками діяльності в умовах соціально-економічних змін; г) удосконалення особистісних якостей, необхідних для діяльності в умовах соціально-економічних змін.
  Дослідження відкриває перспективи для подальшого вивчення проблеми психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах змін. Автор вбачає їх у дослідженні психологічної підготовки персоналу в умовах впровадження довгострокових та короткострокових змін, вивченні процесів виникнення і подолання конфліктів та опору змінам у персоналу вищої школи в умовах змін.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Авдулова Т.П. Психология менеджмента : учебное пособие / Татьяна Павловна Авдулова. – М. : Академия, 2003. – 256 с.
  2. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: схемы и тесты / Бронюс Броневич Айсмонтас. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 208 с.
  3. Андреева Т.Е. Организационные изменения: сравнительный анализ основных концепций / Т.Е. Андреева // Вестник Cанкт-Петербургского университета. Серия Менеджмент. – 2004. – № 2. – С. 33-50.
  4. Андреева Т.Е. Управление персоналом в период изменений в российских компаниях: методики распространенные и результативные / Т.Е. Андреева // Российский журнал менеджмента. – 2006. – Т. 4. – № 2. – С. 25-48.
  5. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками / Людмила Федоровна Анн. – СПб. : Питер, 2007. – 271 с. – (Серия "Эффективный тренинг").
  6. Аношкина В.Л. Образование. Инновация. Будущее. (Методологические и социокультурные проблемы) / В.Л. Аношкина, С.В. Резванов. – Ростов н/Д. : РО ИПК и ПРО, 2001. – 176 с.
  7. Ансофф И. Стратегическое управление / Игорь Ансофф ; пер. с англ. Е.Л. Леонтьева, В.Н. Смирнов. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.
  8. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами / Майкл Армстронг ; пер. с англ. Н.В. Гринберг. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 328 с. – (Серия "Менеджмент для лидера").
  9. Беляцкий Н.П. Управление персоналом : учебное пособие / Н.П. Беляцкий, С.Е. Велесько, П. Ройш. – Мн. : Интерпрессервис, Экоперспектива, 2002. – 352 с.
  10. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / Марина Ростиславовна Битянова. – 2-е изд., испр. – М. : Совершенство, 1998. – 298 с. (Практическая психология в образовании).
  11. Большакова А.Н. Социальная психология менеджмента : учебное пособие / Анастасия Николаевна Большакова. – Х. : ХГАК, 2003. – 191 c.
  12. Бондарчук О.І. Особистісний розвиток керівників загальноосвітніх навчальних закладів як умова конструктивних змін в освітніх організаціях / О.І. Бондарчук // Психологічні основи ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін : тези ІV наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (23-24 листопада 2006 р., Київ) ; за наук. ред. Л.М. Карамушки. – К. : Науковий світ, 2006. – С. 17-18.
  13. Бондарчук О.І. Психологічні проблеми соціалізації освітян в умовах соціально-економічних трансформацій / О.І. Бондарчук // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; за ред. С.Д. Максименка. – Т. ІХ – Ч. 2. – К. : Гнозіс, 2009. – С. 35-44.
  14. Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності : монографія / Олена Іванівна Бондарчук. – К. : Науковий світ, 2008. – 318 с.
  15. Бочелюк В.Й. Психологічні засади готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. н. : 19.00.05 / В.Й. Бочелюк. – К., 2004. – 36 с.
  16. Бриджес У. Управление компанией в период структурных изменений / Уильям Бриджес ; пер. с англ. С.В. Ляховка. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2007. – 208 с.
  17. Брюховецька О.В. Управлінське спілкування керівників освітніх організацій як чинник успішного введення змін у закладах освіти / О.В. Брюховецька // Психологічні основи ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін : тези ІV наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (23-24 листопада 2006 р., Київ) ; за наук. ред. Л.М. Карамушки. – К. : Науковий світ, 2006. – С. 95-96.
  18. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга / Игорь Викторович Вачков. – М. : Издательство "Ось-89", 1999. – 176 с.
  19. Венщикова И.А. Технология организации и ведения бизнес-тренинга : методическое пособие / Ирина Александровна Венщикова. – СПб. : Речь, 2006. – 342 с.
  20. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: пособие по кадровой работе / Владимир Рафаилович Веснин. – М. : Юристъ, 2001. – 496 с.
  21. Власова О.І. Педагогічна психологія: навчальний посібник / Олена Іванівна Власова. – К. : Либідь, 2005. – 400 с.
  22. Вознюк А.В. Чинники формування психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками / А.В. Вознюк // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія : зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : А.С.К., 2011. – Т.1. – Вип. 31. – С. 30-35.
  23. Всемирная энциклопедия: Философия / [гл. науч. ред. и сост. Грицанов А.А.]. – М. : АСТ; Мн. : Харвест, 2001. – 1312 с.
  24. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология : учебное пособие / М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. – М. : Педагогическое общество России, 2003. – 512 с.
  25. Генкин Б.М. Экономика и социология труда : учебник для вузов / Борис Михайлович Генкин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА–М, 1999. – 412 с.
  26. Генов Ф. Психологические особенности мобилизационной готовности спортсмена / Филип Генов. – М. : Физкультура и спорт, 1971. – 245 с.
  27. Генсон М. Керування освітою та організаційна поведінка / Марк Генсон ; пер. з англ. Х. Проців. – Львів : Літопис, 2002. – 384 с.
  28. Герасимов Г.И. Инновации в образовании: сущность и социальные механизмы / Г.И. Герасимов, Л.В. Илюхина. – Ростов н/Д. : НМД "Логос", 1999. – 136 с.
  29. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: лидерам реорганизации и консультантам по управлению : учебное пособие / Лазарь Давидович Гительман. – М. : Дело, 1999. – 496 с.
  30. Горбушина О.П. Психологический тренинг. Секреты проведения / Ольга Петровна Горбушина. – СПб. : Питер, 2008. – 176 с. – (Серия "Практическая психология").
  31. Граблевская Ю. Непрерывное обучение как ресурс организационного развития / Ю. Граблевская // Высшее образование в России. – 2007. – № 11. – С. 146-148.
  32. Гринчук О. До проблеми соціально-психологічної та комунікативної компетентності в управлінській діяльності / О. Гринчук // Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К. : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2002. – Т. І. – Ч. 4. – С. 183-189.
  33. Гудстейн Л. Проведение успешных организационных изменений / Л. Гудстейн, У. Берк // Управление изменением : хрестоматия / Под ред. З.Ш. Атаяна ; пер. с англ. – 3-е изд., стер. – Жуковский : МИМ ЛИНК, 2001. – С. 158-166.
  34. Гура О.І. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект : монографія / Олександр Іванович Гура. – Запоріжжя : ГУ "ЗІДМУ", 2006. – 332 с.
  35. Дафт Р. Организации : учебник для психологов и экономистов / Ричард Дафт ; пер. с англ. С. Рысев, С. Чилингарова, Л. Царук. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 352 с.
  36. Дафт Р. Теория и практика организации для психологов и экономистов / Ричард Дафт ; пер. с англ. С. Рысев, С. Чилингарова, Л. Царук. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 384 с.
  37. Дегтерева Т.В. Что такое организационные изменения? / Т.В. Дегтерева // Управление изменением. – 2000. – № 7. – С. 49-53.
  38. Джордж Дж. Организационное поведение. Основы управления : учебное пособие / Дж. Джордж, Г. Джоунс ; пер. с англ. В.Н. Егоров. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 463 с.
  39. Дзюба Т.М. Комплекс методик для діагностики психологічної готовності керівника школи до взаємодії в умовах конфлікту / Тетяна Михайлівна Дзюба ; за наук. ред. Л.М. Карамушки. – Полтава : ПОІППО. – 2005. – 64 с.
  40. Дзюба Т.М. Формування психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 / Т.М. Дзюба. – К., 2007. – 20 с.
  41. Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала : учебное пособие / Г.А. Дмитренко, Е.А. Шарапатова, Т.М. Максименко. – К. : МАУП, 2002. – 248 с.
  42. Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра пед. наук / К.М. Дурай-Новакова. – М., 1983. – 32 с.
  43. Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Мн. : Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1976. – 175 с.
  44. Дьяченко М.И. Психология высшей школы / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, С.Л. Кандыбович. – Мн. : Харвест, 2006. – 416 с.
  45. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / Олег Павлович Елисеев. – СПб. : Питер, 2001. – 560 с. – (Серия "Практикум по психологии").
  46. Епишева О. Управленческая компетентность вузовского руководителя / О. Епишева, В. Майер // Высшее образование в России. – 2005. – №8. – С. 141-145.
  47. Еремеева Н. 100 игр и упражнений для бизнес-тренинга / Наталия Еремеева. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 128 с.
  48. Етика ділового спілкування : навчальний посібник / [Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін.] ; за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. – К. : Центр учбової літератури, 2007 – 344 с.
  49. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием : учебное пособие / Николай Леонтьевич Зайцев. – 2-е изд., доп. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 455 с. – (Высшее образование).
  50. Занюк С.С. Психология мотивации: теория и практика мотивирования. Мотивационный тренинг / Сергей Степанович Занюк. – К. : Эльга-Н; Ника-Центр, 2001. – 351 с.
  51. Зимняя И.А. Педагогическая психология : учебное пособие / Ирина Алексеевна Зимняя. – Ростов н/Д. : Феникс, 1997. – 480 с.
  52. Иванова Е.В. Тренинг управления изменениями в организации / Елена Валериевна Иванова. – СПб. : Речь, 2007. – 292 с.
  53. Иванова С.П. Учитель XXI века: ноопсихологический подход к анализу профессионально-личностной готовности к педагогической деятельности / Светлана Павловна Иванова. – Псков : ПГПИ им. С.М. Кирова, 2002. – 228 с.
  54. Іванова Л.С. Цінності в управлінській діяльності керівника / Л.С. Іванова // Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2002. – Т. І. – Ч. 3. – С. 208-213.
  55. Івкін В.М. Аналіз потреби персоналу освітніх організацій у формуванні психологічної компетентності для управління змінами / В.М. Івкін // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Науковий світ, 2008. – Т. 1. – Ч. 20. – С. 7-11.
  56. Івкін В.М. Формування психологічної готовності менеджерів середньої освіти до управління змінами в освітніх організаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.10 "Організаційна психологія, економічна психологія" / В.М. Івкін. – К., 2010. – 20 с.
  57. Кабаченко Т.С. Психология управления : учебное пособие / Татьяна Сергеевна Кабаченко. – М. : Педагогическое общество России, 2000. – 384 с.
  58. Кажарская О.Н. Психологическая подготовка личности к профессиональной деятельности / О.Н. Кажарская // Горизонты образования. – 2007. – № 3 (21). – С. 42-48.
  59. Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры / К. Камерон, Р. Куинн ; пер. с англ. И.В. Андреева. – СПб. : Питер, 2001. – 320 с. – (Серия "Теория и практика менеджмента").
  60. Карамушка Л.М. Аналіз інноваційних підходів до професійної підготовки менеджерів освіти / Л.М. Карамушка // Психологічний ресурс простору вищої освіти: збірник наукових праць / за ред. О.В. Винославської. – К. : ІВЦ "Політехніка", 2004. – Вип. 1. – С. 77-84.
  61. Карамушка Л.М. Види інтерактивних технік та особливості їх застосування у підготовці менеджерів та працівників організацій / Л.М. Карамушка, М.П. Малигіна // Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2002. – Т. І. – Ч. 6. – С. 275-284.
  62. Карамушка Л.М. Дослідження актуальних проблем психології управління та організаційної психології у період трансформаційних процесів в Україні (До 10-річчя лабораторії психології управління) / Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2003. – Т. І. – Ч. 9. – С. 91-100.
  63. Карамушка Л.М. Концептуальні засади дослідження підготовки практичних психологів до надання психологічної допомоги управлінському персоналу організацій / Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2001. – Т. І. – Ч. 2. – С. 260-267.
  64. Карамушка Л.М. Концепція психологічного забезпечення управління освітніми організаціями (До 10-річчя лабораторії психології управління Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України) / Л.М. Карамушка // Освіта і управління. – 2003. – Т. 6. – № 4. – С. 69-78.
  65. Карамушка Л.М. Мотивація підприємницької діяльності : монографія / Л.М. Карамушка, Н.Ю. Худякова. – К.-Львів : Сполом, 2011. – 208 с.
  66. Карамушка Л.М. Особливості діяльності команд по введенню змін в освітніх організаціях (на матеріалі системи середньої освіти) / Л.М. Карамушка, О.А. Філь // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Науковий світ. – 2007. – Т. 1 – Ч. 19. – С. 8-15.
  67. Карамушка Л.М. Особливості сприйняття працівниками освітніх організацій психологічних умов підвищення ефективності управління змінами в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Серія: психологічні науки. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2007. – Вип. 1. – С. 58-68.
  68. Карамушка Л.М. Підтримка організаційними психологами змін у вищій школі / Л.М. Карамушка, О.С. Толков // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка ; Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 11. – С. 312-321.
  69. Карамушка Л.М. Психологічне забезпечення управління змінами в організації: огляд зарубіжних джерел / Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2006. – Т. І. – Ч. 18. – С. 3-10.
  70. Карамушка Л.М. Психологічні особливості введення змін в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2005. – Т. І. – Ч. 16. – С. 43-49.
  71. Карамушка Л.М. Психологічні проблеми запровадження змін в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / В.В. Олійник (голов.ред.). – К., 2007. – Вип. 4. – С. 172-178.
  72. Карамушка Л.М. Психологічні проблеми управління змінами в організації: аналіз основних підходів в західній психології / Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2006. – Т. І. – Ч. 17. – С. 3-11.
  73. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту : навчальний посібник / Людмила Миколаївна Карамушка. – К. : Либідь, 2004. – 424 с.
  74. Карамушка Л.М. Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації : монографія / Л.М. Карамушка, М.В. Москальов. – К.-Львів : Сполом, 2011. – 216 с.
  75. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти : монографія / Людмила Миколаївна Карамушка. – К.: Ніка-Центр, 2000. – 332 с.
  76. Карамушка Л.М. Психологія управління : навчальний посібник / Людмила Миколаївна Карамушка. – К. : Міленіум, 2003. – 344 с.
  77. Карамушка Л.М. Теоретико-методологічні основи підготовки організаційних психологів до надання психологічної допомоги управлінському персоналу організацій / Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2004. – Т. І. – Вип. 13. – С. 103-116.
  78. Карамушка Л.М. Технології підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін / Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Науковий світ, 2008. – Т. І. – Ч. 20. – С. 12-16.
  79. Карамушка Л.М. Тренінг "Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях" / Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Науковий світ, 2007. – Т. І. – Ч. 19. – С. 3-7.
  80. Карамушка Л.М. Формування конкурентоздатної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій) : монографія / Л.М. Карамушка, О.А. Філь. – К. : Фірма "ІНКОС", 2007. – 268 с.
  81. Карпов А.В. Психология менеджмента : учебное пособие / Анатолий Викторович Карпов. – М. : Гардарики, 2005. – 584 с.
  82. Кинан К. Самоменеджмент / Кейт Кинан ; пер. с англ. Л.В. Квасницкая. – М. : Эксмо, 2006. – 80 с.
  83. Кириченко В. Організаційні зміни як професійний стрес / В. Кириченко // Соціальна психологія. – 2008. – № 1. – С. 158-166.
  84. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента : учебник для вузов / Геннадий Дмитриевич Ковалев ; под ред. В.А. Швандара. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 208 с.
  85. Коваленко Г.А. Корпоративное управление. Управление изменениями и развитием, формирование будущего фирмы / Г.А. Коваленко, С.В. Ковалевский. – Краматорск : ДГМА, 2004. – 120 с.
  86. Ковальчук О.С. Психологічні особливості прийняття управлінських рішень директорами шкіл в умовах соціально-економічних змін / О.С. Ковальчук // Психологічні основи ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін : тези ІV наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (23-24 листопада 2006 р., Київ) ; за наук. ред. Л.М. Карамушки. – К. : Науковий світ, 2006. – С. 20-21.
  87. Коновалова В.Б. Чинники успішності професійної діяльності викладача вищого навчального закладу / В.Б. Коновалова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць. – Харків : ХДПУ, 2001. – С. 49-54.
  88. Крайнюк В.М. Психологія стресостійкості особистості : монографія / Валентина Миколаївна Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2007. – 432 с.
  89. Кубр М.Л. Руководство: управление изменением / М.Л. Кубр, Е.И. Комаров // Управление изменением. – 2000. – № 5. – С. 95-99.
  90. Кудіна В.В. Психологія вищої школи : курс лекцій / В.В. Кудіна, В.І. Юрченко. – К. : КСУ, 2004. – 176 с.
  91. Латфуллин Г.Р. Теория организации : учебник для вузов / Г.Р. Латфуллин, А.В. Райченко. – СПб. : Питер, 2004. – 395 с.
  92. Левитов Н.Д. О психологических состояниях человека / Николай Дмитриевич Левитов. – М. : Просвещение, 1964. – 344 с.
  93. Леонова А.Б. Профессиональный стресс в процессе организационных изменений / А.Б. Леонова, И.А. Мотовилина // Психологический журнал. – 2006. – Т. 27. – № 2. – С. 79-92.
  94. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : навчальний посібник / Таїса Миколаївна Лисянська. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – 212 с.
  95. Лосєва Н.М. Самовдосконалення викладача : навчально-методичний посібник / Наталія Миколаївна Лосєва. – 2-е вид., переробл. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – 300 с.
  96. Лосєва Н.М. Самореалізація викладача: теоретичний аспект : монографія / Наталія Миколаївна Лосєва. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – 387 с.
  97. Лосєва Н.М. Саморозвиток викладача вищої школи : навчальний посібник / Наталія Миколаївна Лосєва. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – 336 с.
  98. Лукашевич Н.П. Психология труда : учебное пособие / Н.П. Лукашевич, И.В. Сингаевская, Е.И. Бондарчук. – 2-е изд., доп. и перераб. – К. : МАУП, 2004. – 112 с.
  99. Лушин П.В. Личностные изменения как процесс: теория и практика / Павел Владимирович Лушин. – Одесса : Аспект, 2005. – 334 с.
  100. Лушин П.В. Психологія педагогічної зміни (екофасилітація) : науково-методичний посібник / Павло Володимирович Лушин. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2002. – 76 с.
  101. Максименко С.Д. Генезис существования личности / Сергей Дмитриевич Максименко. – К. : ООО “КММ”, 2006. – 240 с.
  102. Малімон Л.Я. Психологічні аспекти подолання опору персоналу при нововведеннях в організації / Л.Я. Малімон // Психологічні основи ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін : тези ІV наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (23-24 листопада 2006 р., Київ) ; за наук. ред. Л.М. Карамушки. – К. : Науковий світ, 2006. – С. 67-68.
  103. Малімон Л.Я. Психологічні особливості управління нововведеннями в організації / Л.Я. Малімон // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Науковий світ, 2007. – Т. І – Ч. 19. – С. 21-25.
  104. Маслоу А. Мотивация и личность / Абрахам Маслоу ; пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухинана. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 351 с.
  105. Мащенко Н.І. Основи педагогіки і психології вищої школи : курс лекцій / Наталія Іванівна Мащенко. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2006. – 272 с.
  106. Миколайчик З. Решение проблем в управлении. Принятие решений и организация работ / Зофья Миколайчик ; пер. с польского. – Х. : Гуманитарный Центр, 2004. – 472 с.
  107. Мильнер Б. Концепция организационных изменений в современных компаниях / Б. Мильнер // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 1. – С. 27-34.
  108. Мильнер Б. Концепция организационных изменений в современных компаниях / Б. Мильнер // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 2. – С. 8-16.
  109. Мирошниченко П. От старых форм к новым реалиям в управлении / П. Мирошниченко // Персонал. – 2001. – № 6. – С. 47-49.
  110. Мірчев М.К. Поліпшення результативності праці менеджерів з метою підвищення конкурентності організацій / М.К. Мірчев, Г.В. Шереметов // Персонал. – 2005. – №11. – С. 69-75.
  111. Модели и методы управления персоналом : учебное пособие / Под ред. Е.Б. Моргунова. – М. : ЗАО Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2001. – 464 с.
  112. Можвіло О.А. Аналіз основних причин опору змінам персоналу організацій / О.А. Можвіло // Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2006. – Т. І. – Ч. 18. – С. 15-19.
  113. Можвіло О.А. Класифікація психологічних причин опору інноваційним змінам персоналу організацій / О.А. Можвіло // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Науковий світ, 2008. – Т. І. – Ч. 21-22. – С. 24-28.
  114. Моляко В.А. Психологическая готовность к труду на современном производстве / В.А. Моляко, М.Л. Смульсон. – К. : Знание, 1985. – 14 с.
  115. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці / Валентин Олексійович Моляко. – К. : Знання, 1989. – 48 с.
  116. Морган Г. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития / Гарет Морган ; пер. с англ. Н. Лапина. – М. : Вершина, 2006. – 416 с.
  117. Мороз А.Г. Формирование готовности к педагогической деятельности у молодых учителей / А.Г. Мороз // Психолого-педагогические основы совершенствования подготовки специалистов в университете. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского ун-та, 1980. – С. 71-75.
  118. Мороз О.Г. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки / О.Г. Мороз, О.С. Падалка, В.І. Юрченко ; за ред. О.Г. Мороз. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 206 с.
  119. Мосейко В.О. Теоретические аспекты концепции управления по изменениям : учебное пособие / Виктор Олегович Мосейко. – Волгоград : ВА МВД России, 2001. – 90 с.
  120. Мосейко В.О. Управление по изменениям. Концепция внутрифирменного управления в структурах среднего и малого бизнеса / Виктор Олегович Мосейко. – Волгоград : Издательство Волгоградского государственного университета, 2001. – 464 с.
  121. Москаленко В. Економічна соціалізація особистості: концептуальна модель / В. Москаленко // Соціальна психологія. – 2006. – № 3. – С. 3-16.
  122. Москаленко В.В. Соціальна психологія : підручник / Валентина Володимирівна Москаленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.
  123. Москальов М.В. Про необхідність підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації / М.В. Москальов // Коломінські читання : матеріали першого міжнародного наукового форуму, присвяченого пам'яті д. психол. н., проф. Н.Л. Коломінського (28 березня 2007 р., Київ). – К. : МАУП, 2007. – С. 205-208.
  124. Москальов М.В. Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / М.В. Москальов. – К., 2009. – 19 с.
  125. Мясищев В.Н. Психология отношений / Владимир Николаевич Мясищев. – М. : Институт практической психологи ; Воронеж : МОДЭК, 1995. – 356 с.
  126. Надлер Д. Концепции управления организациоными изменениями / Дэвид Надлер // Управление изменением : хрестоматия / под ред. З.Ш. Атаяна ; пер. с англ. – 3-е изд., стер. – Жуковский : МИМ ЛИНК, 2001. – С. 86-100.
  127. Неймарк М.З. Психологическое изучение направленности личности подростка : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. н. : 19.00.07. – М., 1972. – 31 с.
  128. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Дуглас Норт ; пер. с англ. А.Н. Нестеренко ; под. науч. ред. Б.З. Мильнера. – М. : Фонд экономической книги "Начала", 1997. – 180 с.
  129. Ньюстром Дж. Организационное поведение. Поведение человека на рабочем месте / Дж. Ньюстром, К. Дэвис ; пер. с англ. Е. Бугаева, В. Вольського ; под ред. Ю.Н. Каптуревского – СПб. : Питер, 2000. – 448 с.
  130. Овертон М.Н. Что такое перемены? / М.Н. Овертон // Управление изменением. – 1999. – № 9. – С. 79-82.
  131. Оганесян И.А. Управление персоналом организации : учебное пособие / Ирина Арутюновна Оганесян. – Мн. : Амалфея, 2000. – 256 с.
  132. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної управлінської діяльності / Л.Е. Орбан-Лембрик // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 3-4. – С. 58-66.
  133. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : навчальний посібник / Лідія Ернестівна Орбан-Лембрик. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 695 с.
  134. Организационная психология / [Л.А. Верещагина, П.К. Власов, И.М. Карелина и др.] ; под ред. Г.В. Суходольского. – Х. : Гуманитарный центр, 2004. – 256 с.
  135. Организационная психология : учебное пособие / [Е.Н. Викентьева, Т.П. Емельянова, И.В. Землянская и др.] ; под. ред. Т.П. Емельяновой. – Тверь : Тверской государственный университет, 2004. – 203 с.
  136. Орлов Ю.М. Стимулирование побуждения к учению / Ю.М. Орлов, Н.Д. Творогова, В.И. Шкуркин. – М. : ИММИ им. И.М. Сеченова, 1988. – 105 с.
  137. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / Володимир Львович Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
  138. Основи практичної психології : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.Г. Панок, Т.М. Титаренко, Н.В. Чепелєва та ін. – 3-тє вид., стер. – К. : Либідь, 2006. – 536 с.
  139. Основи психолого-управлінського консультування : навчальний посібник / [Л.М. Карамушка, Н.Л. Коломінський, М.В. Войтович та ін.] ; за ред. Л.М. Карамушки. – К. : МАУП, 2002. – 136 с.
  140. Павлова Е.Н. Социально-психологические факторы организационных изменений / Е.Н. Павлова, А.В. Журавлев // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 131-143.
  141. Пасічник В.Г. Планування змін та реструктуризація підприємств / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна. – К. : Видавництво Європейського університету, 2006. – 150 с.
  142. Пахальян В.Э. Групповой психологический тренинг : учебное пособие / Виктор Эдуардович Пахальян. – СПб. : Питер, 2006. – 224 с.
  143. Педагогические технологии : учебное пособие / М.В. Буланова-Топоркова, А.В. Духавнева, В.С. Кукушин, Г.В. Сучков ; под общ. ред. В.С. Кукушина. – М.-Ростов н/Д. : ИКЦ "МарТ", 2004. – 336 с.
  144. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / [З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.] ; за ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2005. – 399 с.
  145. Пепперс А.Д. Управление изменением / А.Д. Пепперс, Б.М. Роджерс // Управление изменением. – 2000. – № 1. – С. 15-28.
  146. Пепперс А.Д. Управление изменениями / А.Д. Пепперс, Б.М. Роджерс // Управление изменением. – 2000. – № 2. – С. 3-16.
  147. Платонов К.К. Вопросы психологии труда / Константин Константинович Платонов. – М. : Медицина, 1970. – 264 с.
  148. Подласый И.П. Педагогика. Новий курс : учебник / Иван Павлович Подласый. – В 2 кн. – М. : ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.
  149. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : навчальний посібник / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К. : ТОВ "Філ-студія", 2006. – 320 с.
  150. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко ; за ред. О.І. Пометун. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
  151. Практикум по теории управления : учебное пособие / [Ю.В. Васильев, В.Н. Парахина, Л.И. Ушвицкий и др.] ; под ред. Ю.В. Васильева, В.Н. Парахиной, Л.И. Ушвицкого. – 2-е изд., доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 304 с.
  152. Пригожин А.И. Методы развития организаций / Аркадий Ильич Пригожин. – М. : МЦФЭР
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)