ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ : ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ
 • Кол-во страниц:
 • 224
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
  ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ


  На правах рукопису

  Грубі Тамара Валеріївна

  УДК 159.944.4(043.3)

  ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник
  Карамушка Людмила Миколаївна
  член-кореспондент НАПН України,
  доктор психологічних наук, професор  Київ – 2012


  ЗМІСТ

  ВСТУП………………………………………………………………...….......... 4
  РОЗДІЛ 1
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ.............................….……..…................ 14
  1.1. Психологічні особливості професійної діяльності працівників державної податкової служби України........................................................…. 14
  1.2. Основні підходи до вивчення феномену «професійного вигорання» особистості............................….…………………….....................................… 23
  1.3. Теоретичний аналіз чинників професійного вигорання працівників державної податкової служби України............................................................. 40
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1………………………….....……..........……….. 50
  РОЗДІЛ 2
  ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ................................................................ 55
  2.1. Методика та організація дослідження чинників професійного вигорання працівників державної податкової служби України …………… 55
  2.2. Аналіз результатів дослідження рівнів і психолого-організаційних та організаційно-професійних чинників професійного вигорання працівників державної податкової служби України ………………………. 71
  2.3. Аналіз результатів дослідження особистісних і соціально-демографічних чинників професійного вигорання працівників державної податкової служби України.....................................…………………………. 95
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2……………………….........…………………… 113


  РОЗДІЛ 3
  ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ..................................……........……….…... 118
  3.1. Мета, завдання та організація формувального експерименту....................................................................................................... 118
  3.2. Зміст тренінгу «Профілактика професійного вигорання працівників державної податкової служби України................................................………. 136
  3.3. Аналіз ефективності впровадження тренінгу «Профілактика професійного вигорання працівників державної податкової служби України»......………........................................................................……………. 165
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3………………….........…….....………………... 189
  ВИСНОВКИ…………………………………………………….........………... 193
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………..…..........……... 197
  ДОДАТКИ…………………………………………………………….........….. 225
  ВСТУП

  Актуальність дослідження. В умовах соціально-економічних змін, попри всі позитивні новації, люди часто втрачають упевненість у стабільності власного соціального та матеріального становища, в гарантованості робочого місця. Швидко змінюються запити ринку праці. Паралельно йдуть процеси вузької спеціалізації в професії і, одночасно, інтеграції суміжних галузей. Загострюється конкуренція щодо престижної та високооплачуваної роботи. І, як наслідок, росте психічна, емоційна напруга, яка пов’язана зі стресом на робочому місці. Відповідно, важливого значення набуває здатність особистості до гнучкого та адекватного реагування на стресогенні фактори довкілля у професійній сфері, особливо в системі «людина-людина», оскільки робота з людьми вимагає від працівника підвищеної відповідальності та емоційних навантажень, потенційно містить у собі небезпеку переживань, пов’язаних із робочими ситуаціями, вірогідність виникнення професійного стресу тощо.
  До такого роду професійної діяльності можна віднести й діяльність податківців, в якій вплив стресогенних чинників посилюється через низку об’єктивних (реформування податкового законодавства, реорганізація державної податкової служби України) і суб’єктивних (неоднозначне, часто негативне ставлення платників податків до працівників органів державної податкової служби України, низька правова свідомість населення країни та ін.) обставин. Дія цих численних емоціогенних чинників може зумовити зростаюче почуття невдоволеності, погіршення самопочуття та настрою, накопичення втоми, які в умовах некерованого професійного стресу спричинюють виснаження та професійне вигорання. Відповідно, актуалізується проблема психологічної підтримки податківців у процесі їхньої діяльності на основі виявлення та врахування специфічних психологічних чинників професійного вигорання, властивих представникам саме цієї професії.
  Слід зазначити, що аналіз наукової літератури свідчить про те, що зміст, прояви та чинники професійного вигорання особистості досліджувалися загалом (В. Бойко, С. Джексон, К. Маслач, Х. Фрейденбергер та ін.) і в професіях типу «людина-людина» (І. Ващенко, Т. Зайчикова, Л. Карамушка, Г. Ложкін, Ф. Сторлі, В. Шауфелі, Л. Юр’єва та ін.), зокрема, у правоохоронній сфері (В. Білоус, І. Ващенко, І. Воробйова, О. Долгий, О. Дубова, І. Жданова, Н. Мілорадова, В. Розов та ін.).
  Розроблено технологію профілактики та подолання професійного вигорання та професійного стресу в керівників і працівників освітніх організацій (С. Максименко, Л. Карамушка, Т. Зайчикова, В. Паньковець та ін.), визначено психолого-правові заходи поліпшення професійної діяльності працівників правоохоронної сфери (В. Білоус, С. Богдан, М. Гринюк, М. Задояний, М. Касьяненко, С. Олексієнко, В. Розов, В. Синьов, П. Цимбал, та ін.). Разом із тим, психологічні чинники професійного вигорання податківців, попри всю актуальність їх вивчення, не виступали предметом спеціального дослідження.
  Отже, актуальність проблеми та її недостатня розробленість у сучасній психологічній науці та практиці визначили тему нашого дослідження: «Психологічні чинники професійного вигорання працівників державної податкової служби України».
  Зв’язок роботи з науковими програмами і планами. Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідної теми лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України «Психологічні засади забезпечення організаційного розвитку» (державний реєстраційний номер 0105U000271, 2008–2012 рр.). Тему дисертаційного дослідження затверджено на Вченій раді Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (протокол № 8 від 02.07.2007 р.) та узгоджено Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 7 від 25.09.2007 р.).
  Об’єктом дослідження виступає професійне вигорання працівників державної податкової служби України.
  Предмет дослідження становлять зміст, психологічні чинники та умови профілактики професійного вигорання працівників державної податкової служби України.
  Мета дослідження полягає у визначенні змісту, специфіки та чинників виникнення професійного вигорання працівників державної податкової служби України, розробленні та експериментальній апробації програми його профілактики.
  В основу дослідження покладено гіпотезу про те, що:
  по-перше, виникнення професійного вигорання в податківців зумовлено впливом: 1) чинників, що діють на рівні організації: а) психолого-організаційних чинників, пов’язаних з діяльністю організації, зі взаємодією особистості з організаційним середовищем, впливом інших людей на індивіда (робочі стресори, робочі ресурси, баланс між внеском у роботу та результатом); б) організаційно-професійних чинників, пов’язаних зі змістом і специфікою діяльності податківця відповідно до напряму його діяльності і владних повноважень (рівень управління, напрям діяльності, посада та ін.); 2) чинників, що діють на рівні особистості: а) особистісних характеристик податківця (рівень нейротизму, самоменеджменту та саморегуляції, трудоголізму та ін.); б) соціально-демографічних чинників (стать, сімейний статус, місце проживання працівників та ін.);
  по-друге, врахування психологічних чинників професійного вигорання працівників державної податкової служби України у процесі їхньої спеціальної психологічної підготовки дозволить знизити рівень професійного вигорання, сприяти його профілактиці та підвищити рівень психологічної підготовки до профілактики професійного вигорання шляхом: а) формування та систематизації знань про професійне вигорання; б) оволодіння методами діагностики професійного вигорання; в) оволодіння засобами та прийомами профілактики та подолання професійного вигорання; г) розвитку особистісних характеристик, актуальних для забезпечення психологічної стресостійкості в умовах професійної діяльності податківців.
  Відповідно до мети та гіпотези дослідження поставлено такі завдання дослідження:
  1. На основі теоретичного аналізу літератури та висвітлення психологічних особливостей професійної діяльності податківців розкрити зміст і структуру професійного вигорання працівників державної податкової служби України.
  2. Дослідити рівні, наслідки та психологічні чинники професійного вигорання працівників державної податкової служби України.
  3. Визначити психологічні умови профілактики професійного вигорання податківців.
  4. Розробити та апробувати програму тренінгу профілактики професійного вигорання працівників державної податкової служби України.
  Теоретико-методологічною основою дисертаційного дослідження слугують загальні принципи психологічної науки (детермінізму, активності, розвитку, системно-структурного підходу тощо).
  В основу дослідження покладено концепцію психологічного забезпечення управління організаціями (Л. Карамушка), а також принципи аналізу діяльності сучасних організацій (аналіз організацій як відкритих систем; ситуаційного аналізу діяльності організацій; гуманізації управління організаціями; постійного розвитку організацій (Г. Балл, О. Бондарчук, І. Ващенко, С. Максименко, В. Москаленко та ін.).
  Важливе значення для визначення ролі феномену професійного вигорання працівників державної податкової служби України мали праці, що розкривають методологічні та психолого-педагогічні основи діяльності працівників податкової служби України (О. Бандурка, В. Білоус, С. Богдан, М. Гринюк, М. Касьяненко, П. Цимбал, В. Шамрай, та ін.).
  Визначення особливостей професійного вигорання податківців базувалося на працях зарубіжних і вітчизняних авторів, які розкривають зміст та структуру професійного вигорання (І. Ващенко, Т. Зайчикова, Л. Карамушка, Г. Ложкін, С. Максименко, К. Маслач, Т. Піроженко, М. Смульсон, X. Фрейденбергер, В. Шауфелі та ін.).
  Суттєве значення для розроблення технології психологічної підготовки працівників державної податкової служби України до профілактики професійного вигорання та розробки відповідної програми відіграли праці, присвячені активному соціально-психологічному навчанню (Н. Максимова, Т. Титаренко, Ю. Швалб, Н. Чепелєва, Т. Яценко та ін.), а також сучасні технології роботи організаційних психологів, розроблені в рамках діяльності лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
  Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань та перевірки гіпотези було використано комплекс теоретичних і експериментальних методів:
  • теоретичні методи: аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, який сприяв виявленню, узагальненню, систематизуванню, моделюванню різноманітних аспектів досліджуваної проблеми;
  • емпіричні методи: психодіагностичні методи (анкетування, тестування та ін.), які використовувалися для визначення особливостей, рівнів і психологічних чинників професійного вигорання, рівнів знань, умінь, навичок працівників державної податкової служби України до профілактики професійного вигорання. Зокрема, для дослідження:
  1) психологічних особливостей професійної діяльності податківців використано авторську анкету;
  2) особливостей, рівнів і чинників професійного вигорання працівників державної податкової служби України застосовано розроблений автором спільно із Л. Карамушкою «Комплекс методик для дослідження професійної діяльності працівників державної податкової служби України»;
  3) рівнів знань, умінь, навичок працівників державної податкової служби України щодо профілактики професійного вигорання розроблено авторську анкету;
  • формувальний експеримент;
  • методи активного соціально-психологічного навчання (тренінг, навчально-рольові ігри та ділові ігри та ін.);
  • методи математичного опрацювання даних з використанням кореляційного та дисперсійного аналізу з подальшою їх якісною інтерпретацією та змістовим узагальненням.
  Математичне опрацювання даних і графічна презентація результатів здійснювались за допомогою комп’ютерного пакета статистичних програм SPSS (версія 13.0) та MS Excel.
  Організація дослідження. Дослідження проводилось у чотири етапи впродовж 2007–2011 рр.
  На першому етапі (2007–2008 рр.) здійснено теоретико-методологічний аналіз проблеми, розроблено програму дослідження.
  На другому етапі (2009–2010 рр.) під час констатувального експерименту здійснено збір та інтерпретацію емпіричних даних щодо рівнів і чинників професійного вигорання податківців та проаналізовано психологічні чинники, що впливають на його виникнення та особливості перебігу.
  На третьому етапі (2010–2011 рр.) розроблено програму тренінгу «Профілактика професійного вигорання працівників державної податкової служби України» та здійснено її експериментальну перевірку.
  На четвертому етапі (2011 р.) проведено узагальнення результатів дослідження та їх подання у тексті дисертаційного дослідження.
  Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася протягом 2007–2011 рр. на базі державної податкової адміністрації в Чернівецькій області. Всього в дослідженні взяло участь 334 податківці.
  Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечувалися поглибленим теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних положень; сукупністю методів, адекватних предмету, меті та завданням дослідження; експериментальною перевіркою гіпотези, поєднанням якісного та кількісного аналізу експериментальних даних; репрезентативністю вибірки; застосуванням методів математичної статистики.
  Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: вперше визначено зміст і психологічні особливості професійного вигорання працівників державної податкової служби України; проведено стандартизацію англомовного опитувальника нідерландського вченого В. Шауфелі «Перевірка на життєздатність» на українській вибірці працівників державної податкової служби України; виявлено рівні професійного вигорання та його наслідки серед персоналу державної податкової служби України; з’ясовано психологічні чинники, що сприяють появі професійного вигорання податківців; розроблено та доведено ефективність тренінгу «Профілактика професійного вигорання працівників державної податкової служби України»; уточнено зміст поняття «професійне вигорання» особистості та чинники, що зумовлюють його виникнення; поглиблено уявлення про чинники професійного вигорання та психологічні умови ефективності профілактики професійного вигорання особистості.
  Практичне значення дослідження полягає в тому, що фактичні матеріали, теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження можуть бути використані у системі вищої та післядипломної освіти для підготовки майбутніх і реально працюючих працівників державної податкової служби України з метою профілактики професійного вигорання. Розроблений автором «Комплекс методик для дослідження професійної діяльності працівників державної податкової служби України» може використовуватися для дослідження особливостей професійної діяльності не лише податківців, але й інших професій типу «людина-людина». Основні результати дослідження можуть бути використані у вищих навчальних закладах для підготовки майбутніх податківців, в інститутах підвищення кваліфікації для психологічної підготовки податківців до профілактики професійного вигорання.
  Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження практично втілювалися протягом 2011 р. за такими основними напрямками та в таких організаційних формах: а) у державній податковій адміністрації в Чернівецькій області серед працівників державної податкової служби України (довідки № 7469 та № 7470 від 20.12.2011 р.); б) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (довідка № 147 від 21.12.2011 р); в) у Кам’янець-Подільському відділенні Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України (довідки № 238 та №239 від 12.12.2011 р.); г) у Київському міському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (довідка № 320 від 19.12.2011 р.).
  Особистий внесок. Розроблені автором наукові положення та одержані емпіричні дані є самостійним внеском у розробку проблеми психологічних чинників професійного вигорання працівників державної податкової служби України. У двох наукових статтях та одних методичних рекомендаціях, написаних у співавторстві, доробок здобувача складає 50%. Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертації не використовуються.
  Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні положення та результати дисертації знайшли своє відображення в публікаціях автора, доповідалися та обговорювалися на засіданнях лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Також результати роботи представлені автором у доповідях та обговорювалися на всеукраїнських і міжнародних форумах, зокрема: на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психологічні та соціально-економічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх закладів» (м. Біла Церква, 22–23 травня 2008 р.), V науково-практичній конференції з організаційної та економічної психології «Психологічні основи ефективної діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін» (м. Запоріжжя, 9–10 жовтня 2008 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти» (м. Київ, 24 квітня 2009 р.), VI Міжнародній науково-практичній конференції з організаційної та економічної психології «Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій» (м. Керч, 25–27 червня 2009 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Післядипломна педагогічна освіта: європейські орієнтири та регіональні пріоритети» (м. Біла Церква, 10–11 вересня 2009 р.), ІІІ науково-практичному семінарі «Психологія управління, організаційна психологія та психологія праці: сучасні проблеми та виклики» (м. Кам’янець-Подільський, 3–4 жовтня 2009 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Психологічні проблеми становлення фахівців в умовах соціальних трансформацій» (м. Київ, 24 листопада 2009 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 16 квітня 2010 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність» (м. Львів, 3–4 червня 2010 р.), VІІ Міжнародній науково-практичній конференцій з організаційної та економічної психології «Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби» (м. Луцьк, 23–25 вересня 2010 р.), І Всеукраїнському конгресі із соціальної психології «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи» (м. Київ, 18–20 жовтня 2010 р.), Українсько-польському семінарі «Психологічні аспекти інноваційних змін в організації та організаційному розвитку» (м. Київ, 20–24 жовтня 2010 р.), ІV Всеукраїнській міжконфесійній християнській науково-практичній конференції «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації» (м. Кам’янець-Подільський, 13–14 січня 2011 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 22 квітня 2011 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (м. Кам’янець-Подільський, 18–19 травня 2011 р.), І Всеукраїнському конгресі з організаційної та економічної психології «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні» (м. Кам’янець-Подільський, 29 червня–2 липня 2011 р.).
  Результати дисертаційного дослідження також представлялися за кордоном – на XI Європейському конгресі з психології (м. Осло, Норвегія, 7-10 липня 2009 р.), Польсько-українському семінарі «Проблеми та виклики психології праці та організаційної психології в Польщі та Україні» (м. Катовіце, Польща, 24–27 вересня 2009 р.), Південно-Східній Європейській регіональній конференції з психології (м. Софія, Болгарія, 30 жовтня – 1 листопада 2009 р.).
  Публікації. Матеріали дисертаційного дослідження висвітлено в 30 публікаціях, серед яких 1 методичні рекомендації, 10 статей – у наукових фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого ДАК МОНмолодьспорту України, 4 статті – в інших наукових виданнях, 15 тез наукових конференцій.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (250 джерел, з них 22 – іноземними мовами), додатків. Повний обсяг складає 364 сторінки, з них 183 сторінки основного тексту. Робота містить 20 таблиць (15 сторінок), 27 рисунків (11 сторінок), додатків (140 сторінок).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Проведений теоретичний аналіз проблеми та результати експериментального дослідження в цілому підтвердили висунуту гіпотезу, що дозволило сформулювати загальні висновки:
  1. Професійна діяльність працівників державної податкової служби України характеризується перенасиченістю стресогенних чинників (великою відповідальністю; складністю професійного спілкування; переважанням негативних емоцій під час спілкування з платниками податків та ін.), що можуть зумовити професійне вигорання податківців.
  2. Професійне вигорання працівників державної податкової служби України являє собою емоційне, розумове та фізичне виснаження через довготривале залучення особистості до некерованої стресової ситуації в процесі емоційно насичених контактів у професійній діяльності.
  3. Виокремлено чинники професійного вигорання працівників державної податкової служби України: 1) чинники, що діють на рівні організації: а) психолого-організаційні чинники, які визначаються через робочі стресори (перевантаження на роботі, неточність завдань, конфлікти та ін.), робочі ресурси (участь у прийнятті рішень, навчання та кар’єрний розвиток та ін.) та баланс між внеском у роботу та результатом; б) організаційно-професійні чинники, пов’язані зі змістом і специфікою діяльності податківця відповідно до напряму його діяльності і владних повноважень (посада, напрям діяльності, рівень управління та ін.); 2) чинники, що діють на рівні особистості: а) особистісні характеристики податківців (рівні нейротизму, самоменеджменту, саморегуляції та ін.); б) соціально-демографічні чинники (стать, сімейний статус, місце проживання працівників та ін.).
  4. За результатами емпіричного дослідження виявлено середній і високий рівні професійного вигорання більше ніж у половини досліджуваних працівників державної податкової служби України. При цьому за результатами кластерного аналізу виокремлено дві групи податківців. Встановлено, що три чверті податківців, яких було віднесено до першої групи, схильні до редукції особистих досягнень, що характеризується зниженням робочої продуктивності та проявляється в спробах полегшити або скоротити обов’язки, які вимагають емоційних витрат. Інша група досліджуваних податківців (приблизно третина) схильна до емоційного виснаження та деперсоналізації.
  5. Констатовано вплив психолого-організаційних чинників на рівні професійного вигорання податківців. Встановлено прямий кореляційний зв’язок робочих стресорів з емоційним виснаженням, деперсоналізацією і зворотний зв’язок робочих ресурсів із редукцією професійних досягнень. Визначено, що на розвиток професійного вигорання впливає специфіка роботи в державній податковій службі України: підвищена відповідальність, небезпечні завдання, професійний ризик тощо. Виявлено, що вагому роль у проявах синдрому «професійного вигорання» відіграє баланс між внеском у роботу та результатом, який у випадку податківців порушений у бік внеску в роботу. Це спричинює спроби згортання працівниками професійних обов’язків, породжує цинічне ставлення до оточуючих, емоційне виснаження тощо.
  6. Визначено вплив організаційно-професійних чинників на розвиток професійного вигорання працівників державної податкової служби України залежно від: а) рівня управління та кількості підпорядкованих працівників: зі зростанням рівня управління та кількості підпорядкованих працівників рівень вигорання зменшується; б) напряму діяльності та посади: найбільший рівень розвитку виявлено в працівників, які безпосередньо працюють з населенням, або професійна діяльність яких передбачає професійний ризик, необхідність працювати у нестандартних ситуаціях, постійне понаднормове навантаження; в) стажу трудової діяльності в державній податковій службі України: зі збільшенням трудового стажу зростає редукція особистих досягнень, особливо у чоловіків, і (на рівні тенденції) –рівень деперсоналізації.
  7. Констатовано вплив особистісних чинників на рівні професійного вигорання податківців. Особливо значущим виявився вплив трудоголізму, нейротизму, емоційного реагування як способу виконання професійної діяльності, недостатніх самоменеджменту та саморегуляції тощо.
  8. Визначено особливості прояву синдрому «професійного вигорання» працівників державної податкової служби України залежно від соціально-демографічних чинників, зокрема: а) від статі (жінки більше схильні до професійного вигорання, ніж чоловіки, причому жінки більше схильні до виснаження та деперсоналізації, а чоловіки – до редукції особистих досягнень, що особливо чітко виявляється зі збільшенням віку досліджуваних чоловіків); б) від віку (встановлено досить високий рівень професійного вигорання в молодих працівників, а також у податківців 35–45 років); в) від сімейного статусу (неодружені працівники порівняно з одруженими вигорають значно більше); г) від наявності дітей та проживання разом із ними (працівники, які проживають разом із дітьми, мають дещо менший рівень професійного вигорання, ніж ті, які проживають без дітей); д) від місця проживання та віддаленості роботи від місця проживання (на рівні тенденції виявлено, що податківці, які проживають у сільській місцевості, вигорають значно більше порівняно з працівниками, які проживають у місті; найбільший рівень розвитку професійного вигорання виявлено у працівників, які живуть поблизу роботи і яких частіше за інших викликають на роботу чи призначають додаткові справи та обов’язки, а також у тих, хто живе досить далеко від роботи, витрачає менше часу на відпочинок і спілкування з сім’єю та друзями).
  9. Розроблено тренінг «Профілактика професійного вигорання працівників державної податкової служби України», інформаційно-смисловий компонент якого, відповідно до технологічного підходу (Л. Карамушка), спрямований на оволодіння знаннями про професійне вигорання та засоби його профілактики, діагностичний – на визначення особливостей власного сприйняття професійного вигорання та його наслідків, а корекційно-розвивальний – на оволодіння податківцями навичками протидії та профілактики професійного вигорання у власній професійній діяльності.
  10. Результати формувального експерименту підтвердили висунуту гіпотезу та дали можливість зробити висновок про те, що основними умовами профілактики професійного вигорання є: а) формування та систематизація знань про професійне вигорання; б) оволодіння методами діагностики професійного вигорання; в) оволодіння засобами та прийомами профілактики та подолання професійного вигорання; г) розвиток особистісних характеристик, актуальних для забезпечення психологічної стресостійкості в умовах професійної діяльності працівників державної податкової служби України.
  Здійснене дослідження відкриває перспективи для подальшого вивчення проблеми виникнення та розвитку професійного вигорання працівників державної податкової служби України: актуальним уявляється розроблення моделі психологічного консультування податківців з проблем профілактики професійного вигорання, створення та впровадження програми психологічної підготовки майбутніх податківців з метою запобігання професійному вигоранню у професійній діяльності.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абабков В. А. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии /В. А. Абабков, М. Перре. – СПб. : Речь, 2004. – 166 с.
  2. Абдюкова Н. В. Професійне вигоряння як психологічна проблема / Н. В. Абдюкова // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано–Франківськ, 2007. – Вип. 12, ч. 1. – С. 31–37.
  3. Абрумова А. Г. Анализ состояний психологического кризиса и их динамика / А. Г. Абрумова // Психологический журнал. – 1985. – № 6. – С. 107–115.
  4. Авраменко М. Л. Профілактика професійного вигорання працівників соціальної сфери. Методичні рекомендації / за заг. ред. М.Л. Авраменка. –– Л. : Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів. – 2008. – 53 с.
  5. Агапова М. В. Синдром эмоционального выгорания у работающих специалистов судей в судебно–исполнительных органах М. В. Агапова // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.psyinst.ru/library.php?part=article&id=3
  6. Акимова М. К. Психологическая диагностика / под ред. М. К. Акимовой. –– СПб. : Питер, 2005. – 303 с.
  7. Александров Ю. В. Професійна деформація співробітників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / Ю. В. Александров. – Х., 2004. – 18 с.
  8. Аминов Н. А. Социально–психологические предпосылки специальных способностей школьных психологов / Н. А. Аминов, М. В. Молоканов // Вопросы психологии. – 1992. – № 1. – С. 74–83.
  9. Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, преобразование ситуаций и психологическая защита / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1994. – Т.15. – № 1. – С. 3–18.
  10. Аппенянский А. И. К природе, терапии и профилактике «профессионального выгорания» / А. И. Аппенянский, Ю. П. Бойко, Н. Е. Кыров : материалы Междунар. уч.–практ. конф. [«Проблемы исследования синдрома выгорания и пути его коррекции у специалистов помогающих профессий: в медицинской, психологической и педагогической практике»], (Курск, 1–5 октября 2007г.) / Курский государственный университет. – Курск, 2007. – С. 6–9.
  11. Архипова Е. К. Как не выгореть дотла? Выгорание служителей / Е. К. Архипова. –СПб.: Христофор, 2006. – 112 с.
  12. Асямов С. В. Профессионально–психологический тренинг сотрудников органов внутренних дел: учеб. пособие / С. В. Асямов, Ю. С. Пулатов. – Ташкент: Из–во академии МВД Республики Узбекистан, 2001. – 141 с.
  13. Баев О. Я. Конфликты в деятельности следователя (вопросы теории). / О. Я. Баев. – Воронеж : Изд–во Воронежского ун–та, 1981. – 160 с.
  14. Балл Г .О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. – Житомир : «Рута», 2008. – 215 с.
  15. Балюк З. В. Вимоги до особистості державного службовця в контексті розвитку системи державного управління / З. В. Балюк // Вісник укр. академії держ. управління при президентові України. – 2001. – №2. – Ч.1. – С. 374–375.
  16. Бандурка О. М. Податкова міліція: Коментарі та роз’яснення чинного законодавства / О. М. Бандурка, М. К. Вишневська, В. Р. Жвалюк. – Х. : УВС, 1999. – 268 с.
  17. Бандурка О. М.. Професійна етика працівників органів внутрішніх справ: підруч. [для вищ. закл. освіти МВС України ] / О. М. Бандурка. – Х. : Вид–во НУВС, 2001. – 219 с.
  18. Барко В. І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічний аспект) / В. І. Барко. – К. : Ніка–Центр, 2002. – 284 с.
  19. Баробанова М. В. Изучение психологического содержания синдрома «эмоционального сгорания» / М. В. Баробанова // Вестник Московского государственного университета. – Серия 14: Психология. – 1995. – №1.– С. 54–58.
  20. Биография мужества. Памяти сотрудников донецкой милиции, погибших при исполнении служебного долга / авт.кол. Ю. Филатов и др. – Донецк : Юрпресс, 2002. – 335 с.
  21. Блохина Л. Н. Индивидуальные различия в психологической адаптации к условиям профессиональной деятельности у госслужащих таможенных органов / Л. Н. Блохина // Психологический журнал. – 2008. – Т.29. – № 1. – С. 79–89.
  22. Богдан С. М. Формування комунікативних якостей особистості майбутнього фахівця податкової міліції у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / С. М. Богдан. – К., 2005. – 22 с.
  23. Бойко В. В. Энергия эмоций / В. В. Бойко. – 2–е изд., доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2004. – 474 с.
  24. Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки : навч.посіб. / О. І. Бондарчук, Т. М. Вакуліч. – К. : Наук. світ., 2010. – 230 с.
  25. Бондарчук О. І. Соціально–психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності : монографія / О. І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2008. – 318 с.
  26. Боришевський М. Й. Духовність особистості: соціально–психологічна сутність, детермінанти становлення та розвитку / М. Й. Боришевський // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Ін–ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2007. – Т.IX. – Ч. 5. – С. 25–32.
  27. Брушлинський А. В. «Культурно–историческая» теория мышления исследование мышления в советской психологии / А. В. Брушлинський. – М. : Наука, 1996. – 264 с.
  28. Булатевич Н. М. Психічне вигорання у професійній діяльності вчителя: огляд зарубіжних досліджень / Н. М. Булатевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – Вип.15–16. – С. 117–120.
  29. Булатевич Н. М. Психічне вигоряння як вияв невідповідності між особистістю та стилем її життєдіяльності / Н. М. Булатевич // Науковий часопис. – К., 2007. – Вип. 19 (43). – С. 58–62.
  30. Булатевич Н. М. Синдром емоційного вигорання вчителя: роль індивідуальних й організаційних чинників / Н. М. Булатевич // Вісник Київського університету ім. Т.Г.Шевченка. – Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – К., 2005. – Вип. 22–23. – С. 47–50.
  31. Бурлачук Л. Ф. Словарь–справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер, 2001. – 372 с.
  32. Бююль А. SPSS: искусство обработки информации. Platinum Edition / Ахим Бююль, Петер Цёфель; пер. с нем. – СПб. : ООО «ДиаСофтЮП», 2005 – 608 с.
  33. Васильева Н. Ю. Психологический портрет социального работника / Н. Ю. Васильева // Социальная работа. – 1992. – №5. – С. 35–40.
  34. Василькевич Х. М. Трудоголізм як чинник виникнення синдрому психічного вигорання психолога / Х. М. Василькевич // Науковий часопис. – К., 2007. – Вип.19 (43). – С. 21–24.
  35. Ващенко І. В. Конфлікти: сучасний стан, проблеми та напрямки їх вирішення в органах внутрішніх справ: Монографія / І. В. Ващенко. – Харків : ОВС, 2002. – 256 с.
  36. Ващенко І. В. Проблема управління освітою як одна з проблем розвитку вищої освіти / І. В. Ващенко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – К., 2009. – Т. 5. – С. 375-380.
  37. Ващенко І. В. Про деякі показники емоційного вигорання працівників ОВС / І. В. Ващенко, С. Л. Андроник // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – Вип. 23. – С. 44–52.
  38. Ващенко І. В. Професійна успішність працівників правоохоронної сфери: онтологія проблематики / І. В. Ващенко // Проблеми сучасної психології: Збірник наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнко, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Вип. 12. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 860 с. – С. 159-168.
  39. Військова педагогіка, виховна та соціальна робота в підрозділах ВВ МВС / за заг. ред. В. М. Синьова. – К. : МП «Леся», 2009. – 384 с.
  40. Висоцький А. А. Динаміка циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у хворих із синдромом психоемоційного вигорання при лікуванні артіхолом та галавітом / А. А. Висоцький, В. М. Фролов, М. О. Пересадін // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – К.; Луганськ; Х., 2009. – Вип. 1–2 (88–89). – С. 313–322.
  41. Водопьянова Н. Е. Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления // Психология здоровья: учебник для вузов / под ред. Г. С. Никифоров. – СПб. : Питер, 2003. – С. 548–574.
  42. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. – 2–е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 336 с.
  43. Волкова Т. И. Об организации психологической профилактики синдрома профессионального выгорания у педагогов / Т. И. Волкова, М. В. Бородкина : материалы Международной науч.–практ. конф. [«Проблемы исследования синдрома выгорания и пути его коррекции у специалистов помогающих профессий: в медицинской, психологической и педагогической практике»], (Курск, 1–5 октября 2007 г.) / Курский государственный университет. – Курск, 2007. – С. 33–35.
  44. Выходец А. М. Культура и этика взаимоотношений налоговых инспекторов с налогоплательщиками / А. М. Выходец, Э. А. Кизимова. – К., 1999. – 270 с.
  45. Гаврилюк Л. М. Фактори ризику професійного вигорання / Л. М. Гаврилюк // Наук. вісн. – Чернівці, 2005. – Вип.262: Педагогіка та психологія. – С. 29–35.
  46. Галецька І. І. Особливості емоційного вигорання менеджерів з різним рівнем самоактуалізації / І. І. Галецька // Актуальні проблеми психології. – К., 2007. –Т.5. – Вип.6: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – С. 89–95.
  47. Говорун М. В. Проблема «професійного вигорання»: порівняльний аналіз різних професійних груп / М. В. Говорун // Збірник наукових праць. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 10: Матеріали III–ї Міжнародної науково–практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку корекційної освіти». – С. 52–55.
  48. Гончарук Н. М. Соціально–психологічний тренінг як метод формування навичок саморегуляції у педагогів з синдромом психоемоційного вигорання / Н. М. Гончарук // Збірник наукових праць. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Вип. 11. – С. 135–141.
  49. Гориславская И. Т. Решение проблемы выгорания в организации / И. Т. Гориславская // Современные технологии управления персоналом. – 2006. – №4 (1796). – С. 14–20.
  50. Гостєєва Т. В. Професійно–психологічний відбір та тренінгові методи психодіагностики кандидатів на службу в ОВС / Т. В. Гостєєва // Проблеми екстремальної та кризової психології. – Х., 2007. – Вип.2. – С. 44–51.
  51. Грабе М. Синдром выгорания – болезнь нашого времени. Почему люди выгорают и что можно против этого предпринять / М. Грабе; пер. с нем. – СПб, 2008. – 96 с.
  52. Гремлинг С. Практикум по управлению стрессом / С. Гремлинг, С. Ауэрбах; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2002. – 240 с.
  53. Гринбергер Д. Управление настроением: методы и упражнения / Д. Гринбергер, К. Падески. – СПб. : Питер, 2008. – 224 с.
  54. Гриньова М. В. Саморегуляція: навч.-метод. посіб / М. В. Гриньова. – Полтава : АСМІ, 2008. – 268 с.
  55. Грисенко Н. В. Чинники психічного вигорання представників соціономічних професій / Н. В. Грисенко // Науковий часопис. – К., 2007. – Вип. 19 (43). – С. 76–79.
  56. Грицук О. В. Емоційне вигорання у вчителів: екзистенціальний аспект / О. В. Грицук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – Вип.16. – С. 31–37.
  57. Грубі Т. В. Аналіз основних підходів до профілактики синдрому «професійного вигорання» у працівників державної податкової служби України / Т. В. Грубі // Післядипломна педагогічна освіта: європейські орієнтири та регіональні пріоритети: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 вересня 2009 р., м. Біла-Церква) / за наук. ред. В. В. Олійника, Л. М. Карамушки, Н. І. Клокар, Л. І. Даниленко. – Біла-Церква : КОІПОПК, 2009. – С. 181–183.
  58. Грубі Т. В. Взаємозв’язок між синдромом «професійного вигорання» та соціально-демографічними чинниками в працівників державної податкової служби України / Т. В. Грубі // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2010. – Т.1 – Ч.30 – С. 190–197.
  59. Грубі Т. В. Відданість персоналу організації як чинник запобігання виникненню синдрому «професійного вигорання» у працівників державної податкової служби України / Т. В. Грубі // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 18-19 травня 2011 р., Київ–Кам’янець-Подільський : Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори», 2011 р. – C.61–65.
  60. Грубі Т. В. Комплекс методик для дослідження психологічних особливостей професійної діяльності та синдрому «професійного вигорання» працівників державної податкової служби України / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2010. – Т.1 – Ч.26 – С. 238-273.
  61. Грубі Т. В. Методи профілактики та синдром «професійного вигорання» в професійній діяльності працівників державної податкової служби України / Т. В. Грубі // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 12. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 293–302.
  62. Грубі Т. В. Навчальна програма тренінгової форми «Профілактика синдрому «професійного вигорання» працівників державної податкової служби України» / Т. В. Грубі // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 6., Ч.1. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 123–136.
  63. Грубі Т. В. Основні симптоми синдрому «професійного вигорання» у працівників державної податкової служби України / Т. В. Грубі // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 11. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 172–182.
  64. Грубі Т. В.Особливості вияву синдрому професійного вигорання у працівників державної податкової служби України / Т. В. Грубі // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2009. – Т.1 – Ч.24 – С. 213–217.
  65. Грубі Т. В. Особливості професійного вигорання у працівників державної податкової служби України / Т. В. Грубі // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2010. – Т.1 – Ч.25 – С. 59–66.
  66. Грубі Т. В. Психологічні особливості професійної діяльності працівників державної податкової служби України / Т. В. Грубі // Актуальні проблеми психології, зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2008. – Т.1 – Ч.21–22 – С. 72–76.
  67. Грубі Т. В. Психологічні чинники професійного вигорання працівників державної податкової служби України / Т. В. Грубі // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2008. – Т.1 – Ч.20 – С. 42-45.
  68. Грубі Т. В. Тренінг «Профілактика професійного вигорання працівників державної податкової служби України» / Т. В. Грубі // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2011. – Т.1 – Ч.31 – С. 40-46.
  69. Губарєва О. С. Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / О. С. Губарєва. – Харків, 2005. – 18 с.
  70. Дарьялова В. А. К вопросу о профилактике синдрома выгорания / В. А. Дарьялова // материалы Международной науч.–практ. конф. [«Проблемы исследования синдрома выгорания и пути его коррекции у специалистов помогающих профессий: в медицинской, психологической и педагогической практике»], (Курск, 1–5 октября 2007г.) / Курский государственный университет. – Курск, 2007. – С. 51–54.
  71. Демина Л. Д. Психическое здоровье и защитные механизмы личности. учебное пособие / Л. Д. Демина, И. А. Ральникова. – Барнаул : Изд–во Алтайского государственного университета, 2000. – 123 с.
  72. Дідик М. М. Психолого–педагогічні основи професійної діяльності фахівців соціальної роботи в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. М. Дідик. – Тернопіль, 2001. – 20 с.
  73. Долгий О. А. Професійний ризик в діяльності працівників податкової міліції. навчальний посібник / О. А. Долгий, М. Т. Задояний, В. П. Прошко та ін. / за ред. О. О. Спиридонова. – К. : Атака–Н, 2002. – 320 с.
  74. Дубова І. О. Психологічні особливості професійного спілкування працівників міліції в екстремальних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / О. І. Дубова. – К., 2003. – 19 с.
  75. Елдышова О. А. Проблема «выгорания» в профессиональной деятельности психолога и способы профилактики / О. А. Елдышова // II Международная конференции Телефонов Доверия [«Работа переживания и психологическая помощь детям: сб. статей и тезисов выступлений»], (Москва, 25–27 октября 2007г.). – М. : Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2007. – С. 35–40.
  76. Емоційне вигорання / В. Дудяк (упоряд.). – К. : Главник, 2007. – 128 с.
  77. Єгорова О. Б. Особистісний егоцентризм як чинник емоційного вигоряння у шкільних психологів / О. Б. Єгорова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка. – К., 2007. – Т.5. – Вип.7: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – С. 95–100.
  78. Жданова І. В. Особливості ставлення до міліції у структурі оціночного компонента правосвідомості громадян / І. В. Жданова, І. В. Воробйова // Проблеми екстремальної та кризової психології. – Х., 2007. – Вип.2. – С. 28–37.
  79. Зайчикова Т. В. Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання» у вчителів: соціально–психологічні та гендерні аспекти. Навчальна програма / Т. В. Зайчикова / за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : «Міленіум», 2004. – 24 с.
  80. Зайчикова Т. В. Взаємозв’язок між синдромом «професійного вигорання» та особистісними факторами / Т. В. Зайчикова // Наук. зап. – К., 2005. – Вип. 26. – Т.2. – С. 107–114.
  81. Зайчикова Т. В. Взаємозв’язок між синдромом «професійного вигорання» та соціально–демографічними факторами вчителів / Т. В.Зайчикова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, 2006. – Т.1. – Ч.18. – С. 43–49.
  82. Зайчикова Т. В. Особливості прояву емоційного інтелекту у студентів / Т. В. Зайчикова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Част. I. – С. 240-244.
  83. Зайчикова Т. В. Технології практичної психології щодо подолання професійного вигорання майбутніх фахівців системи „людина-людина” / Т. В. Зайчикова // Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: монографія / за ред. Н. І. Пов’якель // Авт. кол. кафедри практичної психології та психотерапії: Н. І. Пов’якель, П. В. Лушин та ін. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 313–324.
  84. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» : в редакції від 5 лют. 1998 року №83/98–ВР // Офіційний Вісник України. – 1998. – № 6. – С. 41–54.
  85. Закон України «Про державну службу» // Вісн. державної служби України. – 1995. – № 1. – С. 6–11.
  86. Захаров С. П. Синдром выгорания y врачей. Стигма пpофессионализма или расплата за сочувствие / С. П. Захаров // Український медичний часопис. – 2002. – №7. – С. 14–18.
  87. Ильин Е. П. Мотивы и мотивация / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер. – 2000. – 473 с.
  88. Іваненко Б. Б. Психопрофілактика синдрому психічного вигорання: об’єктивування особистісної проблематики в малюнках майбутніх практичних психологів на теми: «Я – психолог» та «Я в службовій ситуації» / Б. Б. Іваненко, Н. В. Дметренко, С. Ш. Раджабова // Науковий часопис. – К., 2007. – Вип. 19 (43). – С. 86–109.
  89. Калашник І. В. Нівелювання тенденції до психологічної смерті як передумова профілактики психічного вигорання психолога–практика / І. В. Калашник // Науковий часопис. – К., 2007. – Вип. 19 (43). – С. 38–43.
  90. Калениченко Р. А. Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія» / Р. А. Калениченко. – К., 2004. – 19 с.
  91. Кандиба Т. О. Синдром вигорання / Т. О. Кандиба // Форум психіатрії та психотерапії. – Львів, 2003. – Т.4. – С. 59–60.
  92. Карамушка Л. М. Вплив чинників мезорівня на становлення відданості організації у персоналу банківських структур / Л. М. Карамушка, І. А. Андрєєва / матеріали І Усеукр. конгресу із соціальної психології [«Соціально–психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи»], (Київ, 18–20 жовтня 2010 р.) / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://ispp.org.ua/podiy_14_s_22.htm
  93. Карамушка Л. М. Дизайн дослідження та діагностичний інструментарій для вивчення психологічних особливостей організаційного розвитку / Л. М. Карамушка // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2009. – Т.1. – Ч. 24. – С. 196–209.
  94. Карпенко З. С. Експериментально–психологічна модель профілактики професійного «вигорання» / З. С. Карпенко // Науковий часопис. – К., 2007. – Вип. 19(43). – С. 113–117.
  95. Касьяненко М. М. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: навч. посіб. / М. М. Касьяненко, М. В. Гринюк, П. В. Цимбал. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 229 с.
  96. Кириленко О. А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу «людина–людина»: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.03 «Психологія праці, інженерна психологія» / О. А. Кириленко. – К., 2007. – 20 с.
  97. Киричук О. В. Психологія особистості: опорний конспект / О. В. Киричук. – Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості. – К. : ІПК ДСЗУ, 2003. – 46 с.
  98. Клим А. М. Криминалистическая методика расследования злоупотребления властью или служебными полномочиями / под ред. В. Ф. Ермоловича. – Минск, 2000. – 171 с.
  99. Клименко О. В. Можливості попередження виникнення синдрому психічного вигорання у психолога–практика / О. В. Клименко // Науковий часопис. – К., 2007. – Вип. 19 (43). – С. 43–45.
  100. Климов Е. А. Введение в психологию труда: уч. для вузов / Е. А. Климов. – М. : ЮНИОН, 1998. – 350 с.
  101. Клюева Н. В. Технологии работы психолога с учителем / Н. В. Клюева. – М. : ТЦ «Сфера», 2000. – 192 с.
  102. Ковальчук В. І. Модель професійного вигорання особистості в сфері освіти / В. І. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – №1 (7). – С. 147–152.
  103. Кодекс професійної етики працівника державної податкової служби України: за станом на 7 лютого 2006 р. № 59. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.kyivsta.gov.ua/about_dpa/kodeks.htm
  104. Комплекс методик для діагностики синдрому «професійного вигорання» у вчителів / [Карамушка Л. М., Зайчикова Т. В., Ковальчук О. С., Федосова Г. Л., Філатова О. Ф., Філь О. А.]. – К. : Міленіум, 2004. – 24 с.
  105. Корнєв О. М. Професійно–психологічна підготовка працівників підрозділів швидкого реагування міліції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / О. М. Корнєв. – К., 2001. – 18 с.
  106. Костюк Г. С. Навчально–виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К. : Рад. Школа, 1989. – 608 с.
  107. Кризове психологічне консультування / Т. М. Титаренко. – К. : ГЛАВНИК, 2004. – 96 с.
  108. Кулева Е. Б. Саморегуляция в профессиональной подготовке социальных работников / Е. Б. Кулева // Вестник психосоциальной и коррекционно–реабилитационной работы. – 1996. – №1. – С. 3–10.
  109. Куфлієвський А. С. Оцінка рівня емоційного «вигорання» у працівників пожежно–рятувальних підрозділів МНС України / А. С. Куфлієвський // Проблеми екстремальної та кризової психології. – Х., 2007. – Вип. 2. – С. 70–79.
  110. Куфлієвський А. С. Соціально–психологічні детермінанти розвитку синдрому «вигорання» серед працівників пожежно–рятувальних підрозділів МНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах» / А. С. Куфлієвський. – Х., 2006. – 22 с.
  111. Лащенко С. В. Про «вигорання» і джерело оптимізму / С. В. Лащенко // Кримська світлиця. – 2006. – №1. – С. 16–19.
  112. Леженіна Л. М. Методи дослідження емоційного вигорання / Л. М. Леженіна // Наука і освіта. – 2008. – № 8–9. – С. 37–49.
  113. Леонова А. Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса / А. Б. Леонова // Вестник психосоциальной и коррекционно–реабилитационной работы. – 2001.– №11. – С. 2–16.
  114. Леонова А. Б. Профессиональный стресс в процессе организационных изменений / А. Б. Леонова, И. А. Мотовилина // Психологический журнал. – 2006. – Т.27. – № 2. – С. 79–92.
  115. Лефтеров В. О. Підготовка працівників правоохоронних органів до дії в екстремальних умовах засобами психотренінгу / В. О. Лефтеров // Актуальні проблеми психології. – К., 2007. – Т.5. – Вип.6: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – С. 217–221.
  116. Лисенко В. В. Виявлення податковою міліцією ухилень від сплати податків / В. В. Лисенко. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – 168 с.
  117. Ложкин Г. В. Проблема бессознательного и психологическое выгорание спортивного педагога / Г. В. Ложкин, В .И. Ковальчук // Психология. – 2001. – №5. – С. 21–41.
  118. Ложкин Г. В. Психическое «выгорание» лидера / Г. В. Ложкин, А. М. Выдай // Персонал. – 1999. – № 6. – С. 36–43.
  119. Лонюк І. І. Організація правового забезпечення діяльності органів ДПС України: Курс лекцій / І. І. Лонюк, Г. М. Самілик, В. Т. Капріца. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. – 111 с.
  120. Макарова А. Г. Синдром эмоционального выгорания / А. Г. Макарова // Психотерапия. – 2003. – №11. – С. 20–25.
  121. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого–педагогічного дослідження / С. Д. Максименко. – К. : НДІП, 1990. – 240 с.
  122. Максименко С. Д. Технологія спілкування (комунікативна компетентність учителя : сутність і шляхи формування) / С. Д. Максименко, М. М. Заброцький. –К. : Главник, 2005. – 112 с.
  123. Максимова Н. Ю. О склонности подростков к аддиктивному поведению / Н. Ю. Максимова // Психологический журнал. – 1996. – Т.13. – №3. – С. 149–152.
  124. Малишева К. О. Синдром «емоційного вигоряння» психолога–консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук. : спец 19.00.04 «Медична психологія» / К. О. Малишева. – К., 2003. – 16 с.
  125. Мардер Л. Д. Игры в самих себя. Как предотвратить профессиональное выгорание / Л. Д. Мардер // Первое сентября. – 2005. – № 75. – С. 23–28.
  126. Мартинюк О. Ю. Ціннісні орієнтації та проблема «професійного вигорання» практичного психолога / О. Ю. Мартинюк // Наук. зап. – К., 2005. – Т.3. – Вип.26. – С. 101–105.
  127. Мартынова Т. Н. Исследование формирования синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности социальных работников / Т. Н. Мартынова, О. П. Бусовикова // Сибирская психология сегодня: сб. науч. трудов. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2003. – Вып. 2. – 410 с.
  128. Маслач К. Профессиональное выгорание: как люди справляются / К. Масач // Практикум по социальной психологии.– СПб. : Питер, 2001. – 234 с.
  129. Матвієнко О. М. Культура здоров'я персоналу та синдром психоемоційного «вигорання»: стратегія і тактика подолання / О. М. Матвієнко, М. П. Пересадін, Є. В. Андросов // Персонал. – 2007. – № 1. – С. 13–16.
  130. Медведєв В. С. Професійна деформація співробітників пенітенціарних установ: навч. посіб. / Українська академія внутрішніх справ; Київський ін–т внутрішніх справ. Кафедра психології. – К., 1996. – 80 с.
  131. Международная классификация болезней (10–й пересмотр) / под ред. Ю. Л. Нуллера, С. Ю. Циркина. – М. : Сфера, 2005. – 307 с.
  132. Менеджмент персоналу в органах державної податкової служби України / [Барабанова Н. І., Гацька Л. Л., Євтушенко Г. І., Журавський В. Л.] – Ірпінь : Академія ДПС України, 2003. – 184 с.
  133. Методичні рекомендації «Профілактика професійного вигорання працівників соціальної сфери» / за заг. ред. М. Л. Авраменка. – Л. : Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, 2008. – 53 с.
  134. Мілорадова Н. Е. Специфіка слідчої діяльності та фактори, що її ускладнюють / Н. Е. Мілорадова // Проблеми екстремальної та кризової психології. – Х., 2007. – Вип.2. – С. 116–127.
  135. Моляко В. А. Психологическая готовность к труду на современном производстве / В. О. Моляко // Трудовая подготовка учащихся в межшкольных комбинатах: Психологический аспект / под ред. В. А. Моляко. – К.: Рад. школа, 1988. – С. 7–13.
  136. Моляко В. О. Творчий потенціал людини як психологічна проблема / В. О. Моляко // Обдарована дитина. – 2005. – №6 – С. 2–9.
  137. Морозова Т. Р. Експрес–діагностика перевтоми у працівників органів внутрішніх справ України / Т. Р. Морозов // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К., 2001. – Т.1. – Ч.2. – С. 137–141.
  138. Москаленко А. П. Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ: вивчення та корекція: наук.–практ. посібник / А. П. Москаленко, Д. О. Кобзін, А. А. Стародубцев / за ред. В. О. Соболєв. – Харків : Ун–т внутр. справ, 1999. – 98 с.
  139. Москаленко В. В. Конфлікт / В. В. Москаленко // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 5. – С. 13–16.
  140. Москаленко В. В. Соціальна психологія : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Москаленко. К. : Центр учбової літератури, 2005. – 624 с.
  141. Наенко Н. И. Природа психической напряженности / Н. И. Наенко.– М., 1976. – С. 5–20.
  142. Назарук Н. В. Психологічні засоби профілактики «професійного вигорання» вчителя : дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»/ Н. В. Назарук. – Івано–Франків., 2007. – 205 с.
  143. Оніщенко Н. В. Оцінка рівня емоційного вигорання у працівників слідчих органів з р
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины