ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ : ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА КУРСАНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД УКРАИНЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА КУРСАНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД УКРАИНЫ
 • Кол-во страниц:
 • 210
 • ВУЗ:
 • Київський національний університет внутрішніх справ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

  На правах рукопису

  КАВЕРІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

  УДК 152.33+351.745.5

  ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ


  19.00.06 юридична психологія  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  психологічних наук  Науковий керівник
  Александров Денис Олександрович,
  кандидат психологічних наук, доцент  КИЇВ 2009
  ЗМІСТ
  ВСТУП...........................................................................................................3
  РОЗДІЛ 1. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЯК НАПРЯМ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ ...................................................12
  1.1. Нормативно-правовий зміст діяльності ОВС по охороні громадського порядку...........................................................................................14
  1.2. Загальна характеристика оперативно-службової діяльності ОВС з забезпечення охорони громадського порядку....................................................32
  Висновки до Розділу 1................................................................................58
  РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ПРАВООХОРОНЦЯ.............................................................................................60
  2.1. Характеристика професійно-психологічної готовності ОВС до охорони громадського порядку............................................................................61
  2.2. Психологічна характеристика особистості працівника ПСМ..........88
  2.3. Експериментальне дослідження професійно значущих якостей, що визначають готовність до охорони громадського порядку.............................111
  Висновки до Розділу 2..............................................................................132
  РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КУРСАНТІВ ДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ.
  3.1. Місце та роль професійно-психологічної підготовки курсантів у формуванні психологічної готовності до охорони громадського порядку...135
  3.2. Психологічний відбір до охорони громадського порядку як напрям забезпечення психологічної готовності курсантів...........................................157
  Висновки до Розділу 3..............................................................................169
  ВИСНОВКИ...............................................................................................172
  ДОДАТКИ..................................................................................................178
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................198  ВСТУП  Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку України як незалежної правової держави особливого значення набуває рівень професійної підготовки працівників міліції, що зумовлює ступінь ефективності їх діяльності з протидії злочинності. Це потребує пильної уваги представників усіх юридичних та суміжних наук, зокрема юридичної психології, одним із напрямків якої є психологічне забезпечення правоохоронної діяльності, розробка сучасних методів формування професійно-психологічних якостей правоохоронця і, зокрема, розвитку психологічної готовності до виконання службових завдань при охороні громадського порядку.
  В системі органів внутрішніх справ[1], що вирішує відповідальні завдання забезпечення правопорядку, важливе місце належить підрозділам міліції громадської безпеки, функцією яких є охорона громадського порядку. Втеперішній час у якості приданих сил до даного напряму правоохоронної діяльності залучаються і курсанти вищих навчальних закладів МВС України. Так, у 2002-2007рр. особовим складом КНУВС забезпечувалась охорона громадського порядку у 364 заходах, зокрема: 38 загальнополітичних заходів, 40 спортивно-масових заходів, 286 заходів з охорони громадського порядку в районних управліннях внутрішніх справ м. Києва (загалом 803244 люд./год.).
  Специфіка діяльності з охорони громадського порядку, що зумовлена низкою чинників, потребує її психологічного забезпечення. Зокрема, особовий склад виконує свої службові обов’язки в психологічно напружених, екстремальних умовах, його діяльності притаманні всі особливості, характерні для „критичних” видів діяльності: дефіцит часу для прийняття рішення та його реалізації; вплив на особистість екстремальних подразників; домінування негативних емоцій; підвищена відповідальність, тощо. Вони існують об’єктивно, але набувають для конкретної людини особистісної значимості і тому можуть призвести до негативних наслідків.
  В більш широкому сенсі заходи психологічного забезпечення сприяють цілеспрямованому розкриттю і розвитку здібностей особистості, зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров’я і самого життя правоохоронця при виконанні ним службових завдань.
  Ще у першій половині ХХ ст. розпочали наукове вивчення окремих аспектів вдосконалення професійної діяльності в контексті вікової та загальної психології Г. Мюнстерберг, О. Ліпман, В. Штерн та ін. У другій половині ХХ ст., коли виникла нагальна потреба розвитку окремих напрямів професійної психології, зокрема, військової та юридичної психології, психології діяльності в особливих умовах, започаткували масштабні дослідження такі науковці, як М.І. Д’яченко, Є.О.Клімов, М.В. Костицький, Г.В. Ложкін, Б.Ф. Ломов, В.О.Моляко, К.К.Платонов, О.М. Столяренко, О.В. Тімченко, М.І. Томчук та ін.
  Вивчені нами вітчизняні та зарубіжні першоджерела присвячені, головним чином, окремим методичним та організаційним аспектам врахування психологічних особливостей працівників при відборі кадрів (В.А.Варламов, Ю.Б. Ірхін, В.В.Лебедько, В.С. Медведєв, Г.М. Мякішев, В.Ф. Назаренко, В.В.Рибалка, В.М. Синьов, С.І. Яковенко та ін.) або містять узагальнені переліки якостей працівників окремих служб органів внутрішніх справ (В.Г.Андросюк, В.І. Барко, Л.І. Казміренко, О.М. Корнєв, В.В.Кощинець, Ю.П. Тимошенко, О.В. Шаповалов, Г.О. Юхновець та ін.). Теоретичні узагальнення та науково-практичні розробки з питань формування психологічної готовності органів внутрішніх справ, і, зокрема, курсантів ВНЗ МВС України, до охорони громадського порядку до цього часу відсутні, що й визначає актуальність проведеного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота за темою дослідження виконувалась відповідно до Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень МВС України, що потребують першочергового розроблення і впровадження у практичну діяльність органів внутрішніх справ України на період 2004-2009 роки (наказ МВС України від 05.07.2004 №755); п.4.3. рішення колегії МВС України від 29.11.2003 №8КМ/1; Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від20.12.2006№1767), а також планів НД та ДКР Київського національного університету внутрішніх справ[2] і, зокрема, кафедри юридичної психології КНУВС. Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої Ради КНУВС (протокол від 25.05.2004 №6) та узгоджено Міжвідомчою радою зкоординації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук АПН України (протокол від 23.12.2008 №10).
  Мета і завдання дослідження: удосконалення професійної діяльності міліції, зокрема, курсантів, із охорони громадського порядку і розробка науково-обґрунтованих пропозицій щодо формування відповідних професійно значущих якостей.
  У відповідності з метою були поставлені такі завдання:
  - провести теоретичний аналіз нормативно-правового та функціонального змісту діяльності ОВС із охорони громадського порядку[3];
  - надати загальну характеристику оперативно-службової діяльності ОВС із забезпечення ОГП;
  - визначити психологічні особливості діяльності працівників ОВС при ОГП;
  - визначити структуру та зміст професійно-психологічної готовності до ОГП;
  - експериментально встановити професійно значущі якості, що визначають готовність курсанта вищого навчального закладу МВС України до ОГП;
  - з’ясувати місце та роль професійно-психологічної підготовки у формуванні психологічної готовності курсантів до ОГП;
  - розробити та апробувати психодіагностичну методику добору до ОГП на основі визначення ступеня психологічної готовності курсантів.
  Об’єкт дослідження суспільні відносини, що виникають під час вивчення особистості курсанта вищого навчального закладу МВС України.
  Предмет дослідження формування психологічної готовності до ОГП курсантів вищих навчальних закладів МВС України.
  При підготовці дисертації використані наступні методи: 1)загальнонаукові (системний, структурно-функціональний, аналогії, дедукції й індукції) для визначення принципів та критеріїв аналізу діяльності з ОГП, її психолого-юридичного коментування (р. 1); 2)конкретно-наукові (спостереження, бесіда, анкетування, аналіз документів, експертні оцінки, аналіз умов діяльності ) для встановлення особливостей оперативно-службової діяльності з ОГП та психологічної готовності працівника ОВС до її реалізації (рр. 2.1., 2.2.); 3)психодіагностичні (методика Бурдона Анфімова, тест Р. Амтхауера, опитувальник Р. Кеттелла 16 PF105C, методика В.Г.Андросюка, опитувальник „Прогноз”, опитувальник „Адаптивність” А.Г.Маклакова та С.В. Чермяніна) для визначення рівня розвитку психічних пізнавальних процесів, рівня та структури інтелекту, професійно значущих особливостей особистості, схильності до екстремум-станів, рівня адаптивності (рр. 2.3., 3.1., 3.2.); 4)математико-статистичні (обчислення середніх значень, кореляційний аналіз рангів за Ч. Спірменом) для статистичної обробки одержаних результатів (рр. 2.3., 3.1., 3.2.)
  Дослідження проводилося в 2002-2007рр. та складалося з теоретичного аналізу проблеми, формування початкових положень та гіпотез (2002 р.); розробки професіографічної моделі діяльності міліції громадської безпеки, зокрема, патрульної служби міліції, з ОГП, збору емпіричних даних та експериментального вивчення професійно значущих якостей, що визначають психологічну готовність до ОГП (2003-2005 рр.); аналізу процесу та особливостей формування психологічної готовності до ОГП у курсантів вищих навчальних закладів МВС України; розробки методичних рекомендацій у вигляді психодіагностичного експрес-опитувальника та його апробації на базі КНУВС (2006-2007 рр.).
  Емпіричну базу дослідження складають результати:
  - експертного опитування 56 осіб молодшої начальницької ланки патрульної служби міліції[4] зі стажем роботи понад три роки, які мають досвід виконання обов’язків командирів міліцейських підрозділів при забезпеченні ОГП, на предмет визначення відповідних професійно значущих психологічних якостей працівників міліції (рр. 2.1., 2.2.).
  - опитування командного складу курсантських підрозділів для визначення найбільш типових форм ОГП, до яких залучаються курсанти (р.1.2.);
  - опитування 287 курсантів 2-4 курсів КНУВС, які мають особистий досвід ОГП на предмет визначення специфічних ситуацій порушення громадського порядку (р. 2.1.);
  - психодіагностичного дослідження 145 працівників патрульної служби міліції (56 досвідчених працівників молодшої начальницької ланки та 89 осіб рядового складу ПСМ) з метою розробки професіографічної моделі діяльності міліції громадської безпеки, зокрема, патрульної служби міліції з ОГП (р. 2.2.);
  - тестування тих же 145 працівників патрульної служби міліції з метою визначення професійно значущих якостей, що лежать в основі психологічної готовності (р. 2.3.);
  - лонгітюдного психодіагностичного вивчення динаміки особистісних якостей 287 курсантів 2002 року набору протягом періоду навчання з 1 по 4курс (р. 2.3.);
  - психодіагностичного вивчення двох контрольних груп, які не проходили спеціальної професійно-психологічної підготовки, а саме: 209курсантів другого курсу 2006 року набору та 112 осіб, що проходили у 2006році строкову службу в ОВС (р. 3.1.);
  - апробації розробленого психодіагностичного експрес-опитувальника діагностики психологічної готовності до ОГП на 239 курсантах четвертого курсу 2002 року набору (р. 3.2.).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні вимог до особистості курсантів, які залучаються ОГП, та до організації процесу їх професійно-психологічної підготовки. Зокрема, автором:
  вперше:
  - доведено, що базовою умовою успішної діяльності працівника ОВС упсихологічно напружених (екстремальних) умовах є психологічна готовність як сукупність сформованих професійно значущих властивостей особистості, що відповідають психологічним особливостям оперативно-службової діяльності і виступають необхідною умовою її успішного здійснення;
  - визначені найбільш поширені типи екстремальних ситуацій іактуальні проблеми, що виникають у курсантів при ОГП, відповідно до чого встановлено, що екстремальність об’єктивно-суб’єктивна характеристика, оскільки вона залежить від об’єктивних особливостей ситуацій та від психологічної усталеності особистості;
  - надано характеристику оперативно-службових завдань та функцій, відповідно з якими діяльність курсантів з ОГП максимально наближена до діяльності працівників ПСМ. Це дало можливість створення особистісної моделі та психограми, на основі якої були встановлені професійно значущі якості, необхідні для формування психологічної готовності особи до ОГП;
  - розроблений комплекс особистісних властивостей, що виступають підґрунтям формування та розвитку психологічної готовності до ОГП, асаме: емоційна стійкість, нормативність поведінки, сміливість, відкритість, практичність, впевненість у собі, конформність. За наявності визначеного психологічного профілю особистості можна прогнозувати сприятливу динаміку психологічної готовності курсанта до несення служби з ОГП;
  - на основі проведеного протягом навчання лонгітюдного вивчення визначені провідні тенденції і закономірності динаміки професійно значущих психологічних якостей курсантів;
  - доведено, що впровадження прикладних дисциплін психологічного циклу значною мірою визначає ефективність процесу формування професійної готовності курсантів до несення служби загалом. При цьому впроцесі навчання слід більшу увагу приділяти професійно-психологічній підготовці курсантів з метою формування психологічного профілю особистості, наближеного спочатку до готовності виконувати функції з ОГП, а в подальшому до реалізації фахового напряму діяльності, за яким майбутній правоохоронець навчається;
  удосконалено:
  - комплексний підхід до аналізу умов діяльності з ОГП за допомогою психологічних знань та їх практичного використання в процесі підготовки курсантів;
  дістали подальшого розвитку:
  - наукові погляди на феномен психологічної готовності до оперативно-службової діяльності;
  - визначення змісту психологічної готовності як базової умови успішної діяльності курсантів у психологічно напружених (екстремальних) умовах, що найчастіше супроводжують ОГП.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні вимог оперативно-службової діяльності з ОГП до особистості курсанта, розробленні експрес-опитувальника „Діагностика психологічної готовності до ОГП” та доведенні його ефективності для „польових” умов та при дефіциті часу.
  Результати дослідження впроваджені в практичну діяльність Департаменту громадської безпеки МВС України (акт впровадження від13.06.2008), Департаменту освіти та науки МВС України (акт впровадження від 27.06.2008) та в навчальний процес КНУВС (актвпровадження від16.06.2008).
  Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана в руслі галузевого дослідження за темою „Розробка професіограм та кваліфікаційних характеристик деяких категорій фахівців МВС України”, розпочатого згідно з розпорядженнями МВС України від 3.02.1996 № 30, від 19.06.1997 № 129 та від 31.07.1997 №153, тому при створенні професіограми та психограми працівника патрульної служби міліції застосований стандартизований інструментарій, розроблений науковцями кафедри юридичної психології КНУВС.
  Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідались на конференціях: Всеукраїнська науково-практична конференція „Актуальні проблеми юридичної психології” (Київ, 29-30вересня 2006 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція „Філософські, методологічні та психологічні проблеми права” (Київ, 26січня2008р.); Міжнародна науково-практична конференція „Управлінські, правові та психологічні аспекти запобігання масовим порушенням громадського порядку та проявам тероризму” (Київ, 26-28 червня 2008 р.).
  Публікації. Основні положення дисертації знайшли своє відображення у 5 публікаціях, в тому числі 3 статтях у фахових виданнях ВАК України.

  [1] Далі ОВС


  [2] Далі - КНУВС


  [3] Далі - ОГП


  [4] Далі - ПСМ
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  В дисертації здійснено аналіз феномену психологічної готовності працівників міліції до охорони громадського порядку та здійснена спроба визначення можливостей практичного використання одержаних результатів у діяльності органів внутрішніх справ від психологічного забезпечення навчально-службової діяльності курсантів навчальних закладів МВС України до практичних працівників міліції громадської безпеки, зокрема, патрульної служби міліції. На основі проведеного комплексного й системного дослідження теоретичних засад та можливості формування психологічної готовності курсантів вищих навчальних закладів МВС України до охорони громадського порядку, характеристики оперативно-службової діяльності з охорони громадського порядку як предмету дослідження юридичної психології сформульовано теоретичні положення та рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, мають значення для нау­ки та правоохоронної практики.
  Проведене дослідження дозволило одержати низку нових даних про механізми формування та індивідуально-особистісні особливості психологічної готовності особистості до охорони громадського порядку.
  Визначено основні тенденції формування особистості курсанта в процесі його професійної підготовки в ході навчання у відомчому навчальному закладі та її типові властивості: психологічна стійкість, адаптивність, комунікативність, специфічні соціально-психологічні особливості та психічні пізнавальні процеси.
  У своїй сукупності вони складають певний профіль професійно значущих якостей, що зумовлюють психологічну готовність до несення служби по охороні громадського порядку.
  Зазначене дозволило визначити необхідний та достатній комплекс методик для психодіагностики індивідуально-психологічних особливостей, що визначають як саму готовність до даного напряму правоохоронної діяльності, так і приоритетні напрями організації професійно-психологічної підготовки, спрямованої на її формування.
  На підставі проведеної роботи можна зробити наступні висновки.
  1. Під громадським порядком ми розуміємо відсутність правопорушень у сфері соціальних відносин та стан суспільного спокою в громадських місцях, який охороняється правоохоронними органами виконавчої влади, зокрема, міліцією. Охорона громадського порядку складається як із запобігання правопорушенням, так і з підтримання в суспільному просторі обставин, за яких не виникало б перешкод у здійсненні встановлених у законах обов’язків, в задоволенні правомірних інтересів та потреб громадян, забезпеченні необхідних умов для їх спокійної праці і відпочинку. Громадський порядок, як соціальний феномен, виникає у поєднанні двох ознак: місце та сукупність людей, що вступають у певні суспільні відносини, в процесі яких й може виникати загроза деліктів.
  2. За своєю специфікою, характеристиками оперативно-службових завдань та функцій, що реалізуються курсантами при охороні громадського порядку, їх діяльність у зазначених ситуаціях максимально наближена до діяльності такого підрозділу громадської безпеки, як патрульна служба міліції. Тому саме діяльність ПСМ обрана нами для створення професіографічної моделі та психограми, що була б оптимальною для вивчення професійно значущих якостей, необхідних для формування психологічної готовності до охорони громадського порядку.
  3. Базовою умовою успішної діяльності працівника у психологічно напружених (екстремальних) умовах є психологічна готовність як сукупність сформованих професійно значущих психологічних характеристик, що відповідають психологічним особливостям оперативно-службової діяльності ОВС і виступають необхідною внутрішньою умовою її успішного здійснення. Психологічна готовність особистості пов’язана з наявністю певних психологічних рис та психологічною підготовленістю. З’ясовані найбільш поширені типи екстремальних ситуацій, і, відповідно, актуальні проблеми, що виникають у курсантів при ОГП. Встановлено, що екстремальність об’єктивно-суб’єктивна характеристика, оскільки вона залежить від об’єктивних особливостей ситуацій та від психологічної усталеності самого працівника міліції.
  4. Встановлений комплекс особистісних властивостей, що виступають підгрунтям формування та розвитку професійної готовності до ОГП, а саме: емоційна стійкість, нормативність поведінки, сміливість, відкритість, практичність, впевненість у собі, конформність. Одержані дані свідчать, що за наявності визначеного нами психологічного профілю особистості можна прогнозувати сприятливу динаміку психологічної готовності особистості працівника (курсанта) до несення служби по охороні громадського порядку. Відповідно, при організації професійно-психологічної підготовки курсантів навчальних закладів МВС України слід особливу увагу приділяти формуванню саме зазначених якостей.
  5. Психологічна готовність особистості до охорони громадського порядку суттєво не відрізняється від параметрів психологічної готовності до правоохоронної діяльності загалом. Про це свідчить той факт, що наша вибірка складалася з курсантів як оперативно-розшукової, так і слідчої та експертної спеціалізації, і весь процес їх навчання був зорієнтований на формування відповідної фахової бази та професійної спрямованості. Паралельно вони залучалися до несення служби по охороні громадського порядку, проходили двічі на місяць одноденні стажування в складі слідчо-оперативних груп, стажування на посадах протягом одного місяця після завершення кожного року навчання, тощо. Іншими словами, вони поступово „занурювалися” в міліцейську специфіку правоохоронної діяльності, і психологічні профілі їх особистості поступово змінювалися у досить визначеному напрямі. Отже, й психологічна готовність, що в них формувалася під впливом навчання та практичного досвіду, є загальноміліцейською, тобто такою, що притаманна діяльності органів внутрішніх справ загалом. Зафіксована нами тенденція зміни психологічного профілю особистості демонструє формування психологічної готовності до служби в органах внутрішніх справ загалом. Специфічні високопрофесійні напрями діяльності міліції потребують дещо відмінної психологічної готовності, але вона також базується на загально-професійній.
  6. Узагальнення результатів проведеного аналізу залежності формування професійно значущих якостей від умов проходження служби або навчання в навчальних закладах МВС України та порівняння ефективності формування психологічної готовності до реалізації функцій по ОГП у більш та менш успішних за показниками навчання курсантів дає можливість констатувати вплив професійно-психологічної підготовки на процес формування психологічної готовності. Доведено, що досвід впровадження прикладних дисциплін психологічного циклу, який деякий час (2002-2005 рр.) у повному обсязі викладалися курсантам КНУВС, достатньою мірою реалізував функцію розвитку у них професійно значущих психологічних властивостей та якостей, що й визначає ефективність процесу формування професійної готовності до несення служби загалом. Можна стверджувати, що в процесі навчання слід більшу увагу приділяти професійно-психологічній підготовці курсантів з метою формування психологічного профілю, наближеного спочатку до готовності виконувати функції по охороні громадського порядку, а в подальшому до реалізації фахового напряму діяльності, за яким майбутній правоохоронець навчається.
  7. Розроблений нами експрес-опитувальник „Діагностики психологічної готовності до охорони громадського порядку” є досить надійним, потребує мінімального часу для експрес-діагностики та обробки результатів, зберігаючи при цьому достатню інформативність, що особливо корисно для „польових” умов та при дефіциті часу, що часто є невід’ємною складовою професійної діяльності.
  Виходячи з того, що формування психологічної готовності здійснюється в три етапи: завчасного формування, безпосереднього формування та підтримки готовності в процесі виконання завдання, нами пропонується доповнення цієї схеми ще четвертим етапом „постдійовим”, коли необхідно з’ясувати та відновити стан психологічної готовності до наступного виконання службових завдань. Експрес-опитувальник „ДПГ” може застосовуватися на першому, другому та четвертому етапах: він допоможе як в організації професійно-психологічної підготовки, так і для актуалізації психологічної готовності безпосередньо перед виконанням конкретних правоохоронних службових обов’язків. Адже своєчасна діагностика та ефективне формування комплексу означених психологічних якостей надає особовому складу ОВС можливості ефективно діяти в умовах прояву суспільно небезпечних форм поведінки громадян.
  Коло питань, яке розглядалося в дисертації, не вичерпує проблему формування психологічної готовності працівників органів внутрішніх справ до охорони громадського порядку. Перспективними напрямами її подальшої розробки може стати узагальнення досвіду впровадження методики професійно-психологічної підготовки та її оптимізації; апробація запропонованої методики експрес-діагностики психологічної готовності в різних підрозділах та структурах правоохоронних органів, які залучаються до охорони громадського порядку; оптимізація професійно-психологічного забезпечення підрозділів ОВС, які залучаються до ОГП, в тому числі й шляхом посилення професійно-психологічної підготовки, спрямованої на формування психологічної готовності особистості курсанта до умов професійної діяльності.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абалакина М. А. Психология общения. Анатомия взаимопонимания / М.А.Абалкина, В. С. Агеев. М. : Знание, 1990. 62 с.
  2. Агаджанян Н. А. Резервы нашего организма / Н.А.Агаджанян, А.Ю.Катков. М. : Знание, 1979. 144 с.
  3. Агапов И. В. Подготовка сотрудников охраны: психологический аспект / И.В. Агапов // Телохранитель. 1996. № 5. С. 5156.
  4. Агапов И. В. Психологический практикум телохранителя / И. В. Агапов // Телохранитель. 1997. № 1. С. 5559.
  5. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть особенная : учеб. / [ред. А. П. Коренев]. М. : Моск. юрид. ин-т МВД РФ, 1997. 346 с.
  6. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підруч. / [під заг. ред. І. П. Голосніченка, Я. Ю. Кондратьєва]. К. : УАВС, 1995. 180 с.
  7. Алексеев А. И. Причины преступлений и их устранение органами внутренних дел / А. И. Алексеев, А. Б. Сахаров. М. : Юридическая литература, 1982.
  8. Алидин В. И. Государственная безопасность и время / Алидин В. И. М. : „Ветеран МІГ”, 1997. 400 с.
  9. Альбуханова-Славская Е. А. Деятельность и психология личности / Альбуханова-Славская Е. А. М. : Наука, 1980. 336 с.
  10. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды / Ананьев Б. Г. М. : Педагогика, 1980. 230 с.
  11. Ананьев Б. Г.Человек как предмет познания / Ананьев Б. Г. Л. : Лен. гос. ун-т, 1968. 339 с.
  12. Андреев Н. Г. О критериях и показателях оценки результатов деятельности участковых инспекторов милиции / Н. Г. Андреев, О.З.Клушкин // Вопросы теории и практики управления органами внутренних дел: М. : Акад. МВД СССР, 1985. С. 137-142.
  13. Андреева Г. М. Социальная психология : [учеб. для высш. учеб. завед.] / Андреева Г. М. М. : Наука, 1994. 324 с.
  14. Андреев Б. Г. Формирование групп и работа с личным составом охраны в особых условиях : [метод. пособ.] / Андреев Б. Г. М. : Акад. МВД РФ, 1996. 36 с.
  15. Андросюк В. Г. Діяльність співробітників міліції в екстремальних умовах: матеріали республ. наук.-практ. конф. [„Практична психологія в органах внутрішніх справ”], (м. Київ, 1995 р.) / Київ. ін-т внутр. справ. К.:КІВС, 1995. С. 42-45.
  16. Андросюк В. Г. Які якості вимагаються від працівника міліції: методологічні засади розробки професіограм та кваліфікаційних характеристик / В.Г.Андросюк, Л. І. Казміренко, Г. О. Юхновець // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. 1996. № 1. С.105 116.
  17. Професійна психологія в органах внутрішніх справ: загальна частина : [курс лекцій] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Г. О. Юхновець, В.С.Медведєв. К. : Нац. акад. внутр. справ України, 1995. 111 с.
  18. Анохин П. К. Очерки физиологии функциональных систем / Анохин П.К. М. : Медицина, 1975. 448 с.
  19. Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем / П. К. Анохин // Избранные труды. М. : Просвещение, 1978.
  20. Анцыферова Л. И. Способность личности к преодолению деформаций своего развития / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. 1999. Т. 20, №1. С. 619.
  21. Архангельский С. Н. Очерки по психологии труда / Архангельский С.Н. М. : Учпедгиз, 1958. 97 с.
  22. Асеев В. Г. Мотивация поведения личности / Асеев В. Г. М. : Мысль, 1976. 157 с.
  23. Асмолова А. Г. Основные принципы психологического анализа в теории деятельности / А. Г. Асмолова // Вопросы психологии. 1982.№2. С.1427.
  24. Бакеев В. А. Проблема ролевого поведения в решении правоохранительных задач : материалы межвуз. науч.-практ. конф. [Преподавание юридической психологии и ее практическое применение”], (Тарту, 1986) / Тарт.гос.ун-т. Тарту : Тарт. гос. ун-т, 1986. Ч. 1. С. 2730.
  25. Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення / Бандурка О. М. Харків : Основа, 1996. 398 с.
  26. Барко В. І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічний аспект) : [монографія] / Барко В. І. К. : Ніка-Центр, 2002. 296 с.
  27. Барко В. І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх справ (проактивний підхід) : [монографія] / Барко В. І. К. : Ніка-Центр, 2003. 448с.
  28. Басов М. Я. Избранные психологические произведения / Басов М. Я. М. : Высшая школа, 1975. 60 с.
  29. Баумгартен Ф. Психотехника. Исследования пригодности к профессиональному труду / Баумгартен Ф. М. : Учпедгиз, 1926. 125с.
  30. Бельский К. С. Феноменология административного права / Бельский К.С. Смоленск : Смоленский гос. ун-т, 1995. 40с.
  31. Бернштейн М. О. На путях к биологии активности / М. О. Бернштейн // Вопросы психологии. 1965. № 10. С. 6578.
  32. Бернштейн Н. А. Современная биомеханика и вопросы охраны труда / Н.А.Бернштейн // Гигиена, безопасность и патология труда М. : Учпедгиз, 1930. С. 34-49
  33. Бехтерев В. М. О рациональном использовании человеческой энергии в труде: материалы конференции [„Научная организация труда в производстве”], (Москва, 1921) / Всероссийское общество труда. М. : Всероссийское общество труда, 1921. С. 5-8.
  34. Блаум Ф. Мозг, разум и поведение / Блаум Ф. М. : Мир, 1988. 237 с.
  35. Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения / БобневаМ.И. М. : Наука, 1979. 221 с.
  36. Бовин Б. Г. Проведение психологического отбора в высшие школы милиции на основе определения интеллектуально-мотивационной готовности к обучению / Бовин Б. Г. М. : Акад. МВД СССР, 1989. 51 с.
  37. Бовин Б. Г. Методические рекомендации по психологическому отбору абитуриентов и сопровождению курсантов высших школ милиции / БовинБ. Г., Калашников М. О., Лебедев А. Н. М. : Акад. МВД СССР, 1995. 244 с.
  38. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / Бодалев А.А. М. : Моск. Гос. ун-т, 1982. 200 с.
  39. Бодров В. А. Проблемы профессионального психологического отбора / В.А.Бодров // Психологический журнал. 1985. № 2. С. 8594.
  40. Божович Л. И. Очерки психологии детей / Божович Л. И., ЛеонтьевА.Н., Эльконин Д. Б. М. : Педагогика, 1950. 120 с.
  41. Бондарев В. П. Выбор профессии / Бондарев В. П. М. : Знание, 1989. 56с.
  42. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості / БондаренкоО.Ф. Харків : Основа, 1996. 120 с.
  43. Буданов А. В. Педагогика личной безопасности сотрудников органов внутренних дел / Буданов А. В. М. : Акад. МВД РФ, 1996. 74с.
  44. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф.Бурлачук, С. М. Морозов. [2-е изд., доп.]. СПб. : Питер, 1998. 400 с.
  45. Васильев В. Л. Юридическая психология / Васильев В. Л. [5-е изд., доп.]. СПб. : Питер Пресс, 2005. 656 с.
  46. Ваша тестотека. Прикладной психологический журнал / [под общ. ред. Г.В.Щекина]. К. : Межрегион. заоч. ун-т упр. персоналом, 1992. 144 с.
  47. Ведомости Верховного Совета СССР. 1966. № 30. С. 595.
  48. Веремеенко И.И. Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка / ВеремеенкоИ.И. М. : ВНИИ МВД СССР, 1981. Ч. 1, 2. 111 с.; 180с.
  49. Виноградов М. И. Физиология трудовых процессов / Виноградов М. И. Л.: Просвещение, 1958. 228 с.
  50. Вогн Дж. Объединение усилий полицейских органов в подборе кадров: [сб.рефератов зарубежных публикаций] / Вогн Дж. 1979. № 46. С. 44.
  51. Вогн Дж. Изменение в системе подготовки кадров французской полиции. Проблемы преступности в капиталистических странах (по материалам зарубежной печати) / Вогн Дж. 1983. № 3. С. 14
  52. Волков В. Р. Организация и совершенствование деятельности участковых инспекторов милиции по охране общественного порядка и профилактике правонарушений в курортных городах : автореф. дис. на соискание ученой степени к. ю. н. : спец. 12.00.07 „Административное право. Административная деятельность” / В. Р. Волков. М., 1991. 24с.
  53. Волков О. А. Психологическая подготовка слушателей рядового и младшего начальствующего состава милиции в учебных центрах МВД, УМВД : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук: спец. 19.00.06 „Юридическая психология” / О. А. Волков. М., 1987. 19 с.
  54. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский. М. : Педагогика, 1983. Т. 5. 1983. 294 с.
  55. Гаген В. А. Учебник административного права / Гаген В. А. Ростов : Ростов. ун-т, 1919. 261 с.
  56. Гарбер Е. И. Методика профессиографии / Е. И. Гербер, В. В. Козач. Саратов : Саратов. ун-т, 1992. 196 с.
  57. Гастев А. К. Трудовые установки / Гастев А. К. М. : Просвещение, 1973. 130 с.
  58. Геллерштейн С. Г. К вопросу о профессиональной типологии / С.Г.Геллерштейн // Психотехника и психофизиология труда. 1930. №6. С. 489502.
  59. Генов Ф. М. Психологическое обеспечение мобилизационной готовности спортсмена / Генов Ф. М. М. : Физкультура и спорт, 1971. 245 с.
  60. Голованов И. В. Регулирование порядка организации и проведения массовых мероприятий / И В. Голованов // Укрепление общественного порядка и законности в правовом государстве. М. : МВШ МВД СССР, 1990. С.8692.
  61. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України (адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ) : [навч. посіб.] / Гончарук . С. Т. К. : УАВС, 1995. 42 с.
  62. Гостюшин А. Энциклопедия экстремальных ситуаций / Гостюшин А. М.: Зерцало, 1996. 320 с.
  63. Грановская Р. М. Элементы практической психологии /Грановская Р.М. М. : Мысль, 1988. 300 с.
  64. Грицианский П. С. Некоторые вопросы теории социалистического правопорядка / П. С. Грицианский // Труды ун-та Дружбы народов им.П.Лумумбы. М., 1967. Вып. 2. С. 14.
  65. Гуревич К. М. О надежности психофизиологических показателей / К.М.Гуревич // Проблемы дифференциальной психофизиологии. М.: Просвещение, 1969. 326 с.
  66. Гуревич К. М. Профессиональная пригодность и основные особенности нервной системы / Гуревич К. М. М. : Наука, 1992. 120с.
  67. Гуров Г. Я. Азбука защиты от преступников / Гуров Г. Я. Минск : Харвест, 1992. 189 с.
  68. Гусев Н. К. К вопросу об изучении профессий в целях профконсультации / Н.К. Гусев. // Вестник ЛГУ. Л. : ЛГУ, 1935. Вып. 2. С. 56-59.
  69. Данилов В. А. О путях формирования профессионально значимых качеств сотрудников ОВД в ходе профессионального обучения : материалы Всесоюз. науч.-метод. конф. [„Актуальные проблемы профессиональной подготовки кадров в вузах МВД СССР в современных условиях”], (Киев, 1718 апр. 1979 г.)/ КВШ МВД СССР. К. : КВШ МВД СССР, 1979. С.19-24.
  70. Деликатный С. К. Основы профессиональной и психологической подготовки сотрудников личной охраны / Деликатный С. К., ПоловниковаЖ. Ю., Прыгунов П. Я. К. : Інфо-Преса, 1998. 548 с.
  71. Делікатний С. К. Професійно-психологічна підготовка працівників органів внутрішніх справ / С. К. Делікатний // Інформаційний бюлетень РНМЦ МВС України. К., 1995. № 3. С. 5255.
  72. Дементьев Н. В. Участие трудящихся в охране общественного порядка в СССР / Дементьєв Н. В. М. : Акад. МВД СССР, 1960. 119 с.
  73. Дербенев А. П. Психологический аспект действий сотрудников милиции по обеспечению общественного порядка / А. П. Дербенев // Правовое принуждение в борьбе с преступностью. М. : МВШ МВД СССР, 1989. С.107116.
  74. Дисциплінарний статут ОВС : за станом на 22 лют. 2006 р. / Верховна Рада України. Офіц. вид. К. : Парлам. вид-во, 2006. 9 с.
  75. Дифференцированный психофизиологический отбор кандидатов на учебу в специализированные ВУЗы МВД СССР и их дальнейшая профориентация : отчет о НИР № ГР 0386.0187 / [В. А. Варламов, Б.Г.Бовин, Л. Я. Зыбковец и др.]. М., 1990. 110 с.
  76. Доценко О. С. Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 „Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове праве; інформаційне право” / О. С. Доценко. К., 2003. 19с.
  77. Древер Д. Психология труда / Древер Д. М.-Л. : Учпедгиз, 1926. 56с.
  78. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. Минск:Белорус. гос. ун-т, 1976. 173 с.
  79. Дьяченко М. И. Готовность к деятельности в напряженных условиях. Психологический аспект / Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А., ПономаренкоВ. А. Минск : Белорус. гос. ун-т, 1976. 204 с.
  80. Екатерина ІІ. Наказ, данный комиссии о сочинении проекта нового Уложения / Екатерина ІІ СПб., 1893. 28 с.
  81. Елисеев А. П. Конструктивная типология и психодиагностика личности. Практическая психология / Елисеев А. П. Псков : Псков.педагог.ин-т, 1994. 280 с.
  82. Емельянов Б. М. Подготовка работников милиции к обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий : [лекция] / Емельянов Б. М. М. : Акад. МВД РФ, 1992. 16 с.
  83. Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии / Еникеев М.И. М. : Форум, 1996. 488 с.
  84. Еропкин М. И. Управление в области охраны общественного порядка / Еропкин М. И. М. : Юрид. лит., 1965. 215 с.
  85. Журавлин П. К. Особенности использования психологических аспектов в практической деятельности психолога / П. К. Журавлин // Практическая психология и социальная работа. 1999. № 4. С. 812.
  86. Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків : наук.-практ. рекоменд. / [Г.О.Юхновець, В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко та ін.] К. : Нац. акад. внутр. справ України, 1999. 72 с.
  87. Про основи національної безпеки України : за станом на 19 черв. 2003р. / Верховна Рада України. 2003. 214 с.
  88. Про міліцію : за станом на 20 груд. 1990 р. / Верховна Рада України. 1991. 67с.
  89. Зинченко В. П. Анализ деятельности человека-оператора / В.П.Зинченко, Н.И. Майзель // Инженерная психология. М. : Наука, 1964. С. 125130.
  90. Зыбковец Л. Я. Методические рекомендации по отбору сотрудников ОВД в состав миротворческих сил ООН / Зыбковец Л. Я., КалашниковМ. О., Никандрова Л. Р. М. : Акад. МВД РФ, 1996. 10 с.
  91. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности : [учеб. пособие] / Иванова Е. М. М. : Моск. гос. ун-т, 1987. 294 с.
  92. Игитов В. И. О сфере правового регулирования в области обеспечения общественного порядка / В. И. Игитов // Вестник Моск. гос. ун-та. М. : Право. 1964. № 2. С. 4044.
  93. История советской психологии труда: тексты (20-30 гг. XX стол.) / [сост. М.Г. Ярошевский] М. : Моск. гос. ун-т, 1983. 360 с.
  94. Ідейно-патріотичне виховання особового складу внутрішніх військ МВС України та забезпечення його морально-психологічної стійкості в умовах ускладнення оперативної обстановки і масових порушень громадського порядку : [навч. посіб / за заг. ред. С. Т. Полторака]. Харків : РВВ ВІ ВВ МВС України, 2004. 218 с.
  95. Іллюк О. О. Концептуальні основи виховної роботи у військових формуваннях України. / О. О. Іллюк // Честь і закон. К. : „Преса України”, 2002. № 3. 44 с.
  96. Казаков В. Правовой порядок как объект охраны российской милиции / В.Казаков // Право и жизнь. № 11. М. : Акад.. МВД РФ, 1997. С. 24.
  97. Казмиренко В. П. Социальная психология организаций / КазмиренкоВ. П. К. : МЗУУП, 1993. 384 с.
  98. Карпухіна А. М. Психологічні та психофізіологічні шляхи підвищення ефективності діяльності / Карпухіна А. М. К. : Наукова думка, 1990. 20 с.
  99. Кац Г. Минимальные требования к профессиональной грамотности полицейских : [сб.рефератов зарубежных публикаций] / Кац Г. 1979. №39. С. 21.
  100. Китов А. И. Психология управления : [учебник] / Китов А. И. М. : Акад. МВД СССР, 1979. 521 с.
  101. Климов Е. А Психологическое содержание труда и вопросы воспитания / Климов Е. А. М. : Знание, 1986. 80 с.
  102. Климов Е. А. Психология профессионала / Климов Е. А. Воронеж : НПО „МОДЭК”, 1996. 400с.
  103. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / КлимовЕ. А. Ростов н/Д : Феникс, 1996. 512 с.
  104. Ковалев А. Г. О возможностях активной коррекции межличностных отношений / Ковалев А. Г. М. : Наука, 1981. 218 с.
  105. Козлов Ю. М. Административно-правовые отношения /Козлов Ю.М. М.: Юридическая литература, 1976. 184 с.
  106. Козлов Ю. М. Основы советского административного права / Козлов Ю. М. М. : Юридическая литература, 1979. 207 с.
  107. Колодкин Л. М. Проблемы профессиографической работы в системе органов внутренних дел : материалы межведомственного семинара по проблеме [„Модель руководителя органа внутренних дел”], (Москва, 1975) / Акад. МВД СССР. М. : Акад. МВД СССР, 1975. С. 9-21.
  108. Колонтаевский Ф. Е. Организационно-правовые вопросы становления службы милиции общественной безопасности: научно-аналитический обзор / Колонтаевский Ф. Е. М. : Акад. МВД СССР, 1991. 40 с.
  109. Колонтаевский Ф. Е. Организация и совершенс
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины