ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ШКІЛЬНОЇ ГРУПИ : ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ умственно отсталых ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ГРУППЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ШКІЛЬНОЇ ГРУПИ
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ умственно отсталых ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ГРУППЫ
 • Кол-во страниц:
 • 230
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ


  На правах рукопису  ГОНЧАРУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

  УДК ― 159.922.76 – 056 313: 316 454.52 (043.3)

  ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК
  РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ШКІЛЬНОЇ ГРУПИ

  19.00.08 ― спеціальна психологія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук

  Науковий керівник:
  САК Тамара Василівна,
  доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки НАПН України


  Київ – 2012  СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  ВКН ― вербальні комунікативні навички
  ВФР ― вербальні фрустраційні реакції
  РВ ― розумові відсталі
  НР ― діти з нормальним розвитком
  ЕГ ― експериментальна група
  КГ ― контрольна група
  І ― інтрапунітивні комунікативні реакції
  Е ― екстрапунітивні комунікативні реакції
  M ― імпунітивні комунікативні реакції
  ОD ― перепонно-домінантні комунікативні реакції
  ЕD ― самозахисні комунікативні реакції
  NP ― потребово-настійливі комунікативні реакції
  КІ ― коефіцієнт ізольованості
  КСВ ― коефіцієнт
  С. лідери ― соціометричні лідери
  ЗОШ ― загальноосвітня школа
  ВНД ― вища нервова діяльність
  ЗМІСТ
  СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ……..……………………………………………....... 2
  ВСТУП ……..………………………………………..…………..……………………………. 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ КОМУНІ-КАТИВНИХ НАВИЧОК РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ШКОЛЯРІВ
  1.1.Психолого-педагогічні дослідження соціально-психологічного змісту спілкування
  1.2. Комунікативні навички у структурі процесу спілкування …………..……………… 11
  1.3. Роль шкільної групи у розвитку комунікативних навичок ………………….....…… 36
  1.4. Передумови формування комунікативних навичок у розумово відсталих підлітків 48
  РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ
  2.1. Постановка проблеми та програма дослідження сформованості комунікативних навичок у підлітків з особливими потребами ………………………………………………. 65
  2.2. Результати експериментального дослідження комунікативних навичок розумово відсталих дітей підліткового віку ………………………………………..………………….. 78
  2.2.1. Психологічна характеристика соціометричної структури учнівських груп у допоміжній школі…………………………………………………………………...… 78
  2.2.2. Особливості провідних видів комунікативних реакцій у розумово відсталих школярів різних статусних груп…………………………………................................ 81
  2.2.3. Особливості емоційної спрямованості комунікативних реакцій у розумово відсталих школярів у ситуації фрустрації ……………………….………………..… 102
  2.2.4. Рівні сформованості комунікативних навичок у дітей підліткового віку з розумовою відсталістю ……………………………………………..……………… 114
  РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НА-ВИЧОК У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ
  3.1. Організаційно-методичні основи проведення соціально-психологічного тренінгу з дітьми, що мають низький рівень розвитку комунікативних навичок ……………..… 130
  3.2. Психологічні особливості формування комунікативних навичок розумово відсталих підлітків, ізольованих та малопопулярних у колективі однолітків …………………… 170
  ВИСНОВКИ …………..……………………………………...……………………………… 197
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …..…………………………………………..… 200
  ДОДАТКИ ………………………………………..………………………………………..… 221
  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Відповідно до Концепції державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами провідною ідеєю сучасної школи є виховання соціально активних членів суспільства, здатних ефективно налагоджувати взаємостосунки з оточуючими. Відтак, створюються оптимальні умови для розвитку соціальної зрілості кожної особистості шляхом формування комунікативних нави-чок, важливих для повноцінного спілкування.
  Комунікативні навички, як необхідний інструмент розв'язання життєвих про-блем, є визначальними для розумово відсталих, які відчувають труднощі у встанов-ленні соціальних контактів. Особливої значущості вони набувають для розумово відсталих школярів у підлітковий період, який є перехідним від дитинства до доро-слості. Саме на цьому етапі роль спілкування у шкільній групі посилюється, оскільки підлітки вчаться самостійно вирішувати проблеми шляхом налагодження контактів з оточуючими.
  Теоретичний аналіз та узагальнення експериментальних даних з проблеми фо-рмування комунікативних навичок свідчить про недостатню розробленість питань, що стосуються розумово відсталих учнів підліткового віку. Наукові дослідження проводились переважно у напрямку вивчення міжособистісних взаємин, їх сутності, змісту, структури (А. Бєлкін, В. Варянен, Л. Кузьмайте, Н. Коломинський). Водно-час, у психологічній літературі досліджено окремі питання формування комунікати-вних навичок: особливості їх розвитку у дітей з особливими потребами вивчали Л. Савчук, С. Тарасюк (у школярів із затримкою психічного розвитку), Л. Ханзерук (у дітей з дитячим церебральним паралічем), І. Гудим, І. Некрасова (у слабозорих). У наукових працях дослідників, які працювали у галузі спеціальної психології та корекційної педагогіки розкрито роль спілкування у становленні особистості розу-мово відсталої дитини (Л. Виготський, В. Варянен, Л. Кузьмайте, Н. Коломинський); визначено особливості комунікації у системі “вчитель-учень” (А. Бєлкін), описано фактори, які перешкоджають спілкуванню (Н. Москоленко); з’ясовано психологічні умови формування соціально-комунікативної активності (С. Карпенчук, Н. Москоленко, Т. Пороцька, С. Тарасюк).
  Вагомий внесок у розробку питань, пов’язаних з формуванням комунікативних навичок, внесли наукові дослідження, виконані у галузі загальної психології. Їх ши-рока розробленість свідчить про те, що проблема розвитку комунікативних навичок стала однією з пріоритетних у психологічній науці. Зокрема, проаналізовані сут-ність, зміст та структура спілкування (Г. Андрєєва, Я. Коломинський, О. Леонтьєв, М. Обозов, Б. Паригін, А. Реан), його емоційно-мотиваційна природа (І. Бех, Л. Буєва, Л. Виготський, Б. Ільюк, В. Лопатинська, А. Петровський, С. Рубінштейн), комунікативний аспект (Ю. Ємельянов, В. Каппоні, В. Лабунська, Т. Новак, Ю. Орлов), інформаційно-пізнавальна роль (О. Борисов, Ю. Ємельянов, Л. Рєзніков, А. Урсул). Достатньо вагомими виявились дослідження, які стосувались тактики і стратегії формування комунікативних навичок (О. Калягіна, Г. Камардіна, Д. Карнегі, С. Кові, В. Курбатов, Ю. Орлов, Б. Паригін, О. Смирнова, Е. Шостром).
  Одержані теоретичні та практичні результати достатньо вагомі, водночас, багато питань залишаються відкритими. Недостатньо дослідженою є проблема взає-мозв’язку комунікативних навичок та міжособистісних взаємин розумово відсталих підлітків у шкільній групі. На цьому акцентували увагу дослідники Т. Пороцька, А. Виноградова, які відзначали, що особливі категорії, до яких увійшли діти з низь-ким соціальним статусом, потребують психологічної допомоги з метою оптимізації навичок спілкування. Автори А. Бєлкін, О. Катаєва, О. Кітіна, Т. Процко, О. Стрєбєлєва підкреслювали, що формування комунікативних навичок є важливою умовою оптимізації соціального статусу розумово відсталих у колективі однолітків. Саме тому вивчення проблеми формування комунікативних навичок представляє значний науковий і практичний інтерес. Одержані результати стануть підґрунтям для розроблення системи заходів, спрямованих на формування успішної комунікації цієї категорії дітей, уточнять особливості та послідовність формування комунікативних навичок, дадуть змогу визначити засоби вдосконалення процесу спілкування в умовах шкільної групи. Актуальність і недостатня теоретична розробленість цієї проблеми, нагальна необхідність її практичного вирішення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: “Формування комунікативних навичок розумово відсталих підлітків в умовах шкільної групи”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу викона-но згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт Інституту спеціальної педа-гогіки НАПН України (напрям: “Теоретичні та методичні засади освіти дітей з особ-ливими освітніми потребами”; комплексна тема лабораторії інтенсивної педагогічної корекції: “Науково-методичне забезпечення навчання дітей із затримкою психічного розвитку різних вікових груп” (реєстраційний номер 0109V000318).
  Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради Інституту спеціальної педа-гогіки НАПН України (протокол № 4 від 30.05.2011 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України (протокол № 3 від 27.03.2012 р.).
  Мета дослідження ― теоретично обґрунтувати, експериментально визначити та дослідити психологічні умови розвитку комунікативних навичок у підлітків з ро-зумовою відсталістю.
  Відповідно до мети було поставлено такі завдання:
  1. Здійснити теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми формування комунікативних навичок у розумово відсталих учнів та у школя-рів з нормальним психофізичним розвитком.
  2. Експериментально вивчити особливості соціолінгвістичних (вербальних) ко-мунікативних навичок розумово відсталих підлітків різних статусних груп.
  3. Визначити рівні сформованості комунікативних навичок у розумово відста-лих школярів підліткового віку.
  4. Обґрунтувати психологічні умови формування комунікативних навичок під-літків з розумовою відсталістю.
  5. Розробити та апробувати методику формування комунікативних навичок у розумово відсталих учнів підліткового віку в шкільній групі.
  Об'єкт дослідження ¬— процес формування комунікативних навичок у розумо-во відсталих підлітків.
  Предмет дослідження — психологічні умови формування комунікативних нави-чок у розумово відсталих підлітків у шкільній групі.
  Теоретико-методологічну основу дослідження склали: принцип гуманістичної спрямованості спілкування (І. Бех, І. Павелко); положення про взаємозв'язок мов-лення з іншими складовими психічного розвитку та вплив його особливостей на фо-рмування соціальних зв'язків і адаптивних можливостей дітей з особливостями пси-хофізичного розвитку (Т. Сак, С. Конопляста); положення про інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку у соціальне середовище (А. Колупаєва); положення про соціальну взаємодію як інтегративний фактор становлення особис-тості підлітків (В. Кобильченко); стратегія розвивального впливу, яка передбачає управління стосунками через цілеспрямовану організацію спілкування (Я. Коломинський, Н. Березовін); положення про вплив способу дії на зміну свідо-мості та підсвідомості (А. Елліс); теоретичне положення про соціальну детермінацію розвитку психіки дитини, положення про колектив як фактор розвитку особистості аномальної дитини (Л. Виготський); концептуальні підходи до пояснення ко-мунікативних навичок як елементів комунікації, повністю або частково автоматизо-ваних дій (І. Баклицький, Є. Рогов, С. Рубінштейн, А. Шинкарюк); теоретико-експериментальний напрям соціолінгвістичних досліджень комунікативних навичок (Ф. Бацевич, В. Квінн, О. Леонтьєв, А. Литаєва).
  Методи дослідження. Для забезпечення достовірності положень і висновків та розв’язання окреслених завдань використовувався комплекс взаємопов’язаних ме-тодів дослідження:
  теоретичні: змістовий, логічний, порівняльний аналіз, систематизація, уза-гальнення теоретичних та експериментальних даних;
  емпіричні: констатувальний, формувальний та контрольний експерименти. Констатувальний експеримент передбачав проведення соціометрії Дж. Морено, проективної техніки малюнкової фрустрації С. Розенцвейга, тесту вербальних фрус-траційних реакцій Л. Собчик. У формувальному експерименті застосовували психо-корекційні та психотерапевтичні техніки (рольову та ділову гру, поведінкові вправи, психодраму, проективне психологічне малювання, психоетюди, психогімнастичні та релаксаційні вправи);
  математичної статистики: процедури кількісного, якісного і статистичного опрацювання даних експерименту для встановлення значущості кореляційного зв’язку між соціальним статусом та комунікативними навичками за t-критерієм Ст’юдента та лінійним кореляційним аналізом rху Пірсона.
  Експериментальна база: Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр м. Кам’янця-Подільського, Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1, Заліська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, Кам’янець-Подільська гі-мназія. Дослідженням було охоплено 118 учнів з розумовою відсталістю та 98 учнів з нормальним розумовим розвитком.
  Наукова новизна здобутих результатів полягає в тому, що
  вперше:
   з’ясовано психологічні особливості соціолінгвістичних (вербальних) кому-нікативних навичок у розумово відсталих дітей підліткового віку;
   виокремлено критерії, показники та рівні сформованості комунікативних на-вичок у розумово відсталих підлітків;
   виявлено та встановлено відмінності у формуванні комунікативних навичок у школярів різних статусних груп;
   визначено психологічні умови формування комунікативних навичок у підліт-ків з розумовою відсталістю в умовах шкільної групи;
  подальшого розвитку набули:
   наукові уявлення про сутність комунікативних навичок, їх структуру та пси-хологічні особливості;
   відомості про диференційні відмінності комунікативних навичок в учнів з ро-зумовою відсталістю та школярів з нормальним інтелектуальним розвитком;
   психолого-педагогічні положення, що розкривають можливості запрова-дження диференційованого підходу у психокорекційній роботі.
  удосконалено:
   методи, прийоми і засоби формування комунікативних навичок у розумово відсталих підлітків.
  Практична значущість дослідження полягає у:
   розробці методики діагностики комунікативних навичок, яка може викорис-товуватися для диференційного вивчення особистісного розвитку дітей під-літкового віку з розумовою відсталістю та зі збереженим інтелектом;
   розробці й апробуванні прийомів формування комунікативних навичок, які доцільно застосовувати у процесі психокорекційної, корекційно-розвивальної роботи психологами спеціальних загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних і реабілітаційних центрів, у яких навчаються школярі з розумовою відсталіс-тю;
   можливості використання результатів дослідження при підготовці підручни-ків і навчально-методичних посібників для педагогічних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації зі спеціальностей: “Корекційна освіта. Олігофрено-педагогіка”, “Психологія”, “Практична психологія”.
  Основні результати дослідження впроваджено у практику роботи Багатопрофі-льного навчально-реабілітаційного центру м. Кам’янця-Подільського (довідка № 142 від 10.10.2012 р.); Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1 (довідка № 340 від 12.10.2012 р.).
  Вірогідність наукових положень та висновків дослідження забезпечено теоре-тичним обґрунтуванням вихідних положень, застосуванням системи методів наукового аналізу відповідно до об’єкта, предмета і завдань; репрезентативністю вибірки, надійністю та валідністю методик, використаних у процесі констатувального та формувального експериментів.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення та практичні резуль-тати дослідження представлено на таких науково-практичних конференціях: міжна-родних: “Спеціальна освіта: традиції та інновації (м. Мінськ, 2010 р.), “Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна муж-ність як цінність” (м. Львів, 2010 р.), “Корекційна освіта: історія, сучасність та перс-пективи розвитку” (м. Кам’янець-Подільський, 2010 р.), “Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку” (м. Кам’янець-Подільський, 2012 р.); всеукра-їнських: “Соціально-психологічні аспекти соціалізації особистості в сучасних умовах розвитку суспільства” (м. Кам’янець-Подільський, 2009 р.), “Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин” (м. Кам’янець-Подільський, 2009 р.), “Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в загальнолюдському, національному та соціокультурному контексті” (м. Кам’янець-Подільський, 2010 р.).
  Результати дослідження отримали схвалення на засіданнях лабораторії інтенси-вної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (прото-кол № 9 від 22.05.2012 р.) та кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 2 від 24.09.2012 р.).
  Публікації. Основний зміст та результати дослідження висвітлено у 18 одноо-сібних публікаціях. З них: 1 навчально-методичний посібник, 10 статей опублікова-но у фахових виданнях.
  Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох роз-ділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (238 найменувань), 5 додатків (на 77 сторінках). Загальний обсяг ― 275 сторінок. Основ-ний зміст роботи викладено на 198 сторінках. У тексті міститься 16 рисунків і 38 таблиць (на 18 сторінках).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Результати дослідження дали підстави для наступних висновків:
  1. На основі теоретичного аналізу визначено, що комунікативні навички, які є структурними компонентами спілкування, доцільно розглядати як автоматизовані форми психологічного впливу на партнера з метою встановлення з ним взаємодії, обміну інформацією та вироблення спільної стратегії спілкування. З’ясовано, що з трьох груп комунікативних навичок (соціолінгвістичних, невербальних, стратегічних) соціолінгвістичний аспект комунікації, який рідше виступав предметом наукового вивчення, спрямований на формування ефективних соціальних механізмів вербальної взаємодії розумово відсталих з оточуючими, що зумовлює актуальність нашого дослідження. Теоретичний аналіз проблеми спілкування розумово відсталих дітей у шкільній групі дав змогу зробити висновок про обумовленість корекційних можливостей підлітків з особливими потребами специфікою їх психічних функцій ― мовленнєвою неповноцінністю, сповільненістю психічної діяльності, відсутністю соціальної активності, загальним культурним недорозвитком, формальним засвоєнням моральних принципів міжособистісних взаємин, стереотипністю соціометричних установок.
  2. Експериментальне вивчення комунікативних навичок у школярів чотирьох статусних груп (соціометричних лідерів, популярних, малопопулярних, ізольованих) підтвердило, що діти цих статусних категорій схильні використовувати у спілкуванні різні вербальні реакції. У мовленні дітей високих статусних категорій переважають інтрапунітивні висловлювання, які передбачають прийняття відповідальності за свої дії (РВ), імпунітивні, спрямовані на сприйняття ситуації, як чогось неминучого (НР), потребово-настійливі, які характеризуються схильністю до конструктивного реагування, ініціативні Я-висловлювання, позитивно спрямовані Ти-висловлювання та стимулюючі безособові фрази (НР, РВ). У школярів, які належать до низьких статусних груп переважають реакції, спрямовані на обвинувачення у своїх негараздах інших людей, фіксовані на перешкоді (НР, РВ), самозахисні (НР), самозвинувачувальні (РВ). Діти низьких статусних груп надають перевагу безініціативним та негативно-спрямованим реакціям, що підтверджує їх положення ведених у ситуації спілкування. Комунікативні почуття лідерів є більш диференційованими, вони мають широкий спектр почуттів та обґрунтовують мотивацію вибору. Для малопопулярних та ізольованих учнів властива бідність емоційних реакцій на комунікативні подразники.
  3. За результатами констатувального дослідження доведено, що існує статистичний зв’язок між соціальним статусом та комунікативними навичками. Коефіцієнт кореляційного взаємозв’язку К. Пірсона (Rху), відповідно до різних їх видів, коливається у межах 0,4896 до 0,6448, що свідчить про помірний та значний взаємозв’язок. Статистичний аналіз виявив наявність значного кореляційного та лінійно-регресійного зв’язку між соціальним статусом та характером комунікативних висловлювань (Rху = 0,6292) і, водночас, слабку взаємозалежність між соціальним статусом та характером комунікативних почуттів (Rху = 0,2582). Це пояснюється тим, що діти високих та низьких статусних категорій мають тотожні почуття, але вербально описують їх по-різному.
  4. Отримані експериментальні дані про рівні сформованості комунікативних навичок у розумово відсталих підлітків та їхніх однолітків з нормальним інтелектуальним розвитком свідчать, що соціометричні лідери обох груп мають високий (НР), вище середнього (НР, РВ) та середній (РВ) рівні сформованості комунікативних навичок. Водночас, в ізольованих найбільш представлені рівні нижче середнього (НР, РВ) та низький (РВ). У розумово відсталих показники розвитку комунікативних навичок нижчі, ніж у школярів з нормальним інтелектом. Найбільші відмінності стосуються фіксованості комунікативних реакцій та емоційного самоконтролю за висловлюваннями. Це дало підстави для висновку про доцільність формування комунікативних навичок шляхом корекції вербальних форм взаємодії.
  5. Формувальний експеримент довів необхідність спеціально організованої психологічної роботи з розвитку комунікативних навичок у розумово відсталих підлітків. Були визначені психологічні умови формування комунікативних навичок у школярів з низьким соціальним статусом: середовище (учнівська група); діяльність суб’єктів корекційно-розвивального процесу; зміст, структурування та технології психологічного впливу. Найефективнішим в умовах шкільної групи виявилось структурування, яке передбачало паралельну роботу двох корекційно-розвивальних підгруп. Метою першої стало формування комунікативних навичок у дітей з низьким соціальним статусом, завданням другої ― підготовка дітей з високим соціальним статусом до позитивного сприймання малопопулярних та ізольованих. Завершувалась робота спільною взаємодією обох категорій дітей.
  6. Методика розвитку комунікативних навичок, яку було апробовано на прикладі формування у РВ учнів ефективних напрямів, типів та граматичних форм вербального реагування, продемонструвала позитивну динаміку комунікативних висловлювань. Якісний та кількісний аналіз результатів формувального експерименту засвідчив, що у розумово відсталих підлітків виявилась тенденція до зростання кількості потребово-настійливих та інтрапунітивних реакцій, ініціативних Я-висловлювань, позитивно спрямованих Ти-висловлювань, активних безособових форм реагування. Після експерименту в обох вибірках стали домінувати вищий від середнього та середній рівні сформованості комунікативних навичок. Динамічно-процесуальний аналіз засвідчив, що найбільш доцільною послідовністю, яка реалізує принцип поетапного ускладнення матеріалу, є наступна: 1) закріплення граматичних форм; 2) напрямків; 3) типів комунікативних реакцій. Змістовий аналіз дав змогу визначити позитивні та несприятливі умови формувального експерименту.
  Результати формувального експерименту підтвердили, що спеціально організована робота з розвитку комунікативних навичок підвищує соціальний статус підлітків, ізольованих та малопопулярних у колективі однолітків. Водночас, дослідження не вичерпує всіх можливих аспектів вирішення цієї проблеми. Подальшого наукового пошуку потребують питання застосування цілісного підходу (соціолінгвістичного, невербального, стратегічного) у формуванні комунікативних навичок, більш широкого використання системи творчих завдань у корекційно-розвивальному процесі.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алиева М. А. Тренинг развития жизненных целей / [М. А. Алиева, Т. В. Гришанович, Л. В. Лобанова и др., под ред. Е. Г. Трошихиной]. ― СПб. : Речь, 2002. ― 216 с.
  2. Альманах психологических тестов / [сост. Р.Р.Римская, С.А.Римский]. ― М. : КСП, 1996. ― 400 с.
  3. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази; [под ред. К. М. Гуревича, В. И. Лубовского]. ― В 2-х кн., Кн.1. ― М. : Педагогика, 1982. ― 320 с.
  4. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. ― М. : Аспект Пресс, 2001. ― 384 с.
  5. Андриенко Е. В. Социальная психология / Е. В. Андриенко; [под ред. В. А. Сластенина]. ― М. : Академия, 2000. ― 264 с.
  6. Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе / Н. П. Аникеева. ― М. : Просвещение, 1989. ― 224 с.
  7. Байярд Р. Т. Ваш беспокойний подросток / Р. Т. Байярд, Д. Байярд. ― М. : Просвещение, 1995. ― 224 с.
  8. Баклицький І. О. Психологія праці : підручник / І. О. Баклицький. ― К. : Знання, 2008. ― 655 с.
  9. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. ― К. : Академія, 2004. ― 344 с.
  10. Бгажнокова И. М. Психология умственно отсталого школьника / И. М. Бгажнокова. ― М. : Просвещение, 1987. ― 96 с.
  11. Белкин А. С. Нравственное воспитание учащихся вспомогательной школы / А. С. Белкин. ― М. : Просвещение, 1977. ― 112 с.
  12. Бех И. Д. Нравственность личности: стратегия становления / И. Д. Бех. ― Ровно : Ред.-издат. отдел управления по печати, 1991. ― 146 с.
  13. Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання / І. Д. Бех. ― К. : ІЗМН, 1998. ― 204 с.
  14. Бистров А. Є. Індивідуально-психологічні особливості розумово відсталого підлітка як віктимізуючі фактори його поведінки / А. Є. Бистров // Зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка: серія соц.-педагогічна; [за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака]. ― Вип. 20: в двох част., част. 2. ― Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. ― С. 1625.
  15. Блонский П. П. Ребенок в коллективе / Блонский П.П. // Педология. ― М. : Владос, 1999. ― С. 227-239.
  16. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / А. А. Бодалев. ― М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. ― 200 с.
  17. Бодалев А. А. Психология общения / А. А. Бодалев. — М. : Институт практической психологии; Воронеж : МОДЭК, 1996. — 256 с.
  18. Бодалев А. А. Формирование понятия о другом человеке как личности / А. А. Бодалев. ― Ленинград : Изд. Ленин. ун-та, 1970. ― 135 с.
  19. Бойков Д. И. Общение детей с проблемами в развитии : коммуникативная дифференциация личности: учеб-метод. пособие / Д. И. Бойков. ― СПб. : КАРО, 2005. ― 248 с.
  20. Бондар В. І. Підготовка учнів допоміжної школи до самостійної трудової діяльності / В. І. Бондар. ― К. : Радянська школа, 1988. ― 128 с.
  21. Борисов А. Роскошь человеческого общения / А. Борисов. ― М. : RISK, 1998. ― 184 с.
  22. Боришевський М. Й. Взаємини в учнівському колективі і формування особистості / М. Й. Боришевський. ― К. : Знання, 1974. ― 48 c.
  23. Борщевська, Л. Розвиток комунікативних здібностей у дітей з порушеннями слуху засобами рольової гри / Л. Борщевська // Дидакт. та соц.-психол. аспекти корекц. роботи у спец. школі : наук.-метод. зб. / Ін-т спец. педагогіки АПН України. ― Київ, 2002. ― Вип. 4. ― С. 73–77.
  24. Бочелюк В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. ― К. : Центр учбової літератури, 2011. ― 264 с.
  25. Бучківська В. В. Взаємини в учнівському колективі ― умова особистісно-орієнтованого педагогічного процесу / В. В. Бучківська // Педагогіка і психологія. ― №1 (26). ― К. : Педагогічна думка, 2000.
  26. Вавина Л. С. Методические рекомендации к изучению русского языка учащимися вспомогательной школы с украинским языком обучения / Л. С. Вавина. ― К. : 1977. ― 48 с.
  27. Вавина Л. С. Обучение русскому языку учащихся вспомогательной школы. ― К. : Рад. Школа. ― 1986. ― 124 с.
  28. Варянен В. А. Оценка своего положения в коллективе подростками вспомогательной школы / В. А. Варянен // Дефектология. ― 1971. ― №4. ― С. 15-20.
  29. Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студентів вищих навч. закл.] / Н. П. Волкова. ― К. : Академія, 2001. ― 576 с.
  30. Виноградова А. Д. К изучению межличностных отношений учащихся вспомогательной школы / А. Д. Виноградова // Науч. труды седьмой сессии дефектологии. ― М. : 1975.
  31. Висоцька А. М. Формування соціальної поведінки учнів спеціальних шкіл-інтернатів : наук.-метод. посіб. / А. М. Висоцька. ― Слов’янськ: СПД Маторін Б. І. , 2004. ― 51 с.
  32. Выготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. — М. : Смысл; Эксмо, 2005. — 1136 с.
  33. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / [под ред. А. В. Запорожца]. — М.: Педагогика, 1982. — Т.5.: Основы дефектологии. — 369 с.
  34. Гаврилов В. А. Малые социальные группы в социалистическом обществе / В. А. Гаврилов. ― М. : Знание, 1968. ― 30 с.
  35. Гайдукевич М. А. Символічна форма комунікації у дітей з порушенням інтелекту / М. А. Гайдукевич // Зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка: серія соц.-педагогічна; [за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака]. ― Вип. 20 в двох част., част. 2. ― Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. ― С. 3442.
  36. Гауриулюс А. И. Динамика становления межличностных отношений и представлений о себе и своем социальном окружении у учащихся начальных классов вспомогательной школы / А. И. Гауриулюс // Дефектология. ― №2. ― 1995. ― С. 2732.
  37. Гельбак А. М. Комунікативні навички підлітків та їх розвиток в директивних та недирективних умовах навчання / А. М. Гельбак // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психологіїї ім. Г. С. Костюка АПН України. ― Київ , 2008. ― Т. 10, Ч. 2. ― С. 105114
  38. Геращенко С. І. Особливості розвитку монологічного мовлення розумово відсталих учнів 5-6 класі / С. І. Геращенко // Зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка: серія соц.-педагогічна; [за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака]. ― Вип. 20 в двох част., част. 2. ― Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. ― С. 4954
  39. Глоточкин А. Д. О формировании психологии первичного коллектива / А.Д. Глоточкин. ― М. : Знание, 1972. ― 48 с.
  40. Гнездилов М. Ф. Развитие устной речи умственно отсталых школьников / М. Ф. Гнездилов. ― М . : Учпедгиз, 1947. ― 135 с.
  41. Говорун Т. В. Формирование межличностных отношений во временном коллективе подростков : дисс… канд. психол. наук / Т. В. Говорун. ― К., 1977. ― 167 с.
  42. Гозман Л. Я. Психология эмоциональных отношений / Л. Я. Гозман. ― М. : Изд-во МГУ, 1987. ― 76 с.
  43. Головаха Е. И. Психология человеческого взаимопонимания / Е. И. Головаха, Н. В. Панина. ― К. : Інститут соціології НАН України, 2002. ― 223 с.
  44. Гончарук Н. М. Формування колективістських взаємостосунків молодших підлітків в умовах шкільної групи: Соціально-психологічний тренінг : навч.-метод. посібник / Н. М. Гончарук. ― Кам’янець-Подільський : КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2007. ― 104 с.
  45. Григорьева Т. Г. Основы конструктивного общения : метод. пособие [для преподавателей] / Т. Г. Григорьева, Л. В. Линская, Т. П. Усольцева. ― Новосибирск : Изд. Новосиб. ун-та. ― М. : Совершенство, 1997. ― 171 с.
  46. Даргевичене Л. И. Некоторые особенности личностных взаимоотношений умственно отсталых детей младших классов / Л. И. Даргевичене // Дефектология. — 1970. — № 3. — С. 36–40.
  47. Дементьева Н. Ф. Характеристика общения умственно отсталых лиц, находящихся в психоневрологических домах-интернатах / Н. Ф. Дементьва, Е. Ю. Шаталова // Дефектология. ― №3. ― 1987. ― С. 2630.
  48. Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политологической филологии // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования. ― М., 2002. ― № 3. ― С. 32–43.
  49. Деринг. Психология школьного класса / Деринг; [под. ред. Е. А. Аркина]. ― Москва-Ленинград : Госиздат, 1929. ― 224 с.
  50. Дерябо С. Д. Гроссмейстер общения / С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин. ― М. : Смысл, Академия, 1996. ― 192 с.
  51. Десев Л. Психология малых групп: Социальные иллюзии и проблемы / Л. Десев. ― пер. с болг. Т. Е. Зюзюкиной. ― М. : Прогресс, 1979. ― 208 с.
  52. Детский тест "рисуночной фрустрации" С. Розенцвейга / [под. ред. Е. Е. Даниловой]. ―М. : Изд-во Моск. гор. психолого-медико-социальный центр, 1997. ― 64 с.
  53. Дмитрова Т. В. Образ “Я” як регулятор міжособистісних стосунків у ранній юності : дис… канд. психол. наук / Т. В. Дмитрова. ― К., 1993.
  54. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения / А.Б. Добрович. — М. : Просвещение, 1987. — 207 с.
  55. Донцов А. И. Психология коллектива: Методологические проблемы исследования / А. И. Донцов. ― М. : МГУ, 1984. ― 208 с.
  56. Егидес А. П. Лабиринты общения / А. П. Егидес. ― М. : Филинъ, 1999. ― 392 с.
  57. Жигулев С. И. Теоретические предпосылки изучения груповых норм как компонента направленности контактной группы / С. И. Жигулев // Социально-психологические аспекты первичного коллектива / [под ред. Л. И. Уманского и др.]. ― Ярославль, 1978. ― С. 2841.
  58. Жигулев С. И. Естественный експеримент как метод изучения уровня развития первичного производственного коллектива / [С. И. Жигулев, Т. Л. Крюкова, О. В. Лунева, В. П. Малиева] // Социально- психологические аспекты первичного коллектива / [под ред. Л. И. Уманского и др.]. ― Ярославль, 1978. ― С. 126133.
  59. Жуков Ю. М. Диагностика и развитие компетентности в общении / Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, П. В. Растянников. ― М. : МГУ, 1990. ― 104 с.
  60. Загальна психологія : курс лекцій / [сост. Е. И. Рогов]. ― М. : ВЛАДОС, 2000 ― 448 с.
  61. Занков Л. В. Пам'ять школяра / Л. В. Занков. ― М. : Наука, 1994. ― 347 с.
  62. Засенко В. В. Соціально-педагогічні основи формування життєвих планів глухих і слабочуючих старшокласників : автореферат дис… канд. психол. наук / В. В. Засенко. ― К., 1996. ― 41 с.
  63. Івахненко Л. Формування життєвих компетентностей учнів з особливими потребами / Л. Івахненко // Дефектолог. ― 2010. ― № 12. ― С. 67.
  64. Избуцкая Н. В. Тренинг профессиональной коммуникации социальных педагогов и социальных работников / Н. В. Избуцкая // Практична психологія і соціальна робота. ― №3. ― 2007. ― С. 5155.
  65. Ілляшенко Т. Д. Діти із затримкою психічного розвитку та їх навчання / Т. Д. Ілляшенко, Н. А. Бастун, Т. В. Сак. ― К. : ІЗИН, 1997. ― 128 с.
  66. Ильинич Н. В. Развитие социально-коммуникативной компетентности спеиалистов системы специального образования в вузе / Н. В. Ильинич, И. Р. Иванова // Специальное образование : традиции и инновации: материалы ІІ Междунар. практ. конф.; [редкол. С. Е. Гайдукевич (отв. ред.), И. К. Русакович, В. В. Радыгина и др]. — Минск : БГПУ, 2010. — С. 110112.
  67. Ільюк Б. А. Спілкування в учбовій діяльності школярів / Б. А. Ільюк // Рад. школа. ― 1982. ― № 11. ― С. 3539.
  68. Камардина Г. Г. Психологические трудности общения: основы психотехнологии/ Г. Г. Камардина. ― Ульяновск : Изд-во УлГТУ, 2000. ― 52 с.
  69. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Дейл Карнеги. ― Днепропетровск : Нонпарель, 1996. ― 696 с.
  70. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посібник / С. Г. Карпенчук С. Г. ― К. : Вища школа, 1997. ― 304 с.
  71. Катаева А. А. Дошкольная олигофренопедагогика / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. ― М. : Просвещение, 1988. ― 144 с.
  72. Кащенко В. П. Педагогическая коррекция / В. П. Кащенко. ― М. : Академия, 2000. ― 304 с.
  73. Квинн В. Прикладная психология / В. Квинн. ― СПб. : Питер, 2000. ― 560 с.
  74. Киричук О. В. Проблема спілкування як об’єкт педагогічних досліджень / О. В. Киричук // Рад. школа. ― 1973. ― №6. ― С. 514.
  75. Князев Б. В. Социальная природа коллектива / Б. В. Князев. ― М. : Знание, 1977. ― 40 с.
  76. Кобильченко В. В. Оптимізація спілкування учнів 5-8 класів для сліпих : дис… канд. пед. наук / В. В. Кобильченко. ― К., 1995. ― 24 с.
  77. Ковальчук В. А. Методические указания к организации речевого общения умственно отсталых учащихся на уроках русского языка / В. А. Ковальчук. ― Славянск : СГПИ, 1989. ― 29 с.
  78. Ковальчук В. А. Навчання дошкільників з порушенням інтелекту мовленнєвому спілкуванню / В. А. Ковальчук, О. М. Попова // Теорія і практика олігофренопедагогіки : зб. наук. праць; [за ред. В. В. Золотоверх]. ― Вип. 3. ― К. : Наук. світ, 2008. ― С. 141147.
  79. Кови С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей / С. Р. Кови. ― пер. с англ. О.Кириченко. ― М. : Вече; Персей; АСТ, 1997. ― 480 с.
  80. Козырева В. П. Развитие коммуникативных умений у детей с множественными нарушениями средствами музыки / Козырева В. П. // Школьный логопед. ― 2009. ― № 1. ― С. 7476.
  81. Коломинский Н. Л. Развитие личности учащихся вспомогательной школы / Н. Л. Коломинский. — К. : Радянська школа, 1978. — 87 с.
  82. Коломинский Я. Л. Познание человека человеком в свете проблем межличностных отношений / Я. Л. Коломинский // Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. ― Краснодар, 1975. ― С. 3335.
  83. Коломинский Я. Л. Психология детского коллектива. Система личных взаимоотношений / Я. Л. Коломинский. ― Минск : Народная Асвета, 1984. ― 240 с.
  84. Коломинский Я. Л. Некоторые педагогические проблемы социальной психологии. / Я. Л. Коломинский, Н. А. Березовин. ― М. : Знание, 1997. ― 63 с.
  85. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л. О. Савчук. ― К. : Науковий світ, 2010. ― 196 с.
  86. Колупаєва А. А. Проблеми спеціальної освіти дітей з особливими потребами в Україні / А. А. Колупаєва // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць. ― К. : Університет “Україна”, 2004. ― 448 с.
  87. Конопляста С. Ю. Логопсихологія : навч. посіб. / С. Ю. Конопляста, Т. В. Сак; [ред. М. К. Шеремет]. ― К. : Знання, 2010. ― 293 с.
  88. Кордунова Н. О. Стосунки особистості та її спілкування / Н. О. Кордунова // Практична психологія та соціальна робота. ― №4. ― 1999. ― С. 4649.
  89. Корнєв М. Н. Соціальна психологія / М. Н. Корнєв, А. Б. Коваленко. ― К. : Київська книжкова фабрика, 1995. ― 304 с.
  90. Кравченко Р. І. Соціальна робота з розумово відсталими людьми : навч. посібник. ― К., 2001.
  91. Кричевский Р. Л. Психология малой группы: Теоретический и прикладной аспекты / Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская. ― М. : Изд-во Моск. ун-та, 1991. ― 207 с.
  92. Круглик Г. Е. До питання про формування комунікативних умінь у дітей молодшого шкільного віку з труднощами у навчанні / Г. Е. Круглик, С. П. Хабарова // Зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка: серія соц.-педагогічна; [за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака]. ― Вип. 19 в двох част., част. 2. ― Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. ― С. 314322.
  93. Курбатов В. И. Искусство управлять общением / В. И. Курбатов. ― Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. ― 352 с.
  94. Лабунская В. А. Невербальное поведение / В.А. Лабунская. ― Ростов-на-Дону, 1986. ― 135 с.
  95. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в коррекционных класах / Р. И. Лалаева. ― М. : ВЛАДОС, 2001. ― 221 с.
  96. Лалаева Р. И. Нарушения речи и их корекция у детей с задержкой психического развития : учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова, С. В. Зорина. ― М. : ВЛАДОС, 2003. ― 304 с.
  97. Лебединская К. С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере: Клинико-психологическая характеристика “трудных” подростков / К. С. Лебединская, М. М. Райская, Г. В. Грибанова. ― М. : Педагогика, 1988. ― 168 с.
  98. Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. ― М. : Смысл, 1997. ― 365 с.
  99. Леонтъев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтъев. ― М. : Политиздат, 1977. ― 304 с.
  100. Летягина С. К. Развитие умений и навыков эффективного общения / С. К. Летягина. ― Саратов, СГТУ, 2001. ― 40 с.
  101. Лопатинська В. Морально-гуманістичний зміст спілкування / В. Лопатинська // Шлях освіти. ― 2003. ― №1. ― С. 27-30.
  102. Лубовский В. И. Некоторые особенности высшей нервной деятельности детей-олигофренов / В. И. Лубовский // Проблемы высшей нервной деятельности нормального и аномального ребенка / [отв. ред. А.Р. Лурия]. ― Вып. 1.― М. : Изд-во АПН РСФСР, 1956. ― С.129196.
  103. Лурия А. Р. Высшие корковые функции и их нарушение при локальных поражениях мезга / А. Р. Лурия. — М. : Академический проект , 2000.— 512 с.
  104. Лурия А.Р. Умственно отсталый ребенок. Очерки изучения особенностей высшей нервной деятельности детей-олигофренов / А. Р. Лурия; [под ред. А. Р. Лурия]. ― М. : Педагогика, 1960. ― 203 с.
  105. Лурия А. Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия. ― М. : МГУ, 1979.― 319 с.
  106. Любимов А. Ю. Майстерство коммуникации. ― М. : КСП, 2002. ― 336 с.
  107. Лытаева А. П. Обучение устным монологическим высказываниям на основе материалов средств массовой информации в техническом вузе : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. П. Лытаева. ― К., 1993. ― 219 с.
  108. Макаренко А.С. Собрание сочинений : в 7 т. / [гл. ред. А. И. Каиров]. ― М. : Изд-во АПН РСФСР, 1958. ― Т. 5 : Общие вопросы теории педагогики. ― 558 с.
  109. Макарчук Н. О. До проблеми дослідження особистості підлітка з розумовою відсталістю / Н. О. Макарчук // Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології : зб. наук. праць / за ред. Н. О. Макарчук. ― Вип. 4 ― К. : Освіта України, 2009. ― С. 77–95.
  110. Максимова Н. Ю. Воспитательная работа с социально дезадаптированными школьниками / Н. Ю. Максимова. ― К. : ІЗМН, 1997. ― 136 с.
  111. Мариничева Г. С. Умственная отсталость [Електронний ресурс] / Г. С. Мариничева, М. Ш. Вроно // Патология психического развития. ― Неврологическая помощь детям и взрослым. ― 2012. ― Режим доступу : http://www.nevromed.ru/consultations/psychology/papers_nps/pat_psi/.
  112. Маслова Н. Ф. Стиль руководства учителя как способ социально-психологического воздействия / Н. Ф. Маслова // Руководство и лидерство: Опыт социально-психологического исследования / [под ред. Б. Д. Парыгина] ― Л., 1973. ― с. 4553.
  113. Мартиненко І. В. Особливості формування комунікативних вмінь у дітей з порушеннями психофізичного розвитку засобами ААС / І. В. Мартиненко // Зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка : серія соц.-педагогічна; [за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака]. ― Вип. 15. ― Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. — с.153156.
  114. Марченко І. С. Особливості комунікативної поведінки дітей старшого дошкільного віку з дизартрією при ДЦП / І. С. Марченко // Зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка : серія соц.-педагогічна; [за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака]. ― Вип. 19 в двох част., част. 2. ― Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. ― С. 383392.
  115. Мащак С. О. Комунікативна компетентність особистості як соціально-психологічна проблема // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України; [за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. — Вип.10. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. — с.435444.
  116. Мілевська О. П. Особливості дослідження рівнів сформованості розуміння текстів в учнів із затримкою психічного розвитку IV класів / О. П. Мілевська // Зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка. ― Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. ― С. 158–160.
  117. Могилевская И. С. Воспитание коллективизма у учащихся младших классов вспомогательной школы / И. С. Могилевская // Дефектология. ― №2. ― 1972. ― С. 5760.
  118. Москоленко Н. В. Круг общения и формирование правильных взаимоотношений с окружающими умственно отсталых детей и детей, оставшихся без попечения родителей / Н. В. Москоленко // Дефектология. ― №6. ― 1991. ― С. 41-46.
  119. Мясищев В. Н. Психология отношений / В. Н. Мясищев. ― М. : Институт практической психологии; Воронеж: МОДЕК, 1995. ― 356 с.
  120. Намазбаева Ж. И. Развитие личности учащегося вспомогательной школы : автореф. дисс. … д-ра психол. наук / Ж. И. Намазбаева. ― М., 1986. ― 33 с.
  121. Немов Р. С. Психология : учеб. : в 3 кн. / Р. С. Немов. ― М. : ВЛАДОС, 2003. ― Кн. 1 : Общие основы психологии. — 688 с.
  122. Обозов Н. Н. Психологическая культура взаимных отношений / Н. Н. Обозов. ― М. : Знание, 1986. ― 48 с.
  123. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений / Н. Н. Обозов. ― К. : Лыбидь, 1990. ― 192 с.
  124. Обухівська А. Г. Психологу про дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі : посібник / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. ― К. : Ред. загальнопед. газ., 2012. ― 126 с.
  125. Общение и речь: развитие речи у детей в общении со взрослыми // [под. ред. М. И. Лисиной]. ― М. : Педагогика, 1985. ― 208 с.
  126. Ольшанский В. Б. Межличностные отношения / В. Б. Ольшанский // Социальная психология / [под ред. Г. П. Предвечного, Ю. А. Шерковина]. ― М. : Политиздат, 1975. ― с. 196240.
  127. Омельченко І. М. Простір комунікативної діяльності дошкільників із затримкою психічного розвитку: структура, чинники недорозвитку, умови формування / І. М. Омельченко // Зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка: серія соц.-педагогічна; [за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака]. ― Вип. 20 в двох част., част. 2. ― Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. ― С. 380390.
  128. Опалюк О. М. Спілкування в контексті соціалізації особистості / О. М. Опалюк, О. І. Лісовий // Зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка : серія соц.-педагогічна; [за ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака]. ― Вип. 11. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. — С. 6167.
  129. Опалюк О. М. Культура спілкування. Психологічні основи професійного спілкування : навч.-метод. посіб. / О. М. Опалюк, Ю. В. Сербалюк. — Камянець-Подільський : МЕДОБОРИ(ПП Мошак М. І.), 2004. — 192 с.
  130. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности / Ю. М. Орлов. ― М. : Просвещение, 1991. ― 288 с.
  131. Орн Ю. А. О методике исследования личных взаимоотношений между учащимися / Ю. А. Орн // Советская педагогика и школа, Ч.1. ― Тарту : Изд-во Тартусского гос. ун-та, 1968. ― С. 4764.
  132. Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы / [под ред. Ж. И. Шиф]. ― М. : Просвещение. 1965. ― 344 с.
  133. Островська К. О. Особливості "Я-концепції" у дітей з розладами спектру аутизму / К. О. Островська // Зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка: серія соц.-педагогічна; [за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака]. ― Вип. 19 в двох част., част. 2. ― Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. ― С. 383-390.
  134. Павлов И. П. Рефлекс свободы / И. П. Павлов. ― СПб. : Питер, 2001. ― 432 с.
  135. Паниотто В. И. Структура межличностных отношений / В. И. Паниотто. ― К. : Наукова думка, 1975. ― 127 с.
  136. Панфилова М. А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры / М. А. Панфилова. ― М. : ГНОМ и Д, 2000. ― 160 с.
  137. Паповян С. С. Математические методы в социальной психологии. ― М.: Наука, 1983. ― 343 с.
  138. Парыгин Б.Д. Анатомия общения : учеб. пособие / Б. Д. Парыгин. ― СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 1999. ― 301 с.
  139. Петрова В. Г. Психология умственно отсталых школьников / В. Г. Петрова, И. В. Белякова. ― М. : Академия, 2002. ― 160 с.
  140. Петрова В.Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы / В. Г. Петрова. ― М. : Педагогика, 1977. ― 200 с.
  141. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив / А. В. Петровский. ― М. : Политиздат, 1982. ― 255 с.
  142. Петровский А. В. Социальная психология коллектива / А. В. Петровский, В. В. Шпалинский. ― М. : Просвещение, 1978. ― 176 с.
  143. Пиз А. Язык телодвижений / А. Пиз. ― Луганск : Глобус, 1998. ― 199 с.
  144. Пилипенко Л. И. Уровни сформированности позиций подростка в коллективе сверстников / Л. И. Пилипенко // Проблемы возрастной психологии : тезисы доклада к VII съезду Общества психологов СССР. ― М., 1989. ― С. 142-143.
  145. Пинский Б. И. Психологические особенности деятельности умственно отсталых школьников / Б. И. Пинский. ― М. : Просвещение, 1975. ― 276 с.
  146. Платонов К. К. О динамической структуре словесного общения / К. К. Платонов // Мышление и общение. ― Алма-Ата, 1973. ― С. 4751
  147. Пороцкая Т. И. Работа воспитателя вспомогательной школы : кн. для воспитателя [из опыта работы] / Т. И. Пороцкая. ― М. : Просвещение, 1984. ― 176 с.
  148. Поспехов И. М. Психологическая характеристика избирательных (личных) отношений между детьми в коллективе : автореферат дисс… канд. психол. наук / И. М. Поспехов. ― М., 1973. ― 23 с.
  149. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. ― М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 1999. ― 349 с.
  150. Практикум по психологии умственно отсталого ребенка / [сост. А. Д. Виноградова]. ― М. : Просвещение, 1985. ― 144 с.
  151. Практикум по социально-психологическому тренингу / [под ред. Б. Д. Парыгина]. ― [3-е изд.]. ― СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2000. ― 352 с.
  152. Прикладная конфликтология : хрестоматия / [сост. К. В. Сельченок]. ― Минск : Харвест, 1999. ― 624 с.
  153. Прозорова Е. В. Педагогические условия развития коммуникативной компетентности // Мир психологии. ― 2000. ― №2. ― С. 191202.
  154. Процко Т. А. Значение совместной деятельности умственно отсталых школьников для формирования межличностных отношений в классном коллективе / Т. А. Процко, О. Т. Китина // Дефектология. ― №1. ― 1991. ― С. 3842.
  155. Психология влияния / [сост. А. В. Морозов]. ― СПб. : Питер, 2000. ― 512 с.
  156. Психологія людських взаємин : конспект лекцій // [уклад. Г. І. Онищенко, С. М. Хорунжий]. ― К. : МНТУ, 1995. ― 82 с.
  157. Рагель Е. Н. Теоретичні аспекти формування комуні¬кативних умінь в учнів молодших класів з інтелектуальною недостатністю / Е.Н. Рагель // Зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка : серія соц.-педагогічна; [за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака]. ― Вип. 20 в двох част., част. 2. ― Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. ― С. 170178.
  158. Разуван Е. И. Некоторые особенности делового общения умственно отсталых школьников / Е. И. Разуван // Дефектология. ― №4. ― 1987. ― С. 3239. (66)
  159. Рахманова Е. В. Формирование вербально-коммуникативных умений у слабослышащих младших школьников в условиях ситуативного общения // Иванова / Е. В. Рахманова // Специальное образование : традиции и инновации: материалы ІІ Междунар. практ. конф.; [редкол. С. Е. Гайдукевич (отв. ред.), И. К. Русакович, В. В. Радыгина и др]. — Минск : БГПУ, 2010. — С. 207209.
  160. Реан А. А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Я. Л. Коломинский. ― СПб. : Питер, 1999. ― 416 с.
  161. Ребенок в системе коллективных отношений / [под ред Л. П. Буевой, Л. И. Новиковой]. ― М. : Изд-во МГУ, 1972. ― 255с.
  162. Рудестам К. Групповая психотерапия / К. Рудестам. ― СПб. : Питер, 1999. ― 384 с.
  163. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога : учеб. пособие : в 2 кн. / Рогов Е. И. ― М. : ВЛАДОС, 1999. — Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. — 384 с.
  164. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. ― СПб. : Питер, 1999. ― 720 с.
  165. Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого школьника / С. Я. Рубинштейн. ― М. : Просвещение, 1987. ― 192 с.
  166. Рудомино-Дусятская Е. В. Динамика и функции отношений референтности в процессе формирования студенческого коллектива : дисс… канд. психол. наук / Е.В. Рудомино-Дусятская. ― К., 1988. ― 147 с.
  167. Савчин М. Суспільні відносини та міжособистісні стосунки / М. Савчин // Соціальна психологія. ― Дрогобич : Відродження, 1998. ― С. 33-40.
  168. Сак Г. Розкриття причиново-наслідкових зв`язків у сюжетному тексті дітьми із затримкою психічного розвитку //Дефектологія. ― 1997. ― №1. ― С.40–43.
  169. Сак Т. В. Шляхи реалізації корекційно-розвивального змісту навчання у спеціальній школі / Т. В. Сак // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. ― Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія. ― Вип. 9. ― К., 2009. ― С. 208210.
  170. Сакада М. О. Міжособистісні відносини у колективі / М. О. Сакада. ― К.: Знання, 1981. ― 14 с.
  171. Сенько Т. В. Статусная психотерапия как метод коррекции положения ребенка в группе детского сада / Т. В. Сенько // Вопросы психологии. ― 1989. ― №1. ― С. 7682.
  172. Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии / Е. В. Сидоренко. ― СПб. : Речь, 2002. ― 208 с.
  173. Синьов В. М. Психологія розумово відсталої дитини : підруч. / В. М. Синьов, М. П. Матвеева, О. П. Хохліна. ― К. : Знання, 2008. ― С. 217–246.
  174. Словарь практического психолога / [сост. С. Ю. Головин]. ― Минск : Харвест, 1998. ― 800 с.
  175. Смирнова А. Н. Коррекционно-воспитательная работа учителя вспомогательной школы / А. Н. Смирнова. ― М. : Просвещение, 1982. ― 104 с.
  176. Смирнова Е. Отношение популярных и непопулярных дошкольников к сверстникам / Е. Смирнова, Е. Калягина // Вопросы психологии. ― №3. ― 1998. ― С. 50-60.
  177. Снайдер М. Ребенок как личность / М. Снайдер, Р. Снайдер, Р-мл. Снайдер. ― М. : Смысл; Санкт-Петербург : Гармония, 1994. ― 237 с.
  178. Соботович Є. Ф. Вади мовленнєвого розвитку у дітей і шляхи їх корекції / Є. Ф. Соботович. ― К. : ІСДО, 1995. ― 204 с.
  179. Соботович Є. Ф. Особливості засвоєння лексики розумово відсталими дітьми / Є. Ф. Соботович // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. Інст-ту спец. педагогіки АПН України. ― Вип. 5. ― К., 2004. ― С. 304308.
  180. Соботович Е. Ф. Формирование правильной речи у детей с моторной алалией / Е. Ф. Соботович. ― К. : КГПИ им. М.Горького, 1981. ― 148 с.
  181. Собчик Л. Н. Вербальный фрустрационный тест / Л. Н. Собчик. — СПб. : Речь, 2002. — 26 с.
  182. Социальная психология / [А. В. Петровский, В. В. Абраменкова, М. Е. Зеленова и др. ; под ред. А. В.Петровского]. ― М. : Просвещение, 1987. ― 224 с. (47)
  183. Социальная психология за рубежом / [сост Г. М. Андреева]. ― М. : ИНИОН СССР, 1974.
  184. Социальная психология и этика делового общения / [В. Ю. Дорошенко, Л. И. Зотова, Н. А. Нартов и др.; под общей ред. проф. В.Н.Лавриненко]. ― М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1995. ― 160 с.
  185. Социальная психология личности / [под ред. Е. С. Кузьмина, В. Е. Семенова]. ― Л. : Изд. Ленин. ун-та, 1979. ― 288 с.
  186. Социальная психология личности в вопросах и ответах / [под ред. В. А. Лабунской]. ― М. : Гардарики, 1999. ― 397 с.
  187. Спеціальна педагогіка : понят.-термін. словн. / [за ред. В. І. Бондаря. ― Луганськ : Альма-Матер, 2003 ― 436 с.
  188. Спеціальна психологія. Тексти : у 2 част. / [уклад. М. П. Матвєєва, С. П. Миронова]. ― Ч. І. ― Кам`янець-Подільський : Інформ.-видавн. відділ КПДПУ, 1999. ― 158 с.
  189. Спеціальна психологія. Тексти : у 2 част. / [уклад. М. П. Матвєєва, С. П. Миронова]. ― Ч. ІІ. ― Кам`янець-Подільський : Інформ.-видавн. відділ КПДПУ, 2001. ― 140 с.
  190. Стадненко Н. М. Нариси з олігофренопсихології : навч. посібник [для спец. "Дефектологія"] / Н. М. Стадненко, М. П. Матвєєва, А. Г. Обухівська. ― Кам'янець-Подільський : 2002. ― 200 с.
  191. Стадненко Н. М. Особенности мышления учащихся вспомогательной школы / Н. М. Стадненко. ― К. : Рад. школа, 1980. ― 143 с.
  192. Степанюк С. Спілкування ― важливий чинник вироблення соціальної позиції розумово відсталих дітей / С. Степанюк // Дефектологія. ― №3. ― 1998. ― С. 2526.
  193. Стрюк Е. И. Формирование положительних межличностных отношений у детей среднего дошкольного возраста : дисс… канд. пед. наук / Е. И. Стрюк. ― К., 1990.
  194. Стрюк К. Формування позитивних взаємин у дітей-сиріт з розладами нервової системи / К. Стрюк // Дефектологія. ― №3. ― 2000. ― С. 1316. (65)
  195. Счастная А. М. Психологические особенности межличностных отношений детей шестилетнего возраста в условиях детского сада и подготовительных классов школы : дисс… канд. психол. наук / А. М. Счастная. ― Минск, 1980.
  196. Таранов П. С. Приемы влияния на людей / П. С. Таранов.― Симферополь : Таврия, 1995. ― 496 с.
  197. Тарасенко Н. В. Корекційна спрямованість роботи над словосполученням як засіб розвитку усного та писемного мовлення учнів старших класів спеціальної школи / Н. В. Тарасенко // Зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка: серія соц.-педагогічна; [за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака]. ― Вип. 20 в двох част., част. 2. ― Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. ― С. 198205.
  198. Тарасун В. В. Науково-методичні основи формування знань, умінь та навичок у дітей з труднощами у навчанні / В. В. Тарасун. ― К.: Правда Ярославовичів, 1998. ― 104 с.
  199. Тарасун В. В. Превентивне навчання дошкільників з порушеннями мовле
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины