ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПРИ ЕМОЦІЙНО ЛАБІЛЬНИХ РОЗЛАДАХ ОСОБИСТОСТІ ІМПУЛЬСИВНОГО ТИПУ
 • скачать файл:
 • Название:
 • ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПРИ ЕМОЦІЙНО ЛАБІЛЬНИХ РОЗЛАДАХ ОСОБИСТОСТІ ІМПУЛЬСИВНОГО ТИПУ
 • Альтернативное название:
 • ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНО ЛАБИЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВАХ ЛИЧНОСТИ ИМПУЛЬСИВНОГО ТИПА
 • Кол-во страниц:
 • 242
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2010
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  На правах рукопису
  СМАЙЛОВА Світлана Олександрівна
  УДК 61:159.9:159.923/95:616.89–008.42/44
  ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПРИ ЕМОЦІЙНО ЛАБІЛЬНИХ РОЗЛАДАХ ОСОБИСТОСТІ ІМПУЛЬСИВНОГО ТИПУ
  19.00.04 – медична психологія
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук

  Науковий керівник
  Кочарян Олександр Суренович,
  доктор психологічних наук, професор

  Київ – 2010
  1. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ ЧИННИКИ РОЗЛАДІВ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ СМИСЛОВУ СФЕРУ
  1.1. Історія розвитку уявлень про розлади особистості
  1.2. Емоційно лабільний розлад особистості, імпульсивний тип
  1.3. Сучасні уявлення про смислову сферу особистості та її розлади
  1.4. Дослідження смислу в структурі свідомості
  Висновки до розділу 1
  2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
  2.1. Організація дослідження
  2.2. Методи проведення дослідження
  Висновки до розділу 2
  3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПРИ ЕМОЦІЙНО ЛАБІЛЬНОМУ РОЗЛАДІ ОСОБИСТОСТІ ІМПУЛЬСИВНОГО ТИПУ
  3.1. Особливості організації смислової сфери у здорових осіб
  3.2. Особливості смислових структур пацієнтів з емоційно лабільним розладом особистості імпульсивного типу
  3.3. Порівняльний аналіз особливостей смислової сфери в рамках особистісно-аномального патопсихологічного синдрому
  Висновки до розділу 3
  4. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПАЦІЄНТІВ З ЕМОЦІЙНО ЛАБІЛЬНИМ РОЗЛАДОМ ОСОБИСТОСТІ ІМПУЛЬСИВНОГО ТИПУ
  4.1. Теоретико-методологічні проблеми психокорекційної роботи з пацієнтами з розладом особистості
  4.2.Стратегія і тактика психокорекційної роботи при емоційно лабільному розладі особистості імпульсивного типу
  4.3. Оцінка ефективності психологічної корекції смислової сфери пацієнтів з емоційно лабільним розладом особистості імпульсивного типу
  Висновки до розділу 4 2  ВИСНОВКИ
  ДОДАТКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 210
  213
  222

  ВСТУП


  Актуальність теми. Досьогодні проблема розладів особистості залишається однієї з найбільш складних: у клінічній літературі відсутня єдина точка зору на етіопатогенез особистісних розладів, а дані щодо поширеності широко варіюють (В.Я. Гіндікін, 1995; В.Г. Марченко, 2006; А.Б. Смулевич, 2009; С. Торгерсен, 2005 та ін.). Для точної постановки діагнозу і винесення експертного судження психіатрові часто буває необхідна картина тонких психологічних порушень, які повною мірою не описуються особистісно-аномальним патопсихологічним синдромом (Й.А. Кудрявцев, 2004; В.М. Блейхер і І.В. Крук, 1986).
  Пацієнти з емоційно лабільними розладами особистості імпульсивного типу складають від 1/5 до 1/3 всіх розладів особистості (В.О. Гур’єва, 1995; О.В. Кербиков, 1971; А.Б. Смулевич, 2009; Г.К. Ушаков, 1987 та ін.) і мають досить високий ризик конфліктів з оточуючими, а також зловживання алкоголем і психоактивними речовинами, кримінальної й аутодеструктивної поведінки, сексуальних девіацій; схильні до декомпенсацій, особливо в сучасних умовах соціальної нестабільності (П.Т. Петрюк, 2008; А.Б. Смулевич, 2009; Г.В. Старшенбаум, 2005 та ін.). Водночас, означені прояви є індивідуально прийнятними, сприймаються пацієнтами як інтегральна частина власного “Я” і не викликають потреби в психологічній корекції і медичній допомозі, що значною мірою ускладнює більш ретельне вивчення патопсихологічних механізмів поведінки при емоційно лабільному розладі особистості імпульсивного типу та розробку ефективних засобів корекції.
  Наявні в літературі дані свідчать про патологію смислової сфери особистості цього контингенту (Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь, 1980; В.В. Гульдан, 1991; Л.Ф. Шестопалова, 2003 та ін.). За останні 15-20 років істотний внесок у формування уявлень про порушення мотивації і смислової регуляції діяльності при розладах особистості, а також про особливості дисгармонійного розвитку особистості зробила ціла низька авторів (Ю.М. Антонян, В.В. Гульдан, 1991; Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, 1980; Й.А. Кудрявцев, 1984; А.М. Лаврінович, 1983; Ф.С. Сафуанов, 2003; К.С. Лебединська, 2002; В.В. Лебединський, 2003; Т.П. Вісковатова, 2009; Н.Ю. Максимова, 2000; Л.Ф. Шестопалова, Т.О. Перевозна, 2000 та ін.). Подальший розвиток теоретичних уявлень щодо особливостей структури психічного дефекту пацієнтів з особистісною патологією пов’язаний з асиміляцією евристичного потенціалу загальнопсихологічних досліджень смислової сфери особистості (О.Ю. Артем’єва, 1999; О.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, 1979; Д.О. Леонтьєв, 2007; О.Є. Насиновська, 2007 та ін.).
  Отже, актуальність дослідження викликана потребами практики і пов’язана з необхідністю підвищити рівень діагностики та корекції порушень при емоційно лабільному розладі особистості імпульсивного типу і розробити модель патопсихологічного дослідження для завдань диференційної психодіагностики смислової сфери у рамках особистісно-аномального патопсихологічного синдрому, що і зумовило вибір теми дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Розробка рекомендацій щодо психолого-методичного забезпечення інформаційних технологій оцінки та моніторингу якості освіти у ВНЗ України” (номер держреєстрації 0108U002461) та кафедри психологічного консультування і психотерапії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна “Залежна особистість: особливості соціалізації, статеворольових стратегій й сексуальності, програми психотерапії” (номер держреєстрації 0107U000687).
  Мета і завдання дослідження.
  Мета дослідження – виявити особливості смислової сфери пацієнтів з емоційно лабільним розладом особистості імпульсивного типу.
  Відповідно до мети дослідження було поставлено такі завдання:
  1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз чинників формування порушень смислової сфери при розладах особистості.
  2. Визначити структуру порушень смислових конструктів суб’єктивного часу і презентації особистісного смислу у свідомості у пацієнтів з емоційно лабільним розладом особистості імпульсивного типу.
  3. Виявити характер порушень смислових диспозицій і особистісних цінностей у пацієнтів з діагнозом “емоційно лабільний розлад особистості, імпульсивний тип”.
  4. Розробити модель патопсихологічного дослідження смислової сфери особистості пацієнтів з особистісно-аномальним патопсихологічним синдромом.
  5. Створити програму психологічної корекції порушень смислової сфери пацієнтів з емоційно лабільним розладом особистості імпульсивного типу та визначити її ефективність.
  Об’єкт дослідження – смислова сфера особистості.
  Предмет дослідження – особливості структурної і функціональної організації смислової сфери при емоційно лабільних розладах особистості імпульсивного типу.
  Методи дослідження. У роботі використовувалися: спостереження; метод психологічного аналізу історії життя і хвороби пацієнта; бесіда (клінічне інтерв’ю пацієнтів); психосемантичні (семантичний диференціал Ч. Осгуда, “Колірний тест відносин” О. Еткінда, “Методика диференційної оцінки емоційних станів”, “Методика оцінки загальнокультурних цінностей”), проективні (рисункова “Методика суб’єктивних виборів часових ділянок”, “Методика актуалізації смислових диспозицій”) та опитувальні (“Тест смисложиттєвих орієнтацій” (Д.О. Леонтьєв)) методики.
  Отримані результати були оброблені за допомогою непараметричних методів математичної статистики: U Мана-Уїтні, 2 Пірсона, φ – кутове перетворення Фішера, G – критерію знаків, а також методу рангової кореляції ρ Спірмена [139]..
  На попередньому етапі відбору пацієнтів у групи проводилося патопсихологічне дослідження із застосуванням методів вивчення інтелектуально-мнестичної та особистісної сфер (таблиці Шульте, запам’ятовування 10 слів, “Піктограми”, “Виключення зайвого”, “Класифікація предметів”, “Самооцінка” Дембо – Рубінштейн, тест Люшера, ПДО тощо).
  Методологічну і теоретичну основу дослідження становлять принципи генетичної психології (С.Д. Максименко), теорія смислової сфери особистості (Д.О. Леонтьєв), теоретичні положення психології суб’єктивної семантики (О.Ю. Артем’єва, В.П. Сєркін, О.Г. Шмельов), проективний підхід до дослідження особистості в клінічній психології (Л.Ф. Бурлачук), клінічні діагностичні критерії розладу особистості (МКХ-10), теоретичні положення про дисгармонійний розвиток особистості (Н.Ю. Максимова і К.Л. Мілютіна, Т.П. Вісковатова, В.В. Лебединський) та про патопсихологічні механізми розладів особистості (Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь, В.М. Блейхер, І.В. Крук, Ю.М. Антонян, В.В. Гульдан, Й.А. Кудрявцев, Ф.С. Сафуанов, Л.М. Балабанова, Л.Ф. Шестопалова, Т.О. Перевозна).
  Наукова новизна одержаних результатів.
  – вперше виявлено феномен суперечливості темпоральної структури при емоційно лабільних розладах особистості імпульсивного типу, а саме: пацієнти суперечливо оцінюють кожну ділянку суб’єктивного часу;
  – вперше виявлено феномен відсутності семантичної близькості конструкту “Я” пацієнтів з конструктом “Теперішнього”, а саме: конструкт “Я” не денотований ознаками “Теперішнього”;
  – вперше виявлено феномен “спрощення образу свідомості” у пацієнтів з емоційно лабільним розладом особистості імпульсивного типу, а саме: в образі переважає компонент предметного змісту, а компоненти особистісного смислу і значення практично не представлені;
  – вперше виявлено феномен зниження здатності до метафоризації і недостатній розвиток міжсистемного модального переносу у контингенту пацієнтів з емоційно лабільним розладом особистості імпульсивного типу, що виявляється у зниженні використання дескрипторів усіх модальностей в семантичній оцінці культурних цінностей;
  – уточнено положення про особливості смислових диспозицій, що характерні для емоційно лабільного розладу особистості імпульсивного типу, а саме: важливою для самореалізації визнається комунікативна сфера, а вольова та інтелектуальна сфери суб’єктивно незначущі;
  – уточнено особливості смисложиттєвих орієнтацій, а саме: пацієнти переживають власне життя як таке, що підпорядковане чітким цілям, емоційно насичене, результативне, осмислене;
  – дістало подальшого розвитку теоретичне положення про роль смислових структур в процесі регуляції поведінки при емоційно лабільних розладах особистості імпульсивного типу, а саме: виявлений феномен домінування потребового механізму смислотворення над ціннісним, що проявляється у дезорганізації поведінки означених пацієнтів;
  – дістало подальшого розвитку уявлення про особливості суб’єктивного часу пацієнтів з діагнозом “емоційно лабільний розлад особистості, імпульсивний тип”, а саме: виявлений феномен неартикульованості смислових конструктів “Минулого”, “Теперішнього” і “Майбутнього”.
  Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи можуть застосовуватись у двох напрямках: по-перше, для завдань диференційної психодіагностики порушень особистості, по-друге, для психокорекційної роботи при емоційно лабільних розладах особистості імпульсивного типу.
  Запропоновано ряд психодіагностичних процедур, спрямованих на дослідження смислових структур особистості (особистісного смислу, смислових диспозицій, особистісних ціностей): метод вільної класифікації, метод вільного вибору, метод суб’єктивного шкалювання, варіант модифікованого психосемантичного експерименту.
  Запропоновано програму корекційної роботи з пацієнтами з емоційно лабільним розладом особистості імпульсивного типу. Розроблену програму впроваджено у лікувальний процес Кримської республіканської установи “Клінічна психіатрична лікарня № 1” (Акт впровадження № 1 від 07.02.2009 р.).
  Запропоновані методики дослідження смислової сфери особистості, а також модель патопсихологічного дослідження використовуються в експертній роботі, яка проводиться в Кримській республіканській установі “Наркологічний диспансер” і Кримській республіканській установі “Клінічна психіатрична лікарня № 1” (Акт про використання № 1/16 від 16.02.2009 р.; Акт впровадження №1 від 07.02.2009 р.).
  Дані дослідження можуть бути використані при проведенні комплексних судових психолого-психіатричних експертиз і військово-лікарських комісій з метою уточнення структури порушень смислової сфери особистості.
  Особистий внесок здобувача. Результати дисертаційного дослідження опубліковані в одноосібних працях.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації повідомлені Міжнародній науковій конференції, присвяченій 35-летию наукової й педагогічної діяльності академіка С.Д. Максименка (Київ, 2001); Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми практичної психології” (Херсон, 2009), XI Міжнародній конференції молодих учених “Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень” (Київ, 2009); на Семінарі-презентації нового методу лікування залежності від психоактивних речовин (Інститут післядипломної освіти, Київ, 2002), на IV науково-практичній конференції “Психологічна наука в медичній та соціальній практиці” Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (Київ, 2002), на професорсько-викладацьких конференціях Таврійського національного університету (2001 – 2004); методологічних семінарах факультету психології та засіданнях кафедри психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Публікації. За результатами дисертаційного дослідження в наукових журналах і збірниках наукових праць опубліковано 7 наукових статей, з них 5 – у фахових виданнях, що входять до переліку ВАК України.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У роботі представлено теоретичне узагальнення та нове розв’язання проблеми порушень смислової сфери при емоційно лабільному розладі особистості імпульсивного типу. На підставі результатів дослідження можна зробити такі висновки:
  1. У пацієнтів з діагнозом “емоційно лабільний розлад особистості, імпульсивний тип”, на відміну від здорових осіб, виявлено специфічну дезорганізацію смислової сфери, що проявляється на всіх рівнях структурної організації та функціонування смислових структур особистості. В основі цієї дезорганізації лежить недостатня сформованість базових структур суб’єктивного досвіду, а саме: суб’єктивного часу, систем значень і ціннісного ставлення до дійсності.
  2. Структура і зміст смислових конструктів, що відбивають суб’єктивний час у свідомості пацієнтів з емоційно лабільним розладом особистості імпульсивного типу, має ряд особливостей, не властивих здоровим особам. Ці особливості представлено наступними феноменами: 1) неартикульованістю конструктів “Минулого”, “Теперішнього” і “Майбутнього”; 2) суперечливістю темпоральної структури; 3) відсутністю семантичної близькості конструкту “Я” з конструктом “Теперішнього”; 4) недостатністю сформованості значення всіх часових категорій.
  У зв’язку із зазначеними порушеннями “Майбутнє” не є для пацієнтів особистісною цінністю і не має необхідної смислотвірної функції.
  3. Структура образів свідомості пацієнтів з емоційно лабільним розладом особистості імпульсивного типу є редукованою, а саме: в образі переважає компонент предметного змісту і недостатньо представлені компоненти значення і особистісного смислу. Емоційна індикація образів свідомості відрізняється збіднінням відтінків, яке спостерігається у предметній і соціальній перцепції; виявлено феномен специфічних особистісно-смислових трансформацій – зменшення суб’єктивної значущості соціально-нормованих орієнтирів.
  4. При емоційно лабільних розладах особистості імпульсивного типу виявлено недостатній розвиток механізму міжсистемного модального переносу щодо категорій, що не виступають безпосередньо предметами задоволення гедоністичних і егоцентричних потреб. Зазначена особливість проявляється у зниженні активності семантичної оцінки і недостатності опори на тактильну модальність при оцінці базових культурних цінностей (“Краса”, “Істина”, “Справедливість”), що лежить в основі порушення формування їх значення і особистісного смислу, властивих здоровим особам. Зазначена особливість обумовлює дефіцитарність ціннісного механізму смислотворення, утруднення в формуванні особистісних цінностей як смислової структури, і провідною формою життєвих відносин індивіда зі світом залишаються гедоністичні й егоцентричні потреби.
  5. У пацієнтів з емоційно лабільним розладом особистості імпульсивного типу спостерігається формування егоцентричних і індиферентних смислових диспозицій щодо соціальних норм, інтелектуальної діяльності та роботи в плані свідомості. Важливою для самореалізації виступає лише зовнішня, комунікативна сфера, а інтелектуальна і емоційно-вольова сфери суб’єктивно незначущі. Також виявляється специфічна форма світосприймання, що сприяє переживанню задоволення власним життям і ускладнює реалізацію механізму смислової регуляції діяльності.
  6. Виявлені розходження особливостей організації смислової сфери є специфічними для емоційно лабільного розладу особистості імпульсивного типу. У наркологічних хворих (у яких діагностується особистісно-аномальний патопсихологічний синдром, як і в пацієнтів з розладом особистості) спостерігаються інші порушення смислової сфери, а саме: феномени семантичного розпаду смислового конструкту культурного часу, внутрішньої спрощеності структури кожного часового відрізку, відкидання образу “Теперішнього”; надмірна виразність особистісно-смислового компоненту і недостатня представленість компоненту значення в структурі образів свідомості; орієнтація на емоційні переживання при взаємодії зі світом; виражене переживання недостатньої осмисленості власного життя.
  7. За результатами дослідження розроблено програму психологічної корекції смислової сфери пацієнтів з емоційно лабільним розладом особистості імпульсивного типу, що ставить за мету активізацію механізмів смислопродукування. Мішенями психокорекційного впливу є розвиток артикульованості емоційної сфери у процесах соціальної перцепції та емоційної індикації образів свідомості, формування здатності до міжсистемного модального переносу, часові відносини індивідуальної свідомості. У програмі реалізовано поєднання індивідуальної та групової форм роботи: індивідуальна корекція на підготовчому етапі, індивідуальна та групова – на основному етапі. Визначено тривалість корекційної роботи: довгострокова корекція від 2 до 5 років із частотою занять не рідше одного разу на два тижні або короткострокова інтенсивна корекція в стаціонарі із щоденними заняттями не менше 3 тижнів. Розроблена психокорекційна програма виявила ефективність щодо розвитку артикульованості емоційної сфери та здатності до міжсистемного модального переносу.
  Перспектива подальших досліджень полягає у вивченні формування смислової сфери в онтогенезі при емоційно лабільних розладах особистості імпульсивного типу та поглибленні уявлень щодо механізмів її функціонування.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абульханова-Славская К. А. Время личности и время жизни / К. А. Абульханова-Славская, Т. Н. Березина. – СПб. : Алетейя, 2001. – 304 с.
  2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / Адлер А. – М. : Академический проект, 2007. – 240 с.
  3. Александров Д. О. Роль установки у вчиненні «безмотивних» насильницьких злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / Д. О. Александров. – К., 2001. – 16 с.
  4. Антонян Ю. М. Криминальная патопсихология / Ю. М. Антонян, В. В. Гульдан. – М. : Наука, 1991. – 248 с.
  5. Антонян Ю. М. Психология преступления и наказания / Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Г. – [2-е изд.]. – М. : Пенаты, 2000. – 454 с.
  6. Артемьева Е. Ю. Основы психологии субъективной семантики / Е. Ю. Артемьева. – М. : Наука; Смысл, 1999. – 350 с.
  7. Артемьева Е. Ю. Психология субъективной семантики / Артемьева Е. Ю. – М. : Изд-во URSS, 2007.– 136 с.
  8. Балабанова Л. М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений) / Балабанова Л. М. – Донецк : ИКФ «Сталкер», 1998. – 432 с.
  9. Балинский И. М. Лекции по психиатрии / Балинский И. М. – Л. : Медгиз, 1958. – 215 с.
  10. Бек А. Когнитивная психотерапия расстройств личности / А. Бек, А. Фримен. – СПб. : Питер, 2002. – 544 с.
  11. Бехтерев В. М. Психопатия (психонервная раздражительная слабость) и ее отношение к вопросу о вменении / Бехтерев В. М. – Казань, 1886. – 31 с.
  12. Блейхер В. М. Клиническая патопсихология : руководство [для врачей и клинических психологов] / Блейхер В. М., Крук И. В., Боков С. Н. – М. : Изд-во Моск. психолого-социального института, 2002. – 512 с.
  13. Блейхер В. М. Патопсихологическая диагностика / В. М. Блейхер, И. В. Крук. – К. : Здоровье, 1986. – 279 с.
  14. Блейхер В. М. Толковый словарь психиатрических терминов / В. М. Блейхер, И. В. Крук. – Воронеж : НПО «МОДЭК», 1995г. – 640 с.
  15. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь : теория и практика / Бондаренко А. Ф. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001. – 336 с.
  16. Братусь Б. С. Аномалии личности / Братусь Б. С. – М. : Мысль, 1988. – 304 с.
  17. Братусь Б. С. К изучению смысловой сферы личности / Братусь Б. С. // Вестник Московского университета. – 1981. – № 2. – С. 46–56. – (Серия 14 «Психология»).
  18. Братусь Б.С. Психологические особенности уровня притязаний выбора целей при психопатии / Б. С. Братусь // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова – 1976. – № 12. – С. 1825–1828.
  19. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика : учебник [для вузов] / Бурлачук Л. Ф. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2009. – 384 с.
  20. Бурлачук Л. Ф. Психотерапия : учебник [для вузов] / Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С., Жидко М. Е. – [3-е изд.]. – СПб. : Питер, 2009. – 496 с.
  21. Бурлачук Л. Ф. Словарь – справочник по психодиагностике / Бурлачук Л. Ф. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2008. – 688 с.
  22. Бурно М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. – М. : Академический проект, 2006. – 800 с.
  23. Бурно М. Е. Практическое руководство по терапии творческим самовыражением / М. Е. Бурно, Е. А. Добролюбова. – М. : Академический проект, 2003. – 880 с.
  24. Буянов М. И. Ленин, Сталин и психиатрия / Буянов М. И. – М., 1993. – 71 с.
  25. Васильев В. Л. Юридическая психология : учебник [для вузов] / Васильев В. Л. – [5-е изд.]. – СПб. : Питер, 2008. – 656 с.
  26. Васильева Ю. А. Особенности смысловой сферы личности при нарушениях социальной регуляции поведения / Ю. А. Васильева // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18, № 2. – С. 58–78.
  27. Василюк Ф. Е. Пережить горе / Василюк Ф. Е. // Психология мотивации и эмоций. – М., 2002. – С. 581–590.
  28. Василюк Ф. Е. Структура образа / Ф. Е. Василюк // Вопросы психологии. – 1993. – № 5. – С. 5–19.
  29. Васютинський В. О. Інтеракційна психологія влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи» / В. О. Васютинський. – К, 2005. – 34 с.
  30. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма : Избранное / Вебер М. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Рос. полит. энциклопедия, 2006. – 656 с.
  31. Величковский Б. М. Образ мира как гетерархия систем отсчета / Величковский Б. М. // Леонтьев и современная психология : сб. статей памяти А. Н. Леонтьева. – М. : Изд-во ун-та, 1983. – С. 155–165.
  32. Величковский Б. М. Представление реального и воображаемого пространства / Б. М. Величковский, И. В. Блинникова, Е. А. Лапин // Вопросы психологии. – 1986. – № 3.– С. 103–112.
  33. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека / Вилюнас В. К. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 285 с.
  34. Висковатова Т. П. Особенности субъективно-объективных отношений в социальном взаимодействии при аномальном развитии / Т. П. Висковатова, А. Л. Душка // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. – 2009. – № 1/2. – С. 37–41
  35. Вісковатова Т. П. Проблема генезису, діагностики і психолого-педагогічної корекції затримки психічного развитку у дітей (на прикладі несприятливого впливу природних та антропогенних чинників) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.08 «Спеціальна психологія» / Т. П. Вісковатова. – К., 1997. – 37 с.
  36. Вісковатова Т. П. Судово-психологічна експертиза афективних станів / Т. П. Висковатова, А. Нізовцев // Проблеми реалізації кримінальної відповідальності : кримінально-правові та кримінально виконавчі аспекти : матеріали регіональної наук.-практ. конф. / ОЮІХНУВС. – Одеса, 2007. – С. 10–12.
  37. Вісковатова Т. П. Тактика та психологічні особливості попередження правопорушень підлітків з розгальмованістю потягів : наук.-практ. посібник / Т. П. Вісковатова, Ю. В. Меркулова. – Одеса, ОЮІ НУВС, 2005. – 38 с.
  38. Вострокнутов Н. В. Диссоциальное расстройство личности несовершеннолетних: диагностика, коррекция, профилактика, принципы правовой поддержки : аналитический обзор / Н. В. Вострокнутов, Л. О. Пережогин. – М. : РИО ГНЦ ССП им. В. П. Сербского, 2003. – 40 с.
  39. Выготский Л. С. Мышление и речь / Выготский Л. С. – М. : Лабиринт, 2008. – 352 с.
  40. Выготский Л. С. Психология искусства / Выготский Л. С. – М. : Лабиринт, 2008. – 352 с.
  41. Выготский Л. С. Сознание как проблема психологии поведения : собрание сочинений : в 6 т. / Выготский Л. С. – М. : Педагогика, 1982. – Т. 1. – С. 78–98.
  42. Гальперин П. Я. Введение в психологию / Гальперин П. Я. – М. : Кн. дом «Университет», 2000. – 329 с.
  43. Ганнушкин П.Б. Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика / Ганнушкин П.Б. – М. : Мед. книга, 2007. – 124 с.
  44. Гарькавець С. О. Психологічні особливості системи цінностей правопорушника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / С. О. Гарькавець. – Харків, 2001. – 16 с.
  45. Гиляровский В. А. Избранные труды / Гиляровский В. А. – М. : Медицина, 1973. – 328 с.
  46. Гиндикин В. Я. Личностная патология / В. Я. Гиндикин, В. А. Гурьева. – М. : Триада-Х, 1999. – 266 с.
  47. Головаха Е. И. Психологическое время личности / Е. И. Головаха, А. А. Кроник – [2-е изд.]. – М. : Смысл, 2008. – 272 с.
  48. Гребенюк А.А. Особливостi конотативної органiзацiї свiдомостi наркологiчних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.04 «Медична психологія» / А. А. Гребенюк. – К., 1999. – 16 с.
  49. Гребенюк А. А. Психологическая зависимость от наркогенных веществ / Гребенюк А. А. – Симферополь, 1999. – 186 с.
  50. Гульдан В. В. Мотивация преступного поведения психопатических личностей / Гульдан В. В. // Криминальная мотивация / под ред. В. Н. Кудрявцева. – М., 1986. – С. 189–250.
  51. Гуревич М. О. Психиатрия / Гурьевич М. О. – М., 1949. – 502 с.
  52. Гюггенбюль-Крейг А. Эрос на костылях / Гюггенбюль-Крейг А.; [пер. с нем. М. Г. Пазиной]. – СПб. : Б&К, 2002. – 126 с.
  53. Диагностика эмоционально-нравственного развития / [ред. и сост. И. Б. Дерманова]. – СПб. : Речь, 2002. – 176 с.
  54. Зейгарник Б. В. Личность и патология деятельности / Зейгарник Б. В. – М., 2007. – 480 с.
  55. Зейгарник Б. В. Очерки по психологии аномального развития личности / Б. В. Зейгарник, Б. С. Братусь. – М. : Московский университет, 1980. – 169с.
  56. Зейгарник Б. В. Патопсихология. Основы клинической психологии и практики / Зейгарник Б. В. – М. : Эксмо, 2008. – 368 с.
  57. Зейгарник Б. В. Психология личности. Норма и патология / Зейгарник Б. В. – М. : МОДЭК, 2007. – 416 с.
  58. Зимичев А. М. Психология политической борьбы / Зимичев А. М. – СПб. : Санта, 2000. – 155 с.
  59. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Психотерапия зависимостей. Метод сказкотерапии / Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. – СПб. : Речь, 2001. – 176 с.
  60. Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания / В. П. Зинченко // Вопросы психологии – 1991.– № 2.– С. 15–36.
  61. Зинченко В. П. От генезиса ощущений к образу мира / Зинченко В. П. // Леонтьев и современная психология : сб. статей памяти А. Н. Леонтьева. – М. : Изд-во ун-та, 1983. – С. 140–149.
  62. Зинченко В. П. Человек развивающийся: очерки российской психологии / В. П. Зинченко, Е. Б. Моргунов. – М. : Тривола, 1994. – 303 с.
  63. Зябкина И. В. Нарушения волевой регуляции деятельности и их компенсация : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.04 «Медицинская психология» / И. В. Зябкина. – М., 1993. – 23 с.
  64. Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции : учебное пособие / Иванников В. А. – СПб. : Питер, 2006. – 208 с.
  65. Каннабих Ю. История психиатрии / Каннабих Ю. – М. : АСТ, 2002. – 559 с.
  66. Каплан Г. И. Клиническая психиатрия : в 2 т. / Г. И. Каплан, Б. Дж Сэдок. – М. : Медицина, 2002. – Т. 1. – 672 с.
  67. Карвасарский Б. Д. Психотерапия : учебник [для вузов] / Карвасарский Б. Д. – 2-е изд., перераб. – СПб. : Питер, 2002. – 672 с.
  68. Кербиков О. В. Избранные труды / Кербиков О. В. – М. : Медицина, 1971. – 312 с.
  69. Кербиков О. В. К вопросу о понятии и классификации психопатии / Кербиков О. В. // Проблемы судебной психиатрии. Пограничные состояния. – М. : Медгиз, 1971. – С. 9–18.
  70. Кернберг О. Ф. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях / Кернберг О. Ф. – М. : Класс, 2001. – 368 с.
  71. Кернберг О. Ф. Тяжёлые личностные расстройства: стратегии в психотерапии / Кернберг О. Ф. – М. : Класс, 2001. – 459 с.
  72. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для вузов / Клейберг Ю. А. – М. : ТЦ Сфера, 2001. – 160 с.
  73. Ковалев В. В. Психиатрия детского возраста: руководство для врачей / Ковалев В. В. – М. : Медицина, 1995. – 560 с.
  74. Коваленко А. Б. Психологія розуміння творчих задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / А. Б. Коваленко. – К., 2000. – 35 с.
  75. Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков / Кондрашенко В. Т. – Минск : Беларусь, 1988. – 206 с.
  76. Корольов Д. К. Структура, детермінанти та функції емоційно-оціночного ставлення до життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Д. К. Корольов. – К., 2001. – 18 с.
  77. Корсаков С. С. Общая психопатология / Корсаков С. С. – М. : БИНОМ, 2003. – 722 с.
  78. Кочарян А. С. Нарушения эмоционального контакта у женщин при синдроме токсической любви / А. С. Кочарян, Е. В. Фролова, И. В. Гуртовая // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2008. – № 807. – С. 173–178. – (Серія «Психологія»).
  79. Краснушкин Е. К. Избранные труды / Краснушкин Е. К. – М. : Медгиз, 1960. – 608 с.
  80. Кудрявцев И. А. Комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы / Кудрявцев И. А. // Руководство по судебной психиатрии / под ред. Т. Б. Дмитриевой. – М. : Медицина, 2004.– С. 380–404.
  81. Кудрявцев И. А. Особенности регуляции деятельности психопатических личностей смысловыми (мотивационными) установками / И. А. Кудрявцев, Ф. С. Сафуанов, Ю. А. Васильева // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1985. – Т. 85, № 12. – С. 1837–1842.
  82. Кудрявцев И. А. Эмоциональная и смысловая регуляция восприятия у психопатических личностей возбудимого и истерического круга / И. А. Кудрявцев, Ф. С. Сафуанов // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1984.– Т. 134, № 12. – С. 1815–1822.
  83. Лазарев Ф. В. Философия : учебное пособие / Ф. В. Лазарев, М. К. Трифоновна. – Симферополь : СОНАТ, 1999. – 352 с.
  84. Лакосина Н. Д. Клиническая психология : учебник [для студ. мед. вузов] / Лакосина Н. Д., Сергеев Н. И., Панкова О. Ф. – [2-е изд.] – М. : МЕДпрес-информ, 2005. – 416 с.
  85. Лебединская К. С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере / Лебединская К. С., Райская М. М., Грибанова Г. В.– М. : ВЛАДОС, 2002. – 432 с.
  86. Лебединский В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте / Лебединский В. В. – М. : Академия, 2003. – 144 с.
  87. Леонтьев А. А. Деятельный ум (Деятельность, Знак, Личность) / Леонтьев А. А. – М. : Смысл, 2001 – 392 с.
  88. Леонтьев А. А. Жизненный и творческий путь А.Н. Леонтьева / Леонтьев А. А. – М. : Смысл, 2003. – 178 с.
  89. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / Леонтьев А. Н. – М. : Смысл, 2005. – 352 с.
  90. Леонтьев А. Н. К психологии образа / А. Н. Леонтьев // Вестник Московского университета. – 1986. – № 3. – С. 72–76. – (Серия 14 «Психология»).
  91. Леонтьев А. Н. Образ мира : избранные психологические произведения : в 2 т. / Леонтьев А. Н. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 2. – С. 251–252.
  92. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / Леонтьев А. Н. – [4-е изд.]. – М. : Наука, 2002. – 584 с.
  93. Леонтьев А. Н. Психология образа / А. Н. Леонтьев // Вестник Московского университета. – 1979. – № 2. – С. 3–13. – (Серия 14 «Психология»).
  94. Леонтьев Д. А. Психология смысла : природа, строение и динамика смысловой реальности / Леонтьев Д. А. – 3-е изд., доп. – М. : Смысл, 2007. – 511 с.
  95. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) / Леонтьев Д. А. – [2-е изд.]. – М. : Смысл, 2006. – 18 с.
  96. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / Личко А. Е. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Медицина, 1983. – 255 с.
  97. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Ломов Б. Ф. – М. : Наука, 1984. – 443 с.
  98. Лурия А. Р. Язык и сознание / Лурия А. Р. – Ростов н/Д. : Феникс, 1998. – 416 с.
  99. Мазур Е. С. Проблема смысловой регуляции в свете идей Л.С. Выготского / Е. С. Мазур // Вестник Московского университета. – 1983. – № 1.– С. 31–39. – (Серия 14 «Психология»).
  100. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика : понимание структуры личности в клиническом процессе / Мак-Вильямс Н. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001. – 480 с.
  101. Максименко С. Д. Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии) / Максименко С. Д. – К. : Ваклер, 2000. – 320 с.
  102. Максименко С. Д. Загальна психология : навч. посібник / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. – К. : МАУП, 2000. – 256 с.
  103. Максимова Н. Ю. Курс лекций по детской патопсихологии : учеб. пособие / Н. Ю. Максимова, Е. Л. Милютина. – Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – 576 с.
  104. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию / Мамардашвили М. К. – М. : Прогресс, 1990. – 365 с.
  105. Марченко В. Г. Подружня дезадаптація при органічному розладі особистості у жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 19.00.04 «Медична психологія» / В. Г. Марченко. – Харків, 2006. – 33 с.
  106. Маслоу А. По направлению к психологии бытия / Маслоу А. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 272 с.
  107. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств / [ред. Ю. Л. Нуллер, С. Ю. Циркин]. – СПб. : Адис, 1994. – 304 с.
  108. Мелик-Пашаян А.Э. Психическая патология в популяции лиц призывного контингента (данные по Армении) / А. Э. Мелик-Пашаян // Журнал неврологи и психиатрии. – 2007. – Т. 107, № 9. – С. 79–81.
  109. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / Менеделевич В. Д. – [5-е изд.]. – М. : Мед пресс-информ, 2005. – 432 с.
  110. Моховиков А. Н. Судебная психиатрия : учеб. пособие / Моховиков А. Н. – Одесса : Юридическая литература, 2004. – 176 с.
  111. Мушинська О.В. Гендерні особливості смислової сфери особистості неповнолітніх правопорушників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / О.В. Мушинська. – Харків, 2005. – 19 с.
  112. Мэй Р. Открытие бытия / Мэй Р. – М. : Ин-т общегуманитарных исследований, 2004. – 224 с.
  113. Назлоян Г. М. Маскотерапия. Методика и техника / Назлоян Г. М. – Симферополь : ДиАйПи, 2005. – 341 с.
  114. Назлоян Г. М. Очерк современного состояния практической психиатрии / Г. М. Назлоян // Московский психотерапевтический журнал. – 2000. – № 3. – С. 5–35.
  115. Наркомании начала ХХI века / [Гребенюк А. А., Пасечников А. Ю., Тузов В. В., Егоров В. И.]. – Симферополь: Таврия, 2003. – 368 с.
  116. Насиновская Е. Е. Методы изучения мотивации личности. Опыт исследования личностно-смыслового аспекта мотивации / Насиновская Е. Е. – М. : МГУ, 2007. – 176 с.
  117. Некоторые клинические особенности и психологические механизмы регуляции поведения у психопатических личностей в состояниях эмоциональной напряженности / [И. А. Кудрявцев, А. Н. Лавринович, Ф. С. Сафуанов и др.] // Кратковременные психотические расстройства судебно-психиатрической практике. – М., 1983. – С. 3–9.
  118. Немов Р. С. Психология : словарь-справочник : в 2 ч. / Немов Р. С. – М. : ВЛАДОС, 2007. – Ч. 1. – 304 с.
  119. Носенко Е. Л. Трансформація ціннісних орієнтацій молоді на сучасному етапі розвитку суспільства / Е. Л. Носенко, Н. В. Фролова. – Днепропетровск : ДНУ, 1999. – 168 с.
  120. О некоторых перспективах исследования смысловых образований личности / А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Б. В. Зейгарник [и др.] // Вопросы психологии. – 1979. – № 4. – С. 35–46.
  121. Осипова А. А. Общая психокоррекция / Осипова А. А. – М. : ТЦ «Сфера», 2000. – 512 с.
  122. Петренко В. Ф. Основы психосемантики / Петренко В. Ф. – [3-е изд.] – М., 2005. – 480 с.
  123. Петрюк П. Т. К уточнению клиники редкой формы смешанного (параноидно-эпилептоидного) расстройства личности / П. Т. Петрюк, А. П. Петрюк // Український вісник психоневрології. – 2008. – Т. 16, вип. 1. – С. 61–67.
  124. Пинчук С. А. Некоторые особенности дифференциальной психодиагностики в рамках личностно-аномального патопсихологического синдрома / С. А. Пинчук // Вестник Харьковского университета. – 2004. – № 617. – С. 189–193. – (Серия «Психология»).
  125. Пинчук С. А. Некоторые патопсихологические механизмы дезадаптивного поведения подростков с расстройством личности / С. А. Пинчук // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології : матеріали міжнарод. наук. конф., (Київ, 17-18 груд. 2001 р.) : у 3 т. / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2002. – Т. 3. – С.143–146.
  126. Пінчук С. О. Патопсихологічні дослідження осіб з розладом особистості / С. О. Пінчук // Соціальна психологія. – 2004. – № 2. – С. 155–160.
  127. Плахотнік О. В. Ціннісне ставлення особистості до природи як умова гармонійного співіснування / О. В. Плахотнік // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – 2008. – № 25. – С. 268–275.
  128. Поторій Я. І. Ціннісна система та мотиваційна спрямованість осіб з ендогенною депресією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.04 «Медична психологія» / Я. І. Поторій. – К., 2004. – 19 с.
  129. Поттер Г. З. Подружня дезадаптація та її психотерапія при демонстративному розладі особистості у жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 19.00.04 «Медична психологія» / Г. З. Поттер. – Харків, 2006. – 16 с.
  130. Похилько В. И. Техника репертуарных решеток в экспериментальной психологии личности / В. И. Похилько, Е. О.Федотова // Вопросы психологии. – 1984. – № 3.– С. 151–157.
  131. Психиатрия : учебник [для студ. мед. вузов] / [М. В. Коркина, Н. Д. Лакосина, А. Е. Личко, И. И. Сергеев]. – [4-е изд.]. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 576 с.
  132. Психология зависимости : хрестоматия / [сост. К. В. Сельченок]. – Минск : Харвест, 2005. – 592 с.
  133. Психология здоровья : учебник [для вузов] / [ред. Г. С. Никифоров]. – СПб. : Питер, 2003. – 606 с.
  134. Романова Е. С. Графические методы в практической психологии / Романова Е. С. – СПб. : Речь, 2002. – 416 с.
  135. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир / Рубинштейн С. Л. – СПб. : Питер-Юг, 2003. – 512 с.
  136. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / Рубинштейн С. Л. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2002. – 720 с.
  137. Сафуанов Ф. С. Психология криминальной агрессии / Сафуанов Ф. С. – М. : Смысл, 2003. – 300 с.
  138. Серкин В. П. Методы психологии субъективной семантики / Серкин В. П. – М. : Пчела, 2009. – 378 с.
  139. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Сидоренко Е. В. – СПб. : Речь, 2007. – 350 с.
  140. Смайлова С. А. Особенности семантической оценки культурных ценностей при расстройствах личности / С. А. Смайлова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2008. – № 807. – С. 322–329. – (Серія «Психологія»).
  141. Смайлова С. О. Деякі аспекти патопсихологічного дослідження смислових структур при емоційно лабільному розладі особистості імпульсивного типу / С. О. Смайлова // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України; наук. ред. С. Д. Максименко. – К., 2009. – Т. ХI, ч. 3. – С. 384–394.
  142. Смайлова С. О. Деякі принципи психологічної корекції смислової сфери при емоційно-лабільному розладі особистості імпульсивного типу / С. О. Смайлова // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2009. – Ч. II. – С. 400–407.
  143. Смайлова С. О. Особливості смислових конструктів суб’єктивного часу в рамках особистісно-аномального патопсихологічного синдрому / С. О. Смайлова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України; наук. ред. С. Д. Максименко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – Т. 7, вип. 19. – С. 226–234.
  144. Смирнов С. Д. Понятие «образ мира» и его значение для психологии познавательных процессов / Смирнов С. Д. // Леонтьев и современная психология : сб. статей памяти А.Н. Леонтьева. – М. : Изд-во ун-та, 1983. – С. 149–155.
  145. Смирнов С. Д. Психология образа: проблемы активности психического отражения / Смирнов С. Д. – М. : Изд-во МГУ, 1985. – 230 с.
  146. Смулевич А. Б. Психопатология личности и коморбидных расстройств : учеб. пособие / Смулевич А. Б. – М. : Мед пресс-информ, 2009. – 208 с.
  147. Собчик Л. Н Метод портретных выборов. Адаптированный тест Сонди : практ. рук-во / Собчик Л. Н. – СПб., 2002. – 128 с.
  148. Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера : практ. рук-во] / Собчик Л. Н. – СПб., 2001. – 112 с.
  149. Соколова Е. Т. Психологическое исследование личности : проективные методики / Соколова Е. Т. – М. : ТЕИС, 2002. – 150 с.
  150. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика / Сорокин П. А. ; [пер. с англ.]. – М. : Астрель, 2006. – 1175 с.
  151. Старшенбаум Г. В. Аддиктология : психология и психотерапия зависимостей / Старшенбаум Г. В. – М. : Когито-Центр, 2006. – 367 с.
  152. Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия / Старшенбаум Г. В. – М. : «Когито-Центр», 2005. – 376 с.
  153. Столин В. В. Самосознание личности / Столин В. В. – М. : МГУ, 1983. – 284 с.
  154. Субботский Е. В. Изучение у ребенка смысловых образований / Е. В. Субботский // Вестник Московского университета. – 1977. – № 1. – С. 62–72. – (Серия 14 «Психология»).
  155. Сурнов Г. К. Изменение установок личности при алкоголизме : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.00 «Медицинская психология» / Г. К. Сурнов. – М., 1982. – 20 с.
  156. Сухарева Г. Е. Клинические лекции по психиатрии детского возраста / Сухарева Г. Е. – М. : Медицина, 1974. – 320 с.
  157. Татенко В. А. Психология в субъектном измерении / Татенко В. А. – К. : Видавничий центр "Просвита", 2005. – 404 с.
  158. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Титаренко Т. М. – К. : Либідь, 2003. – 376 с.
  159. Тхостов А. Ш. Эмоции и аффекты: общепсихологический и патопсихологический аспекты. Ч. 1 : Закономерности формирования и функционирования эмоций в норме (феноменология, генез, функции) / А. Ш. Тостов, И. Г. Колымба // Психологический журнал. – 1998. – Т. 19, № 4 – С. 41–48.
  160. Тхостов А. Ш. Эмоции и аффекты: общепсихологический и патопсихологический аспекты. Ч. 2 : Патология эмоций в клинике аффективных и тревожных расстройств / А. Ш. Тостов, И. Г. Колымба // Психологический журнал. – 1998. – Т. 19, № 5. – С. 81–87.
  161. Ушаков Г. К. Пограничные нервно-психические расстройства / Ушаков Г. К. – 2-е изд, перераб. и доп. – М. : Медицина, 1987. – 304 с.
  162. Федоров В. К. Неврозы, психопатии и реактивные психозы / Федоров В. К. – Медгиз, 1959. – 76 с.
  163. Фелинская Н. И. Некоторые стороны проблемы психопатии и перспективы научных исследований в этой области / Н. И. Феллинская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсаков. – 1976. – № 11. – С. 1662–1669.
  164. Фелинская Н. И. О понятии и классификации пограничных состояний / Феллинская Н. И. // Проблемы судебной психиатрии. Пограничные состояния. – М. : Медгиз, 1971. – С. 19–35.
  165. Франкл В. Теория и терапия неврозов / Франкл В. – СПБ. : Речь, 2001. – 234 с.
  166. Фрейд З. Я и Оно / Фрейд З. – М. : Эксмо, 2007. – 864 с.
  167. Хазратова Н. В. Психологія відносин особистості й держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи» / Н. В. Хазратова. – К., 2005. – 33 с
  168. Херсонский Б. Г. Пиктограмма как метод изучения личности в норме и при некоторых нервнопсихических заболеваниях : метод. рекомендации / Херсонский Б. Г. – Л., 1984. – 24 с.
  169. Худик В. А. Работа психолога в наркологическом стационаре / Худик В. А. – К. : Здоровья, 1989. – 96 с.
  170. Чепелева Н. В. Теоретические основы психологической герменевтики / Чепелева Н. В. // Особистість в психологічних дослідженнях / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім.. М Гоголя; [упоряд. : С.Д. Максименко, М.В. Папуча ; за заг. ред. С.Д. Максименко]. – Ніжин, 2005. – С.178–183.
  171. Шестопалова Л. Ф. Ценностно-смысловая сфера личности со специфическими расстройствами и склонностью к противоправному поведению / Л. Ф. Шестопалова, Т. А. Перевозная // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24, № 3. – С. 66–71.
  172. Шмелев А. Г. Психодиагностика личностных черт / Шмелев А. Г. – СПб. : Речь, 2002. – 480 с.
  173. Щекин Г. В. Социальная теория и кадровая политика / Щекин Г. В. – К. : МАУП, 2004. – 576 с.
  174. Щербина Л. Ф. Динаміка смислових структур осіб, залежних від психоактивних речовин, у процесі психологічної реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.04 «Медична психологія» / Л. Ф. Щербина. – К., 2004. – 20 с.
  175. Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – 4-е изд., перераб. и доп. – Спб. : Питер, 2008. – 672 с.
  176. Эльконин Д. Б. Психология развития / Эльконин Д. Б. – [2-е изд.]. – М. : Академический проект, 2005. – 144 с.
  177. Эмоциональные нарушения в детском возрасте / [ред. Тиграновой Л. И., Каревой М. А.]. – М. : Педагогика, 1989. – 283 с.
  178. Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени / Юнг К. Г. – М. : Академический проект, 2007. – 288 с.
  179. Якубик А. Истерия / Якубик А. – М. : Медицина, 1982. – 344 с.
  180. Abnormal affective responsiveness in attention – deficit/hyperactivity : subtype differences / A. Conzelmann, R. F. Mucha, C. P. Jacob [et al.] // Biol Psychiatry. – 2009. – Vol. 65, N 7. – P. 578–585.
  181. “Acquired psychopathy” and the neurobiology of emotion and violence / J. L. Müller, G. Schuierer, J. Marienhagen [et al.] // Psychiatr. Prax. – 2003. – Bd. 30, (suppl. 2). – S. 221–225.
  182. Akhtar S. Overview: Narcissistic personality disorder / S. Akhtar, J. A. Thomson // American J. Psychiatry. – 1982. – Vol. 139, N 1. – P. 12–20.
  183. Antisocial tendency among drug-addicted adults: Potential long-term effects of parental absence, support, and conflict during childhood / D. K. Knight, K. M. Broome, D. R. Cross, D. D. Simpson / American J. Drug and Alcohol Abuse. – 1998. – Vol. 24, N 3. – P. 361–375.
  184. Aronson K. R. Emotional reactivity and the overreport of somatic symptoms: Somatic sensitivity or negative reporting style? / K. R. Aronson, L. F. Barett, K. Quigley // J. Psychosomatic Research. – 2006. – Vol. 60, N 5. – P. 521–530.
  185. Assessing borderline personality disorder with self-report, clinical interview, or semi-structured interview / Hurt S. W., Hyler S. E., Frances A. [et al.] // American J. Psychiatry. – 1984. – Vol. 141, N 12. – P. 1228–1231.
  186. Barley W. Behavioral and cognitive treatment of criminal and delinquent behavior / Barley W. // Unmasking the psychopath / eds.: W. Reid, D. Dorr, J. Walker, & J. Bonner. – New York : Norton, 1986. – P. 21–31.
  187. Baumbacher G. The hysterical personality disorder: A proposed clarification of a diagnostic dilemma / G. Baumbacher, F. Amini // International J. Psychoanalytic Psychotherapy. – 1981. – Vol. 8, N 5. – P. 501–532.
  188. Blair J. The psychopath. Emotion and the brain / Blair J., Mstchell D., Blair K. – New York, 2005. – 147 p.
  189. Clark L. A. Stability and change in personality pathology: revelations of three longitudinal studies / L. A. Clark // J. Personality Disorders. – 2005. – Vol. 19, N 5. – P. 524–532.
  190. Clark L. A. Temperament, Personality and the Mood and Anxiety Disorders / L. A. Clark // J. Abnormal Psychol. – 1994. – Vol. 103, N 1. – P. 103–116.
  191. Comparative study of personality disorder associated with delibirate self harm in two different age groups (15-24 years and 45-74 years) / M. J. Fegg, M. Kramer, C. Bausewein [et al.] // Indian J. Psychiatry. – 2008. – Vol. 50, N 3. – P. 177–180.
  192. Co-occurrence of personality disorders with mood, anxiety, and substance use in a young adult population / L. Kantojavri, J. Veijola, K. Laksy [et al.] // J. Personality Disorders. – 2006. – Vol. 20, N 1. – P. 102–112.
  193. Cooper R. Classifying Madness – University of Lancaster / Cooper R. – U.K. : Springer, 2005. – 181 p.
  194. Cottle T. J. The present of things of future / T. J. Cottle, S. L. Klineberg. – New York : Free Press, 1974. – 290 p.
  195. Cramer T. Personality disorders and quality of life. A population study / T. Cramer, S. Torgersen, E. Kringlen // Compr. Psychiatry. – 2006. – Vol. 47, N 1. – P. 178–184.
  196. Dolan M. Psychopathy: diagnosis and implications for treatment / M. Dolan, M. Doyle // Psychiatry. – 2007. – Vol. 6, N 10. – P. 404–408.
  197. Doob L.W. Patterning of time – New Haven / Doob L.W. – London : Jale Univ. press, 1971. – 472 p.
  198. Drake R. E. A validity study of Axis II of DSM-III / R. E. Drake, G. E. Vaillant // American J. Psychiatry. – 1985. – Vol. 142, N 5. – P. 553–558.
  199. Emmelkamp P. G. M. Generalized social phobia versus avoidant personality disorder: differences in psychopathology, personality traits, and social and occupational functioning / P. G. M. Emmelkamp, A. Scholing // J. Anxiety Disord. – 2000. – Vol. 14, N 3. – P. 395–411.
  200. Ethnicity and four personality disorders / D. A. Chavira, C. M. Grilo, M. T. Shea [et al.] // Compr. Psychiatry. – 2003. – Vol. 44, N 4. – P. 483–491.
  201. Ezekiel R.S. The personal future and Pease Corps competence / R.S. Ezekiel // J. Personality and Soc. Psychol. – 1968. – Vol. 8 (Suppl.). – P. 1–26.
  202. Greenberg D. Patients who complain of social dysfunction : I. Clinical and demographic features / D. Greenberg, A. Stravynski // Canadian J. Psychiatry. – 1985. – Vol. 30, N 2. – P. 206–211.
  203. Henn F. A. Forensic psychiatry: Diagnosis and criminal responsibility / F. A. Henn, M. Herjanic, R. H. Vander-Pearl // J. Nervous and Mental Disease. – 1976. – Vol. 162, N 6. – P. 423–429.
  204. Holmes D. Dimension of projection / D. Holmes // Psychol. Bull. – 1961. – Vol. 69, N 4. – P. 248–268.
  205. Jablensky A. The classification of Personality disorders: critical review and need for rethinking / A. Jablensky // Psychopathology. – 2002. – Vol. 35, N 1. – P. 112–116.
  206. Jakubik A. Zaburzenia ocobownosci. Psychiatria Kliniczna / Jakubik A. – Wroclaw, 2002. – P. 583–616.
  207. Kelly G. A brief introduction to personal construct theory / G. Kelly // Perspectives in personal construct theory / ed. D. Bannister. – London, New York : Acad. press, 1970. – P. 1–29.
  208. Klass E. T. DSM-III-R personality disorders in anxiety disorder patient / E. T. Klass, P. A. DiNardo, D. H. Bardo // Compr. Psychiatry. – 1989. – Vol. 30, N 2. – P. 251–258.
  209. Lazare A. Cognitive therapy with histrionic personality disorder: Resolving a conflict of styles / A. Lazare, G. L. Klerman, D. J. Armor // International Cognitive Therapy Newsletter. – 1988. – N 4. – P. 4–12.
  210. Lenzenweger M. F. The Longitudinal Study of Personality Disorders : History, Design Considerations, and Initial Findings / M. F. Lenzenweger // J. Personality Disorders. – 2006. – Vol. 20, N 6. – P. 645–670.
  211. Levels of Care in Treatment / [Gunderson J. G., Gratz K. L., Neuhaus E. S. et al.] // Textbook of Personality Disorders. – Washington, London, 2005. – P. 239–255.
  212. Linehan M. M. Dialectical behavior therapy for borderline personality disorder : Theory and method / M. M. Linehan // Bulletin of the Menninger Clinic. – 1987. – Vol. 51, N 2. – P. 261–276.
  213. Lopez-Ibor J. Introduction to personality disorders / Lopez-Ibor J. // New Oxford Textbook of Psychiatry. – Oxford, 2000. – P. 919–923.
  214. Meaning in life in the Federal Republic of Germany : results of a representative survey with the schedule for meaning in life evalution (SMILE) / M. J. Fegg, M. Kramer, C. Bausewein, G. D. Borasio // Health Qual. Life Outcomes. – 2007. – Vol. 22, N 5. – P. 59.
  215. Melges F. J. Temporal disorganization and inner-outer confusion in acute mental illness / F. J. Melges, A. M. Freeman // American J. Psychiatry. – 1977. – Vol. 134, N 8. – P. 874–877.
  216. Millon T. Disorders of personality DSM-IV and Beyond / Millon T. – New York, Toronto, Singapore, 1996. – 211 p.
  217. Overholser J. C. Facilitating autonomy in passive-dependent persons: An integrative model / J. C. Overholser // J. Contemporary Psychotherapy. – 1987. – Vol. 17, N 2. – P. 250–269.
  218. Paris J. Borderline personality disorder / J. Paris // Can. Med. Assoc. J. – 2005. – Vol. 19, N 5. – P. 557–562.
  219. Perry J. C. Passive-aggressive personality disorder: Treatment implications of a clinical typology / J. C. Perry, R. B. Flannery // J. Nervous and Mental Disease. – 1982. – Vol. 170, N 1. – P. 164–173.
  220. Pretzer J. L. Cognitive-behavioral treatment of personality disorders / J. L. Pretzer, B. Fleming // Behavior Therapist. – 1989. – Vol. 12, N 1. – P. 105–109.
  221. Prevalences of personality disorders (DSM-III-R) in the community / W. Maier, D. Lichtermann, T. Klinger [et al.] // J. Personal Disord. – 1992. – N 6. – P. 187–196.
  222. Rasmussen S. Clinical characteristics and family history in DSM-III obsessive-compulsive disorder / S. Rasmussen, M. Tsuang // American J. Psychiatry. – 1986. – Vol. 143, N 3. – P. 317–322.
  223. Reich J. Prevalence of DSM-III personality disorders in the community / J. Reich, W. Jates, M. Nduaquba // Soc. Psychiatr. Epidemiol. – 1989. – Vol. 24, N 1. – P. 12–16.
  224. Relative Impact of Young Adult Personality Disorders on subsequent quality of life : findings of a community-based longitudinal study / Chen H., Cohen P., Crawford Th. N. [et al.] // J. Personality Disorders. – 2006. – Vol. 20, N 5. – P. 510–523.
  225. Schacher S. Manipulated time and eating behavior / S. Schacher, L. P. Gross // J. Pers. Soc. Psychol. – 1968. – Vol. 10, N 1. – P. 98–106.
  226. Skodol A. E. Persistence of personality disorder psychopathology and functional impairment over time / Skodol A. E. // 161 Annual Meeting of the APA [“Syllabus and scientific proceedings”), (Washington, May 3–8, 2008). – Washington, 2008. – P. 158–159.
  227. Slavney P. R. Histrionic personality and antisocial personality: Caricatures of stereotypes? / Slavney P. R. // Comprehensive Psychiatry. – 1984. – Vol. 25, N 1. – P. 129–141.
  228. Stone M. H. Natural History and Long-Term Outcome / Stone M. H. // Handbook of Personality Disorders / ed. : W. J. Liveslty, T. G. Press. – New York–London, 2001. – P. 259–273.
  229. Torgersen S. Epidemiology / Torgersen S. // Textbook of Personality Disorders / ed. : J. M. Oldham, A. E. Skodol, D. S. Bender. – Washington, London, 2005. – P. 129–141.
  230. Whitman R. M. Clinical assessment of passive-aggressive personality / R. M. Whitman, H. Trosman, R. Koenig // Archives of Neurology and Psychiatry. – 1954. – Vol. 72, N 5. – P. 540–549.
  231.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)