ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ГРУПОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ : ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В МЕСТНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ГРУПОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В МЕСТНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 305
 • ВУЗ:
 • ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

  ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ


  На правах рукопису  ПАШКІНА АЛЛА МИКОЛАЇВНА

  УДК : 316.62:342.25. (043.3)

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
  І ГРУПОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

  Спеціальність 19.00.10 – організаційна психологія;
  економічна психологія

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник:
  МАЛІМОН ЛЮДМИЛА ЯКІВНА,
  кандидат психологічних наук, доцент


  Луцьк 2012  ЗМІСТ

  ВСТУП .…………………………………………………………….……............5
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  1.1. Аналіз наукових підходів до вивчення конструкту цінностей у психології ……………………………………………………………………………..16
  1.2. Система організаційних цінностей як передумова ефективної діяльності організації …………………………...………………………………………………...25
  1.3. Історичні аспекти становлення галузевих особливостей системи організаційних цінностей у сфері державного управління …..................................33
  1.4. Структурно-процесуальна модель розвитку індивідуальних і групових організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади………………….45
  1.5. Психологічні характеристики системи організаційних цінностей місцевих органів виконавчої влади
  1.5.1. Теоретико-методологічні засади виділення психологічних характеристик системи організаційних цінностей органів виконавчої влади……………………………………………………………………………...55
  1.5.2. Процесуально-динамічні характеристики системи організаційних цінностей місцевих органів виконавчої влади...................................................58
  1.5.3. Структурно-змістові характеристики системи організаційних цінностей місцевих органів виконавчої влади…...............................................68
  1.5.4. Поведінково-прикладні характеристики системи організаційних цінностей місцевих органів виконавчої влади………………………………...75
  Висновки до першого розділу ……………………….…………………........82  РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  2.1. Обгрунтування мети, завдань та вибірки емпіричного дослідження психологічних особливостей системи індивідуальних і групових організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади……………………………………86
  2.2. Етапи емпіричного дослідження, методи та методики констатувального експерименту
  2.2.1. Організація емпіричного дослідження складових системи організаційних цінностей органів виконавчої влади………………………….89
  2.2.2. Характеристика методів діагностики індивідуальних цінностей працівників органів виконавчої влади…………………………………………91
  2.2.3. Характеристика методів діагностики групових організаційних цінностей органів виконавчої влади……………………………………………94
  2.3. Психологічні особливості системи індивідуальних і групових організаційних цінностей в органах виконавчої влади
  2.3.1. Аналіз особливостей індивідуальних цінностей працівників місцевих органів виконавчої влади…………………………………………...104
  2.3.2. Результати дослідження групових організаційних цінностей місцевих органів виконавчої влади…………………………………………...123
  Висновки до другого розділу ……..………………………………………..150

  РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА ГАРМОНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ГРУПОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  3.1. Методичні засади використання навчально-практичного семінару-тренінгу як засобу впровадження програми для узгодження індивідуальних і групових організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади…......156
  3.2. Розробка та апробація програми семінару-тренінгу для гармонізації індивідуальних і групових організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади…….................................................................................................163
  3.3. Оцінка ефективності навчально-практичного семінару-тренінгу для працівників органів виконавчої влади…...................................................................182
  3.4. Соціально-психологічні орієнтири та підходи до гармонізації організаційних цінностей в системі державної служби місцевих органів виконавчої влади ……………………………………………………………………186
  Висновки до третього розділу …………………………………..................195
  ВИСНОВКИ……………………………………………….............……….…197
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ....................................................201
  ДОДАТКИ ........................................................................................................228
  ДОДАТОК А......................................................................................................229
  ДОДАТОК Б.......................................................................................................244
  ДОДАТОК В......................................................................................................246
  ДОДАТОК Д......................................................................................................254
  ДОДАТОК Е......................................................................................................257
  ДОДАТОК Ж.....................................................................................................267  ВСТУП
  Інноваційні тенденції ХХІ століття та вимоги міжнародних політико-управлінських стандартів змушують нашу державу посилювати реформаційні процеси у всіх гілках влади. Реструктуризації піддається і виконавча влада для здійснення адекватного вимогам часу державного управління. Реформаційні нововведення стосуються не лише базових професійно-компетентісних вимог, а й морально-етичних та ціннісних засад демократично-орієнтованої діяльності працівників органів виконавчої влади.
  Структура виконавчої влади нашої держави, з поміж інших, включає місцеві органи державного управління (місцеві державні адміністрації). Основні їх функції – забезпечення верховенства права, охорона прав і свобод людини та створення можливостей їх реалізації для кожного громадянина на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Виконавчий апарат місцевих державних адміністрацій складається із посадових осіб, більшість із яких мають статус державних службовців. Саме державні службовці є безпосередніми виконавцями завдань державотворення і керуються чітко сформульованими законами, нормативно-правовими актами та іншими документами, що окреслюють особливості та правила їх діяльності. Серед них – Конституція України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про державну службу», наказ «Загальні правила поведінки державного службовця» тощо. У кожному з цих документів є вказівки на морально-етичні вимоги до діяльності держслужбовців, суспільно-бажані еталони поведінки та комунікації. Загалом, це окреслює аксіологічні особливості організаційної культури органів виконавчої влади та задає систему ключових цінностей, які слугують одним із способів формування ідентифікації працівника з організацією та є засобом забезпечення максимальної результативності діяльності. Власне аксіологічна тематика у сфері державного управління є сьогодні відносно новим напрямом пошуку засобів гармонізації взаємодії у діаді «державний службовець – орган виконавчої державної влади». Саме тому виникає необхідність ґрунтовного вивчення психологічних особливостей розвитку індивідуальних та групових організаційних цінностей у системі державного управління, адже міра їх узгодженості впливає на ефективність функціонування інституту органів виконавчої влади, зокрема системи місцевих державних адміністрацій.
  Проблема цінностей особистості, як явище міждисциплінарне, стала предметом широких наукових досліджень у межах філософії, соціології, менеджменту, теорії державного управління, психології вже давно. Власне у психологічній науці аксіосфера особистості є тією категорією, вивченню якої присвячено велику кількість наукових праць та досліджень, коріння яких сягає ще епохи З. Фрейда, який, для прикладу, тлумачив цінності особистості як психодинаміку потягів. Цінності ототожнювались з потребами (А. Маслоу), особистісним смислом (Г. Олпорт), похідними утвореннями від мотивів діяльності (Д. Лєонтьєв), переконаннями (М. Рокич), соціальними настановами (В. Ядов); розглядалися як значущість для людини чогось у світі (С. Рубінштейн), як утворення свідомості, в яких віддзеркалені актуальні життєві потреби (М. Боришевський), як один із вимірів індивідуальної свідомості (З. Карпенко) тощо. Тобто, категорія власне особистісних цінності є різносторонньо вивчена та узагальнена у наукових теоріях, моделях, концепціях та класифікаціях, що є напрацюваннями представників різних галузей психології.
  Водночас, проблема цінностей у контексті спільної організаційної діяльності у сфері державного управління загалом та органів виконавчої влади зокрема перебуває на етапі початкового аналізу, тому потребує ґрунтовних наукових досліджень. Вивчення умов формування, факторів впливу, складових організаційної системи цінностей дає змогу вирішити проблему гармонізації цінностей працівника та організації, адже аксіосфера є тим ядром, навколо якого відбувається формування професійної поведінки державного службовця, породжується емоційна оцінка тих вимог, що пред’являє займана посада, співставляється його власне світобачення з основними засадами діяльності організації.
  Зарубіжна організаційна психологія (Р. Баретт, Д. Елізур, М. Рос, Ф. Стродбек, С. Шварц та ін.) пропонує різні підходи до класифікації трудових та організаційних цінностей, їх інтерпретацію, способи діагностики та вивчення, заходи, що покликані змінити неоптимальні елементи системи цінностей в організації.
  Російські дослідники працюють над адаптацією зарубіжного досвіду у просторі слов’янського ментального середовища, пропонують власні аксіологічні класифікації, формулюють засади ціннісного управління, визначають особливості формування ціннісної системи у різних сферах господарювання (С. Бубнова, В. Воронкова, Г. Гусєва, Д. Маслов, Т. Кабаченко, В. Харський та ін.).
  Українські науковці основну увагу акцентують на встановленні особливостей загальносуспільних цінностей, диференціації політичних аксіологічних орієнтирів, працюють над розробкою ефективного психологічного забезпечення діяльності організацій у різних секторах економіки (Л. Карамушка, А. Ліпенцев, В. Михайленко, О. Музика, Ю. Шайгородський, С. Яроміч та ін.).
  Проте, як у зарубіжній, так і у вітчизняній психології відсутні дослідження, що стосуються передумов та джерел формування організаційних цінностей власне у системі державного управління, визначення їх психологічних характеристик та особливостей структурних елементів. Саме це і обґрунтовує актуальність нашого дослідження, результати якого дадуть змогу висвітлити особливості формування та простір існування індивідуальних і групових організаційних цінностей в органах виконавчої влади, нададуть змогу визначити основні напрями організаційно-просвітницької та навчальної роботи щодо розвитку, корекції та підвищення загальної ефективності системи державно-управлінських цінностей.
  Отже, соціальна значущість проблеми та її недостатня наукова розробленість зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Психологічні особливості розвитку індивідуальних та групових організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади».
  Методологічну та теоретичну основу дисертаційного дослідження склали загальні принципи психологічної науки ‒ розвитку, детермінізму (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн); принципи аналізу сучасних організацій ‒ людиноцентриського підходу, розвитку організацій, принцип відкритих систем (А. Занковський, Е. Мейо, М. Мескон, В. Казміренко).
  В основу роботи покладено фундаментальні (А. Маслоу, Г. Олпорт, М. Рокич, В. Франкл, З. Фрейд) й сучасні (М. Боришевський, А. Здравомислов, З. Карпенко, О. Леонтьєв, В. Тугарінов, В. Ядов) дослідження щодо визначення змісту та структури категорії цінностей як психологічного феномену.
  Аналіз умов та особливостей існування систем організаційних цінностей (у тому числі і в державному управлінні) базується на працях зарубіжних (Р. Баретт, К. Вілбер, Д. Елдрідж, Д. Елізур, А. Кромбі, М. Мескон, М. Рос, Ф. Стродбек, С. Шварц та ін.), російських (Г. Гусєва, Д. Леонтьєв, Д. Маслов, М. Шедій, В. Ядов та ін.) та українських (Г. Атаманчук, Т. Василевська, Л. Карамушка, З. Карпенко, В. Козаков, О. Король, І. Курас, Л. Литвинова, В. Мельниченко, В. Михайленко, О. Музика, М. Пірен, В. Ребкало, О. Філь, Ю. Шайгородський та ін.) науковців.
  Важливу роль в обґрунтуванні особливостей діяльності організацій у системі органів виконавчої влади відіграли наукові дослідження, що визначають загальні психологічні основи управління сучасними організаціями (Г. Балл, Т. Базаров, М. Боришевський, С. Максименко, Л. Малімон, В. Москаленко, Л. Орбан-Лембрик); концепція психологічного забезпечення управління організаціями (Л. Карамушка).
  Суттєве значення для розробки аксіологічного навчального семінару-тренінгу для працівників місцевих органів виконавчої влади мали роботи, що присвячені формам активного психологічного навчання (О. Музика, В. Татенко, Т. Яценко) та теоретичні й практичні засади технологій роботи організаційних психологів, які розроблені у лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (В. Івкін, Л. Карамушка, О. Креденцер, О. Філь та ін.)
  Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в межах держбюджетної теми кафедри загальної та соціальної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки «Соціально-психологічні основи підвищення управлінської компетентності керівних кадрів органів державного управління», 2009 – 2011 р.р. (№ державної реєстрації 0109U000578).
  Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Волинського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 4 від 29.11.2007 р.) та узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 25.01.2011 р.).
  Обʼєкт дослідження – організаційні цінності у системі державного управління.
  Предмет дослідження – психологічні особливості розвитку індивідуальних та групових організаційних цінностей у місцевих органах виконавчої влади.
  Мета дослідження полягає у визначенні структури, особливостей функціонування та розвитку індивідуальних і групових організаційних цінностей у місцевих органах виконавчої влади для розробки засобів оптимізації та гармонізації системи цінностей державної служби.
  В основу дослідження було покладено припущення про те, що:
  1) система організаційних цінностей місцевих органів виконавчої влади виступає точкою перетину індивідуальних і групових аксіосистем, що взаємодіють на когнітивному, афективному, поведінковому рівнях за допомогою психологічних процесів інтеріоризації та екстеріоризації;
  2) розвиток і гармонізація структурних елементів системи організаційних цінностей детермінується суб’єктивними, об’єктивними, інтерсуб’єктивними та інтероб’єктивними чинниками й залежить від змісту, ступеня усвідомлення, прийняття й оцінки її складових працівниками та специфіки реалізації цінностей у професійній діяльності державних службовців.
  Згідно з визначеною метою поставлено такі основні задачі дослідження:
  1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми та визначити теоретико-методологічні засади дослідження конструкту організаційних цінностей у психології.
  2. Обґрунтувати роль системи організаційних цінностей як передумови ефективної діяльності організації та виявити галузеві особливості аксіосистеми в органах виконавчої влади.
  3. Розробити структурно-процесуальну модель розвитку індивідуальних і групових організаційних цінностей у сфері державної служби.
  4. Охарактеризувати психологічні особливості системи індивідуальних і групових організаційних цінностей місцевих органів виконавчої влади: зміст, структуру, особливості формування й процесуально-динамічної взаємодії та специфіку репрезентації у поведінці працівників.
  5. Розробити та апробувати програму навчально-практичного семінару-тренінгу для гармонізації індивідуальних та групових організаційних цінностей у сфері державного управління.
  Для реалізації завдань та досягнення поставленої мети використовувались такі методи дослідження:
  – теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення й систематизація теоретичних концепцій та уявлень щодо поняття цінностей, шляхів їх впливу на діяльність державного службовця в місцевих органах виконавчої влади − для розробки теоретичної моделі розвитку індивідуальних та групових організаційних цінностей в органах виконавчої влади;
  – емпіричні: тестування (методика М. Рокича «Ціннісні орієнтації», методика І. Сєніна «Опитувальник термінальних цінностей» − для вивчення індивідуальних цінностей державних службовців; методика Д. Райгородського «Рейтинг ціннісно-потребових орієнтацій персоналу», модифікований варіант методики «Завершення речення»), анкетування (авторська анкета «Реальність / декларованість організаційних цінностей»), аналітично-діагностичний інструментарій психолінгвістики (асоціативний експеримент, метод контент-аналізу) − для вивчення особливостей групових організаційних цінностей в органах виконавчої влади; природній психологічний експеримент у сукупності констатувального та формувального етапів − для гармонізації індивідуальних та групових організаційних цінностей у місцевих органах виконавчої влади;
  – статистичні методи обробки результатів дослідження: кореляційний аналіз (коефіцієнт rs-Спірмена), метод визначення середньої величини, t-критерій Ст’юдента, кутове перетворення Фішера для незалежних вибірок, факторний аналіз (аналіз головних компонент шляхом варімакс-обертання) − для перевірки вірогідності отриманого емпіричного матеріалу. Статистична обробка даних здійснювалась за допомогою комп’ютерного забезпечення SPSS для Windows версія 13.0.
  Організація дослідження. Дослідницько-експериментальна робота проводилась у три етапи протягом 2007‒2011 рр.
  На першому етапі (2007‒2008 рр.) здійснювався теоретичний аналіз проблеми, розроблялась програма дослідження.
  На другому етапі (2009‒2010 рр.) було проведено констатувальний експеримент, спрямований на визначення психологічних особливостей розвитку індивідуальних та групових організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади.
  На третьому етапі (2010‒2011 рр.) проводився формувальний експеримент для перевірки ефективності розробленого семінару-тренінгу «Гармонізація системи організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади» в єдності інформаційно-смислового, діагностичного та корекційно-розвивального компонентів із використанням системи інтерактивних форм навчання (міні-лекції, «мозкові штурми», групові дискусії, творчі завдання тощо).
  Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів полягає у тому, що:
  − вперше: здійснено поглиблений аналіз та інтерпретацію аксіологічної проблематики складової державного управління та визначено галузеві особливості розвитку, природи, сутності та змісту системи організаційних цінностей у цій сфері; розроблено теоретичну структурно-процесуальну модель розвитку організаційних цінностей у місцевих органах виконавчої влади із визначенням та аналізом основних психологічних механізмів цього процесу: особистісної гармонізації (відповідність поведінки особистості власним задекларованим цінностям), індивідуальної соціалізації (узгодження індивідуальної та загальносуспільної систем цінностей), соціальної інтеграції (досягнення максимальної відповідності змісту загальносуспільних та групових аксіосистем) та соціального научіння (засвоєння суспільних моделей для поведінкової реалізації цінностей);
  − узагальнено основні психологічні особливості системи організаційних цінностей місцевих органів виконавчої влади й описано їх через процесуально-динамічні (диференціація цінностей на індивідуальні та організаційні, реальні та декларовані, актуальні та імпліцитні), структурно-змістові (функціонування аксіоелементів у когнітивній, афективній, поведінковій площині) та поведінково-прикладні (віднесення цінностей до таких, що стосуються дотримання законодавства, власне безпосередньої діяльності, життя колективу, взаємовідносин зі споживачами, особистості керівника, «вічні» цінності) характеристики;
  − подальшого розвитку набув психолого-організаційний технологічний підхід у процесі психологічного забезпечення управління організаціями, зокрема щодо розробки технологій розвитку й гармонізації організаційних цінностей у сфері державного управління.
  Практичне значення дослідження полягає у розробці програми формування ціннісної єдності працівників місцевих державних адміністрацій. Розроблено та апробовано навчальний семінар-тренінг для гармонізації системи організаційних цінностей в органах виконавчої влади. Розроблені авторські анкети й адаптовані методи дослідження індивідуальних та групових цінностей можуть широко використовуватися для діагностичних та профілактичних цілей у вивченні особливостей аксіологічних систем сфери державного управління.
  Отримані результати можуть успішно використовуватися в роботі керівників та кадрового апарату місцевих органів виконавчої влади при аналізі рівня розвитку системи організаційних цінностей, для розробки програм підвищення ціннісної єдності працівників, для здійснення необхідних аксіологічних змін в організації. Теоретичні та практичні матеріали дослідження можуть бути використані у навчальному процесі вищих навчальних закладів та центрів підвищення кваліфікації державних службовців при викладанні таких дисциплін, як «Організаційна психологія», «Психологія управління», «Соціальна психологія», спецкурсів «Психологія організаційного менеджменту», «Управління організаційними цінностями», «Організаційна аксіологія», а також для розробки системи тренінгів у сфері практичного менеджменту.
  Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на базі Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, у районних та міських державних адміністраціях Волинської області протягом 2007–2011 років. Дослідженням було охоплено 247 працівників місцевих органів виконавчої влади, які мають статус державних службовців.
  Надійність та вірогідність результатів дисертаційного дослідження забезпечені науково-методологічним обґрунтуванням базових положень роботи, відповідністю методів, що використовуються, меті та завданням дослідження, дотриманням вимог щодо формування репрезентативної вибірки, використанням методів математично-статистичного опрацювання отриманих даних.
  Особистий внесок автора. Розроблені теоретичні положення і моделі, отримані емпіричні результати належать винятково автору. У статті, написаній у співавторстві, внесок здобувача полягає у визначенні структури, змісту та рівнів існування організаційних цінностей у просторі організаційної культури органів місцевої виконавчої влади; у колективній монографії автору належить розділ 2 «Психологічні особливості розвитку організаційних цінностей у системі державної служби». Розробки та ідеї співавторів у дисертації не використовувались.
  Впровадження результатів дослідження. Теоретичні та практичні результати дослідження знайшли своє застосування у викладанні профільних навчальних дисциплін для студентів факультету психології Волинського національного університету імені Лесі Українки (довідка № 3/4005 від 03.10.2011 р. ).
  Результати дослідження також широко використовуються у навчальному процесі Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (довідка № 302 від 01.11.2011 р.). Навчальний семінар-тренінг гармонізації системи організаційних цінностей проведено в низці районних державних адміністрацій та в структурних підрозділах Волинської обласної державної адміністрації (довідка № 0943/02-11 від 02.11. 2011 р. ).
  Апробація результатів дослідження. Зміст та основні результати дисертаційного дослідження відображені у публікаціях автора, доповідались та обговорювались на розширених засіданнях кафедри загальної та соціальної психології, Вченій раді факультету психології та Вченій раді Волинського національного університету імені Лесі Українки протягом 2007‒2011 років.
  Результати проведеного теоретичного та емпіричного дослідження були представлені автором на таких науково-практичних конференціях: Міжнародних науково-практичних конференціях аспірантів і студентів «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє» (Луцьк, 2007, 2008, 2009, 2010); Міжнародній науково-практичній конференції «Децентралізація державного управління та місцевого самоврядування в контексті європейської практики» (Луцьк, 2008); І міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми психології толерантності у ХХІ столітті» (Луцьк, 2008); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви» (Чернівці, 2009); VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Регіональний вимір сенситивності механізмів управління: правовий, фінансово-економічний, психологічний аспект» (Чернівці, 2010); VI Міжвузівській конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми етнопсихології» (Москва, 2010); VII Міжнародній науково-практичній конференції з організаційної та економічної психології «Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби» (Луцьк, 2010); Всеукраїнській міжнародній науково-практичній конференції «Науково-практичні аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування» (Запоріжжя, 2010); V Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, 2011); науковому семінарі «Психологічні особливості організаційної діяльності у системі державної служби» (Луцьк, 2011); І Всеукраїнському конгресі з організаційної та економічної психології «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні» (Кам’янець-Подільський, 2011); V науково-практичній конференції «Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення» (Луцьк, 2011).
  Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено у 20 працях, у тому числі в 1 розділі монографії, 6 статтях опублікованих у фахових наукових виданнях, затверджених ДАК МОНмолодьспорту України, 13 тезах виступів на науково-практичних конференціях.
  Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 274 найменувань, з них 10 − іноземних, додатків. Повний обсяг дисертації ‒ 305 сторінок. Основний обсяг ‒ 200 сторінок. Робота містить 12 таблиць (8 с.), 18 рисунків (9 с.), 6 додатків (69 с.).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації узагальнено поняття організаційних цінностей і запропоновано нове вирішення наукової проблеми щодо формування та розвитку системи цінностей в органах виконавчої влади з урахуванням психологічних особливостей її складових. Проведене теоретичне та емпіричне дослідження дало підстави дійти таких висновків:
  1. Узагальнення теоретико-методологічних засад дослідження категорії цінностей дає змогу констатувати, що цінності визначаються як загальносоціальні утворення, абстрактні мотиваційні ідеї, що виступають в ролі джерела смислоутворюючої основи людського діяння та включені у побудову довготривалих програм з поведінки.
  Формування особистісної аксіосистеми відбувається завдяки опредмечуванню індивідами змісту суспільних, групових цінностей, що об’єктивовані у матеріальній та духовній культурі, внаслідок чого конструюється специфічна ієрархія цінностей, що є суто особистісним здобутком, який пов’язує духовну культуру суспільства та внутрішній світ особистості.
  2. Встановлено, що система цінностей в організації виконує функцію репрезентації й узагальнення індивідуальних, групових, соціальних та культурних аксіологічних орієнтирів, забезпечуючи тим самим ефективність та результативність спільної діяльності. У процесі здійснення працівником безпосередніх посадових обов’язків відбувається взаємовплив особистісної та організаційної систем цінностей. Завдяки цьому загальноорганізаційна аксіосистема може динамічно розвиватися та змінюватися залежно від змін в галузево-законодавчому полі, організаційному середовищі та персональному складі організації.
  З’ясовано, що пласт ціннісної свідомості в органах виконавчої влади формується з врахуванням історичної, культурної спадщини нації, а також сучасних вимог демократичного розвитку держави. Галузеві особливості системи організаційних цінностей у сфері державного управління визначаються Конституцією України, профільним законодавством та нормативно-правовими актами, що регламентують специфіку професійної діяльності працівників органів виконавчої влади.
  3. Розроблено теоретичну модель розвитку системи організаційних цінностей у місцевих органах виконавчої влади, що зорієнтована на два базові рівні аналізу цінностей – особистісний та суспільно-груповий (колективний) у їх взаємодії й відображає суб’єктивний (індивідуальна, ієрархічно-структурована система цінностей), об’єктивний (репрезентативність у поведінці індивіда задекларованих цінностей), інтерсуб’єктивний (сукупність загальносуспільних цінностей) та інтероб’єктивний (репрезентативність у групових аксіосистемах суспільно-заданих ціннісних орієнтирів) простір існування цінностей.
  Доведено, що взаємодія між вказаними компонентами аксіосистеми сфери державної служби забезпечується завдяки процесам інтеріоризації та екстеріоризації внаслідок дії механізмів особистісної гармонізації (відповідність поведінки особистості власним задекларованих цінностям), індивідуальної соціалізації (узгодження індивідуальної та загальносуспільної систем цінностей), соціальної інтеграції (максимальна відповідність змісту загальносуспільних та групових аксіосистем) та соціального научіння (засвоєння суспільних моделей для поведінкової реалізації цінностей). Їх дія забезпечує динаміку та змістово-операційну відповідність між усіма елементами, які формують систему організаційних цінностей органів виконавчої влади.
  4. Встановлено, що психологічні особливості системи організаційних цінностей визначаються через процесуально-динамічні (диференціація цінностей на індивідуальні та організаційні, реальні та декларовані, актуальні та імпліцитні), структурно-змістові (функціонування аксіоелементів у когнітивній, афективній, поведінковій площині) та поведінково-прикладні (віднесення цінностей до таких, що стосуються дотримання законодавства, власне безпосередньої діяльності, життя колективу, взаємовідносин зі споживачами, особистості керівника, «вічні» цінності) характеристики.
  Вивчення процесуально-динамічних характеристик системи організаційних цінностей:
  ‒ продемонструвало значну неузгодженість змісту законодавчо-декларованих, організаційно-групових та індивідуальних цінностей, що спричиняє розбалансованість системи організаційних цінностей і негативно впливає на поведінку державного службовця;
  ‒ виявило перелік цінностей, що характеризуються значною невідповідністю за позиціями їх високої значущості й невеликою кількістю можливостей для їх реалізації у вибраній сфері діяльності, що, водночас, детермінує високий рівень психічної напруги працівників державної служби;
  ‒ засвідчило, що переважна більшість аксіологічних орієнтирів професійної активності державних службовців є ситуативними, такими, що не здійснюють основоположного впливу на поведінку працівників органів виконавчої влади, а залежать від поточних обставин.
  Вивчення структурно-змістових характеристик системи організаційних цінностей:
  ‒ підтвердило, що елементи організаційної системи цінностей функціонують у когнітивній, афективній та поведінковій площинах;
  ‒ продемонструвало, що площини характеризуються різним змістовим наповненням: найбільш представлена когнітивна площина містить так звані «знані» цінності та забезпечує накопичення й інтерпретацію «нових» цінностей, у афективній (найменш представленій) відбувається їх оцінка і прийняття (або неприйняття у випадку негативної оцінки), а поведінкову площину формують власне ті цінності, що безпосередньо визначають поведінку державного службовця;
  ‒ дало змогу встановити, що елементи кожної площини здійснюють різний вплив на організаційну активність індивіда; сила впливу визначається співвідношенням кількості спільних для усіх працівників цінностей (що визначають щільність центру площини) та кількості одинично-представлених аксіоелементів (формують величину її периферії).
  Вивчення поведінково-прикладних характеристик аксіосистеми органів виконавчої влади:
  ‒ засвідчило, що цінності, які визначають поведінку державних службовців, стосуються життя колективу, власне безпосередньої діяльності, взаємовідносин з людьми, законодавства, особистості керівника, особисто працівника і його сім’ї та містять так звані «вічні» цінності;
  ‒ виявило, що найбільше поведінку працівників органів виконавчої влади визначають цінності, які пов’язані із безпосередньою трудовою діяльністю; їх зміст є своєрідною проекцією загальносуспільних, організаційних та індивідуальних вимог до професійної діяльності.
  5. За результатами формувального експерименту доведено ефективність запропонованого навчального семінару-тренінгу «Гармонізація системи організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади» у сукупності змістово-смислового, діагностичного та корекційно-розвивального компонентів як засобу розширення ціннісної свідомості працівників органів виконавчої влади та гармонізації системи цінностей у державному управлінні.
  Розробка та впровадження семінару-тренінгу сприяла узгодженню й гармонізації індивідуальної та законодавчо-організаційної аксіосистем. Його результативність підтверджується підвищенням показника ціннісно-орієнтаційної єдності серед учасників тренінгу, зменшенням розриву між декларованістю та реальністю, важливістю і доступністю цінностей в організаційному середовищі, збільшенням загальної та соціальної ефективності діяльності працівників місцевих органів виконавчої влади.
  Перспективами подальшого дослідження є розробка нових методів для аналізу динаміки розвитку організаційних цінностей, побудова моделі психолого-організаційного консультування щодо формування та управління системою організаційних цінностей у державній службі.  Список використаних джерел
  1. Абульханова-Славская К. А. Стратеги жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мисль, 1991. – 299 с.
  2. Акулов В. Б. Теория организации : учебн. пособ. / В. Б. Акулов, М. Н. Рудаков. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2002. – 431 с.
  3. Андреева Г. М. Социальная психология : учебн. для вузов. ‒ Изд. 5-ое испр. и доп. / Г. М. Андреева. – М. : Аспект-Пресс, 2002. – 384 с.
  4. Андреенкова А. В. Постматериалистические и материалистические ценности в России / А. В. Андреенкова // Социологические исследования. – 1994. – № 11. – С. 73–81.
  5. Аннелиз Ф. Корнер. Теоретическое исследование пределов возможностей проективных методик / Корнер Ф. Аннелиз // Проективная психология; пер. с англ. – 2-е изд., сокр., испр. / Л. Беллак, Л. Эбт. – М. : Психотерапия, 2010. – 416 с.
  6. Арутюнян Э. А. Микросреда и трансформация общественных ценностей в ценностную ориентацию личности / Э. А. Арутюнян // Образ жизни и ценностные ориентации личности. – Ереван : Изд-во АН Арм. ССР, 1979. – С. 49–61.
  7. Асадуллина Ф. Г. Ценностные ориентации мужчин и женщин как фактор морального выбора / Фаина Асадуллина, Дмитрий Малюгин // Психологический журнал. – 2008. – Т. 29, № 6. – С. 48–55.
  8. Базелюк В. Ціннісний підхід в управлінні навчальним закладом / В. Базелюк // Обрії. – 2009. – № 2(29). – С. 11–15.
  9. Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. – СПб. : Евразия, 2000. – 320 с.
  10. Бернар Г. Державне управління / Бернар Гурне; пер. з франц. В. Шовкуна. – К. : Основи, 1993. – 165 с.
  11. Бишоп С. Тренинг изменений в организации / С. Бишоп, Д. Тейлор. – СПб. : Питер, 2002. – С. 82–89.
  12. Білик М. Особливості формування політичної культури сучасної молоді / М. Білик // Соціальна психологія. – 2009. – № 2 (34). – С. 14–25.
  13. Бланшар К. Ценностное управление / К. Бланшар, М. О’Коннор. – М. : ООО «Попурри», 2003. – 144 с.
  14. Бодров В. А. Современные исследования фундаментальных и прикладных проблем психологии профессиональной деятельности. Ч. 1. / В. А. Бодров // Психологический журнал. – 2008. – Т. 29, № 5. – С. 83–90.
  15. Большой психологический словар / [сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко]. – Спб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 672 с.
  16. Бондаренко Є. Організаційна культура державної служби: сутнісні характеристики та визначення поняття / Є. Бондаренко // Публічне адміністрування: теорія та практика. Електронний збірник наукових праць. – 2009. – Випуск 2 ( 2 ).
  17. Борисов Ю. А. Смысловая сфера сознания и самосознания успешных и неуспешных менеджеров среднего звена / Юрий Борисов, Иван Кудрявцев // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24, № 1. – С. 91–103.
  18. Боришевський М. Й. Духовні цінності як детермінанта самоактивності особистості у вихованні й самовихованні // Психологія самоактивності учнів у виховному процесі : навч.-метод. посіб. / за ред. М. Й. Боришевського. – К. : ЗМН, 1998. – 168 с.
  19. Бубнова С. С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система / С. Бубнова // Психологический журнал. – 1990. – Т. 20, № 5. – С. 38–44.
  20. Будинайте Г. Л. Личностные ценности и личностные предпочтения субъекта / Гражина Будинайте, Татьяна Корнилова // Вопросы психологии. – 1999. – № 5. – С. 99–108.
  21. Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии / Л. Ф. Бурлачук. – К. : Вища школа, 1979. – 176 с.
  22. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, 2004. – 351 с. : ил. – (Серия: «Учебники нового века».)
  23. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер-Ком, 1999. – 528 с.
  24. Василевська Т. Е. Особистісні виміри етики державного службовця : монографія / Т. Е. Василевська. – К. : НАДУ. – 2008. – 336 с.
  25. Василевська Т. Професійна етика як складова професіоналізму державного службовця / Т. Василевська // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. упр. при Президентові України. – 2005. – Вип. 2. – Київ. : НАДУ. – С. 111–120.
  26. Василюк Ф. Е. Психология переживаний (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф. Василюк. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 198 с.
  27. Вачков И. В. Основы группового тренинга. Психотехники: учебн. пособ. / И. В. Вачков. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Ось-89, 2001. – 224 с. – (Практическая психология).
  28. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. – М. : Паллада, 1990. – С. 667.
  29. Верста Ю. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій працівників комерційних організацій / Ю. Верста // Соціальна психологія. – 2007. – № 1 (21) (Січень). – С. 4–9.
  30. Винниченко В. Відродження нації. Ч. 1. / В. Винниченко. – К. : В-во політичної літератури України, 1990. – 348 с.
  31. Виноградова Н. Л. Історико-культурне підґрунтя формування сучасних норм професійної етики державної служби України // Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід: монографія / С. М. Серьогін, О. В. Антонова, І. І. Хожило [та ін.]; за заг. та наук. ред. проф. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ. – 2007. – С. 9–26.
  32. Вірна Ж. П. Життєво-стильовий концепт мотиваційно-смислової регуляції: професійна методологія і практика // Психологія і суспільство. – 2009. –№ 4.– С. 191–201.
  33. Власов П. К. Психология замысла организации / П. К. Власов. – Харьков : Гуманитарный центр, 2003. – 284 с.
  34. Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Н. Волкова. – К. : Академія, 2003. – 576 с.
  35. Воронкова В. Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади : навч. посіб. / В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, О. М. Попов ; [під ред. д.ф.н., проф. В. Г. Воронкової]. – К. : Професіонал, 2006. – 576 с.
  36. Гаєвський Б. А. Культура державного управління: організаційний аспект [монографія] / Б. А. Гаєвський. – К. : УАДУ, 1998. – 144 с.
  37. Галушко К. Ю. Консерватор на тлі доби: В’ячеслав Липинський і суспільна думка європейських «правих» / К. Ю. Галушко. – К. : Темпора, 2002. – 288 с.
  38. Гаращенко Н. М. Когнітивність організації та її оцінка / Н. Гаращенко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2010. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=230. – Заголовок з екрану.
  39. Гартман Н. Этика / Н. Гармтан ; пер. с нем. А. Б. Глаголева; под ред. Ю. С. Медведева, Д. В. Скляднева. – СПб. : Фонд Университет: Владимир Даль, 2002. – 712 с.
  40. Гашенко А. В. Внутрішньофірмова система цінностей: соціально-філософський аналіз : автореф. дис… канд. філософ. наук : 09.00.03 / Андрій Вадимович Гашенко. – Запоріжжя, 2004. – 16 с.
  41. Гелей С. Д. Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – 4-е вид., перероб. і доп. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – Львів : Світ, 2001. – 384 с.
  42. Гибсон Дж. Организации: поведение, структура, процессы / Дж. Гибсон. – М. : Инфра-М, 2000. – 662 с.
  43. Городняненко В. Г. Социологический практикум : учеб.-метод. пособ. / В. Г. Городняненко. – К. : Академия, 1999. – 160 с.
  44. Григоренко А. М. Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державного службовця: конспект лекцій для слухачів магістратури державної служби / А. М. Григоренко, В. В. Ушкальов. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 80 с. (Укр. мов.).
  45. Григорьев С. И. Основы современной социологии / С. И. Григорьев. – изд. Алтайського гос. у-та., 2001. – 138 с.
  46. Гриценко В. В. Ценностные ориентации и склонность к девиантному поведению / Валентина Гриценко, Татьяна Смотрова // Психологический журнал. – 2005. – Т. 26. ‒ № 6. – С. 44–58
  47. Грінівецька Н. М. Державна служба як соціальний інститут : проблеми концептуального аналізу / Н. М. Грінівецька. – К., 1999. – 31 с.
  48. Гудечек Я. Ценностная ориентация личности / Я. Гудечек. ‒ Психология личности в социалистическом обществе : активность и развитие личности. – М., 1989. – С. 102–109.
  49. Гулянская Е. А. Ценности индивидуализма и коллективизма в организационной культуре современной России: автореферат дис... кандидата социологических наук : 22.00.06 / Елена Андреевна Гулянская. – Ставрополь, 2009. – 22 c.
  50. Гусева Г. А. Формирование ценностных ориентаций государственных служащих: дисс… канд. психол. наук : 19.00.13, 19.00.05 / Галина Анатольевна Гусева. – М., 1999. – 185 с.
  51. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования / И. Девятко. – Екатеринбург : изд-во Урал. ун-та, 1998. – 208 с.
  52. Демидов А. Ценностные измерения власти / А. Демидов // ПОЛИС. – 1996. – № 3. – С. 122–140
  53. Державна служба в Україні : зб. нормат. актів. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 352 с.
  54. Державне управління в Україні: конспект лекцій [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.Library.if.ua./books/27.html. – Заголовок з екрану.
  55. Державне управління та місцеве самоврядування в Україні : словник термінів нормативно-правових актів; автор-упорядник Є. І. Бородін. – Дніпропетровськ : Герда. – 2004. – 650 с.
  56. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : монографія / кол. авт.; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ; Міленіум, 2003. – 320 с.
  57. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология / Л. Джуэлл. – СПб. : Питер, 2001. –720 с.
  58. Дмитрук А. М. Організаційні цінності як компонент корпоративної культури / А. М. Дмитрук // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє» (м. Луцьк, 18 – 19 квіт., 2007 р.). У 2-х т. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – Т. 1. – С.116–118.
  59. Дмитрук А. М. Організаційні цінності: типи й форми існування / А. М. Дмитрук // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє» (м. Луцьк, 16 – 17 квіт., 2008 р.). У 2-х т. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 135–137.
  60. Дмитрук А. М. Ціннісна толерантність як складова процесу децентралізації управління / А. М. Дмитрук // Децентралізація державного управління та місцевого самоврядування в контексті європейської практики: матеріали наук.-практ. конференції.– Тези доп. (м. Луцьк, 2–3 жовтня 2008 р.). – Луцьк, 2008. – С. 59–61.
  61. Дмитрук А. М. Ціннісна толерантність як елемент ефективного менеджменту в організації / А. М. Дмитрук // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психології толерантності у ХХІ столітті» (м. Луцьк, 21 – 22 лист., 2008 р.). Науковий часопис «Психологічні перспективи».– Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Вип. 11. – С. 77–85.
  62. Дмитрук А. М. До проблеми механізмів формування організаційних цінностей / А. М. Дмитрук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє.» (м. Луцьк, 13–14 трав., 2009 р.). У 3-х т. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – Т. 1. – С.105–106.
  63. Дмитрук А. М. Соціально-психологічні механізми соціалізації особистості у просторі аксіосфери організації / А. М. Дмитрук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви» (м. Чернівці, 14–15 травня 2009 року.). − Чернівці: Книга ХХІ, 2009. − С. 86–88.
  64. Дмитрук А. М. Cензитивні періоди у процесі розвитку системи організаційних цінностей / А. М. Дмитрук // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Регіональний вимір сензитивності механізмів управління: правовий, фінансово-економічний, психологічний аспект» (м. Чернівці, 10 – 11 грудня 2009 року). – Чернівці: Бук-Рек, 2010. – С. 296–299.
  65. Додонов Б. И. Эмоции как ценность / Б. И. Додонов. – М. : Политиздат, 1978. – 272 с.
  66. Донцов А. В. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді / А. В. Донцов // Високі технології виховання. – Х. : ІСДО, 1995. – С. 86–90.
  67. Донцов А. И. Психологическое единство коллектива / А. И. Донцов. – М. : Знание, 1982. – 156 c.
  68. Донцов Д. Єдине, що є на потребу / Д. Донцов. – К. : Діокор, 2002. – 64 с.
  69. Дугина Е. Кросскультурное исследование ценностных индивидуальных и групповых ориентаций / Елена Дугина, Бернд Шледер // Иностранная психология. – 2001. – № 14. – С.83–92.
  70. Евреинов В. А. Гражданское чинопроизводство в России / В. А. Евреинов // Русский вестник. – 1887. – № 3. – С. 241–267.
  71. Егоршин А. П. Управление персоналом: учебник для вузов. – 4-е изд., испр. / А. П. Егоршин. – Н.Новгород : НИМБ, 2003. – 720с.
  72. Етика : навч. посіб. / В. О. Лозовой, М. І. Панов, О. А. Стасевська та ін.; за ред. проф. В. О. Лозового. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 224 с.
  73. Жирская Г. Я. Формирование гуманистическх ценностей у старшекласников во внеурочной деятельности : дисс… канд. пед. наук : 13.00.01 / Галина Ярославовна Жирская. – К., 1992. – 218 с.
  74. Жуков Ю. М. Ценности как детерминанты принятия решения. Социально-психологический подход к проблеме / Ю. М. Жуков // Психологические проблемы социальной регуляции поведения; отв. ред. Е. В. Шорохова, М. И. Бобнева. – М. : Наука, 1976. – С. 254–277.
  75. Журавлев П. В. Технология управления персоналом / П. В. Журавлев и др. ‒ М. : Экзамен, 2009. ‒ 576 с.
  76. Загальні правила поведінки державного службовця: Наказ Головного упр. Держ. Служби України від 28 жовтня 2000 р. // ВВР України. – № 58. – С.27–33.
  77. Закон України «Про державну службу» // ВВР України. – 1993. – № 52. – С. 38–56.
  78. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» 06.04.1999 р. № 586–XIV // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 89.
  79. Занковский А. Н. Организационная психология : учеб. пособ. для вузов по специальности «Организационная психология». – 2-е изд. / А. Н. Занковский. – М. : Флинта : МПСИ, 2002. – 648 с.
  80. Засєкіна Л. В. Психолігвістична діагностика : навч. посібник / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін. – Луцьк. : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 188 с.
  81. Здравомыслов А. Г. Интересы. Потребности. Ценности. / А. Г. Здравомыслов. – М. : Политиздат. – 1986. – 223 с.
  82. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин.¬ – СПб. : Питер, 2004. – 509 с. : ил. ‒ (Серия: «Мастера психологии»).
  83. Инновационный менеджмент : справочное пособие. ‒ 2-е изд, перераб. и доп. / под. ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. – М. : Центр исследований и статистики науки, 1998. – 586 с.
  84. Історія державного управління України : термінологічний словник, зб. док. і матеріалів (ХІІ-ХХ ст.), схеми та інтернет-довідник : посіб. : навч.-метод. вид. з курсу «Теорія та історія державного управління» / за заг. ред. Н. Р. Нижник; авт.-уклад. : С. М. Коник, Л. В. Покрова, Р. Б. Воробей, І. І. Тіщенко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2004. – 400 с.
  85. Історія державної служби в Україні : у 5 т. / [О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін.; відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій; редкол. : С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. – Т. 1. – 544 с.
  86. Ісхакова Н. Основні механізми процесу політичної соціалізації / Н. Ісхакова // Політичний менеджмент. – 2008. ‒ Спецвипуск (серпень). – С. 193–203.
  87. Кабаченко Т. С. Психологические основы управления персоналом / Т. С. Кабаченко. – СПб. : ПИТЕР, 2002. – 384 с.
  88. Кабаченко Т. С. Ценностные ориентации персонала как отражение противоречивой организационной среды / Т. С. Кабаченко // Современные проблемы психологии управления. – М., 2002. – С. 26–32.
  89. Каган М. С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа) / М. С. Каган. – М. : Политиздат, 1974 . – 328 с.
  90. Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры / К. Камерон, Р. Куинн; пер. с англ. под. ред. И. В. Андреевой – СПб. : Питер, 2001. – 320 с.
  91. Капрара Дж. Психология личности / Дж. Капрара, Д. Сервон. – Изд-во. : Питер. – 2003. – 640 с.
  92. Карамушка Л. М. Психологічні особливості введення змін в освітніх організаціях // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія; зб. наукових праць І-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. – К. : Міленіум, 2005. ‒ Т. 1. – Ч. 16. – С. 43–49.
  93. Карамушка Л. М. Психологія управління конфліктами в організації (на матеріалі діяльності освітніх організацій) : монографія / Л. М. Карамушка, Т. М. Дзюба. – К. : Наук. світ, 2009. – 268 с.
  94. Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство / В. Н. Карандашев. – СПб. : Речь, 2004. – 70 с.
  95. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов / А. Карелин. – М. : Єксмо, 2007. – 416 с.
  96. Карлоф, Б. Деловая стратегия / Б. Карлоф.; пер. с англ. ‒ М. : Экономика, 1991. ‒ 240 с.
  97. Карпенко З. Предмет і метод аксіопсихології особистості / З. Карпенко // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С. 35–62.
  98. Карпова І. Г. Зміст ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді [Електронний ресурс] / І. Г. Карпова. – 2010. – Режим доступу. : http:www.psyh.kiev.ua.зміст_ціннісних_орієнтацій_сучасної_студентської_ молоді. – Назва з екрану.
  99. Кісарчук З. Г. Просвітницька та профілактична робота / З. Г. Кісарчук // Основи практичної психології : підручник. – К. : Либідь, 1999. – С. 256–266.
  100. Кічук А. Ціннісне ставлення як психологічний феномен / А. Кічук // Психологія і суспільство. – 2006. – № 3. – С. 82.
  101. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов / П. Клайн. – Киев, 1994. – 283 с.
  102. Климов Е. А. Общечеловеческие ценности глазами психолога-профессиоведа / Е. А. Климов // Психологический журнал. – 1994. – № 4. – С. 130–136.
  103. Климова С. Г. Опыт использования методики неоконченных предложений в социологическом исследовании / С. Г. Климова // Социология: методология, методы, математические модели. – 1995. – № 5. – С. 49–64.
  104. Клюева Н.В. Программы социально-психологического тренинга / Н. В. Клюева, М. А. Свистун. – Ярославль : Психодиагностика, 1992. – 66 с.
  105. Коберник Л. Ціннісні орієнтації як механізм становлення толерантних взаємин / Л. Коберник // Психологічні перспективи. – 2008. – Вип. 11. – С. 155–163.
  106. Козаков В. М. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні : монографія / В. М. Козаков. – К. : НАДУ. – 2007. – 284 с.
  107. Козік А. А. Сучасний стан проблем професіоналізації державної служби / А. А. Козік, С. К. Хаджираєва, О. Г. Гусак // Державне та муніципальне управління в умовах політико-адміністративної реформи : м-ли наук.-практ. конф. Тези доп. (17–18 травня 2007 р.) / Відп. ред. В. Я. Малиновський. – Луцьк. : Вол. обл. друкарня. – 2007. – С. 92–94.
  108. Козлов В. В. Корпоративная культура: костюм успешного бизнеса / Виктор Козлов, Анна Козлова // Управление персоналом. – 2000. – № 11. – С. 17–26.
  109. Король О. Ф. Структурно-динамічна модель функціонування соціально-психологічних механізмів ціннісно-орієнтованої регуляції міжособистісної взаємодії співробітників організації виробничої сфери / О. Ф. Король // Актуальні проблеми психології; зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2010. – Т. I. – Ч. 26. – С. 388–395.
  110. Король О. Ф. Духовно-моральний аспект організаційної поведінки / О. Ф. Король // Проблеми загальної та педагогічної психології; зб наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / за ред. С.Л.Максименка. ‒ К., 2010. ‒ Т. ХII. ‒ Ч. 3. ‒ С. 231‒238.
  111. Король О. Ф. Ефективність управлінської взаємодії в умовах організаційної діяльності / О. Ф. Король // Актуальні проблеми психології; зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. ‒ К. : А.С.К., 2010. ‒ Т. I. ‒ Ч. 29. – С. 36‒41.
  112. Костинская А. Г. Феномен идентичности как структурирующий фактор. Концепция социальной идентичности и групповые решения / А. Г. Костинская // Мир психологии. – 2003. – №1. – С. 186–197.
  113. Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / М. І. Костомаров / упоряд., приміт. І. П. Бетко, А. М. Полотай; вступна ст. М. Т. Яценка. – К. : Либідь, 1994. – 384 с.
  114. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.
  115. Краснорядцева О. М. Проблемы профессионального становления личности в процессе повышения квалификации / О. М. Краснорядцева // Сибирский психологический журнал. ‒ 2002. ‒ № 16‒17. ‒ С. 42‒44.
  116. Крымчанинова М. В. Образ организации как фактор воздействия на ее культуру / М. В. Крымчанинова // Управление персоналом. – 2004. – № 19 (05). – С. 54–57.
  117. Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / М. В. Кужельний, В. Г. Лінник. – К. : КНЕУ, 2001. – 334 с.
  118. Кузнецова Т. Песня о корпоративной культуре / Т. Кузнецова // Управление компанией. – 2008. – № 5. – С. 21–24.
  119. Лазарук А. Розвиток ціннісно-смислової сфери особи за модульно-розвивального навчання / А. Лазарук // Психологія і суспільство. ‒ 2002. ‒ № 3‒4. ‒ С. 170‒186.
  120. Ландэ Д. Феномены современных информационных потоков / Дмитрий Ландэ, Александр Литвин // Сети и бизнес. – 2001. – № 1. – С. 14–21.
  121. Лебедева Н. М. Ценностно-мотивационная структура личности в русской культуре / Н. М. Лебедева // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 33. – С. 26–36.
  122. Легун О. М. Роль цінностей і ціннісних орієнтацій у розвитку особистості / О. М. Легун // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2010. – Т. XII. ‒ Ч. 4. – С. 241–248.
  123. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 139 с.
  124. Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентаций / Д. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1992. – 17 с.
  125. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 2003. – 488 с.
  126. Леонтьев Д. А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности (статья первая) / Д. А. Леонтьев // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 1996. – № 4 – С. 35–44.
  127. Леонтьев Д. А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности (статья вторая) / Д. А. Леонтьев // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 1997. – № 1. – С. 20–27.
  128. Леонтьев Д. А. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: виды, детерминанты и изменение во времени / Д. А. Леонтьев // Психологическое обозрение. – 1998. – № 1. – С. 13–25.
  129. Литвинова Л. Організаційна культура управління державною установою: соціально-психологічний аспект / Л. Литвинова // Соціальна психологія. – 2009. – № 5. – С. 136–142.
  130. Литвинова Л. Сучасні проблеми формування організаційної культури державних службовців / Л. Литвинова // Вісник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. : наук. ж. : фахове видання з держ. упр., екон., пед. та політ. наук. – № 3. – 2008. – С. 53–59.
  131. Магура М. И. Организационная культура как средство успешной реализации организационных изменений / М. И. Магура // Управление персоналом. – 2001. – № 1. – С. 18–27.
  132. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі / С. Д. Максименко. – К. : Форум, 2002. ‒ Т. 1: Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. – 319 с.
  133. Макшанов С. И. Психология тренинга / С. И. Макшанов. – СПб., 1997. – 214 с.
  134. Макшанов С. И. Психогимнастика в тренинге. Каталог. Часть 1. / С. И. Макшанов, Н. Ю. Хрящева. – СПб., 1993. – 108 с.
  135. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. – 3-є вид., переробл. та допов. / В. Я. Малиновський. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.
  136. Малімон Л. Я. Науково-теоретичні основи розробки системи психологічного забезпечення підвищення професіоналізму державних службовців / Л. Я. Малімон // Децентралізація державного управління та місцевого самоврядування в контексті європейської практики: матеріали наук.-практ. конферен-ції.– Тези доп. (2 – 3 жовтня 2008 р.). – Луцьк : СПД Гадяк Ж.В., 2008. – С. 39–42.
  137. Малімон Л. Я. Компетентнісний підхід у підвищенні кваліфікації керівних кадрів органів державного управління / Л. Я. Малімон // Психологічні перспективи. – 2010. – Вип. 16. – С. 76–87.
  138. Малімон Л. Я. Психологічні методи впливу керівника на підлеглих у системі державного управління / Л. Я. Малімон // Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби : Тези VII наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (23–25 верес. 2010 р., м. Луцьк) /за наук. ред. Л. М. Карамушки, Л. Я. Малімон, О. А. Філь, Т. М. Литвиненко. - Луцьк : Видавництво, 2010. – С. 17–19.
  139. Малімон Л. Я. Змістово-рівневі характеристики системи цінностей органів державної служби / Л. Я. Малімон, А. М. Пашкіна // Вісник Одеського нац. у-ту ім. І. І. Мечникова. – 2010. – Т.15. – Вип. 11. – Серія «Психологія». – Ч. 1. – С. 295–302.
  140. Малімон Л. Я. Мотиваційні особливості професійної діяльності в системі державної служби / Л. Я. Малімон // Психологічні перспективи. – 2011. – Вип. 17. – С.48–56.
  141. Маслов Д. В. Механизмы трансформации организационной культуры / Дмитрий Маслов, Гари Роше // Методы менеджмента качества. – 2006. – №3. – С. 20–25.
  142. Маслов Д. В. Трансформация организационной культуры через анализ ценностей / Дмитрий Маслов, Гари Роше // Методы менеджмента качества. – 2006. – № 2. – С. 18–23.
  143. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия : учебн. пособ. / Е. В. Маслов; под. ред. П. В. Шеметова. – М. : ИНФРА-М, Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. – 312 с.
  144. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу; пер. с англ. А. М. Татлыбаевой. – СПб. : Евразия, 1999. – 478 с.
  145. Мельник І. М. Проблема формування етики державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління / І. М. Мельник // Державне та муніципальне управління в умовах політико-адміністративної реформи : м-ли наук.-практ. конф. Тези доп. (м. Луцьк, 17–18 травня 2007 р.) / Відп. ред. В. Я. Малиновський. – Луцьк. : Вол. обл. друкарня. – 2007. – С. 108–110.
  146. Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В. С. Мерлин. – М. : Педагогика, 1986. – 256 с.
  147. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. – М. : Дело, 1997. – 704 с.
  148. Мильнер Б. З. Теория организации : учебн. (3-е изд., перераб. и доп.) / Б. З. Мильнер. – М. : Инфра-М, 2003. – 558 с.
  149. Михайлов Г. Роль жизненных ценностей руководителя в процессе формирования управленческой команды / Георгий Михайлов, Роман Гольников // Прикладная психология и психоанализ. – 2001. – № 4. – С. 24–31.
  150. Михельсон-Ткач В. Л. Процесс согласования ценностей: проблемы и оценка / Валентина Михельсон-Ткач, Елена Скляр // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 1. – С. 32–37.
  151. Можвіло О. А. Особливості використання ціннісного підходу до визначення причин опору змінам в організації / Можвіло О. А. // Психологічні та економічні умови забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій : тези науково-практичної конференції / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Н. І. Клокар. – К. : Науковий світ, 2008. – С.57–59.
  152. Москаленко В. Економічна соціалізація особистості: концептуальна модель / В. Москаленко // Соціальна психологія. – 2006. – № 3 (17). – C. 3–16.
  153. Музика О. Л. Суб’єктно-ціннісний аналіз особистісного росту / О. Л. Музика // Актуальні проблеми психології; зб. наук. пр. І-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. – К. : Міленіум, 2005. – Т. 7. – Вип. 5. ‒ Ч. 2. – С. 64–71.
  154. Музика О. Л. Тренінг ціннісної підтримки професійного становлення психологів / О. Л. Музика // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / за ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі. – Київ-Ніжин : НДУ, ДС «Міланік», 2007. – Т. 10. – Вип. 1. – С. 42–44.
  155. Музика О. Л. Ціннісна підтримка особистісного росту / О. Л. Музика // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. пр. – К. : НПУ, 2005. – №6 (30). – Ч. ІІ. – С. 232–240.
  156. Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні / Л. Нагорна. – К. : ІПіЕНД, 2002. – 272 с.
  157. Немцов В. Д. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / В. Д. Немцов, Л. Е. Довгань. – К., 2001. – 559 с.
  158. Нестик Т. А. Социальный капитал организации: социально-психологический анализ. Часть I. / Т. А. Нестик // Психологический журнал. ‒ 2009. ‒ Т. 30. ‒ № 1. ‒ С. 52‒63.
  159. Нинюк І. Організаційно-правові особливості формування професіоналізму державних службовців : досвід республіки Польща / І. Нинюк // Вісник ДСУ. ‒ 2005. – №2. – С. 19–23.
  160. Нинюк І. Особливості аналізу професіоналізму державних службовців / І. Нинюк // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2004. – Випуск 2. – С.225–234.
  161. Новейший психологический словарь / В. Б. Шапарь, В. Е. Россоха, О. В. Шапарь. – Ростов-на-Дону. : Феникс, 2005 – 808 с.
  162. Носков В. Психологічні детермінанти корпоративної культури / В. Носков, А. Кальянов, О. Єфросинін // Політичний менеджмент. – 2006. – № 3 (17). – С. 76–88.
  163. Оболенський О. Ю. Професіоналізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування / О. Ю. Оболенський, В. М. Сороко // Вісник державної служби. – 2005. – №1. – С.20–27.
  164. Овчинников Н. Ф. «Карл Поппер, наш современник, философ XX века» / Н. Ф. Овчинников // Вопросы философии. – 1992. – №8. – С. 40–48.
  165. Олпорт Г. Становление личности. Избранные труды / Г. Олпорт. – М. : Смисл, 2002. – С.166–216.
  166. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 377 с.
  167. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : посібн. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 448 с.
  168. Палеха Ю. І. Ключі до успіху або організаційна та управлінська культури : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – 2-е вид. доп. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 337 с.
  169. Панок В. Г. До побудови теоретичних засад української практичної психології / В. Г. Панок // Проблеми розвиваючого навчання: м-ли І та ІІ міжнар. конф. / за ред. академіка С. Д. Максименка. – К., 1997. – С. 344–351
  170. Пашкина А. Н. Кросс-культурное сравнение содержания системы ценностей госслужащих / А. Н. Пашкина // Актуальные проблемы этнопсихологии: Материалы VI Межвузовской конференции студентов. Аспирантов и молодых ученых. Москва, РУДН, 30 марта 2010 г. – М. : РУДН. – 2010. – С. 150–156.
  171. Пашкіна А. М. Декларованість/реальність як характеристика аксіосфери державних слу
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины