ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ : ОСОБЕННОСТИ полоролевой идентичности умственно отсталых ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!



 • Название:
 • ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ
 • Альтернативное название:
 • ОСОБЕННОСТИ полоролевой идентичности умственно отсталых ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
 • Кол-во страниц:
 • 214
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені М. П. ДРАГОМАНОВА

  На правах рукопису

  Мухіна Анастасія Юріївна
  УДК [159.922.76-056.6-055.25:305 ](043.3)

  ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
  РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

  19.00.08 – спеціальна психологія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук

  Науковий керівник –
  доктор педагогічних наук,
  професор, дійсний член
  НАПН України
  Синьов Віктор Миколайович







  Київ – 2012








  ЗМІСТ

  ВСТУП………………………………………………………………………….. 4
  РОЗДІЛ 1
  ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ…………………………………..

  11
  1.1. Проблеми статеворольової ідентичності та гендерної соціалізації в загальній і спеціальній психології……………………………………………..
  11
  1.2. Вікові етапи та чинники формування
  статеворольової ідентичності……………………………………………….....
  24
  1.3. Порушення при формуванні статеворольової ідентичності в сучасних дівчат-підлітків………………………………………………………………….
  33
  1.4. Вплив структури дефекту на показники статеворольової ідентичності при розумовій відсталості………………………………………………………
  44
  Висновки до розділу 1………………………………………………………….. 50
  РОЗДІЛ 2
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ…………………………………………


  51
  2.1. Етапи й методи побудови експериментального дослідження, характеристика контингенту…………………………………………………...
  2.2. Кількісний та якісний аналіз результатів констатувального експерименту…………………………………………………………………….
  52

  60
  Висновки до розділу 2………………………………………………………….. 111
  РОЗДІЛ 3
  КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ ЯК ЧИННИКА ЇХНЬОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ………...


  113
  3.1. Зміст та побудова формувального етапу дослідження………………….. 113
  3.2. Загальний якісно-кількісний аналіз результатів експериментального дослідження……………………………………………………………………..
  129
  Висновки до розділу 3………………………………………………………….. 161
  ВИСНОВКИ……………………………………………………………………. 163
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………… 167
  ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 190







  ВСТУП

  Актуальність теми. Успішне розв’язання завдань, пов’язаних з розвитком суспільства, потребує значної уваги до питань формування особистості. У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях дедалі частіше розглядають процес формування особистості як представника певної статі та носія певних вихідних якостей, що визначають статевотипізовані установки індивіда. Процес, у якому людина засвоює гендерні ролі, позначено терміном „статеворольова соціалізація”. Одним з найважливіших напрямів соціалізації розумово відсталих підлітків є формування статеворольової ідентичності. На порушення їхньої соціальної адаптації можуть впливати відхилення у формуванні статевої ідентичності й освоєння статевих ролей (В. Гарбузов, Е. Ейдеміллер, Д. Ісаєв, В. Каган, М. Пішчек, Г. Поппе, Л. Шипіцина та ін.). У зв’язку з цим значний інтерес становить вивчення механізмів статеворольового розвитку в розумово відсталих дітей і підлітків.
  За С. Носовим, порушення поведінкової активності пов’язано з порушеннями соціальної ситуації розвитку, зокрема соціальної ідентичності, і може призвести до соціальних відхилень корисливого типу, агресивної орієнтації, а також відхилень соціально-пасивного типу. Особливо це стосується підліткового віку, коли розвиток самосвідомості відбувається на базі біологічної та соціально-психологічної кризи. У низці досліджень (М. Боришевський, В. Слєпкова, А. Тавіт) доведено, що з погляду статевого виховання сім’я є моделлю міжстатевих стосунків. Вирішальний позитивний вплив на статеворольове виховання дітей справляє почуття взаємної любові та поваги матері й батька, а також виявлення цих почуттів у їхніх щоденних взаєминах, але не менш вагомими є стосунки з однолітками обох статей, взаємодія й спілкування з найближчим оточенням, вплив ЗМІ.
  Особливості пізнавальних та емоційних процесів, а також соціальної ситуації розвитку розумово відсталої дитини заважають достатньою мірою оволодіти знаннями про ролі жінки та чоловіка, про їхні стосунки в сім’ї, про обов’язки та норми поведінки. Ситуацію також ускладнює зміна ієрархії та інтенсивності потреб розумово відсталої дитини; не завжди її поведінка, що сприймається як сексуальна, є проявом сексуальних потреб. Порушення ідентичності призводить до порушень поведінки, що відбивається на процесі соціалізації людини.
  Проблему статевого розвитку й статеворольової ідентичності ґрунтовно представлено в працях вітчизняних та зарубіжних науковців. У загально-психологічному аспекті це дослідження В. Абраменко, В. Агєєвої, Ю. Альошиної, Т. Бендас, Г. Бреслава, О. Волович, Н. Флотської; у віковому аспекті цю проблему розглядали О. Кононко, І. Кльоцина, І. Кон; психосексуальний розвиток та статеве виховання особистості висвітлювали В. Васютинський, Т. Говорун, Т. Гурлєва, С. Кириленко, О. Кікінежді, Л. Мороз, О. Насонова, Ю. Приходько; методичні аспекти формування статевої свідомості відображено в роботах І. Горпинченко, І. Трухіна, О. Шарган. Особливе місце в наукових розвідках відведено вивченню особливостей становлення статевої ідентичності в дітей, які залишилися без батьків (І. Дубровіна, В. Каган, B. Мухіна, О. Парафіян, А. Прихожан, Н. Толстих, Т. Юферева).
  У спеціальній психології загальні проблеми вивчення особистості дітей з розумовою відсталістю відображають дослідження Л. Виготського, Т. Власової, О. Гаврилова, Г. Дульнєва, В. Лубовського, Г. Мозгової, Ж. Назамбаєвої, В. Синьова, В. Петрової та ін.; питання самосвідомості цієї категорії дітей розглянуто в роботах І. Беха, М. Матвєєвої, В. Синьова, О. Хохліної; засвоєння морально-етичних норм поведінки висвітлювали І. Григор’єва, А. Капустін, О. Сєверов, В. Синьов, Н. Тарасенко; особливості самооцінки – Н. Коломінський, Ж. Назамбаєва, С. Рубінштейн; вольову регуляцію поведінки – І. Бгажнокова, Д. Ісаєв, Ж. Назамбаєва, В. Петрова; особливості сприймання себе й конструювання власного образу в розумово відсталих підлітків – Ч. Кожалієва, Т. Кузьміна; особливості статеворольового виховання при різних ступенях зниження інтелекту – В. Левицький, Л. Шипіцина, М. Пішчик, Н. Бєлопольська.
  Але проблему статі й статеворольового розвитку особистості в спеціальній психології розкрито не повною мірою; щодо дівчат дослідження переважно стосуються фізіології та гігієни їх статевого виховання. Аспект формування психологічної статі у дівчат з легким ступенем розумової відсталості, які живуть у сім’ї, не розглядався, не існує розробленої програми з формування статевої ідентичності та фемінної поведінки в розумово відсталих дівчат-підлітків допоміжної школи, у шкільній програмі не передбачено годин на підготовку підлітків до утворення сім’ї й успішного існування в ній. Усе це визначило вибір теми дисертаційної роботи „Особливості статеворольової ідентичності розумово відсталих дівчат-підлітків”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри психокорекційної педагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені
  М. П. Драгоманова за напрямом „Зміст освіти, форми, методи та засоби підготовки вчителів”. Тему затверджено Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 13 від 27 травня 2010 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 15 червня 2010 р.).
  Мета дослідження полягає у створенні системи психолого-педагогічних умов розвитку та формування статеворольової ідентичності розумово відсталих дівчат-підлітків як чинника їхньої соціалізації.
  Для досягнення визначеної мети було поставлено такі завдання.
  1. З’ясувати ступінь висвітлення досліджуваної проблеми в загальній та спеціальній психолого-педагогічній літературі, визначити особливості вікових меж, етапів становлення та чинників формування статеворольової ідентичності особистості.
  2. Виявити зміст, структуру, критерії статеворольової ідентичності, рівні її сформованості у дівчат-підлітків у нормі та з розумовою відсталістю.
  3. Науково обґрунтувати психолого-педагогічні умови формування статеворольової ідентичності в розумово відсталих дівчат-підлітків з метою профілактики та корекції порушення їхньої поведінки.
  4. Розробити та експериментально перевірити ефективність програми з розвитку й корекції в розумово відсталих дівчат-підлітків статеворольової ідентичності.
  5. Виявити вплив сформованості статеворольової ідентичності на соціальну поведінку дівчат підліткового віку.
  Об’єктом дослідження є гендерна соціалізація розумово відсталих дівчат-підлітків.
  Предмет дослідження – особливості статеворольової ідентичності та її формування в розумово відсталих дівчат-підлітків, які виховуються в сім’ї, як чинника їхньої соціалізації.
  Методи дослідження:
  − теоретичні: аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної наукової літератури з метою з’ясування стану вивчення досліджуваної проблеми, узагальнення та систематизації теоретичних положень;
  − емпіричні: цілеспрямоване спостереження за корекційно-виховним процесом в умовах спеціальних загальноосвітніх закладів, бесіда, анкетування, аналіз продуктів діяльності розумово відсталих підлітків з метою виявлення особливостей їхньої статеворольової ідентичності й створення відповідних експериментальних психолого-педагогічних умов для її формування; констатувальний і формувальний експерименти з метою визначення рівнів сформованості статеворольової ідентичності учнів та її взаємозв’язку з соціально-нормативною поведінкою;
  − статистичні: кількісний і якісний аналіз одержаних експериментальних даних, їх статистична обробка та порівняння за допомогою критерію Пірсона, коефіцієнтів рангової кореляції Манна-Уїтні та Крускала-Уолісса, а також рангова кореляція Спірмена.
  Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять фундаментальні вчення про соціальну ситуацію розвитку людини як співвідношення зовнішніх і внутрішніх умов, єдності соціальних і біологічних чинників розвитку особистості (Л. Божович, Л. Виготський, Г. Костюк, С. Максименко, В. Синьов, та ін.); закономірності розвитку свідомості й самосвідомості в підлітковому віці (І. Бех, М. Боришевський, І. Кон, П. Чамата та ін.); розуміння поняття ідентичності у віковій і соціальній психології (А. Бандура, О. Бодальов, А. Варга, Е. Еріксон, Р. Теджфел, Дж. Тернер, З. Фрейд, В. Ядов та ін.); закономірності розвитку й становлення статеворольової ідентичності (Ю. Альошина, С. Бем, А. Волович, Т. Гурлєва, В. Каган, Я. Коломінський, В. Мухіна, С. Носов, А. Співаковська, Т. Юферева та ін.); положення про пріоритетність соціального чинника у формуванні уявлення про гендер (Д. Ісаєв, В. Каган, І. Кон та ін.); про суттєву роль сім’ї в психічному й соціальному розвитку дитини; педагогічні та психологічні концепції щодо сексуального й гендерного виховання (В. Васютинський, Т. Говорун, О. Кікінежді, А. Палій, О. Сечейко та ін.); положення про загальні закономірності нормального й аномального розвитку психіки дитини (Л. Виготський, В. Лубовський, В. Синьов, Г. Трошин та ін.); концепції соціально-психологічних особливостей соціалізації особистості при порушеннях інтелектуального розвитку (О. Агавелян, В. Бондар, О. Гаврилов, І. Дмитрієва, Г. Дульнєв, С. Миронова, Г. Мозгова, В. Синьов, О. Хохліна та ін.).
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
  − уперше виявлено змістовні характеристики статеворольових настановлень дівчат з розумовою відсталістю з повних/неповних родин відносно гендерного самовизначення, майбутньої професії, подружнього життя; доведено залежність особливостей порушень соціальної поведінки розумово відсталих дівчат-підлітків від рівнів сформованості в них ідентичності; розроблено, науково обґрунтовано корекційно-розвивальну програму з формування статеворольової ідентичності в учениць 5 – 10 класів;
  − удосконалено розуміння сутності й структури статеворольової ідентичності розумово відсталих підлітків, класифікацію її компонентів;
  − подальшого розвитку набули: діагностичні методики вивчення сформованості компонентів статеворольової ідентичності; умови формування усвідомленості власної особистості та довільності в розумово відсталих дівчат-підлітків, їхньої діяльності при аналізі конкретних ситуацій відповідної поведінки.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо побудови програми з корекції й формування статеворольової ідентичності розумово відсталих підлітків шляхом усвідомлення своєї статевої належності та відповідної моделі поведінки, міжособистісної взаємодії з протилежною статтю, організації спільних форм діяльності. Основні результати дослідження можуть бути використані в підготовці фахівців психолого-педагогічного профілю, зокрема в системі післядипломної освіти, при розробці навчально-методичних рекомендацій до викладання курсів: „Робота практичного психолога в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах”, „Психологія розумово відсталої дитини”, „Психокорекційна педагогіка” та ін. Рекомендації з формування статеворольової ідентичності можуть використовувати вчителі, вихователі, психологи, соціальні працівники, а також батьки розумово відсталих підлітків.
  Результати дослідження впроваджено в роботу кафедри дефектології та психологічної корекції ЛНУ імені Тараса Шевченка (довідка № 1/601/1 від 28.02.12), використовуються під час проведення курсів підвищення кваліфікації зі спеціальності „Дефектологія” для вчителів і психологів, які працюють у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (довідка № 1/605/1від 28.02.12); у корекційно-розвивальну роботу спеціальних закладів освіти: Комунальний заклад „Луганська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 45” (довідка № 57 від 03.02.12), Комунальний заклад „Петровський обласний навчально-реабілітаційний центр „Шанс” (довідка № 207/12 від 18.05.2012 р).
  Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на Міжнародних: „Внесок наукових шкіл НПУ імені М. П. Драгоманова у розвиток світової та вітчизняної дефектології” (Київ, 2010), „Психолого-медико-педагогічний супровід соціалізації осіб з особливими освітніми потребами в сучасних умовах розвитку суспільства” (Луганськ, 2011) та Всеукраїнських науково-практичних конференціях: „Актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології” (Луганськ, 2010, 2011), „Сучасні проблеми логопедії та реабілітації” (Суми, 2012); під час виступів з доповідями на звітних науково-практичних конференціях кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М. П. Драгоманова (2010 – 2012), кафедри дефектології та психологічної корекції ЛНУ імені Тараса Шевченка (2010 – 2012).
  Публікації. Основні положення дослідження висвітлено у 8 публікаціях, з них 7 статей – у наукових фахових виданнях України.
  Структура й обсяг роботи. Дисертація має вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел (237 найменувань), додатки (загальним обсягом 34 сторінки). У роботі вміщено 21 таблицю, 11 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 224 сторінки, з них – 166 сторінок основного тексту.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дослідженні здійснено наукове узагальнення та теоретико-експериментальне розв’язання однієї з найменш вивчених проблем спеціальної психології – особливостей статевого розвитку та формування статеворольової самосвідомості в розумово відсталих дівчат-підлітків як чинника їхньої соціалізації. Здобуті в процесі дослідження результати дозволяють зробити такі загальні висновки.
  1. На підставі аналізу психолого-педагогічних джерел з проблеми дослідження з’ясовано, що сформованість статеворольової ідентичності особистості як структурної одиниці її самосвідомості є результатом активного структурування й узагальнення власного досвіду та пов’язана з соціальною ситуацією розвитку, радіусом значущих відносин, які мають задовольняти актуальні потреби дитини та враховувати особливості її інтелектуального розвитку. При розумовій відсталості, яка заважає сприймати та оперувати інформацією, зростає небезпека формування негативної або дифузної статеворольової ідентичності, для якої характерними є вибір негативних зразків для наслідування, нездатність до планування майбутнього, пов’язаного з гендерним самовизначенням, неможливість формування Я-образу, небажання дорослішати, невіра у свої сили, тривожність тощо. Аналіз спеціальної літератури засвідчив, що проблема формування статеворольової ідентичності в дітей з олігофренією досліджена недостатньо й у діагностичному, і в корекційно-розвивальному аспекті.
  2. На основі виділення структурних компонентів статеворольової ідентичності (когнітивний, емоційно-ціннісний та поведінковий), розробки критеріїв та показників діагностики їх сформованості, добору та застосування валідних, створених або адаптованих автором методик, установлено, що в дівчат-підлітків з розумовою відсталістю легкого ступеня наявні особливості статеворольової ідентичності: відсутність зразка позитивної ідентифікації, низький рівень диференціації статевотипізованих ролей чоловіка й жінки, низький рівень прийняття своєї соціальної ролі, неможливість планування майбутньої моделі сім’ї, відсутність уявлень щодо себе в майбутньому та ін. Ускладнюється цей процес гормональним впливом, що є результатом психосексуального розвитку підлітка, порушенням самосвідомості, зниженням пізнавальних можливостей розумово відсталої дитини, своєрідною ситуацією розвитку та низькою мотивацією, що не дає можливості самостійно наслідувати поведінку, характерну для своєї статі, отримувати й переробляти інформацію.
  3. Проведений констатувальний експеримент показав, що з віком показники статеворольової ідентичності покращуються й у дівчат з нормальним, і з порушеним інтелектом, але в дівчат з розумовою відсталістю вони дуже відрізняються в якісному й кількісному плані. У 11 – 13 років показники статеворольової ідентичності відповідають низькому рівню сформованості у 82,4% дівчат з порушеним інтелектом, а в їхніх однолітків з типовим розвитком низький рівень узагалі відсутній. Пояснюється це тим, що провідним видом діяльності для дівчат з розумовою відсталістю 11 – 13 років залишається навчальна, і лише в 14 – 16 років формується інтимно-особистісне спілкування, що стимулює розвиток ідентичності як структурного компонента свідомості. Навіть у старшому підлітковому віці більша частина розумово відсталих дівчат знаходяться на низькому рівні засвоєння й реалізації гендерних еталонів (60,4%), високий рівень їм узагалі не характерний, а в їхніх однолітків становить 91,3%. Найбільш нерозвиненими в розумово відсталих дівчат є поведінковий компонент. Результати свідчать про досить низький рівень спонтанного розвитку статеворольової ідентичності в розумово відсталих дівчат, показники дівчат старшого підліткового віку з порушеним інтелектом значно відстають від показників дівчат з нормальним інтелектом навіть молодшого підліткового віку.
  4. Установлено, що у формуванні статеворольової ідентичності розумово відсталих дівчат-підлітків значно зростає роль спеціально організованої, корекційно спрямованої, психолого-педагогічної роботи, забезпечення цілісності й систематичності розвитку когнітивного, емоційно-ціннісного та поведінкового компонентів. Дослідженням було розроблено зміст і послідовність реалізації корекційно-розвивальної програми, основними завданнями якої стали: формування поваги до себе, знайомство з соціально прийнятими стереотипами статевої поведінки чоловіків та жінок, з основами асертивної поведінки як засобу антиманіпулятивного та антидискримінаційного впливу. У формувальному експерименті визначено та реалізовано психолого-педагогічні умови формування статеворольової ідентичності: послідовне, поблочне вивчення інформації, пов’язаної з різними аспектами гендерної проблематики, перехід від репродуктивних видів діяльності до творчих, дозована допомога, що забезпечує переведення психологічних новоутворень особистості дитини із зони найближчого розвитку на рівень актуального, дозований обсяг теоретичної інформації із збільшенням акцентів практичної діяльності, урахування особливостей пізнавальної діяльності, мотиваційної сфери та рівнів сформованості статеворольової ідентичності в дівчат підліткового віку. Експериментальна перевірка запропонованої корекційно-розвивальної програми засвідчила ефективність її впровадження. Після проведення формувального експерименту зросла кількість дівчат ЕГ з середнім рівнем сформованості статеворольової ідентичності в молодшому (31,9%) і старшому підлітковому віці (58,6%) порівняно з дівчатами КГ (16,9%, 42,9% – відповідно), високий рівень, як і раніше, був відсутній. Більш помітні зміни спостерігалися в дівчат старшого підліткового віку, що пов’язано з розвитком самосвідомості й сензитивністю процесів самопізнання, відкриттям свого внутрішнього світу й переорієнтацією в спілкуванні, акценти якого переносяться з учителів і батьків на ровесників, друзів.
  5. Формування статеворольової ідентичності позитивно впливає на поведінку та соціалізацію розумово відсталих дівчат-підлітків, зменшує рівень агресії та порушень норм і правил соціальних відносин, збільшує рівень прийняття соціальної ролі жінки й використання статевотипізованих стереотипів поведінки, покращує такі показники соціалізації, як цінності й моральні норми (у дівчат 14 – 16 років), а також покращує якість спілкування з протилежною статтю, формує хазяйновитість (у дівчат 11 – 16 років).
  Проведене дослідження особливостей статеворольової ідентичності розумово відсталих дівчат-підлітків не вичерпує всіх аспектів проблеми. Подальшого вивчення потребують гендерні особливості на різних вікових етапах соціалізації осіб з розумовою відсталістю, а також з’ясування специфіки статеворольового розвитку чоловічої статі.








  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Агеев B. C. Психологические и социальные функции полоролевых стереотипов / В. С. Агеев // Вопр. психологии. – 1987. – № 2. – С. 152 – 157.
  2. Аладьин А. А. Внутрисемейные отношения в семьях подростков с нарушениями поведения : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогическая психология” / А. А. Аладьин. – Минск, 1996. – 15 c.
  3. Алексеев Б. Е. Полоролевое поведение и его акцентуации / Б. Е. Алексеев. – СПб. : Речь, 2006. – 144 с.
  4. Аликина Н. В. Особенности агрессивного поведения несовершеннолетних и основы его профилактики : метод. рек. / Н. В. Аликина. – Киев : Вища шк., 1991. – 20 с.
  5. Арзуманян С. Д. Микросреда и отклонения социального поведения детей и подростков / С. Д. Арзуманян. – Ереван : Луйс, 1980. – 254 с.
  6. Баринова Н. В. Вплив батьківського відношення на структуру маскулінності-фемінності у дівчат-підлітків / Н. В. Баринова // Наук. зап. Харк. ун-ту повітряних сил. Соціальна філософія, психологія. – Х., 2005. – Вип. 3 (24). – С. 212 – 217.
  7. Баринова Н. В. Вплив емоційної структури сім’ї на формування соціогенного рівня симптомокомплексу маскулінності/фемінінності в дівчат-підлітків з повних родин / Баринова Н. В. // Вісн. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. Психологія. – Х., 2005. – № 15. – Ч. 1. – С. 11 – 17.
  8. Баринова Н. В. Особенности семейной структуры и психосексуального развития девочек подростков с выраженной полоролевой девиацией / Н. В. Баринова // Девіантна поведінка неповнолітніх: проблеми, пошуки, рішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Х., 2006. –
  С. 200 – 203.
  9. Барц Э. Игра в глубокое: введение в юнгианскую психодраму : пер. с нем. / Э. Барц. – М. : Независимая фирма „Класс”, 1997. – 144 с.
  10. Безпальча Р. Ґендер і ми : інтегрування ґендерного підходу в освіту та виховання : навч.-метод. посіб. для шк. та ст. молоді / Р. Безпальча, Т. Мельник ; Шк. Рівних Можливостей. – К. : [Б. в.], 2009. – 160 с.
  11. Белопольская Н. Л. Самосознание проблемных подростков / Н. Л. Белопольская, С. Р. Иванова, Е. В. Свистунова, Е. М. Шафирова. – М. : Изд-во „Институт психологии РАН”, 2007. – 332 с.
  12. Бендас Т. В. Гендерная психология : учеб. пособие / Т. В. Бендас. – СПб. : Питер, 2005. – 431 с.
  13. Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗПАК, 2002. – 320 с.
  14. Бернс Р. Развитие „Я – концепции” и воспитание / Р. Бернс. – М. : Педагогика, 1986. – 421 с.
  15. Бех И. Д. Психологические основы нравственного развития личности : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01 / Бех Иван Дмитриевич. – Киев, 1993. – 320 с.
  16. Бех І. Д. Категорія „ставлення” в контексті розвитку образу „Я” особистості / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 3. – С. 9 – 21.
  17. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання / І. Д. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.
  18. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М. : Просвещение, 1986. – 464 с.
  19. Божович Л. И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка / Л. И. Божович // Изучение мотивации поведения детей и подростков / под. ред. Л. И. Божович, Л. В. Благонадежиной. – М. : НПО „МОДЭК”, 1972. – С. 41.
  20. Бондар В. Вивчення досвіду роботи допоміжної школи з виховання готовності учнів до самостійної праці / В. Бондар, К. Рейда // Дефектологія. – 2002. – № 3. – С. 5 – 9.
  21. Бондар В. І. Проблеми корекційного навчання у спеціальній педагогіці : навч. посіб. / В. І. Бондар. – К. : Наш час, 2005. – 176 с.
  22. Бондарь В. И. Воспитание социально-трудовой зрелости учащихся вспомогательной школы как условие их самоопределения в обществе / В. И. Бондар // Психологические условия профессионального становления личности в свете реформы общеобразовательной и профессиональной школы : тез. науч. сообщ. конф. / редкол. : Е. С. Романова и др. – М., 1988. – Ч. 2. – С. 9, 13 – 14.
  23. Буракова М. В. Интерпретация маскулинности-феминности внешнего облика женщины : автореф. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук : спец. 19.00.01 „Общая психология, психология личности, история психологии” / М. В. Буракова. – Ростов-н/Д., 2000. – 21 с.
  24. Варга А. Я. Идентификация с родителями и формирование психологического пола / А. Я. Варга // Семья и формирование личности : сб. науч. тр. / под ред. А. А. Бодалева. – М., 1981. – С. 21 – 25.
  25. Варянен В. А. Особенности личных взаимоотношений между учащимися старших классов вспомогательной школы : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.03 „Коррекционная
  педагогика” / В. А. Варянен. – М., 1971. – 17 с.
  26. Вейнингер О. Пол и характер: принципиальное исследование : пер. с нем. / О. Вейнингер. – М. : Терра, 1992. – 480 с.
  27. Вержиховська О. М. Формування моральних якостей у розумово відсталих молодших школярів у позакласно-виховній роботі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Вержиховська Олена Миколаївна. – К., 2001. – 273 с.
  28. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини : наук.-метод. зб. / за ред. Т. В. Говорун. – К. : Ін-т змісту і методів навчання, 1996. – 168 с.
  29. ВІЛ/СНІД : відчуй себе захищеним. – К. : Б. в., 2004. – 192 с.
  30. Власова Т. А. Психологические проблемы дифференциации обучения и воспитания аномальных детей / Т. А. Власова. – М. : [Б. и.], 1972. – 56 с.
  31. Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6 т. / Л. С. Выготский ; под ред. А. Р. Лурия, М. Г. Ярошевского. – М. : Педагогика, 1982– . –
  Т. 1 : Вопросы теории и истории психологии. – 1982. – 488 с.
  32. Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6 т. / Л. С. Выготский ; под ред.
  В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1982– . –
  Т. 2 : Проблемы общей психологии. – 1982. – 504 с.
  33. Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6 т. / Л. С. Выготский ; под ред.
  Т. А. Власовой. – М. : Педагогика, 1982– . –
  Т. 5 : Основы дефектологии. – 1983. – 368 с.
  34. Гаврилов О. В. Психолого-педагогічні умови формування соціальної поведінки глибоко розумово відсталих дітей : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Гаврилов Олексій Вікторович. – К., 1998. – 185 с.
  35. Гендерні аспекти усвідомленого батьківства : навч. посіб. / Т. В. Говорун, В. П. Кравець, О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2004. – 144 с.
  36. Гингер С. Женский мозг и мужской мозг / С. Гингер // Психодрама и современная психотерапия. – 2003. – № 3. – С. 4 – 11.
  37. Говорун Т. В. Батькам про статеве виховання дітей / Т. В. Говорун,
  О. М. Шарган. – К. : Рад. шк., 1990. – 157 с.
  38. Говорун Т. В. Стать та сексуальність: психологічний ракурс : навч. посіб. / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 1999. – 384 с.
  39. Говорун Т. В. Твоє сексуальне та репродуктивне здоров’я: випускникам шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2002. – 159 с.
  40. Горностай П. П. Социализация личности и психологические роли / П. П. Горностай // Теоретические и прикладные вопросы психологии : материалы юбилейной конф. „Ананьевские чтения – 97”. – СПб., 1997. – Вып. 3. – Ч. 1. – С. 325 – 330.
  41. Городнова Н. Г. Розвиток особистості / Н. Г. Городнова. – 2-ге вид., без змін. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с.
  42. Городнова Н. Гендерні особливості батьківсько-дитячих стосунків / Н. Городнова // Педагогічна освіта: теорія і практика : психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / редкол. : І. Д. Бех та ін. – К., 2005. – № 3. –
  С. 5 – 10.
  43. Городнова Н. М. Вплив біологічних та соціальних чинників на формування статевих ідентифікацій / Н. М. Городнова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2002. – Вип. 3. – С. 161 – 169.
  44. Городнова Н. М. Проблеми статеворольової соціалізації підлітків / Н. М. Городнова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 26 – 33.
  45. Городнова Н. М. Психокорекція статеворольової ідентифікації підлітків / Н. М. Городнова // Наука і освіта. – 2004. – № 3. – С. 36–39.
  46. Городнова Н. М. Статеворольова соціалізація підлітків в сучасній школі / Н. М. Городнова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2002. – № 3. – С. 56 – 63.
  47. Гурієвська В. Досвід упровадження проекту виховання гендерної куль-тури молоді у Хорольському районі Полтавської області : метод. рек. для праців¬ників центрів соц. служб для молоді / В. Гурієвська, Л. Олійник,
  К. Сєдих ; кер. авт. кол. В. Гурієвська. – Хорол : [Б. в.], 2003. – 120 с.
  48. Гурлєва Т. Дівчина-підліток: проблеми віку і профілактика важковиховуваності / Т. Гурлєва. – К. : ІЗМН, 1997. – 135 с.
  49. Державна національна програма „Освіта” („Україна XXІ ст.”) // Почат. шк. – 1993. – № 4. – С. 3 – 5.
  50. Дефектологический словарь / под ред. А. И. Дьячкова. – М. : Просвещение, 1970. – 272 с.
  51. Джонсон Р. А. Она. Глубинные аспекты женской психологи : пер. с англ. / Р. А. Джонсон. – Харьков : Фолио ; М. : Ин-т общегуманит. исслед., 1996. – 124 с.
  52. Диагностика и коррекция состояния агрессии // Детский психолог. – Ростов-н/Д., 1992. – Вып. 2. – С. 68 – 73.
  53. Дівчинка-підліток у дорослому світі / упоряд. О. Главник. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2003. – 128 с.
  54. Дробот Л. С. Корекційна робота з важковихованими дітьми і підлітками / Л. С. Дробот, О. Г. Антокова-Турченко. – К. : Довіра і нація, 1996. – 38 с.
  55. Дубинин Н. П. Генетика, поведение, ответственность: (о природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения) / Н. П. Дубинин, И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев. – М. : Политиздат, 1982. – 304 с.
  56. Забрамная С. Д. Выпускники вспомогательной школы вступают в жизнь / С. Д. Забрамная // Спец. шк. – 1968. – № 3. – С. 65 – 69.
  57. Заиграева Н. В. Генезис и особенности полоролевых представлений у подростков с интеллектуальной недостаточностью : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.010 / Заиграева Надежда Викторовна. – Иркутск, 2006. – 178 с.
  58. Занков Л. В. Психология умственно отсталого ребенка / Л. В. Занков. – М. : Учпедгиз, 1939. – 64 с.
  59. Захаров А. И. Неврозы у детей и их лечение / А. И. Захаров. – Л. : Медицина, 1977. – 272 с.
  60. Зейгарник Б. В. Теория личности Курта Левина / Б. В. Зейгарник. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 117 с.
  61. Зюбин Л. М. Индивидуальный подход к учащимся в трудных случаях учебно-воспитательной работы / Л. М. Зюбин. – М. : Высш. шк., 1974. – 87 с.
  62. Зюбин Л. М. О природе асоциального поведения несовершеннолетних / Л. М. Зюбин // Вопр. психологии. – 1973. – № 4. – С. 59 – 63.
  63. Иванов Е. С. Этнопатогенез нарушений поведения у учеников вспомогательных школ / Е. С. Иванов, Л. М. Шипицина // Дефектология. – 1989. – № 1. – С. 20 – 24.
  64. Идентичность : хрестоматия для вузов / сост. Л. Б. Шнейдер. – М. : Изд-во Моск. психол.-социал. ин-та ; Воронеж : Изд-во НПО „МОДЭК”, 2008. – 272 с.
  65. Исаев Д. Н. Половое воспитание и психогигиена пола у детей / Д. Н. Исаев, В. Е. Каган. – Л. : Медицина, 1980. – 184 с.
  66. Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков / Д. Н. Исаев. – СПб. : Речь, 2003. – 391 с.
  67. Каган В. Е. Семейные и полоролевые установки у подростков / В. Е. Каган // Вопр. психологии. – 1987. – № 2. – С. 54 – 61.
  68. Казанская В. Г. Подросток. Трудности взросления : кн. для психологов, педагогов, родителей / В. Г. Казанская. – 2-е изд., доп. – М. ; СПб. : Питер, 2008. – 282 с. : ил., табл.
  69. Карвялис В. Ю. О семьях бывших воспитанников специальных школ для аномальных детей / В. Ю. Карвялис // Дефектология. – 1975. – № 4. – С. 28 – 34.
  70. Кикинежди О. М. Гендер в социогуманитарном образовании Украины / О. М. Кикинежди, С. Т. Выхор // Лидерство. Гендерные перспективы : материалы Третьей междунар. науч. конф. / под ред. Л. А. Герасимовой. – СПб., 2007. – С. 138 – 139.
  71. Кікінежді О. М. Формування гендерної культури молоді : наук.-метод. матеріали до тренінгової програми : навч. посіб. / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2006. – 160 с.
  72. Кікінежді О. М. Особливості гендерної соціалізації депривованого юнацтва : навч. посіб. для студ. вузів / О. М. Кікінежді, О.•Б.•Кізь. – Т. : Богдан, 2004. – 176 с. – (Гендерна психологія).
  73. Кікінежді О. М. Формування гендерної культури молоді : наук.-метод. матеріали до тренінгової програми : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь. – 2-е вид., випр. – Т. : ТНПУ, 2009. – 160 с.
  74. Клецина И. С. Гендерная социализация : учеб. пособие / И. С. Клецина. – СПб. : Изд-во РИГУ им. А. И. Герцена, 1998. – 92 с.
  75. Ковальчук І. А. Статеве виховання дітей і учнівської молоді : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. А. Ковальчук. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 140 с.
  76. Кожалієва Ч. Б. Особливості змісту образу Я у молодших розумово відсталих учнів шкільного віку / Ч. Б. Кожалієва // Дефектологія. – 1995. – № 1. – С. 42
  77. Кокоренко В. Л. Полоролевая, возрастная идентификация и система самооценок у подростков с отдельными вариантами нарушений психического развития : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Кокоренко Виктория Леонидовна. – СПб., 2006. – 247 с. : ил.
  78. Коломинский Н. Л. Развитие личности учащихся вспомогательных школ / Н. Л. Коломинский. – Киев : Рад. шк., 1987. – 87 с.
  79. Коломинский Я. Л. Полоролевое развитие ребенка в дошкольном возрасте / Я. Л. Коломинский, М. Х. Мелтас // Генетические проблемы социальной психологии : сб. ст. / под ред. Я. Л. Коломинского и М. И. Лисиной. – Минск, 1985. – С. 176 – 190.
  80. Кон И. С. Психология ранней юности : кн. для учителя / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 255 с.
  81. Кон И. С. Социология личности / И. С. Кон. – М. : Политиздат, 1967. – 383 с.
  82. Конвенция ООН о правах ребенка // Нар. образование. – 1993. – № 5. – С. 1 – 3.
  83. Кононко О. Соціально-емоційний розвиток особистості / О. Кононко. – К. : Освіта, 1998. – 255 с.
  84. Конопляста С. Ю. Воспитание готовности к хозяйственно-бытовому труду учащихся вспомогательной школы : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.03 „Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)” / С. Ю. Конопляста. – М., 1991. – 17 с.
  85. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні : педагогічна концепція. – К. : Школяр, 1997. – 148 с.
  86. Концепция воспитания школьников в современных условиях / под ред. В. А. Караковского, Л. И. Новиковой, А. А. Бодалева, З. А. Мальковой. – М. : Новая шк., 1993. – 78 с.
  87. Концепція спеціальної освіти осіб з фізичними та психічними вадами в Україні на найближчі роки та перспективу / АПН України ; Ін-т дефектології. – К. : ІСДО, 1996. – 37 с.
  88. Корчова Г. Л. Профілактика статевих девіацій у молодіжному середовищі : навч. посіб. / Г. Л. Корчова, М. М. Корчовий. – К. : Хай – Тек Прес, 2007. – 140 с.
  89. Костюк Г. С. Свідомість і діяльність людини / Г. С. Костюк // Психологія : підруч. для пед. вузів. – К., 1968. – 365 с.
  90. Кочарян А. С. Личность и половая роль: симптомокомплекс маскулинности/фемининности в норме и патологии / А. С. Кочарян. – Харьков : Основа, 1996. – 127 с.
  91. Кочарян А. С. Особенности полоролевой сферы трудных подростков / А. С. Кочарян, Н. В. Баринова // Вісн. Харк. ун-ту. – Х., 2002. – № 550. – Ч. 2. Сер. : Психологія. – С. 122 – 125.
  92. Кравець В. П. Педагогіка та психологія: гендерний аспект : навч. посіб. / В. П. Кравець, О. М. Кікінежді. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2004. – 124 с.
  93. Кузьміна В. В. Діти з розладами поведінки / В. В. Кузьміна. – К. : Рад. шк., 1981. – 81 с.
  94. Лаут Г. В. Коррекция поведения детей и подростков : практ. рук. Отклонения и нарушения / Г. В. Лаут, У. Б. Брак, Ф. Линдеркамп ; пер. с нем. В. Т. Алтухова ; науч. ред. рус. текста А. Б. Холморова. – М. : Академия, 2005. – 352 с.
  95. Левицький В. Е. Генезис проблематики статевого виховання в педагогіці / В. Е. Левицький // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Вип. 3. – Т. 1. – С. 96 – 101.
  96. Левицький В. Е. До питання про необхідність статевого виховання молодших школярів з вадами інтелекту у спеціальному освітньому
  закладі / В. Е. Левицький // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. ін-ту спец. педагогіки АПН України. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 150 – 151.
  97. Левицький В. Е. Особливості статево-рольового виховання учнів молодших класів допоміжної школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Левицький Вадим Едуардович. – К., 2005. – 201 с. : табл.
  98. Левицький В. Е. Статеворольове виховання як засіб соціальної адаптації учнів молодших класів допоміжної школи / В. Е. Левицький // Педагогіка та методики: спеціальні : зб. наук. ст. – К., 2002. – Вип. 2. –
  С. 52 – 56.
  99. Леонтьев А. М. Деятельность. Сознание. Личность / А. М. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1985. – 227 с.
  100. Леонтьев А. М. Проблемы развития психики / А. М. Леонтьев. – 4-е изд. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 584 с.
  101. Логвінова Д. В. Вплив гендерних установок на статеворольове самовизначення старших підлітків : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Логвінова Діана Валеріївна. – К., 2007. – 200 с.
  102. М’ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / П. А. М’ясоїд. – К. : Вища шк., 1998. – 479 с.
  103. Манеров В. X. Воспитание отцов / В. X. Манеров // Ананьевские чтения-2001 : тез. науч.-практ. конф. – СПб., 2001. – С. 338 – 340.
  104. Маслов В. М. Нарушения психосексуального развития / В. М. Маслов, И. Л. Ботнева, Г. С. Васильченко // Сексопатология. – М., 1990. – С. 388 – 437.
  105. Матвєєва М. П. Особливості „Я-образу” розумово відсталих підлітків : дис. … канд. психол. наук : 19.00.08 / Матвєєва Світлана Петрівна. – К., 1994. – 163 с.
  106. Мещерякова С. Ю. Особенности аффективно-личностных связей со взрослыми у младенцев, воспитывающихся в семье и домах ребенка / С. Ю. Мещерякова // Возрастные особенности психологического развития детей / под ред. И. В. Дубровиной, М. И. Лисиной. – М., 1982. – С. 19 –36.
  107. Мид М. Культура и мир детства : избр. произведения / М. Мид ; пер. с англ. и коммент. Ю. А. Асеева ; сост., отв. ред. И. С. Кон. – М. : Наука, 1988. – 429 с. : ил.
  108. Митина О. В. Кросскультурное исследование стереотипов женского поведения (в России и США) / О. В. Митина, В. Ф. Петренко // Вопр. психологии. – 2000. – № 1. – С. 68 – 86.
  109. Мозгова Г. П. Психосоматичні захворювання у дітей та підлітків. Діагностика та реабілітація / Г. П. Мозгова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - 261 с.
  110. Мозгова Г. П. Позитивний психологічний клімат – передумова психосоматичного здоров’я та поведінки дитини / Г. П. Мозгова // Наук. часоп. НПУ імені М. П. Драгоманова. – Сер. 19. – 2011. – Вип. 18. – С. 172 – 176.
  111. Мухина B. C. Дети детских домов и школ-интернатов о себе (ретроспективная рефлексия, обращенность в настоящее и будущее) // Лишенные родительского попечительства : хрестоматия / ред. сост. В. С. Мухина. – М. : Издат. центр „Академия”, 1991. – С. 213 – 221.
  112. Мухина В. С. Возрастная психология : феноменология развития : учеб. для студентов, обучающихся по пед. специальностям / В. С. Мухина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Academia, 2006. – 606, [1] с.
  113. Мухина В. С. Особенности идентификации с собственным „Я”. Кризис личности в отрочестве / В. С. Мухина // Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. – М., 1998. – С. 398 – 408.
  114. Найдовська І. В. Особливості життєвого стилю жінок у залежності від типу їх гендерної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 „Загальна психологія, історія психології” / І. В. Найдовська. – К., 2003. – 20 с.
  115. Намазбаева Ж. И. Изучение самооценки умственно отсталых школьников пятых – восьмых классов / Ж. И. Намазбаева // Дефектология. – 1971. – № 1. – С. 24 – 30.
  116. Носов Н. Н. Формирование неадекватной самоидентичности и агрессивности / Н. Носов // Вопросы психического здоровья детей и подростков. – 2003(3). – № 1. – М. : Просвещение, 1991 – 127 с.
  117. Нугаева О. Г. Особенности половой идентичности у подростков с интеллектуальной недостаточностью : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Нугаева Ольга Георгиевна. – Н. Новгород, 2003. – 228 с. : ил.
  118. Особенности развития личности ребенка, лишенного родительского попечительства. Дети с отклоняющимся поведением : сб. науч. тр. / под общ. ред. В. С. Мухиной ; Моск. пед. гос. ун-т им. В. И. Ленина, Каф. пед. психологии. – М. : Прометей, 1989. – 228, [1] с.
  119. Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы / под ред. Ж. И. Шиф. – М. : Просвещение, 1965. – 343 с.
  120. Павличко С. Д. Фемінізм / С. Д. Павличко. – К. : Основи, 2002. – 322 с.
  121. Певзнер М. С. Динамика развития детей-олигофренов / М. С. Певзнер, В. И. Лубовский. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1963. – 223 с.
  122. Петрова В. Г. Практическая и умственная деятельность детей-олигофренов / В. Г. Петрова. – М. : Просвещение, 1968. – 160 с.
  123. Петрова В. Г. Психология умственно отсталых школьников : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / В. Г. Петрова, И. В. Белякова. – М. : Академия, 2002. – 160 с.
  124. Петровский В. А. Отчуждение как феномен детско-родительских отношений / В. А. Петровский, М. В. Полевая // Вопр. психологии. – 2001.– № 1. – С. 19 – 26.
  125. Плоткин М. М. Социально-педагогическая помощь детям из неблагополучных семей / М. М. Плоткин // Педагогика. – 2000. – № 1. –
  С. 47 – 51.
  126. Потапов С. А. Понятие о сексуальном злоупотреблении в отношении детей и его психопатологические аспекты / С. А. Потапов, A. A. Ткаченко // Обозрение психиатрии и мед. психологии им. В. М. Бехтерева. – СПб., 1992. – № 4. – С. 54 – 63.
  127. Прихожан А. М. Дети без семьи / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – М. : Педагогика, 1990. – 158, [2] с. : ил.
  128. Прихожан А. М. Психология сиротства : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – 2-е изд. – М. ; СПб. : Питер, 2005. – 400 с. : ил., табл.
  129. Про освіту : Закон України від 23 бер. 1996 р. № 100/96-ВР // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 21. – С. 253 – 278.
  130. Програма „Психологія статі та сексуальності”. – Т. : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – 56 с.
  131. Психическое развитие воспитанников детского дома / М. И. Лисина, И. В. Дубровина, А. Г. Рузская и др. ; под ред. И. В. Дубровиной, А. Г. Рузской ; НИИ общ. и пед. психологии АПН СССР. –М. : Педагогика, 1990. – 264 с. : ил.
  132. Психологические проблемы коррекционной работы во вспомогательной школе / под ред. Ж. И. Шиф, В. Г. Петровой. – М. : Педагогика, 1980. – 176 с.
  133. Психология индивидуальных различий : тексты : учеб. пособие для психол. фак. ун-тов / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – 319 с. : ил.
  134. Психология личности : тексты : сборник / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – 287 с.
  135. Психология личности : хрестоматия : учеб. пособие : в 2 ч. / сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : БАХРАХ, 2006– . –
  Т. 2 : Отечественная психология / Б. Г. Ананьев [и др.]. – 542, [2] с.
  136. Психология развивающейся личности / А. В. Петровский, В. В. Абраменкова, Т. М. Горбатенко и др. ; под ред. А. В. Петровского ; НИИ общ. и пед. психологии АПН СССР. – М. : Педагогика, 1987. – 238 с.
  137. Психология самосознания : хрестоматия по социал. психологии личности / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Бахрах-М, 2003. – 671 с.
  138. Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. С. П. Миронової. – Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, інформ.-вид. від., 2004. – 220 с.
  139. Радина Н. К. Об использовании гендерного анализа в психологических исследованиях / Н. К. Радина // Вопр. психологии. – 1999. – № 2. – С. 22 – 27.
  140. Реан А. А. Социальное сиротство в современной России / А. А. Реан, Ж. К. Дандарова, В. А. Прокофьева. – М. : Б. и., 2002. – 94 с.
  141. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст : проблемы становления личности / Х. Ремшмидт ; пер. с нем. Г. И. Лойдиной ; под ред. Т. А. Гудковой. – М. : Мир, 1994. – 319 с. : ил.
  142. Репина Т. А. Анализ теорий полоролевой социализации в современной западной психологии / Т. А. Репина // Вопр. психологии. – 1987. – № 2. – С. 158 – 165.
  143. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс ; пер. с англ. М. М. Исенина. – М. : Прогресс, 1994. – 480 с.
  144. Родители в ответе за воспитание детей : метод. пособие / под общ. ред. Л. М. Шипицыной. – СПб. : ИСПиП, 2002. – 43 с.
  145. Романов И. В. Особенности половой идентичности
  подростков / И. В. Романов // Вопр. психологии. – 1997. – № 4. – С. 39 – 47.
  146. Романова В. Г. Особливості статеворольової соціалізації підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 „Соціальна психологія” / В. Г. Романова. – К., 2000. – 20 с.
  147. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1973. – 424 с.
  148. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 1999. – 705 с.
  149. Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого школьника : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2111 „Дефектология” / С. Я. Рубинштейн. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 192 с.
  150. Руководство по работе с детьми с умственной отсталостью : учеб. пособие : пер. с пол. / науч. ред. М. Пишчек. – СПб. : Речь, 2006. – 276 с.
  151. Савіцька Г. І. Гуманістична спрямованість навчально-виховного процесу в допоміжній школі / Г. І. Савіцька // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К., 2005. – Вип. 6. – С. 180 – 183.
  152. Самосознание проблемных подростков / Н. Л. Белопольская, С. Р. Иванова, Е. В. Свистунова, Е. М. Шафирова. – М. : Изд-во „Институт психологии РАН”, 2007. – 332 с.
  153. Сеген Э. Воспитание, гигиена и нравственное лечение умственно-ненормальных детей : в 5 ч. / Э. Сеген ; пер. с фр. М. П. Лебедевой ; под ред. В. А. Енько ; [Ч. 1 в сокр. излож. М. Ю. Гольдштейна]. – СПб. : М. Л. Лихтенштадт, 1903. – 8, XLVIII, 319 с.
  154. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2002. – 350 с.
  155. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2007. – 349 с. : ил., табл.
  156. Синев В. Н. Психологическое обоснование проблемы коррекционной работы с детьми-олигофренами / В. Н. Синев // Дефектология. – 1988. – № 5. – С. 87 – 88.
  157. Синёв В. Н. Особенности воспитания учащихся вспомогательной школы / В. Н. Синёв // Воспитательная работа во вспомогательной школе / под ред. В. Ф. Мачихиной. – М., 1980. – С. 16 – 23.
  158. Синёв В. Н. Проблема понимания и личностное развитие учащихся вспомогательной школы / В. Н. Синёв // Изучение личности аномального ребенка : тез. докл. конф., 12 – 13 апр. 1977. – М., 1977. –
  С. 105 – 106.
  159. Синёв В. Н. Пути педагогической профилактики асоциального поведения умственно отсталых школьников / В. Н. Синёв, А. П. Северов // VI Всесоюз. пед. чтения : тез. докл. – М., 1982. – С. 114.
  160. Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка / В. М. Синьов. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 238 с.
  161. Синьов В. М. Психологія розумово відсталої дитини : підручник / В. М. Синьов, М. П. Матвєєва, О. П. Хохліна. – К. : Знання, 2008. – 359 с.
  162. Славина Л. С. Дети с аффективным поведением / Л. С. Славина. – М. : Просвещение, 1966. – 150 с.
  163. Словарь гендерных терминов / под ред. А. А. Денисовой. – М. : Информация XXI век, 2002. – 256 с.
  164. Словарь-справочник по психологической диагностике / Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. – Киев : Наук. думка, 1989. – 200 с.
  165. Смирнов В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков : учеб. пособие для студентов пед. вузов по спец. : 031500 „Тифлопедагогика”, 031600 „Сурдопедагогика”, 031700 „Олигофренопедагогика”, 031800 „Логопедия”, 031900 „Спец. психология”, 032000 „Спец. дошк. педагогика и психология” / В. М. Смирнов. – 2-е изд., стер. – М. : Academia, 2004. – 395, [1] с. : ил.
  166. Смирнова А. Н. Воспитание умственно отсталого ребенка в семье : пособие для родителей / А. Н. Смирнова. – М. : Просвещение, 1967. – 64 с.
  167. Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности : учеб. пособие / Е. Т. Соколова. – М. : Изд-во МГУ, 1980. – 174 с.
  168. Соловьев И. М. Психология познавательной деятельности нормальных и аномальных детей / И. М. Соловьев. – М. : Просвещение, 1966. – 223 с.
  169. Соломатина Т. В. Сравнительная характеристика проявлениям неудовольствия у детей первого года жизни, воспитывающихся в семье и доме ребёнка / Т. В. Соломатина // Дефектология. – 2004. – № 1. – С. 43 – 53.
  170. Сорокин В. М. Специальная психология / В. М. Сорокин. – СПб. : Речь, 2004. – 216 с.
  171. Спеціальна педагогіка : понятійно-термінол. слов. / за ред. В. І. Бондаря. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 436 с.
  172. Спеціальна психологія. Тексти : навч. посіб. / за ред. М. П. Матвєєвої, С. П. Миронової. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 1999– . –
  Ч. 1. – 1999. – 158 с.
  173. Спеціальна психологія. Тексти : навч. посіб. / за ред. М. П. Матвєєвої, С. П. Миронової. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 2001– . –
  Ч. 2. – 2001. – 140 с.
  174. Стадненко Н. М. Нариси з олігофренопсихології / Н. М. Стадненко, М. Л. Матвеева, А. Г. Обухівська ; за заг. ред. Н. М. Стадненко. – Кам’янець-Подільський : ІВВ Кам’янець-Поділ. держ.
  ун-ту, 2002. – 200 с.
  175. Столин В. В. Психодиагностика самосознания / В. В. Столин // Общая психодиагностика. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – С. 245 – 289.
  176. Столин В. В. Самосознание личности / В. В. Столин. – М. :
  Изд-во МГУ, 1983. – 286 с.
  177. Тарасенко Н. В. Особенности усвоения нравственных понятий и понимание оценки поступков человека учащимися вспомогательной школы : сб. ст. / Н. В. Тарасенко, А. И. Капустин. – М. : Просвещение, 1988. – 120 с.
  178. Теплов Б. М. Типологические свойства нервной системы и их значение для психологии / Б. М. Теплов // Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности и психологии. – М., 1963. – С. 475 – 498.
  179. Терещенко Н. Н. Статеворольова структура жіночої тілесної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 „Загальна психологія, історія психології” / Н. Н. Терещенко. – Х., 2003. – 19 с.
  180. Титаренко Т. М. Такие разные дети / Т. М. Титаренко. – Киев : Рад. шк., 1989. – 140 с.
  181. Ткаченко А. А. Аномальное сексуальное поведение / А. А. Ткаченко, Г. Е. Введенский. – СПб. : Юрид. центр пресс, 2003. – 657 с.
  182. Толстых H. H. Обсуждение актуальных проблем формирования личности в условиях общественного и семейного воспитания / H. H. Толстых, A. M. Прихожан, Т. И. Юферева // Вопр. психологии. – 1979. – № 4. –
  С. 178 – 181.
  183. Толстых H. H. Подросток / H. H. Толстых, A. M. Прихожан, Т. И. Юферева // Психическое развитие воспитанников детского дома / под ред. И. В. Дубровиной, А. Г. Рузской. – М., 1990. – С. 205 – 246.
  184. Толстых Н. Н. Возрастные и половые различия в представлениях подростков о своей будущей семейной жизни / Н. Н. Толстых // Психолого-педагогические проблемы воспитания детей в семье и подготовки молодежи к семейной жизни. – М., 1980. – С. 68 – 79.
  185. Томэ X. Современный психоанализ / X. Томэ, X. Кэхеле ; под общ. ред. A. B. Казанской. – М. : Литера, 1996. – 576 с.
  186. Умственное развитие учащихся вспомогательной школы / под ред. Ж. И. Шиф. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 184 с.
  187. Уэст К. Создание гендера / К. Уэст, Д. Зиммерман // Гендерные тетради : тр. Санкт-Петербург. фил. Ин-та социологии РАН. – СПб., 1997. – Вып. 1. – С. 94 – 124.
  188. Фельдштейн Д. И. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте / Д. И. Фельдштейн // Вопр. психологии. – 1988. – № 6. – С. 31 – 41.
  189. Формирование личности в переходный период: от подросткового к юношескому возрасту / под ред.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины