ПСИХОДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ : ПСИХОДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНО ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛОВ МИЛИЦИИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!



 • Название:
 • ПСИХОДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНО ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛОВ МИЛИЦИИ
 • Кол-во страниц:
 • 204
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ







  ПОЛУДЬОННА НАТАЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА




  УДК: 159+351.745.5




  ПСИХОДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ

  19.00.06 юридична психологія




  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук




  Науковий керівник: Лігоцький
  Анатолій Олексійович
  доктор педагогічних наук, професор



  КИЇВ 2009








  ЗМІСТ





  ВСТУП


  3




  РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади діагностики індивідуально-психологічних властивостей майбутніх працівників оперативних підрозділів міліції.



  14







  1.1. Теорія і практика психодіагностики індивідуально-психологічних властивостей особистості в системі професійного відбору.


  14







  1.2. Теоретичний аналіз професійної діяльності персоналу оперативних підрозділів міліції.


  33







  1.3. Професійна придатність і психологічна готовність майбутніх працівників оперативних підрозділів міліції до діяльності.


  46







  1.4. Професійно важливі якості персоналу оперативних підрозділів міліції, їх структура та діагностика.


  62







  Висновки до першого розділу.


  81




  РОЗДІЛ 2. Оптимізація психодіагностики індивідуально-типологічних властивостей майбутніх працівників оперативних підрозділів міліції.


  83







  2.1. Концептуальні засади психодіагностики індивідуально-типологічних властивостей майбутніх працівників оперативних підрозділів міліції.


  84







  2.2. Методичні засади оптимальної діагностики індивідуально-типологічних властивостей курсантів оперативної спеціалізації в умовах ВНЗ МВС України.


  103







  2.3. Психодіагностика індивідуально-типологічних властивостей майбутніх працівників оперативних підрозділів міліції у ВНЗ МВС України.


  120







  2.4. Психолого-педагогічна ефективність психодіагностики індивідуально-типологічних властивостей курсантів оперативної спеціалізації з позицій теорії провідних тенденцій.


  147







  Висновки до другого розділу.


  156




  ВИСНОВКИ


  158




  ДОДАТКИ


  162




  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  177









  ВСТУП

  Актуальність теми. За сучасних вимог до ефективності діяльності оперативних підрозділів міліції пріоритетного значення набувають завдання удосконалення системи професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання, визначення професійної придатності і психологічної готовності майбутніх працівників до служби на науково обґрунтованих засадах.
  Про актуальність теми свідчать Указ Президента України №199 від 17.02.2004 Про заходи для удосконалення системи вищої освіти в Україні”; Концепція психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ, затверджена рішенням колегії МВС України від 03.02.1997 №2КМ/2; накази МВС України: №010 від 31.05.2001 Про затвердження Інструкції з організації професійного відбору на службу в органах внутрішніх справ України”, №1279 від 30.11.2002 Про затвердження Положення про психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу у ВНЗ МВС України”, №842 від 28.07.2004 Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України”; розпорядження МВС України №37 від 28.02.1998 Про організацію роботи по психологічному відбору кандидатів до вищих навчальних закладів МВС України”.
  За даними працевлаштування та проходження служби випускниками ВНЗ (далі ВНЗ) МВС України за період 2002-2006 р.р. підготовлено 16224 фахівців, з яких 40,5% фахівців кримінальної міліції. Лише за останній рік вибуло з ВНЗ МВС України 976 курсантів (з них за академічну неуспішність 434). Лише 63,0% випускників працюють у підрозділах, до яких були направлені після закінчення навчання. З числа прибулих випускників звільнено 12,5%, серед яких 58,0% за власним бажанням, 33,1% за негативними мотивами, 3,2% через хворобу. За шість місяців 2007 року з органів внутрішніх справ (далі ОВС) звільнено 269 працівників, які прослужили менше трьох років (21,6% на першому році служби, з них половина за негативними мотивами). Наведені дані також свідчать, що особливого значення тема дисертації набуває сьогодні, коли виникає потреба у забезпеченні об’єктивними критеріями для конкурсного відбору на навчання за магістерською освітньо-професійною програмою у ВНЗ МВС України.
  У наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених розглядаються різні аспекти проблеми психодіагностики професійної придатності, у тому числі в системі органів внутрішніх справ та ВНЗ МВС України, зокрема: В.Г.Андросюка, В.І.Барка, Б.І.Беспалова, Б.Г.Бовіна, О.О.Бодальова, В.О.Бодрова, Л.Ф.Бурлачука, К.М.Гуревича, Є.Г.Запорожцева, В.П.Казміренка, Л.І.Казміренко, М.В.Костицького, Я.Ю.Кондратьєва, В.В.Кулагіна, М.В.Макаренка, А.Г.Маклакова, В.С.Медведєва, Є.О.Мілеряна, А.П.Москаленка, О.М.Морозова, М.І.Мягких, І.В.Платонова, І.І.Приходька, Т.І.Рєзніка, В.В.Рибалки, В.М.Синьова, Л.М.Собчик, В.В.Століна, О.В.Шаповалова, С.І.Яковенка та інших.
  У період 1998-2004 р.р. здійснювалися професійна психодіагностика кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МВС України (далі ВНЗ) вітчизняними науковцями В.І.Барком, Т.І.Рєзніком, В.Г.Панком, О.В.Шаповаловим, С.І.Яковенком. Однак дослідження індивідуально-типологічних властивостей в рамках професійної придатності до навчання оперативній спеціалізації до останнього часу не здійснювалися, що й обумовило вибiр теми дисертації.
  Таким чином, актуальність і доцільність дослідження зумовлена низкою науково-теоретичних і практичних чинників, зокрема: методи психодіагностики та інтерпретації даних професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання до ВНЗ МВС України ґрунтуються на різних концепціях; недостатність досліджень професійної придатності і психологічної готовності до професійного навчання оперативним спеціальностям; важливість оптимального виявлення індивідуально-типологічних властивостей курсантів оперативної спеціалізації, що сприятимуть успішному формуванню професійно важливих якостей та ефективному професійному навчанню.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилося у відповідності до Концепції психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ, затвердженої рішенням колегії МВС України №2КМ/2 від 03.02.1997; наказів МВС України: Про затвердження плану додаткових робочих заходів з виконання Розпорядження Президента України Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах” №345 від 05.02.2002, п. 8.4., Прозатвердження тематики пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень у ВНЗ МВС України” №635 від 30.06.2002, п.4.2., Прозатвердження Положення про психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу у ВНЗ МВС України” №1279 від 30.11.2002, №303/1994, №554/1996, №85/2002, №1286/2003, № 1296/2003; розпорядження МВС України №37/1998, вказівкою МВС України від №2019/Фк 04.03.2005 та відповідно до планів науково-дослідницької роботи Київського національного університету внутрішніх справ. Тему дисертаційного дослідження узгоджено з Управлінням планування і координації психолого-педагогічних досліджень Академії педагогічних наук України (протокол №5 від 28.05.2008).
  Мета і завдання дослiдження. Мета роботи полягає у розробці моделі оптимальної психодіагностики індивідуально-типологічних властивостей курсантiв оперативної спеціалізації як основи придатності і психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності. Для досягнення мети поставлені й вирішувалися дослідницькі завдання:
  − здійснити аналіз теорії і практики психодіагностики індивідуально-психологічних властивостей особистості в системі професійного відбору;
  − проаналізувати систему професійно-психологічного відбору працiвникiв оперативних служб міліції з урахуванням об’єктивних умов діяльності;
  − виокремити професійно важливі якості персоналу оперативних служб міліції та обґрунтувати вимоги до індивідуально-психологічних властивостей курсантів з метою прогнозування ефективності професійного навчання;
  − обґрунтувати зміст і структуру психологічної готовності курсантів до професійного навчання і подальшої діяльності в оперативних підрозділах міліції;
  − встановити рiвні розвитку професійно важливих якостей курсантів з урахуванням показників сформованості індивідуально-типологічних властивостей і ефективнiстю професiйного навчання;
  − розробити критерiї оцiнки i прогнозу професійної придатності і психологічної готовності курсантів до навчання оперативній спеціалізації.
  Об’єкт дослiдження система професійно-психологічної діагностики курсантів в умовах вищого навчального закладу МВС України.
  Предмет дослiдження психодіагностика індивідуально-типологічних властивостей майбутніх працівників оперативних підрозділів міліції.
  Методи дослiдження. Для вирішення поставлених завдань та досягнення мети був застосований комплекс методів, що становить оптимальне поєднання елементів теоретизації, емпіричного пізнання та аналізу отриманих даних. Реалізація логічного плану дослідження проводилася за проблемно-пошуковим, аналітичним та експериментальним напрямками.
  Теоретичні методи: класифікація, системний аналіз, порівняння, узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних та нормативних актів МВС України, формально-логічний застосовувалися з метою зіставлення різних точок зору і уточнення окремих понять та психологічних характеристик професійної діяльності оперативних служб міліції, професійно важливих якостей персоналу та індивідуально-психологічних властивостей курсантів.
  Емпіричні методи: експертна оцінка; бесіда; вивчення продуктів діяльності; психодiагностичний метод, що включає: дослідження індивідуально-типологічних властивостей (ІТО оригінальний авторський особистісний тест Л.М.Собчик); тести здібностей (методика Інтелектуальна лабільність” А.Г.Маклакова); комплексні особистісні опитувальники (стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості (СБМДО); тести окремих особистісних рис і вивчення мотиваційно-ціннісної сфери (метод діагностики міжособистісних відношень (ДМВ), МКВ − модифікований Л.М.Собчик варіант методики кольорового вибору М.Люшера; методи виявлення професійно важливих якостей (експертні оцінки, аналіз продуктів діяльності, біографічний метод) використовувалися для отримання емпіричних даних з метою перевірки гіпотези дослідження.
  Методи математичної статистики: якісна та кількісна інтерпретація емпіричних даних, кореляційний і факторний аналіз, регресійний і кластерний аналіз та змістовне узагальнення; візуально-графічний метод використовувалися з метою аналізу результатів експерименту та встановлення кількісних залежностей між показниками.
  Емпіричну базу дослідження становлять результати тестування 326 осіб, серед яких 205 курсанти І, ІІІ і ІV курсів Навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Київського національного університету внутрішніх справ та 121 цивільні студенти юридичного факультету зазначеного університету: І курс 31 особа (після закінчення середньої школи) та 22 особи (з вищою непрофільною освітою і досвідом практичної роботи в оперативних підрозділах міліції); ІІІ курс відповідно 127 і ІV 25 осіб. Визначаючи об’єм вибірки, ми виходили з вимог, які обумовили її репрезентативність. За оцінкою надійності результатів дослідження, ми приймаємо її із похибкою вибірки до 5% (інтервал розподілу на рівні 0,05).
  Надiйнiсть i достовiрнiсть результатiв дослiдження та основних висновків забезпечено: методологічним обґрунтуванням вихідних положень; комплексним пiдходом до проблеми та її рiзностороннiм теоретичним аналiзом; вибором найбільш оптимальної стратегії й тактики психодіагностики на основі теорії провідних тенденцій; адекватністю методів меті і завданням дослідження; використанням комплексу взаємодоповнюючих і стандартизованих методик психодіагностики, валідність і надійність яких доведена; репрезентативною вибiркою дослiджуваних; високим рiвнем компетентностi експертiв; єдністю кількісного та якісного аналізу отриманих емпіричних даних з використанням математико-статистичних методів обробки.
  Теоретико-методологiчну основу дослiдження становлять: фундаментальнi психологiчнi положення про структуру особистостi та її взаємозв’язок з дiяльнiстю (Б.Г.Ананьєв, О.М.Леонтьєв, Б.Ф.Ломов, С.Д.Максименко, С.Л.Рубiнштейн); положення, пов’язанi із визначенням і змiстом структури особистостi (Б.Г.Ананьєв, О.О.Бодальов, В.О.Бодров, В.С.Мерлін, К.К.Платонов, В.В.Рибалка, С.Л.Рубiнштейн, Л.М.Собчик).
  Теоретична база дослідження ґрунтується на наукових ідеях класиків психології, що розкривають діалектичний зв’язок зовнішнього та внутрішнього, біологічного та соціального, об’єктивного та суб’єктивного (Б.Г.Ананьєв, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, С.Д.Максименко, С.Л.Рубінштейн, Б.М.Теплов); пояснюють взаємодію різних рівнів індивідуальності при визначенні індивідуально-особистісної типології (Б.Г.Ананьєв, Л.Ф.Бурлачук, В.С.Мерлін, К.К.Платонов, В.В.Рибалка, Л.М.Собчик), детермінують поведінку людини на основі стійких індивідуально-психологічних властивостей (рис) і нестійких станів (Г.Ю.Айзенк; Р.Кеттелл, К.Г.Юнг,) або системи потреб (М.Люшер, З.Фрейд,); принципи: детермінізму, розвитку та активності, єдностi психiки i дiяльностi (Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, К.К.Платонов, С.Л.Рубiнштейн та iн); системного пiдходу дослідження особистості (Б.Г.Ананьєв, Г.С.Костюк, Є.О.Клімов, Б.В.Кулагін, О.М.Леонтьєв, Б.Ф.Ломов, С.Д.Максименко, В.С.Мерлін, А.В.Петровський, К.К.Платонов, В.В.Рибалка, Г.К.Середа, О.М.Столяренко, В.Д.Шадриков та ін.); системно-структурного пiдходу до аналiзу професiйної дiяльностi (Б.Г.Ананьєв, П.К.Анохін, Є.О.Клiмов, О.О.Крилов, Б.Ф.Ломов, В.С.Мерлін, В.Д.Шадрiков); концепція діагностики готовності до діяльності (Б.Г.Бовін, В.О.Бодров, К.М.Гуревич, Є.О.Клімов, Б.Ф.Ломов, К.К.Платонов, А.В.Петровський, О.М.Столяренко, В.О.Татенко та ін.); оптимальності, комплексності та об’єктивності психодіагностики (Л.Ф.Бурлачук, В.В.Рибалка, Л.М.Собчик). Конкретна реалізація зазначених принципів виражається у соціально-психолого-індивідуальному, діяльнісному і генетичному підходах.
  Організація дослідження. Дослідження здійснювалося протягом 2000-2007 р.р. поетапно: 1) на пошуковому етапі (2000-2002) визначалася наукова проблема, підходи до її вирішення, принципи, методика і гіпотеза дослідження, здійснювалися систематизація, узагальнення та моделювання психологічних вимог до діяльності в системі МВС України; 2)на експериментальному етапі (2003-2005) вивчалися концепції психодіагностики індивідуально-психологічних якостей особистості у професійному відборі, розроблялася модель оптимальної діагностики індивідуально-типологічних якостей майбутніх фахівців оперативних служб міліції в умовах ВНЗ МВС України, а також визначався ступінь розвинутості професійно важливих якостей, що диференцiюються за рівнями успiшності діяльності та сформованості індивідуально-психологічних властивостей, обґрунтовувалися вимоги до стійких індивідуально-типологічних властивостей курсантів з метою прогнозування професійної придатності і психологічної готовності до діяльності; 3) на узагальнюючому етапі (2006-2007) формулювалися висновки, здійснювалася апробація та впровадження результатів, визначалися подальші перспективи дослідження.
  Наукова новизна одержаних результатів зумовлена характером обраної теми та підходом до її дослідження й сукупністю поставлених завдань, засобів їх розв’язання. Автором сформульовано положення та висновки, що мають важливе теоретичне і практичне значення, зокрема,
  вперше:
  розроблена модель індивідуально-типологічних властивостей курсантів оперативної спеціалізації ВНЗ МВС України, що ґрунтується на цілісному розумінні особистості з позицій теорії провідних тенденцій та врахуванням об’єктивних умов професійної діяльності;
  визначено алгоритм оцiнки і дiагностичні критерії прогнозування професiйної придатності та психологічної готовності до діяльності курсантів оперативної спеціалізації;
  удосконалено:
  методологічний підхід щодо психодіагностики індивідуально-типологічних властивостей курсантів оперативної спеціалізації в умовах ВНЗ МВС України;
  дістало подальший розвиток:
  підходи до визначення рiвнів розвитку професійно важливих якостей курсантів оперативної спеціалізації з урахуванням показників сформованості індивідуально-типологічних властивостей;
  прикладні методи психодіагностики індивідуально-типологічних властивостей курсантів оперативної спеціалізації, що базуються на цілісному розумінні особистості з позицій теорії провідних тенденцій.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні системи професійно-психологічного відбору як передумови: максимально повного визначення професійно важливих якостей у процесі психологічного супроводження в умовах ВНЗ МВС України; оптимізації навчально-виховного процесу підготовки фахівця за двоступеневою освітньо-професійною програмою; наданні психологічної консультації у професійному виборі; визначенні психологічної готовності курсантів до майбутньої діяльності в оперативних підрозділах ОВС.
  Результати дисертаційного дослідження враховані при підготовці методичних рекомендацій з професійно-психологічного відбору кандидатів до вступу на навчання:
  1) до училищ професійної підготовки працівників міліції, що впроваджено в практичну діяльність вказівкою МВС України №2019/Фк від 04.03.2005 Про порядок здійснення професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в органи внутрішніх справ” (акт впровадження Центру практичної психології при МВС України від 10.05.2007);
  2) до ВНЗ МВС України, вказівка МВС України № 15011/Лб від 26.12.2004 (акт впровадження Центру практичної психології при МВС України від 10.05.2007).
  Методичні рекомендації Оптимізація системи психологічного відбору абітурієнтів на навчання у ВНЗ МВС України, що ґрунтується на багатомірному розумінні особистості з позицій теорії провідних тенденцій та врахуванням об’єктивних умов професійної діяльності оперативних підрозділів міліції з метою прогнозування професійної придатності і психологічної готовності до навчання” використовуються при викладанні навчальних дисциплін Професійна орієнтація та професійний відбір” і Організація та здійснення психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України” у Київському національному університеті внутрішніх справ (акт впровадження Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки психологічної служби КНУВС від18.05.2007).
  Особистий внесок здобувача. Усі сформульовані положення та висновки є результатом особистих досліджень автора. У наукових пропозиціях Відбір кадрів на службу до органів внутрішніх справ з виявленням мотиваційних характеристик кандидатів” написаних у співавторстві, автору належить 88% змісту (запропонована методика психодіагностики індивідуально-типологічних властивостей курсантів оперативної спеціалізації ВНЗ МВС України).
  Апробацiя результатiв дисертації. Матеріали дисертаційного дослідження доповідались на 8-ми конференціях: мiжнародних науково-практичних конференціх: Iдея правової держави: iсторiя i сучасність” (м.Луганськ, 25-26.04.2001); Організація та психологічне супроводження виховної роботи зі слухачами та курсантами вищих навчальних закладів спецслужб і правоохоронних органів України” (м.Київ, 21-22.04.2004); Гуманітарно-технічна еліта і управління великими соціальними системами″ (м.Харків, 26-27.05.2004); Сучасні освітні технології у вищій школі” (м.Київ, 1-2.11.2007); Четверті ірпінські міжнародні науково-педагогічні читання Проблеми гуманізації навчання у вищому закладі освіти” (м.Ірпінь, 24-25.05.2006); всеукраїнських науково-практичних конференцiях: Сучасний стан вищої освiти в Українi: проблеми та перспективи” (м.Київ, 24-25.05.2000); Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України” (м.Київ, 26.10.2007); мiжвузiвській науково-методичній конференцiї Формування культури професійної мови фахівця: теорія і практика” (м.Донецьк, 24-25.01.2003).
  Публікації.
  1. Полудьонна Н.С. Психолого-педагогiчнi фактори успiшної пiдготовки кадрiв для системи ОВС України / Н.С. Полудьонна // Зб. наук. праць Iн-ту психологiї iм. Г. С.Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. К. : ЗАТ НЕВТКС”, 2000. Т. ІІ. Ч. 6. С. 168171.
  2. Полудьонна Н.С. Теоретичнi пiдходи до конструювання моделi особистостi правоохоронця / Н. С. Полудьонна // Зб. наук. праць Iн-ту психологiї iм. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка К. : ЗАТ НЕВТКС”, 2001. Т. ІІІ. Ч. 5. С. 165171.
  3. Полудьонна Н.С. Психологічний аналіз професійної діяльності персоналу ОВС / Н.С. Полудьонна // Социальные технологии : Актуальные проблемы теории и практики : Междунар. межвуз. сборник научн. работ. Вып. 22. Киев Москва Одесса Запорожье, 2004. С. 236245.
  4. Полудьонна Н. С. Сучасні концепції системи діагностики індивідуально-психологічних якостей персоналу ОВС / Н.С. Полудьонна // Социальные технологии : Актуальные проблемы теории и практики : Междунар. межвуз. сборник научн. работ. Вып. 23. Киев Москва Одесса Запорожье, 2004. С. 243251.
  5. Полудьонна Н.С. Прiоритетнi напрямки пiдготовки фахівців / Н.С.Полудьонна // Сучасний стан вищої освiти в Українi : проблеми та перспективи : Мат-ли Всеукр. наук.-метод. конф, м. Київ, 24-25 травня 2000 р. К. : ВЦ Київський університет”, 2000. С. 465466.
  6. Полудьонна Н.С. Культурна компонента структурно-психологiчної моделi професiйного спiлкування працiвникiв ОВС / Н.С. Полудьонна // Формування культури професійної мови фахівця : Мат-ли Мiжвуз. наук.-педагог. конф., м. Донецьк, 24-25 січня 2003 р. Донецьк : ДІВС, 2003. С.117121.
  7. Відбір кадрів на службу до органів внутрішніх справ з виявленням мотиваційних характеристик кандидатів : Наук. пропозиції / Н. С. Полудьонна, О.А. Лупало, Ю. Б. Ірхін та ін.; За ред. проф. О. М. Джужі. К. : Київський нац. ун-т внутрішніх справ, 2007. 76 с.
  Структура дисертацiї. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, що включають вісім підрозділів, 18 таблиць і шість рисунків, висновків, 13 додатків на 16 сторінках, списку використаних джерел (265 найменувань) на 27 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 204 сторінки, з них загальний обсяг тексту 161 сторiнка.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Результати дослідження засвідчили оптимальність оцінки індивідуально-типологічних властивостей курсантів на основі запропонованої психодіагностичної моделі, що базується на багатомірному розумінні особистості з позицій теорії провідних тенденцій. Обґрунтування гіпотези, мети і завдань дослідження сприяли вибору оптимальної моделі психодіагностики особистості курсантів ВНЗ МВС України, що дозволяє із достатнім ступенем достовірності кількісно і якісно виявляти стійкі взаємозв’язки між індивідуально-типологічними властивостями, професійно важливими якостями і ефективнiстю професiйного навчання, а саме:
  1. У психодіагностиці індивідуально-психологічних властивостей особистості застосовуються методики високого рівня формалізації і малоформалізовані, що засновані на трьох основних методичних підходах: об’єктивному, суб’єктивному і проективному. Основне завдання психодіагностики вбачається у оптимальному поєднанні різних підходів. Професійно-психологічний відбір на навчання доцільно здійснювати у три етапи: з’ясування ступеня професійної придатності до навчання; визначення ступеня психологічної готовності до виконання професійних дій (тобто багаторазово повторювана протягом терміну навчання оцінка, так званий пролонгований відбір); аналіз результатів попередніх етапів і виявлення додаткових характеристик.
  2. Оперативно-службова діяльність персоналу кримінальної міліції є професійною, інтелектуально-практичною з елементами державної мiлiтаризованої служби, що характеризується: підвищеною активністю особистості внаслідок інтенсивних фізичних та психологічних навантажень, з високим ступенем правової регламентації, владними повноваженнями, конспіративним характером більшості заходів, наявністю небезпеки і ризику, персональною відповідальністю за прийняття рішень; тривалим перебуванням у стані психічного напруження; нелімітованістю робочого дня з ламаним” графіком роботи; жорсткими часовими обмеженнями вирішення професійних задач; підвищеною соціальною відповідальністю за професійні помилки; високими вимогами до навичок професійного спілкування (в умовах правового регулювання), конфліктністю більшості дій.
  Професійно-психологічний відбір на службу до ОВС має дві складові соціально-психологічну і психодіагностичну. Професійна психодіагностика це системний аналіз особистості кандидата, що здійснюється з метою визначення стану, ступеня розвитку стійких якостей особистості, які визначаються вимогами професійної діяльності персоналу оперативних служб міліції та сприяють успішному оволодінню нею. На ефективнiсть професійної дiяльностi персоналу суттєвий вплив мають зовнiшнi (соцiально-економiчні, соцiально-полiтичні, соцiально-психологiчні, педагогiчні й кримiногенні зміни у суспільстві; службово-функцiональнi суб’єкт-об’єктні вiдносини; великий обсяг і різноманітність оперативних завдань та дій) та внутрiшнi фактори (професійна придатність, рiвень професійної пiдготовленостi, ступінь розвиненості професійно важливих якостей).
  3. Професійно важливими якостями персоналу оперативних підрозділів міліції є: інтелектуальні, пізнавальні і комунікативні, домінантно-лідерські, якості психологічної стійкості, розвинена інтуїція, активність, креативність. Вони не є постійними у часі, мають ієрархічну структуру, у якій може здійснюватися їхня компенсація за рахунок вольових зусиль із підключенням резервних можливостей. Психодіагностичну модель курсанта доцільно створювати на основі соціально-психолого-індивідуального, діяльнісного та генетичного підходу, що містить достатньо повний перелік особистісних рис, якостей, процесів та професійних вимог. На основі провідної тенденції, можна побудувати модель прогнозування професійної придатності курсанта, яка визначається співвідношенням стійких властивостей особистості і вимог професійної діяльності.
  4. Психологічна готовність до діяльності це система якостей, що зумовлює стан налаштованості та змобілізованості психіки на подолання труднощів професійного навчання, що забезпечують результативність та якість, адекватні його значущості та складності. Її компонентами є: мотиваційний, операційно-діяльнісний, когнітивний та особистісний. Психологічна готовність забезпечується не стільки їх наявністю, скільки рівнем розвитку. Індивідуально-особистісну типологію при визначенні психологічної готовності курсанта до діяльності доцільно будувати на протиставленні ортогональних властивостей: інтроверсія-екстраверсія, тривожність-агресивність, лабільність-ригідність, сензитивність-спонтанність.
  5. Діагностичний висновок щодо рівня розвитку професійно важливих якостей з урахуванням показників сформованості індивідуально-типологічних властивостей є основою для прогнозу професійної придатності курсантів до навчання оперативній спеціалізації. Розроблена психодіагностична модель особистості дозволяє ранжувати курсантів за групами: придатні (висока інтелектуальна лабільність, добра і дуже добра здібність до навчання, висока і добра критеріальна поведінка у навчальній діяльності; високий рівень мотивації; стабільність і збалансованість провідних тенденцій; висока соціальна активність і комунікабельність), умовно придатні (добра і задовільна здібність до навчання, низька мотивація, провідні тенденції вирізняються високою варіативністю взаємозв’язків і такою ж варіативністю критеріальної поведінки), професійно непридатні (низька лабільність і незадовільна здібність до навчання, низька мотивація, висока тривожність, конформність і залежність).
  6. Типологічна модель курсантів базується на цілісному розумінні особистості з позицій теорії провідних тенденцій. Розроблені та обґрунтовані критерії оцінки рівня розвитку індивідуально-типологічних властивостей курсантів (Σхіаі) і визначення діагностичного критерію професійної придатності (Кп) для прогнозу готовності до навчання, що ґрунтуються на формулах лінійного регресійного аналізу із врахуванням похибки на рівні значимості р≤0,05. Діапазон коефіцієнту прогнозу наступний: І рівень (придатні) висока готовність 1<Кп<2; ІІ рівень (умовно придатні) проміжна готовність 0<Кп<1; ІІІ рівень (професійно непридатні) низька готовність Кп<0.
  Результати дисертаційного дослідження засвідчили можливість діагностики залежності між індивідуально-типологічними стійкими тенденціями особистості і рівнем розвитку професійно важливих якостей та успішністю навчання, що може слугувати основою для прогнозування професійної придатності і психологічної готовності курсантів до навчання.

  Дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Подальші дослідження можливі у напрямках створення україномовних тестів, розвитку і формування професійно важливих якостей, удосконалення технологій становлення особистості професіонала.










  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Адаптація випускників вищих навчальних закладів МВС України до службової діяльності: психолого-педагогічні рекомендації / [В.Г.Андросюк, Л.І.Казміренко, І.Г.Кириченко та ін.] К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. 48 с.
  2. Агафонов Ю.А. Психология и педагогика в деятельности сотрудников органов внутренних дел: [учебник] / Ю.А.Агафонов. Краснодар: Краснодарский юрид. институт, 1996. − 157 с.
  3. Айзенк Г. Проверьте свои способности / Ганс Юрген Айзенк; [пер. сангл. А.Н.Лука, И.С.Хорола]. М.: ГПО ТАМП, РИБ Образ, І99І. І44 с.
  4. Акимова М.К. Интеллект как динамический компонент в структуре способностей: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора психол. наук: спец. 19.00.01 Общая психология” / М.К.Акимова. М., 1999. 28 с.
  5. Анастази А. Психологическое тестирование / Анна Анастази [под ред. К.М.Гуревича, В.И.Лубовского]. М.: Педагогика, 1982. − 320 с. − (В 2-х книгах; кн. 1).
  6. Ананьев Б.Г. Психологическая структура личности и ее становление в процессе индивидуального развития / Борис Герасимович Ананьев. СПб.: Питер, 2000. 480 с. С. 48-54. (Психология личности в трудах отечественных психологов: Хрестоматия).
  7. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Борис Герасимович Ананьев. СПб.: Питер, 2001. 288 с.
  8. Андросюк В.Г. Екстремальна ситуація: діяти обережно / В’ячеслав Георгійович Андросюк // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. 1996. № 2. С. 191.
  9. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Юхновець Г.О. Які якості вимагаються від працівника міліції: методологічні засади розробки професіограм та кваліфікаційних характеристик / В.Г.Андросюк, Л.І.Казміренко, Г.О.Юхновець // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. − 1996. № 1. С.105-115.
  10. Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы / Петр Кузьмич Анохин. М.: Наука, 1978. 340 с. (Избранные труды).
  11. Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз: система основных понятий / Александр Федорович Ануфриев. М.: МГУ, 1995. − 112 с.
  12. Анцыферова Л.И. Исследование личности в динамике: некоторые итоги / Людмила Ивановна Анцыферова // Психологический журнал. − 1992. № 5. С. 12-16.
  13. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования / Александр Григорьевич Асмолов. М.: МГУ, 1984. 104 с.
  14. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. (Опыт системного исследования) / Виктор Григорьевич Афанасьев. М.: Политиздат, 1968. 384с.
  15. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология: [учеб. пособие для вузов] / Александр Маркович Бандурка, Валерий Анатольевич Друзь. Х.: изд-во Ун-та внутренних дел, 1997. 353 с.
  16. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления / А.М.Бандурка, С.П.Бочарова, Е.В.Землянская. Х.: Фортуна-Пресс, 1998. 464 с. (Учебное издание).
  17. Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності. Загальна частина: [навчальний посібник] / Борис Іванович Бараненко; за ред. Е.О.Дідоренка, Я.Ю.Кондратьєва (МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України). Луганськ: РВВ ЛАВС, 2003. 272 с.
  18. Барко В.І., Панок В.Г., Шаповалов О.В. Психологічна діагностика здібностей особистості до навчання у вузі / В.І.Барко, В.Г.Панок, О.В.Шаповалов // Практична психологія та соціальна робота. − 1998. − № 9. − С. 27-31.
  19. Барко В.И., Шаповалов А.В. Психологическая готовность к обучению в вузе МВД: новый взгляд / Вадим Иванович Барко, Александр Владимирович Шаповалов // Психопедагогика в правоохранительных органах, 1999. № 2. С. 56-61.
  20. Барко В.І., Шаповалов О.В. Методика визначення мотиваційно-інтелектуальної готовності до навчання у вузі МВС (версія 2) / Вадим Іванович Барко, Олександр Володимирович Шаповалов. − К.: НАВСУ. − 1999. − 24 с.
  21. Барко В.I. Професiйний вiдбiр кадрiв до органiв внутрiшнiх справ (психологiчний аспект): [монографiя] / Вадим Іванович Барко. К.: Нiка-Центр, 2002. 296 с.
  22. Барко В.І., Рєзник Т.І. Психологічний зміст труднощів у навчанні студентів-першокурсників / В.І.Барко, Т.І.Рєзник // Практична психологія та практична робота. − 2002. №1. С. 9 - 12.
  23. Барах Д.Н. Административное право: [учебник для вузов] / Демьян Николаевич Барах. М.: Щит, 1997. 355 с.
  24. Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению, или как определить организаторские и коммуникативные качества личности / Анатолий Васильевич Батаршев. М.: ВЛАДОС, 1999. 176 с. (Учебное издание).
  25. Безносов С.П. Особенности деятельности сотрудников органов внутренних дел / Сергей Петрович Безносов // Психологическое обеспечение трудовой деятельности / [под ред. А.А.Крылова]. Л.: изд-во ЛГУ, 1987. − С.21-27. (Экспериментальная и прикладная психология; вип. 12).
  26. Белов В.М. Исследование и моделирование динамики характеристик личности (по данным долговременного наблюдения от года до десяти лет): автореф. дис. на соискание ученой степени доктора мед. наук: спец. 14.00.09 Педиатрия” /В.М.Белов / Институт кибернетики. К., 1986. 32 с.
  27. Белик Я.Я. Психическая саморегуляция в экстремальных условиях деятельности: [научно-аналитический обзор] / Я.Я.Белик. М.: Академия МВД СССР, 1988. 48 с.
  28. Беспалов Б.И. Психодиагностика профессионально важных качеств и профотбор диспетчеров / Борис Иванович Беспалов // Вестник МГУ. 1998. № 3. − С. 43-79. (Серия 14 Психология”)
  29. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности / Вадим Моисеевич Блейхер, Леонид Фокич Бурлачук. К.: Вища школа, 1978. 142 с.
  30. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология: руководство для врачей и медицинских психологов / В.М.Блейхер, И.В.Крук, С.Н.Боков. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 448 с. (Учебное издание).
  31. Бовин Б.Г. Проведение психологического отбора в высшие школы милиции на основе определения интеллектуально-мотивационной готовности к обучению / Борис Григорьевич Бовин. М.: Лаборатория медицинских проблем МВД России, 1989. − 127 с.
  32. Бовин Б.Г., Калашников М.О., Лебедев А.Н., Носков В.А., Савченко В.И., Чумаков В.В. Методические рекомендации по психологическому отбору абитуриентов и сопровождению курсантов высших школ милиции / Б.Г.Бовин, М.О.Калашников, А.Н.Лебедев, В.А.Носков, В.И.Савченко, В.В.Чумаков. М.: МВД России, Научно-исследовательский центр проблем медицинского обеспечения, 1995. − 96 с.
  33. Бовин Б.Г., Калашников М.О. Методические рекомендации по психологическому изучению и отбору кандидатов в оперативные подразделения органов внутренних дел / Б.Г.Бовин, М.О.Калашников. М.: МВД России, Научно-исследовательский центр проблем медицинского обеспечения, 1994. − 122 с.
  34. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика / А.А.Бодалев, В.В.Столин. СПб.: Речь, 2002. 440 с. (Учебное издание).
  35. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком / Алексей Александрович Бодалев. М.: изд-во МГУ, 1982. 199 с. (Учебное издание).
  36. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности / В.А.Бодров. М.: ПЕР СЭ, 2001. 511 с.
  37. Борисова Е.М., Логинова Н.А. Индивидуальность и профессия / Е.М.Борисова, Н.А.Логинова. М.: Знание, 1991. − № 11. − 80 с. (Серия Педагогика и психология”)
  38. Боченков А.А., Глушко А.Н., Науменко Е.Б. Методология и принципы комплексной психологической оценки профессиональной пригодности военных специалистов / А.А.Боченков, А.Н.Глушко, Е.Б.Науменко // Военно-морской журнал. 1994. № 11. С. 41 - 44.
  39. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности: понятийный аппарат и методы исследования: дис. (в виде научного доклада) на соискание научной степени доктора психол. наук: спец. 19.00.01 Общая психология” / Л.Ф.Бурлачук. К., 1989. 38 с.
  40. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности / Леонид Фокич Бурлачук (Учебное издание). К.: Здоров’я, 1989. 165 с.
  41. Бурлачук Л.Ф., Савченко С.П. Психодиагностика (психодиагностический инструментарий и его применение в условиях социальных служб) / Л.Ф.Бурлачук, С.П.Савченко. К.: А.Л.Д., 1995. 100 с.
  42. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию / Леонид Фокич Бурлачук К.: Ника-Центр, 1997. 128 с. (Учебное издание; серия Мастера психологии”)
  43. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике / Леонид Фокич Бурлачук, Сергей Маратович Морозов (изд-ние 2-е, переработанное, дополненное; серия Мастера психологии”). СПб.: Питер, 2000. 528 с.
  44. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [учебник для вузов] / Леонид Фокич Бурлачук (серия Мастера психологии”). СПб: Питер, 2006. 351 с.
  45. Васильев В.Л. Юридическая психология / Владислав Леонидович Васильев (изд-ние 3-е, дополненное и переработанное; серия Учебние нового века”). СПб.: Питер, 2000. 624 с.
  46. Відбір кадрів на службу до органів внутрішніх справ з виявленням мотиваційних характеристик кандидатів: [наук. пропозиції] / Н.С.Полудьонна, О.А.Лупало, Ю.Б.Ірхін та ін.; За ред. проф. О.М.Джужі. К.: Київський нац. ун-т внутрішніх справ, 2007. 76 с.
  47. Войтко В.И., Гильбух Ю.З. О некоторых основных понятиях психодиагностики / В.И.Войтко, Ю.З.Гильбух // Вопросы психологии. 1976. № 4. С. 24.
  48. Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность / Эльвира Анатольевна Голубева. Дубна: Феникс +, 2005. 511 с.
  49. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: [учеб. пособие] / Дмитрий Сергеевич Горбатов. Самара: БАХ-РАХ-М, 2000. 248 с.
  50. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований: [учеб. пособие] / Владимир Григорьевич Гречихин. М.: изд-во МГУ, 1988. 232 с.
  51. Григоренко И.И., Губаренко А.В., Дубич С.Я., Мурзин А.Б. Психофизиологические основы профориентации и профотбора / И.И.Григоренко, А.В.Губаренко, С.Я.Дубич, А.Б.Мурзин (Учебное издание). Днепропетровск: Либри, 1989. 55 с.
  52. Грибенюк Г.С. Мотиваційна готовність курсантів і слухачів вищого військового навчального закладу до професійної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 20.02.02 Військова педагогіка та психологія” / Г.С.Грибенюк. К., 1997. 18 с.
  53. Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы / Константин Маркович Гуревич (Учебное издание). М.: Наука, 1970. 272 с.
  54. Гуревич К.М. Что такое психологическая диагностика / Константин Маркович Гуревич. М.: Знание, 1985. 80 с.
  55. Гуревич К.М., Горбачева Е.И. Умственное развитие школьников: критерии и нормативы / К.М.Гуревич, Е.И.Горбачева. М.: Знание, 1992. − 80с.
  56. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія: [навчальний посібник] / С.Д.Гусарєв, О.Д.Тихомиров. К.: ВІРА-Р, 1999. 506 с.
  57. Декларация о полиции // Забезпечення органами внутрішніх справ міжнародно-правових стандартів прав людини при охороні громадського порядку: [науково-практичний, документально-джерельний та навчально-методичний комплекс] / відп. редактори Ю.І.Римаренко, Я.Ю.Кондратьєв, Ю.С.Шемшученко (Праці Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у трьох частинах; частина друга, частина третя). К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. С. 122.
  58. Деркач А.А., Зазыкин В.Г. Профессиональная деятельность в особых и экстремальных условиях (психолого-акмеологические основы) / А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин. М.: РАГС, 1998. 214 с.
  59. Деркач А.А., Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования / А.А.Деркач, Р.Лазарус // Эмоциональный стресс / [под ред. Л.Леви]. Л.: Медицина, 1970. 142 с.
  60. Диагностика способностей и личностных черт учащихся в учебной деятельности / [под ред. В.Д.Шадрикова]. Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 1989. 220 с.
  61. Дикая Л.Г. Психологические проблемы профессиональной деятельности / Лариса Григорьевна Дикая // Психологические проблемы деятельности в особых условиях / [отв. ред. А.Н.Занковский]. М.: Наука, 1991. 168 с. − С. 37 - 49.
  62. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України [Офіційне видання]. К.: МВС України, 2006. 287 с.
  63. Доповідна записка щодо працевлаштування та проходження служби випускниками вищих навчальних закладів МВС України 2002-2006 р.р. від 29.05.2007 р.
  64. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / Владимир Николаевич Дружинин (издание 2-е, дополненное; серия Учебник нового века”). СПб.: Питер, 1999. 368 с.
  65. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология / Владимир Николаевич Дружинин (издание 2-е, дополненное; серия Учебник нового века”). СПб.: Питер, 2000. 320 с.
  66. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы / Михаил Иванович Дьяченко, Лев Александрович Кандыбович (Учебное издание; 3-е, переработанное и дополненное). Минск: Харвест, 1993. 368 с.
  67. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий / Марина Сергеевна Егорова. М.: Планета детей, 1997. 328 с.
  68. Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодиагностика личности: [научно-учебное издание] / Олег Павлович Елисеев; под ред. В.Н.Панферова. Псков: изд-во Псковского областного института усовершенствования учителей, 1994. 280 с.
  69. Жалинский А.Э. Профессиональная деятельность юриста: [учеб. пособие] / Альфред Эрнестович Жалинский. М.: БЕК, 1997. 330 с.
  70. Закон України Про міліцію” від 20.12.1990 №565-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 4.
  71. Закон України Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 №2135-ХІІ / Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22.
  72. Закон України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.1993 №3341-ХІІ / / Відомості Верховної Ради України. 1992. №6.
  73. Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ при виконанні обов’язків: [науково-практичні рекомендації] / Г.О.Юхновець, В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко та ін.; за ред М.І.Ануфрієва, Я.Ю.Кондратьева. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. 72 с.
  74. Запорожцев Є.Г. Психологічні особливості діяльності керівника органів внутрішніх справ України: автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 19.00.06 Юридична психологія” / Є.Г.Запорожцев / Національна академія внутрішніх справ України. К., 2000. 20 с.
  75. Збірник основних документів для вступу до Національного університету внутрішніх справ України [за ред. Є.М.Моісеєва]. К.: Вид-во КНУВС, 2006. 103 с.
  76. Звоников В.М., Пономаренко В.А., Цуварев В.И. К вопросу о психологическом отборе профессионалов / В.М.Звоников, В.А.Пономаренко, В.И.Цуваев // Психологический журнал, 1998. Т. 9. № 3. С. 93 - 97.
  77. Иванова Е.М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности / Елена Михаловна Иванова (Учебное издание). М.: изд-во МГУ, 1987. 208 с.
  78. Иванова Е.М. Психотехнология изучения человека в трудовой деятельности: [учебно-методическое пособие] / Елена Михаловна Иванова. М.: Изд-во МГУ, 1992. 94 с.
  79. Іванова О. В. Оціночні еталони як засіб діагностики індивідуально-психологічних властивостей особистості: автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 Педагогічна психологія” / О.В.Іванова. К., 1999. 19 с.
  80. Инженерная психология в военном деле / В.М.Ахутин, Г.М.Зараковский, Б.А. Королев и др. [под ред. Б.Ф.Ломова]. М.: Воениздат, 1983. 224 с.
  81. Интегральная индивидуальность человека и ее развитие [под ред. Б.А.Вяткина]. М.: ИП РАН, 1999. − 167 с.
  82. Иовлев Б.Б., Тонконогий И.М. Психодиагностика как задача распознания образов / Б.Б.Иовлев, И.М.Тонконогий // Вопросы диагностики психологического развития. Таллин: НИИ Педагогики, 1974. − С. 21 - 27.
  83. Ірхін Ю.Б. Організація та здійснення психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України: [навчальний посібник] / Юрій Борисович Ірхін. К.: РВЦ НАВСУ, Київський юридичний інститут, 2005. 164 с.
  84. Історія філософії України: [підручник] / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. К.: Либідь, 1994. 413 с.
  85. Iщенко Ю.В. Державна служба та особливостi її проходження в ОВС: автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 Конституційне право” / Ю.В.Іщенко. К., 1995. 20 с.
  86. Кабанов М.М. Реабилитация психических больных / М.М.Кабанов. Л.: Медицина, 1978. 232 с.
  87. Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений / Моисей Самойлович Каган. М.: Издательство политической литературы, 1988. 316 с.
  88. Капустина А.М. Социально-психологическая диагностика профессиональных качеств личности: автореф. дис. на соискание научной степени канд. психол. наук: спец. 19.00.05 Социальная психология” / А.М.Капустина. Л.: ЛГУ, 1985. 26 с.
  89. Карпов А.В. Психологический анализ трудовой деятельности: [учебное пособие] / Анатолий Викторович Карпов. Ярославль: Ярославский университет, 1988. 77 с.
  90. Карнышов А.Д., Иванова Е.А. Психология деятельности и управления: [учебное пособие] / А.Д.Карнышов, Е.А.Иванова. Иркутск: ИТЭА, 2001. 188 с.
  91. Карикова И.В. Психологические проблемы профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел к действиям в экстремальных условиях / Ирина Викторовна Карикова // Психопедагогика в органах внутренних дел. − 2000. № 1 (13). − С. 43-47.
  92. Климов Е.А. Психология профессионала: [избранные психологические труды] / Евгений Александрович Климов. Воронеж: НПО МОДЭК, 1996. − 400 с.
  93. Климов Е.А. Введение в психологию труда: [учебник для студ. вузов] / Евгений Александрович Климов. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. − 350 с.
  94. Кондратьєв Я.Ю. Загальна характеристика психологічного забезпечення оперативно-службовової діяльності органів внутрішніх справ: [лекція] / Ярослав Юрійович Кондратьєв. К.: НАВСУ, 1999. 39 с.
  95. Концепція програми Народ і міліція партнери”: [науковий проект] / МВС України, НАВСУ; за ред. Я.Ю.Кондратьєва. К.: МВС України, 1999. 18 с.
  96. Конфліктологія: [навч.-методичний посібник] / МВС України, НАВСУ; за заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва / Б.І.Бараненко, Л.І.Казміренко, Д.О.Александров, Г.О.Юхновець, В.Г.Андросюк. К., 2003. 143 с.
  97. Конюхов Н.И. Словарь-справочник практического психолога [Текст] / Н.И.Конюхов. Воронеж: МОДЭК, 1996. 224 с.
  98. Корнилова Т.В., Григоренко Е.Л. Сравнение личностных особенностей российских и американских студентов (по опроснику А.Эдвардса) / Т.В.Корнилова, Е.Л.Григоренко // Вопросы психологии, 1995. № 5. С. 108 - 115.
  99. Коротеев Т.Л., Чернышов А.П. Профессиональная пригодность и способности обучаемого / Т.Л.Коротеев, А.П.Чернышов // Психологический журнал. − 1999. Т. 10. № 3. С. 62.
  100. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного психологічного відбору: [навч. посібник] / Микола Степанович Корольчук, Валентина Миколаївна Крайнюк. К.: Ніка-Центр, 2006. 532 с.
  101. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: [навч. посібник] / Микола Степанович Корольчук, Валентина Миколаївна Крайнюк. К.: Ніка-Центр, 2006. 576 с.
  102. Костина Л.Н. Использование психограмм сотрудников ОВД в психологическом обеспечении подготовки курсантов и слушателей МВД России к профессиональной деятельности / Людмила Николаевна Костина // Психопедагогика в органах внутренних дел. − 2000. № 1 (13). − С. 63 - 66.
  103. Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические проблемы / Михаил Васильевич Костицкий. К.: Вища школа, 1990. 259 с.
  104. Костюк Г.С. Избранные психологические труды / Григорій Силович Костюк. М.: Педагогика, 1988. 304 с.
  105. Коссов Б.Б. Личность: теория, диагностика и развитие: [учебно-метод. пособие для высших учеб. заведений] / Борис Борисович Коссов. М.: Академический проект, 2000. 240 с.
  106. Концепція психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ, затвердженої рішенням колегії МВС України від 03.02.1997 №2КМ/2 (Загальна частина).
  107. Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця [Текст] / Юрій Михайлович Краснобокий. К.: Науковий світ, 2000. 83 с.
  108. Крутецкий В.А. Психология математических способностей / Вадим Андреевич Крутецкий (Учебное издание). М.: Наука, 1968. − 431 с.
  109. Кузнецова И.В. Учет индивидуальных свойств личности в процессе подготовки и принятия решения о выборе профессии / Ирина Владимировна Кузнецова // Диагностика познавательных способностей: Межвузовский сборник научных трудов. Ярославль: ЯГПИ им. К.Д.Ушинского, 1986. 152 с.
  110. Кулагин В.В. Основы профессиональной психодиагностики / Виктор Владимирович Кулагин (Учебное издание). М.: Медицина, 1984. 216 с.
  111. Кулагин В.В., Сергеев С.Т. Типологический подход к исследованию проблемы профотбора / В.В.Кулагин, С.Т.Сергеев // Психологический журнал. − 1989. Т. 10. № 1. С. 62 - 64.
  112. Купер К. Индивидуальные различия / Колин Купер; [пер. с англ. Т.М.Марютиной; под ред. И.В.Равич-Щебро]. М.: Аспект Пресс, 2000. 527 с.
  113. Лазарев В.С. Проблемы понимания психического развития в культурно-исторической теории деятельности / Валерий Семенович Лазарев // Вопросы психологии. − 1999. № 3. С. 26 - 31.
  114. Левин В.М., Рутенбург Е.С. Профессиональная ориентация и врачебная профессиональная консультация подростков / В.М.Левин, Е.С.Рутенбург. Ленинград: Медицина, 1977. 279 с.
  115. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей Николаевич Леонтьев. М.: Политиздат, 1975. 304 с.
  116. Леонгард К. Акцентуации личности / Карл Леонгард. К.: Вища школа, 1989. 431 с.
  117. Лігоцький А.О., Полудьонна Н.С. Професійно важливі якості курсанта (слухача) у структурі рейтинг-моделі навчальних досягнень / Анатолій Олексійович Лігоцький, Наталія Станіславівна Полудьонна // Сучасні освітні технології у вищій школі: Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 1-2 листопада 2007 року. Ч. ІІ. С. 45-47.
  118. Лігоцький А.О. Методологічні аспекти різнорівневої підготовки фахівців: [монографія] / Анатолій Олексійович Лігоцький. К.: Наукова думка, 1996. 166 с.
  119. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Борис Федорович Ломов (Учебное пособие). М.: Наука, 1984. 444 с.
  120. Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии / Борис Федорович Ломов. М.: Педагогика, 1991. 296 с.
  121. Мазаник Д.В., Мищенко А.Б. Профессиональный психологический отбор лиц, поступающих в академию МВД Республики Беларусь / Д.В.Мазаник, А.Б.Мищенко // Психопедагогика в органах внутренних дел. − 2000. № 1 (13). С. 65 - 66.
  122. Макаренко Н.В. Теоретические основы и методики профессионального психологического отбора военных специалистов / Николай Васильевич Макаренко. К.: Сен-Жак, 1996. 336 с.
  123. Маклаков А.Г. Основы психологического обеспечения профессионального здоровья военнослужащих: автореф. дис. на соискание научной степени доктора психол. наук: спец. 19.00.03 Психология труда, инженерная психология” / А.Г.Маклако
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины