ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ : ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
 • Кол-во страниц:
 • 244
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. С. КОСТЮКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
  ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. С. КОСТЮКА


  На правах рукопису


  Ковальчук Олена Степанівна


  УДК 159.9:172.37.03:334.7  ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ  Спеціальність 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія  Дисертаціяна здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник:
  Винославська Олена Василівна,
  Кандидат психологічних наук,
  Доцент  Київ-2012  Зміст  ВСТУП ……………………………………………………… ………………….…4
  Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ………...14
  1.1. Роль і місце соціальної відповідальності в системі психологічного знання ………………………………………………………………………..…….14
  1.2. Сутність та значення соціальної відповідальності для сучасних організацій.………………….………………………………………………………31
  1.3. Психологічні особливості підготовки інженерів до діяльності в сучасних організаціях…………………….…...............................................................…...…40
  Висновки до розділу 1………………….……………………………………..…..49
  Розділ 2. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИМІРУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ.………………………………..………55
  2.1. Класифікація методик виміру соціальної відповідальності особистості…………………………………………………………..…………….55
  2.2. Розробка та апробація психодіагностичного інструментарію для виміру соціальної відповідальності особистості……………….…………………..……67
  2.2.1. Методологія та етапи розробки опитувальника SRS-37…………..….…67
  2.2.2. Пошуковий етап розробки опитувальника SRS-37……………….……...69
  2.2.3. Другий етап розробки опитувальника SRS-37, версії опитувальника для виміру соціальної відповідальності………………………………………75
  2.2.4. Реконструкція факторної структури……………………………………...76
  2.2.5. Показники надійності опитувальника SRS-37……………………….…..78
  2.2.6. Перевірка валідності опитувальника SRS-37………………………….…83
  2.2.7. Стандартизація опитувальника SRS-37……………………………....…..89
  2.3. П'ятифакторна модель соціальної відповідальності особистості……….91
  Висновки до розділу 2…………………………………………………….…….103
  Розділ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ…………………………………...…………………………….…..107
  3.1. Мета, завдання, методика й організація констатувального етапу дослідження………………………………………………………………….….107
  3.2. Зміст і структура соціальної відповідальності інженерів……….………126
  3.3. Зв'язок соціальної відповідальності з особистісними властивостями майбутніх інженерів……………………………………………………………132
  Висновки до розділу 3………………………………………………………….141
  Розділ 4. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ……………..…………………………………………….………..142
  4.1. Мета, завдання, організація формувального етапу експерименту……..142
  4.2.1. Зміст навчальної програми дисципліни "Соціальна відповідальність в інженерії"………………………………………………………………………..148
  4.2.2. Система тренінгових занять для розвитку соціальної відповідальності…………...…………………………………………………....154
  4.3.1. Експериментальне впровадження системи тренінгових занять з розвитку соціальної відповідальності майбутніх інженерів ……..……………….…....162
  Висновки до розділу 4…….………………………………………….………...163
  ВИСНОВКИ…….………………………………………………………………170
  ЛІТЕРАТУРА...………………………………….…………….………….…….172
  ДОДАТКИ……………………………………..………………………………..197  ВСТУП


  Актуальність дослідження. Проблема формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів на сьогодні є стратегічною метою для провідних технічних університетів. Це пов’язане з розвитком інноваційних тенденцій у сфері бізнесу, промисловості та освіти як на світовому, так і на національному рівнях. Особливого значення набуває психологічний фактор у процесі оволодіння майбутніми спеціалістами знаннями, вміннями та навичками соціальної відповідальності в інженерії. Соціальна відповідальність формується у свідомості людини та проявляється у поведінці індивіда. Етична поведінка інженера в сучасних організаціях зумовлюється наявністю у представників цієї професії таких визначальних якостей як відповідальність, чесність, неупередженість, справедливість, окрім того, вона має здійснюватись на користь здоров’я, безпеки та благополуччя людства. Інженер європейського рівня працює згідно зі стандартами професійної етики, яка вимагає дотримання моральних принципів та соціальних норм, особливо при здійсненні нових відкриттів та впровадженні нових технологій.
  Складність дослідження феномену соціальної відповідальності особистості інженера обумовлюється наступними чинниками: по-перше, міждисциплінарність та полісемантичність ускладнюють концептуалізацію соціальної відповідальності (у період з 1950-х по 2010-й рр. наукова спільнота не могла дійти до консенсусу щодо загальновизнаної дефініції). По-друге, соціальна відповідальність інженера – це складний понятійний блок, до якого входить відповідальність як критерій оцінки рівня моральної зрілості (Л. Анциферова, О. Винославська, Л. Колберг, Дж. Лавінджер, Ж. Піаже, К. Хелкана), відповідальність як генералізована якість особистості (Л. Грядунова, Н. Коломінський, Н. Мінкіна, В. Розанова), соціальна відповідальність як інтегральна полісистемна характеристика спеціаліста (О. Лазорко, Г. Ложкін, К. Муздибаєв, В. Прядеін, І. Сагань, Н. Севостьянова, Л. Татомир) та відповідальність інженера як суб’єкта діяльності в організації (К. Міллер, Ч. Харрис, М. Прічард, М. Ребінс, Г. Чепмен, Д. Синглетон, Г. Ленк, М. Кйод, Р. Кларк, Х. Зандвоорт Дж. Ледд, Е. Лейтон, Д. Джонсон, Ч. Хуфф). Широкий спектр релевантних їй феноменів представлено у площині психологічних підходів (Г. Балл, Р. Кеттелл, Г. Костюк, С. Максименко, М. Савчин, Дж. Роттер) та в контексті професійного розвитку особистості (І. Ващенко, Ж. Вірна, Н. Волянюк, Е. Зеєр, Є. Клімов, Л. Мітіна, В. Моляко).
  Поряд з науковим інтересом до концептуалізації феномену соціальної відповідальності окремо постала проблема розвитку прикладного її аспекту – розробки та адаптації діагностичного інструментарію для виміру відповідальності (Л. Дементій, І. Кочарян, В. Прядеін, М. Савчин, В. Сахарова), зокрема, соціальної відповідальності особистості (Л. Берковиць, Г. Гоу, А. Журавльов, К. Луттерман, П. Салковскис, О. Слободськой), а також соціальної відповідальності організацій (К. Басу, Ю. Благов, Х. Годос-Дієз, Л. Картер, Ф. Маон, Г. Палацо, А. Сінгхапакді, Р. Фернандез-Гаго, Б. Шталь).
  На сучасному етапі розвитку психології серед робіт, що присвячено теоретичним засадам та практичним розробкам з розвитку соціальної відповідальності в умовах технічного університету, необхідно відмітити праці Л. Ванасупа, В. Вейл, М. Дейвіса, Х. Зандвоорта, М. Кйода, Р. Кларка, О. Лапузіної, М. Прічарда, М. Ребінса, О. Романовського, Ч. Харріса.
  Проте в організаційній психології феномен соціальної відповідальності інженера системно ще не вивчався.
  Важливість даної наукової проблеми та її недостатня розробленість зумовили вибір теми дослідження: “Психологічні умови формування в технічних університетах соціальної відповідальності майбутніх інженерів”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематики основним напрямам дослідження Національного технічного університету України “КПІ”, проведених в рамках комплексних науково-дослідних тем: “Теорія і практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку особистості у закладах вищої технічної освіти” (номер державної реєстрації 0111U000523).
  Тему дисертаційної роботи затверджено Вченою радою Національного технічного університету України “КПІ” (протокол № 6 від 25 червня 2009 р.) та узгоджено Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 6 від 29 вересня 2009 р.).
  Об’єктом дослідження є соціальна відповідальність майбутніх інженерів.
  Предметом дослідження є психологічні особливості формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів.
  Мета дослідження полягає у вивченні змісту та складових соціальної відповідальності майбутніх інженерів, а також у визначенні психологічних умов розвитку соціальної відповідальності майбутніх інженерів.
  У своєму дослідженні ми виходили із загального припущення про те, що:
   соціальна відповідальність як інтегральна характеристика особистості має свої специфічні ознаки, що проявляються у свідомості та поведінці індивіда, вони обумовлені віковими, професійними, гендерними і культурними чинниками.
   складові соціальної відповідальності як психологічного конструкту можна розвивати за умов забезпечення комплексного психологічного супроводу в технічному університеті.
  Для реалізації мети дослідження були поставлені наступні завдання:
  1. На основі аналізу наукової літератури вивчити феномен соціальної відповідальності інженерів.
  2. Розробити психодіагностичний інструментарій для виміру соціальної відповідальності майбутніх інженерів, дослідити зв’язок соціальної відповідальності з особистісними характеристиками.
  3. Побудувати модель соціальної відповідальності особистості.
  4. Виявити психологічні умови формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів.
  5. Розробити та апробувати систему тренінгових занять для розвитку соціальної відповідальності майбутніх інженерів.
  Методологічну і теоретичну основу дисертації становлять положення про психологічні уявлення про сутність відповідальності (Г. Балл, М. Лемківський, К. Муздибаєв, М. Савчин, Л. Татомир, Ю. Швалб), ідеї про співвідношення індивідуальної, колективної та соціальної відповідальності (К. Муздибаєв, М. Савчин, В. Сахарова), концепції психології особистості (Б. Ананьєв, Л. Виготський, Р. Кеттелл, С. Розенцвейг, Дж. Роттер), положення про соціально-психологічні аспекти організаційної психології (А. Журавльов, Л. Карамушка, Н. Коломінський, О. Лазорко, Г. Ложкін, Л. Орбан-Лембрик, В. Третьяченко), положення про етико-психологічні засади професійної діяльності та моральності (Л. Анциферова, М. Боришевський, О. Винославська, В. Знакoв, Л. Колберг, А. Купрейченко, Е. Носенко), принцип системного детермінізму (Б. Ананьєв, Л. Виготський, В. Зінченко, Б. Ломов, В. М’ясищев, А. Петровський, М. Ярошевський), суб’єктний підхід до вивчення психіки і розкриття сутності людини як самотворчої особистості (Б. Ананьєв, А. Брушлинський, С. Рубінштейн, Ж. Вірна, Н. Волянюк, О. Леонтьєв, С. Максименко, В. Моляко, С. Московичі, Ж. Піаже, О. Саннікова, В. Татенко, О. Чебикін).
  Методи дослідження. Для досягнення мети і вирішення завдань дослідження використовувався наступний комплекс методів:
   теоретичні методи: теоретичний аналіз проблеми, індукція, абстрагування, узагальнення, систематизація, моделювання, що застосовується для узагальнення теоретико-методологічних засад формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів;
   емпіричні методи: спостереження, бесіда, інтерв’ю, відкрите анкетування, метод асоціацій; опитувальник для визначення складових та рівня розвитку соціальної відповідальності особистості (SRS-37 – Social responsibility scale); для визначення спрямованості особистості – шкала внутрішнього та зовнішнього контролю Дж. Роттера (Internal-External Control Scale, 1966); методики для виміру особистісних властивостей – 16-факторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла (16 PF – опитувальник) та опитувальник “Велика п’ятірка” (модель Л. Голдберга), який апробовано для української вибірки у дослідженні Л. Бурлачука та Д. Корольова, методика дослідження соціально відповідальної поведінки – проективний тест “Ділові ситуації” (Н. Хітровою, модифікація тесту С. Розенцвейга), метод експертної оцінки особистості, констатувальний та формувальний експерименти;
   методи активного соціально-психологічного навчання (соціально-психологічний тренінг, рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій тощо) для розвитку соціальної відповідальності майбутніх інженерів;
   методи математичної обробки даних (факторний, кореляційний, дисперсійний, кластерний аналіз) для аналізу та графічної презентації результатів.
  Статистична обробка даних і графічна презентація результатів здійснювалась за допомогою пакета статистичних програм STATISTICA (версія 15.0).
  Організація дослідження. Дослідження здійснювалось у чотири етапи протягом 2007–2011 рр.
  На першому етапі (2007–2008 рр.) зроблено теоретико-методологічний аналіз проблеми дослідження феномену соціальної відповідальності, розроблено програму дослідження. Представлено теоретико-методологічний аналіз проблеми соціальної відповідальності особистості. Встановлено роль та місце феномена соціальної відповідальності інженера в системі психологічного знання, визначено чинники, що впливають на розвиток соціальної відповідальності майбутніх інженерів.
  На другому етапі (2008–2010 рр.) розроблено психодіагностичний інструментарій для виміру соціальної відповідальності особистості. Виконано перевірку надійності, валідності (критеріальної та конструктивної) розробленого опитувальника. Розраховано стенові норми для шкал опитувальника соціальної відповідальності особистості (SRS-37).
  На третьому етапі (2008–2010 рр.) проведено констатувальний експеримент з метою визначення професійних, гендерних та крос-культурних особливостей соціальної відповідальності майбутніх інженерів.
  На четвертому етапі (2009–2012 рр.) проведено формувальний експеримент, що фокусувався на розробці та впровадженні системи тренінгових занять для розвитку соціальної відповідальності майбутніх інженерів у технічному університеті.
  Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на базі Національного технічного університету України “КПІ” (м. Київ) та Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ). Дослідженням було охоплено 431 особу, що спеціалізувались в інженерії різного професійного спрямування.
  Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечувалися методологічним обґрунтуванням вихідних положень; використанням методів, які є адекватними меті та завданням дослідження; репрезентативністю вибірки; кількісним та якісним аналізом отриманих результатів; статистичною оцінкою емпіричних даних методами математичної статистики.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:
  – вперше розроблено опитувальник SRS-37 для діагностики соціальної відповідальності особистості для української вибірки, зроблено його психометричну перевірку;
  – вперше зроблено класифікацію методик дослідження соціальної відповідальності особистості та її корелят;
  – вперше розроблено апостеріорну п’ятифакторну модель соціальної відповідальності особистості, що складається зі складових: моральної свідомості, громадянської свідомості, законосвідомості, рефлексії наслідків своїх дій та альтруїзму. Ця модель стала основою при розробці тренінгу для розвитку соціальної відповідальності майбутніх інженерів;
  – набули подальшого розвитку теоретичні уявлення щодо культурної та гендерної детермінації соціальної відповідальності особистості;
  – дістало уточнення положення про переклад термінології концепції соціальної відповідальності;
  – здійснено аналіз результатів експериментального впровадження системи тренінгових занять з розвитку соціальної відповідальності, розроблено навчальну програму дисципліни “Соціальна відповідальність в інженерії” для технічного університету;
  – поглиблено теоретичні уявлення про особливості соціальної відповідальності в інженерній діяльності, зокрема про специфіку соціальної відповідальності для різних видів інженерної діяльності.
  Теоретичне значення роботи полягає у поглибленні знань про роль та компоненти соціальної відповідальності особистості, визначенні основних психологічних умов формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів, розроблено апостеріорну п’ятифакторну модель соціальної відповідальності особистості.
  Практичне значення отриманих результатів полягає у:
  – використанні розробленого опитувальника SRS-37 для діагностики соціальної відповідальності особистості, визначенні рівнів сформованості її складових;
  – визначенні культурних особливостей соціальної відповідальності за допомогою опитувальника SRS-37. Опитувальник адаптовано та перекладено англійською, російською та турецькою мовами;
  – застосуванні адаптованих методик зарубіжних авторів для дослідження соціальної відповідальності особистості;
  – у розробці тренінгової програми для розвитку соціальної відповідальності майбутніх інженерів;
  – використанні теоретичної частини роботи при розробці навчальних програм зі спецкурсу “Соціальна відповідальність в інженерії” у вищих технічних навчальних закладах України та світу.
  Результати дослідження були впроваджені у навчальний процес Національного технічного університету України “КПІ” (м. Київ, довідка про впровадження № 12735 від 06 вересня 2011 р.), Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ) (довідка про впровадження № 38 46-706 від 17 листопада 2010 р.), Міжнародного інституту бізнесу (м. Київ) (довідка про впровадження № 25-74-62 від 22 березня 2011 р.), Національного університету “Львівська політехніка” (м. Львів) (довідка про впровадження № 05-04-2011 від 05 квітня 2011 р.), Севастопольського міського гуманітарного університету (м. Севастополь) (довідка про впровадження № 48 від 22 вересня 2011 р.), Севастопольського національного технічного університету (м. Севастополь) (довідка про впровадження № 98-10/396 від 21 вересня 2011 р.) у рамках курсів "Психологія", "Організаційна психологія", "Психологія управління", "Соціальна психологія", "Психологія самосвідомості", "Конфліктологія", "Політична психологія", "Юридична психологія".
  Особистий внесок здобувача. У навчальній робочій програмі “Соціальна відповідальність в інженерії”, що опубліковано у співавторстві з О.В. Винославською, О.В. Лазорко та А.М. Сингаївською, автору дисертації належить аналіз теоретичних та зарубіжних досліджень щодо специфіки соціальної відповідальності у професійно-інженерній діяльності, психологічних профілів інженера, етичних кодексів інженерів за спеціалізацією, розробка тренінгових занять для формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів в умовах технічного університету.
  Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та практичні результати, які висвітлені в публікаціях автора, доповідались та обговорювались на засіданнях кафедри психології і педагогіки Національного технічного університету України “КПІ”. Основний зміст роботи доповідався автором на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях в Україні: “Психологічні та соціально-економічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх закладів” (Біла Церква, 2008); “Психологічні основи ефективної діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін” (Запоріжжя, 2008); “Соціально-психологічні трансформації особистості та суспільства на сучасному етапі” (Чернігів, 2008); “Управління в освіті” (Львів, 2009); “Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій” (Керч, 2009); “Актуальні проблеми сучасної освіти у світлі вимог Болонського процесу” (Севастополь, 2009); “Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи” (Київ, 2009); “Сучасні проблеми управління” (Київ, 2009); “ІІ Всеукраїнський психологічний конгрес, присвячений 110 річниці від дня народження Г.С. Костюка” (Київ, 2010); “Особистість у просторі культури” (Севастополь, 2010); “Итоги Болонского процесса: психолого-педагогические основы формирования личности конкурентоспособного специалиста” (Севастополь, 2010); “Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби” (Луцьк, 2010); “Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні” (Київ, 2010); “Psychological aspects of innovative changes in organization and organizational development” (Kyiv, 2010); “Перші Сіверянські соціально-психологічні читання” (Чернігів, 2010); “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (Київ, 2010), “Друга міжнародна науково-практична конференція” “Виклики та потреби бізнесу XXI століття” (Київ, 2011), “Управління в освіті” (Львів, 2011), “Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства” (Київ, 2011).
  Результати дисертаційного дослідження репрезентовано на міжнародних психологічних конгресах та конференціях, а саме: XXIX International Congress of Psychology (Berlin, Germany, 2008); XIVth European Conference on Developmental Psychology (Vilnius, Lithuania, 2009); 2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility (Istanbul, Turkey, 2010); 5th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences Humanities (London, the UK, 2010); 11th European Conference on Psychological Assessment of Personality (Riga, Latvia, 2011).
  Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 4 статтях, які оприлюднено у наукових фахових виданнях із психології, що включено до списку, який затверджений МОНмолодьспорту України, у 6 статтях в інших виданнях та 15 тезах наукових конференцій.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, списку літератури з 237 найменувань. Основний обсяг дисертації складає 164 сторінки. Робота містить 26 таблиць, 11 рисунків на 30 сторінках і 5 додатків на 48 сторінках. Повний обсяг дисертації 243 сторінки.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове розв’язання наукової проблеми формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів на підставі систематизації наукових підходів до вивчення даної проблеми та поглиблення теоретичних уявлень щодо змісту, структури, типології та діагностики соціально відповідальної поведінки майбутніх спеціалістів.
  Отримані у результаті дослідження теоретичні та емпіричні дані свідчать про досягнення його мети і дають змогу сформулювати такі висновки:
  1. З урахуванням основних підходів організаційної та загальної психології доведено, що соціальна відповідальність є інтегральною та генералізованою характеристикою (якістю) особистості, яка є способом психологічної регуляції діяльності, що здійснюється свідомо і добровільно і проявляється у дотриманні норм та інтересів суспільства, у внутрішніх зобов’язаннях, добросовісності, сумлінності, етичній поведінці та самоконтролі. Феномен соціальної відповідальності інженера проникає через такі психологічні галузі, які виникли на базі загальної психології, як соціальна психологія, організаційна психологія, інженерна психологія, юридична психологія, економічна психологія та екологічна психологія. Підґрунтям означення наук, вказаних вище, стала загальновизнана дефініція соціальної відповідальності, задекларована у стандарті ISO 26000:2010 “Керівництво з соціальної відповідальності”.
  2. Розроблено опитувальних для виміру соціальної відповідальності особистості SRS-37, що складається з 6 шкал: загального показника соціальної відповідальності, моральної свідомості, громадянської свідомості, законосвідомості, рефлексії наслідків своїх дій та альтруїзму; проведено його стандартизацію і психометричну перевірку. Опитувальник може використовуватись у дослідницьких цілях, а також для індивідуальної та групової діагностики.
  3. У процесі експерименту на основі факторного аналізу винайдено апостеріорну п’ятифакторну модель соціальної відповідальності особистості, яка містить: а) громадянську свідомість, що включає відповідальність перед суспільством, добробут, благополуччя людства, усвідомлення важливості бути громадянином своєї країни, патріотизм; б) законосвідомість, що відображається
  в уявленнях особистості про право, закон, оцінки, настановлення та проявляється в правовій регуляції поведінки; в) рефлексію наслідків своїх дій, яка виявляється в осмисленні ситуації, мотивів, аналізі подій, процесі прийняття рішень, схильності до самоаналізу в різних життєвих ситуаціях; г) моральну свідомість, де виділено моральні судження (що людина говорить про етичні ситуації), етичну поведінку (як людина себе поводить) та моральні почуття (що відчуває людина в етичній ситуації); д) альтруїзм – схильність до самопожертвування, надання переваг інтересам інших людей, відчуття щастя.
  4. Показано, що на особливості соціальної відповідальності особистості інженера впливає система чинників: психологічних, організаційно-професійних, соціально-демографічних. Виявлено гендерний аспект соціальної відповідальності, а саме статистично значущі розбіжності за t-критерієм Стьюдента: жінки продемонстрували більш високий рівень виявлення соціальної відповідальності, ніж чоловіки за шкалою загального показника, громадянської та моральної свідомості. Обґрунтовано культурну детермінованість соціальної відповідальності: українські майбутні інженери розглядають соціальну відповідальність як обов’язок, виконання завдань та ретроспективну рефлексію, натомість турецькі майбутні інженери асоціюють соціальну відповідальність з сімейною турботою, міжособистісними стосунками, контролем та порядком у суспільстві.
  5. Результатами формувального експерименту підтверджено припущення, поставлене на початку дослідження, і показали, що у технічному університеті соціальну відповідальність майбутніх інженерів доцільно формувати за умов забезпечення комплексного психологічного супроводу розвитку її складових – зовнішньо детермінованих: громадянської свідомості, законосвідомості, і внутрішньо детермінованих: рефлексії наслідків своїх дій, моральної свідомості, альтруїзму.
  6. Виявлено статистично значущі зв’язки соціальної відповідальності з інтернальною спрямованістю особистості (r=,3136 при p=,001), нормативністю поведінки (r=,3453 при p=,001), самоконтролем (r=,2277 при p=,002), доброзичливістю (r=,2656 при p=,001), свідомістю (r=,2643 при p=,001). З’ясовано, що особи, які мають більш високі показники за означеними характеристиками демонструють більш високий рівень соціальної відповідальності.
  8. Констатовано, що в умовах технічного університету соціальну відповідальність майбутніх інженерів доцільно формувати за допомогою системи тренінгових занять, яка складається з: а) інформаційно-смислового компоненту “Соціальна відповідальність в інженерії та суспільство”, сфокусованого на оволодіння знаннями про концептуальні основи соціальної відповідальності, місце соціальної відповідальності в діяльності організації, специфіку соціальної відповідальності особистості на інженерних посадах, етичне підґрунтя відповідальності у професіях “людина-техніка”; б) діагностичного компоненту “Діагностика рівня соціальної відповідальності особистості інженера”, метою якого є оволодіння уміннями та навичками діагностики компонентів соціальної відповідальності, а також визначення рівня їх сформованості та в) корекційно-розвивального компоненту “Психологічні умови формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів”, націленого на розвиток означених аспектів соціальної відповідальності.
  8. Результати, отримані в ході проведення тренінгових занять, спрямованих на розвиток соціальної відповідальності майбутніх інженерів, в експериментальній групі студентів Національного технічного університету України “КПІ” показали, що після його проходження майбутні фахівці зможуть розв’язувати етичні дилеми, які виникають у процесі роботи, обирати найоптимальніші варіанти їх вирішення, знати свої права і обов’язки, в подальшому самостійно створювати і розвивати своє моральнісне ставлення до роботи, взаємодії з іншими людьми та навколишнім середовищем.
  Перспективи подальшого дослідження полягають у розвитку психологічних теоретичних положень та підходів стосовно соціальної відповідальності особистості, у розробці прикладних аспектів феномену соціальної відповідальності. Пропоновані напрямки дослідження такі: а) емпірично більш глибино дослідити модель соціальної відповідальності особистості (кожен елемент моделі (громадянська свідомість, законосвідомість, рефлексія наслідків своїх дій, альтруїзм) є окремим феноменом та заслуговує на окреме дослідження); б) створити психодіагностичний інструментарій для виміру соціальної відповідальності українських організацій, здійснити його психометричну перевірку; в) продовжити роботу з адаптації існуючих методик дослідження соціальної відповідальності закордонних авторів; г) визначити психологічні кроскультурні особливості прояву соціальної відповідальності представників та організацій інших країн.
  ЛІТЕРАТУРА

  1. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов / Адлер А. ; Пер. с англ. А. А. Валеева и Р. А. Валеевой. (The Education of Children. Gateway Editions, Ltd South Bend Indiana, 1978). – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 448 с.
  2. Аксеновская Л. Н. Ордерная концепция организационной культуры: вопросы методологии : в 3 кн. Назва? / Л. Н. Аксеновская. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2005. – 348 с.
  3. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – С.Пб. : Питер, 2001. — 288 с.
  4. Анцыферова Л. И. Связь морального сознания с нравственным поведением человека (По м-лам исследований Лоуренса Колберга и его школы) / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1999. – Т. 20. – № 3. – С. 5 – 17.
  5. Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. – Вид. 2-е, доповн. – Житомир : Рута ; Волинь, 2008. – 232 с.
  6. Балл Г. А. Успешность индивида в контексте связи между уровнями его личностного развития и социальной адаптированности / Г. А. Балл // Итоги Болонского процесса: психолого-педагогические основы формирования личности конкурентоспособного специалиста : материалы Всеукр. науч. конф., Севастополь, 20-22 сент. 2010 г. / Министерство образования и науки Украины, Севастоп. нац. техн. ун-т [и др.; редкол.: Смирнова Т.В. ; науч. ред. О. Н. Головко]. – Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2010. – С. 139 – 140.
  7. Бегма Ю. Якісне дослідження методів впровадження соціальної відповідальності в Україні / Бегма Ю., Вінников О., Редько О. – К. : Факт, 2006. – 130 с.

  8. Беляева И. Ю. Корпоративная социальная ответственность: проблемы взаимодействия бизнеса и власти / И. Ю. Беляева // Бизнес образование. – 2008. – Вып. 1. – № 24. – С. 72 – 79.
  9. Бережна Л. М. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників / Л. М. Бережна, Н. А. Міщенко, Г. В. Овсеєнко, О. І. Трифонова та ін. – Вип. 1 : "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності". – Краматорськ : Центр продуктивності, 2008. – 363 с.
  10. Благов Ю. Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции / Ю. Е. Благов. – Высшая школа менеджмента СпбГУ. – С.Пб. : Высшая школа менеджмента, 2010. – 272 с.
  11. Бондаренко А. Ф. Международная монографія: актуальные проблемы современной психологии / А. Ф. Бондаренко // Психологический журнал. – 2000.– Т. 21. – № 6. – С. 104 – 109.
  12. Бондарчук О. І. Проблеми забезпечення гендерної рівності в управлінні вищою школою: соціально-психологічний аспект / І. О. Бондарчук, В. І. Горчинська // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць. – №. 5 (16). – 2006. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля. – С. 21 – 26.
  13. Бреусенко-Кузнецов А.А. Теории личности: зарубежный опыт теоритезации / А. А. Бреусенко-Кузнецов. – К. : Миллениум, 2008. – 442 с.
  14. Бурлачук Л. Ф. Адаптация опросника для пяти факторов личности / Л . Ф. Бурлачук, Д. К. Королев // Вопросы психологии. – 2001. – № 1. – С. 126 – 134.
  15. Васильев В. Л. Юридическая психология / В. Л. Васильев. – М. : Москва. – С. 604 – 632.
  16. Ващенко І. В. Дослідження проблеми конфлікту в психології / І. В. Ващенко // Психологiя : зб. наук. праць. – К. : НПУ iм. М. П. Драгоманова. – Вип. 17. – 2002. – С. 35 – 49.
  17. Ведение в психологию / Под общ. ред. А. В. Петровского. – М. : Академия, 1996. – 496 с.
  18. Величковский Б. М. Когнитивная наука: Основы психологии познания : в 2 т. Т. 1. назва / Б. М. Величковский. – М. : Смысл : Академия, 2006. – 448 с.
  19. Вієвська М. Формування соціальної відповідальності в майбутніх інженерів з економіки у системі професійної підготовки / М. Вієвська // Вісник Львівського університету. Серія педагог… : зб. наукових праць. ‒ Львів. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. ‒ Вип. 25, ч. 4. – С. 119 – 126.
  20. Винославська О. В. Етичні засади розвитку особистості менеджера зовнішньоекономічної діяльності / О. В. Винославська // Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут": Збірник наукових праць викладачів і аспірантів факультету менеджменту та маркетингу / Редкол.: В. Д. Нємцов та ін. – К. : Політехніка, 2001. – C. 345 – 362.
  21. Винославська О. В. Система тренінгових занять для формування етичної складової професійної культури менеджера / О. В. Винославська // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. ‒ К. : Політехніка, 2005. – № 3 (15). – С. 88 – 95.
  22. Винославська О. В. Соціальна відповідальність в інженерії : навч. програма / О. В. Винославська, О. В. Лазорко, О. С. Ковальчук, А. М. Сингаївська ; [відп. ред. І. О. Мікульонок]. – К. : НТУУ "КПІ", 2011. – 20 с. – (Навчальна програма дисципліни для бакалаврів усіх інженерних напрямів підготовки).
  23. Винославська О. В. Технологія формування професійної етики менеджерів / О. В. Винославська // Технології роботи організаційних психологів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : ІНКОС, –2005. – С. 170 – 184.
  24. Волянюк Н. Ю. Психологія професійного становлення тренера : монографія / Н. Ю. Волянюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 444 с.
  25. Воробей В. Соціальна відповідальність бізнесу / В. Воробей, І. Журовська. – К. : Інжиніринг, 2009. – 51 с.
  26. Ганзен В. А. Системные описания в психологии / В. А. Ганзен. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. – 176 с.
  27. Геберт Д. Организационная психология. Человек и организация / Д. Геберт, Л. Ф. Розенштиль / Пер. с нем. О. А. Шипилова. – Х. : Гуманитарный Центр, 2006. – 624 с.
  28. Грицанов А. А. Социология: Энциклопедия / А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко. – Мн. : Книжный Дом, 2003.– 1312 с.
  29. Головин С. Ю. Словарь практического психолога / С. Ю. Головин. – С.Пб. : Питер, 1998. – 660 с.
  30. Гуменюк О. Психологічний аналіз громадянської відповідальності особистості / О. Гуменюк // Психологія і суспільство, 2007. – №. 4 (30). – С. 81 – 92.
  31. Грядунова Л. И. Социальная ответственность личности в условиях развитого социализма / Л. И. Грядунова. – К. : Вища школа, 1979. – 134 с.
  32. Дементий Л. И. Ответственность личности как свойство субъекта жизнедеятельности : дис. д-ра психол. наук : 19.00.01 / Дементий Л... И... – М., 2005. – 357 с.
  33. Дмитриева М. А. Психология труда и инженерная психология / М. А. Дмитриева, А. А. Крылов, А. И. Нафтафьев. – М. : Москва, 2000. – 157 с.
  34. Дмитриева М. А. Психология труда и инженерная психология [Электронный ресурс] / Дмитриева М. А., Крылов А. А., Нафтефьев А. И. – Режим доступа : www.psytopos.lviv.ua/students.htm.
  35. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология / В. Н. Дружинин. – С.Пб. : Питер, 2001. – 320 с.
  36. Елисеев О. П. Практикум по психологи личности / О. П. Елисеев. Практикум по психологии. – С.Пб. : Питер, 2001. – 560 с.
  37. Енергозбереження та пом'якшення змін клімату : [посібн. із раціонального використання енергії та ресурсів і пом'якшення змін клімату] /
  А. В. Праховник, Є. М. Іншеков, В. І. Дешко та ін. – К. : Телесик, 2008. – 120 с.
  38. Еникеев М. И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологи : учебник. – М. : Норма, 2005. – 640 с.
  39. Зеер Э. Ф. Психология профессий / Э. Ф. Зеер. – М. : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. – 336 с.
  40. Зелений офіс: з турботою про довкілля, з вигодою для бізнесу / [наук. ред. та упоряд. О. Маслюківська]. – К. : Інжиніринг, 2009. – 51 с.
  41. Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания / В. П. Зинченко // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 15 – 36.
  42. Зинченко В. П. Проблема «образующих» сознания в деятельностной теории психики / В. П. Зинченко // Вестник Московского университа. Серия 14 : психология. – 1988. – № 3. – С. 25 – 34.
  43. Знаков В. В. Понимание как проблема психологии человеческого бытия / В. В. Знаков // Психологический журнал. – 2000. – Т. 21. – № 2. – С. 7 – 15.
  44. Ильин Е. П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Е. П. Ильин. – С.Пб. : Питер, 2008. – 432 с.
  45. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / Йонас Г. ; [пер. з нім.]. – К. : Лібра, 2001. – 400 с.
  46. Карамушка Л. М. Технології роботи організаційних психологів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів післядиплом. освіти / Л. М. Карамушка. – К. : ІНКОС, 2005. – 366 с.
  47. Карпинский К. В. Человек как субъект жизни / К. В. Карпинский. – Гродно : Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2002. – 279 с.
  48. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. – Ростов н/Дону : Феникс, 1996. – 273 с.
  49. Ковальчук О. С. Підвищення соціальної відповідальності інженера в умовах трансформаційного суспільства / О. С. Ковальчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : психологічні науки : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДПУ, 2008. – Вип. 59. Т. 1. – С. 165 – 170.
  50. Ковальчук О. С. Соціальна відповідальність в системі управління вищою освітою / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління" 26-27 листоп. 2009 р., м. Київ / Уклад.: Б. В. Новіков, І. І. Федорова. – К. : НТУУ "КПІ", 2009. – С. 286 – 288.
  51. Ковальчук О. С. Впровадження концепції соціальної відповідальності у навчальний процес підготовки майбутніх інженерно-технічних працівників як умова забезпечення їх конкурентоздатності. Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій: Тези VI наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (25-27 червня 2009 р., м. Керч) / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, О. А. Філь, – К.: Інтерлінк , 2009. – С. 136-138.
  52. Ковальчук О. С. Розуміння феномену "Соціальна відповідальність" майбутніми українськими та турецькими інженерами / О. С. Ковальчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 59. Серія : психологічні науки : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДПУ, 2010. – Вип. 82. Т. І. – С. 233 – 237.
  53. Ковальчук О. С. Психологічний супровід формування соціальної відповідальності свідомої особистості. / Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка (19-20 квітня 2010 року). – Т. ІІ. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. – С. 72 – 74.
  54. Ковальчук О. С. Соціальна відповідальність особистості у просторі культури / Особистість у просторі культури: Матеріали ІІ Севастопольського Міжнародного науково-практичного симпозіуму 22 вересня 2010 р. / За ред. Г. О. Балла, О. Б. Бовть. – Севастополь : Рібест, 2010. – С. 39 – 40.
  55. Ковальчук О. С. Модель соціальної відповідальності особистості інженера / О. С. Ковальчук // Тези доповідей І Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні» (29 червня - 2 липня 2011 року, м. Кам'янець-Подільський) / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 50 – 51.
  56. Ковальчук О. С. Гендерний аспект соціальної відповідальності / О. С. Ковальчук // Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: соціально відповідальний вимір: Матеріали VII Міднар. наук.-метод. конф. (13-14 жовт. 2011р., м. Київ, Україна); редкол. : Г. О. Балл [та ін.]. – К. : ДІЯ, 2011. – С. 44 – 46.
  57. Козлов Н. И. Формула успеха, или Философия жизни эффективного человека / Н. И. Козлов. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. – 304 с.
  58. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту : навч. посіб. / Н. Л. Коломінський. – К. : МАУП, 1996. – 176 с.
  59. Коростелина К. В. Культурные детерминанты межэтнических отношений / К. В. Коростелина // Учебные записки ТНУ. – 1999, № 12 (51) № 2, С. 86 – 88.
  60. Костюк Г. С. Принцип развития в психологии / Г. С. Костюк Методологичес¬кие и теоретические проблемы психологии // Под ред. Е. В. Шороховой. – М. : Наука, 1969. – С. 118 – 152.
  61. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика / [М. А. Саприкіна, М. А. Саєнсус, А. Г. Зінченко, О. М. Ляшенко, Г. А. Місько; за наук. ред. О. С. Редькіна]. – К. : Фарбований лист, 2011. – 480 с.
  62. Корпоративная социальная ответственность. Экспертная оценка и практика в Украине / под. ред. И. Хисамова. – К. : ТЭФ ОЛБИ, 2008. – 160 с.
  63. Кричевский Н. А. Корпоративная социальная ответственность / Н. А. Кричевский, С. Ф. Гончаров. – М. : Дашков и Ко, 2007. – 215 с.
  64. Кочарян И. А. Опросник диагностики личностного симптомокомплекс ответственности (ОДЛСО) и оценка его психометрических характеристик / И. А. Кочарян // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : психологія. – Х. : Вид-во ХНУ, 2008. - № 807. - Вип. 40. – С. 179 – 186.
  65. Куринько Р. Осваиваем КСО: просто о сложном / Р. Куринько. – К. : Эксперт, 2010. – 200 с.
  66. Крымская Л. А. Психология менеджмента. Практические тесты руководителя / Л. А. Крымская, Н. С. Гамов, Д. А. Леженко, С. А. Венедиктов. – Запорожье : Аурум, 1993. – 64 с.
  67. Лазоренко О. Принципи корпоративної соціальної відповідальності (КСВ): тенденції сучасного світового досвіду / О. Лазоренко // Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка. – 2007. – К. : Стилос, 2007. – С. 10 – 29.
  68. Лазорко О. В. Психологічні детермінанти відповідальності менеджерів промислового підприємства : дис. канд. психол. наук : 19.00.05 / Лазорко Ольга Валеріївна. – К, 2007. – 183 с.
  69. Лазурский А. Ф. Классификация личностей / А. Ф. Лазурский ; под. ред. М. Я. Басова, В. Н. Мясищева ; изд. 3-е, перераб. – Л. : Госиздат, 1924. – 290 с.
  70. Лапузіна О. М. Формування професійної етики у майбутніх інженерів на основі ситуаційного навчання : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Лапузіна О М.– Вінниця, 2006. – 248 с.
  71. Леви В. Л. Искусство быть собой / В. Л. Леви. – Луганськ : Изд. обновл. – Глобус, 2000. – 254 с.
  72. Ленк X. Ответственность в технике, за технику, с помощью техники / X. Ленк // Философия техники в ФРГ. – М. : Прогресс, 1982. – С. 372 – 392.
  73. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Поли¬тиздат, 1975. – 304 с.
  74. Леонтьев Д. А. Очерк психологии личности / Д. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1993. – 43 с.
  75. Леонтьев Д. А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности / Д. А. Леонтьев // Психологический журнал. – 2000. – Т. 21. – № 1. – С. 15 – 25.
  76. Лефтеров В. О. Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх справ : монографія / В. О. Лефтеров. – Донецьк : ДЮІ, 2007. – 242 с.
  77. Ложкін Г. В. Поняття відповідальності в історико-філософському та психологічному дискурсах / Г. В. Ложкін, О. В. Лазорко // Психологія і суспільство. – 2003. – № 4. – С. 61 – 75.
  78. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – М. : Наука, 1984. – 445 с.
  79. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – С.Пб. : Питер, 2001. – 752 с.
  80. Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості : Наук. монографія / С. Д. Максименко. – К. : КММ, 2006. – 255 с.
  81. Максименко С. Д. Психологія особистості / С. Д. Максименко. – К. : КММ, 2007. – 296 с.
  82. Мартин Р. Л. Вирус ответственности / Р. Л. Мартин. – М. : Вильямс, 2005. – 320 с.
  83. Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики / А. Г. Маслоу. – С.Пб. : Евразия, 1997. – 430 с.
  84. Мерлин В. С. Структура личности: характер, способности, самосознание / В. С. Мерлин. – Пермь, 1990. – 84 – 107с.
  85. Мескон М. Основы менеджмента / Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. ; пер. с англ. – М. : Дело, 1993. – 703 с.
  86. Моляко В. А. Психологические последствия Чернобыльской катастрофы / В. А. Моляко // Психологический журнал. – 1992. – № 1. – С. 135 – 147.
  87. Моляко В. А. Творческая конструктология (пролигомены) / В. А. Моляко. – К. : Освіта України, 2007. – 388 с.
  88. Моляко В. О. Методологічні та теоретичні проблеми дослідження творчої діяльності / В. О. Моляко // Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко : [монографія] / За заг. ред. В. О. Моляко. – К. : Освіта України, 2008. – С. 7 – 53.
  89. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / В. В. Москаленко. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 688 с.
  90. Муздыбаев К. Переживание бедности как социальной неудачи: атрибуция ответственности, стратегии совладания и индикаторы депривации [Электронный ресурс] / К. Муздыбаев. – Режим доступа : http://www.nir.ru/sj/sj/sj1-01muz.html.
  91. Муздыбаев К. Психология ответственности / Муздыбаев К. – Л. : Наука, 1983. – 240 с.
  92. Мучински П. Психология. Профессия. Карьера / П. Мучински. – С.Пб. : Мастера психологии, 2004. – 539 с.
  93. Мясищев В. Н. Проблема способностей в советской психологии и ее ближайшие задачи / В. Н. Мясищев // Автори. Проблемы способностей. – М. : Видавництво, 1972. – С. … – …
  94. Наследов А. Д. SPSS компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках / А. Д. Наследов ; 2-е изд. – С.Пб. : Питер, 2007. – 416 с.
  95. Носенко Е. Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції : [монографія] / Е. Л. Носенко, Н. В. Коврига. – К. : Вища шк., 2003. – 126 с.
  96. Носенко Е. Л. Культурно-психологічні проблеми інтеграції України в Європейське співтовариство / Е. Л. Носенко // Грані. – 2 (4), березень-квітень 1999. – С. 59 – 61.
  97. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : [посібник] / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 568 с.
  98. Організаційна поведінка : навч.-метод. посібник / Л. М. Савчук, Н. Ю. Бутенко, А. М. Власова та ін. – К. : КНЕУ, 2001. – 249 с.
  99. Осташева М. А. Диагностика ответственности подростков / М. А. Осташева // Психологические средства выявления особенностей личностного развития подростков и юношества : сб. науч. трудов. – М., 1990. – С. 61 – 69.
  100. Пазина О. Е. Социальная ответственность в современном обществе : автореф. на соискание научн. степени канд. ... наук : спец. 09.00.11. "…" / О. Е. Пазина. ‒ Нижний Новгород, 2007. ‒ с.
  101. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив / А. В. Петровский. – М. : По¬литиздат, 1982. – 255 с.
  102. Петровский А. В. Основы теоретической психологии / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М : Видавництво, 1998. – 528 с.
  103. Петровский А. В. Основы теоретической пси¬хологии / А В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 28 с.
  104. Петрунин Ю. Ю. Этика бизнеса : учеб. пособ. / Ю. Ю. Петрунин, В. К. Борисов – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2004. – 400 с.
  105. Плахотный А. Ф. Проблема социальной ответственности / А. Ф. Плахотный. – Х. : Вища школа ; Изд-во при Харьк. ун-те, 1981. – 192 с.
  106. Плахтєєва В. І. Формування громадянської свідомості в майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : дис. канд. наук : 13.00.04 / Плахтєєва В. І. – Місто, 2008. – 186 с.
  107. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / [Лазоренко О., Колишко Р. та ін. ]. – К. : Енергія, 2008. – 96 с.
  108. Почебут Л. Г. Организационная социальная психология / Л. Г. Почебут, В. А. Чикер. – С.Пб. : Речь, 2000. – 296 с.
  109. Практики КСВ в Україні / [за ред. М. А. Саприкіної]. – К. : Центр "Розвиток КСВ"; Фарбований лист, 2009. – 133 с.
  110. Практики КСВ в Україні 2010 / [за ред. М. А. Саприкіної]. – К. : Центр "Розвиток КСВ"; Фарбований лист, 2010. – 106 с.
  111. Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології : монографія / Н. І. Пов'якель, П. В. Лушин, Т. В. Бушуєва та ін. – К., 2009. – 376 с.
  112. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии / Под ред. М. К. Тутушкиной ; 3-е изд. – С.Пб. : Дидактика плюс, 2001. – 352 с.
  113. Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха ; 2-е ред. – С.Пб. : Питер, 2006. – 1096 с.
  114. Психологические тесты : в 2 т. Т. 1 назва / под ред. А. А. Карелина – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 321 с.
  115. Психологічні закономірності розвитку громадянської спрямованості особистості : [монографія] / [авт. кол. : Боришевський М. Й. та ін.] ; за ред. М. Й. Боришевського ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : Міленіум, 2006. – 297 с.
  116. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методы и тесты / Д. Я. Райгородский. – Самара : БАХРАМ, 1998. – 672 с.
  117. Реан А. А. Самоактуализация и самотрансценденция личности // А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. Социальная педагогическая психология. – С.Пб. : Питер, 1999. – С. 32 – 36.
  118. Резник Ю.М. Личность и общество (опыт комплексного изучения) [Электронный ресурс] / Ю. М. Резник // Личность. Культура. Общество. – 2000. – Т. 2. – Вып. 3(4). – Режим доступа : www.lko.ru/lko/jur reznik 2_3_00_0.htm.
  119. Розанова В. А. Психология управления : учеб. пособ. / В. А. Розанова. – М. : Бизнес-школа Интел-Синтез, 2000. – 384 с.
  120. Романовський О. Г. Ділова етика : навч. посіб. / Романовський О. Г., Пономарьов О. С., Лапузіна О. М. НТУ "ХПІ" – Х. : Видавництво, 2006. – 364 с.
  121. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педаго¬гика, 1973. – 424 с.
  122. Савченко І. Г. Соціальна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови соціальної держави : дис. канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Савченко І. Г.— Х., 2007. — 202 с.
  123. Савчин М. В. Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки особистості : дис. д-ра психол. наук : 19.00.07 / Савчин М. В. – К., 1997. – 410 с.
  124. Савчин М. В. Психологія відповідальної поведінки: [монографія] / М. В. Савчин. – Івано-Франк. : Місто НВ, 2008. – 280 с.
  125. Сагань І. А. Інтеграційна модель структури відповідальності / І. А. Сагань // Актуальні проблеми психології. Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 21-22 / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2008. – С. 188 – 194.
  126. Сагань І. А. Теоретичний аналіз поняття соціальної відповідальності / І. А. Сагань // Актуальні проблеми психології. Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 19 / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2007. – С. 134 – 139.
  127. Сахарова В. Г. Ответственность как личностный фактор и возможности ее диагностики : дис. канд. психол. наук : 19.00.01 / Сахарова В. Г. – М., 2003. – 160 с.
  128. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – С.Пб. : Социально-психологический центр, 1996. – 349 с.
  129. Сингаївська А. М. Від "homo œconomicus" до "neo homo œconomicus"/ А. М. Сингаївська // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. ‒ К. : Політехніка, 2009. – № 3 (27). – Ч. 1. – С. 56 – 59.
  130. Скворцов С. Ю. Математические методи в психологии / Скворцов С. Ю. – Киров : Издат. отдел ВСЕИ, 1999. – 69 с.
  131. Слободской А. Л. О социально-психологическом аспекте ответственности в деятельности специалиста : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. ... наук : спец. … "…" / А. Л. Слободской. – Л., 1976. – 15 с.
  132. Слободчиков В. И. Психологические проблемы становления внутреннего мира человека / В. И. Слободчиков // Вопросы психологии. – 1986. – № 6. – С. 14 – 22.
  133. Снетков Б. М. Психология коммуникации в организациях / Б. М. Снетков. – М. : Институт общегум. исслед., 2002. – 177 с.
  134. Социально-психологическая динамика в условиях экономических изменений / отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. В. Шорохова. – М. : Изд-во Интс-т психологии РАН, 1998. – 295 с.
  135. Спивак В. А. Корпоративная культура. Теория и практика менеджмента / Спивак В. А. – С.Пб. : Питер, 2001. – 516 с.
  136. Степанский В. И. Психическая саморегуляция деятельности (Информационный аспект) : автореф. дис. на соискание научн. степени д-ра психол. наук : спец. … "" / В. И. Степанский. – М., 199. – 137 с.
  137. Субъект и объект практического мышления : монография / Под ред. А. В. Карпова, Ю. К. Корнилова. – Ярославль : Ремдер, 2004. – 255 с.
  138. Татомир Л. П. Розвиток відповідальності у дітей підліткового і старшого шкільного віку : дис. канд. психол. наук : 19.00.07 / Татомир Л. П. – К., 1998. – 180 с.
  139. Толочек В. А. Современная психология труда / В. А. Толочек. – С.Пб. : Питер, 2005. – 479 с.
  140. Толочек В. А. Стили профессиональной деятельности / В. А. Толочек. – М. : Смысл, 2000. – 199 с.
  141. Франкл В. Человек в поисках смысла : [сборник] / Франкл В. ; пер. с англ. и нем. ; общ. ред. Л. Я. Гозмана, Д. А. Леонтьева ; вступ. ст. Д. А. Леонтьева. ‒ М. : Прогресс, 1990. ‒ 366, [1] с.
  142. Фрейджер Р. Личность: теории, эксперименты, упраженения / Р. Фрейджер, Д. Фрейдимен. – С.Пб. : Прайм, 2001. – 864 с.
  143. Фромм Э. Бегство от свободы / Фромм Э. ; пер. с англ. Г. Ф. Швейника ; изд. 2-е ; [общ. ред. П. С. Гуревича]. ‒ М. : Прогресс ; Универс, [1995]. ‒ 254, [2] с. ‒ (Библиотека зарубежной психологии).
  144. Хаєт Г. Л. Корпоративна культура / Г. Л. Хаєт, О. Л. Єськов, Л. Г. Хаєт, С. В. Ковалевський, О. А. Медведєва, В. І. Кулійчук, Е. В. Яшина. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.
  145. Хозиев В. Б. Сборник задач по психологии : учеб. пособ. / 2-е изд. – М. : Московский психолого-социальный інститут ; Воронеж : МОДЭК, 2000. – 224 с.
  146. Цопа В. ISO 26000:10. Руководство к действию / В. Цопа // Гвардия. Всеукраинский рейтинговый журнал. Рейтинг социально ответственных компаний-2011. – 2011. – С. 66 – 69.
  147. Чаусова Т. В. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів : дис. канд. психол. наук : 19.00.07 / Чаусова Т.В. – К., 2004. ‒ 240 с.
  148. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Чижевський Д. ; 2-е вид. – Мюнхен : Український вільний університет, 1983. – С.175с.
  149. Швалб Ю. М. Свідомість як відношення людини до світу / Ю. М. Швалб // Психологія і суспільство. – 2004. – № 4. – С. 154 – 166.
  150. Шихирев П. Н. Современная социальная психология / П. Н Шихирев. – М. : 1999. – 448 с.
  151. Щекин Г. В. Организация и психология управления персоналом / Г. В. Щекин. – К. : МАУП, 2002. – 832 с.
  152. Шиянов Е. Н. Развитие личности средствами психологической практики / Е. Н. Шиянов, С. В. Недбаева // Педагогика. – 2003. – № 4. – С. 17.
  153. Шмелев А. Г. Основы психодиагностики / А. Г. Шмелев. – Ростов н/Дону : Феникс, 1996. – 544 с.
  154. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Д Б. Эльконин. – М. : Педа¬гогика, 1989. – 560 с.
  155. Юнг К. Г. Аналитическая психология / К. Г. Юнг. – С.Пб. : Видавництво, 1994. – Т. 4. – с. 34.
  156. Якобсон П. М. Психологические компоненты и критерии ста¬новления зрелой личности / П. М. Якобсон // Психологический журнал. – 1981. – № 4. – С. 141 – 149.
  157. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии / И. Ялом. – С.Пб. : Питер, 2000. – 640 с.
  158. Aguilera R. V. Putting the S back in corporate social responsibility: a multilevel theory of social chance in organizations / R. V. Aguilera, D. E. Rupp, C. A. Williams, J. Ganapathi // Academy of Management Review. – 2007. – Vol. 32. Issue 3. – P. 836-863.
  159. Basu K. Corporate social responsibility: a process model of sensemaking / K. Basu, G. Palazzo // Academy of Management Review. – 2008. – Vol. 33. – Issue 1. – P. 122-136.
  160. Baillie C. Engineering and society: Working towards social justice, part I: Engineering and society Synthesis Lectures on Engineers / C. Baillie // Technology and Society. – 2009. – Volume 8. – P. 1-112.
  161. Beauchamp L. T. Ethical theory and business / L.T. Beauchamp, E. N. Bowie // – 6th ed. 699 p.
  162. Berkowitz L. Affecting the salience of the social responsibility norm: Effect of past help on the response to dependency relationships / L. Berkowitz, L. Daniels // Journal of Abnormal and Social Psychology. – 1964. – P. 275-281.
  163. Berkowitz L. The traditionally socially responsible personality / L. Berkowitz, K. Lutterman // Public Opinion Quarterly. – 1968. – P. 1969-1985.
  164. Beyond Language. Cross-Cultural Communication. 2d edition. Eds.Deena R. Levine & Mara B. Adelman. Prentice-Hall, Inc, 1993. – 398p.
  165. Billington D. Teching Ethics in Engineering Education through Historical Analysis / D. Billington // Science & Engineering Ethics. – 2006.– № 12.2. – P. 203-222.
  166. Castka P. The impact of ISO 9000 and ISO 14000 on standardization of social responsibility – an inside perspective / P. Castka, M. Balzarova // International Journal of production Economics. – 2008. – № 113. – P. 74-87.
  167. Castka P. ISO 26000 and supply chains – On the diffusion of the social responsibility standard / P. Castka, M. Balzarova // International Journal of Production Economics. – 2008. – Volume 111. Issue 2. – P. 274-286.
  168. Cisneros G. How CSR can help management development / G. Cisneros // EFMD Global Focus. – 2008. – Vol. 2 Issue 2. P. 38-39.
  169. Conger J. A. Developing your leadership pipeline [Electronic resource] / J. A. Conger, R. M. Fulmer // Harvard Business Review. – 2003. – P. 1-9. – URL : www.hbrreprints.org.
  170. Conry S. AC 2007 – 1889: Engineering Design for Human Needs: Expanding the Scope of Engineering Senior Design. Clarkson University. American Society for Engineering Education, ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings. – 2007. – р.13.
  171. Coolican H. Research methods and statistics in Psychology / H. Coolican. – UK: Hodder Education, an Hachette UK company. – 2009. – 703 p.
  172. Cornuel E. Management education and corporate global responsibility / E. Cornuel // Global Responsibility. – 2010. – №. 2. – Р. 13-23.
  173. Carroll A. B. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders [Electronic resource] / A. B. Carroll // Business Horizons. – 1991. – Nо. 34. ‒ July ‒ Aug. ‒ URL : http://bas.sagepub.com/cgi/content/refs/38/3/268 ‒ P. 42.
  174. Craik K. Н. Personality research methods: An historical perspective / K. Н. Craik // Journal of Personality. – 1986. – №. 54. – P. 18-51.
  175. CSR gender: Дискримінація, різноманіття [Electronic resource] / … – URL : http://csrgender.org.ua/discrimination/51-zagalna-informaciya-pro-ksv-ta-ender.html.
  176. Сurd M. Professional Responsibility for Harmful Actions / M. Сurd, L. May. – Hunt Publishing Company. – 1984. – 29 p.
  177. Davis M. "A Case of 'Gray Plagiarism' from the History of the History of Computing." Plagiary: Cross-Disiplinary Studies in Plagiarism, Fabrication and Falsification. Vol. 1, No. 7, 2006. pp. 1-18.
  178. Davis M. "Integrating Ethics into Technical Courses: Micro-Insertion." Science and Engineering Ethics, 2006. рр. 717-730.
  179. Davis M. "Integrating Ethics into Technical Courses: Micro-Insertion." Science and Engineering Ethics, 2006. рр. 717-730.
  180. De Hoogh A. H. B. Ethical and despotic leadership, relations with leader’s social responsibility, top management team effectiveness and subordinates’ optimism: A Multi-method study / A. H. B. Hoogh, D. N. Den Hartog // The Leadership Quarterly. – 2008. – №. 19. – P. 297-311.
  181. Dilmac B. An Analysis of Teachers' General Tendency to Procrastinate, Perception of Professional Efficiency / B. Dilmac // Self Efficiency and Altruism Electronic Journal of Research in Educational Psychology. – 2009. – V. 7. №. 3.– P. 1323-1338.
  182. Dunn R. Safety – the engineer's responsibility? / R. Dunn // Health Estate Journal: Journal Of The Institute Of Hospital Engineering [Health Estate J]. – 1996. – Vol. 50 (7). – P. 10-1, 14-5.
  183. Garner G. Five Attrition Factors and What You Can Do About Them / G. Garner // National Society of Professional Engineers. – 2008. – P. 18-19.
  184. Garrett M. The Civil Engineer’s Responsibility to Participate in the Affairs of the Public / M. Garrett // Leadership & Management in Engineering. – 2008. – Vol. 8. Issue 4. – P. 315-317.
  185. Geva A. Three Models of Corporate Social Responsibility: Interrelationships between Theory, Research, and Practice. / A. Geva // Business & Society Review. – 2008. – Vol. 113. Issue 1. – P. 1-41.
  186. Global Compact Network Ukraine. Огляд діяльності – К. : Представництво ООН в Україні, 2009. – 10 с.
  187. Godos-Díez J-L. How Important Are CEOs to CSR Practices? An Analysis of the Mediating Effect of the Perceived Role of Ethics and Social Responsibility / Godos-Díez J-L., Fernández-Gago R., Martínez-Campillo A. // Journal of Business Ethics. – 2011. – Vol. 98. – Issue 4. – P. 531-548.
  188. Gough H. A personality scale for social responsibility / Gough H., McClosky P., Meehl P. // Journal of Abnormal and Social Psychology. – 1957. – №. 55. – P. 322-326.
  189. Grunwald A. The application of ethics to engineering and the engineer's moral responsibility: perspectives for a research agenda / Grunwald A. // Science And Engineering Ethics. – 2001. – Vol. 7 (3). – P. 415-28.
  190. Edenborough R. The Psychology of Talent / R. Edenborough, M. Edenborough. – USA Hogrefe Publishing, 2012. – 143 p.
  191. James A. J. Responsible communication / A. J. James, M. S. Pritchard. – The USA. The Hampton Press communication series. Hampton Press, Inc, 1996. – 402 p.
  192. Jenkins H. A ‘business opportunity’ model of corporate social responsibility for small- and medium-sized enterprises / H. Jenkins // Business Ethics: A European Review. – 2009. – Vol. – 18. Issue 1. – P. 21-36.
  193. Harris D. A scale for measuring attitudes of social responsibility in children / D. Harris // Journal of Abnormal and Social Psychology. – 1952. – №. 47. – P. 73-80.
  194. Head P. Entering an ecological age: the engineer's role / P. Head // Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Civil Engineering. – 2009. – Vol. 162. – Issue 2. – P. 70-75.
  195. Heikkerö T. How to address the volitional dimension of the engineer's social responsibility / T. Heikkerö // European Journal of Engineering Education. – 2008. – Vol. 33. – Issue 2. – P. 161-168.
  196. Hugh C. Research Methods and Statistics in Psychology / C. Hugh. – GB: Hodder Educationan Hachette UK Company, 2009. – p. 689.
  197. Jennings M. M. Case Studies in Business Ethics / M. M. Jennings. – West Publishing Company, 1993. – 289 p.
  198. Johnson D.W. The Effect of Models, Reference Groups, and Social Responsibility Norms Upon Participation in Prosocial Action Activities / D.W. Johnson, D.C. Neale // Journal of Social Psychology. – 81, 1,P. 87-92. '70.
  199. Kenneth J. G. An Invitation to Social Construction / J. G. Kenneth. – Sage publications Ltd, 2009. – 181 p.
  200. Kihlman T. Profile of the Engineer of 2001: The Engineer's Full Human Responsibi
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины