ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ ОВС ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ : ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ ОВС ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Альтернативное название:
 • ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
 • Кол-во страниц:
 • 228
 • ВУЗ:
 • Харківський національний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

  На правах рукопису

  УДК 159.947.5+351.74

  ЧАБАНЮК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА  ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ ОВС ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Спеціальність 19.00.06 – юридична психологія

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук  Науковий керівник:
  Клачко Володимир Миколайович
  кандидат педагогічних наук, доцент


  Харків – 2012

  ЗМІСТ
  СТОРІНКА
  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ ОВС. 11
  1.1.Мотивація як предмет психологічного
  дослідження. 11
  1.2. Мотивація як детермінанта успішної професійної діяльності молодого фахівця ОВС. 24
  1.3. Особливості та умови розвитку професійної мотивації молодого фахівця ОВС на початку самостійної діяльності. 33
  1.4. Теорія і практика розвитку мотивації молодого фахівця ОВС до професійної діяльності. 42
  Висновки з першого розділу 56
  РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ ОВС 61
  2.1. Організація, принципи та методи проведення емпіричного дослідження. 61
  2.2. Змістовні характеристики рівнів професійної мотивації молодих фахівців ОВС. 72
  2.3. Дослідження мотивів професійної діяльності молодих фахівців ОВС. 85
  2.4. Фактори професійної діяльності, що впливають на мотивацію молодих фахівців ОВС. 91
  Висновки з другого розділу 110
  РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ ОВС ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 114
  3.1.Програма розвитку професійної мотивації молодих фахівців ОВС. 114
  3.2.Експериментальна перевірка методів і засобів розвитку професійної мотивації молодих фахівців ОВС. 138
  Висновки до третього розділу 146
  ВИСНОВКИ 149
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 152
  ДОДАТКИ 174  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Питання кадрового забезпечення системи ОВС працівниками, які мають високий рівень професійної компетентності, психоемоційної стійкості, і, головне, прагнення сумлінно виконувати свої професійні обов’язки, завжди є пріоритетним. Останнім часом все частішими стають випадки звільнення за власним бажанням з правоохоронних органів працівників, які позитивно характеризуються у виконанні службових обов’язків, мають високий рівень професійних знань. Особливе занепокоєння викликають чисельні випадки звільнення молодих фахівців, випускників вищих навчальних закладів МВС, які під час попереднього професійно-психологічного відбору при вступі на навчання отримують позитивні прогнози щодо успішності виконання у майбутньому професійної діяльності. Очевидним є те, що з початком професійної діяльності у молодих фахівців ОВС відбуваються зміни мотивації, що, в свою чергу, впливає на бажання продовжувати службу, працювати над власним професіоналізмом, відповідально ставитись до виконання службових обов’язків. Необхідність поглиблення знань про особливості мотивації молодих правоохоронців, її динамічні особливості та взаємозв’язки з факторами, умовами службової діяльності, що становлять особливу соціальну значущість, визначають актуальність проблеми дослідження мотивації молодих фахівців ОВС до професійної діяльності.
  Вважається, що внутрішніми джерелами активності особистості у будь-якій професійній діяль¬ності є, перш за все, базові потреби, мотиви, про¬фесійні інтереси, ставлення до обраної професії.
  Зважаючи на вищевикладене, центральним питанням у дослідженні особливостей мотивації молодих фахівців ОВС до професійної діяльності є вивчення мотивів, що усвідомлюються, здатних активізувати поведінку особистості у такій діяльності. Комплексність, теоретична і практична значущість проблеми мотивів професійної діяльності визначили широту та інтенсивність її дослідження не лише у психології, а також у соціології, менеджменті та педагогіці. Так, значна увага приділялася вивченню природи мотивів (В.Г. Асєєв, Л.І. Божович, Є.П. Ільїн, В.І. Ковальов, М.В. Матюхіна, С.Г. Москвичов, Д.М. Узнадзе, Ф. Герцберг, Х. Хекхаузен, А. Маслоу), закономірностям формування мотиваційної сфери особистості (В.К. Вілюнас, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, В.Є. Мільман, С.Л. Рубінштейн), зв'язку мотивації з психічними процесами, емоціями та почуттями, індивідуальним особливостям індивідів (К.О. Абульханова-Славська, І.А. Джидар'ян, В.С. Мерлін). Має свою специфіку вивчення мотивації і в юридичній психології, зокрема дослідження професійної мотивації працівників органів внутрішніх справ (В.Г. Андросюк, М.І. Ануфрієв, О.М. Бандурка, В.І. Барко, С.П. Бочарова, В.Л. Васильєв, І.В. Жданова, О.В. Землянська, Л.І. Казміренко, В.М. Клачко, Є.П. Клубов, Д.О. Кобзін, Н.І. Ковальчишина, П.В. Макаренко, А.П. Москаленко, Г.В. Попова, О.Н. Роша, Н.П. Сергієнко, В.О. Соболєв, А.А. Стародубцев, О.М. Столяренко, О.В. Тімченко, С.І. Яковенко).
  Традиційно в психології виділяють два класи мотивів: внутрішні та зовнішні. Внутрішні мотиви мають місце, коли до діяльності спонукають зміст діяльності, інтерес, бажання. У разі дії зовнішніх мотивів до діяльності спонукають фактори, які безпосередньо з нею не пов’язані (престиж чи матеріальні чинники). Якщо в процесі діяльності зовнішні мотиви не будуть підкріплені внутрішніми, то вони не забезпечать тривалого задоволення від професії.
  Таким чином, існує необхідність у дослідженні особливостей розвитку мотивації молодих фахівців ОВС до професійної діяльності.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження виконувалась згідно з пріоритетними напрямами Положення про службу психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України (наказ МВС України від 28.07.2004 № 842), Програмою психопрофілактичної роботи з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ України на 2008–2012 рр. (наказ МВС України від 07.04.2008 р. № 161), вимогами Вказівки МВС України від 24.05.2006 № 7209/Нв «Про вивчення проблем, які мають місце у службовій діяльності працівників органів і підрозділів внутрішніх справ України та спонукають до звільнення молодих фахівців», Наказу МВС України №28 «Про затвердження Положення про організацію наставництва в органах внутрішніх справ України» від 09.02.2011 року. Тема узгоджена Академією педагогічних наук України рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук України (від 14 червня 2011 р. протокол № 6).
  Об’єкт дослідження – мотивація особистості.
  Предмет дослідження – професійна мотивація молодого фахівця ОВС.
  Мета дослідження – на підставі теоретико-емпіричного вивчення визначити психологічні особливості професійної мотивації молодих фахівців ОВС та розробити практичні рекомендації для керівників з розвитку мотивації молодих міліціонерів до професійної діяльності.
  Завдання дослідження:
  1. Розкрити теоретичні засади вивчення мотивації до професійної діяльності молодих фахівців органів внутрішніх справ.
  2. Встановити психологічні особливості мотивації молодих фахівців ОВС до професійної діяльності.
  3. Визначити змістові характеристики рівнів розвитку професійної мотивації молодих міліціонерів та фактори, які на них впливають.
  4. Розробити та обґрунтувати програму розвитку мотивації молодих фахівців ОВC до професійної діяльності.
  5. Розробити практичні рекомендації для керівників органів і підрозділів внутрішніх справ з розвитку адекватної мотивації молодих фахівців ОВС до професійної діяльності.
  Методологічною та теоретичною основою дослідження стали такі принципи та положення: ідеї гуманістичної та екзистенціальної психології щодо самоздійснення і саморозкриття особистості у житті і професійній діяльності (Е. Еріксон, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл); основні положення теорії внутрішньої мотивації (Е. Дісі, Р. Раян, В.І. Чирков); закономірності форму¬ван¬ня мотиваційної сфери осо¬бистості (В.Г. Асєєв, В.К. Вілюнас), вивчення професійної мотивації працівників ОВС (В.Г. Андросюк, О.М. Бандурка, В.І. Барко, В.Л. Васильєв, Л.І. Казміренко, А.П. Москаленко, О.Н. Роша, А.А.Стародубцев).
  Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети застосовані наукові методи:
  теоретичні - аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація отриманої інформації;
  емпіричні методи – мотиваційний тест Х. Хекхаузена (НТАТ), опитувальник «Моніторинг трудових мотивів» Ф. Герцберга, в адаптації В.Р. Келиха та Ю.Л. Старенченка, анкета «Вивчення професійної мотивації кандидатів на службу в органи внутрішніх справ» А.П. Москаленка, методики діагностики міжособистісних відносин Т. Лірі, методика «РСК» (Є.Ф. Бажин, Є.А. Голинкіна, А.М. Еткінд), анкета для вивчення стану соціально-психологічного клімату згідно доповнення до Методичних рекомендацій «Про порядок організації та проведення вивчення соціально-психологічного клімату в органах внутрішніх справ України» (вих. від 14.06.2010 № 6/2/1-3111), анкета щодо вивчення окремих компонентів соціально-психологічного клімату згідно «Методичних рекомендацій про порядок соціально-психологічного вивчення кандидатів на керівні посади органів і підрозділів внутрішніх справ України» (вих. від 10. 07.1999 року № 3951) та анкета з метою вивчення проблем, що мають місце у службовій діяльності молодих міліціонерів згідно вказівки МВС України від 24.05.2006 № 7209/Нв «Про вивчення проблем, які мають місце у службовій діяльності працівників органів і підрозділів внутрішніх справ України та спонукають до звільнення молодих фахівців».
  методи математичного і статистичного аналізу - φ критерій кутового перетворення Фішера, коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона та t – критерій Стьюдента.
  Емпіричну базу дослідження становлять обстеження 135 молодих фахівців ОВС Житомирської області зі стажем роботи до 3 років, які закінчили вищі навчальні заклади МВС України.
  Наукова новизна роботи.
  Вперше:
  - встановлені психологічні особливості професійної мотивації молодих фахівців ОВС з різним стажем служби;
  - визначені змістові характеристики рівнів розвитку мотивації молодих фахівців ОВС до професійної діяльності;
  - встановленні фактори, які мають найбільший вплив на професійну мотивацію молодого фахівця ОВС у колективах з різним соціально – психологічним кліматом.
  Удосконалено:
  - методичні аспекти формування мотивації до професійної діяльності молодих фахівців органів внутрішніх справ, які полягають у створенні умов для саморозкриття та саморозвитку особистості у житті і професійній діяльності.
  - психологічні знання про взаємозалежність професійної мотивації і деяких факторів службової діяльності.
  Дістали подальшого розвитку:
  - рекомендації щодо умов формування і розвитку професійної мотивації молодих фахівців ОВС;
  Практичне значення полягає в тому, що положення дисертації можуть використовуватись у:
  - практичній діяльності ОВС України з метою вирішення проблем розвитку професійної мотивації молодих фахівців у процесі їх входження у професію; також запропонований у дисертації психодіагностичний комплекс може використовуватися для вивчення індивідуальних особливостей кандидатів на навчання до ВНЗ МВС при професійному психологічному відборі;
  - правозастосовній діяльності ОВС України з метою вдосконалення застосування норм чинного законодавства, оскільки у практичну діяльність служби психологічного забезпечення МВС впроваджено: методи діагностики і розвитку професійної мотивації працівників органів внутрішніх справ, психологічну програму: «Розвиток професійної мотивації молодих фахівців ОВС» (акти впровадження УМВС України в Житомирські області від 02.06.2011 та МВС України від 10.11.2011 р.).
  Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні положення дисертації оприлюднені у виступах на низці міжнародних і всеукраїнських конференцій, зокрема: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання управління органами внутрішніх справ у сучасних умовах» (Київ, 2009); V міжнародній науково – практичній конференції «Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи» (Житомир, 2011); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» (Київ, 2011); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Формування корпоративного іміджу сил охорони правопорядку як чинника психологічної безпеки» (Харків, 2011); науково – практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України: матеріали «круглого столу» (Харків, 2011).
  Основні положення і результати дисертації обговорено на розширеному засіданні кафедри психології та педагогіки ХНУВС.
  Публікації. Зміст та результати дисертаційного дослідження відображено у 13 публікаціях, п’ять з них – статті у наукових фахових виданнях, включених до списку, затвердженого ВАК України.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, з висновками до кожного, загальних висновків, додатків (60 стор.), списку використаної літератури (217 джерел). Основний текст викладено на 150 сторінках, він містить 22 таблиці та 2 рисунки. Загальний обсяг роботи 223 сторінки.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  На основі комплексного дослідження психологічних особливостей мотивації молодих фахівців ОВС до професійної діяльності нами сформульовані теоретичні положення та рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, мають значення для психологічної науки та юридичної практики, зокрема:
  1. Професійна мотивація являє собою складне психологічне утворення, що включає покликання, професійні наміри, потребу в професійній праці, ціннісні орієнтації, домагання, очікування, смисл, установки, професійні інтереси.
  Встановлено, що до професійної діяльності мотивують різні мотиви. Мотиви існують в певній ієрархічній структурі: ті мотиви, що виконують функцію смислоутворення, завжди знаходяться на більш високому місці, вони являють собою провідні мотиви особистості.
  2. Для молодих фахівців ОВС незалежно від стажу служби є актуальними і значимими мотиви досягнення успіхів у роботі та кар’єрного росту, найменше значення має суспільне визнання результатів професійної діяльності, що може бути причиною незадоволення нею.
  Інші мотиви професійної діяльності в залежності від стажу служби молодих фахівців мають різну значимість. Нами встановлено, що спонукальна сила мотиву «залежність від керівництва» має більшого значення для молодих фахівців зі стажем роботи до 1 року, ніж для молодих фахівців від 1 до 3 років служби, а прагнення до відповідальності і самостійності зменшує свою значимість для молодих фахівців ОВС зі стажем служби від 1 до 3 років. З роками професійної діяльності підвищується значимість мотивів матеріального благополуччя та прагнення до саморозвитку. Мотив «уникнення невдачі» переважає серед молодих фахівців зі стажем роботи до 1 року, що можна пояснити процесом адаптації до умов службової діяльності.
  3. За результатами дослідження молодих фахівців ОВС можна розподілити на групи: з високим, середнім та низьким рівнем професійної мотивації. Високий рівень мотивації до професійної діяльності визначено у тих молодих фахівців ОВС, які прагнуть до успіху у професійній діяльності, самостійності і відповідальності, кар’єрного зросту, саморозвитку та мають адекватно сформовані уявлення про професію. Молоді фахівці з високим рівнем мотивації перш за все пов’язують професію міліціонера із захистом прав і свобод громадян, бажають боротись зі злочинністю. Низький рівень мотивації констатований у молодих фахівців, яких спонукають до діяльності зовнішні мотиви. Такі молоді фахівці пов’язують професію з можливістю покращити свій матеріальний стан, мати можливість використовувати повноваження, які надає професія у своїх власних цілях.
  Аналіз факторів службової діяльності свідчить про те, що найбільший вплив на професійну мотивацію молодого фахівця ОВС здійснює авторитет керівника в службовому колективі, його підтримка та об’єктивна оцінка результатів діяльності, організація процесу передачі досвіду, бажання наставника надати допомогу молодому міліціонеру, відносини взаємної поваги і довіри між наставником і підшефним.
  4. Під розвитком мотивації молодого фахівця ОВС до професійної діяльності ми розуміємо спеціально організований, цілеспрямований, комплексний, процес формування та розвитку мотиваційних характеристик особистості молодого фахівця ОВС, у першу чергу інтересу до виконуваної справи і віри у власні здібності досягти певного результату. Запропонована програма розвитку професійної мотивації молодих фахівців ОВС ґрунтується на основі отриманих даних емпіричного дослідження, в її основу покладено ідеї гуманістичної та екзистенціальної психології щодо саморозвитку і саморозкриття особистості у житті і професійній діяльності. Апробація програми підтвердила наявність позитивних зрушень у професійній мотивації молодих фахівців. Зведені результати повторного тестування після проведення програми свідчать, що для молодих фахівців ОВС експериментальної групи більшого значення в професійній діяльності набувають внутрішні мотиви, такі як суспільне визнання, саморозвиток, успішність в діяльності, відповідальність і самостійність. Також ми можемо говорити про позитивний вплив запропонованої програми на соціально – психологічний клімат.
  5. На основі отриманих результатів емпіричного дослідження надані рекомендації керівникам з розвитку професійної мотивації молодих фахівців ОВС. Ефективний розвиток мотивації до професійної діяльності можливий за умови врахування наступних психологічних та організаційних особливостей такої діяльності: а) створення керівником можливостей для самореалізації особистості молодого фахівця; б) об’єктивного оцінювання керівником результатів діяльності молодого фахівця та наданні йому психологічної підтримки; г) залучення молодих фахівців до виконання завдань, які тісно пов’язані тільки з прямими посадовими обов’язками; ґ) створення умов молодому фахівцю для побудови позитивної системи стосунків з колегами по службі; д) побудови взаємовідносин між наставником і підшефним на основі взаємної поваги і довіри; е) розкриття перед молодим фахівцем можливостей побудови успішної професійної кар’єри; ж) розкриття перед молодим міліціонером можливостей для особистісного розвитку у професійній діяльності. Комплексна реалізація цих умов дозволяє розширити спектр прояву професійних мотивів молодих фахівців, тим самим зменшити їх відтік із лав системи ОВС.
  Основні напрямки подальших наукових досліджень проблематики формування професійної мотивації полягають у вивченні і поглибленні знань про розвиток мотиваційних характеристик молодих фахівців, випускників ВНЗ МВС на початковому етапі самостійної професійної діяльності.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Айламазьян А.М. Выбор мотивов деятельности: теорети¬ческие аспекты проблемы и экспериментальное изучение // Воп¬росы психологии. – 1990. – N 4. – С. 123-130.
  2. Александров Д.О. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників ОВС (професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів) / [Д.О.Александров, Г.О.Юхновець, Л.І.Казміренко та ін.] – К., 2002. – 107 c.
  3. Алиева М.А., Гришанович Т.В., Лобанова Л.В., Травникова Н.Г., Трошихина Е.Г. Тренинг развития жизненных целей (программа психологического содействия успешной адаптации) / Под ред. Е.Г.Трошихиной. – СПб.: Речь, 2002. – 216с.
  4. Альбуханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. / К.А. Альбуханова-Славская. – М.: Наука, 1980. – 335 с.
  5. Альбуханова-Славская К.А. Стратегия жизни. / К.А. Альбуханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.
  6. Анастази А. Психологическое тестирование. / Анна Анастази, С.Урбина. – М : Торсинг, 2001 – 688 с.
  7. Анастази А. Дифференциальная психология. / Анна Анастази. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001 – 752 с.
  8. Андрєєва Г.В. До проблеми формування та розвитку сприятливої службової мотивації правоохоронців. // Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності:теоретичні та прикладні аспекти: матеріали наук.- практ.конф. (Харків, 24 квітня 2009 р.). – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр.. справ, 2009. – С. 97- 101.
  9. Андреева Г.М. Психология социального познания /Г. М. Андреева. – М. : АСПЕКТ-ПРЕСС, 2000 – 288 с.
  10. Андросюк В.Г. Коли ситуація екстремальна / В.Г. Андросюк // Іменем Закону. – 1996. – № 44–45 – С. 5.
  11. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование лич¬ности. / Асеев В. Г. – М. : Мысль, 1976. - 158 с.
  12. Асеев В.Г. Проблема мотивации и личность // Теорети¬ческие проблемы психологии личности / Отв. ред. Е.В.Шорохова. – М.: Наука, 1974. – С. 122-148.
  13. Афанасьєва Н.Є. Мотиваційна структура особистості і професійна мотивація працівників ОВС України. // Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України: матеріали «круглого столу» (Харків, 11 листопада 2011 р.) / МВС .: України, Харк. нац. ун – т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2011. – С. 77 – 82.
  14. Бакли Р. Теория и практика тренинга / Р. Бакли, Дж. Кэйпл. – Спб: Питер, 2002. – 352 с. – (Серия «Эффективный тренинг»).
  15. Барко В.І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ [психологічний аспект: Монографія] / В. І. Барко. – К.: Ніка – Центр, 2002. – 296 с.
  16. Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Никифорчук Д.Й., Підюков П.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ (психолого-педагогічний аспект). Навчальний посібник. / В.І. Барко, Ю.Б.Ірхін, Д.Й. Никифорчук, П.П. Підюков – К.: Київський юридичний інститут, 2005. – 210 с.
  17. Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Підюков П.П. Психологія управління командою міліцейського підрозділу. Навчальний посібник. / В.І. Барко, Ю.Б.Ірхін, П.П. Підюков – К.: Київський юридичний інститут, 2006. – 200 с.
  18. Батаршев А. Диагностика профессионально важных качеств. /Батаршев А., Алексеева И., Майорова Е. – Спб : Питер, 2007. – С.5.
  19. Белухин Д.А. Становление профессионала и рождение профессионализма. / Дмитрий Алексеевич Белухин. – М.: Наука , 2006. – 128с.
  20. Бесчастный В.Н. Теория и практика полицейского менеджмента в Германии / Бесчастный В.Н., Лефтеров В.А., Литвинова Г.А. – Донецк : ДЮИ МВД при ДонНУ, 2009. – С.71-75.
  21. Бесчастный В.Н. Тренинговые методы подготовки руководителей огрганов внутренних дел: теория и практика / Бесчастный В. Н., Лефтеров В.А., Литвинова Г.А.; пер. с укр. И.А. Чикалиной. – Донецк: ДЮИ ЛГУВД, 2007 – 332 с. (Допущено МВД Украины). – (Психология в системе силовых структур государства)
  22. Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные психологические труды /А.А. Бодалев; АПН СССР. - М.: Педагогика, 1983. – 272 с.
  23. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности: учебное пособие для вузов / В.А. Бодров. – [2-е изд.].- М.: Per Se, 2006. – С.22. – (Современное образование).
  24. Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности. / В. А.Бодров. - М. : Институт психологии РАН, 2006. – 351с.
  25. Божович Л.И. Проблемы формирования личности /Лидия Ильинична Божович; под редакцией Д. И. Фельдштейна; авт. вступит. статьи Д. И. Фельдштейн. – 2-е изд. – М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж : НПО “МОДЭК”, 1997. – 352 с.
  26. Бражникова А.Н. Психология нравственности профессионала : учебное пособие / Антонина Николаевна Бражникова. – М. : Универсальная книга, 2009. – 432 с.
  27. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. /Леонид Фомич Бурлачук. – СПб. : Питер, 2002. –352 с.
  28. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. / Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 528 с. – (Серия «Мастера психологии»).
  29. Бюлетень обміну досвідом роботи / Міністерство внутрішніх справ України. - Науково-практичне видання № 177. - Київ, 2009. – 144 с.
  30. Васильев В.Л. Юридическая психология. / В.Л. Васильев – [3-е изд.] – СПб.: Питер, 2002. – 640 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»).
  31. Васильев И.А. Мотивация и контроль за действием. / И.А. Васильев,
  М.Ш. Магомед-Эминов. - М. : МГУ, 1991. – 144 с.
  32. Васильев Я.В. Методика исследования целевой направ¬ленности личности. / Я.В. Васильев. – Николаев, 1993. – 12 с.
  33. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие. - 2-е изд., перораб. и доп. / И.В. Вачков. – М.: Изд-во "Ось - 89", 2000. - 224 с.
  34. Вахромов Е.Е. Психологические концепции развития человека : теория самоактуализации. / Е.Е. Вахромов. - М.: Международная педагогическая академия, 2001. – 160с.
  35. Венедіктов С.В. Заохочення як форма підвищення ефективності діяльності працівників ОВС України // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – №16. – С. 365-367.
  36. Венедіктов С.В. Матеріальне та моральне стимулювання ефективності професійної діяльності органів внутрішніх справ України: теоретичний аспект: Дис.... канд. юридичних наук: 12.00.05 / Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2004.
  37. Венедіктов С.В. Професійна мотивація як передумова стимулювання та підвищення активності в службово-трудових відносинах працівників ОВС // Право і безпека. – 2004. –Т.3. – №3. – С.103-105.
  38. Вершинин М.С. Конфликтология : [конспект лекций] /Михаил Сергеевич Вершинин. - СПб.: Наука, 2000. – С.39, 50, 137, 138, 140, 141.
  39. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации че¬ловека. / В.К. Вилюнас. – М. : Изд - во МГУ, 1990. – 283 с. ISBN – 5-211-01031-0.
  40. Вилюнас В.К. Теория деятельности и проблемы мотива¬ции // А.Н. Лентьев и современная психология / Под ред. А.В.Запорожца и др. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1983. – С. 191 – 200.
  41. Вказівка МВС України від 24.05.2006 № 7209/Нв „Про вивчення проблем, які мають місце у службовій діяльності працівників органів і підрозділів внутрішніх справ України та спонукають до звільнення молодих фахівців ” (Нормативний документ МВС України. Наказ).– К. : 2006.
  42. Водопьянова Н. Синдром выгорания (диагностика и профилактика) / Н. Водопьянова, Е. Старченкова. – СПб. : Питер, 2005. – 336 с.
  43. Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования. / Волков Б. С., Волкова Н. В., Губанов А. В. – М. : Акедемический Проект, 2005. - 352 с.
  44. Волочков А.А. Ценностная направленность личности как выражение смыслообразующей активности. /А.А. Волочков, Е.Г. Ермоленко// Психологический журнал. - 2004. - № 2. - С. 17 - 33.
  45. Воронкова В.Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади: Навч. посіб. / В.Г. Воронкова, А.Г. Беліченко, О.М. Попов та ін.; За ред. В.Г. Воронкової. – К.: ВД Професіонал, 2006. – 576 с.
  46. Горєлов І.Ю. Професійно-психолоічний тренінг з формування готовності курсантів ВНЗ МВС України до застосування зброї. / Горєлов І.Ю., Лефтеров В.О. // Практична психологія та соціальна робота. – 2007– № 4. – С. 37-40.
  47. Горєлов І.Ю. Тренінг з формування психологічної готовності працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу : навчально-методичний посібник / Горєлов І.Ю., Лефтеров В.О. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2007. –36 с.
  48. Гостєєва Т.В. Дослідження причин звільнень працівників ОВС зі служби. / Т.В. Гостєєва // Актуальні проблеми психологічної теорії та практики: матер. щорічної наук.-практ. конф. Асоціації психологів Донбасу з міжнародною участю : [збірник наукових праць] – 2009. – Вісник МЕГІ № 16 [за ред. кафедри психології ДонНУ] – Макіївка, 2009. С. 100-101.
  49. Гостєєва Т.В. Соціально-психологічні чинники плинності кадрів у слідчих підрозділах органів внутрішніх справ. / Т.В. Гостєєва // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького: [збірник наукових робіт]. – Вип. 51. Київ. 2009. – С.127-129.
  50. Гостєєва Т.В. Дослідження професійної мотивації курсантів і молодих працівників ОВС. / Т.В. Гостєєва // Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матер. III Всеукр. наук.-практ. конф., 19 лютого 2010 р., Одеса : ОДУВС, 2010. – С. 76-78.
  51. Гостєєва Т.В. Прогнозування схильності працівників ОВС до порушень дисципліни і законності / Т.В. Гостєєва // Вісник Національної академії оборони України. [збірник наукових праць]. – Вип. 5 (18). К. : НАОУ, 2010. – С.140-145.
  52. Гришина Н.В. Психология конфликта. / Гришина Н.В. – СПб. : Питер, 2005. – 464 с. – (Серия «Мастера психологии»).
  53. Грецов А. Выбираем профессию. Советы практического психолога. / А. Грецов. – СПб. : Питер, 2008. – 224 с.
  54. Гуменюк Л.Й. Структура професійної мотивації персоналу органів внутрішніх справ на основі теорії Ф. Герцберга. // Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України: матеріали «круглого столу» (Харків, 11 листопада 2011 р.) / МВС .: України, Харк. нац. ун – т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2011. –С. 90 – 97.
  55. Гуревич К.М. Дифференциальная психология и психодиагностика / Константин Маркович Гуревич. – СПб. : Питер, 2008. – С. 301.
  56. Густяков Н.А. Психология мотивации мышления. / Н.А. Густяков– Харь¬ков: Изд-во Харьковского ун-та, 1993. – 64 с. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик основних посад працівників МВС України: наказ МВС України від 24.03.2006 № 301. – К.: Ред.-вид. центр при МВС України, 2006.
  57. Гущина И. Трудовая мотивация как фактор повышения эффективности труда // Человек и труд. - 2000. - № 1. - С.169-174.
  58. Джидарьян И.А. О месте потребностей, эмоций и чувств в мотивации личности // Теоретические проблемы психологии лич¬ности / Отв. ред Е.В. Шорохова. – М.: Наука, 1974. – С.145-153.
  59. Додонов Б.И. Структура и динамика мотивов деятель¬ности // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 126-130.
  60. Доценко В.В. Професійна адаптація як складова частина системи профорієнтації в ОВС. // Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності:теоретичні та прикладні аспекти: матеріали наук.- практ.конф. (Харків, 24 квітня 2009 р.). – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр.. справ, 2009. – С. 50- 54.
  61. Дружинин В.Н. Учебник для гуманитарных вузов / В.Н. Дружинин. – СПб. : Питер, 2001. – С. 75.
  62. Дубко Ю.В. Управление органами внутренних дел в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие. / Ю. В. Дубко. - К. : РИО МВД, 2001. – 280 с.
  63. Євсюков О.П. Психологічне прогнозування професійної надійності фахівців діяльності працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України : [монографія] / О.П. Євсюков, О. В. Тимченко. – Х.: Університет цивільного захисту, 2007. – 288 с.
  64. Жданова І.В. Мотиваційна складова професіоналізму працівників органів внутрішніх справ // Вісник НУВС, 28’ 2004.- Харків, 2004. - С.456-462.
  65. Жданова І.В. Почуття відповідальності як психологічний чинник ефективної службової діяльності працівників органів внутрішніх справ. / І.В. Жданова // Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності:теоретичні та прикладні аспекти: матеріали наук.- практ.конф. (Харків, 24 квітня 2009 р.). – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр.. справ, 2009. – С. 129- 134.
  66. Жданова І.В Соціально-психологічні проблеми нормативної поведінки працівників ОВС та причини її порушень // Проблеми екстремальної та кризової психології. - Вип.9.- Харків: УЦЗУ, 2011.- С.22-29.
  67. Жданова І.В Ставлення до професії в структурі мотиваційної складової професіоналізму працівника ОВС // Становлення особистості професіонала: перспективи і розвиток : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 лютого 2010 р. – Одеса: ОДУВС, 2010. - С. 126-128.
  68. Жданова І.В. Типи професійної мотивації працівників ОВС з різним стажем службової діяльності // Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 18 березня 2011 р.) / МВС України, Харк. нац.. ун-т внутр.. справ, Навч.-наук. ін-т психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій, каф. прикладної психології. – Х.: ХНУВС, 2011. –С.143-147.
  69. Журавльова Л.П., Кульбіда Н.М. Теоретичні та прикладні аспекти мотивації діяльності підприємців // Педагогіка і психологія професійної освіти. – №4. – Львів: Інститут педагогіки і психології АПН України. – 2002. – С. 138-143
  70. Занковский А. Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов по специальности «Организационная психология». 2 – е изд. / А.Н. Занковский. – М.:ФлинтаМПСИ, 2002. – 648с. ISBN – 5-89349-305-2.
  71. Занюк С.С. Психологія мотивації [Текст] : навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. / С. С. Занюк ; гол. ред. С. В. Головко. – К. : Либідь, 2002. – 304 с. ISBN – 966-06-218-9.
  72. Зеер Э.Ф. Психология профессии: учебное пособие для студентов вузов [4-е изд., перераб., доп.] / Эвальд Фридрихович Зеер. –– М.: Академический проект, 2006. – 336 с. – (Серия «Gaudeamus»).
  73. Иванников В.А. Формирование побуждения к действию // Вопросы психологии. – 1985. – № 3. – С. 113-123.
  74. Иванова Н.В. Соотношение мотива и эмоции в структуре деятельности // Исследование мотивационной сферы личности: Межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск, 1984. – С. 93-104.
  75. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. Ильин. – СПб.: Питер, 2003. – 512с.: ил. – ( Серия «Мастера психологии»).
  76. Имедадзе И.В. К проблеме побуждения деятельности. // Вопросы психологии. – 1986. – № 4. – С. 124-131.
  77. Ірхін Ю. Б. Психологічні засади професійного відбору кандидатів на керівні посади в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.06 “Юридична психологія” / Ю. Б. Ірхін. – К., 2006. – 18 с.
  78. Исследование мотивационной сферы личности: Межвуз. сб. научных тр. / Новосиб. гос. пед. ин-т / Редкол.: В.Г.Ле¬оньев и др. – Новосибирск: НГПИ, 1984. – 163с.
  79. Капосльоз Г.В. Особливості функціонування мотиваційної сфери особистості та «управління мотивацією» суб’єкта // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2011. – Вип. 1 (20). – С. 157-164.
  80. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов: Введение в психометрическое проектирование: Пер. с англ. Е.П.Савченко. – К.: ПАН-ЛТД, Ника-центр Лтд, 1994. – 283 с.
  81. Клачко В.М. Внутрішня і зовнішня мотивація учбової діяльності курсантів // Збірник наукових праць. Ч.3. - Хмельницький: Вид-во АПВУ, 1998. - №5. – С. 67- 72.
  82. Клачко В.М. Структура мотивів учбової діяльності курсантів // Збірник наукових праць. Ч.2. - Хмельницький: Вид-во АПВУ, 1998. - №8. - С. 48-54.
  83. Климов Е. А. Как выбирать профессию: книга для учащихся старших классов средней школы. / Евгений Александрович Климов. – М. : Просвещение, 1990 – С. 67, 68-69
  84. Климов Е.А. О становлении профессионала : приближение к идеалу культуры и соответствие их (психологический взгляд) : учебное пособие / Евгений Александрович Климов. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2006. –176 с.
  85. Климчук В.О. Внутрішня мотивація як предмет психологічного дослідження // Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, Випуск 17, 2002. – С. 118 – 123.
  86. Климчук В.О. Тренінг внутрішньої мотивації: результати апробації та структура //Практична психологія та соціальна робота. Науково – практичний та освітньо – методичний журнал. – №10 (91) 2006. – С. 52 – 59.
  87. Кмінко С. Б. Кращі методики психодіагностики. / С. Б. Кмінко, Г. В Кучер. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 406 с.
  88. Кобернік О.Г. Мотиваційна готовність працівника ОВС до виконання професійної діяльності // Матеріали міжнародної науково-практичної
  конференції – Донецьк.: ДЮІ МВС при ДонНУ, 2005. – С. 216-224
  89. Ковальчишина Н.І. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації: Дис.... канд. психол. наук: 19.00.06 / Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2008.
  90. Ковальчишина Н.І. Становлення професійної мотивації першокурсників вищих навчальних закладів МВС України: теоретичні та проксеологічні аспекти проблеми// Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць. - Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2007. - Вип. 3 - С.124-134.
  91. Ковальчук О.П. Теоретичні аспекти дослідження мотивації професійної діяльності військовослужбовців. // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2011. – Вип. 2 (21). – С. 135-139.
  92. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник / А.М. Колот — К.: КНЕУ, 2002. — 345 с. ISBN 966–000–000–0
  93. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного психологічного відбору: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – К.: Ніка – Центр, 2006. – 536с.
  94. Краткий психологический словарь / Л.А. Карпенко; Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.
  95. Крушельницька О. В. Управління персоналом: Навчальний посібник. Видання друге, перероблене й доповнене. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – К. «Кондор». – 2005. – 308 с. ISBN – 966-8251-02-4.
  96. Крягдже С.П. Психология формирования профессиональ¬ных интересов. / С.П. Крягдже. – Вильнюс: Моколас, 1981. – 196 с.
  97. Кудріна Т.С. методи дослідження мотивації: навчальний посібник. / Т.С. Кудріна. – К., 122 с. Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ISBN –966- 7863-28-Х
  98. Куфлієвський А.С., Сергієнко Ю.В. Аналіз причин і мотивів плинності кадрів у структурі МНС України. / А.С. Куфлієвський, Ю.В. Сергієнко // Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали наук.- практ.конф. (Харків, 24 квітня 2009 р.). – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр.. справ, 2009. – С. 193- 195.
  99. Лазаренко К.Д. Умови ефективності комунікації управлінців органів внутрішніх справ України / К.Д. Лазаренко // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України; за ред. С.Д. Максименка. – К. : Вид-во “Гнозіс”, 2009. – Т. 9, ч. 4. – С. 219–226.
  100. Лебедєва С.Ю. Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України ; [монографія] / С. Ю Лебедєва., О. В. Тімченко. – Х. : ХНАДУ, 2005. – 326 с.
  101. Леонов Н.И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения : учебное пособие. / Николай Ильич Леонов. – СПб. : ПИТЕР, 2005. –240 с. : ил. – (Серия «Учебное пособие»)
  102. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
  103. Леонтьев А.Н. Мотивы и эмоции./ А.Н. Леонтьев – М.: Изд-во Московского ун-та, 1972. – 32 с.
  104. Леонтьев В.Г. Принципы исследования мотивации лич¬ности человека в советской психологии // Исследование мотива¬ционной сферы личности: Межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск, 1984. – С. 7 -20.
  105. Лефтеров В.А. Методико-практические рекомендации по организации и проведению тренинга «Коммуникация – Стресс – Безопасность» / [Лефтеров В.А., Литвинова Г.А., Ковальчишина Н.И., Кошкин И.А.]. – Донецк : ДИВД, 2004. – 72 с.
  106. Лефтеров В.О. Психологічні детермінанти загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ ; [монографія] / В. О. Лефтеров, О. В. Тимченко. – Донецьк : ДІВС МВС України, 2002. – С.10.
  107. Лефтеров В.А. Тренинг «Коммуникация-Стресс-Безопасность» («Тренинг К-С-Б»): учебно-методическое пособие (в помощь практическому психологу ОВД). – Донецк : ДИВД, 2001. – 32 с.
  108. Лефтеров В.А. Типовая программа тренинга «Коммуникация-Стресс-Безопасность» : (методико-технологический алгоритм) /Василий Александрович Лефтеров. – Донецк : ДЮИ МВД Украины, 2004. – 48 с.
  109. Лефтеров В.О. Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх справ ; [монографія Т. І]. – Донецьк : ДЮІ, 2007. – 242 с.
  110. Лефтеров В.О. Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх справ ; [монографія. Т. II]. – Донецьк : ДЮІ, 2007, 286 с.
  111. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. / Б.Ф. Ломов. – М. : Изд. «Наука», 1984.- 445 с.
  112. Магомед-Эминов М.Ш. Мотивация достижения: Структура и механизмы: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / МГУ.- М., 1987. – 27 с.
  113. Макаренко П.В. Взаємозв'язок типу мотивації професійного вибору з професійною самоідентифікацією у майбутніх фахівців органів внутрішніх справ // Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. – Харків: ХВУ, 2001. – Вип. Х. – С. 250-255.
  114. Манукян С.П. Потребности личности и их место в педа¬гогической концепции мотивов учения // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 130-133.
  115. Макшанов С.И. Психология тренинга. / С.И. Макшанов. – СПб., 1997. - 214 с.
  116. Маслоу А. Психология бытия. Пер. с англ. / А. Маслоу. – М.: Прогресс, 1997. – 368 с.
  117. Медведєв В.С. Кримінальна психологія: Підручник / В.С. Медведєв – К.: Атіка, 2004. – 368 с.
  118. Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти): монографія / Володимир Степанович Медведєв. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 1996. – 192 с.
  119. Методи психодіагностики в системі профвідбору : методичний посібник [ред. В.В. Синявський]. – К. : ДЦЗ, 2007. – С.46-47.
  120. Мильман В.Э. Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности // Вопросы психологии. – 1987. – № 5. – С. 129-138.
  121. Михайлов Н.Н. Потребности личности: Проблемы форми¬рования. / Н.Н. Михайлов. – Челябинск, 1987 – 97 с.
  122. Мороз Алла. Хто і для чого йде у міліціонери? // Соціальна психологія. Науковий журнал. / Гол. ред. Ю.Ж. Шайгородський. – 2008. - №1. – С. 167 – 178.
  123. Москаленко А.П., Кобзін Д.О. Професійна адаптація працівників ОВС: Методичні рекомендації / За заг. ред. проф. Соболєва В.О. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 70 с.
  124. Москаленко А.П. Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ: вивчення та корекція: Науково- практичний посібник / А.П. Москаленко, Д.О. Кобзін., А.А. Стародубцев; Відп. Редактор проф. Соболєв В.О. – Харків: Ун – т внутр. справ, 1999. – 98с.
  125. Москвичев С.Г. Мотивация, деятельность и управление. - Киев, 2003. - 490 с.
  126. Москвичов С.Г. Фактор мотивації в управлінні діяльністю та поведінкою: Автореф. дис... докт. психол. на¬ук: 19.00.01 / Інститут психології АПН України. – К., 1995. – 48 с.
  127. Мучински П. Психология, профессия, карьера. / П. Мучинскии. – 7 – е изд. – СПб.: Питер, 2004.- 539 с.: ил. - ( Серия «Мастера психологии»).
  128. Наказ МВС України від 28.07.2004 № 842 „Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України”. (Нормативний документ МВС України. Наказ).– К. : 2004.
  129. Наказ МВС України від 07.04.2008 р. № 161 « Про затверджння програми психопрофілактичної роботи з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ України на 2008–2012 рр». (Нормативний документ МВС України. Наказ).– К. : 2008.
  130. Наказ МВС України від 09.02.2011 №28 «Про затвердження Положення про організацію наставництва в органах внутрішніх справ України» (Нормативний документ МВС України. Наказ).– К. : 2011.
  131. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. / Н.Н. Обозов. – Киев: Лыбидь, 1990. – 191 с.
  132. Общая психодиагностика [ Текст] / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 304 с.
  133. Овчинникова В.О. О некоторых путях экспериментально¬го иссле¬до-вания мотивации человека, открываемых концепцией де¬ятельности // А.В.Леонтьев и современная психология / Под ред. А.В.Запорожца. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1983. – С. 200-212.
  134. Онищенко Н.В. Організаційно-правові та індивідуально-психологічні умови ефективності професійної діяльності працівників слідчих підрозділів МВС України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.06 “Юридична психологія” / Онищенко Н.В. – Х., 2006. – 19 с.
  135. Орлов А.Б. Развитие теоретических схем и понятийных систем в психологии мотивации // Вопросы психологии. – 1989. – № 5. – С. 27-34.
  136. Павлик О.М. Мотивація афіляції у неповнолітніх правопорушників //Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія „Психологія”. – Харків, ХДПУ, 2001. – Вип. 7. – С.144–149
  137. Перепечіна Н.М. Адаптація курсантів до службової та навчальної діяльності у ВНЗ МВС України./ Н.М. Перепечіна // Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України: матеріали «круглого столу» (Харків, 11 листопада 2011 р.) / МВС .: України, Харк. нац. ун – т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2011. –С. 242 – 248.
  138. Петренко М.В. Основы психосемантики. – 2 – изд., доп. – СПб.: Питер, 2005 – 480с.: ил. – (Серия «Классический университетский ученик»).
  139. Петрова Н. Тренинг для победителя. – СПб.: Речь, 2002. – 216с.
  140. Петровская А.А. Компетентность в общении: Социаль¬но-психо-логический тренинг. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 216 с.
  141. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М.: Полит-издат, 1982. – 255 с.
  142. Побірченко Н.А. Становлення особистісної позиції молоді в умовах змін професійного середовища // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С.214-221.
  143. Попова Г.В., Ковальчишина Н.І. Особливості кар'єрних орієнтацій слідчих ОВС на ранніх стадіях професіоналізації // Право і безпека. - 2007. - Т.6. - № 1 - С. 66-68.
  144. Потапчук Є. М. Психологічна робота у Прикордонних військах України. /Є. М. Потапчук, О.Д. Сафін, В.Г. Роман // Морально-психологічне забезпечення службової діяльності Прикордонних військ України: підручник ; за заг. ред. Максименка С. Д., Олексієнка Б. М. – Хмельницький : Вид-во НАПВУ, 2001. – С.124–173.
  145. Положення ..Про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України”: Затверджене постановою Кабінету Міністрів Україні № 114 від 20 липня 1991 р.) (Нормативний документ Кабінету Міністрів України) .– К. : 1991.
  146. Практикум по экспериментальной и прикладной психоло¬гии / Под ред. А.А.Крылова. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. – 272 с.
  147. Психологические исследования общения: Сб. статей / Отв. ред. Б.Ф.Ломов и др. – М.: Наука, 1985. – 344 с.
  148. Психологічний словник / За ред. В.І.Войтка. – К.:Ви¬ща шк., 1982. – 215 с.
  149. Психология личности / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пузырея. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1982. – 288 с.
  150. Психология личности: Теория и эксперимент: Сб. науч¬ных трудов / Редкол. В.В.Давыдов и др. – М., 1982. – 170 с.
  151. Психология личности: тесты, опросники, методики / Авторы-составители: Н.В.Киршева, Н.В.Рябчикова. – М.: Геликон, 1995. – 236 с.
  152. Психология развивающейся личности / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Педагогика, 1987. – 238 с.
  153. Психология: словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского.- 2-е изд.,испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
  154. Психология формирования и развития личности: Сб. статей. – М.: Наука, 1981. – 365 с.
  155. Психотренінгові технології профілактики корупційної поведінки серед працівників органів і підрозділів внутрішніх справ : навчально-методичний посібник : [ред. В.М. Бесчастний]. – Донецьк : Донецький юридичний інститут МВС при ДонНУ, 2005. – 80 с.
  156. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие /Д. Я. Райгородский. – Самара : БАХРАХ-М, 2003. – С.274-281.
  157. Ратанова Т.А. Психодиагностические методы изучения личности : учебное пособие / Т. А. Ратанова., Н. Ф. Шляхта. – М. : Флинт, 2005. – 320 с. - (Серия “Библиотека психолога”).
  158. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности: Теория, методы, исследования : практикум. /А.А. Реан. – СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. – 255 с. - (Серия «Арсенал практического психолога»).
  159. Реан А.А. Социальная и педагогическая психология: учебное. пособие для вузов. / А. А. Реан, Я. Л. Коломинский. – СПб. : Питер, 1999. – 416 с.
  160. Рибалка В.В. Психологія праці особистості: навчально-методичний посібник. / Рибалка В.В. – К.: ІЗМН, 1996. – 236 с.
  161. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека.: Пер. с англ. / К. Роджерс, общ. ред. и предисл. Е.И. Исениной.- М.: Изд. группа « Прогресс»: «Универс», 1994. – 480 с.
  162. Романенко О. В. Особистість та професійна діяльність практичного психолога ОВС. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06. юридична психологія. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2007.
  163. Роша А.Н. Стиль управления и личность руководителя в органах внутренних дел: учебное пособие. /А. Н Роша., В. С. Чернявский. – Горький, 1988. – 56 с.
  164. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. Т.2. – М.: Педагогика., 1989. – 283 с.
  165. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М.: Педагогика, 1976. – 416 с.
  166. Савотина Н.А. Проблемы формирования будущего специа¬листа // Педагогика. – 1997. – № 1. – С. 58 -61.
  167. Савчин М.В. Відповідальність: смисловий принцип мо¬тиваційної регуляції поведінки особистості // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 1, С 10-18.
  168. Савчин М.В. Динаміка мотивації відповідальної по¬ведінки особис¬тості // Педагогіка і психологія. – 1996. – №4. – С. 39-48.
  169. Савчин М.В. Соціальна педагогічна психологія. / М.В. Савчин. - Дрогобич: Відродження, 1998. - 208 с.
  170. Самоукина Н.В. Управление персоналом. /Наталья Васильевна Самоукина. – СПб. : Питер, 2003. –236 с.
  171. Сафин О.Д. Психологія управлінської діяльності командира: навч. Посібник. /Сафін О.Д. – Хмельницький: Академія ПВУ, 1997. – 372 с.
  172. Сафин О.Д. Развитие мотивации профессионального самосовер¬шен-ство¬вания офицеров Пограничных войск Украины: Дисс... канд. психол. наук: 20.01.06. - Хмельницкий, 1995. - 271 с.
  173. Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль “Направленность”. (Лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы). – К.: Миллениум, 2004. – 521с.
  174. Сергієнко Н.П. До питання професійної мотивації працівників ОВС // Право і безпека. – 2004. – Т. 3, № 2. - C. 212-215.
  175. Сергієнко Н.П. Особливості соціально-психологічної адаптації першокурсників // Вісник Харківського університету. - 2002. - № 550. - С. 223-225.
  176. Сергієнко Н.П. Чинники, які впливають на адаптацію працівників ОВС // Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, психологія. – 2003. - Випуск 3 (18). - С. 159-163.
  177. Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг. – СПб.: Речь, 2000. – 234с.
  178. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: Речь, 2001. – 350с.
  179. Старенченко Ю.Л. Изучение структуры трудовой мотивации персонала на основе теории Ф.Герцберга / Ю.Л. Старенченко // Теоретические и прикладные проблемы акмеологии: Сборник науч.статей / Отв. ред. Ю. А. Шаранов. – СПб.: СПбИПиА, 2008. – С. 83- 103.
  180. Степанский В.И. Влияние мотивации достижения успеха и избега¬ния неудачи на регуляцию деятельности // Вопросы пси¬хологии. – 1981. – № 6. – С. 59-74.
  181. Теплов Б.М. Способности и одаренность // Проблемы индивидуальных различий. – М., 1961г. C. 9 – 20.
  182. Трейси Б. Достижение максимума / Пер. с англ. В.Ф.Волчёнок. – Мн.: Попури, 2000. – 368с.
  183. Файзулаев А.А. Мотивационные кризисы личности // Психологи¬ческий журнал. – 1989. – Т. 10. – № 3. – С. 23-31.
  184. Федоров В
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины