ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ : ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К ПРАВОНАРУШЕНИЯМ
 • Кол-во страниц:
 • 273
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

  На правах рукопису


  ОВЕРЧЕНКО АЛІНА ІВАНІВНА

  УДК: 159/343.915

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ
  ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ


  19.00.06 – юридична психологія


  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник:
  Хохліна Олена Петрівна,
  доктор психологічних наук, професор

  Київ – 2012

  ЗМІСТ

  ВСТУП…………………………………………………………………………..5
  РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ПРАВОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ, У ЛІТЕРАТУРІ
  1.1. Сутність та структура правосвідомості як детермінанта формування правомірної поведінки……………………………………………………………..14
  1.2. Дослідження проблеми правосвідомості в психологічній і юридичній літературі ……………………………………………………………………...........26
  1.3. Дослідження правосвідомості в контексті проблеми підліткових правопорушень……………………………………………………………………..41
  Висновки до розділу…………………………………………………………..57
  РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ
  2.1. Обґрунтування методики вивчення правосвідомості підлітків. Методика дослідження……………………………………………………………..60
  2.2. Результати дослідження та їх аналіз………………………………….....99
  2.2.1. Психологічні особливості змістового компонента правосвідомості…………………………………………………………………...100
  2.2.2. Психологічні особливості оціночного компонента правосвідомості…………………………………………………………………...109
  2.2.3. Психологічні особливості регулятивного компонента правосвідомості …………………………………………………………………..114
  2.2.4. Зв'язок між показниками сформованості структурних компонентів правосвідомості …………………………………………………………………..119
  2.2.5. Результати вивчення деформацій правосвідомості…………………130
  2.2.6. Узагальнення психологічних характеристик правосвідомості підлітків, схильних до правопорушень…………………………..………….......134
  Висновки до розділу…………………………………………………………140
  РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ У ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ, ТА ЇЇ АПРОБАЦІЯ
  3.1. Обґрунтування методики формуючого етапу дослідження…….……....146
  3.2. Результати дослідження та їх аналіз………………………………...........171
  Висновки до розділу……………………………………………………………184
  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….187
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...191
  ДОДАТКИ………………………………………………………………………216

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  СХП – схильні до правопорушень
  неСХП – несхильні до правопорушень  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. В Україні формується демократична правова держава, серед головних завдань якої пріоритетне значення мають постійна турбота про зміцнення правопорядку та законності, захист суспільства і кожної особи від злочинних посягань, організація та боротьба зі злочинністю. Злочинність завжди займала одне з перших місць серед найбільш гострих проблем, що турбували громадську думку. У Конституції України найвищою соціальною цінністю визнається людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека, тому забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Його виконання передбачає розвиток правосвідомості, що являється необхідною умовою створення норм права, виступає фактором поваги до права і є психологічною основою його реалізації.
  Правосвідомість являє собою ту сферу свідомості, яка відображає правову дійсність у формі юридичних знань і оцінних відносин до права і практики його реалізації, соціально-правових установок, ціннісних орієнтацій, переконань, що регулюють поведінку людей у юридично значущих ситуаціях. Дослідження феномена правосвідомості, її розвитку та ранньої профілактики різноманітних деформацій дасть змогу підвищити загальний рівень розвитку права в суспільстві.
  Становлення правосвідомості активізується у ранньому підлітковому віці, коли закладаються основи моральності, формуються соціальні установки, ставлення до себе, до людей, суспільства. Вони носять нестійкий, пошуковий характер. Тому підлітковий вік розглядається як один з найбільш небезпечних для формування протиправної поведінки. Але водночас, він є також і найбільш сприятливим для перевиховання дитини, схильної до правопорушень. Однак забезпечення цього процесу має базуватися на знанні причин, психологічних детермінант делінквентної поведінки, зокрема, особливостей правосвідомості дітей схильних до правопорушень.
  У психолого-педагогічній літературі представлено результати теоретичних та емпіричних досліджень різних аспектів правосвідомості. Так, питання суті, структури явища, його детермінації, видів, функцій, розглядаються у працях Ю.П. Битяка, Н.А. Бурої, Л.В. Васільєва, О.О. Газенко, Л.М. Герасіної, О.Г. Даниляна, О.П. Дзьобаня, Н.Ю. Дімідової, М.І. Єнікеєва, О.В. Землянської, Ю.Ю. Калиновського, І.В. Коваленко, В.О. Коновалової, В.В. Луньова, О.В. Петришина, О.Ю. Тодики, І.Є. Фарбер, Ю.В. Чуфаровського та ін. Питання деформацій правосвідомості розглянуто в роботах С.Б. Жданенка, Ю.Ю. Калиновського, В.В. Луньова, М.П.Требіна, О.В.Волошенюк, В.В. Чернєя, С.В. Яцуна та ін. Значну кількість наукових праць присвячено проблемі правового виховання і формування правосвідомості як надійного засобу профілактики правопорушень. Це роботи Ю.М. Антоняна, Н.Є. Афанасьєвої, С.А. Белічєвої, С.П. Бочарової, З.Г. Білоусової, В.А. Васильєва, Л.М. Голубєвої, А.І. Долгової, А.В. Дулова, Л.М. Зюбіна, К.Є. Ігошева, І.С. Кона, Ю.А. Клейберга, В.О. Коновалової, М.В. Костицького, Д.П. Котова, Л.І. Міщика, І.А. Невського, В.М. Оржеховської, А.Р. Ратінова, В.О. Татенка, Н.О. Ткачової, С.І. Яковенка, М.М. Ярушкіна та ін.
  Питання делінквентної поведінки вивчалися В.Я. Гіндикіним, В.А. Гураєвою, В.Т. Кондрашенком, В.Д. Менделевичем, В.Я. Семке та ін. У вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі розглядалася субкультура дитячої делінквентності (А. Коен, В.Ф. Моргун, Дж. Сатерленд, У. Хеллі, А. Хутон та ін.). Так, в основному дослідження проводилися у ракурсі вивчення розвитку правосвідомості підлітків. Це праці Г.К. Валіцкаса, О.М. Губаря, Н.Ю. Діомідової, О.В. Землянської, В.В. Луньова, О.Р. Ратінова, М. Раттера, О.Т. Соколової та ін. Також вивчалися питання профілактики виникнення деформацій правосвідомості та створення педагогічних програм роботи з підлітками, схильними до правопорушень (Р.І. Благута, М.І. Вєтров, Й.І. Горінецький, О.В. Змановська, В.В. Лемак, В.В. Туряниця та ін.). Однак, проблема цілісного вивчення особливостей індивідуальної правосвідомості у дітей раннього підліткового віку, схильних до правопорушень, з урахуванням усіх її складових, повноти характеристик та рівнів сформованості, видів деформацій, на основі використання єдиних теоретичних підходів до розуміння їх суті, визначення параметрів та шкал оцінювання, на сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства, ще не була предметом спеціального дослідження. Недостатньо вивченим залишається і питання розробки відповідних до виявлених особливостей правосвідомості засобів впливу на дітей зазначеної категорії в аспекті забезпечення ранньої профілактики виникнення у них протиправної поведінки. Актуальність і недостатня вивченість проблеми обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках Наказу МВС України від 29.07.2010 р. №347 («Перелік пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010-2014 років»), Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 1911-р), планових досліджень МВС України («Пріоритетні напрями фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України на 2005-2010 роки») та відповідно до Плану проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у Національній академії внутрішніх справ на 2010 рік («Основні напрями наукових досліджень КНУВС на 2005-2010 роки»), Плану роботи кафедри психологічних дисциплін факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ на 2009-2010, 2010-2011 роки. Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Національної академії внутрішніх справ (Протокол №5 від 30 березня 2010 р.) і узгоджено в Міжвідомчій раді із координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (Протокол №5 від 24 травня 2011 р.).
  Метою дослідження є виявлення психологічних особливостей індивідуальної правосвідомості підлітків, схильних до правопорушень; розробка й апробація програми підвищення її рівня.
  Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання:
  1. На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної та юридичної літератури з’ясувати сутність і стан розробленості проблеми правосвідомості підлітків, схильних до правопорушень; розкрити зміст ключових понять.
  2. Розробити методику вивчення правосвідомості у підлітків.
  3. На основі емпіричного порівняльного дослідження виявити особливості правосвідомості підлітків, схильних до правопорушень.
  4. У контексті удосконалення профілактики правопорушень розробити та експериментально апробувати програму підвищення рівня правосвідомості підлітків, схильних до правопорушень.
  Об’єкт дослідження – правосвідомість особистості.
  Предмет дослідження – психологічні особливості індивідуальної правосвідомості підлітків, схильних до правопорушень.
  Теоретико-методологічні засади дослідження складають положення про: 1) соціальну зумовленість внутрішньої (психічної) та зовнішньої активності людини; 2) провідну роль навчання щодо психічного розвитку (Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн та ін.); 3) суть свідомості як вищого рівня психічного відображення (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, О.П. Хохліна та ін.); 4) діяльнісний підхід до вивчення та формування психіки людини, принцип єдності свідомості та діяльності (Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, О.М. Ткаченко, В.М. Синьов та ін.); 5) принцип детермінізму (С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, О.М. Ткаченко та ін.); 6) системно-структурний підхід до вивчення психічних явищ (М.С. Каган, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов, В.В. Рибалка та ін.); 7) суть і структуру правосвідомості як основу правомірної поведінки (Ю.П. Битяк, О.О.Ганзенко, О.В. Землянська, І.В. Коваленко, В.О. Коновалова, В.С.Медведєв та ін.).
  Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися методи теоретичного аналізу літературних джерел з проблеми дослідження (розділ 1, підрозділи 2.1, 3.1). Для розв’язання третього завдання використовувалися такі методи психологічного дослідження, як:
  - бесіда (з досліджуваними з метою вивчення знань дітей щодо правової дійсності та як додатковий метод у процесі отримання емпіричних даних за розробленими методиками вивчення інших складових правосвідомості, для отримання «суб’єктивної інформації»; з педагогами та учнями з метою виявлення найтиповіших проступків досліджуваних та отримання даних щодо їх поведінки);
  - опитування (з метою вивчення ставлення дітей до основних явищ правової дійсності та правових переконань діяти згідно правових норм, визначення деформацій правосвідомості та діагностики поведінки дітей, що відхиляється від норми);
  - експертне оцінювання та аналіз документації (з метою виявлення дітей раннього підліткового віку, схильних до правопорушень, та вивчення їх поведінки);
  - спеціально розроблені методики: «Діагностика знань про правову дійсність» (з метою вивчення змістового компонента правосвідомості); «Діагностика ставлення до правової дійсності» (з метою вивчення оціночного компонента правосвідомості); «Діагностика правових переконань» (з метою вивчення регулятивного компонента правосвідомості); «Діагностика деформацій правосвідомості» (з метою вивчення деформацій правосвідомості). Використовувалася стандартизована психологічна методика (автор – А.Н. Орел) «Діагностика схильності до поведінки, що відхиляється від норми» (з метою виявлення дітей, схильних до правопорушень), а також метод спостереження за досліджуваними (підрозділ 2.2).
  Для розв’язання четвертого завдання використовувалися психолого-педагогічні методи правового виховання: формування свідомості особистості (правова бесіда, правова лекція, дискусія, приклад, переконання); формування позитивного досвіду суспільної поведінки (виховуючи ситуації); стимулювання діяльності та поведінки (змагання); самовиховання (самооцінювання) (підрозділ 3.2).
  Для опрацювання емпіричних даних використовувалися методи якісної та кількісної оцінки непараметричних даних, зокрема розрахунок U-критерія Манна-Уітні, що призначений для оцінки відмінності між двома вибірками за рівнем будь-якої ознаки, що кількісно вимірюється, кореляції рангів Спірмена для визначення особливостей зв’язку між непараметричними даними, що вимірюються кількісно (підрозділи 2.2, 2.3).
  Емпірична база дослідження. На констатуючому етапі досліджувалися 110 осіб раннього підліткового віку: 88 учнів 6-8 класів загальноосвітніх шкіл Чорнухинського району Полтавської області (Чорнухинська ЗОШ ім. Г.С.Сковороди, Вороньківський НВК «Школа – дитячий садок», Хейлівщинська ЗОШ І-ІІ ступенів), з яких 38 схильні до правопорушень (з них 18 осіб перебували на обліку в кримінальній міліції у справах дітей Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області), а 22 були учнями 7-8 класів Фонтанської загальноосвітньої школи соціальної реабілітації Одеської області. У формуючому експерименті брали участь 40 учнів Чорнухинської ЗОШ ім. Г.С. Сковороди Чорнухинського району Полтавської області. У дослідній роботі брали участь 26 педагогів вказаних шкіл та 1 працівник кримінальної міліції у справах дітей Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області.
  Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що за переліком і змістом розглянутих питань дисертація є одним з перших системних психологічних досліджень індивідуальної правосвідомості підлітків, схильних до правопорушень, відповідно до її структурних компонентів, показників, рівнів сформованості, можливої деформацій, у контексті запобігання девіантної поведінки. Зокрема, в ній:
  вперше:
  - визначено показники вивчення структурних компонентів правосвідомості (змістовий компонент – адекватність, повнота, усвідомленість знань про правову дійсність; оціночний – характер, стійкість, дієвість ставлення до правової дійсності; регулятивний – адекватність, широта, стійкість, дієвість переконань діяти згідно правових норм) та змістове наповнення рівнів їх сформованості;
  - розроблено авторську комплексну методику вивчення правосвідомості у підлітків, спрямовану на виявлення сформованості її структурних компонентів за визначеними показниками та рівнями, деформацій правосвідомості; з урахуванням суті досліджуваних явищ та основних явищ правової дійсності.
  - виявлено наявність особливостей індивідуальної правосвідомості підлітків, схильних до правопорушень, що стосуються сформованості структурних компонентів правосвідомості, кореляційного зв’язку між ними, деформацій, а саме: вищий, ніж у підлітків з правомірною поведінкою, рівень знань про правову дійсність за показниками адекватності та усвідомленості, але нижчий за показником повноти; нижчий рівень сформованості ставлення до правової дійсності та правових переконань; наявність таких деформації правосвідомості, як правовий інфантилізм, правовий нігілізм і незначною мірою – правовий ідеалізм; кореляційний зв’язок між показниками змістового та регулятивного, регулятивного та оціночного компонентів правосвідомості та ін.;
  - розроблена, апробована та впроваджена програма формування правосвідомості підлітків, схильних до правопорушень, в основу якої покладено розуміння її сутності, особливостей прояву у дітей досліджуваної категорії, використання методів корекційно-виховного впливу на правосвідомість відповідно до її структури – правової бесіди, лекції та диспуту (для формування адекватних, повних, усвідомлених знань про правову дійсність), прикладу і переконання (для формування позитивного, стійкого, дієвого ставлення до неї), виховуючих ситуацій, змагання, самооцінювання (для формування правових переконань діяти згідно правових норм за показниками адекватності, широти, стійкості, дієвості) та для усунення деформацій правосвідомості.
  уточнено та конкретизовано:
  - зміст правосвідомості підлітків, відповідно до її структурних компонентів та основних явищ правової дійсності;
  - методику правового виховання підлітків, схильних до правопорушень;
  дістали подальшого розвитку:
  - теоретичні засади вивчення проблеми правосвідомості у підлітків, схильних до правопорушень;
  - зміст правового виховання підлітків, схильних до правопорушень.
  Практичне значення результатів дослідження. Результати дослідження можуть використовуватися при розробці заходів, спрямованих на вивчення правосвідомості та підвищення її рівня у підлітків; для підвищення ефективності профілактичної роботи органів внутрішніх справ і громадськості із попередження правопорушень, здійснюваних неповнолітніми; для підвищення кваліфікації працівників міліції та педагогів загальноосвітніх шкіл; у психодіагностичній, психопрофілактичній та психокорекційній діяльності практичних психологів освітніх закладів, психологічної та соціальної служби. Результати дослідження використовуються у практиці роботи Чорнухинської ЗОШ ім. Г.С.Сковороди Полтавської області (акт впровадження від 27 квітня 2011 р.), Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області (акт впровадження від 27 квітня 2011 р.), у Національній академії внутрішніх справ при викладанні дисциплін «Юридична психологія», «Психологія девіантної поведінки», «Професійна психологічна підготовка працівників КМСД» (акт впровадження від 11 лютого 2011 р.).
  Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження висвітлювалися на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток» (м. Одеса, 2010), «Філософські, методологічні й психологічні проблеми права» (м. Київ, 2010), «Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах» (м. Київ, 2010), ”Актуальні проблеми психології особистості і міжособистісних взаємин” (м. Кам’янець-Подільський, 2010), «Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (м. Тернопіль, 2010), «Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії» (м. Київ, 2011), «Плебсологічне осмислення перспектив розвитку Української держави» (м. Київ, 2010), «Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток» (м. Одеса, 2011), «Управління в освіті» (м. Львів, 2011), «Теоретичні та практичні проблеми удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи України» (м.Київ, 2011). Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри психологічних дисциплін факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ впродовж 2010-2011 років. Результати дослідження доповідалися на педагогічних нарадах Чорнухинської ЗОШ ім. Г.С. Сковороди Полтавської області.
  Публікації. Основний зміст роботи відображено у 14 публікаціях, з них 5 – статті у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць, 9 – матеріали Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Теоретико-емпіричне дослідження правосвідомості дітей раннього підліткового віку, схильних до правопорушень, дало змогу узагальнити такі найбільш суттєві його результати.
  1. У межах правового опосередкування поведінки особистості категорія свідомість представлена поняттям «правосвідомість». Правосвідомість – це цілеспрямоване відображення правової дійсності, засноване на морально-етичних поглядах людини, виражене в сукупності її знань про правову дійсність, ставленні до неї та в переконаннях людини діяти згідно правових норм. Вирізняється правосвідомість за суб’єктами (суспільна, групова, індивідуальна) та глибиною відображення правових явищ (повсякденна, наукова, професійна). До структурних компонентів правосвідомості належать: змістовий (знання про правову дійсність), оціночний (система ставлень до правової дійсності), регулятивний (переконання людини діяти згідно правових норм).
  Правова свідомість може зазнавати деформацій – такого стану, коли уявлення, емоції і настрої деформовано відображають юридичну дійсність. Як види деформацій правосвідомості розглядаються: правовий інфантилізм, правовий нігілізм, правовий негативізм, правовий ідеалізм (фетишизм), правовий дилетантизм, правова демагогію, «переродження» правосвідомості.
  Необхідною умовою попередження протиправної поведінки є формування у підростаючого покоління «зразкової» (високої, зрілої, еталонної) правосвідомості, для носіїв якої характерними є: наявність достатнього, для певного вікового періоду, рівня знань про правову дійсність, позитивне ставлення до неї, сформованість правових переконань діяти відповідно закону. Правосвідомість формується у процесі правової соціалізації завдяки механізмам засвоєння певних зразків, способів поведінки та діяльності в правовій сфері та вироблення людиною власної системи значень, асоціативного об’єднання у свідомості уявлень і понять, що стосуються правової дійсності. Правова соціалізація активізується у підлітковому віці.
  Підліткова протиправна поведінка дітей раннього підліткового віку (11-13 років) розглядається переважно на такому рівні правопорушень, як проступки – протиправні дії, які завдають незначну шкоду особистості, суспільству, державі (хуліганство, лихослів’я, систематичне порушення дисципліни, бродяжництво, крадіжки, вандалізм, фізичне насильство, вживання алкоголю та наркогенних речовин, токсикоманія, піроманія). Однією з найважливіших причин виникнення схильності до правопорушень є несформованість та особливості правової свідомості. Попередження протиправної поведінки у підлітків передбачає формування їх правосвідомості відповідно до повноти характеристик кожного її компонента з урахуванням знань про особливості його сформованості та деформацій і індивідуальної правосвідомості в цілому у дітей зазначеної категорії.
  2. Розроблена авторська методика вивчення правосвідомості у підлітків спрямована на виявлення сформованості її структурних компонентів за визначеними показниками (змістовий компонент – адекватність, повнота, усвідомленість знань про правову дійсність; оціночний – характер, стійкість, дієвість ставлення до правової дійсності; регулятивний – адекватність, широта, стійкість, дієвість переконань діяти згідно правових норм) та рівнями, деформацій правосвідомості, з урахуванням суті досліджуваних явищ та основних явищ правової дійсності, на основі використання методів емпіричного дослідження – опитування, бесіди та спостереження.
  3. Проведене емпіричне дослідження показало наявність особливостей індивідуальної правосвідомості підлітків, схильних до правопорушень, що стосуються сформованості структурних компонентів правосвідомості, кореляційного зв’язку між ними, деформацій.
  Виявлено, що діти раннього підліткового віку, схильні до правопорушень (СХП), характеризуються, переважно, високим рівнем сформованості усіх структурних компонентів правосвідомості. Вони мають вищий рівень сформованості правових знань за показниками адекватності та усвідомленості, але нижчий за показником повноти, ніж підлітки з правомірною поведінкою. Недостатньо сформованими у них є знання щодо суті правових норм; правоохоронних органів; організацій, що опікуються правами дитини; віку, з якого дитина може нести правову відповідальність та ін. Вони характеризуються схильністю до негативної (маргінальної) мотивації правомірної поведінки та недостатнім усвідомленням відмінності між правовими та іншими соціальними нормами. Досліджувані мають менш позитивне, стійке та дієве ставлення до правової дійсності, ніж їх однолітки. Вони мають нижчий рівень сформованості правових переконань за усіма показниками, ніж у підлітків з правомірною поведінкою.
  Найбільш сформованими у досліджуваних виявився регулятивний компонент правосвідомості, найменш сформованим – змістовий. Серед показників регулятивного компонента правосвідомості найменш сформованим є широта правових переконань, змістового – повнота знань щодо правової дійсності, оціночного – характер ставлення до неї (позитивне – до правової дійсності, негативне – до протиправної поведінки). Саме ці показники потребують значної уваги у плані підвищення їх рівня. Вивчення кореляційних зв’язків між структурними компонентами правосвідомості у підлітків СХП показало, що єдину корекційно-профілактичну роботу уможливлюють змістовий і регулятивний, регулятивний і оціночний компоненти.
  Діти раннього підліткового віку СХП більшою мірою, ніж підлітки з правомірною поведінкою, характеризуються такими видами деформацій правосвідомості, як правовий інфантилізм і правовий нігілізм, та меншою мірою – правовим ідеалізмом. Інші види деформацій для підлітків СХП мало властиві.
  4. Розроблена та апробована Програма формування правосвідомості підлітків СХП, яка забезпечувала становлення її структурних компонентів за визначеними показниками та корекцію деформацій правосвідомості з урахуванням виявлених психологічних особливостей їх проявів у досліджуваних. Результати апробації Програми довели можливість формування і корекції правосвідомості у досліджуваних.
  Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів розв’язання проблеми. Зокрема, потребує подальшої розробки теорія правової соціалізації, питання її механізмів, співвідношення індивідуальної та суспільної правосвідомості, вивчення правосвідомості підлітків у зв’язку з рівнем розвитку їх інтелекту, волі, акцентуацій, з метою визначення кримінологічних типів; потребують спеціального вивчення питання несвідомих чинників протиправної поведінки, ролі різних соціальних умов у становленні правосвідомості у підлітків та ін.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алексеев С. С. Общая теория права : Курс в двух томах / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1982 __.__ Т. 1: Ф.– 359 с.
  2. Андросюк В. Г. Психологічна сутність кримінально-правових понять / В. Г. Андросюк // Юридична психологія та педагогіка. – №2. – 2008. – С. 34.
  3. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права / Т. Г. Андрусяк. – Львів. : Фонд «Право для України», 1997. – 206 с.
  4. Афанасьєва Н.Є Установки статевої взаємодії у кримінальному та нормативному середовищі неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / Н.Є. Афанасьєва. – Х., 2004. – 18 с.
  5. Бакулов В. Д. Дихотомия правопонимания и правосознания : сущность и структура правосознания / В. Д. Бакулов, И. В. Пащенко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2009. – № 6.– С. 99-108.
  6. Бедь В. В. Юридична психологія : Навчальний посібник / В. В. Бедь. – К. : Каравела, 2003. – 376 с.
  7. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : Навчальний посібник / О. В. Безпалько. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – С. 93-119.
  8. Белобородов А. Г. Образ права в структуре правосознания (психосемантический аспект) / А. Г. Белобородов // Актуальные проблемы юридической психологии. – М. : Юридическая литература, 1998. – С. 48-56.
  9. Бех І. Д. Нові методології виховання підростаючого покоління / І. Д. Бех // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C. 88-94.
  10. Біленчук П. Д. Правова деонтологія / П. Д. Біленчук, С. С. Сливка / За ред. П. Д. Біленчука. – Київ : АТІКА, 1999. – 320 с.
  11. Благута Р. І. Особливості профілактичного пливу слідчого, спрямованого на неповнолітнього правопорушника під час досудового слідства // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 3. – С. 125-132.
  12. Бодалев А. А. Общая психодиагностика / А. А. Бодалев, В. В. Столин, В. С. Аванесов. – СПб. : Изд-во «Речь», 2000. – 440 с.
  13. Бойко Д. М. Особливості засвоєння старшокласниками правових знань / Д. М. Бойко // Проблеми загальної та педагогічної психології : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. – 2003. – Том 5. – Частина 1. – С.27-31.
  14. Бойко И. Б. Самоубийство и его предупреждения / И. Б. Бойко. – Рязань : Стиль, 1997. – 213 с.
  15. Бойков А. Д. Правовая культура и вопросы правового воспитания. Сборник научных трудов / А. Д. Бойков, В. И. Каминская, А. Р. Ратинов, В. В. Степанов, А. С. Шляпочников. – М. : Изд-во Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1997. – 202 с.
  16. Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения / М. И. Бобнева. – М. : Наука, 1978. – 311 с.
  17. Боботов С. В. Проблема правосознания в буржуазной юридической социологии / С. В. Боботов // Вопросы эффективности правового воспитания : Сборник научных трудов. – М., 1997. – С. 181-182.
  18. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте (Психологическое исследование) / Л. И. Божович. – М. : Просвещение, 1968. – 468 с.
  19. Бондаревская Е. В. Формирование нравственного сознания старшеклассников / Е. В. Бондаревская // Советская педагогика. – 1980. – №1. – С. 42-49.
  20. Боришевский М. И. Теоретические вопросы исследования нравственных убеждений / М. И. Боришевский // Развитие нравственных убеждений школьников. – К. : Рад. школа, 1986. – С. 6-43.
  21. Бочелюк В. Й. Юридична психологія : Навчальний посібник / В. Й. Бочелюк. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.
  22. Бреднева В. С. Роль научного правосознания в правоприменительной деятельности / В. С. Бреднева // Правовая культура. – 2009. – № 2. – С. 73-78.
  23. Бреднева В. С. Место и роль массового правосознания в правовой активности субъектов / В. С. Бреднева // Вестник Читинского государственного университета. – 2008. – № 6. – С. – 183-186.
  24. Бреднева В. С. Уровни правосознания и юридическая деятельность в правовом регулировании / В. С. Бреднева // Ленинградский юридический журнал. – 2008. – № 2. – С. 187-193.
  25. Буякас Т. М. О проблемах становления чувства самоидентичности у студентов-психологов / Т. М. Буякас // Вестн. Моск. ун-та, 2001. – № 4. – С. 45.
  26. Вакуленко О. В. Особливості соціального розвитку особистості у підлітковому віці / О. В. Вакуленко // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C. 95-99.
  27. Варій М. Й. Загальна психологія : Навчальний посібник / 2-ге вид., випр. і доп. / М. Й. Варій. – К. : «Центр учбової літератури», 2007. – 968 c.
  28. Васильев В. Л. Юридическая психология : Учебник для вузов / 6-е изд., перераб. и доп. / В. Л. Васильев. – СПб. : Питер, 2009. – 608 с.
  29. Васильев В. Л. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / В. Л. Васильев. – Л. : «Знание», 1980. – 35 с.
  30. Васькович Й. Проблема правового виховання молоді / Й. Васькович // Право України. – 1997. – №2. – С. 49-50.
  31. Велика О. О. З досвіду правового виховання молодших школярів / О. О. Велика // Таврійський вісник освіти. – Херсон. – 2006. – №1 (13). – С. 116-121.
  32. Ветров Н. И. Профилактика правонарушений среди молодежи / Н. И. Ветров. – М. : Юрид. лит, 1980. – 184 с.
  33. Вербець В. В. Соціологія : Навчальний посібник/ В. В. Вербець. – К. : Кондор, 2009. – 552с.
  34. Винославська О. В. Психологія : Навчальний посібник / О. В. Винославська. – К. : ІНКОС, 2005. – 213 с.
  35. Выготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. – М. : Смысл; Эксмо, 2005. – 1136 с.
  36. Волинка К. Г. Теорія держави і права : Навчальний посібник / К. Г. Волинка. – К. : МАУП, 2003. – 240 с.
  37. Волкова Н. П. Педагогіка : Посібник / Н. П. Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 215 с.
  38. Волошенюк О. В. Правовий нігілізм у пострадянському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / О. В. Волошенюк. – Харків, 2000. – 18 с.
  39. Воробйова І. Ю. Психологія забезпечення діяльності працівників ОВС в умовах вияву соціально-небезпечної поведінки натовпу : автореф. дис. канд психолог. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / І. Ю. Воробйова. – К. : НАВСУ, 1999. – 34 с.
  40. Воронов Б. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / Б. Воронов // Воспитание школьников. – 1991. – №5. – С. 3.
  41. Галузинський В. М. Педагогіка / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вища школа, 1995. – 236 с.
  42. Гаман Л. А. Проблема государства и правосознания в историко-философской концепции И. А. Ильина / Л. А. Гаман // Известия Томского политехнического университета. –2009. – Т. 314. – № 6. – С. 144-149.
  43. Ганзенко О. О. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / О. О. Ганзенко. – К., 2003. – С. 10-11.
  44. Герасіна Л. М. Правосвідомість і культура політичного вибору громадян : структурно-ціннісні зв’язки / Л. М. Герасіна // Правова культура і громадянське суспільство в Україні : стан і перспективи розвитку : Матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 12 жовт. 2007 р. / Редкол. : Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х. : Право, 2007. – С. 14-17.
  45. Гилинський Я. Социология девиатного поведения : Учебное пособие / Я. Гилинский, В. Афанасьев. – Спб. : СПб филиал ИС РАН, 1993. – 340 с.
  46. Головченко В. В. Правове виховання учнівської молоді : Питання методології та методики / В. В. Головченко, Г. І. Нелін. – К. : Наукова думка, 1993. – 138 с.
  47. Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави / І. Голосніченко // Право України. – 2005. – №4. – С. 24-25.
  48. Гончаренко В. Правовий нігілізм : минуле і сучасне / В. Гончаренко, В. Чернєй // Юридичний вісник України. – 2007. – № 21. – С. 34.
  49. Горбенко С. Л. Психологічні особливості рольової поведінки розумово відсталих підлітків у малій групі : дис. канд. психол. наук : 19.00.08 / Світлана Леонідівна Горбенко / Інститут спеціальної педагогіка АПН України. – К., 2007. – 188 с.
  50. Городяненко В. Г. Соціологія : Підручник / В. Г. Городяненко. – К. : «Академія», 2003. – 251 с.
  51. Грошева Т. М. Насилие и его влияние на формирование правосознания молодежи / Т. М. Грошева // Фундаментальные исследования. –2005. – № 6. – С. 41-42.
  52. Губарь О. М. Тенденции развития правосознания молодежи в современной Украине / О. М. Губарь // Молодежь и государство : Материалы II междунар. науч.-практ. конф., г. Святогорск, 24-26 октября 2003 г. – Святогорск, 2003. – С. 69.
  53. Гулевич О. А. Правосознания и правовая социализация. Аналитический обзор / О. А. Гулевич, Е. О. Голынчик. – М. : Международное общество им. Л. С. Выготского, 2003. – 270 с.
  54. Гулина О. Р. Феномен правового нигилизма в современной России / О. Р. Гулина. – Уфа: РИО БашГУ, 2003. – С. 9.
  55. Гурлєва Т. С. Розвиток автономної відповідальності у підлітка : аргументи „за” // Практична психологія та соціальна робота / Т. С. Гурлєва. – 2003. – №9. – С. 64-68.
  56. Данильян О. Г. Правосвідомість українського суспільства у цивілізаційному вимірі / О. Г. Данильян, Ю. Ю.Калиновський // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Х. : ХУ ПС, 2005. – Вип.3(24). – С.89-94.
  57. Дзьобань О. П. До питання про місце правового виховання в сучасному українському суспільстві / О. П. Дзьобань // Правова культура і громадянське суспільство в Україні : стан і перспективи розвитку. – 2009. – № 103. – C. 66-68.
  58. Дідук І. Становлення правової свідомості особистості в сучасних соціокультурних умовах / І. Дідук // Соціальна психологія. – 2006. – № 6. – С. 105-114.
  59. Дидактика : Навчальний посібник / Малафіїк І. В. – К. : Кондор, 2009. – 406 c.
  60. Дмітрієва О. І. До питання формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху / О. І. Дмітрієва // Збірник наук. праць Камянець-Полільського державного університету. Серія : Соціально-психологічна. Вип. 6. – Камянець-Подільськ / ПП В. С. Миньковський. – 2006. – С.117-118.
  61. Дмітрієнко Ю. М. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків / Ю. М. Дмітрієнко / Університетські наукові записки. – 2007. – № 4 (24). – С. 26-31.
  62. Довідник школяра : Гуманітарні науки : 5-11 класи. – К. : ТОВ «КАЗКА», 2003. – С. 812-849.
  63. Дробницкий О. Г. Проблемы нравственности / О. Г. Дробницкий. – М. : Наука, 1977. – 333 с.
  64. Дьяченко М. И. Психологические пробле¬мы готовности к деятельности / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : Изд-во БГУ, 1976. – 176 с.
  65. Евдеева Н. В. Правосознание и правопонимание : диалектика взаимодействия / Н. В. Евдеева, О. Ю. Перов // Современное право. – 2007. – №7. – С. 49-50.
  66. Елизарова М. А. Правосознание молодежи : проблема формирования / М. А. Елизарова, А. Ю. Соловьев // Вестник Владимирского юридического института. – 2009. – № 4. – С. 63-66.
  67. Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологи : Учебник для вузов / М. И. Еникеев. – М. : Юрист, 1996. – 631 с.
  68. Ємець Ю. І. Вчинення злочину неповнолітніми як обставина, що пом’якшує покарання : психолого-юридична сутність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / Ю. І. Ємець. – К., 2010. – 18 с.
  69. Ефремова Г. Х. Эмпирическое исследование правосознания : реальное содержание и задачи формирования / Г. Х. Ефремова, Н. Л. Гранат // Психологический журнал. – 1988. – Т. 9. – № 6. – С. 92-101.
  70. Жизневский Б. П. Роль игры в формировании социально-психологической готовности к совместному труду / Б. П. Жизневский // Психология совместного труда детей : Сб. науч. трудов. – М., 1987. – С. 49-56.
  71. Журбелюк Г. В. Правова ментальність у контексті розвитку правосвідомості українства : історія і сучасність / Г. В. Журбелюк, О. В. Курінний // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола. Сер. «Юридичні науки» / За заг. ред. О. І. Сушинського ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ін-т новітніх технологій та упр. ім. В. Чорновола. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 82-99.
  72. Загальна теорія держави і права : Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Харків : Право, 2009. – 584 с.
  73. Загрева В. Виховання в учнів поваги до законів і права / В. Загрева // Рідна школа. – 2002. – №10. – С. 65-67.
  74. Зайчук О. В. Теорія держави і права : Підручник / О. В. Зайчук, Н. М. Онищенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 400 с.
  75. Закон України «Про державну кримінально-виконавчу службу в Україні» // Інновації в роботі з ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі : Методичні матеріали / За заг. ред. В. П. Лютого. – К. : СССМ, 2005. – С. 85-102.
  76. Запорожан І. Г. Молодший школяр як об'єкт і суб'єкт правовиховної роботи / І. Г. Запорожан // Науковi записки Тернопiльського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серiя : Педагогiка. – 2001. – №6. – С. 28-34.
  77. Зеленков П. П. Правовое сознание в процессах социализации и десоциализации личности / П. П. Зеленков // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2006. – Т. 5. – № 23. – С. 37-42.
  78. Зенина О. Г. Индивидуальный опыт в структуре правосознания личности / О. Г. Зенина, В. С. Красник // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – № 15. – С. 39-42.
  79. Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания / В. П. Зинченко // Вопросы психологии. – 1991. – №2. – С. 15-34.
  80. Зыбковец В. Ф. Происхождение нравственности / В. Ф. Зыбковец. – М. : Политиздат, 1974. – 126 с.
  81. Зырянов М. Ю. Правосознание и правовое воспитание / М. Ю. Зырянов // Вестник Бурятского государственного университета. – 2009. – № 6а. – С. 41-47.
  82. Зюбин Л. М. Психологический аспект проблемы перевоспитания / Л. М. Зюбин // Вопросы психологии. – № 3. – 1969. – С. 132-143.
  83. Іващенко С. Правова культура в контексті національного виховання / С. Іващенко // Освіта і управління. – 1999. – №4. – С. 107-115.
  84. Іванов Ю. Ф. Кримінологія : Навчальний посібник / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. – 264 с.
  85. Вербець В. В. Соціологія : Навчальний посібник/ В. В. Вербець. – К. : Кондор, 2009. – 552с.
  86. Игошев К. Е. Социальные аспекты предупреждения правонарушений / К. Е. Игошев, И. В. Шмаров. – М. : Юрид. лит., 1980. – 176 с.
  87. Ильенков Э. В. Гегель и герменевтика / Э. В. Ильенков // Вопросы философии. – 1974. – № 8. – С. 15.
  88. История политических и правовых учений : Учебник / Под ред. О. Э. Лейста. – М., 1997. – С. 332.
  89. Ипполитов Ф. Правовое воспитание : с чего начать / Ф. Ипполитов // Семья и школа. – 1990. – №11. – С. 23-26.
  90. Ишкильдина Г. Р. Правосознание молодежи : проблемы становления и эволюции в современных условиях : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства ; История правовых учений» / Г. Р. Ишкильдина. – Казань, 2002. – 21 с.
  91. Іщенко Л. Наступність у правовому вихованні / Л. Іщенко // Початкова школа. – 1998. – №9. – С. 31-34.
  92. Казданян С. Ш. Позитивная установка к нормам права как важнейший фактор пихологической профилактики отклоняющегося поведения юношей : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.05 «Социальная психология» / С. Ш. Казданян // Армянский гос. педагогический ун-т им. Х. Абовяна. – Ереван, 2002. – 24 с.
  93. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства : ґенеза та сучасність : Монографія / Ю. Ю. Калиновський. – Харків : Право, 2008. – 288 с.
  94. Калиновський Ю. Ю. Медійний вплив на процес формування правосвідомості та правової культури українського суспільства / Ю. Ю. Калиновський, С. Б. Жданенко // Грані. – 2005. – №6. – С. 100-104.
  95. Каминская В. И. Правосознание как элемент правовой культуры / В. И. Каминская, А. Р. Ратинов // Правовая культура и вопросы правового воспитания. – М., 1974. – С. 58.
  96. Капустин А. И. Правовое обучение и воспитание в коррекционной школе – важный этап формирования социально-зрелой личности, гражданина правового государства / А. И. Капустин, Б. П. Пузанов, П. Е. Ковтанюк // Закон і підліток : Матеріали обласної науково-практичної конференції, Донецьк, 27 жовтня 2000 р. / Гол. ред. Ю. Л. Титаренко. – Донецьк : ДІВС, 2001. – С. 28-29.
  97. Кацанда Г. В. На ваше прохання : правовий всеобуч / Г. В. Кацанда // Рад. школа. – 1989. – №8. – С. 91-92.
  98. Ківенко Н. В. Девіантна поведінка : Сучасна парадигма : Моногр. / Н. В. Ківенко. – К. : Миллениум, 2003. – 152 с.
  99. Киреева З. А. Сознание детерминированное временем / З. А. Киреева // Матеріали І Міжнар. наук. міждисциплін. конф. «Час у дзеркалі науки», м. Київ, 19 березня 2011 р. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – С. 311-314.
  100. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведеним : Учебное пособие для вузов / Ю. А. Клейберг. – М. : ТЦ Сфера, при участии Юрайт-М, 2001. – 160 с.
  101. Клімова Г. П. Правове виховання громадян України в сучасних умовах / Г. П. Клімова // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія : Політологія. – 2006. – № 5. – С. 108-114.
  102. Кобець О. В. Особливості категоріальної структури правосвідомості юриста : автореф. дис. на здобуття наук. степеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / О. В. Кобець. – Х., 2007. – С. 17.
  103. Кодекс України про адміністративні порушення. – К., 1993.
  104. Колосова О. В. Проблема формування правової культури молодших школярів у контексті сучасних дефінітивних підходів / О. В. Колосова // Освіта Донбасу. – Луганськ. – №4 (123). – 2007. – С. 59-64.
  105. Козубовська І. В. Роль шкільної психологічної служби в ранній профілактиці відхилень у поведінці молодших школярів / І. В. Козубовська, В. В. Бедь, В. В. Сагарда // Початкова школа. – 1994. – №8. – С. 5-8.
  106. Кондрат С. С. Юридично значуща поведінка : основні концепції та підходи до вивчення / С. С. Кондрат // Держава і право : Зб. наук, праць. – 2005. – Вип. 30. – С. 73-77.
  107. Кондрат С. С. Правомірна поведінка та правопорядок : взаємозв'язок та взаємозумовленість / С. С. Кондрат // Держава і право : Зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 31. – С. 35-38.
  108. Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков : Социал.-псих. и психиатр. аспекты / В. Т. Кондрашенко. – Минск. : Беларусь, 1988. – 207 с.
  109. Коновалова В. О. Юридична психологія. Академічний курс : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. – К. : «ІнЮре», 2009. – 424 с.
  110. Константинов В. В. Методологические основы психологи / В. В. Константинов. – СПб. : Питер, 2010. – 240 с.
  111. Конституція України. – Харків : Парус, 2006. – 48 с.
  112. Коротяєв В. І. Педагогіка / В. І. Коротяєв. – Донецьк : Лебідь, 2000. – 163 с.
  113. Коссак Г. Формування ціннісних орієнтацій в учнівської та студентської молоді / Г. Коссак, С. Волошанська // Молодь і ринок. – № 11-12 (34-35). – 2007. – С. 31-34.
  114. Костенко О. М. Основне питання правознавства з позиції соціального натуралізму / О. М. Костенко // Проблеми філософії права. – Том 1. – 2003. – С. 72-78.
  115. Котюк В. О. Теорія права : Курс лекцій : Навч. посібник для юрид. фак. вузів / В. О. Котюк. – К. : Вентурі, 1996. – 208 с.
  116. Котюк І. М. Основи правознавства : Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / І. М. Котюк. – К. : Ґенеза, 2003. – 320 с.
  117. Кощинець В. В. Спеціальні психологічні знання в кримінальному процесі : теоретичні та практичні проблеми : Навчальний посібник / В. В. Кощинець, В. Я. Марчак. – Чернівці : Рута, 2007. – 215 с.
  118. Кощинець В. В. Юридична психологія : Навчальний посібник / В. В. Кощинець, Л. Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги ХХІ, 2007. – 448 с.
  119. Криминальная психология. Научно-практическое издание / А. Ф. Зелинский. – К. : Юринком Интер, 1999. – 240.
  120. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах / Відп. ред. В. Т. Маляренко. – К. : Юрінком-Інтер, 1999. – 720 с.
  121. Кримінологія : Курс лекцій / За заг. ред. Ю. В. Александрова, А. П. Геля, Г. С. Семакова. – К. : МАУП, 2002. – 295 с.
  122. Криминология : Учебник / Под ред. Б. В. Коробейникова, Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. – М. : Юридическая литература, 1988. – 384 с.
  123. Кузьмин Ю. А. Смыслонесущие функции правосознания / Ю. А. Кузьмин // Вестник Чувашского университета. – 2009. – № 3. – С. 162-167.
  124. Кузьмінський А. І. Педагогіка : Підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омельянченко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 418 с.
  125. Куликова А. В. Становление социологии права в системе высшего образования как одно из направлений правовой социализации студентов / А. В. Куликова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия : Социальные науки. – 2007. – № 1. – С. 40-43.
  126. Курс кримінології : Загальна частина : Підручник: У 2-х кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком-Інтер, 2001. – 352 с.
  127. Курс кримінології : Особлива частина : Підручник / M. В. Корнієнко, Б. В. Романюк, І. M. Мельник та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – K. : Юрінком-Інтер, 2001. – 480 с.
  128. Кучинская Е. В. Отношение к социальной среде у несовершеннолетних правонарушителей с корыстной ориентацией / Е. В. Кучинская // Вопросы психологии. – 1996. – №4. – С. 55.
  129. Кушнарьов С. В. Науково-теоретичні проблеми соціалізації й ресоціалізації неповнолітніх засуджених. Соціальна педагогіка : теорія та практика / С. В. Кушнарьов. – № 4. – 2009. – С. 47-54.
  130. Ковалев А. Г.Психология личности : изд. третье, переработ. и доп. / А. Г. Ковалев – М. : Просвещение,1969. – 387 с.
  131. Корнєв М. Н. Соціальна психологія : Підручник / М. Н. Корнєв, А. Б. Коваленко. – К., 1995. – 304 с.
  132. Лазарев В. В. Общая теория права и государства : Учеб. пособие / В. В. Лазарев. – М. : Юрист, 2001. – 520 с.
  133. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М., 1975. – 302 с.
  134. Лунев В. В. Преступное поведении : мотивация, прогнозирование, профилактика / В. В. Лунев. – М.,1980. – С. 14-26.
  135. Ляшенко О. О. Правове виховання учнів з вадами інтелектуального розвитку в навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.03. «Корекційна педагогіка» / О. О. Ляшенко. – К., 2010. – 19 с.
  136. Магдик О. О. Правове виховання школярів : теорія, досвід, проблеми / О. О. Магдик // Пост Методика. – 1999. – №2-3. – С. 53-54.
  137. Максименко С. Д. Загальна психологія / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. – К. : МАУП, 2000. – С. 21-45.
  138. Максимова М. Ю. Психологічна профілактика вживання підлітками алкоголю та наркотиків / М. Ю. Максимова. – К. : Перун, 1997. – 208 с.
  139. Малиновский А. А. Правовой эгоцентризм как разновидность деформации правосознания / А. А. Малиновский // Правоведение. – 2008. – №6. – С. 12.
  140. Малихін А. Моральна свідомість особистості : сутність та структура / А. Малихін // Українсько-німецькі педагогічні студії : Збірник наукових праць учених університету Фрідріха-Александра (Ерланген-Нюрнберг) та Бердянського державного педагогічного університету / За ред. К. О. Баханова. – Бердянськ : БДПУ, 2005. – 329 с.
  141. Мамардашвили М. К. Сознание как философская проблема / М. К. Мамардашвили // Вопросы философии. – 1990. – № 10. – С. 3-18.
  142. Марьенко И. С. Нравственное становление личности школьника / И. С. Марьенко. – М. : Педагогика, 1986. – 179 с.
  143. Марьенко И. С. Основы процесса нравственного воспитания школьников / И. С. Марьенко. – М. : Просвещение, 1980. – 183 с.
  144. Мартинюк Т. М. Юридико-психологічні засади формування правосвідомості студентів-правників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / Т. М. Мартинюк. – К., 2010. – 20 с.
  145. Матта Л. Криминология и соцыология отклоненного поведения / Л. Матта. – Хельсинки, 1994. – 218 с.
  146. Матяш Т. П. Сознание как целосность и рефлексия / Т. П. Матяш. – Ростов-на-Дону, 1988. – 178 с.
  147. Мацук Л. Правове виховання дітей у сім'ї / Л. Мацук // Наукові записки ТДПУ : Педагогіка. – 2002. – №2. – С. 17-19.
  148. Медведев В. С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ : теоретичні та прикладні аспекти / В. С. Медведев. – К. : НАВСУ, 1997. – 80 с.
  149. Медведев В. С. Кримінальна психологія : підручник / В. С. Медведєв. – К. : Атіка, 2004. – 368 с.
  150. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения : Учебное пособие / В. Д. Менделевич. – СПб. : Речь, 2005. – 445 с.
  151. Миньковский Г. М. Система и основные условия эффективности правового воспитания молодежи / Г. М. Миньковский // Проблемы правового воспитания молодежи / Под ред. В. Н. Кудрявцева. – М. : Юрид. лит., 1974. – С. 6-9.
  152. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2003. – 350 с.
  153. Мойсеєва О. Є. Психологія агресивності підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. Є. Мойсеєва. – К., 2011. – 38 с.
  154. Морозов О. М. Психологія особистості : оперативна аудіовізуальна діагностика : Навчальний посібник / О. М. Морозов. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 328 с.
  155. Немов Р. С. Психология : Словарь-справочник: В 2 ч. / Р. С. Немов. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – Ч.1. – 304 с.
  156. Немов Р. С. Психология : Учеб. в 3 кн. – 4-е изд. / Р. С. Немов. – М. : ВЛАДОС, 2003. – Кн.1 : Общие основы психологии. – 688 с.
  157. Ненароков С. В. Свобода и ответственность как противоположные грани правосознания / С. В. Ненароков // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2008. – № 1. – С. 207-211.
  158. Нерсесянц В. С. Проблемы общей теории государства и права / В. С. Нерсесянц. – М. : Норма, 2004. – 832 с.
  159. Нестерук Е. С. Правосознание и справедливость : соотношение понятий / Е. С. Нестерук // Вестник Чувашского университета. – 2008. – № 1. – С. 109-112.
  160. Николаичев Б. О. Осознаваемое и неосознаваемое в нравственном поведении личности / Б. О. Николаичев. – М. : Изд. МГУ, 1976. – 98 с.
  161. Никитин А. Ф. Формирование правовых взглядов и убеждений учащихся / А. Ф. Никитин // Формирование правосознания и поведения учащихся / Под ред. Г. П. Давыдова. – М. : АПН СССР, 1981. – С. 36-50.
  162. Никитяева В. В. Правопорядок и правосознание как елементы эффективного правового регулирования / В. В. Никитяева // Вестник Воронежского института МВД России. – 2007. – № 2. – С. 49-54.
  163. Новік О. Правоохоронна діяльність : її бачення крізь призму людини / О. Новік // Право України. – 2003. – № 9. – С. 89-90.
  164. Обухов В. М. Влияние правового воспитания на формирование правосознания и поведения школьников / В. М. Обухов // Правовое воспитание школьников (Из опыта работы) / Сост. : Г. П. Давыдов, А. Ф. Никитин, В. М. Обухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 58-60.
  165. Общая психология : Учебное пособие для студентов пед. ин-тов / А. В. Петровский, А. В. Брушлинский, В. П. Зинченко и др.; Под. ред. А. В. Петровского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1896. – 464 с.
  166. Овдієнко Л. Н. Мораль і право у структурі соціальних уявлень молоді / Л. Н. Овдієнко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : Зб. ст. – К., 2007. – Вип. 12 (15). – С. 199-211.
  167. Омельчук І. А. Правосвідомість як юридична категорія / І. А. Омельчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2005. – № 1. – С. 33-39.
  168. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх : Навчально-методичний посібник / В. М. Оржеховська. – К. : КВіАН, 1996. – 352 с.
  169. Орлова В. В. Особенности правовой социализации молодежи / В. В. Орлова // Успехи современного естествознания. – 2009. – № 9. – С. 77-78.
  170. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник / В. Л. Ортинський. – К. : Центр учб. літ., 2009 . – 472 с.
  171. Основи пенітенціарної педагогіки і психології : Навчальний посібник / Під заг. ред. В. М. Синьова. – Біла церква, 2003. – С. 101.
  172. Основы права : Учебное пособие. – Донецк : ДонНУ, 2001. – 254 с.
  173. Основы психологии : Практикум/ Ред.-сост. Л. Д. Столяренко. Изд.-е 4-е., доп. и переработ. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 704 с.
  174. Основи держави і права : Навчальний посібник / С. Д. Гусарєв, Р. А. Калюжний та ін. – К. : Либідь, 1997. – 208 с.
  175. Основи держави і права України : Посібник / За ред. М. І. Настюка. – Вид. 2-е, доп. і випр. – Львів : «Вільна Україна», 1994. – 244 с.
  176. Панова О. Б .О формировании когнитивной сферы правосознания несовершеннолетних осужденных / О. Б. Панова // Вестник Тамбовского университета. Серия : Гуманитарные науки. – 2008. – № 9. – С. 294-300.
  177. Панченко Т. С. Аксіологічний вимір ставлення молоді до права / Т. С. Панченко // Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України : Проблеми сучасної психології. – 2010. – Випуск 10. – С. 555-562.
  178. Педагогика : Учебное пособие для студентов пед. институтов / Под. ред. Ю. К. Бабанского. – М. : Просвещение, 1983. – 608 с.
  179. Пеньковська Н. М. Здатність молодших школярів регулювати власну поведінку як складова рефлексивної самосвідомості / Н. М. Новік // Практична психологія та соціальна робота. – № 8. – 2006. – С. 51-54.
  180. Петренко В. Ф. Психосемантика сознания / В. Ф. Петренко. – М. : Изд-во Моск ун-та, 1988. – 208 с.
  181. Підготовка майбутнього вчителя до морального виховання учнів : Навчальний посібник / В. К. Демиденко. – К. : ІЗМН, 1996. – 204 с.
  182. Платонов К. К. О системе психологи / К. К. Платонов. – М. : «Мысль», 1972. – 216 с.
  183. Подласый И. П. Педагогика : Новый курс : В 2 кн. / И. П. Подласый. – М. : Гуманитар. изд. центр "ВЛАДОС", 1999. – 574 с.
  184. Подтикан І. В. Особливості формування мотиваційної сфери особистості / І. В. Потдтикан // Практична психологія та соціальна робота. – № 9. – 2006. – С. 29-36.
  185. Поляков А. В. Общая теория права : Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода / А. В. Поляков. – СПб. : Изд. дом СПб. ун-та, 2004. – 864 с.
  186. Потякин А. А. Правовой нигилизм как вариант современного российского правосознания / А. А. Потякин // Общество и политика : современные исследования, поиск концепций / Под. ред. В. Ю. Большакова. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2000. – С. 354.
  187. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства : Монографія / За ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. – Х. : Право, 2007. – 248 с.
  188. Правознавство : Навчальний посібник / За ред. В. В.Копєйчикова. – К. : Юрінком-Інтер, 1998. – 288 с.
  189. Правознавство / За ред. М. Настюка, М. Ф. Костицького. – Львів : Світ, 1994. – 304 с.
  190. Практичне право : протидія насильству : Навчально-методичний посібник / О. Ф. Штанько, А. О. Галай, В. В. Стаднік та ін./ За заг. ред. О. Ф. Штанька. – К. : Атіка, 2004. – 272 с.
  191. Приступа М. І. Основи держави та права : Навчальний посібник / М. І. Приступа, М. П. Олійник. – Хмельницький : «Поділля», 2000. – 190 с.
  192. Прист С. Теории сознания : Пер. с англ. / С. Прист. – М. : Идея Пресс, 2000. – 328 с.
  193. Проблемы формирования личности : Под редакцией Д. И. Фельдштейна / Вступительная статья Д. И. Фельдштейна. 2-е изд. – М. : Издательство «Институт практиче¬ской психологии», Воронеж : НПО «МОДЭК», 1997. – 352 с.
  194. Про надання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін : Наказ Міністерства освіти і науки України (МОН). Лист № 1/9-274 від 02.06.2003.
  195. Психология. Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.
  196. Рабінович П. М. Основи загальної держави і права : Навчальний посібник. Вид. 5-е. – К. : Ат
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины