ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ : ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЬИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЬИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
 • Кол-во страниц:
 • 253
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  На правах рукопису

  РАДУХІВСЬКА ЛЮДМИЛА ЛЮБОМИРІВНА


  УДК 159:351.745.7

  ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ В
  КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ  19.00.06 – юридична психологія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  юридичних наук


  Науковий керівник:
  Кощинець Віктор Васильович,
  кандидат юридичних наук, доцент
  Київ-2012

  ЗМІСТ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 10
  1.1. Сутність та психологічні особливості діяльності судді при розгляді кримінальних справ 10
  1.2. Структурні компоненти діяльності судді в кримінальному судочинстві 38
  1.3. Морально-етичні засади діяльності судді 75
  Висновки до розділу 1 92
  РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕКОНАННЯ СУДДІ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 95
  2.1. Поняття та характеристика внутрішнього переконання судді 95
  2.2. Процес та чинники формування переконання судді та прийняття ним судових рішень 111
  Висновки до розділу 2 163
  РОЗДІЛ 3 ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 167
  3.1. Психологічна характеристика здійснення судового контролю за діяльністю суб’єктів кримінального судочинства 167
  3.2. Психологічні детермінанти ефективності судових рішень в місцевих та апеляційних загальних судах 187
  Висновки до розділу 3 208
  ВИСНОВКИ 210
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 214
  ДОДАТКИ 237  ВСТУП

  Актуальність теми. На сьогодні правова система України перебуває у стані реформування з метою побудови демократичної, соціальної та правової держави. Фундаментальним принципом побудови держави повинен стати принцип всебічного захисту прав і свобод людини. Головним органом, що покликаний забезпечити захист гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави, є суд. Сильна, незалежна судова влада здатна здійснювати істотний, всебічний вплив на життєдіяльність держави, активно допомагати їй у становленні як правової інституції.
  Проте слід зазначити, що судова реформа, яка послідовно відбувається в Україні, потребує удосконалення не тільки процесуальної діяльності, але й врахування закономірностей психології у сфері судочинства. Оскільки, діяльність судді є дуже складною, багатогранною і відповідальною у зв’язку з розглядом різних за своїм характером справ.
  Тому, все вищенаведене зумовлює необхідність вивчення й наукового обґрунтування психологічних особливостей діяльності судді в кримінальному судочинстві, з’ясування його призначення і характеру здійснюваних ним функцій, що на сьогодні набуває першочергового значення. Практична ж оптимізація судової діяльності загалом і діяльності судді зокрема може бути здійснена шляхом використання наукового доробку психологічної науки у сфері судочинства, зокрема кримінального, що сприятиме більш якісній та ефективній роботі суддів, зміцненню законності та правопорядку в державі.
  Як свідчить аналіз літератури, процесуальні проблеми діяльності cудді не залишилися поза увагою вчених-процесуалістів. Проте психологічні особливості діяльності судді в науці кримінального процесу та юридичній психології розглянуті не достатньо.
  Окремі аспекти досліджуваної проблематики висвітлювалися у працях вітчизняних і зарубіжних психологів та юристів: Д. О. Александрова, В. Г. Андросюка, В. В. Бедя, М. Ф. Будіянського, А. І. Вінберга, В. Г. Гончаренка, Ю. М. Грошевого, А. В. Дулова, О. Б. Загурського, А. В. Іщенка, Є. Г. Коваленка, Л. І. Казміренко, І. І. Котюка, В. О. Коновалової, М. В. Костицького, В В. Кощинця, О. М. Литвака, В. Т. Маляренка, В. С. Медведєва, М. М. Михеєнка, В. Я. Марчака, О. Р. Ратінова, А. В. Федіної, М. О. Чельцова, О. К. Черновського, В. Ю. Шепітька та інших. Це, зокрема, питання діяльності судді як в процесі досудового розслідування, так і під час судового розгляду кримінальної справи в різних інстанціях.
  Однак психологічно значущі детермінанти діяльності судді предметно розглянуті не були. Тому специфіка здійснення сучасного правосуддя у кримінальному провадженні вимагає детального та конкретизованого її вивчення з психологічних позицій.
  Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалося відповідно до Концепції вдосконалення судочинства для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів (Указ Президента України від 10.05.2006 р. № 361); Концепції реформування кримінальної юстиції України (рішення Ради національної безпеки і оборони від 15.02.2008 р., введеним в дію Указом Президента України від 08.04.2008 р. № 311); Стратегії національної безпеки України (Указ Президента України від 12.02.2007 р. № 105/2007); Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 р. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2011 р. № 1911); Пріоритетних напрямів дисертаційних досліджень МВС України, що потребують першочергового розроблення і впровадження у практичну діяльність органів внутрішніх справ України на період 2010-2014 рр. (наказ МВС України від 29.07.2010 р. № 347); планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ на 2010-2012 рр. Тему дисертації зареєстровано Координаційним бюро Національної академії правових наук України (№ 1705, 2008 р.).
  Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності судді під час розгляду кримінальних справ з урахуванням психологічних особливостей судової діяльності.
  Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішувались такі задачі:
   на основі загальної характеристики діяльності судді в кримінальному судочинстві розкрити зміст психологічних чинників, що визначають її ефективність;
   встановити структурні компоненти діяльності судді в кримінальному судочинстві;
   обґрунтувати місце і значення морально-етичних засад діяльності судді в кримінальному судочинстві;
   на основі залучення психологічних знань конкретизувати та уточнити поняття внутрішнього переконання судді при прийнятті рішень;
   з урахуванням психологічних закономірностей висвітлити процес та чинники формування внутрішнього переконання судді в кримінальному судочинстві;
   дослідити психологічні детермінанти ефективності прийняття судових рішень у справах, розглянутих у місцевих та апеляційних загальних судах.
  Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають при здійсненні правосуддя cуддею в кримінальному судочинстві.
  Предмет дослідження – психологічний зміст діяльності cудді в кримінальному судочинстві.
  Методи дослідження були обрані на підставі визначених у роботі мети та задач дослідження, з урахуванням його об’єкта та предмета. Методологічну основу дисертації становить сукупність філософських, загальнонаукових і спеціальних наукових методів пізнання правових явищ, використання яких забезпечило обґрунтованість та достовірність результатів наукового пошуку. Так, за допомогою: діалектичного методу наукового пізнання соціально-правових явищ в їх суперечностях, розвитку та змінах досліджено процес формування внутрішнього переконання судді, (підрозділ 2.2); системного, структурно-функціонального, порівняльного методів, аналізу та синтезу, дедукції та індукції – обґрунтовано місце і значення морально-етичних засад у діяльності судді, визначено психологічні особливості прийняття рішень судді в порядку судового контролю (підрозділи 1.3, 3.1); порівняльно-правового, логіко-юридичного, статистичного методів надано психологічну характеристику діяльності cудді в кримінальному судочинстві, а також встановлено її структурні компоненти (підрозділи 1.1; 1.2). Методи юридико-психологічних досліджень (спостереження, бесіда, анкетування, варіаційна статистика) використовувались для встановлення особливостей поняття «внутрішнє переконання судді», визначення психологічних чинників, що впливають на процес формування внутрішнього переконання судді (підрозділи 2.1, 2.2, 3.2).
  Емпіричну базу дослідження складають результати аналізу статистичних та аналітичних матеріалів Державної судової адміністрації України, анкетування 199 cуддів апеляційних та місцевих загальних судів Івано-Франківської та Чернівецької областей. Наукова обґрунтованість та надійність результатів дослідження забезпечена використанням комплексу методів, що відповідають меті та завданням дослідження, поєднанням кількісного та якісного аналізу емпіричних даних.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні та обґрунтуванні психологічних засад діяльності судді, визначенні найбільш оптимальних шляхів удосконалення діяльності судді в кримінальному судочинстві, низки нових концептуальних положень, висновків і рекомендацій, що мають важливе теоретичне та практичне значення, зокрема:
  вперше:
   визначено психологічні особливості та детермінанти діяльності судді в кримінальному судочинстві;
   надано загальнопсихологічну характеристику здійснення судового контролю за діяльністю суб’єктів кримінального судочинства;
   досліджено психологічні детермінанти прийняття рішення суддею в загальних судах першої та апеляційної інстанцій при розгляді кримінальних справ;
  удосконалено:
   психологічну структуру діяльності cудді в контексті сучасного кримінального судочинства;
   гносеологічний та психологічний аспекти процесу формування внутрішнього переконання судді в кримінальному судочинстві;
  дістало подальшого розвитку:
   розуміння чинників, що впливають на процес формування внутрішнього переконання судді та прийняття ним рішення в кримінальному судочинстві;
   обґрунтування місця і значення морально-етичних засад у діяльності судді при розгляді кримінальних справ.

  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали дослідження впроваджено як рекомендації у:
  судовій практиці – для удосконалення діяльності cуддів (акти впровадження Державної судової адміністрації України від 07.09.2011 р.; апеляційного та місцевих загальних судів Чернівецької області від 19.08.2011 р.);
  навчальному процесі та науково-дослідній діяльності – при викладанні навчальних курсів «Юридична психологія», «Кримінально-процесуальне право» та підготовці підручників, посібників, монографій і навчально-методичного забезпечення з указаних навчальних дисциплін (акти впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний процес Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького від 01.09.2011 р.; Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія» від 02.09.2011 р.).
  Особистий внесок здобувача. Положення, що викладені в дисертації та виносяться на захист, розроблені автором особисто. Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам опублікованих робіт, у дисертації не використовуються. У статтях у співавторстві з О. Ю. Кощинець особистий внесок здобувача становить 50 %.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати наукового дослідження оприлюднені на тринадцяти науково-практичних конференціях: «Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина» (м. Івано-Франківськ, 20.04.2007 р.); «Верховенство права у правозастосовчій діяльності» (м. Івано-Франківськ, 12-13.10.2007 р.); «Філософські, методологічні та психологічні проблеми права» (м. Київ, 26.01.2008 р.); «Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина» (м. Івано-Франківськ, 11.04.2008 р.); «Українське правосуддя: здобутки та перспективи» (м. Чернівці, 16.05.2008 р.); «Філософські, методологічні та психологічні проблеми права» (м. Київ, 31.01.2009 р.); «Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законодавчій і правозастосовній діяльності» (м. Київ, 03.04.2009 р.); «Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи» (м. Сімферополь, 24.04.2009 р.); «Законодавство кримінально – правового напрямку: стратегія, тактика, техніка. Шості юридичні читання» (м. Одеса, 26.04.2009 р.); «Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина» (м. Чернівці, 30.05.2009 р.); «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 13-14.11.2009 р.); «Правова політика Української держави» (м. Івано-Франківськ, 19-20.02.2010 р.); «Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина» (м. Івано-Франківськ, 23.04.2010 р.). «Право та суспільні відносини: умови та способи гармонізації» (Харків, 22-23.06.2012 р.).
  Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані в дисертації, відображено в 19 наукових публікаціях, серед яких чотири статті – у виданнях, включених МОНмолодьспорту України до переліку фахових видань з юридичних наук, 14 статей – у збірниках тез наукових доповідей, оприлюднених на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях і одна стаття – у інших наукових виданнях.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У висновках дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає в розробленні таких положень:
  1. Психологія судової діяльності ґрунтується на вивченні як загально-психологічних, так і соціально-психологічних характеристик усіх учасників судового процесу, а також їх взаємин між собою. З метою успішного виконання завдань, що постають перед суддею у кримінальному судочинстві, необхідно мати не тільки достатню кількість професійних знань, умінь і навичок, але й бути готовим до впливу широкого спектру психологічних чинників. Це зумовлене тим, що судова практика здійснюється в умовах безпосереднього спілкування та взаємодії з людьми, а отже, вимагає розуміння психологічних особливостей всіх процесуальних осіб, мотивів та змісту їхньої поведінки, взаємовідносин, що виникають у процесі життєдіяльності. Тільки за допомогою психологічних знань суддя може реалізувати заходи щодо встановлення контакту та здійснення психологічного впливу, нейтралізації негативних чинників під час пошуку та оцінки процесуально значущих фактів, їх врахування при всебічному та об’єктивному судовому розгляді. До змісту діяльності як сукупності дій людини, що спрямовані на задоволення потреб, інтересів, входять не тільки зовнішні фізичні ознаки, але й внутрішні психологічні процеси вольового і пізнавального характеру.
  2. Психологічна структура діяльності cудді складається з таких її різновидів, як: пізнавальна, комунікативна, організаційна, конструктивна, профілактична та посвідчувальна. Кожен із зазначених різновидів може виступати як провідний, самостійний елемент, у тісному взаємозв’язку з іншими видами, або ж як допоміжний, що забезпечує інші види. Велике значення при здійсненні вище перерахованих різновидів судової діяльності відіграє мислення cудді, адже воно є одним із провідних пізнавальних процесів, його вважають найвищим ступенем пізнання.
  3. Будь-яка професійна діяльність повинна здійснюватися на основі тих етичних принципів, які сформувалися в суспільстві. Судова діяльність виробляє свої норми професійної етики, дотримання яких сприяє повнішому, результативнішому виконанню суддею своїх обов’язків, підвищенню ефективності його діяльності. Суддя повинен бути не тільки професіоналом, знавцем права, а, перш за все, порядною, високоморальною людиною, дотримуватись норм етики не тільки в залі судового засідання, а й за його межами, бути вихованою та інтелігентною людиною. Суддя всіма своїми діяннями зобов’язаний підвищувати авторитет судової влади, зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.
  4. Внутрішнє переконання cудді – це чітко обґрунтована упевненість, яка спирається на достовірно встановлені факти об’єктивної дійсності і заснована на всебічному і глибокому дослідженні всіх обставин справи. Внутрішнє переконання в своєму завершеному вигляді утворюється лише тоді, коли всі обставини справи досліджені повністю і всебічно, а всі наявні докази перевірені ретельно та об’єктивно, і у суду не буде жодних сумнівів в правильності і обґрунтованості своїх висновків.
  5. Внутрішнє переконання cудді формується під час судового провадження в процесі з’ясування ним усіх фактів і обставин, їх осмислення й оцінки, а також виявлення між ними певних зв’язків і закономірностей. У гносеологічному аспекті внутрішнє переконання характеризується як сукупність певних знань, а знання в свою чергу, як основа переконання, складають його об’єктивну сторону. В психологічному аспекті внутрішнє переконання характеризується впевненістю в правильності прийнятого рішення, а також вольовою готовністю діяти відповідно до внутрішнього переконання.
  6. До психологічних чинників, які впливають на формування внутрішнього переконання судді, віднесено соціально-психологічні та позасудові чинники: правосвідомість, професійний досвід, поведінка обвинуваченого, промова прокурора і захисника, суспільна думка, правові позиції Конституційного Суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України, а також рішення Європейського суду з прав людини. Вагомою запорукою стабільного та авторитетного становища судової влади в суспільстві є формування у громадській думці сталого переконання у правоті, незалежності та об’єктивності судової влади.
  7. Процес пізнання обставин справи, який здійснюється під час досудового розслідування, пов’язаний із санкціонуванням суддею (слідчим суддею) слідчих дій, що можуть обмежувати конституційні права учасників процесу.
  Тому при перевірці наданих доказів визначається їх допустимість та достатність, і їх законність залежить від правильної оцінки суддею доказової інформації. На психологію судді (слідчого судді) при прийнятті такого роду рішень впливає а) дефіцит часу; б) недостатність інформації, отриманої іншими суб’єктами доказування; г) професійна майстерність судді щодо прийняття певних рішень. Саме суд покликаний забезпечити додержання законності при застосуванні певних процесуальних дій, що обмежують конституційні права людини, а наявність незалежної судової влади є необхідною умовою існування демократичної правової держави.
  8. Необхідним є введення до навчальної програми вищих навчальних закладів юридичного профілю дисципліни «Юридична психологія» та збільшення кількості навчальних годин із метою більш досконалого вивчення психологічних особливостей юриспруденції. В залежності від спеціалізації вищих юридичних навчальних закладів доцільним було б введення спецкурсів у навчальний процес, таких як: «Психологічні особливості діяльності судді, слідчого», «Психологічні засади адвокатури», «Психологічні особливості прокурорської діяльності».
  9. Необхідно, щоб суддя особисто та безпосередньо досліджував всі матеріали справи, а не зосереджував свою увагу тільки на обвинувальному висновку прокурора, що сприятиме встановленню об’єктивної істини. Безпосередність, незалежність і неупередженість судді при дослідженні всіх відомостей – основа справедливого винесення рішення у справі.
  Колом питань, що розглядалися в дисертації, проблема психологічного змісту діяльності судді в кримінальному судочинстві не вичерпується. Подальші перспективи досліджень вбачаються в розробці науково-практичних рекомендацій та методичних матеріалів щодо психологічних аспектів удосконалення діяльності судді в кримінальному судочинстві.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Азаров В. А. Функции судебного контроля в истории, теории и практике уголовного процесса России : моногр. // В. А. Азаров, И. Ю. Таричко – Омск : Омск. госуд. ун-т, 2004. – 379 с.
  2. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2008 р. [Електронний ресурс]: за даними судової статистики – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf
  3. Андронов І. В. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. / Андронов Ігор Володимирович. – Одеса, 2008. – 235 с.
  4. Андрушко П. П. Поняття доказів у кримінальному судочинстві, їх достовірності, належності та допустимості / П. П. Андрушко // Адвокат.–2011. – № 5 (128). – С. 9-18.
  5. Арсеньев В. Д. Вопросы обшей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе / Арсеньев В. Д. − М., «Юридическая литература», 1964. – 179 с.
  6. Ахтирська Н. М. Основи взаємовідносин суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності у суді / Ахтирська Н.М., Трофименко Н.С., Хряпінський П. В. – Запоріжжя : Гумунітаний ун-т «ЗІДМУ», 2001. – 104 с.
  7. Бандура О. О. Єдність цінностей та істини у праві (філософський аналіз) : дис. …д-ра юрид. наук : 12.00.12. / Бандура Олег Олександрович. – Київ, 2003. – 403 с.
  8. Бандурка А. М. Юридическая психология : учебник / Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. – Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел. 2001. – 640 с.
  9. Барабаш А. С. Сущность уголовного процесса и его роль в формировании ответственности правонарушителя / Барабаш А. С. – Красноярск : Изд-во Красноярского государственного аграрного ун-та, 1997. – 131 с.
  10. Баранов П. П. Юридическая психология : учеб. пособие / П. П. Баранов, В. И. Курбатов. − Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. − 576 с. (Серия «Высшее образование»).
  11. Бедь В. В. Юридична психологія : навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / Бедь В. В. − 4-те вид., стер. − Львів : «Новий Світ-2000», 2007. − 376 с.
  12. Бедь В. В. Юридична психологія: навчальний посібник / Бедь В. В. – Львів : «Новий Світ-2000» ; К. : «Каравела» ; 2002. – 376 с.
  13. Белкин А. Р. Теория доказывания : науч. – метод. пособ. / Белкин А. Р. – М. : НОРМА, 1999. – 429 с.
  14. Бозров В. М. К вопросу об оценке эффективности и качества правосудия по уголовным делам / В. М. Бозров // Российский судья. − 2002. − № 5.− С. 6 − 8.
  15. Бозров В. М. Процессуальные, криминалистические и психологические аспекты судебного следствия : автореф. дис. на соиск. учен. степени. канд. юрид. наук : спец: 12.00.09. «Уголовный процесс; криминалистика и судебная експертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Бозров В. М. − Свердловск, 1991. − 14 с.
  16. Бондаренко О. Ф. Специфіка психологічного знання та його місце в діяльності судді [Електронний ресурс] / О. Ф. Бондаренко – Режим доступу : www.judges.org.ua.
  17. Бохан В. Ф. Психологический анализ содержания судейского убеждения / В. Ф. Бохан // Вопросы судебной психологии. − Мн. : Изд. БГУ, 1970. – Вып.1. − С. 34 − 79.
  18. Бохан В. Ф. Формирование убеждений суда / Бохан В. Ф. – Мн. : Изд-во БГУ, 1973. – 160 с.
  19. Бочелюк В. Й. Юридична психологія : навч. посіб. / Бочелюк В. Й.– К. : Центр учбової літератури, 2010. − 336 с.
  20. Братасюк М. Г. Значимість світоглядно-філософських засад у контексті герменевтичної пророди судочинства / М. Г. Братасюк // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : ма-ли ІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 31 січня 2009 р.) / [Ред. кол.: Є. М. Мойсеєв, О. М. Джужа, В. М. Костицький та ін. ; передмова О. М. Джужі] – К. : Київський нац. ун-т. внутр. справ, 2009. – С. 18 − 21.
  21. Будіянський М. Ф. Психологія судової діяльності : навч. посіб. / Будіянський М. Ф. – Одеса : Фенікс, 2005. – 118 с.
  22. Буроменський М. Застосування міжнародно-правових норм про права людини у внутрішньому правопорядку України / М. Буроменський // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – №1 (16). − С. 86 − 94.
  23. Варфоломеєва Т. В. Організаційні, процесуальні та криміналістичні проблеми захисту адвокатом прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / Т. В. Варфоломеєва. – Київ, 1994. – 39 с.
  24. Васильев В. Л. Юридическая психология : учеб. пособ. / Васильев В. Л. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – 96 с.
  25. Васильев В. Л. Юридическая психология : учебник / Васильєв В. Л.– СПб. : Питер, 2000. – 624 с. [3-е изд.].
  26. Власенко Н. Осмотр жилища / Н. Власенко, А. Иванов // Законность. − 2004. − № 11. − C. 25 − 27.
  27. Волков В. Н. Юридическая психология / В. Н. Волков, С. И. Янаев. – М. : Щит-М, 2001. – 218 с.
  28. Волков В. Н. Юридическая психология : учеб. для вузов / Волков В. Н. − М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. − 384 с.
  29. Галимов О. Х. Малолетние лица в уголовном судопроизводстве / Галимов О. Х. – СПб: Питер, 2001. – 224 с.
  30. Гловацький І. Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: навчальний посіб. / Гловацький І. Ю. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.
  31. Головатий С. П. Нові можливості щодо захисту прав людини в Україні / С. П. Головатий // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – № 1. – С. 11 − 14.
  32. Гончаренко С. Стаття 6 ЄКПЛ: Кримінально-процесуальні права і гарантії. Європейська конвенція з прав людини : основні положення, практика застосування, український контекст / С. Гончаренко [за ред. О. Л. Жуковської]. – К. 2004. – С. 271 − 294.
  33. Горевой Є. Д. Внутреннее судейское убеждение в оценке доказательств по уголовным делам / Горевой Є. Д. – М. : Юрлитинформ, 2008. − 136 с.
  34. Городовенко В. В. Незалежність cуддів і моральні засади суддівської професії / В. В. Городовенко // Вісник Верховного Суду України. – 2002. − № 4 (32). − С.42 − 44.
  35. Городовенко В. Незалежність суддів і самостійність судів у контексті нового етапу судово-правової реформи / В. Городовенко // Вісник Академії Правових наук України.– 2011. – № 3 (66).– С. 206-215.
  36. Горшенев В. М. Юридическая деонтология : учеб. пос. / В. М. Горшенев, И. В. Бенедик. − К. : УМК при Минвузе УССР, 1988. − 80 с.
  37. Гранат Н. Л. Внутреннее убеждение в структуре криминалистического мышления / Н. Л. Гранат, Ю. Н. Погибко // Вопросы борьбы с преступностью. − М. : Юрид. лит., 1972. Вып. 17. − С. 125 − 143.
  38. Гребеньков Г. В. Юридична етика : навч. пос. / Г. В. Гребеньков, Д. П. Фіолевський. – К. : Алерта, 2004. – 209 с.
  39. Грошевий Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства / Ю. Грошевий // Право України. – 2009. − № 9. – С. 4 − 10.
  40. Грошевий Ю. Роль професійної правосвідомості судді у формуванні рішення суду : кримінально-процесуальний аспект / Ю. Грошевий // Вісник Академії правових наук України. – 2005. − № 3(42). – С. 168 − 180.
  41. Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі. Науково – практичний посібник / Ю.М. Грошевий, С.М. Стахівський. – [2-е вид., стереотипне]. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2007. – 272 с.
  42. Грошевой Ю. М. Моральность правосудия / Ю. М. Грошевой // Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів : м-ли міжнар. наук.- практ. семінару ( м.Харків, 30-31 березня. 2005р.). [редкол.: В. В.Сташис (гол.ред.) та ін.]. – Х.: К.: ЦНТ «Гопак», 2006.– С. 11 − 20.
  43. Грошевой Ю. М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве / Грошевой Ю. М.– Х. : Вища школа, 1975. – 143 с.
  44. Грошевой Ю. М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое правосудие : моногр. / Грошевой Ю. М. – К. : Вища шк., 1986. – 182 с.
  45. Грошевой Ю. М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе / Грошевой Ю. М. – Х. : Изд-во при Харьков. гос. ун-те «Вища школа», 1979. – 149 с.
  46. Губарь Т. Н. Устранение судом недостатков в вынесенном им решении : автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Гражданское право и гражданский процесс» / Губарь Татьяна Николаевна. — Х., 1974. — 19 с.
  47. Гураленко Н. А. Діалектика істини та хиби у процесі суддівського пізнання (проблема методологічних підходів) / Н. А. Гураленко // Філософські, методологічні та психологічні пробеми права : матеріали 4-ї Міжн. наук.-теор.конф. (Чернівці, 28-29 травня 2011 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 816 с.
  48. Гусарев С. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): навч. посіб. / С. Д. Гусарев, О. Д. Тихоморов.– К. : Знання, 2005. – 655 с.
  49. Динер А. А. Апелляционное производство в российском уголовном процессе : науч. практ. пособие / [А. А. Динер, Л. Ф. Мартыняхин, Н. Н. Сенин; под общ. ред. Л. Ф.Мартыняхина]. – М. : Юристь, 2003. – 112 с.
  50. Добрынин Н. Ф. Внимание : Общая психология / под ред. А. В. Петровского. – М. : Просвещение, 1977. − С.170.
  51. Доля Е. А. Прослушивание телефонных и иных переговоров − следственное ли это действие? / Е. А. Доля // Советская юстиция. − 1992. − № 19 − 20. – С. 12 − 13.
  52. Дулов А. В. Основы психологического анализа на предварительном следствии / Дулов А. В. − М.: Юрид. лит., 1973. − 168 с.
  53. Дулов А. В. Судебная психология / Дулов А. В. – Минск : Вышэйш. шк., 1970. – 392 с.
  54. Еникеев М. И. Общая, социальная, юридическая психология: учеб. пособие для ВУЗов / Еникеев М. И. – М. : ПРИОР, 2002. – 400 с.
  55. Еникеев М. И. Основы судебной психологии : Общые вопросы. Психические процессы и состояния : учеб.пособие / Еникеев М. И.– М.: РИО ВЮЗИ, 1982. – 184 с.
  56. Еникеев М. И. Основы юридической психологии : учебник для вузов / Еникеев М. И. – М. : ПРИОР, 2001. – 416 с.
  57. Еникеев М. И. Юридическая психология / Еникеев М. И. – СПб. : Питер, 2004. – 480 c. (Серия «Учебник для вузов»).
  58. Еникеев М. И. Юридическая психология : учеб. для вузов / Еникеев М. И. – М. : НОРМА, 2001. – 517 с.
  59. Євтінов В. Пряме застосування міжнародних стандартів прав людини. Коментар до ст. 9 Конституції України // Український часопис прав людини. – 1998. – № 1. – С. 27.
  60. Жалинский А. З. Професссиональная деяльность юриста. Введение в специальность : учеб. пособие / Жалинский А. З. − М. : БЕК, 1997. – 330 с.
  61. Загурський О. Б. Судові дебати в кримінальному процесі : правові та психологічні проблеми : моногр. / Загурський О. Б. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2005. – 208 с.
  62. Закомлистов А. Ф. О справедливости как элементе судебной этики / Закомлистов А. Ф.− СПб. : Юрид.центр Пресс, 2002. − С. 99 − 107.(Судебная этика).
  63. Зейкан Я. П. Право на захист у кримінальному процесі: практ. посіб./ Зейкан Я. П. – К.: Юридична практика, 2004. – 288 с.
  64. Зеленецький В. С. Поняття і класифікація сукупності доказів у радянському кримінальному судочинстві / В. С. Зеленецький // Рад. право. − 1971. − № 1. − С. 36 − 38.
  65. Ісмаілова Л. Б. Правила професійної етики учасників кримінального судочинства / Л. Б. Ісмаілова // Наше право. – 2008.− № 2 (ч.2). – С. 67 − 75.
  66. Казміренко Л. І. Психологічна підготовка до спілкування у процесі судового розгляду кримінальної справи (з використанням технічних засобів). [Електронний ресурс] : / Л. І. Казміренко // Психологія в системі сучасної кримінології та судової діяльності : семінар : доповідь м. Івано-Франківськ 8 − 9 листопада 2001 р., – Режим доступу : www.judges.org.ua.
  67. Кальницкий В. Обоснованность производства следственных действий как предмет судебной оценки / В. Кальницкий // Российская юстиция. – 2003. – № 2. – С. 27 − 28.
  68. Карнеева Л. М. Доказательства в советском уголовном процессе : учеб. пособие / Карнеева Л. М. − Волгоград : ВСШ, 1988. − 65 с.
  69. Карпечкін П. Ф. Правові та етичні гарантії забезпечення незалежності cуддів судів загальної юрисдикції в Україні / П. Ф. Карпечкін // Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів : м-ли міжнар. наук.- практ. семінару(м.Харків, 30-31 березня. 2005р.). [редкол. : В. В.Сташис ( гол.ред.) та ін.]. – Х. : К. : ЦНТ «Гопак», 2006.− С. 88 − 97.
  70. Кацавець Р. С. Репліка захисника в судових дебатах / Р. С. Кацавець // Адвокат. – 2012.– № 2 (137). С. 39-41.
  71. Киселев Я. С. Некоторые вопросы психологии в речи адвоката / Киселев Я. С. – Л. : ЛГУ, 1962. – 132 с.
  72. Кобликов А. С. Юридическая этика : учебник для вузов / Кобликов А. С. − М. : Норма, 2007. − 176 с. (3 − е изд., изм. )
  73. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України: навч. посіб. / Коваленко Є. Г. − К. : Юрінком Інтер, 2003. − 576 с.
  74. Козяков І. М. Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах: навч. посіб. / І. М. Козяков, Н. В. Лісова.– К. : Алерта, 2010. − 148 с.
  75. Кокорев Л. Д. Этика уголовного процесса : учебное пособие / Л. Д. Кокорев, Д. П. Котов. − Воронеж : Изд-во Воронежского у-та, 1993. – 186 с.
  76. Колбая Г. Н. Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства / Колбоя Г. Н. – М. : Юрид. лит., 1975. – 152 с.
  77. Конвенція про захист прав людини і основних свобод у судах Європейських держав та перспективи їх застосування в Україні / М. Антонович // Право України : Юридичний журнал. − 2000. − № 8. − С. 42 − 46.
  78. Кони А. Ф. Собранные сочинения / А. Ф. Кони. Т. 2, −М., 1967. − 447 с.
  79. Коновалова В. Е. Допрос : тактика и психология / Коновалова В. Е. – Х. : Консум, 1999. – 157 с.
  80. Коновалова В. Е. Основы юридической психологии : учебник / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. − Х. : Одиссей, 2005. − 352 с.
  81. Коновалова В. Е. Проблемы логики и психологии в следственной тактике / Коновалова В. Е. – К. : Изд-во МВД УССР, 1970. − 185 с.
  82. Коновалова В. О. Юридична психологія. Академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 424 с.
  83. Константний О. В. Щодо проблеми реалізації принципу верховенства права у сфері діяльності судової влади в Україні / О. В. Константний // Вісник Верховного Суду України. – 2009. − № 8 (108). − С.41 − 44.
  84. Кореневский Ю. В. Участие защитника в доказывании по новому уголовно-процессуальному законодательству / Ю. В. Кореневский, Г. Л. Падва. − М : Юрист, 2004. − 159 с.
  85. Костицкий М. В. Введение в юридическую психологию : методологические и теоретические проблемы / Костицкий М. В. – К. : Высшая школа, 1990. – 259 с.
  86. Костицкий М. В. Психологические методы в борьбе с правонарушениями / Костицкий М. В. – К. : Вища шк., 1981. – 53 с.
  87. Костицкий М. В. Судебно-психологическая экспертиза / Костицкий М. В. – Львов : Выща шк., 1987. – 141 с.
  88. Костицький М. В. Використання спеціальних психологічних знань у радянському кримінальному процесі / Костицький М. В. – К. : НМК ВО, 1990. – 87 c.
  89. Костицький М. В. Злочин можна попередити / Костицький М. В.– К. : Знання, 1989. – 48 с.
  90. Костицький М. В. Філософські та психологічні проблеми юриспруденції : вибрані наукові праці / Костицький М. В. – Чернівці : Рута, 2008 – 560 с.
  91. Котюк І. І. Судова гносеологія: проблеми методології та практики : дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.09. / Котюк Іван Ілліч. – Київ, 2008. – 427 с.
  92. Кощинець В. В. Використання спеціальних психологічних знань судом при розгляді кримінальних справ про злочини проти життя, здоров’я та гідності особи: моногр. / Кощинець В. В. − Івано-Франківськ : Видавництво „Фоліант”, 2005. – 180 с.
  93. Кощинець В. В. Окремі аспекти психологічної характеристики юрисдикційного процесу / В. В. Кощинець // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : ма-ли ІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 31 січня 2009 р.) / [Ред. кол.: Є. М. Мойсеєв, О. М. Джужа, В. М. Костицький та ін. ; передмова О. М. Джужі] – К. : Київський нац. ун-т. внутр. справ, 2009. – С. 91 − 93.
  94. Кощинець В. В. Психолого-правові аспекти оцінки показань свідків у суді / В. В. Кощинець // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – 2002. – Вип. VIІІ. – С. 191 − 196.
  95. Кощинець В. В. Спеціальні психологічні знання в кримінальному процесі : теоретичні засади та практичні проблеми : навч. посіб. / В. В. Кощинець, В. Я. Марчак – Чернівці : Рута, 2007. – 215 с.
  96. Кощинець О. Ю. Соціально-психологічні засади управління в освіті : моногр. / Кощинець О. Ю. – Івано-Франківськ, Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – 297 с.
  97. Кримінальний процесуальний кодекс України : за станом на 13 квіт. 2012 / Закон і Бізнес № 22 (1061). – Офіц. вид.– К., 2012. – 320 с.
  98. Кримінально-процесуальний кодекс України (проект, розроблений Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права від 11.09.2008 р.). [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.helsinki.org.ua.
  99. Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / [за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка]. – К. : Форум, 2003. – 938 с.
  100. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К. : Атіка, 2001. – 208 с.
  101. Кузьмічов В. С. Розслідування злочинів : Міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика : навч. посіб. / В. С. Кузьмічов, Ю. М. Чорноус. – К. : КНТ, 2008. – 448 с.
  102. Куц Г. Застосування норм Європейської Конвенції та прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України / Г. Куц // Право України. − 2002. − № 2. − С. 18 − 24.
  103. Ланда Л. О методе и приемах убеждения / Л. Ланда, Н. Неймарк // Советская педагогика. −1959. − № 2. − С. 129 − 139.
  104. Ларин А. М. Уголовный процесс : структура права и структура законодательства / Ларин А. М. − М.: Наука, 1985. − 240 с.
  105. Лебедев В. М. Доклад Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева на VI Всероссийском съезде судей / В. М. Лебедев // Российский судья. − 2005. − № 1. − С. 3 − 7.
  106. Левитов Н. Д. О психических состояниях человека / Левитов Н. Д. М. : Просвещение, 1964. − 344 с.
  107. Леоненко В. В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства / Леоненко В. В. – К. : Наукова думка, 1981. − 125 с.
  108. Литвак О. Кримінальна психологія: сучасне становище і перспективи / О. Литвак, А. Зелінський // Право України. – 1998. – №6. – С. 59-63.
  109. Литвак О. М. Державний вплив на злочинність. Кримінологічно-правове дослідження / О. М. Литвак. – К. : Видавництво “Юрінком-Інтер” – редакція наукової та навчальної літератури, 2000. – 275с.
  110. Литвак О. М. Державний контроль за злочинністю (кримінологічний аспект) : дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. / Литвак Олег Михайлович. – Харків, 2001. – 414 с.
  111. Литвак О. М. Злочинність, її причини та профілактика / О. М. Литвак. – К. : Державне спеціалізоване видавництво “Україна”, 1997. – 167с.
  112. Литвак О. М. Про корекцію кримінальної агресивності / О. М. Литвак // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – № 2. – С.163-168.
  113. Литвак О. М. Про причини зростання злочинності та умови, що цьому сприяють (деякі концептуальні положення) / О. М. Литвак // Віче. – 1997. – № 11. – С.57-65.
  114. Литвак О. М. Прокурорський нагляд в Україні: Навчальний посібник / О. М. Литвак, П. В. Шумський. – Хмельницький: ХІУП, 1998. – 474с.
  115. Лозовой В. О. Незалежність cуддів як соціальна, психологічна і моральна потреба / В. О. Лозовой, Ю. А. Курочка // Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів : м-ли міжнар. наук. практ. семінару( м.Харків, 30-31 березня. 2005р.). [редкол. : В. В.Сташис ( гол.ред.) та ін.]. – Х. : К. : ЦНТ «Гопак», 2006. – С. 124 − 129.
  116. Лук’янчиков Є. Д. Одержання дозволу суду на зняття інформації з каналів зв’язку / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков // Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина : мат-ли. Всеукр. наук.- практ. конференції, (м. Чернівці, 30 травня 2009 року). – : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 367 − 373.
  117. Лучин В. О. Жалобы граждан в Конституционный Суд Российской Федерацыю / В. О. Лучин, О. Н. Доронина. − М : Закон и право : ЮНИТИ, 1998. − С. 40.
  118. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посібн. / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко.(2-ге вид., стереотип). – К. : МАУП, 2001. – 256 с.
  119. Маляренко А. В. Про присягу судді та відповідальність за її порушення / А. В. Маляренко // Вісник Верховного Суду України.– 2012. – № 2 (138).– С.26-31.
  120. Маляренко В. Межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи / В. Маляренко, П. Пилипчук // Право України. – 2001.− № 4. – С. 40 − 44.
  121. Маляренко В. Т. Прокурор у кримінальному судочинстві : Деякі проблеми та шляхи їх вирішення / Маляренко В. Т. Вернибудов І. В. – К. Юрінком Інтер, 2001. – 240 с.
  122. Манышев Ю. Г. О структуре убеждений как философско-социологической категории / Г. Ю. Манышев, 1967. − вып 4 (I) С. 220 − 242. ( Научные труды ИИНХ ).
  123. Мариновская И. Д. Юридическая психология : учеб. пособие / И. Д. Мариновская , С. Н. Тихомиров. – М. : Дело, 2005. – 384 с.
  124. Марков О. Нравственные начала судейской профессии (опыт и размышления) / О. Марков // Российская юстиция. – 2001. − № 11. С. 43 − 45.
  125. Мартинюк Т. М. Юридико-психологічні засади формування правосвідомості студентів-правників : дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Мартинюк Тетяна Миколаївна. – Київ, 2010. − 184 с.
  126. Марчак В. Я. Використання спеціальних психологічних знань у досудовому слідстві : моногр. / Марчак В. Я.– Чернівці : Рута, 2005. – 152 с.
  127. Марчак В. Я. Психологічні та етичні засади здійснення правосуддя / В. Я. Марчак // Судово-правова реформа в Україні : проблеми та перспективи : ма-ли Міжнар. науково-практ.конф., присвяченої 200-річчю Крайового суду Буковини,( м. Чернівці, 26-28 травня 2004 року). – Чернівці. : Рута, 2004. – С. 128 − 133.
  128. Мединська Л. В. Забезпечення рівності учасників судового процесу у кримінальних справах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Мединська Леся Володимирівна. – Одеса, 2011. – ??? с.
  129. Митрохіна З. І. Використання даних психології при провадженні допиту / Митрохіна З. І. – К. : НМК ВО, 1991. – 48 с.
  130. Михеєнко М. М. Принцип вільної оцінки доказів у радянському кримінальному процесі / М. М. Михеєнко // Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 271 с.
  131. Мірошников І. Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції : моногр. / Мірошников І. Ю. – Х. : Право, 2007. − 192 с.
  132. Моисеева Т. В. Судебный контроль за соблюдением права граждан на тайну телефонных переговоров и иных сообщений / Т. В. Моисеева // Журнал российского права. – 2001. – № 1.– С. 54 − 58.
  133. Морозов О. М. Психологія особистості: оперативна аудіовізуальна діагностика : навч. посіб. / Морозов О. М. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 328 с.
  134. Морщакова Т. Г. Психологические истоки судебных ошибок и внутреннее убеждение судей / Т. Г. Морщакова // Эффективность правосудия и проблемы устранения судебных ошибок. М. : Изд-во ИГиП АН СССР, 1975. С. 3 – 63.
  135. Москвич Л. М. Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних) : моногр. / Москвич Л. М., Іваницький С. О., Русанова І. О. [за заг. ред. І. Є. Марочкіна]. – Харків: «Фінн», 2009. – 488 с.
  136. Москвич Л. М. Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз: моногр. / Москвич Л. М. – Х., 2004. – 224 с.
  137. Москвич Л. М. Удосконалення судової процедури як складова підвищення ефективності функціонування суду / Л. М. Москвич // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 3(139).– С.22-29.
  138. Надь Л. Приговор в уголовном процессе / Л. Надь [под ред. В. М. Савицкого]. − М. : Юрид. лит., 1982. − 222 с.
  139. Назаренко В. Судебный контроль при расследовании преступлений / В. Назаренко // Законность. – 2003 . – № 6. – С.4 − 6.
  140. Назаров В. В. Вдосконалення правового регулювання допустимості обмеження конституційних прав людини у кримінальному провадженні / В.В. Назаров // Наше право.– 2011. – № 1. (ч.1.) С.136-140.
  141. Назаров В. В. Доцільність застосування обмежень конституційних прав і свобод особи в кримінальному провадженні / В. В. Назаров // Наше право. – 2008. − № 3. − С. 94 − 97.
  142. Назаров В. В. Конституційні права громадян та їх обмеження на стадії досудового розслідування / В. В. Назаров // Наше право. – 2006. − № 3 (1.ч). – С. 20 − 23.
  143. Назаров В. В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України: моногр. / Назаров В. В . – Х. : ТД «Золота миля », 2009. – 400 с.
  144. Нор В. Т. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе / В. Т. Нор, М. В. Костицький. – Киев : Выща школа, 1985. – 54 с.
  145. Олійник О. Б Прокурорська риторика : підручник / Олійник О. Б. К.: Алерта, 2008. – 304 с.
  146. Ольховський Є. Б. Окремі питання реформування судочинства і судоустрою / Є. Б. Ольховський // Вісник Верховного Суду України. – 2009. − № 7 (107). − С. 40 − 42.
  147. Орбан Лембрик Л. Е. Юридична психологія : навч. посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик, В. В. Кощинець.– Чернівці : Книги – XXI, 2007. – 448 с.
  148. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підручник: У 2 кн. Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування / Л. Е. Орбан-Лембрик − К. : Либідь, 2004. – 576 с.
  149. Орбан-Лембрик Л. Е. Юридична психологія : Курс лекцій / Л. Е. Орбан-Лембрик, В. В. Кощинець. – Івано-Франківськ ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2005. – 329с.
  150. Организация деятельности судов : учебник / под общ. ред. В. М. Лебедева. – М. : Норма, 2007. – 624 с.
  151. Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / [І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін. ; за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової]. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2007. – 528 с.
  152. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик // Основы законодательства Союза ССР и союзных республик. – М., 1987. – 605 с.
  153. Паліюк В. Рішення Європейського суд з прав людини і практика розгляду цивільних справ судами України / В. Паліюк // Вісник Верховного Суду України. – 2001. − № 2. – С.53.
  154. Панасюк А. Ю.“Презумпция виновности” в системе профессиональных установок судей / А. Ю. Панасюк // Государство и право. – 1994. – № 3. – С. 70–79.
  155. Пантелеев В. А. Психология судебного разбирательства по уголовным делам: учеб. пособие / Пантелеев В. А. − М.,1980. − 90 с.
  156. Пашкевич П. Ф. Объективная истина в уголовном судопроизводстве / Пашкевич П. Ф. – М. : Госюриздат, 1961. – 171 с.
  157. Платонов К. К. Вопросы психологии труда / − М. : Медицина, 1962. − С. 28.
  158. Побегайло Г. Д. Судебные прения в советском уголовном процессе (общие положения) : учеб. пособ. / Побегайло Г. Д. М.: ВЮЗИ, 1982.– 140 с.
  159. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : моногр. / Погорецький М. А. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.
  160. Подкопаєв В. Етика cуддів : міжнародний досвід та проблеми регулювання в Україні / В. Подкопаєв // Право України. – 2005. − № 6. – С. 103 − 106.
  161. Поліщук А. Стан здійснення правосуддя в Україні у 2010 році / А. Поліщук // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2011. – №.1.(18).– С.21-36.
  162. Полозов Г. С. Внушения и убеждения как социально-психологическое явление и их роль в формировании общественного мнения / Полозов Г. С. – М., 1973. – 194с.
  163. Полянский Н. Н Вопросы теории советского уголовного процесса / Полянський Н. Н. − М. : Изд-во МГУ, 1956. − 272 с.
  164. Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи: навч. посіб. / Попелюшко В О. – К. : Кондор, 2006. – 234 с.
  165. Попов К. И. Процессуальные аспекты контроля и записи телефонных и иных переговоров : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Попов Константин Иванович. − Челябинск, 2003. − 192 c.
  166. Правова система України: історія, стан та перспективи : У 5 т./ за заг.ред. В. В. Сташиса. − Х. : Право, 2008. − Т 5 : Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні. – 840 с.
  167. Прилуцький П. В. Концепція проблеми істини у кримінальному процесі України : моногр. / Прилуцький П. В. – Сміла, КВП «Тясмин», 2006. – 200 с.
  168. Присяжнюк Т. І. Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності cуддів / Т. І. Присяжнюк, С. А. Солоткий // Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів : м-ли міжнар. наук. - практ. семінару( м. Харків, 30-31 березня. 2005р.). [редкол. : В. В.Сташис ( гол. ред.) та ін.]. – Х. : К. : ЦНТ «Гопак», 2006.– С. 83 − 88.
  169. Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно − розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р., № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2008р. − № 4. – С.4 − 8.
  170. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року, Першого протоколу і протоколів № 2, 4, 7 і 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР // Відомості Верховної Ради Украєни. – 1997. – № 40. – Ст. 263.
  171. Про судоустрій і статус cуддів : Закон України [прийнятий 7 липня 2010 р. ; за станом на 04. 08.2010] // К. : ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 172 с.
  172. Психологія слідчої діяльності : навч. посіб. / [Казміренко Л. І, Андросюк В. Г., Корнєв О. М., Кудерміна О. І. та ін.]; за ред. Л. І. Казміренко. – К. : Правова єдність, 2009. – 200 с.
  173. Психологія судового розгляду кримінальних справ : моногр. / [М. В. Костицький, В. Я. Марчак, О. К. Черновський, А. В. Федіна]. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. − 400 с.
  174. Радутная Н. В. Народный судья. Профессиональное мастерство и подготовка / Радутная Н. В. − М. : Юридическая литература, 1977. − 142 с.
  175. Радутная Н. В. Этические категории, обеспечивающие нравственное содержание правосудия и поведения судьи / Н. В. Радутная // Этика судьи. − М., 2002. − С. 12 − 47.
  176. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей / Ратинов А. Р. − М. : Юрлитинформ, 2001. − 352 с.
  177. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей / Ратинов А. Р. − М. : Высш. шк., 1967.− 163 с.
  178. Резник Г. М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств / Резник Г. М. – М. : Юрид. лит., 1977. – 120 с.
  179. Резник Г. М. Оценка доказательств по внутреннему убеждению в советском уголовном процессе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Г. М. Резник. – М., 1969. − С.4.
  180. Ривлин А. Л. Нравственные начала в уголовном судопроизводстве / А. Л. Ривлин // Сов. государство и право. − 1971. − № 8. − С. 110 − 114.
  181. Романов В. В. Юридическая психология : учебник / Романов В. В. − М. : Юристъ, 2001.− 488 с.
  182. Сахнова Т. В. Зачем суду психолог? / Сахнова Т. В. – М. : Знание, 1990. – 96 с.
  183. Симкин Л. Правосудие и власть / Л. Симкин // Новый мир. − М., 1990.− № 7. − С.178 − 194.
  184. Словарь терминов по теории государства и права : учеб. пособие / [под общ. ред. Н. И. Панова]. − X., 1997. − С. 119 − 120.
  185. Собольников В. В. Юридическая психология : учебно − методический комплекс / В. В. Собольников, В. К. Кузнецов.– Новосибирск : СибАГС, 2001. – 124 с.
  186. Советский уголовный процесс : учебник / [Голунский А., Калашникова И., Кареев Д ; под ред. проф. Д. С. Кареева]. – М. : Госюриздат, 1956. – 416 с.
  187. Современная психология : Справочное руководство / [под ред. В. Н. Дружинина]. М. : ИНФРА − М, 1999. − 687 с.
  188. Сопиков А. П. Влияние группы на поведение члена этой группы / А. П. Сопиков // XVIII Международный психологический конгресс. – М., 1966. − С. 339 − 391.
  189. Сорокотягин И. Н. Психология юриспруденции / Сорокотягин И. Н. – СПб. : Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 449 с.
  190. Старченко А. А. Логика в судебном иследовании / Старченко А. А. − М., Госюриздат, 1958. – 235 с.
  191. Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / [за заг. редакцією О. А. Банчука]. – К. : Атіка, 2012. –
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины