ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НОВОГО ТИПУ : ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НОВОГО ТИПА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НОВОГО ТИПУ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НОВОГО ТИПА
 • Кол-во страниц:
 • 281
 • ВУЗ:
 • ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»
  На правах рукопису
  БІРЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
  УДК 159.9:37

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ
  МОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НОВОГО ТИПУ


  Спеціальність 19.00.10 – Організаційна психологія;
  економічна психологія
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук


  Науковий керівник:
  кандидат психологічних наук, доцент
  Марков Сергій Леонтійович

  Київ-2012  ЗМІСТ
  Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
  Розділ I. Мотивація діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів як проблема науково-психологічних досліджень
  1.1. Професійна мотивація як предмет дослідження в психологічній та управлінський теорії і практиці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ……. 9
  1.2. Особливості мотивації педагогічної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . …….. 29
  1.3 Ознаки діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у контексті світових освітніх трансформацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Висновки до розділу 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
  Розділ 2. Емпіричне дослідження особливостей професійної мотивації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів нового типу
  2.1. Методична база дослідження професійної мотивації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів нового типу . . . . . . . ... .. .. 74
  2.2. Результати емпіричного дослідження мотивації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів нового типу. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 87
  2.3. Особливості професіональної мотивації педагогічних працівників в умовах конкретних навчальних закладів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..…110
  Висновки до розділу 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . …..119
  Розділ 3. Організація й результати реалізації формувального впливу на мотивацію професійної діяльності педагогів в умовах закладу нового типу
  3.1. Пcихологічні засади діяльності керівника ЗНЗ нового типу з управління професійною мотивацією педагогічних працівників . . . . . . . . . . . . ………. 122
  3.2. Стимулювання ефективності педагогічної діяльності в умовах ЗНЗ нового типу на основі впровадження рейтингової системи оцінювання результатів праці . ………………………………………………………………………….. . 152
  3.3. Вплив експериментальної програми на професійну мотивацією педагогічних працівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
  Висновки до розділу 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
  Загальні висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
  Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
  Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
  Вступ

  Відмінною рисою української системи освіти є тривалий процес її реформування на тлі соціально-економічних, політичних і культурних перетворень. Одним з результатів цього реформування є розшарування єдиної освітньої системи, поява загальноосвітніх закладів нового типу (ліцеї, гімназії, коледжі), яким суспільством делегується важлива роль − освоювати нові організаційні системи і засоби, апробувати інноваційні технології навчання, інформаційні системи, вести наукові дослідження, впроваджувати перспективні методи виховання. Головною умовою ефективності цих закладів є професіоналізм педагогів, наявність у них потреби у постійному інноваційному пошуку. закріпленні ідей гуманізму і демократичних відносин з учнями. Разом з тим практика свідчить, що значна кількість педагогічних працівників не готова до інноваційної діяльності. Тому дослідження мотивації педагогічної діяльності набуває особливої важливості, адже за його відсутності неможливий пошук адекватної сучасним вимогам освітньої стратегії.
  Аналіз наукової літератури та практичний досвід роботи навчальних закладів показує, що проблемам специфіки педагогічної діяльності, мотивації педагогічної діяльності, психологічним аспектам управління закладами освіти приділялась значна увага. У дослідженнях Ф.М.Гоноболіна, А.О. Деркача, В.А. Кан-Каліка, С.В. Кондратьєвої, Л.І.Кондрашової Г.С.Костюка, Н.В.Кузьміної, Ю.М.Кулюткіна, А.К.Маркової, Л.М. Мітіної, О.Г.Мороза, М.Д Левітова, В.А.Семиченко Г.С.Сухобської, Р.І.Хмелюк, О.І.Щербакова виділені і розглянуті базові проблеми теорії і практики педагогічної діяльності:. Фахівці в галузі професійної педагогіки та психології (С.А.Дружилов, Є.Ф.Зеер, Є.О.Климов, Ю.П.Кухарчук, В.О.Сластенін, О.М.Столяренко та ін.) досліджують соціально-психологічні та педагогічні аспекти особистісно-орієнтованого професійного освітнього середовища. Особливості управління закладами освіти, у тому числі в умовах інноваційної діяльності, розглядались в дослідженнях вітчизняних педагогів і психологів Л.М.Ващенко, Л.І.Даніленко, Л.М.Карамушки, Н.Л.Коломінського, В.С.Пікельної. Особливості мотивації педагогічної діяльності вивчали такі дослідники, як: Є.П.Ільїн, В.А.Семиченко, А.К.Маркова, Л.М.Мітіна, І.О.Зимняя, Н.В.Кузьміна, В.О.Сластьонін, О.І.Щербаков, В.М.Введенський, Л.А. Верещагина, С. І. Подмазін.
  Але аналіз наукових праць показує, що до цього часу окремо, комплексно важливі проблеми мотивації професійної діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) нового типу не були предметом спеціального теоретичного вивчення та узагальнення. Це і обумовило актуальність дослідження.
  Отже, завданням дослідження є виявлення особливостей професійної мотивації педагогів ЗНЗ нового типу та їх врахування при прийнятті управлінських рішень з підвищення ефективності педагогічної діяльності. Це і обумовило вибір теми дисертаційного дослідження «Психологічні особливості професійної мотивації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів нового типу».
  Мета дослідження полягає у визначенні особливостей мотивації професійної діяльності педагогів, які працюють в умовах закладів освіти нового типу, і виявленні впливу, який надають зміни в управлінні процесом підвищення ефективності педагогічної діяльності, на мотивацію вчителів.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження безпосередньо пов'язане з науковими програмами Університету економіки і права «КРОК», входить до плану науково-дослідної роботи кафедри психології названого університету. Тема дисертації затверджена Вченою радою Університету економіки і права «КРОК» (протокол № 1 від 08.09.2011 г) і погоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 9 від 29.11.2011 г.).  Задачі дослідження:
  1. Здійснити аналіз основних мотиваційних теорій та концепцій, виявити ступінь дослідженості проблеми професійної мотивації педагогічних працівників у сучасній психолого-педагогічній науці.
  2. Визначити методичну базу дослідження професійної діяльності педагогічних працівників.
  3. Виявити тенденції розвитку професійної мотивації педагогічних працівників та окреслити шляхи їх врахування в діяльності керівника загальноосвітнього закладу нового типу.
  4. Розробити та експериментально апробувати програму стимулювання професійної діяльності вчителів загальноосвітнього закладу нового типу шляхом розробки та впровадження рейтингової системи оцінювання її ефективності.
  5. Визначити вплив експериментальної програми на ефективність діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх закладів нового типу.
  6. Перевірити зміни у мотивації професійної діяльності вчителів внаслідок впровадження нової системи управління ефективністю їх діяльності.
  Об'єкт дослідження – процес професійної мотивації діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.
  Предмет дослідження - особливості професійної мотивації учителів загальноосвітніх навчальних закладів нового типу.
  Методологічні основи дослідження складаються з базових концепцій психології професійної діяльності (визначення сутності професійної діяльності, розкриття значущості педагогічної діяльності у розвитку соціуму), психології особистісного розвитку (вплив професійної діяльності на особистісний розвиток людини), психології управління та організаційної психології (мотиваційні засади управління, тенденції гуманізації відносин між суб’єктами освітнього процесу). Теоретичне підґрунтя дослідження склали роботи Г.С.Костюка, Н.В.Кузьміної, Ю.М.Кулюткіна, А.К.Маркової, Л.М. Мітіної, В.А.Семиченко, В.О.Сластьоніна, Г.С.Сухобської, Р.І.Хмелюк, О.І.Щербакова, в яких всебічно розглянуто специфіку педагогічної діяльності. Розгляд особливостей управління закладами освіти, у тому числі в умовах інноваційної діяльності, спирався за роботи вітчизняних вчених (Л.М.Ващенко, Л.І.Даніленко, Л.М.Карамушка, Н.Л.Коломінський, В.С.Пікельна). Концептуальні і методичні засади визначення тенденцій розвитку мотивації педагогічної діяльності базувались на ідеях, закладених у роботах Є.П.Ільїна, В.А.Семиченко, А.К.Маркової, Л.М.Мітіної, І.О.Зимньої, Н.В.Кузьміної, В.О.Сластьоніна, ОІ.Щербакова, В.М.Введенського, Л.А. Верещагиної, С. І. Подмазіна.
  Методика та організація дослідження складалась із сукупності методів, які в комплексі забезпечили вирішення задач наукового дослідження та досягнення його мети.
  Теоретична частина дослідження забезпечувалася використанням загальнонаукових методів: аналізу, синтезу, теоретичного узагальнення, порівняння.
  Емпірична частина забезпечувалася низкою конкретних психологічних методів: інформаційно-пошукових (спостереження, бесіди з педагогами, анкетування, тестування, психолого-педагогічний експеримент); професіографічних (аналіз документів, експертні оцінки). В якості конкретних засобів використані методики: «Мотиви вибору діяльності викладача» Є. П. Ільїна (виявлено представленість окремих мотивів в структурі мотиваційної сфери педагогів і співвідношення показників педагогічного покликання та супутніх мотивів), «Бар'єри педагогічної діяльності» (визначено чинники, що сприяють та заважають педагогічній діяльності), «Професійна спрямованість учителя» Є.І.Рогова (визначено представленість різних типів спрямованості); «Визначення спрямованості особистості педагога» В.А.Семиченко (виявлено структуру педагогічної спрямованості), «Виявлення установок «праця-гроші» О.Ф.Потьомкіної (конкретизовано співвідношення цих складових зовнішньої і внутрішньої мотивації професійної діяльності педагога), «Вивчення задоволеності вчителів своєю професією і роботою» Н.В.Прокопенка та Є.П.Ільїна, опитувальник Ф.Герцберга (визначено співвідношення мотиваторів та гігієнічних чинників). При обробці результатів використовувались методи математичної статистики (частотний аналіз, перевірка значущості відмінностей).
  Емпіричне дослідження особливостей розвитку мотивації професійної діяльності педагогів закладів нового типу проводилося на базі гімназії № 315 та Славянської гімназії м. Києва, обсяг вибірки - 150 осіб.
  Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: вперше теоретично обґрунтовано й розроблено систему стимулювання професійної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів нового типу на рейтинговій основі; розширено і поглиблено наукові знання щодо мотивації педагогічної діяльності; уточнено зміст понять «мотиваційна сфера», «ставлення суб’єкта до педагогічної діяльності»; виявлено тенденції розвитку мотивації професійної діяльності вчителів в умовах загальноосвітніх навчальних закладів нового типу; удосконалено і розширено методичний інструментарій дослідження змісту і структури мотиваційної сфери педагога; подальшого розвитку набули наукові знання: про вплив управлінських засобів стимулювання педагогічної діяльності на розвиток професійної мотивації вчителів в умовах закладу нового типу; про динамічні та стійкі складові мотиваційної сфери педагогів; про шляхи удосконалення управлінських дій з підвищення мотивації педагогічної діяльності в умовах загальноосвітніх навчальних закладів нового типу.
  Практичне значення отриманих результатів полягає: у визначенні і експериментальній апробації організаційно-психологічних умов й управлінських засобів упровадження рейтингової системи стимулювання педагогічної діяльності; у можливості використання запропонованої рейтингової системи та процедур її розробки із залученням педагогічного колективу в інших освітніх закладах; у можливості використання запропонованої методичної бази для визначення керівниками вихідних позицій щодо прийняття та реалізації управлінських рішень, щодо стимулювання професійної діяльності педагогів та оцінки їх ефективності; у можливості доповнення новими фактами навчальних курсів із психології управління та організаційної психології під час підготовки майбутніх менеджерів освіти та практичних психологів, а також в процесі підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів.
  Результати дисертаційного дослідження впроваджено в гімназії № 315 м. Києва (Акт впровадження №321а від 10.09.2012р.), Слов'янської гімназії м.Києва (Акт впровадження № 220 від 10.09.2012р.) та Скандинавської гімназії м.Києва (Акт впровадження № 284 від 04.10.2012р.).
  Вірогідність результатів дослідження забезпечувалась методологічним обґрунтуванням вихідних положень, використанням комплексу методів, адекватних меті, предмету і задачам дослідження, коректним поєднанням якісних і кількісних методів, підтвердженням теоретичних припущень і висновків позитивними результатами впровадження експериментальної програми.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та результати дослідження викладені у виступах на другій міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та потреби бізнесу XXI століття» (м. Київ, 2011), ІІІ Всеросійській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Психологія саморозвитку людини» (м. Кіров, Росія, 2011), Ш Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (м. Кам’янець – Подільський, 2011 ).
  Публікації. Основні положення й висновки дисертаційного дослідження викладені у 7 одноосібних публікаціях, з них 6 наукових статей опубліковано у фахових виданнях ВАК України.
  Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Зміст роботи викладено на 186 сторінках, доповнюється 11 додатками на 86 сторінках. Основний текст проілюстровано 2 рисунками і 27 таблицями. Список використаних джерел склав 226 найменувань.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  За результатами проведеного теоретичного аналізу зроблено наступні висновки:
  1. Процес трансформації суспільства невід’ємно пов’язаний зі змінами у системі освіти, а отже, і в характері діяльності педагогічних працівників. Демократизація суспільства лише тоді буде не декларованою ідеєю, а реальними суспільними відносинами, коли супроводжуватиметься організацією навчання і виховання на гуманістичній основі, створюючи умови для особистісного прояву не тільки учнів, а й педагогів.
  2. Одним із найважливіших компонентів педагогічної діяльності є її мотивація. Мотивацію в організаційній психології і психології управління розуміють як сукупність внутрішніх і зовнішніх детермінант, що спонукають людину до діяльності. До внутрішніх детермінант відносять прагнення індивіда до конкретних досягнень, пізнання, отримання задоволення від самого змісту праці (процесуальна мотивація). В якості внутрішніх виступають стимули, дія яких спрямована на задоволення бажання працівника в отриманні зовнішніх винагород (інструментальна мотивація).
  3. Швидкі зміни в економічній, політичній і соціальній сферах притаманні сьогоднішньому суспільству, впливають і на мотиваційну сферу педагогів, перебудовують ієрархію традиційно значимих для вчителів потреб. Вона стає більш гнучкою, динамічною, варіативною. Разом з тим зберігаються загальні тенденції впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на професійну діяльність. Ефективність трудової діяльності працівників вище в тих випадках, коли їх зусилля визначаються внутрішньою мотиваційною домінантою. Численними дослідженнями доведено, що провідними мотивами педагогічної діяльності є: інтерес до роботи, потреба в особистісній самореалізації, ставлення і професійне визнання з боку колег, задоволеність організацією праці, можливість самому керувати процесом своєї діяльності, проявляти власну ініціативу, потреба у відчутті своєї необхідності колективу, в увазі до своєї праці і своїх проблем, задоволеність сприятливим психологічним кліматом у колективі. Важливу роль відіграє матеріальна зацікавленість, але задоволеність педагогічних працівників матеріальною винагородою залежить не стільки від її розміру, скільки від відповідності уявленням фахівців про соціальну справедливість в оцінці їх старання та праці.
  4. Для досягнення високого рівня мотивації й стабільності персоналу необхідно створити таки умови, за допомогою яких співробітники можуть самостійно визначати, заради чого (для задоволення яких потреб) вони працюють. Необхідно, щоб організаційні цілі були чітко пов'язані з можливістю задоволення найбільш значущих потреб трудової діяльності.
  5. Важливою тенденцією розвитку освіти на сучасному етапі є виникнення інноваційних навчальних закладів (закладів нового типу), де головним суб’єктом реалізації державної освітньої стратегії на впровадження інновацій стає кожен педагог. Під терміном «заклад освіти нового типу» переважно розуміють заклади, які створені для навчання обдарованих дітей. Місію нової школи в Україні виконують кращі загальноосвітні середні школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, коледжі, школи-комплекси, авторські школи, які перетворилися у справжні науково-дослідницькі центри апробації нового змісту навчання, педагогічних технологій, глибокого осмислення інноваційних процесів, стимулювання ініціативи учня, розвитку його можливостей, створювання умов для саморозвитку особистості – як учня, так і самого вчителя.
  6. Вимоги, що висуваються сьогодні суспільством до діяльності педагогічних працівників закладів нового типу, формуються на декількох рівнях: вимоги суспільства, яке прагне до свого оновлення і подальшого розвитку саме через модернізації системи освіти; вимоги і очікування дітей, які в умовах інформатизованого суспільства мають значні можливості до самоосвіти, що починає конкурувати з інформаційним впливом педагогів; вимоги батьків, що обирають заклад нового типу як місце навчання своїх дітей саме тому, що очікують від педагогів значно більшого професіоналізму і значно більших результатів навчання і виховання, ніж від традиційної школи; вимоги адміністрації, що очікує від педагогічних працівників повної професійної віддачі, неперервного розвитку, ставлення до професійної діяльності як до місії.
  7. Більш високі вимоги до до діяльності педагогів навчальних закладів нового типу призводять, з одного боку, до більш високих навантажень, стресогенності праці, а, з іншого, обумовлюють більш високий рівень матеріального заохочення (заробітна плата, премії, інші форми стимулювання), кращі умови праці (навчальне обладнання, методичне забезпечення), ніж в умовах навчальних закладів традиційного типу. Це не може не змінювати характер професійної мотивації педагогічних працівників, а отже, обумовлює необхідність проведення відповідних досліджень.
  8. Інноваційний потенціал закладів нового типу залежить не тільки від предметної і методичної готовності педагогів, а, в першу чергу, від характеру мотивації їх діяльності. Це обумовлює необхідність для керівника школи регулярно звертатися до аналізу поведінки вчителів з метою виявлення найбільш значущих для них мотивів праці, і на цих підставах шукати такі засоби впливу, які, не породжуючи додаткових конфліктів внаслідок зіткнення інтересів окремих осіб, сприяють задоволенню професійно доцільних потреб всіх членів колективу, а також оптимізації мотивів праці. Орієнтирами в управлінні мотивацією професійної діяльності є: перевага внутрішніх мотивів над зовнішніми, поглиблення мотивів неперервного фахового вдосконалення, особистісного саморозвитку, стимулювання ініціативності й творчості. У роботі з персоналом керівникові закладу важливо всіляко підтримувати інтерес педагогів до змісту роботи, до участі в управлінні колективом, до саморозвитку. У цілому діяльність керівника навчального закладу нового типу повинна базуватись: а) на врахуванні актуальних потреб і реальних мотивів педагогічних працівників, створенні умов для їх задоволення; 2) на оптимізації мотиваційної сфери педагогів, сприянні розвитку професійно значущих цінностей, мотивів, гуманістичних установок, спрямованості на творчість.
  9. В умовах різних педагогічних колективів спостерігаються специфічні тенденції розвитку мотивації професійної діяльності, врахування яких є необхідним при проектуванні управлінських впливів.

  10. Експериментально доведено, що оптимізація професійної мотивації педагогічних працівників закладів новго типу повинна базувалась на таких вихідних принципах: неодмінно заохочувати працівників за досягнуті результати або за успіх; використовувати єдині прозорі правила, що регулюють заохочення різних груп і категорій працівників; враховувати очікування співробітників; орієнтувати працівників на підвищення готовності до конкурування на ринку праці; здійснювати демократизацію й гуманізацію відносин у колективі; забезпечувати рівність умов для кожного співробітника; здійснювати неперервне накопичення інформації про діяльність педагогів, відстежувати і аналізувати зміни, що відбуваються в індивідуальних системах мотивації професійної діяльності; прагнути до взаємоузгодженості дій керівника і підлеглих, обов’язкової об'єктивності.
  11. Експериментально доведено, що введення програми рейтингового оцінювання у діяльність навчального закладу нового типу значно підвищує активність педагогічних працівників у основних видах діяльності.
  12. Поєднання програми зовнішнього стимулювання на рейтинговій основі з залученням до її створення і оцінки результатів самих педагогів сприяє оптимізації мотиваційної сфери працівників. Незважаючи на прояв закономірності, що підвищення зовнішньої мотивації супроводжується зниженням внутрішньої мотивації, в основному збережено професійно значущі мотиви, органічно поєднано принцип економічного стимулювання з актуалізацією суто професійних мотивів. Водночас поряд з позитивними тенденціями виявлено, що оптимізація мотиваційної сфери не є лінійним процесом. Деякі компоненти мотиваційної сфери виявились достатньо консервативними (співвідношення педагогічного покликання і супутніх мотивів, оцінка впливу деяких чинників, види спрямованості). Ці чинники слід враховувати у подальших пошуках засобів оптимізації процесу управління професійною діяльністю педагогічних працівників.  Проведене дослідження не вичерпало всіх аспектів розглянутої проблеми. Вкрай актуальніми залишаються питання впливу стажу роботи педагогів на мотивацію професійної діяльності в умовах закладів нового типу, гендерні аспекти мотивації, вплив особистісних якостей педагога на мотивацію його професійної діяльності, фактори, що впливають на мотивацію управлінської діяльності керівника навчального закладу, тощо.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абдуллаева М. М. Профессиональная идентичность личности: психосемантический подход / М. М. Абдуллаева // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. – № 2. – С. 86–95.
  2. Аминов Н. А. Методическое руководство по психодиагностике школьного коллектива / Н. А. Аминов, Н. А. Янковская; М-во общ. и проф. образования РФ, Науч.-метод. центр сред. проф. образования, Ком. по образованию при Администрации Кашир. р-на Моск. обл. – М. : НМЦСПО, 1997. – 92 с.
  3. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – ЛГУ им. А. А. Жданова, фак.-т психологии. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1968. – 339 с.
  4. Ахмедзянова Л. М. О педагогическом призвании / Л. М. Ахмедзянова // Сов.педагогика. – 1971. – № 2. – С. 91–97.
  5. Бабанский Ю. К. Оптимизация педагогического процесса (В вопр. и ответах) / Ю. К. Бабанский, М. М. Поташник. – Киев : Рад. школа, 1982. – 198 с.
  6. Бабанский Ю. К. Рациональная организация учебной деятельности / Ю. К. Бабанский. – М. : Знание, 1981. – 96 с.
  7. Бажанова С. В. Акмеологические факторы развития мотивации профессионально-педагогической деятельности преподавателей высшей школы : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.13 «Психология развития, акмеология» / С. В. Бажанова. – Ульяновск, 2004. – 24 с.
  8. Бакурадзе А. Б. Педагогические основы поддержки управленческой деятельности руководителей образовательных учреждений по мотивации трудового поведения педагогов : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / А. Б. Букарадзе. – М., 2000. – 22 с.
  9. Бакурадзе А. Б. Мотивация труда педагогов / А. Б. Бакурадзе. – М. : Сентябрь, 2005. – 192 с.
  10. Барбина Е. С. Идеи интеграции, системности и целостности в теории и практике высшей школы / Е. С. Барбина, В. А. Семиченко. – К., 1996. – 261 с.
  11. Березняк Е. С. Руководство современной школой / Е. С. Березняк. - М. : Просвещение, 1983. – 207 с.
  12. Бідюк Н. М. Підготовка майбутніх інженерів в університетах Великої Британії : монографія / Н. М. Бідюк ; за ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 306 с.
  13. Бодалев А. А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения / А. А. Бодалёв. – М. : Флинта : Наука, 1998. – 165 с.
  14. Божович Л. И. Избранные психологические труды : Пробл. формирования личности / Л. И. Божович ; Под ред. Д. И. Фельдштейна. – М. : Междунар. пед. акад., 1995. – 209 с.
  15. Большой толковый словарь русского языка : около 60000 слов / под ред. Д. Н. Ушакова. – М. : АСТ : Астрель, 2004. – 1268, [1] с.;
  16. Бондар В. Нематеріальна мотивація як чинник підвищення ефективності діяльності персоналу навчальних закладів в Україні / В. Бондар // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) та ін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. – Вип.1 (23). – 292 с.
  17. Браже Т. Г. Гуманитарная культура взрослых как андрагогическая проблема : монография / Т. Г. Браже. – Санкт-Петербург : СПбАППО, 2008. – 153, [1] с.
  18. Брэддик У. Менеджмент в организации / У. Брэддик. – М. : ИНФРА, 1997. – 343 с.
  19. Василенко И. С. Динамика мотивации профессионального самосовершенствования в инновационном процессе : автореф. дис. … канд. социол. наук : спец. 22.00.06 «Социология культуры» / И. С. Василенко. – Ростов-на-Дону, 2003. – 26 с.
  20. Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону : [монографія] / Л. М. Ващенко. – К. : Видавниче об’єднання «Тираж», 2005. – 380 с.
  21. Введенський В. Н. Моделювання професійної компетентності педагога / В. Н. Введенський // Педагогіка. – 2003. – № 10. – С. 51–55.
  22. Верещагина Л. А. Психология потребностей и мотивации персонала / Л. А. Верещагина, И. М. Карелина // Харьков : Изд-во Гуманит. центр, 2005. – 156 с.
  23. Вершловский С. Г. Педагог эпохи перемен, или Как решаются сегодня проблемы профессиональной деятельности учителя / С. Г. Вершловский ; отв. ред. М. А. Ушакова. – М. : Сентябрь, 2002. – 159 с.
  24. Википедия : свободная электронная энциклопедия : на русском языке [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://ru.wikipedia.org.
  25. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека / В. К. Вилюнас. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 283,[2] с.
  26. Витман Д. С. Мотивация и стабильность персонала в организации : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Социальная психология»/ Д. С. Витман. – Санкт-Петербург, 2004. – 19 с.
  27. Виханский О. С. Стратегическое управление : [учеб. для вузов по направлению и спец. "Менеджмент"] / О. С. Виханский. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – 249,[1] с.
  28. Вишнякова Н. Ф. Креативная акмеология. Психология высшего образования : в 2 т. / Н. Ф. Вишнякова. – Мн. : ООО «Дэбор», 1999. – Т. 2 : «Прикладная креативная акмеология». – 300 с.
  29. Вовканич С. Соціально-психологічні аспекти мотивації зайнятості / С. Вовканич, Х. Копистянська, О. Риндзак // Вісник НАН України. – 2002. – № 2. – С.41–47.
  30. Вознесенский И. Мотивация педагогов : выбираем пути решения / И. Вознесенский. – М. : ИД «Деловой мир», 2008. – 120 с.
  31. Вознюк В. С. Розвиток гуманістичних, демократичних засад в управлінні навчальним закладом / В. С. Вознюк // Педагогічний пошук. – Луцьк: Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти, 2010. – № 2. – С. 6–9.
  32. Вознюк Л. В. Гуманістичні засаді інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: управлінський аспект: автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Л. В. Вознюк. – Житомір, 2007. – 22 с.
  33. Волчок Л. А. Управление процессом формирования мотивации педагогического коллектива к инновационной деятельности : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Л. А. Волчок. – М., 2006. – 17 с.
  34. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский; Под ред. [и со вступ. ст., с. 5–32] В. В. Давыдова; [Авт. коммент. В. В. Давыдов и др.]. – М. : Педагогика, 1991. – 479,[1] с.
  35. Герасименко О. О. Економічний механізм стимулювання праці у сфері наукової і науково-технічної діяльності (на прикладі вищих навчальних закладів України): автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.02 «Економіка і управління науково-технічним прогресом» / О. О. Герасименко. – К., 2003. – 23 с.
  36. Герцберг Ф. Мотивация к работе / Ф. Герцберг. – М. : Вершина, 2006.– 240 с.
  37. Гильмеева Р. X. Формирование профессиональной компетентности преподавателя в системе последипломного образования : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Р. Х. Гильмеева. – Казань, 1999. – 45 с.
  38. Годфруа Ж. Что такое психология : пер. с фр. / Ж. Годфруа ; под ред. Г. Г. Аракелова. – М. : Мир, 1992. – Т. 1. – М. : Мир, 1992. – 491 с.
  39. Гоноболин Ф. Н. Книга об учителе / Ф. Н. Гоноболин. – М. : Просвещение, 1965. – 260 с.
  40. Горшков В. Ю. Социолого-педагогический анализ труда учителя : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / В. Ю. Горшков. – Ярославль, 2001. – 19 с.
  41. Грузіна І. А. Організація прийняття рішень з мотивації праці персоналу підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / І. А. Грузіна. – Харків, 2004. – 22 с.
  42. Гузій Н. В. Педагогічний професіоналізм : історико-методологічні та теоретичні аспекти / Н. В. Гузій ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. − К. : НПУ, 2004. − 243 с.
  43. Гуров В. А. Развитие мотивации педагогической деятельности педагогов дополнительного образования детей : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / В. А. Гуров. – Калининград, 2005. – 24 с.
  44. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения : научное издание / В. В. Давыдов ; РАН; Психологический ин-т; Междунар. Ассоциация «Развивающее обучение». – М. : ИНТОР, 1996. – 542 с.
  45. Даниленко Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : монографія / Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2004. – 358 с.
  46. Демченко С. О. Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих технічних закладів освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / С. О. Демченко. – Кіровоград, 2005. – 22 с.
  47. Державна Національна програма “Освіта (Україна XXI століття)”. – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.
  48. Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала / А. А. Деркач. – М. : Изд-во Моск. психолого-социального института; Воронеж: НПО „МОДЭК”, 2004. – 752 с.
  49. Джидарьян И. А. Категория активности и ее место в системе психологического знания / И. А. Джидарьян // Категории материалистической диалектики в психологии. – М. : Наука, 1988. – С. 56–88.
  50. Додонов Б. И. Структура и динамика мотивов деятельности / Б. И. Додонов // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 126-130.
  51. Донченко О. А. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви політичного повсякдення) : монографія / О. А. Донченко, Ю. В. Романенко. – К. : Либідь, 2001. – 334 с.
  52. Дружилов С. А. Психологические проблемы формирования профессионализма и профессиональной культуры специалиста / С. А. Дружилов ; Ин-т повышения квалификации. – Новокузнецк : Изд-во ИПК, 2000. – 127 с.
  53. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации / П. Ф. Друкер. – М. : «Вильямс», 2007. – 432 с.
  54. Єльникова Г. В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні : монографія / Г. В. Єльникова. – К. : ДАККО, 1999. – 303 с.
  55. Журавлев А. Л. Стиль и эффективность руководства в производственном коллективе : дисс. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Журавлев Анатолий Лактионович. – М., 1976. – 326 с.
  56. Загвязинский В. И. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука / В. И. Загвязинский // Инновационные процессы в образовании. – Тюмень : Изд-во Тюменского гос. ун-та, 1990. – С. 5–14.
  57. Зайченко І. В. Педагогіка : навч. посібник / І. В. Зайченко. – К. : Освіта України, КНТ, 2008. – 528 с.
  58. Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход : учеб. пособие для студентов / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : Московский психолого-социальный ин-т, 2005. – 211 с.
  59. Зенкина С. А. Педагогические условия развития мотивации профессиональной деятельности педагога в процессе повышения квалификации : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / С. А. Зенкина – М., 2003. – 22 с.
  60. Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании : авторская версия / И. А. Зимняя. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 40 с.
  61. Иванников В. А. Формирование побуждения к действию / В. А. Иванников // Вопросы психологии. – 1985. – № 3. – С. 113–122.
  62. Ивашко О. Е. Мотивация персонала государственных учреждений и частных фирм : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Социальная психология» / О. Е. Ивашко. – Санкт-Петербург, 2006. – 18 с.
  63. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2002. – 512 с.
  64. Ильясов И. И. Структура процесса обучения / И. И. Ильясов. – М. : МГУ, 1986. – 164 с.
  65. Исайчева Н. Д. Школа глазами учеников / Н. Д. Исайчева // Вопросы психологии. – 1990. – №4. – С. 68–74.
  66. Каверин С. Б. Мотивация труда / Каверин С. Б. ; Рос. акад. наук, Ин-т психологии, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – М. : Ин-т психологии, 1998. – 223,[1] с.
  67. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. – М. : Педагогика, 1990. – 140 с.
  68. Карамушка Л. М. Психологія управління : навч. посібник / Л. М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2003. – 344 с.
  69. Карасьова Ю. М. Мотивація трудової діяльності : інституціональний підхід / Ю. М. Карасьова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – 2006. – Вип. 103-4. – С. 180–184.
  70. Карпов А. В. Психология менеджмента : учеб. пособие / А. В. Карпов. – М. : Гардарики, 2003. – 584 с.
  71. Киселева Н. И. Оценка будущими педагогами профессионально важных качеств личности / Н. И. Киселева // Психология : республ. науч.-метод. сб. – К. : Рад. школа, 1983. – № 22. – С.129–137.
  72. Климов Е. А. Профессиональный менталитет и психологическая гипотеза / Е. А. Климов // Общественные науки и современность. – М., 1995. – № 6. – С. 140–149.
  73. Князян М. Формування пізнавальної мотивації дослідницької діяльності студентів / М. Князян // Педагогіка і психологія професійної освіти. –2003. – № 1. – С. 173–181.
  74. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту : навч. посібник / Н. Л. Коломінський. – К. : МАУП, 1996. – 176 с
  75. Кондратьева С. В. Общение в системе «учитель-ученик» / С. В. Кондратьева. – М. : Педагогика, 1984. – 80 с.
  76. Кондрашова Л. В. Высшая педагогическая школа и Болонский процесс : реалии и перспективы / Л. В. Кондрашова. – Кривой Рог, 2007. – 427с.
  77. Корнеева А. А. Теоретические основы мотивации труда преподавателей высшей школы : автореферат дис. … канд.. экон. наук : спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / А. А. Корнеева. – М., 2007. – 26 с.
  78. Коровина Т. Ю. Мотивация инновационной деятельности педагогов новых типов учебных заведений : автореферат дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Социальная психология» / Т. Ю. Коровина. – Казань, 1999. – 15 с.
  79. Костюк Г. С. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности / Г. С. Костюк ; под ред. Л. Н. Проколиенко. – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.
  80. Крамаренко С. Г. Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості (методики дослідження) / С. Г. Крамаренко, В. М. Кротенко, Л. Г. Тарабасова. – Д. : ДОІППО, 2010. – 75 с.
  81. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2005. – 448 с.
  82. Кричевский Р. Л. Если Вы – руководитель: Элементы психологии менеджмента в повседневной работе / Р. Л. Кричевский. – М. : Дело, 1996. – 384 с.
  83. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці : підручник / Я. В. Крушельницька. – К. : КНЕУ, 2003. – 367 с.
  84. Кузьмина Н. В. Методы исследования педагогической деятельности / Н. В. Кузьмина. – Л. : Изд- во ЛГУ, 1970. – 114 с.
  85. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М. : Высшая школа, 1990. – 119 с.
  86. Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : [навчальний посібник] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – [3-тє вид. доп. і пероб.]. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2007. – 384 с.
  87. Кулюткин Ю. Н. Индивидуальные различия в мыслительной деятельности взрослых учащихся / Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская. – М. : Педагогика, 1971. – 111 с.
  88. Кухарев Н. В. На пути к профессиональному совершенству [Текст] : кн. для учителя / Н. В. Кухарев. – М. : Просвещение, 1990. – 159 с.
  89. Ладанов И. Д. Практический менеджмент : (Психотехника управления и самотренировки) / Ладанов И. Д. – М. : Элник, 1995. – 491 с.
  90. Лазарев В. С. Становление и развитие учебной деятельности в развивающем обучении / В. С. Лазарев // Развивающее образование. – М. : ППК и ПРО, 2003. – Том ІІ : Нерешенные проблемы развивающего образования. – С. 34–41.
  91. Левитов Н. Д. О психических состояниях человека [Текст] : научное издание / Н. Д. Левитов ; АПН РСФСР. – М. : Просвещение, 1964. – 344 с.
  92. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 307 с.
  93. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции / А. Н.Леонтьев. – М. : Изд'во МГУ, 1971. – 40 с.
  94. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии : науч. изд. / Б. Ф. Ломов ; РАН. Ин-т психологии; отв. ред. Ю. М. Забродин, Е. В. Шорохова. – М. : Наука, 1984. – 444 с.
  95. Лютенс Ф. Организационное поведение / Ф. Лютенс ; пер. с англ. – 7-е изд. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 692 с.
  96. Магомед-Эминов М. Ш. Трансформация личности / М. Ш. Магомед-Эминов. – М. : Изд-во Психоаналит. ассоц., 1998 – 494 с.
  97. Макклелланд Д. Мотивация человека / Д. Макклелланд. – СПб. : Питер, 2007. – 672 с.
  98. Малашкина Е. С. Психологическое отношение учителя к профессиональной деятельности [Текст] / Е. С. Малашкина // Прикладная психология. – 2002. – № 2. – С. 79–83.
  99. Малыхин П. А. Мотивационная структура деятельности педагогов-психологов в процессе профессионального становления : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.13 «Психология развития, акмеология» / П. А. Малыхин. – М., 2004. – 24 с.
  100. Мансурова С. А. Повышение уровня психологической компетентности как фактор формирования мотивации педагогической деятельности : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / С. А. Мансурова. – Сургут, 2008. – 25 с.
  101. Маркова А. К. Психология труда учителя : Кн. для учителя / А. К. Маркова. – М. : Просвещение, 1993. – 192 с.
  102. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : Знание, 1996. – 308 с.
  103. Мескон М. Основы менеджмента: [пер. с англ.] / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1992. – 702 с.
  104. Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя / Л. М. Митина. – М. : Флинта, 1998. – 320 с.
  105. Молл Е. Г. Организационное поведение / Е. Г. Молл. – М. : Финансы и статистика, 2001. –– 345 с.
  106. Мороз О. Г. Викладач вищої школи : психолого-педагогічні основи підготовки : навч. посіб. / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко ; за заг. ред. О. Г. Мороза. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 2006. − 206 с.
  107. Мороз О. Г. Професійна адаптація молодого вчителя : навч. посібник / О. Г. Мороз. – К. : КДПІ, 1980. – 93 с.
  108. Морозов А. В. Деловая психология. Курс лекций : учебник для высших и средних специальных учебных заведений / А. В. Морозов. – СПб. : Издательство Союз, 2000. – 576 с.
  109. Морозова О. О. Методика формування мотивації педагогічної діяльності у майбутніх вчителів музики : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика музичного навчання» / О. О. Морозова. – М., 2011. – 22 с.
  110. Москалюк О. І. Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 14.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» / О. І. Москалюк. – Кіровоград, 2007. – 22 с.
  111. Мостенська Т. Л. Основні причини виникнення конфліктів в організаціях та шляхи їх подолання / Т. Л. Мостенська // Теоретичні та прикладні питання економіки. – К., 2012. – № 21. – С. 188–189.
  112. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Н. Мусис ; пер. з англ. – К. : «К.І.С», 2005. – 466 с.
  113. Мухамедзянова Г. В. Проектно-целевой подход - императив формирования профессиональной компетентности [Текст] / Г. В. Мухаметзянова // Высшее образование в России. – 2008. – № 8. – С. 104–110.
  114. Мюррей Г. Классификация мотивов / Г. Мюррей // Психология и психоанализ рекламы : Личност.-ориентир. подход / [Ред.-сост. Д.Я. Райгородский]. – Самара : БАХРАХ-М, 2001. – С.78-89.
  115. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Освіта. – 2002. – № 26 (4984). – С. 2–4.
  116. Немов Р. С. Психология : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 2 кн. / Р. С. Немов. – М. : Просвещение : Владос, 1994. – Кн. 1. Общие основы психологии. – 576 с.
  117. Немова Н. В. Управление методической работой в школе / Н. В. Немова ; отв. ред. М. А. Ушакова. – М. : Сентябрь, 1999. – 175 с.
  118. Немчин Т. А. Состояния нервно-психического напряжения / Т. А. Немчин. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1983. – 166 с.
  119. Никитенко В. Н. Основы управления образовательными системами / В. Н. Никитенко ; Биробидж. гос. пед. ин-т; РАН. Дальневост. отд-ние. Ин-т комплекс. анализа регион. проблем. – Биробиджан : [б. и.], 2000. – 125 с.
  120. Ничкало Н. Підносити науковий потенціал педагогів професійної школи / Н. Ничкало // Професійно-технічна освіта. – 2006. – № 1. – С. 11–12.
  121. Новиков А. М. Профессиональное образование в России. Перспективы развития. – М. : ИЦП НПО РАО, 1997. – 254 с.
  122. Новикова Л. И. Школа и среда / Л. И. Новикова. – М. : Знание, 1985. – 79 с.
  123. Общий и специальный менеджмент : учебник / под. ред. А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухина. – М. : Изд-во РАГС, 2000. – 568 с.
  124. Ольшанский В. Б. Практическая психология для учителей / В. Б. Ольшанский. – М. : Омега, 1994. – 272 с.
  125. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підручник. У 2 кн. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2004. – Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – 576 с.
  126. Орлов А. Б. Человекоцентрированный подход в психологии, психотерапии, образовании и политике [Текст] : (К 100-летию со дня рождения К. Роджерса) / А. Б. Орлов // Вопросы психологии. – 2002. – № 2. – С. 64–93.
  127. Основи психології : підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – [4-те вид., стереотип.] – К. : Либідь, 1999. – 632 с.
  128. Пальчук М. І. Підготовка педагогічного персоналу в умовах європейської інтеграції [Текст] / М. І. Пальчук // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти : педагогічна майстерність, творчість, технології : зб. наук. пр. ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало. – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. – С.275–279.
  129. Панчук Т. В. Мотивація вдосконалення управлінської діяльності директора школи : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія» / Т. В. Панчук. – К., 2002. – 18 с.
  130. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов / [М. В. Буланова-Топоркова и др.]. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 543 с.
  131. Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища шк., 1997. – 349 с.
  132. Петрусенко С. Ю. Педагогічні умови професійного становлення молодих учителів у загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / С. Ю. Петрусенко. – О., 2009. – 20 с.
  133. Пикельна В. С. Теоретические основы управления (школоведческий аспект) : метод. пособие. – М. : Высшая школа, 1990. – 175 с.
  134. Платонов К. К. Виды формирования личности и ее структура / К. К. Платонов // Обучение и развитие : Материалы к симпозиуму. – М. : Просвещение, 1966. – С. 30-32.
  135. Поволяева Ю. С. Мотивация профессиональной деятельности учителей в негосударственном общеобразовательном учреждении : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Ю. С. Поволяева. – М., 2004. – 21 с.
  136. Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование. Социально-философское исследование / С. И. Подмазин. – Запорожье : Просвіта, 2000. – 250 с.
  137. Поляков А. О. Педагогічні умови мотивації професійного зростання студентів педагогічних університетів у процесі неперервної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / А. О. Поляков. – Х., 2008.– 23 с.
  138. Поташник М. М. Управление современной школой (В вопросах и ответах): пособ. для руководителей образовательных учреждений и органов образования / М. М. Поташник, А. М. Моисеев. – М. : Новая школа, 1997. – 352 с.
  139. Про вищу освіту : Закон України від 17.01.2002 р. № 2984-III (із змінами та доповн.) // Відомості Верховної Ради України . – 2002. – № 20.
  140. Про загальну середню освіту : закон України від 13 трав. 1999 р. № 651 // Освіта в Україні. Нормативна база [2-ге вид.]. – К. : КНТ, 2006. – С. 93–116.
  141. Про освіту : Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-XII (із змінами та доповн.) // Відомості Верховної Ради УРСР . – 1991. – № 34.
  142. Профтехосвіта України : XX століття : Енциклопедичне видання / за ред. Н. Г. Ничкало. – К. : Вид-во «АртЕк», 2004. – 876 с.
  143. Пряжников Н. С. Психология труда и человеческого достоинства : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова. – М. : Академия, 2001. – 476, [1] с.
  144. Психология управления : хрестоматия / [ред.-сост. Райгородский Д. Я.]. – Самара : Бахрам-М, 2006. – 767 с.
  145. Ржевська-Штефан З. О. Формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів в процесі професійної підготовки: Автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / З. О. Ржевська-Штефан. – К., 2007. – 21 с.
  146. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании : учеб. пособие. – М. : ВЛАДОС, 1996. – 529 с.
  147. Роджерс Карл Свобода учиться / Карл Роджерс, Джером Фрейберг ; науч. ред. А. Б. Орлов ; [пер. с англ. С. С. Орлова и др.]. – М. : Смысл, 2002. – 527, [1] c.
  148. Романовський О. Г. Педагогіка успіху / О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко, Л. М. Грень. – Х. : Изд-во НТУ “ХПІ”, 2011. – 376 с.
  149. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1976. – 416 с.
  150. Савельєва В. Управління персоналом : навч. посібник / В. Савельєва. – К. : Професіонал, 2005. – 335 с.
  151. Савченко О. Я. Новий етап розвитку шкільної освіти і підготовка майбутнього вчителя / О. Я. Савченко // Шлях освіти. – 2003. – № 3. – С. 2–7.
  152. Савчук В. А. Стиль керівництва як фактор впливу на успішну діяльність управлінського персоналу ЗНЗ / В. А. Савчук // Педагогічний пошук : наук.-метод. вісник. – К., 2011. – № 1. – С. 33–36.
  153. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / А. А. Сбруєва. – 2 вид. – Суми : Університетська книга, 2005. – 319 с.
  154. Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / А. А. Сбруєва. – Суми : ВАТ “Сумська обласна друкарня”. Видавництво “Козацький вал”, 2004. – 500 с.
  155. Свинарева А. Д. Рекомендации по повышению уровня мотивации педагогов образовательного учреждения [Електронний ресурс] / А. Д. Свинарева. – 2008. – Режим доступа : http://school.mykostroma.ru/
  156. Святовець В. Ф. Алгоритми виховання [Текст] : педагогічні етюди та оповідання / В. Ф. Святовець. – К. : Радянська школа, 1989. – 206 с.
  157. Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл. / В. А. Семиченко. – К. : Вища школа, 2004. – 336 с.
  158. Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека / В. А. Семиченко. – К. : Миллениум, 2004. – 521 с.
  159. Семиченко В. А. Сформированность представлений о профессионально значимых качествах учителя как психологическое условие активности студентов в учебной деятельности : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. «Педагогическая психология» / В. А. Семиченко. – М., 1981. – 16 с.
  160. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість : монографія / С. О. Сисоєва. − Х. – К. : Книжкове видання «Каравела», 1998. − 150 с.
  161. Сірий А. В. Мотивація військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.09 «Психологічна діяльність в особливих умовах» / А. В. Сірий. – Хмельницький, 2010. – 22 с.
  162. Скляренко А. К. Забезпечення виконання персоналом політики інформаційної безпеки / А. К. Скляренко // Бизнес и безопасность. – 2011. – № 1. – С.77–80.
  163. Скуліш Н. Е. Мотиваційні чинники розвитку креативної активності майбутніх психологів : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Н. Е. Скуліш. – К., 2010. – 21 с.
  164. Сластенин В. А. Диагностика профессиональной пригодности молодежи к педагогической деятельности / В. А. Сластенин, Н. Е. Мажар. – М. : Прометей, 1991. – 141,[2] с.
  165. Сластенин В. А. Педагогика : инновационная деятельность / В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – М. : ИИП «Издательство Магистр», 1997. – 224 с.
  166. Солнцева Н. В. Динамика изменений мотивационной структуры педагога в процессе профессионализации : автореферат дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология». – М., 1999. – 21 с.
  167. Солодухова О. Г. До проблеми професійної адаптації психолога-практика // О. Г. Солодухова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : [зб. ст.]. Сер. : Педагогіка і психологія. Вип. 21 ; Ч. 5 / РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т" ; [редкол. : О. В. Глузман та ін. ; відп. за вип. М. Я. Ігнатенко]. – Ялта : [б. в.], 2009. – С. 195-199.
  168. Социология труда : учебник / под ред. Н. И. Дряхлова, А. И. Кравченко, В. В. Щербины. – М. : Изд-во МГУ, 1993. – 368 с.
  169. Столяренко А. М. Прикладная юридическая психология. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 674 с.
  170. Стратегія реформування освіти в Україні : Рекомендації з освітньої політики. – К. : "К.1.С", 2003. – 296 с.
  171. Сущенко Л. О. Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти / Л. О. Сущенко. – К., 2009. – 20с.
  172. Талтынов С. М. Трудовая мотивация в системе управления человеческими ресурсами : автореферат дис. … канд. эконом. наук : 08.00.05 «Экономика и управление народным хазяйством» / С. М. Талынов. – Воронеж, 2004. – 23 с.
  173. Тимошенко В. М. Психологіч
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины