ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КРИТИЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ МІЖ СІМЕЙНОЮ ТА ПРОФЕСІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ РОЛЯМИ ЖІНКИ-КЕРІВНИКА : ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КРИТИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ СЕМЕЙНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РОЛЯМИ ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КРИТИЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ МІЖ СІМЕЙНОЮ ТА ПРОФЕСІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ РОЛЯМИ ЖІНКИ-КЕРІВНИКА
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КРИТИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ СЕМЕЙНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РОЛЯМИ ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛЯ
 • Кол-во страниц:
 • 223
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
  ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  На правах рукопису  ГЛІНКА АНЖЕЛІКА ІГОРІВНА


  УДК 159.923.33-055.2  ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КРИТИЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ
  МІЖ СІМЕЙНОЮ ТА ПРОФЕСІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ РОЛЯМИ
  ЖІНКИ-КЕРІВНИКА
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Спеціальність 19.00.03 - психологія праці;
  інженерна психологія


  Науковий керівник
  доктор психологічних наук, професор
  Маноха Ірина Петрівна


  КИЇВ – 2012  ЗМІСТ

  Вступ …………………………………………………………………………… 4
  Розділ 1. Теоретичні засади дослідження психологічних особливостей
  жінок-керівників ……………………………………………………………... 12
  1.1 . Філософсько-психологічний аналіз суспільної та професійної
  ролі жінки: від „природної нерівності” до „чоловічого протесту” .. 12
  1.2 . Гендерна професійна сегрегація щодо визначення професійної
  ролі керівника та управлінця в сучасному суспільстві
  та психології праці ………………………………………..…….……. 25
  1.3 . Професіографія діяльності керівника та управлінця в сучасних
  соціально-економічних умовах: інтегративний підхід …………..… 38
  1.4 . Професійні характеристики жінки-керівника з позиції теорії
  соціальних ролей та психологічної структури
  «фемінінність-маскулінність» ………………………………….……. 46
  1.5 . Психологічні чинники критичних суперечностей між професійно-організаційною та сімейною ролями жінки-керівника ……...…..……. 61
  Висновки до 1-го розділу …………………………………….……………… 72

  Розділ 2. Емпіричне дослідження психологічних чинників критичних суперечностей між професійною та сімейною ролями жінки-керівника .. 75
  2.1. Модель емпіричного дослідження критичних суперечностей між сімейною та професійно-організаційною ролями жінки-керівника ……. 75
  2.2. Пілотажне дослідження особливостей діяльнісно-поведінкових проявів жінки-керівника у професійній, родинній, міжособистісній
  та інших сферах ……………………………………………………………. 79
  2.3. Комплексне дослідження суперечностей жінки-керівника у професійній, родинній, міжособистісній та інших сферах ……………… 90
  2.4. Дослідження особливостей формування якостей керівника та
  чинників критичних суперечностей між особистісною, професійною
  та сімейною сферами …………………………………………….……… 132
  Висновки до 2-го розділу ………………………………………………….. 161

  Розділ 3. Методичні розробки та рекомендації щодо запобігання та подолання суперечностей між сімейною та професійно-організаційною ролями жінки-керівника ………………………………………………….… 168
  3.1. Типологічна карта-прогноз критичних суперечностей
  між професійною та сімейною сферами та психограма
  жінки-керівника…………………………………………………….….. 168
  3.2. Аналіз тренінгово-прикладних програм, зорієнтованих на запобігання та подолання суперечностей між сімейною та
  професійно-організаційною ролями жінки-керівника ……………… 178
  3.3. Аналіз науково-прикладних розробок щодо запобігання та подолання суперечностей між сімейною та
  професійно-організаційною ролями жінки-керівника ……………… 187
  3.4. Методичні рекомендації щодо психолого-консультативних та розвивальних програм запобігання та подолання суперечностей між сімейною та професійно-організаційною ролями жінки-керівника … 190
  Висновки до 3-го розділу …………………………………………………… 195

  Висновки ……………………………………………………………………… 196
  Література …………………………………………………………………….. 199
  Додатки ……………………………………………………………………….. 223
  ВСТУП
  Нині в Україні відбуваються значні зміни в економічному та політич¬ному житті суспільства. Під час перехідного періоду розвитку, суспільство перш за все зацікавлене в стабільному функціонуванні всіх своїх систем. Важливою умовою стабільного функціонування і стійкого розвитку будь-якої соціальної системи є ефективне управління всіма її складовими. Розвиток ринкових відносин потребує певних змін в сфері управління та ставить нові завдання до психології праці. Все більша кількість жінок займає керівні посади та демонструє високий рівень професіоналізму. Однак, можемо кон¬стବтувати практичну відсутність сучасних робіт з психології праці, які б інтегрували соціально-психологічні дослідження гендерної проблематики у контекст свого предметного поля та відсутність інтегративного підходу до побу¬дови професіограм управлінця. В свою чергу, становлення особистості жінки-керівника супроводжується поєднанням багатьох ролей. Якщо це поєд¬нання супроводжується великою кількістю суперечностей, які людина не може самостійно подолати, є загроза виникнення кризи особистості. Життєва криза особистості набуває більшої актуальності, коли мова йде про жінку-керівника, оскільки подібний психологічний стан може вплинути не тільки на її особисте життя, а й на існування та функціонування організації, в якій вона працює.
  Проблемою сполучення професіональних та сімейних ролей займалися такі вчені, як С.Д. Максименко, Ю.Є. Альошина, Т.Ф. Суслова, Л.О.Пампуха, Ш.Берн, О.O.Гаврилиця. Приділяли велику увагу проблемам працюючої жінки та особливостям її ділової поведінки О.К.Ісаченко, М.Б.Гасюк, Б.А.Щербатюк. У своїх працях висвітлювали тему сімейних стосунків жінок-керівників Т.В.Бендас, Є.П.Ільїн, О.O.Гаврилиця.
  Вибір теми дисертаційного дослідження був зумовлений актуальністю даної проблематики та недостатнім розробленням теоретичних і прикладних аспектів даної проблеми на сучасному етапі.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснювалося відповідно до плану наукових досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2008-2011 рр. Обраний напрямок досліджень входить до комплексної теми «Розробка рекомендацій щодо психолого-методичного забезпечення інформаційних технологій оцінки та моніторингу якості освіти у ВНЗ України» (номер державної реєстрації 0108U002461). Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Протокол № 7 від 16.12.2008) і узгоджена з Радою з координації наукових досліджень у галузі психологічних наук в Україні (Протокол № 4 від 26.04.2011).
  Об’єкт дослідження: сукупність професійних, організаційних та соціальних ролей жінки-керівника.
  Предмет дослідження: психологічні чинники критичних суперечностей між професійно-організаційною та сімейною ролями жінки-керівника.
  Мета роботи: науково обґрунтувати та емпірично дослідити критичні суперечності між сімейною та офіційною соціальними ролями жінки-керівника, а також психологічні чинники, що їх зумовлюють.
  Завдання дослідження:
  1. Проаналізувати стан проблеми дослідження сучасних організаційних, професійних та соціальних ролей жінки-керівника.
  2. Визначити сукупність організаційних, професійних та соціальних ролей жінки-керівника.
  3. Виокремити та описати психологічні чинники критичних суперечностей між професійною та соціальними ролями жінки-керівника.
  4. Здійснити емпіричне дослідження психологічних чинників критичних суперечностей між професійно-організаційною та сімейною ролями жінки-керівника.
  5. Розробити методичні рекомендації щодо психологічного супроводу процесу розв’язання критичних суперечностей між офіційною та сімейною соціальними ролями жінки-керівника.
  Теоретико-методологічну базу дослідження складають дослідження в галузі гендерної психології (Ю.Є.Альошина, С.Д. Максименко, С.Бем, Т.В.Бендас, Ш.Берн, О.Вейнінгер, Т.В.Говорун, Е.Еріксон, М.Мід); психологічні теорії професій¬ного розвитку та професійних відносин особистості (C.П.Бочарова, І.П. Маноха, М.М. Обозов, М.К. Тутушкіна, В.Д Шад¬ри¬ков та ін), наукові ідеї про сутність психоло¬гічної структури «маску-лінність-фемінінність» в контексті професійної реалізації (А.Адлер, О.С.Ко-чарян, З.Фрейд, К.Хорні); науковий аналіз професійних ролей (Ю.Є. Альо-ши¬на, Т.Ф. Суслова); наукові ідеї стосовно теорії соціальних ролей (П.П.Горностай, Т. Парсонс); гендерна проблематика в психології праці (І.О. Баклицький, Л.Е. Орбан-Лембрик); професіограмний підхід (Е.Ф. Зеер, О.М. Іванова, А.К. Маркова, Є.С. Романова та ін.).
  В основу дослідження покладено припущення про те, що критичні суперечності між професійною та сімейною сферами жінки-керівника мають типологічний характер і постають як проблемні зони її поведінки і діяльності, що за певних обставин можуть набути критичного загострення, перерости у конфлікт, кризу або критичний стан, однак виникають не у момент займання нею керівної посади, а закладаються на більш ранніх етапах індивідуально-психологічного розвитку та соціалізації, а також – власне професійного становлення особистості.
  Методи дослідження. З метою реалізації завдань дослідження було використано комплекс методів: теоретичні методи: аналіз наукової літератури, індукція, абстрагу¬вання, узагальнення, систематизація, моделювання та типологічний метод, використаний для побудови теоретичної моделі психологічних чинників критичних суперечностей у жінки-керівника; емпіричні методи: спостереження, тестування, опитування, інтерв’ю, анкетування. У дослідженні використані 13 методик, а саме: методика вив-чення лідерського і гендерного стилів поведінки менеджера А.Кенн і Д.Зіг-фри¬да у модифікації Т.В.Бендас; методика на вдоволеність шлюбом В.В.Сто-ліна, Т.Л.Романової та Г.П.Бутенко; методика батьківського відно¬ше¬н¬ня, авторами якої є Г.Я.Варга і В.В.Столін; авторський опитувальник спрямо¬ва-ний на виявлення суперечностей в сімейній, професійній та міжособистісній сферах; методика діагностики міжособистісних стосунків Т.Лірі; опиту¬валь-ник О.О.Гаврилиці «Діагностика ступеня вираженності рольового конфлік¬ту»; методика самоставлення С.Р. Пантелєєва та В.В.Століна; методика «Ієрархія ролей» на основі Кольорового тесту стосунків О.М.Еткінда; методика діаг¬нос¬тики лідерський здібностей Є.С.Жариков, Є.Л.Крушельницький; методика «Експрес-діагностика соціальних цінностей особистості»; методика «Експрес-діагностика організаторських здібностей»; опитувальник Сандри Бем по вивченню маскулінності-фемінінності; методика діагностики мотива¬ції досягнення успіху; додаткові питання в опитувальнику; методи математичної обробки даних для кількісно-якісного аналізу одержаних емпіричних даних: кореляційний аналіз Пірсона, t – критерій Стюдента, оцінка достовірності відмінностей показників за критерієм Фішера, факторний, дисперсійний, дискримінантний та кластерний аналізи.
  Організація дослідження. Дослідницька робота проводилась у три етапи. На першому етапі було здійснено теоретичний аналіз проблеми та розробка структури пілотажного дослідження. На другому етапі було проведене пілотажне дослідження, після чого був проведений опис та інтерпретація отриманих результатів. На третьому етапі було проведене основне емпіричне дослідження, яке складалося з двох дослідницьких процедур та за участю двох вибірок, і було спрямоване на визначення психологічних чинників критичних суперечностей між сімейною та професійно організаційною ролями жінки-керівника.
  Емпіричну базу дослідження становлять матеріали опитування, анке¬ту-вання та емпіричного дослідження 34 жінок-керівників, вищої ланки управління державними і недержавними підприємствами міста Києва, віком від 24 до 57 років, та 300 студенток віком від 17 до 21 року: психологічного та географічного факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка; факультету економіки, менеджменту і права Київського Національного торго¬вель¬но-економічного університету; Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова та факультету психології Університету економіки і права «КРОК».
  Наукова новизна й теоретичне значення.
  У дисертаційному дослідженні вперше реалізоване комплексне дослідження психологічних чинників критичних суперечностей між сімейною та професійною ролями жінки керівника; визначено типологію психологічних суперечностей між ролями жінки-керівника; побудовано емпіричну типологію пріоритетності життєвих сфер і ролей жінки-керівника; побудовано Типологічну карту-прогноз жінки-керівника; вперше розроблено психограму жінки-керівника.
  У дисертаційному дослідженні поглиблено уявлення про складне поєднання (від симбіотичного до конфліктного) соціальних, професійних, культурно-історичних та індивідуально-психологічних ролей та особливос¬тей і ознак жінки-керівника, що зумовлюють і зумовлюються водночас, впливають і отримують впливи у процесі життєдіяльності особистості.
  Отримані результати емпірично аргументують уявлення про чинники ймовірної готовності особистості до керівної діяльності, вплив перебування на керівній посаді на сімейні стосунки жінок-керівників, а також на те, як суперечності сімейної і міжособистісної сфер впливають на ефективність, результативність та й, загалом, оптимальність перебігу та виконання ними професійної діяльності.
  Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у розробці науково обґрунтованої теоретико-практичної бази для вивчення даної теми. Отримані результати можуть бути основою для побудови нових методик дослідження внутрішньоособистісних конфліктів жінок-керівників; дані результати дослідження можуть бути застосовані при побудові моделі психологічної допомоги щодо оптимізації суперечностей та гармонійного сполучення ролей жінками-керівниками. Використання типологічної карти-прогнозу критичних суперечностей між професійною та сімейною сферами жінки-керівника дозволило розробити індивідуалізовану програму мінімізації чинників виникнення суперечностей професійної та сімейної сфер особистості та впровадити в практичну роботу Центру сім’ї Дарницького району м. Києва (акт № 11/23 від 08.09.2010), Міжнародної Експертної Агенції «Консалтинг і тренінг» (акт № 45/1 від 10.11.2010) та ТОВ «Компанія» «Поліграф» (акт № 8/23 від 04.12.2010). Матеріали дисертаційного дослідження були впроваджені у навчальний процес на кафедрі психології Київського національного торговельно-економічного університету під час викладання дисциплін: «Психологія сім’ї», «Конфліктологія», «Психологія управління» та у практику підготовки студентів-психологів запроваджено вивчення психодіагностичного інструментарію та психокорекційної програми усунення критичних суперечностей між професійною та сімейною ролями жінки-керівника (акт № 2567/31-04 від 17.11.2010). Результати дослідження було впроваджено в процес викладання дисциплін «Етика і психологія сімейного життя», «Соціальна психологія», «Психологія особистості» кафедр Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (акт № 101/114 від 17.01.2011) та дисциплін «Етика і психологія сімейного життя», «Психологія професійного становлення особистості», «Психологія професійної кар’єри» кафедр Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Борис Грінченка (акт № 97/1 від 09.09.2010).
  Надійність та вірогідність результатів забезпечувались методоло¬гіч-ною і теоретичною обґрунтованістю вихідних принципів; застосуванням якіс¬-ного та кількісного аналізу емпіричних даних; використанням комплексу методів відповідно до предмету, мети та завдань дослідження; застосуванням методів математичної статистики із залученням сучасних комп’ютерних програм обробки даних.
  Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та результати емпіричного дослідження доповідались на засіданнях кафедри загальної та організаційної психології факультету психології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та на наступних наукових конференціях: ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми емпіричних досліджень у психології» (до 110-річчя започаткування Г. І. Челпановим Психологічного семінарію в Київському Університеті Св. Володимира) (Київ, 2008 р.); XІ Міжнародній конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень» (Київ, 2009 р.); Всеросійській науковій ювілейній конференції, присвяченій 120-річчю з дня народження С.Л.Рубінштейна «Психологія людини в сучасному світі» (Москва, 2009 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Київ, 2009 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Київ, 2010 р.); Всеросійській науково-практичній конференції «Актуальні питання теорії і практики психо¬ло¬гії стосунків» (Єкатеринбург 2010 р.); Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції «Вектори психології – 2010» (Харків, 2010 р.).
  Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження представлено в 11 публікаціях, 4 з яких опубліковані у провідних фахових виданнях, перелік яких затверджено МОНмолодьспорту України та одній монографії.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації – 222 сторінки, з яких 198 сторінок становить основний зміст. Робота містить 35 малюнків та 54 таблиці. Список бібліографічних джерел включає 247 найменувань, у тому числі 32 іноземними мовами. Обсяг додатків становить 51 сторінку.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Виявлено, що на су¬ча¬с¬¬¬¬но¬му етапі розвитку суспільства проблема поєднання жінкою сімейних та прфе¬сійних ролей стає все більш актуальною. Рівність у професійній, сус¬пі¬ль¬¬ній та ду¬хов¬ній сферах життя між чоловіком і жінкою зумовило проблемну зо¬ну для жі¬нок щодо гармонійного поєднання професійних і сімейних ролей. Сучасний професіограмний аналіз діяльності управлінця-менеджера актуа¬лізує низку якостей, необхідних для успішного виконання діяльності, з іншо¬го боку – традиційність соціальних очікувань від жінки щодо першо¬черго¬вості значення і виконання нею сімейних функцій – дружини, матері, господині, ставить не менш високі вимоги до неї, незалежно від того, чи займає вона попри все керівну посаду. Названі фактори, а також низка інших зумовлюють появу проблемного спектру життєдіяльності жінки-керівника на змістовому та особистісному перетині сукупностей виконуваних нею ролей.
  2. На підставі аналізу психологічних, філософських і соціологічних теорій ролей визначена сукупність ролей жінки-керівника, а саме професійні, які визначаються та виконуються згідно зі змістом і особливостями конкретної професії, організаційні (власне управлінські, інформаційні, пов’язані з прийняттям рішень або з організацією трудової активності, забезпеченням контролю та ін.) та соціальні, а саме: сімейні (мати, дружина, господиня, сестра, донька, невістка, тощо), суспільно-громадські (член груп, спільнот або субкуль¬тур, член суспільно-громадських об’єднань і утворень, тощо) міжособистісні (суб’єкт міжособистісних стосунків, лідер, авторитетна людина, керована особа, подруга та ін.).
  3. Визначені основні чинники виник¬нен¬ня міжрольових конфліктів за умо¬ви загострення критичних супереч¬нос¬тей між сферами діяльності і пове¬дін¬ки жінки-керівника: 1) індивідуально-психо¬ло¬гічні – індивідуальні риси, оз¬на¬ки, характеристики; 2) соціально-психоло¬гічні – ставлення, соці¬аль¬ні нବвички діяння та сприймання, стереотипи спр謬й¬мання та оціню¬ван¬ня; 3) ро¬дин¬но-насліду¬вальні – традиції, родинні зви¬ч¬ки, наслідування, родинні став¬ле¬ння, оцінки оточуючих/близьких. Про¬де¬монстрована наявність гендер¬них відмінностей у виконанні жінками функ¬цій керівників та управлінців, що вказують на велику низку позитивних фак¬трів, які привносяться жінкою у виконання нею управлінських функцій у порів¬нянні з чоловіками. Про¬де¬мон¬стро¬вана практична відсутність сучасних робіт з психології праці та профе¬сіографії, які б інтегрували напра¬цю¬¬вання з гендерної та соціально-рольової проблема¬ти¬ки у контекст свого предметного поля.
  4. Розроблений, апробований та застосований авторський опитувальник дослід-ження критичних суперечностей між професійно-організаційною та сімей¬ною сферами жінки-керівника. На основі комплексу дослідницьких про¬це¬дур виділені наступні чотири групи супереч¬ностей між сімейною та про¬фесійною ролями жінки-керівника: І-а група: суперечність лідерських якос¬тей та способів їх усвідомлення і реалізації – 43 % випадків; ІІ-а група супе¬реч¬ностей: суперечність особистісних рис (2.1) – 26 % випадків, супереч¬ність стилю керівництва (2.2) – 26 % випадків, суперечність оцінки вико¬на¬ння ролі матері (2.3) – 26 % випадків; ІІІ-а група суперечностей: супе¬реч¬ність маскулінності/фемінінності (3.1) – 18 % випадків, супереч¬ність кон¬ф¬лік¬т¬ності (3.2) – 17% випадків; ІV-а група: суперечність задово¬ленос¬ті/реалізованості – 9 % випадків. Усвідомлення критичних суперечностей свого професійного і сімейного життя, їх складових і чинників надасть жінці-керівнику адекватних ресурсів для подолання обставин і ситуацій, що є стресогенними для неї внаслідок дії цих суперечностей.
  5. На основі кластерного аналізу емпіричних даних побудована емпі¬рич¬на типологія пріоритетності життєвих сфер і ролей заміжніх жінок-керівників: 1 кластер (тип) – пріоритет сімейної сфери (44 %); 2 кластер (тип) – пріо¬ритет гармонійного поєднання сімейної і профе¬сій¬ної сфер (19 %); 3 кластер (тип) – пріоритет ролі матері (25 %); 4 кластер (тип) – пріоритет ролі дру¬жи¬ни (12 %).
  6. Соціально-психологічний блок емпіричного дослідження, спрямова¬ний на виявлення потенційних рис і ознак керівників/управлінців і дослід¬жен¬ня особливостей формування якостей керівника та „закладення” чинників критичних суперечностей між професійною та сімейною сферами у студен¬ток, дозволив підтвердити висунуті гіпотези та виділити наступні чинники: соціальні, перебування батьків на керівних посадах, зв'язок маскулінності-фемінінності з формуванням особистості. Загалом доведено, що суперечності між професійною та сімейною сфе¬рами, що виявляються у дорослому віці, „закладаються” в дитинстві і юності, ще до завершення опанування професії і зайняття керівної (чи іншої) посади.
  7. Побудована Типологічна карта-прогноз критичних суперечностей між професійною та сімейною сферами жінки-керівника дозволяє: І – сф¬р¬¬мувати цілісне уявлення про типологізований комплекс ознак і чин¬ни¬ків, що зумовлюють ту чи іншу суперечність; ІІ – квалі¬фі¬ку¬вати або спрогнозувати перспективу виникнення та розгортання того чи ін¬шо¬го типу суперечностей; ІІІ – роз¬ро¬би¬ти індивідуалізовану програму мінімізації чинників виникнення супереч-но¬стей професійної та сімейної сфери особистості. Розроблені Типо¬ло¬гія жінок-керівників та Психограма жінки-керівни¬ка можуть бути засто¬со¬вані при розробці диференційованих (за гендер¬ною ознакою) професіограм керівника/управлінця. Розроб¬ле¬ні методичні рекомендації щодо психоло¬гіч¬ного супроводу процесу розв’язання критичних суперечностей між профе¬сій¬ною та сімейною ролями жінки–керівника базуються на принципах актуа¬лі¬зації рефлексив¬них механізмів особистості та створення ресурсного стану в оптимізації проблемних зон професійної діяльності і поведінки керівників.
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Абульханова-Славская К. А. Диалектика человече¬ской жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1977. – 224 с.
  2. Абульханова-Славская К. А. О путях построения ти¬пологии личности / К. А. Абульханова-Славская // Психологический журнал. – 1983. – Т. 4, № 1. – С. 14-29.
  3. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 301 с.
  4. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов / А. Адлер. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 448 с.
  5. Адлер А. Наука жить / А. Адлер. – М. : ЭКСМО, 2001. – 281 с.
  6. Алексеев Б. Е. Полоролевое поведение и его акцентуации / Б. Е. Алексеев. – СПб. : Речь, 2006. – 144 с.
  7. Алешина Ю. Е. Полоролевая дифференциация как комплексный показатель межличностных отношений супругов / Ю. Е. Алешина, И. Ю. Борисов // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. – 1989. – № 2. – C. 44-53.
  8. Алешина Ю. Е. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины / Ю. Е. Алешина, А. С. Волович // Вопросы психологии. – 1991. – № 4. – С. 74-82.
  9. Алешина Ю. Е. Ролевой конфликт работающей женщины / Ю. Е. Алешина, Е. В. Лекторская // Вопросы психологии. – 1989. – № 5. – С. 80-88.
  10. Алешина Ю. Е. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений / Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 125 с.
  11. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды : в 2 т. / Б. Г. Ананьев. – М. : Педагогика, 1980. – Т. 1. – 230 с.
  12. Ананьев Б. Г. Комплексное изучение человека и психологическая диагностика / Б. Г. Ананьев // Вопросы психологии. – 1968. – № 6. – С. 21-33.
  13. Ананьев Б. Г. Некоторые вопросы изучения человека / Б. Г. Ананьев, Д. А. Керимов // Человек и общество / под ред. А. С. Пашкова. – Л., 1966. – С. 176-183. – (Ученые записки ЛГУ ; вып. 1).
  14. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 282 с. – (Мастера психологии).
  15. Аристотель. Сочинения : в 4 т. / Аристотель. – M. : Наука, 1983. – Т. 4 : Политика. – 830 с.
  16. Аристотель. О душе / Аристотель // Сочинения : в 4 т. – М., 1976. – Т. 1. – С. 371-448.
  17. Аристотель. О памяти и припоминании / Аристотель ; пер. С. В. Месяц // Космос и душа : сборник / под ред. А. В. Серегина. – М., 2005. – С. 407-419.
  18. Аристотель. Риторика. Поэтика / Аристотель ; пер. О. Цыбенко. – М. : Лабиринт, 2000. – 220, [1] с. – (Классическая б-ка. Греческая классика).
  19. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянcкая Е.В, Психология управления. – Харьков: OOO “Фортуна-прес”, 1998. – 464 c.
  20. Бабосов Е. М. Общая социология : учеб. пособие / Е. М. Бабосов. – Минск : ТетраСистемс, 2002. – 640 с.
  21. Баклицький І. О. Психологія праці : посібник / І. О. Баклицький. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 504 с.
  22. Бендас Т. В. Гендерная психология : учеб. пособие / Т. В. Бендас. – СПб. : Питер, 2008. – 431 с.
  23. Бендас Т. В. Гендерная психология лидерства : учеб. пособие / Т. В. Бендас. – СПб. : Питер, 2006. – 431 с.
  24. Бендас Т. В. Гендерные исследования лидерства / Т. В. Бендас // Вопросы психологии. – 2000. – № 1. – С. 87-95.
  25. Бердяев Н. А. Эрос и личность: философия пола и любви / Н. А. Бердяев. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 219, [2] с.
  26. Берн Ш. Гендерная психология. Законы мужского и женского поведения / Ш. Берн. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2008. – 318 с.
  27. Боброва Л.Ю. Акмеологические факторы развития профессионального самоотношения женщины-руководителя : дис. …канд. психол. наук : 19.00.13 / Боброва Любовь Юрьевна.- Ростов-на-Дону, 2008.- 168 с.
  28. Бовуар С. де. Друга стать : в 2 т. / Сімона де Бовуар ; пер. з фр. Н. Воробйова. – К. : Основи, 1994. – Т. 1 : Факти і міфи. – 390 с.
  29. Бодалев А. А. Мотивация личности: феноменология, закономерности и механизмы : сб. науч. тр. / А. А. Бодалев. – М. : АПН СССР, 1982. – 120 с.
  30. Бойко В. В. Если ты мать и жена / В. В. Бойко. – М. : Сов. Россия, 1991. – 160 с.
  31. Вейнингер О. Пол и характер / О. Вейнингер. – М. : ТЕРРА, 1992. – 480 с.
  32. Весельницкая Е. Женщина в мужском мире / Е. Весельницкая. – 2-е изд., доп. – СПб. : Медуза, 1995. – 124, [2] с.
  33. Волкова Л. Женщина и карьера / Л. Волкова. – СПб. : Питер паблишинг, 1997. – 285 с.
  34. Гаврилица О. А. Ролевой конфликт работающей женщины : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Гаврилица Оксана Александровна. – М., 1998. – 185 c.
  35. Гаврилица О. А. Чувство вины у работающей женщины / О. А. Гаврилица // Вопросы психологии. – 1998. – № 4. – С. 65-70.
  36. Гасюк М. Б. Психологічні особливості самоактуалізації сучасної жінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Гасюк Мирослава Богданівна. – Івано-Франківськ, 2003. – 20 с.
  37. Гейманс Г. Психология женщины / Г. Гейманс. – СПб. : Изд-во О. Богдановой, 1911 г. – 246 с.
  38. Геллерштейн С. Г. Проблемы психологии профессий в системе советской психотехники : докл. на VII-й Междунар. психотехн. конф. в Москве, 13 сент. 1931 / С. Г. Геллерштейн. – М. ; Л. : СОЦЭКГИЗ, 1931. – 20 с.
  39. Генов Ф. О. Психология управления: основные проблемы / Ф. О. Генов. – М. : Прогресс, 1982. – 422 с.
  40. Говорун Т. В. Гендерна психологія : навч. посіб. / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – К. : Академія, 2004. – 308 с.
  41. Головнева И. В. Психология семейных отошений : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. В. Головнева. – Х. : Изд-во Нар. укр. акад., 2003. – 96 с.
  42. Гомелаури М. Л. К вопросу о мотивационном значении социальных ожиданий : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук (по психологии) / Гомелаури Мзия Лазаревна. – Тбилиси, 1967. – 25 с.
  43. Гомелаури М. Л. Ролевое поведение в установках / М. Л. Гомелаури // Проблемы социальной психологии : сб. ст. / ред. В. М. Квачахия. – Тбилиси, 1976. – С. 56-89.
  44. Гомелаури М. Л. Ролевой конфликт и вопрос мотивационного значения социальных ожиданий / М. Л. Гомелаури // Социологические исследования : сб. науч. ст. / Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – С. 41-76.
  45. Горностай П. П. Вимірювання параметрів рольового конфлікту: зарубіжний досвід / П. П. Горностай // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1997. – Вип. 1. – С. 116-125.
  46. Горностай П. П. Диагностика и коррекция ролевых конфликтов / П. П. Горностай // Журнал практического психолога. – 1999. – № 1. – С. 44-51.
  47. Горностай П. П. Культурні особливості рольової поведінки та психологічна допомога / П. П. Горностай // Практична психологія в контексті культур : зб. наук. пр. / Укр. центр політ. менеджменту. – К., 1998. – С. 119-124.
  48. Горностай П. П. Личность и роль: ролевой подход в социальной психологии личности / П. П. Горностай. – К. : Интерпресс, 2007. – 312 с.
  49. Горностай П. П. Социализация личности и психологические роли / П. П. Горностай // Теоретические и прикладные вопросы психологии : материалы юбилейной конф. «Ананьевские чтения- 97» / Санкт-Петербург. гос. ун-т. – СПб., 1997. – Вып. 3, ч. 1. – С. 325-330.
  50. Грофф С. За пределами мозга / С. Грофф ; пер. с англ. А. Андрианова, Л. Земской, Е. Смирновой ; под общ. ред. А. Дегтярева. – 3-е изд. – М. : Изд-во Ин-та трансперсонал. психологии : Изд-во Ин-та психотерапии, 2000. – 504 с.
  51. Гупаловська В. А. Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Гупаловська Вікторія Анатоліївна. – К., 2005. – 24 с.
  52. Гурко Т. А. Отношения мужчин и женщин в браке / Т. Гурко, П. Босс // Семья на пороге третьего тысячелетия : сб. ст. / ред. А. И. Антонов [и др.]. – М., 1995. – С. 12-37.
  53. Гурко Т. А. Удовлетворенность браком как показатель супружеских отношений / Т. А. Гурко // Семья и социальная структура / Ин-т социологич. исслед. АН СССР ; под ред. М. С. Мацковского [и др.]. – М., 1987. – С. 40-53.
  54. Данильченко Т. В. Психологія статі : навч. посіб. / Т. В. Данильченко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 208 с.
  55. Дмитриев А. В. Конфликтология / А. В. Дмитриев. – М. : Гардарики, 2000. – 320 с.
  56. Донченко Е. А. Личность. Конфликт. Гармония / Е. А. Донченко, Т. М. Титаренко. – К. : Политиздат Украины, 1987. – 158 с.
  57. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: метод социологии : пер. с фр. / Э. Дюркгейм. – М. : Наука, 1991. – 572, [2] с. – (Социологическое наследие). – Библиогр.: с. 567-570.
  58. Ерина С. И. Изучение руководителя на производстве: (опыт исследования ролевого конфликта в деятельности руководителя первичного производственного коллектива) / С. И. Ерина, Е. С. Кузьмин. – Ярославль : Изд-во Ярослав. гос. ун-та, 1984. – 67 с.
  59. Ерина С. И. Ролевой конфликт и его диагностика в деятельности руководителя : учеб. пособие / С. И. Ерина. – Ярославль : Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2000. – 107, [1] с. – Библиогр.: с. 46-54, 77-80.
  60. Женский резиденс Олега Чернейкина «Женщина-руководитель. Особенности женского лидерства» [Електронний ресурс] / Портал Обучение в Екатеринбурге. – Режим доступу : http://uchim66.ru/programs/id-3870
  61. Женское лидерство [Електронний ресурс] : тренинг / Портал услуг. – Режим доступу : http://samara.tiu.ru/p650098-trening-zhenskoe-liderstvo-27-28-noyabrya.html
  62. Женское лидерство [Електронний ресурс] : тренинг / Тренинг. портал Украины. – Режим доступу : http://www.trn.com.ua/news/1625/
  63. Женское лидерство. Обретение внутренней силы женщины : тренинги, обучение, консалтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.r-ka.ru/zvezdnie_treningi/zhenskoe_liderstvo1/about/
  64. Женщина на работе: [конфликты и стрессы: умение их преодолевать] : сборник : пер. с нем. – Ростов н/Д : Феникс, 1996. – 476 с. – (Психологический бестселлер).
  65. Женщина-руководитель: ресурсы и возможности [Електронний ресурс] / Портал курсов и семинаров Profobus. – Режим доступу : http://profobus.ru/tsk/6801/view/
  66. Женщины в бизнесе: (зарубежный опыт) : реф. сб. / отв. ред. М. А. Павлова. – М. : ИНИОН, 1993. – 83, [1] с. – (Серия «Междунар. эконом. отношения»).
  67. Женщины на работе и дома / ред. Д. И. Валентей. – М. : Статистика, 1978. – 96 с. – (Народонаселение ; вып. 21).
  68. Жизненный путь личности: вопросы теории и ме¬тодологии социально-психологического исследования / под ред. Л. В. Сохань. – К. : Наук. думка, 1987. – 277 с.
  69. Жіноче лідерство [Електронний ресурс] : програма тренінгу / Дніпропетров. міська громад. організація «Жіночий інформ.-координац. центр». – Режим доступу : http://www.dwicc.narod.ru/tre.htm
  70. Жіноче лідерство як запорука успіху та розвитку в контексті громади [Електронний ресурс] : тренінг / Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Луган. обл. держ. адміністрації. – Режим доступу : http://sms.lugansk.ua/node/1240
  71. Жіноче лідерство: реалії та перспективи [Електронний ресурс] : прес-конференція, Херсон / Жіночий консорціум України. – Режим доступу : http://wcu-network.org.ua/ua/possessing-equal-rights/news/2134/
  72. Здравомыслова Е. Социальная конструкция гендера и гендерная система в России / Е. Здравомыслова, А. Темкина // Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период / Центр независимых соц. исследований ; Санкт-Петербург. гос. ун-т. – СПб., 1996. – Вып. 4. – С. 5-12.
  73. Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк. – М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2005. – 216 с.
  74. Зеер Э. Ф. Психология профессий : учеб. пособие / Э. Ф. Зеер. –
  М. : Академ. проект : Фонд «Мир», 2006. – 336 с.
  75. Иванов В. И. … По звездам : ст. и афоризмы / В. И. Иванов. – СПб. : Оры, 1909. – 438, [1] с.
  76. Иванова Е. М. Аналитическая профессиограмма как средство обеспечения профессиональной диагностики кадров / Е. М. Иванова // Вестник Московского университетата. Сер. 14, Психология. – 1989. – № 3. – С. 13-20.
  77. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности / Е. М. Иванова. – М. : Наука, 1987. – 219 с.
  78. Иванова Е. М. Психологическая системная профессиография / Е. М. Иванова. – М. : ПЕР СЭ, 2003. – 208 с.
  79. Иванова Е. М. Психология профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е. М. Иванова. – М. : ПЕР СЭ, 2006. – 382 с. – (Современное образование). – Библиогр.: с. 359-379.
  80. Иванова Е. М. Психотехнология изучения человека в трудовой деятельности : учеб.-метод. пособие / Е. М. Иванова. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – 93, [1] с. – Библиогр.: с. 88-92.
  81. Ильенков Э. В. Диалектическая логика: очерки ис¬тории и теории / Э. В. Ильенков. – М. : Политиздат, 1984. – 320 с.
  82. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 544 с.
  83. Ильин Е. П. Мотивы человека: теория и методы изучения / Е. П. Ильин. – К. : Вища школа, 1998. – 292 с.
  84. Ильин Е. П. Структура эмоциональности как свойства личности / Е. П. Ильин, В. Г. Пинигин // Психологические проблемы самореализации личности / Санкт-Петербург. гос. ун-т ; под ред. Е. Ф. Рыбалко, Ф. А. Коростылевой. – СПб., 2001. – Вып. 5. – С. 102-110.
  85. Ильясов Ф. Н. Удовлетворенность трудом: анализ структуры, измерение, связь с производственным поведе¬нием / Ф. Н. Ильясов. – Ашхабад : Илым, 1988. – 99 с.
  86. Индиенко А. Н. Личностно-мотивационные факторы успешных продавцов : диплом. работа / А. Н. Индиенко ; Санкт-Петербург. гос. ун-т. – СПб., 2001. – 93 с.
  87. Исаченко О. К. Деловая женщина России как социокультурное явление : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / Исаченко Олеся Константиновна. – Ставрополь, 2005. – 175 с.
  88. Кант И. Сочинения : в 6 т. : пер. с нем. / Иммануил Кант. – М. : Мысль, 1963. – Т. 1. – 543 с.
  89. Кант И. Критика чистого разума / Иммануил Кант ; пер. с нем. Н. Лосского. – М. : ЭКСМО, 2007. – 736 с.
  90. Кант И. Лекции по этике : пер. с нем. / Иммануил Кант. – М. : Республика, 2000. – 431 с.
  91. Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение ? / Иммануил Кант // Сочинения : в 6 т. : пер. с нем. – М., 1966. – Т. 6. – С. 25-36.
  92. Категории материалистической диалектики в психологии / Ин-т психологии АН СССР ; отв. ред. Л. И. Анциферова. – М. : Наука, 1988. – 244 с.
  93. Климов Е. А. История психологии труда в России : учеб. пособие / Е. А. Климов, О. Г. Носкова. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – 221 с.
  94. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. – Ростов н/Д : Фе¬никс, 1996. – 512 с.
  95. Кобзева Е. Проблемы занятости женщин при переходе к рынку / Е. Кобзева. – Набережные Челны : [Б. и.], 1991. – 189 с.
  96. Кон И. С. В поисках себя. Личность и ее самосознание / И. С. Кон. – М. : Политиздат, 1984. – 335 с.
  97. Кон И. С. Социологическая психология : избр. психол. тр. / И. С. Кон. – М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 1999. – 560 с.
  98. Кон И. С. Социология личности / И. С. Кон. – М. : Политиздат, 1967. – 383 с.
  99. Кондратьева Л. Л. Деятельность и ее субъект / Л. Л. Кондратьева // Психологический журнал. – 1987. – Т. 8, № 2. – С. 28-39.
  100. Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності : підруч. для студ. вищих навч. закл. / М. С. Корольчук. – К. : Ельга : Ніка-Центр, 2009. – 400 с.
  101. Кочарян О. С. Особистість і статева роль: симптомокомплекс маскулінності/фемінінності в нормі та патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.04 «Медична психологія» / Кочарян Олександр Суренович. – К., 1996. – 48 с.
  102. Куртиков Н. А. Социальный объект управления – коллектив / Н. А. Куртиков. – М. : Моск. рабочий, 1977. – 198 с.
  103. Малхазов О. Р. Психологія праці : навч. посіб. / О. Р. Малхазов. – К. : Центр учб. літ., 2010. – 208 с.
  104. Маноха И. П. Карусель: движение по кругу (К вопросу о потенциальной одаренности человека к любви и отчаянию) / И. П. Маноха // Ars vetus – Ars nova: М. М. Бахтін : зб. ст. / за ред. В. А. Роменця. – К., 1997. – С. 16-57.
  105. Маноха И. П. Потенциал «онтологических отношений к миру» как методологический ориентир в профессиональном развитии и само¬раз-витии психолога / И. П. Маноха // Вісник НТУ України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. – К., 2001. – № 3, кн. 1. – С. 104-110.
  106. Маноха И. П. Человек и потенциал его бытия: опыт синтезирования онтологических и психологических познавательных техник / И. П. Маноха. – К. : Стимул, 1995. – 256 с.
  107. Маноха І. П. Індивідуальна історія буття людини: практика методологічного синтезу / І. П. Маноха // Наукові студії з політичної психології / Ін-т соц. і політ. психології АПН України. – К., 1999. – Вип. 3.
  108. Маноха І. П. Онтологія долі: потенціал подолання людиною критичних станів буття / І. П. Маноха // Психологія на перетині тисячоліть : зб. наук. пр. : у 3 т. / Ін-т пси¬хології ім. Г. С. Костюка. – К., 1998. – Т. 2. – С. 423-433.
  109. Маноха І. П. Потенціал подолання людиною критичних станів буття / І. П. Маноха // Життєві кризи особистості : у 2 ч. / ред. рада : В. М. Доній (голова) [та ін.]. - К., 1998. - Ч. 1 : Психологія життєвих криз особистості. - С. 249-266.
  110. Маноха І. П. Психологія потаємного „Я” / І. П. Маноха. – К. : Поліграфкнига, 2001. – 448 с.
  111. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : Изд-во Междунар. гуманитар. фонда «Знание», 1996. – 308 с. – Библиогр.: с. 278-308.
  112. Маркова О. Ю. Психология пола и возраста : учеб. пособие / О. Ю. Маркова. – СПб. : Изд-во СПбГЭТУ, 2000. – 67, [1] с.
  113. Маслоу А. Х. Мотивация и личность / А. Х. Маслоу. – СПб. : Питер, 2008. – 352 с. – (Мастера психологии).
  114. Маслоу А. Х. Психология бытия / А. Х. Маслоу. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 1997. – 304 с.
  115. Мельник Л. П. Психологія управління : курс лекцій / Л. П. Мельник. – 2-ге вид., стер. – К. : Вид-во МАУП, 2002. – 176 с.
  116. Мир профессий: человек – знаковая система / сост. В. С. Шнейдеров. – М. : Мол. гвардия, 1988. – 351 с.
  117. Мир профессий: человек – природа / сост. С. Левиева. – М. : Мол. гвардия, 1985. – 383 с.
  118. Мир профессий: человек – техника / сост. В. Гаврилов. – М. : Мол. гвардия, 1987. – 350 с.
  119. Мир профессий: человек – техника / сост. Р. Каве¬рина. – М. : Мол. гвардия, 1988. – 335 с.
  120. Мир профессий: человек – художественный образ / сост. А. Смирнов. – М. : Мол. гвардия, 1987. – 383 с.
  121. Мир профессий: человек – человек / сост. Р. Каве¬рина. – М. : Мол. гвардия, 1986. – 300 с.
  122. Михайлов Ф. Т. Общественное сознание и самосоз¬нание индивида / Ф. Т. Михайлов. – М. : Наука, 1990. – 222 с.
  123. Мірошниченко О. М. Особливості самоактуалізації жінки у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Мірошниченко Оксана Миколаївна. – К., 2007. – 20 с.
  124. Мор Т. Утопия / Т. Мор. – М. : Наука, 1978. – 416 с.
  125. Морено Я. Л. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе : пер. с англ. / Я. Л. Морено. – М. : Академ. проект, 2001. – 384 с.
  126. Москаленко А. Т. Смысл жизни и личность / А. Т. Москаленко, В. В. Сержантов. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд., 1989. – 205 с.
  127. Никитина О. В. Трансформация традиционных социальных ролей женщины и ее влияние на семейную конфликтность : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 / Никитина Ольга Витальевна. – М., 2001. – 146 c.
  128. Ницше Ф. Полное собрание сочинений : в 13 т. / Ф. Ницше. – М. : Культ. рев., 2005. – Т. 12 : Черновики и наброски, 1885-1887 гг. – 556 с.
  129. Ницше Ф. Веселая наука / Ф. Ницше ; пер. с нем. К. А. Свасьяна. – М. : ЭКСМО-пресс, 1999. – 574, [1] с.
  130. Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше. – СПб. : Азбука-классика, 2006. – 336 с.
  131. Носкова О. Г. Психология труда : учеб. пособие / О. Г. Носкова. – М. : Академия, 2004. – 382, [1] с. – (Высшее профессиональное образование. Психология). – Библиогр.: с. 310-328, 377-378.
  132. Обозов Н.Н. Интенсивная подготовка менеджера / Н.Н. Обозов. – БХВ – Петербург, 2011. – 240 с.
  133. Объединение женщин-лидеров российского бизнеса: информация о проектах комитета [Електронний ресурс] / Форум «Женское лидерство без границ». – Режим доступу : http://www.kom20.ru/index.php?id=4
  134. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 568 с. – (Альма-матер).
  135. Палуди М. Психология женщины / М. Палуди. – СПб. : Прайм- Еврознак, 2003. – 384 с.
  136. Пампуха Л. О. Гендерні стереотипи в структурі репродуктивної поведінки жінки-керівника / Л. О. Пампуха // Психологічні проблеми збереження репродуктивного здоров’я : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / упоряд. М.-Л. А. Чепа, Н. В. Слободяник. – К., 2005. – С. 73-83.
  137. Пампуха Л. О. Гендерні стереотипи в структурі рольового конфлікту жінки-керівника : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Пампуха Лідія Олександрівна. – Луганськ, 2006. – 191 с.
  138. Пампуха Л. О. Гендерні стереотипи рольових диспозицій жінки-керівника / Л. О. Пампуха // Теоретичні і прикладні проблеми психології / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2005. – № 1 (9). – С. 119-125.
  139. Пампуха Л. О. Проблема визначення показників внутрішньоособистісного рольового конфлікту у жінок-керівників / Л. О. Пампуха // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2005. – Т. 7, вип. 6. – С. 254-262.
  140. Пампуха Л. О. Чинники внутрішньоособистісних рольових конфліктів у жінок-керівників / Л. О. Пампуха // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2005. – Т. 7, вип. 4. – С. 286-294.
  141. Пантелеев С. Р. Методика исследования самоотношения / С. Р. Пантелеев. – М. : Смысл, 1993. – 32 с.
  142. Парыгин Б. Д. Научно-технический прогресс и со¬циально-психологическая культура трудового коллектива: проблемы и результаты исследования / Б. Д. Парыгин. – Л. : Знание, 1986. – 36 с.
  143. Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории / Б. Д. Парыгин. – М. : Мысль, 1971. – 351 с.
  144. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия : пер. с нем. / Н. Пезешкиан. – М. : Медицина, 1996. – 464 с.
  145. Пезешкиан Н. 33 и одна форма партнерства : пер. с нем. / Н. Пезешкиан. – М. : Ин-т позитив. психотерапии, 2005. – 288 с.
  146. Петрова Р. Г. Гендерология и феминология : учеб. пособие / Р. Г. Петрова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2009. – 272 с.
  147. Платон. Государство / Платон // Собрание сочинений : в 4 т. – M., 1994. – Т. 3. – С. 79-421.
  148. Платон. Пир / Платон // Собрание сочинений : в 4 т. – М., 1993. – Т. 2. – С. 81-135.
  149. Поппер К. Что такое диалектика ? / К. Поппер // Вопросы философии. – 1995. – № 1. – С. 118-138.
  150. Практическая психология для економистов и менеджеров / под ред. М.К. Тутушкиной. - СПб.: Издательство Дидактика Плюс, Институт общегуманитарных исследований, 2002. – 365 с.
  151. Проблема субъекта в психологической науке / отв. ред. А. В. Бруш-лин¬ский, М. И. Воловикова, В. Н. Дружинин. – М. : Изд-во Ин-та психологии РАН, 2000. – 320 с.
  152. Проблемы психологического анализа трудовой де¬ятельности / под ред. А. В. Карпова. – Ярославль : Изд-во Ярослав. гос. ун-та, 1986. – 164 с.
  153. Проблемы рефлексии: современное комплексное исследование / под ред. И. С. Ладен¬ко. – Новосибирск : На¬ука, Сиб. отд., 1987. – 234 с.
  154. Профессиональное самоопределение и трудовой путь молодежи / под ред. В. Л. Оссовского. – К. : Наук. думка, 1987. – 303 с.
  155. Психологический анализ трудовой деятельности : учеб. пособие / науч. ред. В. Д. Шадриков. – Ярославль : Изд-во Ярослав. гос. ун-та, 1980. – 91 с.
  156. Психология : полный энциклопедический справочник / сост. и общ. ред. Б. Мещерякова, В.Зинченко. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 896 с.
  157. Психология : словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.
  158. Психология женщины в бизнесе : практич. курс формирования и развития лидер. и управлен. навыков для деловых и активных женщин [Електронний ресурс] / Учеб.-консульт. центр OntoSanto. – Режим доступу : http://www.ontosano.ru/women/
  159. Психологія особистості : словник-довідник / за ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 320 с.
  160. Пучкова Ю. И. Профессиональная самореализация женщины в современных социокультурных условиях России : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / Пучкова Юлия Игоревна. – Курск, 2007. – 127 с.
  161. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика : методики и тесты : учеб. пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара : БАХРАХ-М, 1998. – 672 с.
  162. Роджерс К. К науке о личности / К. Роджерс // История зару¬бежной психологии: 30-е – 60-е годы XX века : тексты / под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. – М., 1986. – С. 200-230.
  163. Розанов В. В. Сумерки просвещения / В. В. Розанов. – М. : Педаго-гика, 1990. – 624 с.
  164. Романова Е. С. 99 популярных профессий: психологический анализ и профессиограммы / Е. С. Романова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 464 с.
  165. Роменец В. А. Жизнь и смерть в научном и рели¬гиозном истолковании / В. А. Роменец. – К. : Здоровье, 1989. – 190, [1] с.
  166. Роменець В. А. Виховання творчих здібностей у студентів / В. А. Роменець. – К. : Вища школа, 1973. – 96 с.
  167. Роменець В. А. Історія психології ХХ століття / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – К. : Либідь, 1998. – 992 с.
  168. Роменець В. А. Психологія творчості / В. А. Роменець. – 2-ге вид., доп. – К. : Либідь, 2001. – 288 с.
  169. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. Кн. 5 / Ж.-Ж. Руссо // Избранные сочинения. – М., 1961. – Т. 1. – С. 545-546.
  170. Словарь гендерных терминов / под ред. А. А. Денисовой. – М. : Информация XXI век, 2002. – 256 с.
  171. Социальные проблемы и факторы интенсификации научной деятельности / под ред. В. А. Ядова, Д. Д. Рай¬кова. – М. : Наука, 1990. – 150 с.
  172. Суслова Т. Ф. Личностные детерминанты совмещения профессиональных и семейных ролей женщинами-предпринимателями : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Суслова Татьяна Федоровна. – М., 1999. – 155 c.
  173. Сюллеро Э. История и социология женского труда / Э. Сюллеро. – М. : Прогресс, 1973. – 237 с.
  174. Таслер Е. Социально-психологические особенности женщин, ориентированных на профессионально-трудовую деятельность в условиях эмиграции / Е. Таслер // Психологические проблемы русских эмигрантов в Германии / Санкт-Петербург. гос. ун-т. – СПб., 2001. – С. 93-114.
  175. Темкина А. Теоретические подходы к проблеме политического участия: гендерное измерение / А. Темкина // Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период / Центр независимых соц. исслед. Санкт-Петербург. гос. ун-та. – СПб., 1996. – Вып. 4. – С. 13-18.
  176. Ткаченко А. Н. Принципы и категории психологии / А. Н. Ткаченко. – К. : Вища школа, 1978. – 193 с.
  177. Толочек В. А. Организационная психология и стили профессиональной деятельности государственных служащих : учеб. пособие / В. А. Толочек. – М. : РАГС, 2003. – 155, [3] с.
  178. Толочек В. А. Профессиональная пригодность субьекта: ретроспектива и перспектива оценки / В. А. Толочек, Л. В. Винокуров // Акмеология. – 2006. – № 1. – С. 70-81.
  179. Толочек В. А. Профессиональный отбор и психологические тесты / В. А. Толочек. – М. : РАГС, 2007. – 112 с.
  180. Толочек В. А. Современная психология труда : учеб. пособие / В. А. Толочек. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 432 с.
  181. Толочек В. А. Стили профессиональной деятельности / В. А. Толочек. – М. : Смысл, 2000. – 199 с.
  182. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, С. В. Беляєва, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : Центр навч. літ., 2006. – 504 с.
  183. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых груп / Н.П. Фетискин, В.В.Козлов, Г.М. Мануйлов. – М., 2005. – 490 с.
  184. Фрейд З. Избранное / З. Фрейд. – М. : Внешторгиздат, 1989. – 447, [1] с.
  185. Фрейд З. Основной инстинкт / З. Фрейд. – М. : Олимп : АСТ, 1997. – 654 с. – (Классики зарубежной психологии).
  186. Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности / З. Фрейд. – Х. : Фолио, 2000. – 381 с.
  187. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия / З. Фрейд. – М. : Прогресс, 1992. – 596 с.
  188. Фрейд З. Психология "Я" и защитные механизмы / З. Фрейд. – М. : Прогресс, 1993. – 142 с.
  189. Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии / З. Фрейд. – СПб. : Алетейя, 1997. – 222 с.
  190. Фридан Б. Загадка женственности : пер. с англ. / Б. Фридан ; вступ. ст. О. Ворониной. – М. : Прогресс : Литера, 1993. – 496 с.
  191. Фромм Э. Бегство от свободы : пер. с англ. / Э. Фромм. – М. : Прогресс, 1995. – 253 с.
  192. Фромм Э. Душа человека : пер. с англ. / Э. Фромм. – М. : Республика, 1992. – 429 с.
  193. Фромм Э. Искусство любить : пер. с англ. / Э. Фромм. – 2-е изд. – СПб. : Азбука, 2002. – 224 с.
  194. Фромм Э. Человек для себя : пер. с англ. / Э. Фромм. – М. : Коллегиум, 1992. – 254 с.
  195. Хорни К. Наши внутренние конфликты: конструктивная теория неврозов / К. Хорни ; пер. с англ. В. Светлова. – М. : Академ. проект, 1997. – 218 с. – (Психологические технологии).
  196. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / К. Хорни ; пер. с англ. В. В. Старовойтова. – М. : Прогресс : Универс, 1993. – 478, [2] с.
  197. Хорни К. Психология женщины / К. Хорни ; пер. с англ. А. М. Боковикова, Т. В. Панфиловой, Л. Б. Сумм. – 2-е изд. – М. : Академ. проект, 2007. – 239 с. – (Психологические технологии).
  198. Хорни К. Самоанализ / К. Хорни ; пер. с англ. А. Боковикова. – 3-е изд. –М. : Академ. проект, 2009. – 206, [1] с. – (Психологические технологии).
  199. Чирикова А. Е. Личностные предпосылки успешности деятельности российских предпринимателей / А. Е. Чирикова // Психологический журнал. – 1999. – Т. 20, № 3. – С. 81-92.
  200. Чирикова А. Е. Социально-психологические проблемы становления женского предпринимательства / А. Е. Чирикова. – М. : Изд-во Ин-та психологии РАН, 1996. – 94 с.
  201. Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности / В. Д. Шадриков. – М. : Наука, 1982. – 185 с.
  202. Шадриков В. Д. Психологический анализ деятельности как системы / В. Д. Шадриков // Психологический журнал. – 1980. – № 3. – С. 33-46.
  203. Шлегель Ф. К Доротее / Фридрих Шлегель // Эстетика. Философия. Критика : в 2 т. / Фридрих Шлегель. – М., 1983. – Т. 1.
  204. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 256 с.
  205. Щербатюк Б. А. Визначення орієнтації на управлінську діяльність як необхідна умова ефективного менеджменту / Б. А. Щербатюк // Вісник Харківського університету. – 2002. – № 550. – С. 339-342.
  206. Щербатюк Б. А. Психологічні особливості професійної та соціальної активності жінки / Б. А. Щербатюк // Збірник наукових праць / Прикарпат. держ. ун-т. – Івано-Франківськ, 2000. – Вип. 5, ч. 1. – С. 194.
  207. Щербатюк Б. А. Психологічні особливості самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / Щербатюк Богдана Анатоліївна. – К., 2006. – 18 с.
  208. Щербатюк Б. А. Результати дослідження особливостей соціального самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність / Б. А. Щербатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2003. – № 19. – С. 45-49.
  209. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства: в связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана / Ф. Энгельс. – М. : Политиздат, 1989. – 222, [2] с.
  210. Эриксон Э. Г. Детство и общество / Э. Г. Эриксон ; пер. с англ. и науч. ред. А. А. Алексеев. – СПб. : Летний сад, 2000. – 416 с.
  211. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон ; пер. с англ., общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. – М. : Прогресс, 1996. – 344 с.
  212. Юнг К. Г. Аналитическая психология / К. Г. Юнг. – СПб. : Кентавр, 1994. – 136 с.
  213. Юнг К. Г. Очерки по аналитической психологии / К. Г. Юнг. – Минск : Харвест, 2003. – 528 с.
  214. Юнг К. Г. Психология бессознательного / К. Г. Юнг. – М. : Канон, 1994. – 320 с.
  215. Юнг К. Г. Психология переноса : статьи / К. Г. Юнг. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 1997. – 304 с.
  216. Athena Center for leadership studies [Електронний ресурс] : course catalogue / A Professional Development Training Center for Women. – Режим доступу : http://athenacenter.barnard.edu/athena-leadership-lab
  217. Badiou A. Théorie de la contradiction / Alain Badiou. – Paris : Maspero, 1975. – 114 p.
  218. Bem S. L. Gender schema theory: a cognitive account of sex typing / S. L. Bem // Psychological Review. – 1981. – Vol. 88, issue 4. – P. 354-364.
  219. Bem S. L. Genital knowledge and gender constancy in preschool children / S. L. Bem // Child Development. – 1989. – Vol. 60 (3). – P. 649-662.
  220. Bem S. L. The lenses of gender: transforming the debate on sexual inequality / S. L. Bem. – New Haven : Yale University Press, 1993. – xii, 244 p.
  221. Berg B. The crisis of the working mother: resolving the conflict between family and work / B. Berg. – New York : Summit Books, 1986. – 249 p.
  222. Biddle B. J. The concept of role conflict / B. J. Biddle, J. P. Twyman, E. F. Rankin // Social Studies Series. – Stillwater, 1960. – № 11. – P. 53-59.
  223. Cann A. Gender stereotypes and dimensions of effective leader behavior / A. Cann, W. D. Siegfried // Sex Roles. – 1990. – Vol. 23, № 7/8. – P. 413-419.
  224. Crosby F. J. Juggling: the unexpected advantages of balancing career and home for women and their families / F. J. Crosby. – New York : Free Press, 1991. – x, 269 p.
  225. Durkheim E. The division of labor in society / E. Durkheim ; transl. Lewis A. Coser. – New York : Free Press, 1984. – lix, 352 p.
  226. Eagly A. H. Gender and influenceability: stereotype versus behavior / A. H. Eagly, W. Wood // Women, Gender, and Social Psychology / eds. V. E. O'Leary, R. K. Unger, B. S. Wallston. – Hillsdale, 1985. – P. 225-256.
  227. Erikson E. H. Childhood and society / E. H. Erikson. – New York : W. W. Norton, 1985. – 445 p.
  228. Erikson E. H. Identity, youth and crisis / E. H. Erikson. – 1st ed. – New York : W. W. Norton, 1968. – 336 p.
  229. Friedan B. The feminine mystique / B. Friedan. – New York : W. W. Norton, 1963. – 410 p.
  230. Gutek B. A. Sex ratios, sex role spillover, and sex at work: a comparison of men's and women's experience / B. A.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины