ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОХОРОННИКІВ ПРИВАТНИХ ОХОРОНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ : ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ ОХОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОХОРОННИКІВ ПРИВАТНИХ ОХОРОНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ ОХОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
 • Кол-во страниц:
 • 256
 • ВУЗ:
 • «УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  «УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»  03113, м. Київ,
  вул. Лагерна, 30-32


  На правах рукопису
  ВІТОМСЬКИЙ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ


  УДК 159.9:34.01  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОХОРОННИКІВ ПРИВАТНИХ ОХОРОНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ


  Спеціальність 19.00.06 – Юридична психологія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник:
  кандидат психологічних наук, доцент
  Кондрюкова Вікторія Вікторівна
  Київ - 2012  ЗМІСТ
  ВСТУП ..............................................................................................................
  РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОХОРОННИКА ПРИВАТНОГО ОХОРОННОГО ПІДПРИЄМСТВА .........
  1.1. Особливості здійснення охоронної діяльності в Україні та за кордоном: історико-гносеологічний аналіз …………………………..........
  1.2. Структурно-функціональний аналіз професійної діяльності охоронника приватного охоронного підприємства ……………………..
  1.3. Психологічний аналіз професійної діяльності охоронника приватного охоронного підприємства …………………………………....
  Висновки до розділу ……………………………………………………….
  РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ ОХОРОННИКА ПРИВАТНОГО ОХОРОННОГО ПІДПРИЄМСТВА …........................................................................................
  2.1. Обґрунтування діагностичного інструментарію професіографічного
  дослідження .....................................................................................................
  2.2. Організація дослідження та розробка професіограми професійно значущих якостей охоронника приватного охоронного підприємства ..
  Висновки до розділу…………………………………………………….….
  РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОХОРОННИКА ПРИВАТНОГО ОХОРОННОГО ПІДПРИЄМСТВА ….........................................................................................
  3.1. Психологічні чинники удосконалення професійної діяльності охоронника приватного охоронного підприємства ....................................
  3.2. Напрями формування та підтримки психологічної готовності приватного охоронника до професійної діяльності ……………..............
  Висновки до розділу…………………………………………….………….
  ВИСНОВКИ ......................................................................................................
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................
  ДОДАТКИ……………………………………………………..……………. 3
  ВСТУП

  Актуальність теми. Радикальні соціально-економічні перетворення, що відбулися за останні десятиліття (проведення економічних, політичних і соціальних реформ, виражених, зокрема, у необмеженій конкретними законодавчими рамками приватизації, зміні державного політичного курсу, розвитку приватно підприємницької діяльності) спричинили суттєві зміни в сучасному українському суспільстві, і в головному були пов’язані з кардинальною трансформацію відношень власності та розвитком підприємництва. У період панування адміністративно-командної системи держава повністю брала на себе захист громадян та їх майна від злочинних посягань. Але на даний час традиційна діяльність правоохоронних структур не відповідає вимогам сучасного етапу розвитку українського підприємництва. У зв’язку з цим, українські власники бізнесу відчувають на собі негативний вплив криміналітету. У таких умовах безпека власності і особиста безпека стає особистою справою людини. А будь-який напад краще попередити ніж відбити. Саме це і зумовлює зростання попиту на охоронні послуги, що, у свою чергу, призводить до росту кількості недержавних охоронних структур.
  Але збільшення кількості охоронних підприємств не завжди свідчить про підвищення якості виконання їх працівниками своїх функціональних обов’язків. Забезпечення високої якості професійної праці у значній мірі зумовлено рівнем професійності суб’єктів, які її виконують. З огляду на це, видається необхідним та актуальним акцентувати увагу на використанні здобутків загальної, експериментальної, юридичної психології, які дозволять охоронникам значно підвищити ефективність виконання професійних обов’язків, керівникам охоронних підприємств – досягнути збільшення рентабельності роботи охоронного підприємства та підвищення конкурентоспроможності охоронної структури на ринку, а власникам бізнесу – здобути професійний захист.
  Існує значна кількість літературних першоджерел, які присвячені висвітленню психофізіологічних та психологічних аспектів охоронної діяльності (І. Бородін, В. Варламов, В. Казміренко, Л. Колодкін, Г. Ложкін, В. Медведєв, Н. Мягкіх, Ж. Половнікова, П. Пригунов, О. Столяренко, Л. Тимофєєв, Ю. Шиделко, В. Шепітько та ін.). Вітчизняними фахівцями досліджувались психологічні особливості добору кадрів для приватних охоронних підприємств (О. Тур’ян), проблеми психофізіологічного забезпечення діяльності співробітників особистої охорони (О. Нічик, В. Шевченко), надійності кандидатів на роботу з використанням поліграфу (Т. Дегтярьова), вивчення окремих станів охоронців (С. Третьяков). Значна увага приділялась в роботах психологів питанням формування професійно значущих якостей працівників охорони (В. Андросюк, О. Балинська, О. Бандурка, В. Демченко, Ю. Кравченко, О. Кретчак, Л. Казміренко, В. Олефір, А. Павліченко, О. Пометун, Л. Порфімович, С. Яковенко), психологічної підготовки тілоохоронців до застосування зброї (Є. Осинський). Разом з тим, аналіз цих та інших наукових праць в галузі юридичної психології, психології діяльності в особливих умовах свідчить, що до сьогодні комплексно значущі проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності фахівців-охоронників приватних охоронних підприємств не були предметом спеціального теоретичного вивчення та узагальнення.
  Зазначене зумовило необхідність дослідження психологічних особливостей здійснення охоронної діяльності в Україні, визначення професійно значущих психологічних якостей охоронників приватних охоронних структур, розробки методичних прийомів і критеріїв оцінки вказаних якостей для підвищення ефективності їх професійної діяльності, систематизації наявного досвіду застосування здобутків психологічної науки при здійсненні охоронної діяльності.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося у межах науково-дослідної теми навчально-наукового Інституту менеджменту безпеки Університету «КРОК» «Механізми управління економічною безпекою підприємств і організацій в умовах формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України» (державний реєстраційний номер 0108U010772 від 11.12.2008 р.) та плану науково-дослідної роботи кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ за темою «Розробка професіограм та кваліфікаційних характеристик деяких категорій фахівців Міністерства внутрішніх справ України». Тема дослідження затверджена на засіданні Вченої ради Вищого навчального закладу Університету економіки та права «КРОК» (протокол № 4 від 10.02.2011 р.), узгоджена в Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні АПН України (протокол № 9 від 29.11.2011 р.)
  Мета і задачі дослідження – психологічний аналіз професійної діяльності охоронника приватного охоронного підприємства і розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо професійного відбору і розвитку його професійно значущих якостей. Досягнення поставленої мети зумовлює необхідність вирішення низки конкретних завдань:
  1) психологічний аналіз умов та чинників, що впливають на здійснення охоронної діяльності;
  2) експериментальне вивчення професійно значущих якостей охоронника приватного охоронного підприємства;
  3) професіографічне дослідження професії приватного охоронника з розробкою психограми з відповідними критеріальними частинами;
  4) визначення основних шляхів удосконалення професійної діяльності приватного охоронника.
  Об’єкт дослідження – професійна діяльність охоронників приватних охоронних підприємств.
  Предмет дослідження – психологічні особливості професійної діяльності охоронників приватних охоронних підприємств.
  Методи дослідження. Теоретична частина дослідження забезпечувалась використанням загальнонаукових методів (порівняльний аналіз, систематизація, узагальнення). При збиранні емпіричного матеріалу (розділ 2), з метою здійснення професіографічного дослідження та визначення професійно значущих якостей, застосовувалися психологічні методи: обсерваційні (спостереження), вербально-комунікативні (бесіда, анкетування, опитування), стандартизовані тестові методики (методика дослідження пам’яті Джекобса, 16-факторний опитувальник Р. Кеттелла, багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптвність»). У розділі 3 були застосовані методи формуючого експерименту з використанням елементів моделювання (рольові психотехнічні вправи та завдання, ситуативні та ділові ігри, психологічний тренінг професійних здібностей).
  Отримані дані піддано математико-статистичній обробці з обрахуванням середніх значень та дисперсії, кореляційного аналізу рангів Ч. Спірмена.
  Дослідження здійснювалось протягом 2009-2011 рр. та, згідно програми, складалося з таких етапів:
  1) теоретико-науковий аналіз проблеми (опрацювання літературних джерел, безпосереднє ознайомлення з фаховими дослідженнями з цієї теми, досвідом організації професійної психографічної роботи), формулювання гіпотез та опрацювання методології дослідження (2009-2010 рр.);
  2) накопичення емпіричного матеріалу, його математико-статистична обробка та узагальнення, розробка професіограми охоронника приватного охоронного підприємства (2009-2011 рр.);
  3) розробка, апробація та безпосереднє впровадження методичних рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня професійної підготовки охоронників, здійснені на базі приватних охоронних підприємств «Група-Шериф», «Комкон Груп», «Кобра-Схід», «Учбовий центр «Профком» (2010-2011 рр.).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:
  вперше:
  проведено експериментальне вивчення професійно значущих якостей охоронника приватного охоронного підприємства; розроблена професіограма охоронника приватного охоронного підприємства;
  удосконалено:
  комплекс методик професіографічного обстеження фахівців приватної охорони;
  набули подальшого розвитку:
  положення про доцільність та спрямованість професійної психологічної підготовки та підвищення кваліфікації охоронників приватних охоронних підприємств.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані в роботі висновки та пропозиції можуть використовуватись:
  - у наукових дослідженнях, пов’язаних з подальшим розвитком теорії та практики професіографії, розробкою вимог до особистості професіонала, здатного ефективно виконувати свої професійні обов’язки;
  - в практичній діяльності психологів, що здійснюють професійно-психологічний відбір приватних охоронників, супроводження їх професійної діяльності, з метою підвищення її успішності;
  - у професійному навчанні за програмами курсової чи індивідуальної підготовки, підвищення кваліфікації за професією «Охоронник».
  Результати дисертаційного дослідження були впроваджені в роботу приватних охоронних підприємств «Конгрес» (акт впровадження № 34 від 30.12.2011 р.), «Група-Шериф» (акт впровадження № 7 від 03.01.2012 р.), «Комкон Груп» (акт впровадження № 1 від 03.01.2012 р.), «Кобра-Схід» (акт впровадження № 32 від 30.12.2011 р.), «Учбовий центр «Профком» (акт впровадження № 4 від 03.01.2012 р.), «Центральна охоронна конфедерація» (акт впровадження № 17 від 30.12.2011 р.), «Агентство безпеки «VIP» (акти впровадження № 2 і № 3 від 10.01.2012 р.).
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації були оприлюднені на: ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття» (м. Київ, 2011 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (м. Кам’янець-Подільський, 2011 р.); ІІІ Всеросійській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Психология саморазвития человека» (м. Кіров, Россія, 2011 р.).
  Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження викладені у 8 одноосібних наукових працях: 5 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України та 3 наукових доповідях на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційному дослідженні надано теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, пов’язаної з удосконаленням професійної діяльності охоронників приватних охоронних підприємств за рахунок оптимізації професійного відбору охоронників та професійно-психологічного вдосконалення фахівця, формування та розвитку його професійних знань, вмінь, навичок та професійно значимих якостей особистості. Отримані у процесі дослідження результати свідчать про досягнення поставленої мети, вирішення дослідницьких завдань і дають змогу сформулювати наступні висновки.
  1. В дисертаційному дослідженні визначено особливості діяльності охоронників приватних охоронних підприємств, найбільш суттєвими з яких є: відсутність законодавчого регулювання охоронної діяльності в Україні; відсутність гарантій соціального і правового захисту приватних охоронників; наявність в діяльності владних повноважень, які законодавчо не закріплені (на відміну від охоронників системи Міністерства внутрішніх справ України); конфліктогенний характер професійного спілкування охоронника, що потребує значних витрат моральних і фізичних сил. Крім цього, в цій діяльності, особливо в останні роки, все частіше виникають екстремальні ситуації, що відносить її до групи діяльності, що виконується у складних умовах.
  2. Головне місце в структурі професійної діяльності приватних охоронників займають психогенні чинники: стан апатії-монотонії, з яким постійно охороннику необхідно боротися; неочікувані ситуації, які потребують негайної мобілізації і активних дій; раптовість виникнення складних ситуацій; значний обсяг інформації; небезпека для життя і здоров’я тощо. Невідповідність між вимогами та ступенем розвитку психологічних і психофізіологічних якостей призводить до виникнення високої нервово-психічної напруги, викликаючи зниження надійності професійної діяльності, підвищуючи при цьому рівень захворювань працівників психосоматичними та психогенними розладами. Це свідчить про те, що охоронники приватних охоронних підприємств є особливою професійною категорією, яку можуть складати лише особи з певними фізичними, психофізіологічними і особистісними якостями.
  3. Психологічний аналіз професійної діяльності охоронника приватного охоронного підприємства виявив її психологічно насичений зміст, що містить в собі наступні складові: пізнавальну, профілактичну, комунікативну, конструктивну та захисну, кожна з яких вимагає наявності у приватного охоронника певних професійно значимих якостей, психологічних знань, умінь і навичок, найбільш суттєвими з яких є відповідальність, спостережливість, уважність, самоконтроль та самовладання, кмітливість, рішучість тощо.
  4. Основні вихідні положення професіограми діяльності охоронника приватного охоронного підприємства визначають перелік її конкретних параметрів: санітарно-гігієнічні умови: робота здійснюється в приміщенні та на повітрі, існує можливість захворювань, викликаних поганими санітарно-гігієнічними умовами діяльності; організація та режим праці: безперервна робота протягом дня, відсутність нічного сну, режим праці та відпочинку на протязі дня нерегламентований; соціально-психологічні чинники діяльності: діяльність, головним чином, самостійна, рівень відповідальності високий, стосунки з колегами обмежені, під час виконання професійних задач існує субординація по вертикалі. До змісту професійної діяльності відноситься: фізична охорона майна юридичних та фізичних осіб; нагляд за правопорядком на об’єкті. Визначальним в професії є спілкування з людьми і здійснення психологічного впливу на них; більшість помилок при виконанні професійних завдань пов’язана з недостатнім інформаційним забезпеченням, недоліками прийняття рішень працівником та безпосереднім виконанням професійних завдань.
  Під час опрацювання основних вимог професіограми було встановлено перелік основних психологічних якостей, які опосередковують успішне виконання приватним охоронником професійних завдань, найбільш суттєвими з яких є уважність, кмітливість, відповідальність, спостережливість, вимогливість, рішучість, почуття обов’язку, самоконтроль, витриманість, впевненість та дипломатичність.
  5. Визначена в ході дослідження психограма приватного охоронника містить конкретні числові критеріальні частини: проста зорово-моторна реакція, складна зорово-моторна реакція, реакція на об’єкт, що рухається, координометрія, сила процесу збудження та сила гальмівного процесу (за Я. Стреляу); показники психічних пізнавальних процесів (продуктивність уваги, оперативна пам’ять, загальні розумові здібності); особистісні якості (відкритість, емоційна стабільність, нормативність поведінки, виваженість рішень, самоконтроль, нервово-психічна стійкість, комунікативні здібності).
  6. Основними шляхами удосконалення професійної діяльності охоронника приватного охоронного підприємства є його озброєння психологічними знаннями, розвиток професійно значимих якостей, вдосконалення навиків встановлення психологічного контакту, розвиток вмінь вирішувати конфліктні ситуації, формування навиків ролевої поведінки, формування психологічної стійкості, розвиток емоційно-вольових якостей.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. Перспективними, на наш погляд, є дослідження відмінностей становлення осіб жіночої та чоловічої статі на посадах охоронника; відмінностей становлення осіб на посадах охоронника та охоронця з урахуванням специфіки професійної діяльності; особливостей становлення жінок на посадах охоронця тощо. Вирішення зазначених проблем дозволило б розробити окремі програми професійної психологічної підготовки певних категорій працівників.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Авдеев В.В. Психологические основы повышения эффективности деятельности работников ОВД в экстремальных ситуациях / Авдеев В.В. – М.: ВЮЗИ МВД СССР, 1988. – 46 с.
  2. Агапов И.В. Подготовка сотрудников охраны: психологический аспект / И.В. Агапов // Телохранитель. – 1996. – №5. – С. 51-56.
  3. Агапов И.Г. Психологический практикум телохранителя / И.В. Агапов // Телохранитель. – 1997. – №1. – С. 55-59.
  4. Александров Ю.В. Професійна деформація працівників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / Юрій Васильович Александров. – Харків, 2003. – 18 с.
  5. Альбуханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности / К.А. Альбуханова-Славская. – М.: Наука, 1980. – 336 с.
  6. Ананьев Б.Г. Личность, субъект деятельности, индивидуальность / Б.Г. Ананьев. – М: Директ-Медиа, 2008. – 134 с.
  7. Андреев Б.Г. Формирование групп и работа с личным составом охраны в особых условиях: методическое пособие / Андреев Б.Г. – М.: Акад. упр. МВД РФ, 1996. – 36 с.
  8. Андреева Г.М. Социальная психология: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 363 с.
  9. Анисимова Н.А. Психология подбора и распределения кадров на промышленном предприятии / Анисимова Н.А. – М.: Промиздат, 1982. – 126 с.
  10. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса / Анохин П.К. – М.: Медицина, 1968. – 546 с.
  11. Анохин П.К. Механизмы и принципы целенаправленного поведения / Анохин П.К. – М.: Наука, 1972. – 206 с.
  12. Анохин П.К. Очерки физиологии функциональных систем / Анохин П.К. – М.: Медицина, 1975. – 448 с.
  13. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональных систем / П.К. Анохин. – М.: Наука, 1980. – С. 119-134.
  14. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуации и психологическая защита / Л.И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1994. – № 1 – С. 3-18
  15. Асеев В.Г. Мотивация поведения личности / Асеев В.Г. – М.: Мысль, 1976. – 157 с.
  16. Асмолова А.Г. Основные принципы психологического анализа в теории деятельности / А.Г. Асмолова // Вопросы психологии. – 1982. – №2. – С. 14-27.
  17. Баева И.А. Психология безопасности: теоретические основы практической помощи человеку в экстремальной ситуации / И.А. Баева // Журнал практического психолога. – 2008. – № 4. – С. 8-26.
  18. Балл Г.А. Понятие «личная надежность» в гуманистической интерпретации / Г.А. Балл // Вісник НТУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка.: [зб. наукових праць]. – К.: ІОЦ «Політехніка», 2001. – № 3 – Кн. 1. – С. 43-46.
  19. Бачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: [учебное пособие] / Бачков И.В. – М.: Изд-во «Ось - 89», 2000. – 224 с.
  20. Безносов С.П. Профессиональная деформация личности / Безносов С.П. – Спб.: Речь, 2004. – 272 с.
  21. Безпека життєдіяльності: [курс лекцій] / Желібо Є.П., Чмир А.І., Троян В.С., Савінов Є.О. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 356 с.
  22. Белюшина О.В. Полиграф в сфере бизнеса / О.В. Белюшина, А.Г. Ладчнко. – М.: НОУ ШО «Баярд», 2004. – 120 с.
  23. Бернштейн М.О. На путях к биологии активности / Бернштейн М.О. // Вопросы психологии. – 1965. – № 10. – С. 65-78.
  24. Битехтина Л.Д. Готовность к действиям в экстремальных ситуациях среди военных / Л.Д. Битехтина // Вопросы психологии. – 2005. – №11. – С. 41-47.
  25. Битехтина Л.Д. Исследование зависимости поведения в экстремальных ситуациях от некоторых свойств личности: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.06 «Юридическая психология» / Л.Д. Битехтина. – М.: АПН СССР, 1977 – 22 с.
  26. Богуш Н.Р. О графической регистрации движения при выполнении физических упражнений и трудовых процессов / Н.Р. Богуш // Тезисы докл. 1 Всес. об-ва психологов. – Вып. Х. – М.: 1959. – С.48-54.
  27. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев. – М.: Изд. Моск. ун-та, 1982. – 200 с.
  28. Бодров В.А. Психологическиое исследование проблемы профес-сионализации личности / Бодров В.А. // Психологические исследования пробле-мы формирования личности профессионала: [зб. наук. работ / науч. ред. Бодро¬в В.А.]. – М.: Ин-тут психологи АН СРСР, 1991. – С. 3-26.
  29. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности / Бодров В.А. – М.: ПЕР СЭ, 2001 – 511 с.
  30. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості / О.Ф. Бондаренко. – Харків: 1996. – 20 с.
  31. Борисенко Н. Охранная и детективная деятельность в негосударственной сфере: Кадровая работа / Борисенко Н., Белоконь В. – М. : 1999. – 136 с.
  32. Борисова С. Е. Профессиональная деформация сотрудников милиции и ее личностные детерминанты: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.06 «Юридическая психология» / С.Е. Борисова. – М.: Академия управления МВД РФ, 1998. – 18 с.
  33. Бородин И.А. Критерии оценки психологической надежности сотрудников службы безопасности / Бородин И.А., Пястолов В.К. // Психологическое обозрение. – 1997. – № 1 (4). – С. 30-33.
  34. Бороздина Г.В. Психология делового общения: [учебное пособие] / Г.В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 224 С.
  35. Бояринцев В.П. Компенсаторные отношения между состоянием монотонии и утомления в однообразной умственной и моторной деятельности в зависимости от свойств и структуры темперамента: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Общая психология» / В.П. Бояринцев. – М.: АПН СССР, 1979 – 24 с.
  36. Буданов О.В. Обучение сотрудников правоохранительных органов тактике и приемам личной безопасности при решении профессиональных задач / О.В. Буданов. – М: Акад. управл. МВД РФ, 1996. – 80 с.
  37. Бузин В.М. Практикум по психодиагностике / В.М. Бузин. – М.: МГУ, 1989. – 210 с.
  38. Бурлачук Л.Ф. Словник-довідник з психологічної діагностики. / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – К.: Наукова думка, 1989. – 183 с.
  39. Василюк Ф.Е. Психологический анализ преодоления критических ситуаций / Федор Ефимович Василюк. – М.: МГУ, 1984 – 188 с.
  40. Веккер Л.М. Психические процессы: [у 3 т.]. / Л.М. Веккер. – Л.: ЛГУ, Т. 1. – 1974. – С. 28-85.
  41. Веккер Л.М. Психические процессы: [у 3 т.]. / Л.М. Веккер. – Л.: ЛГУ, Т. 3. – 1981. – С. 34-98.
  42. Виноградов М.И. Физиология трудовых процессов / М.И. Виноградов. – Л.: Профиздат, 1958. – 228 с.
  43. Вірна Ж.П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналі¬зації психолога / Ж.П. Вірна. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 320 с.
  44. Водопьянова Н.Е. Синдром психического выгорания в коммуникативных профессиях / Водопьянова Н. Е. // Психология здоровья. – СПБ .: СПбГУ, 2000. – С. 443–464.
  45. Волков О.А. Психологическая подготовка слушателей рядового и младшего начальствующего состава милиции в учебных центрах МВД: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.06 «Юридическая психология» / О.А. Волков. – М., 1987. – 19 с.
  46. Волынский-Басманов Ю.М. Профайлинг – метод выявления лица, вынашивающего противоправные замыслы / Ю.М. Волынский-Басманов [Электронный ресурс] // Журнал-каталог Транспортная безопасность и технологии – 2006, — № 4. – Режим доступу до журн. : http://www.transafety. ru/.
  47. Габдреев Р.В. Методология, теория, психологические резервы инженерной подготовки / Р.В. Габдреев. – М.: Наука, 2001. – 167 с.
  48. Ганюшкин А.Д. Исследования состояния психической готовности человека к деятельности в экстремальных условиях / А.Д. Ганюшкин. – М.: Просвещение, 2002. – 126 с.
  49. Гарбер Е.И. Методика профессиографии / Е.И. Гарбер, В.В. Козач. – Изд-во Саратовского ун-та, 1992. - 196 с.
  50. Геллерштейн С.Г. К вопросу о профессиональной типологии / С.Г. Геллерштейн. // Психотехника и психофизиология труда. – 1930. – № 6. – С.489-502.
  51. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело / И.Н. Герчикова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. – 501 с.
  52. Горлинский И.В. Педагогическая система гибкого обучения специалистов в высших учебных заведениях МВД России: [уч. пособие] / И.В. Горлинский. – М.: Акад. управл. МВД РФ, 1997. – 282 с.
  53. Гостюшин А. Энциклопедия экстремальных ситуаций / А. Гостюшин. – М.: Зеркало, 1996. – 320 с.
  54. Гранит Р. Основы регуляции движений / Р. Гранит. – М.: Медицина, 1973. – 167 с.
  55. Гримак Л.М. Резервы человеческой психики. Введение в психологию активности / Л.М. Гримак. – М.: Политиздат, 1987. – 286 с.
  56. Гуревич К.М. Индивидуальные особенности операторов и эксплуатационная надежность / К.М. Гуревич, Ф.С. Калягин, М.И. Серков // Психофизиология труда операторов автоматизированного производства. – М.: Техника, 1974. – С. 19-24.
  57. Гуревич К.М. Проблемы дифференциальной психологии / К.М. Гуревич. – М.: издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. – 384 с.
  58. Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные особенности нервной системы / К.М. Гуревич. – М.: Наука, 1992. – 120 с.
  59. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций : [учебное пособие] / П.С. Гуревич. – М.: ЮНИТИ: ЮНИТИ-Дана, 2007. – 494 с.
  60. Гуров Г.Я. Азбука защиты от преступников / Гуров Г.Я., Засечный Ю.В., Иванов И.Н., Чежутин А.В. – М.: Пресс, 1999. – 120 с.
  61. Деликатный С.К. Основы профессиональной и психологической подготовки сотрудников личной охраны / С.К. Деликатный, П.Я. Прыгунов, Ж.Ю. Половникова. – К., 1998. – 548 с.
  62. Державний класифікатор України: класифікатор професій : ДК 000-95. – Офіц. вид. – К.: Держстандарт України, 1994. – 412 с. – (Нормативний документ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації).
  63. Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Охоронник» 1-6 розрядів (код 5169). – Офіц. вид. – Київ, 2002. – 59 с. – (Нормативний документ Кабінету Міністрів України. Постанова).
  64. Дикая Л.Г. Психологические проблемы профессиональной деятельности / Л.Г. Дикая. – М.: Наука, 1991. – 168 с.
  65. Дмитриева М.А. Психология труда и инженерная психология / Дмитриева М.А., Крылов A.A., Нафтульев А.И. – М.: Изд-во ЛГУ, 1979. – С. 107-110.
  66. Древер Д. Психология труда / Д. Древер. – М.-Л.: Техника, 1926. – 56 с.
  67. Дружилов С.А. Становление профессионализма человека как реализация индивидуального ресурса профессионального развития / С.А. Дружилов. – Новокузнецк: Изд-во ИПК, 2002. – 242 с.
  68. Дьяченко М.И. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях / М.И. Дьяченко, А.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко. – Минск: Университетское изд-во, 2005. – 348 с.
  69. Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко, А.А. Кандыбович. – Минск: БГУ, 1996. – 258 с.
  70. Егидес А.П. Психологическая коррекция конфликтного общения / А.П. Егидес // Психологический журнал. – 1980, № 2. – С. 24-32.
  71. Екстремальна психологія: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Євсюков О.П., Куфлієвський А.С., Лєбєдєв Д.В. та ін.]; за заг. ред. О.В. Тімченка. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2007. – 502 с.
  72. Елисеев А.П. Конструктивная типология и психодиагностика личности. Практическая психология / А.П. Елисеев. – Псков, 1994. – 280 с.
  73. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии / М.И. Еникеев. – М.: Юриздат, 1996. – 480 с.
  74. Ерастов Н.П. Структурно-психологический анализ деятельности и проблема рациональной организации труда / Н.П. Ерастов // Психологические проблемы рационализации деятельности. – Ярославль, ЯрГУ, 1976. – С. 13-32.
  75. Євсюков О.П. Психологічне прогнозування надійності діяльності працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України: [монографія] / О.П. Євсюков, О.В. Тімченко. – Харків: УЦЗУ, 2007. – 288 с.
  76. Жилкин Д.С. Психологическая совместимость в экстремальных условиях деятельности / Д.С. Жилкин, Г.С. Михайлов, М.Ф. Секач // Журнал прикладной психологии. – 2003. – №1. – С. 5-11.
  77. Журавлев А.П. Психологические факторы физического и психического здоровья / А.П. Журавлев // Безопасность Евразии. – 2004. – №1. – С. 44-62.
  78. Журавлев С.Ю. Частная охрана: организационно-правовые и тактико-специальные аспекты деятельности / С.Ю. Журавлев. – [Ч. 1]. – М.: Юника, 1994. – 267 с.
  79. Журавлин П.К. Особенности использования психологических аспектов в практической деятельности психолога / П.К. Журавлин // Практическая психология и социальная работа. – 1999. – № 4. – С. 8-12.
  80. Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків : [науково-практичні рекомендації] / за ред. М.І. Ануфрієва, Я.Ю. Кондратьєва. – К.: НАВСУ, 1999. – 72 с.
  81. Забродин Ю.М. Очерки теории психологической регуляции поведения / Ю.М. Забродин – М.: ЮНИТИ, 1997. – 192 с.
  82. Забродин Ю.М. Психологические исследования познавательных процессов и личности / Ю.М. Забродин, В.Н. Носуленко // Психофизические измерения в исследовании познавательных процессов : [сборник]. – М., 1983. – С. 19-38.
  83. Запорожцева Г.Є. Психологічний аналіз професійної діяльності дільничного інспектора міліції та визначальні умови її удосконалення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / Г.Є. Запорожцева. – К.: НАВСУ, 1999. – 18 с.
  84. Захаров О.І. Організація та управління економічною безпекою суб'єктів господарської діяльності: [навч. посіб.] / О.І. Захаров, П.Я. Пригунов. – К.: Унив-т «КРОК». – 2008. – 257 с.
  85. Зеер Э.Ф. Психология профессий / Эвальд Фридрихович Зеер. – М.: Академический проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 336 с.
  86. Зинченко И.В. Психология личности в кризисных ситуациях : [методические указания] / И.В. Зинченко. – Ростов-н/Д.: Ростовский государственный университет, 2006. – 32 с.
  87. Зульфугарзаде Т.Э. Менеджмент в системе негосударственных правоохранительных организаций (Мекосепрология): [практическое пособие в вопросах и ответах] / Т.Э. Зульфугарзаде. – М.: ИЭП, 1996. – 200 с.
  88. Иванова Е.М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности : [учебное пособие] / Е.М. Иванова. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 294 с.
  89. Ильин Е.П. Психология воли / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с.: ил. – (Серия «Мастера психологи»).
  90. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий / Е.П. Ильин. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 716 с.
  91. Информационно-аналитический портал безопасности BОs est of security: новости рынка безопасности / Нина Астафьева. Что будет, если аэропорты и вокзалы будут охранять не милиция, а ЧОП [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический журнал Best of security. – 21.03.2011. – С. 1. – Режим доступу до журн. : http://www.bos.dn.ua/
  92. Исследование вегетативных сдвигов под влиянием стрессовой ситуации / Г.И. Акинщикова // Исследование личности в клинике и в экстремальных условиях. – Л.: Изд-во воен.-мед. академии, 1969. – С. 56-71.
  93. История становления и развития экспериментально-психологических исследований в России : [сб. науч. тр.] / под ред. Б.М. Ломова, Е.А. Будиловой, В.А. Кольцовой. – М.: Наука, 1990. – 216 с.
  94. Каленяк В. Приватна охоронна діяльність: зарубіжний досвід та можливості його використання в Україні [Електронний ресурс] / В. Каленяк // Журнал-каталог «Персонал». – 2007, — № 5. – Режим доступу до журн.: http:// www.personal.in.ua/.
  95. Караяни А.Г. Активное социально-психологическое обучение как средство сплочения воинских подразделений / А.Г. Караяни. – М.: ГАВС, 1992. – 132 с.
  96. Караяни А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 246 с.
  97. Карелин В.Б. Экономическая безопасность предпринимательской деятельности : [практическое пособие] / В.Б. Карелин. – М.: Институт безопасности предпринимательства при содействии Совета безопасности предпринимательства России, 1998. – 159 с.
  98. Карпухіна А.М. Психологічні та психофізіологічні шляхи підвищення ефективності діяльності / А.М. Карпухіна. – К.: Ін-т. психол. АПН України, 1990. – 20 с.
  99. Климов Е.А. Психология профессионала / Евгений Александрович Климов – М.: Изд-во «Институт практической психологии», 1996. – 400 с.
  100. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Климов Е.А. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.
  101. Климов Е.А. Человек как субъект труда и проблемы психологии / Климов Е.А. // Вопросы психологии. – 1984. - № 4. – С. 12-18.
  102. Ковалев А.Г. О возможностях активной коррекции межличностных отношений / А.Г. Ковалев. – М.: Просвещение, 1981. – 218 с.
  103. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: [монографія] / О.М. Кокун. – К.: Міленіум, 2004. – 265 с.
  104. Кокурин А. Психологическое обеспечение экстремальной деятельности / А. Кокурин. // Развитие личности. – 2004. – № 4. – С. 190 – 204.
  105. Компьютеризованный психологический опросник : [пособие для пользователя] / под ред. С.Р. Пантелеева. – М., 1991. – 86 с.
  106. Кондратьева И.И. О роли фактора значимости при реагировании на сигналы разных интенсивностей / И.И. Кондратьева. // Вопросы психологии. – 1974. – № 6. – С.107-116.
  107. Конюхов Н.И. Словарь-справочник практического психолога / Н.И. Конюхов. – Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 1996. – 224 с.
  108. Корж П. Негосударственная безопасность : [руководство по подготовке профессиональных телохранителей] / Корж П., Клопов И. – Ростов-н/Д : Феникс, 2002. – 448 с.
  109. Корольчук М.С. Практикум з психофізіології військової діяльності / М.С. Корольчук. – К.: КВДІ, 1997. – 136 с.
  110. Корольчук М.С. Теорія і практика професійного психологічного відбору: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. заклад.] / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – К.: Ніка-центр, 2006. – 580 с.
  111. Космолинский Ф.П. Эмоциональный стресс при работе в экстремальных условиях / Ф.П. Космолинский. – М.: МГУ, 1976. – 189 с.
  112. Коссов Б.Б. Психологические вопросы надежности спортивной деятельности / Б.Б. Коссов // Психологическая надежность спортсменов высокого класса и методы ее совершенствования: междунар. науч.-практ. конф., 3-5 окт. 1977 г.: тезисы докл. – М., 1977. – С. 32-36.
  113. Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические проблемы / М.В. Костицкий. – К.: Вища школа, 1990. – 259 с.
  114. Костюк Г.С. Принцип развития в психологии / Г.С. Костюк. // Теоретические и методологические проблемы психологии. – М.: Наука, 1969. – С. 118-152.
  115. Котенев И.О. «Полицейская психология» и современные проблемы развития психологического обеспечения в органах внутренних дел / И.О. Котенев, В.П. Трубочкин. – М.: Акад. управл. МВД РФ, 1996. – 18 с.
  116. Котенев И.О. Психологическая диагностика постстрессовых состояний: [методическое пособие для практических психологов] / И.О. Котенев. – Пермь, 1998. – 40 с.
  117. Котик М.О. Психология и безопасность / М.О. Котик. – Таллинн: Валгус, 1981. – 363 с.
  118. Кретчак О.В. Психологічний аналіз професійної діяльності міліціонерів Державної служби охорони та визначальні умови її удосконалення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / О.В. Кретчак. – К., 2003. – 25 с.
  119. Крысин А. В. Частные сыскные и охранные агентства за рубежом : практика создания, функционирования и подбора кадров / А. В. Крысин. – Екатеринбург: ЕГУ, 1992. – 88 с.
  120. Крутов В. В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва: [монографія] / В.В. Крутов. – К.: Фенікс, 2008. — 496 с.
  121. Крутов В.В. Від патріотичного виховання, боротьби з тероризмом до недержавної системи національної безпеки: [монографія] / В.В. Крутов. – К.: Вид-во «Преса України», 2009. – 592 с.
  122. Крылов А.А. Человек в автоматизированных системах управления / А.А. Крылов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1972. – С. 23-34.
  123. Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения / Т.Л. Крюкова. – Кострома, 2004. – 148 с.
  124. Кузьмин А.А. Психологическая подготовка солдат империалистических армий к войне / Андрей Алексеевич Кузьмин // Зарубежное военное обозрение. – М. – 1975. – № 7. – С. 17 – 23.
  125. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики / Б.В. Кулагин. – Л.: Медицина, 1984. – 216 с.
  126. Кулганов В.А. Исследование адаптационного потенциала личности у подростков и молодежи: материалы науч.-практич. конф. [«Ананьевские чтения-2005»] / под ред. Л.А. Цветковой, Л.М. Шипицыной. – СПб., 2005. – 97 с.
  127. Куликов Л.В. Психогигиена личности: Вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики / Л.В. Куликов. – СПб.: Нева, 2004. – 218 с.
  128. Кулюткин Ю. Н. Психология обучения взрослых / Кулюткин Ю. Н. – М. : Просвещение, 1981 – 127 с.
  129. Лабунская В.А. Невербальное поведение / В.А. Лабунская. – Ростов н/Д. – 1986. – 136 с.
  130. Ладанов И.Д. Практический менеджмент: психотехника управления и самотренировки / И.Д. Ладанов. – М.: Юника-Пресс, 1995. – 143 с.
  131. Лаптев Л.Г. Воинский труд: наука, искусство, призвание / Л.Г. Лаптев, Р.В. Маркитан, А.Е. Саркисян. – М.: ИТАР-ТАСС, 1988. – 397 с.
  132. Лебедев В.И. Личность человека в экстремальных условиях / В.И. Лебедев. – М.: Наука, 2001. – 402 с.
  133. Лебедев В.И. Экстремальная психология: [учебник] / В.И. Лебедев. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2001. – 431 с.
  134. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека / Н.Д. Левитов. – М.: Просвещение, 1964. – 334 с.
  135. Лекарев С.В. Бизнес и безопасность: толковый терминологический словарь / С.В. Лекарев, В.А. Порк [под науч. ред. Гурова А.И., Тетерина Б.С.]. – М.: Изд.: ЦКСИМ «Ягуар», 1995. – 336 с.
  136. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / Леонтьев А. Н. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
  137. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / Леонтьев А.Н. – М.: МГУ, 1981. – 334 с.
  138. Лєбєдєва С.Ю. Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України: [монографія] / С.Ю. Лєбєдєва, О.В. Тімченко. – Харків: ХНАДУ, 2005. – 326 с.
  139. Липпман О. Психология профессий / О. Липпман. – Пг.: Academia, 1923. – 80 с.
  140. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. – М.: Наука, 1984. – 449 с.
  141. Лури В.С. Анализ современного опыта психологической подготовки сотрудников США: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.06 «Юридическая психология» / В.С. Лури. – М.: Академия МВД СССР, 1999. – 28 с.
  142. Мазуркевич Е. Факторы психологического воздействия на человека / Е. Мазуркевич // Основы безопасности жизни. – 2005. – № 11. – С. 8-11.
  143. Макаренко М.В. Психофізіологічні функції людини і операторська праця / М.В. Макаренко. – К.: Наукова думка, 1991. – 216 с.
  144. Макаров Р.Н. Психодиагностика и коррекция профессионального здоровья операторов особо сложных систем управления: [учеб. пособ.] / Р.Н. Макаров, В.И. Евдокимов, Ю.В. Щербина и др. – М.: МАКЧАК, 2000 р. – 237 с.
  145. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях / А.Г. Маклаков // Психологический журнал. – 2001. – № 1. – С. 49-97.
  146. Мак-Мак В.П. Охранное подразделение службы безопасности предприятия / В.П. Мак-Мак // Мир безопасности. – 1998. – № 3. – С. 36-38.
  147. Макшанов С.И. Психология тренинга / С.И. Макшанов. – СПб., 1997. – 214 с.
  148. Мариновский И.Д. Психология и педагогика в правоохранительной деятельности органов внутренних дел: [учеб. пособ.] / И.Д. Мариновский. – М.: МЮСТ МВД России, 1997. – 176 с.
  149. Марищук В.Л. Напряжение в полете / В.Л. Марищук, К.К. Платонов, Е.А. Плетницкий. – М.: Воениздат, 1969. – 120 с.
  150. Марищук В.Л. Об устойчивости психологических процессов и о различных функциональных состояниях в экстремальных условиях / В.Л. Марищук // Проблемы инженерной психологии. – Ярославль: ЯГПИ, 1971 – С.169-172.
  151. Маркова А.К. Психология профессионализма / Аэлита Капитоновна Маркова. – М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 298 с.
  152. Медведев В.И. Психологические реакции человека в экстремальных условиях / В.И. Медведев // Экологическая физиология человека. – М.: Медицина, 1979. – С.625-671.
  153. Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації працівників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти) / Владимир Степанович Медведєв. – К.: НАВСУ, 1996. – 197 с.
  154. Методические рекомендации по психологическому изучению и отбору кандидатов в оперативные подразделения органов внутренних дел / под ред. А.В. Чумакова. – М.: ЛМП МВД РФ, 1994. – 86 с.
  155. Наказ Головного управління Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України «Про затвердження інструкції про заходи особистої безпеки працівників міліції підрозділів ДСО під час виконання службових обов’язків». – Офіц. вид. – К.: МВС України, 1996. – 21 с. – (Нормативний документ Міністерства внутрішніх справ України. Інструкція).
  156. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження інструкції щодо охорони установ банків України підрозділами ДСО». – Офіц. вид. – К.: МВС України, 1989. – 42 с. – (Нормативний документ Міністерства внутрішніх справ України. Інструкція).
  157. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про цивільну охорону ДСО при Міністерстві внутрішніх справ України» – Офіц. вид. – К.: МВС України, 25.11.2003. – 31 с. – (Нормативний документ міністерства внутрішніх справ України. Положення).
  158. Никифоров Г.С. Основы психологической подготовки спортсменов / Г.С. Никифоров, М.О. Дмитриева, Л.М. Корнеева. – Л.: Физкультура и спорт, 1991. – 152 с.
  159. Никифоров Г.С. Самоконтроль как механизм надежности человека-оператора / Г.С. Никифоров. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – 192 с.
  160. Новиков А.М. Динамика формирования трудовых умений и навыков / А.М. Новиков. – М.: Профиздат, 1973. – 267 с.
  161. Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов внутренних дел : [справочное пособие] / под ред. Б.Г. Бовина, М.І. Уцких, О.Д.Сафронова. – М.: Акад. управл. МВС РФ, 1997. – 334 с.
  162. Основы общей и прикладной акмеологии / под ред. А.А. Бодалева. – М.: РАГС и ВА им. Ф.Э Дзержинского, 1995. – 388 с.
  163. Осухова Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях : [учебное пособие] / Н.Г. Осухова. – М.: ACADEMIA, 2005. – 284 с.
  164. О роли и месте НСБ в единой системе безопасности государства [Электронный ресурс] // Электронный журнал Частное охранное дело. – Режим доступу до журн.: http:// www.komkon-group.at.ua/.
  165. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Про охоронну діяльність : Проект Закону України [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України – 14.07.2009. – Режим доступу до веб-сайту. : http://search.ligazakon.ua.
  166. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Про вдосконалення охорони державної та інших форм власності : Постанова [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України – 10.08.1993. – № 615. – Режим доступу до веб-сайту. : http://search.ligazakon.ua.
  167. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян : Наказ [Електронний ресурс] / Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерство внутрішніх справ України – 14.12.2004. – № 145/1501. – Режим доступу до веб-сайту : http://zakon.rada.gov.ua/.
  168. Охрана и сопровождение грузов : [практические советы и методические рекомендации] / под ред. В.И. Литвиненко. – М.: Мир безопасности, 1977. – 24 с.
  169. Охранная деятельность в США и Канаде [Электронный ресурс] // Электронный журнал Частный охранник. – Май 2011. – Режим доступу до журн.: http://www.chaso.ru/.
  170. Папкин А.И. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел: тактика и психология безопасной деятельности / Анатолий Иванович Папкин. – М.: Акад.управл. МВД РФ, 1996. – 244 с.
  171. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально - психологического тренинга / Л.А. Петровская. – М: Изд-во МГУ, 1982. – 168 с.
  172. Петровский В.А. Активность субъекта в условиях риска: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.06 «Юридическая психология» / В.А. Петровский. – М.: МГУ, 1977. – 18 с.
  173. Платонов К.К. Вопросы психологии труда / Константин Константинович Платонов. – М.: Воениздат, 1970. – 164 с.
  174. Платонов К.К. Проблемы способностей / К.К. Платонов. – М: Просвещение, 1972. – 213 с.
  175. Половникова Ж.Ю. Формирование психологической готовности сотрудников охраны к осуществлению профессиональной деятельности: дис... канд. психол. наук: спец. 19.00.01 / Ж.Ю. Половникова // Университет внутренних дел. - Х., 1998. – 217 л.
  176. Подвойский В.П. Кризис развития профессионализма: особенности теоретического осмысления и практического проявления понятия / В.П. Подвойский, А.А. Мартынова // Профессиональная деформация и проблемы профессионализма [сб. науч. трудов]. – Вып. 4. – М. : ИПП, 2002. – С. 11–15.
  177. Пономарев И.Б. Введение в специальность и обучение практического психолога органов внутренних дел / И.Б. Пономарев, В.П. Трубочкин. – М.: Акад. управл. МВД РФ, 1995. – 31 с.
  178. Попов С.В. Психологический отбор телохранителей / С.В. Попов. – СПб. : Изд-во «Скифия», 2000. – 96 с.
  179. Прикладная юридическая психология / [под ред А.М. Столяренко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 21-46.
  180. Психологічна енциклопедія /Автор-упорядник Олександр Степанов. – К.: Академвидав, 2006. – 423 с.
  181. Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників : Наказ [Електронний ресурс] / Міністерство праці та соціальної політики України. – 2004. – № 336. – Режим доступу до сайту : http://ligazakon.ua.
  182. Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ: вивчення та корекція : [науково-практичний посібник] / А.П. Москаленко, Д.О. Кобзін, А.А. Стародубцев; [відп. ред. проф. В.О. Соболев]. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1999. – 98 с.
  183. Професійна психологія в органах внутрішніх справ : [курс лекцій] / В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко, Т.О. Юхновець, В.С. Медведєв. – К.: НАВСУ, 1995. – 111 с.
  184. Профессионально-психологическая подготовка милиционеров охраны: [методические рекомендации] / под общ. ред. А.М. Столяренко. – М.: Учебно-методический центр МВД СССР, 1989. – 218 с.
  185. Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ в екстремальних умовах: [навч.-мет. посібник] / за заг.ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: НАВСУ, 2003. – 122 с.
  186. Пунапова Ю. В. Профессиональная деформация: понятие и условия возникновения / Пунапова Ю. В. // Профессиональная деформация и проблемы профес-сионализма [сб. науч. трудов] / под ред. В.П. Подвойского]. – 2000. – № 1. – С. 22–24.
  187. Пястолов В.К. Условия психологической надежности сотрудников служб безопасности / В.К. Пястолов. // Мир безопасности. – № 2. – 2001. – С.11-13.
  188. Рабочая книга практического психолога: Технология эффективной профессиональной деятельности / под ред. Деркач А.А. – М.: Красная площадь, 1996. – 400 с.
  189. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций / Я. Рейковский. – M.,1979. – С. 179-212.
  190. Решетова В.О. Психологические основы профессионального обучения / В.О. Решетова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 205 с.
  191. Рождественський А.Ю. Психологічна надійність професіонала як предмет наукового дослідження / А.Ю. Рождественський. – Бердянськ: БДПУ, 2005. – С. 177-185. (Збірник наукових праць / Психологічні науки; № 2).
  192. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М.: Наука, 1989. – 343 с.
  193. Рудик П.О. Психология / П.О. Рудик. – М.: Просвещение, 1976. – 240 с.
  194. Руководство по обеспечению безопасности личности и предпринимательства: [практич. пособ.]. – М.: ИВЦ “ВИКОМ”, 1996. – 192 с.
  195. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / под ред. В.А. Ядова. – Л., 1979. – 364 с.
  196. Сачаво А.Г. Приватні охоронні структури – суб’єкти забезпечення охорони прав фізичних і юридичних осіб / А.Г. Сачаво. // Право України. – 2003. – № 11. – С. 29-33.
  197. Сеченов И.М. Избранные физиологические и психологические труды / И.М. Сеченов. – М.: Наука, 1947. – 281с.
  198. Симонов П.В. Проблемы классификации эмоциональных состояний в свете информационной теории эмоций / П.В. Симонов // Речь, эмоции, личность. – Л.: Наука, 1978. – С.44-78.
  199. Синьов В.М. Робоча книга пенітенціарного психолога / В.М. Синьов, В.С. Медведєв. – Київ: МП “Леся”, 2001. – 800 с.
  200. Сищик на замовлення: (Приват. детект. служби у Великобританії) // Iменем закону. — 1992. — № 37 (вересень). — С. 10.
  201. Смирнов В.Н. Профессиональ
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины