ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ : ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ
 • Альтернативное название:
 • ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
 • Кол-во страниц:
 • 227
 • ВУЗ:
 • Херсонський державний університет
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  На правах рукопису


  ЛЯШКО ВІРА ВІТАЛІЇВНА

  УДК:159.922.76-056:36-053.5:376.016:62/64


  ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ


  19.00.08 – спеціальна психологія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук  Науковий керівник:
  Хохліна Олена Петрівна,
  доктор психологічних наук,
  професор


  ХЕРСОН – 2012


  ЗМІСТ

  ВСТУП…………………………………………………………………... 5
  РОЗДІЛ І. Проблема індивідуального стилю діяльності у психолого-педагогічній літературі………………………………………………… 12
  1.1. Суть та структура індивідуального стилю діяльності…….… 12
  1.2. Основні напрямки дослідження проблеми індивідуального стилю діяльності…………………………………………………… 23
  1.3. Проблема становлення та формування індивідуального стилю діяльності……………………..…………………………………….. 38
  Висновки до розділу…………………………………………………... 54
  РОЗДІЛ II. Емпіричне вивчення індивідуального стилю трудової діяльності в учнів початкових класів допоміжної школи…………….. 57
  2.1. Обґрунтування методики дослідження. Методика дослідження 57
  2.2. Результати дослідження та їх аналіз…………………………… 88
  2.2.1. Індивідуальний стиль діяльності…………..…………….. 88
  2.2.2. Індивідуальний стиль діяльності та успішність розв’язання трудового завдання…………………………………….……….. 98
  2.2.3. Індивідуальний стиль діяльності та загальні особливості розвитку………………………………………………………… 117
  2.2.4. Індивідуальний стиль діяльності та індивідуально-типологічні властивості розвитку………………………….…. 123
  Висновки до розділу…………………………………………………… 135
  РОЗДІЛ ІІІ. Програма сприяння становленню індивідуального стилю трудової діяльності у розумово відсталих школярів.………………… 139
  3.1. Обґрунтування методики формуючого етапу дослідження. Методика дослідження…………………………………….………… 139
  3.2. Результати дослідження та їх аналіз…………………………… 166
  Висновки до розділу…………………………………………………. 175
  ВИСНОВКИ………………………………………………………….. 178
  ДОДАТКИ……………………………………………………………… 183
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………… 210  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ:
  ІСД – індивідуальний стиль діяльності.
  ІСпД – індивідуальний спосіб діяльності.
  НР – діти без вад розумового розвитку.
  РВ – розумово відсталі діти.

  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Соціально-економічні зміни у нашій державі зумовили необхідність реформування освіти, основним завданням якої є підготовка підростаючого покоління до самостійного життя. Розв’язання цього завдання надзвичайно актуальне для спеціальних освітніх закладів, у яких навчаються діти з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема діти з інтелектуальною недостатністю.
  Розумово відсталі (РВ) діти, які є найчисельнішою категорією аномальних дітей, характеризуються загальними та специфічними закономірностями розвитку, що відповідають своєрідній структурі їх дефекту, індивідуально-типологічними особливостями психофізичного розвитку та його відхилень. Усе це впливає на виконання дітьми навчально-трудових завдань. При цьому упродовж життя в них формується свій індивідуальний стиль діяльності (ІСД), зумовлений особливостями нервової системи та порушенням розвитку, який має компенсаторне та адаптивне значення для ефективного виконання діяльності. Виявлено становлення ІСД у РВ учнів у процесі навчання праці (О. Хохліна), якому відводиться особлива роль у корекції їх розвитку та підготовці до самостійної життєдіяльності (Г. Дульнєв, В. Карвяліс, Г. Мерсіянова, С. Мирський, Б. Пінський, О. Хохліна та ін.).
  Проблема ІСД досліджувалась Г. Андрєєвою, С. Асфандіяровою, О. Байметовим, К. Гуревичем, Є. Ільїним, Є. Климовим, Г. Корольковою, А. Краєвські, Б. Ломовим, В. Мерліним, Я. Стреляу, М. Субханкуловою, В. Шадриковим, М. Щукіним та ін. у плані вивчення індивідуально-типологічних особливостей розвитку людини у зв’язку з її діяльністю та професійним становленням. Проведено значну кількість досліджень з проблем трудової підготовки розумово відсталих учнів, виконання ними трудової діяльності (С. Айтметова, Є. Білевич, І. Бех, В. Бондар, О. Граборов, Г. Дульнєв, В. Кащенко, В. Карвяліс, А. Корнієнко, Н. Королько, І. Кущенко, С. Максименко, Г. Мерсіянова, С. Мирський, Н. Павлова, Б. Пінський, В. Синьов, К. Турчинська, О. Хохліна та ін.), з вивчення її окремих типологічних та індивідуальних особливостей (С. Мирський, Н. Павлова та ін.), які враховуються у процесі навчання праці в допоміжній школі. Проблема ж індивідуального стилю трудової діяльності розумово відсталих учнів уперше розглядається в контексті вивчення його компенсаторних, адаптивних та корекційних механізмів з метою забезпечення корекційної спрямованості трудового навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку лише О. Хохліною. Ця проблема ще не була предметом спеціального дослідження. Зокрема, потребує вивчення питання передумов становлення у дітей ІСД у зв’язку з ефективністю їх трудової діяльності та особливостями розвитку (загальними та індивідуально-типологічними); недостатньо дослідженими залишаються й питання можливостей та особливостей формування в учнів ІСД у процесі трудової підготовки у допоміжній школі.
  Актуальність проблеми та недостатня її розробленість щодо учнів допоміжної школи й зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Передумови становлення індивідуального стилю трудової діяльності в учнів початкових класів допоміжної школи».
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилось у межах комплексної теми кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету: “Дослідження психофізіологічних та педагогічних основ навчання та виховання дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку” (реєстраційний номер 0111U007788). Тему дисертаційної роботи затверджено вченою радою Херсонського державного університету (протокол №7 від 21.03.2005 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 14.06.2005 р.).
  Мета дослідження – розроблення науково обґрунтованої та експериментально перевіреної системи роботи зі становлення індивідуального стилю діяльності в учнів початкових класів як умови підвищення ефективності трудового навчання в допоміжній школі.
  Відповідно до мети було окреслено такі завдання:
  1. На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури з‘ясувати суть індивідуального стилю діяльності та його становлення.
  2. Визначити показники, типи, рівні сформованості ІСД та методику його дослідження у молодших школярів.
  3. Емпірично вивчити в учнів початкових класів допоміжної школи особливості індивідуального стилю трудової діяльності, ефективність виконання навчально-трудових завдань, сформованість основних пізнавальних процесів, особливості нервової системи, властивості темпераменту, форми олігофренії.
  4. На основі виявлення наявності та характеру зв’язку між особливостями ІСД та загальними й індивідуально-типологічними властивостями розвитку, ефективністю трудової діяльності, етапом навчання визначити чинники та передумови становлення індивідуального стилю трудової діяльності в розумово відсталих молодших школярів.
  5. Розробити та експериментально апробувати програму сприяння становленню індивідуального стилю трудової діяльності в розумово відсталих школярів.
  Об’єкт дослідження – процес трудового навчання в початковій ланці допоміжної школи.
  Предмет дослідження – передумови становлення індивідуального стилю діяльності в учнів початкових класів допоміжної школи в процесі трудового навчання.
  Методи дослідження. Відповідно до мети і завдань дослідження в роботі використано сукупність теоретичних, емпіричних, статистичних методів. Зокрема: для розв’язання першого завдання використано метод аналізу загальної та спеціальної психолого-педагогічної літератури. Для розв’язання другого завдання – методи спостереження (програма спостереження М. Щукіна), опитування, вивчення педагогічного досвіду, аналізу шкільної та медичної документації, аналізу процесу та продуктів діяльності, метод узагальнення незалежних характеристик для визначення властивостей нервової системи М. Акімової та В. Козлової, «Теппінг–тест» за Є. Ільїним, стандартизовані методики вивчення психічних процесів (сприймання, пам’яті, мислення) С. Забрамної. Для розв’язання третього завдання застосовувався формуючий експеримент. Для обробки емпіричних даних використовувались методи якісної та кількісної обробки емпіричних даних, зокрема їх кореляційний аналіз на базі комп’ютерної програми SPSS 12.0 та t-критерій Стьюдента.
  Експериментальна база дослідження. Дослідною роботою було охоплено 108 учнів 1–3 класів спеціальних загальноосвітніх шкіл для розумово відсталих дітей (допоміжних шкіл) №№ 1, 2 міста Херсона, а також 45 учнів 1–3 класів гімназії №1 міста Цюрупинська Херсонської обл. У дослідженні також були задіяні педагоги та працівники шкіл (медичні працівники, психологи, логопеди та ін.) загальною кількістю 26 осіб.
  Наукова новизна здобутих результатів. Дисертація є комплексним дослідженням проблеми індивідуального стилю трудової діяльності та передумов його становлення в учнів початкових класів допоміжної школи у процесі трудового навчання. За результатами дослідження:
  вперше:
  - визначено передумови становлення індивідуального стилю трудової діяльності у розумово відсталих молодших школярів: забезпечення становлення у них типу ІСД (підготовчого чи виконавчого); підвищення рівня його сформованості; формування учбово-практичної діяльності за повнотою її складових та характеристик ефективності; розвиток пізнавальної сфери психіки (передусім сприймання, пам’яті, мислення); мовленнєвого опосередкування діяльності; урахування наявних у дитини властивостей нервової системи, типу темпераменту, форми олігофренії, року навчання, виявлених особливостей прояву явищ, що досліджувались, рівня та характеру зв’язку між ними;
  - доведено наявність зв’язку між ІСД та загальними й індивідуально-типологічними особливостями розвитку в учнів допоміжної школи;
  - отримано наукові дані про: переважаючі у РВ учнів початкових класів тип та рівень сформованості ІСД; про особливості здійснення ними трудової діяльності за показниками її ефективності та основних пізнавальних психічних процесів; про властивості темпераменту та особливості нервової системи в дітей з різними типами ІСД та рівнями його сформованості, з різними формами олігофренії, на різних етапах навчання; про наявність та характер зв’язку між усіма явищами, що досліджувались у контексті проблеми вивчення ІСД;
  уточнено та доповнено:
  - показники, типи, рівні сформованості індивідуального стилю трудової діяльності школярів та їх змістове наповнення;
  - методику вивчення індивідуального стилю трудової діяльності в школярів;
  - наукові дані про особливості виконання розумово відсталими учнями трудової діяльності, їх пізнавальну сферу, нервову систему та темперамент у контексті проблеми вивчення ІСД;
  конкретизовано та набуло подальшого розвитку:
  - теоретичне положення про провідну роль навчання у психічному розвитку (Л. Виготський) розумово відсталих молодших школярів та у становленні індивідуального стилю трудової діяльності.
  Практична значущість дослідження полягає в тому, що:
  - визначено показники, рівні, типи індивідуального стилю трудової діяльності та їх змістове наповнення щодо молодших школярів;
  - розроблено програму сприяння становленню у розумово відсталих учнів ІСД, з урахуванням визначених передумов.
  Здобуті результати дослідження можуть використовуватися науковцями в галузі спеціальної психології та корекційної педагогіки; вчителями у педагогічному процесі з метою підвищення ефективності трудового навчання; розробниками навчальних програм і підручників для школярів зазначеної категорії, навчально-методичних посібників для педагогів спеціальних шкіл, змісту навчання для студентів педагогічних ВНЗ з дисциплін «Корекційна педагогіка», «Спеціальна психологія», «Методика трудового навчання в допоміжній школі».
  Результати наукового дослідження впроваджувались у практику роботи Цюрупинської спеціальної загальноосвітньої школи I-III ступенів Херсонської обласної ради (довідка №457 від 2.10.2012), Херсонської спеціальної загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Херсонської обласної ради (довідка №249 від 2.10.2012), Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 Миколаївської обласної ради (довідка № 576 від 23.10.2012), Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи №3 Чернівецької обласної ради (довідка № 421 від 16.10.2012).
  Вірогідність наукових положень та висновків дослідження забезпечується теоретичною та методологічною обґрунтованістю вихідних положень, використанням комплексу методів та методик, адекватних меті, предмету, об’єкту та завданням дослідження, достатнім обсягом емпіричного матеріалу, його кількісним та якісним аналізом.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження висвітлювались на: І Кримській конференції «Реабілітація дітей з особливостями психофізичного розвитку: сучасність і перспективи» (м. Сімферополь, 2005); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні підходи до інтеграції та соціалізації дітей з особливими потребами (м. Луцьк, 2006); V звітно-науковій конференції професорсько-викладацького складу та студентів «Актуальні проблеми сучасної психології» (м. Луцьк, 2006); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами» (м. Київ, 2006); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми спеціальної психології та педагогіки» (Херсон, 2010); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології» (м. Луцьк, 2011); засіданнях кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету (2004-2009), на засіданнях лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (2004-2012).
  Публікації. Основний зміст та результати дослідження відображено у 14 публікаціях, 13 з яких одноосібні. 8 статей опубліковано у фахових виданнях.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Одним з найважливіших шляхів пристосування людини з її індивідуально-типологічними особливостями до діяльності є становлення у неї індивідуального стилю діяльності (ІСД), який визначається як обумовлена типологічними особливостями особи стійка система способів, що склалася в неї для найліпшого здійснення певної діяльності та стійко характеризує її в типових умовах. ІСД є індивідуально-своєрідною системою психологічних засобів, до яких свідомо чи стихійно вдається людина з метою найефективнішого врівноваження своєї типологічно обумовленої індивідуальності з предметними, зовнішніми умовами діяльності.
  2. В основі ІСД лежить індивідуальний спосіб діяльності, який у своєрідній формі відтворює об’єктивні та суб’єктивні умови її здійснення. Такий спосіб визначається на основі порівняння з еталонним – нормативно схваленим – узагальненим і закріпленим у розрахованих на абстрактного суб’єкта інструкціях та на середні умови. Ознаками ІСД є: стійка система прийомів та способів діяльності; її зумовленість особливостями особистості та слугування засобом ефективного пристосування до об’єктивних вимог виконання діяльності.
  3. Формування ІСД здійснюється на основі використання механізмів компенсації та корекції й передбачає становлення у суб’єкта скоригованого відповідно до вимог діяльності та оптимального її виконання індивідуального стилю в оптимальних межах. У розумово відсталої дитини формування ІСД є важливим напрямком підвищення ефективності її трудового навчання, корекційно-розвивального впливу та підготовки до самостійної життєдіяльності. Формування ІСД здійснюється за тією ж стратегією, що й корекційно-розвивальна робота з опорою на становлення усвідомлених, регульованих психічних функцій та способів дій, з урахуванням даних його вивчення у дітей у зв’язку з ефективністю виконання трудових завдань, загальними та типологічними особливостями розвитку.
  4. Емпіричне вивчення ІСД у РВ учнів показало, що їм притаманні підготовчий та змішаний його типи (у НР – виконавчий), достатній та середній рівні сформованості (у НР – достатній та високий рівні; низький рівень відсутній) та позитивна їх динаміка у процесі навчання; типи ІСД виявилися відносно сталою властивістю дітей.
  5. Сенс ІСД пов’язаний з ефективністю діяльності. Результати дослідження показали, що виконання трудового завдання РВ учнями здійснюється менш ефективно, ніж НР (68% проти 89%). При цьому кількісні значення ефективності діяльності у РВ школярів за окремими показниками свідчать про певні відмінності між ними та наступний розподіл (від найбільшого до найменшого): цілеспрямованість (76%) → розуміння завдання (71%) → самостійність (69%) → швидкість (67%) → вербалізація способу виконання завдання (66%) → правильність і якість виробу (по 65% кожен) (у НР: вербалізація способу виконання завдання (95%) → самостійність (93%) → цілеспрямованість (89%) → розуміння завдання (84%) → якість виробу (82%)→ правильність (78%)→ швидкість (73%)).
  6. Співставлення даних про типи й рівні сформованості ІСД та ефективність діяльності у РВ школярів показало: 1) відсутність виразного зв’язку між типом ІСД та показниками ефективності виконання трудового завдання; 2) наявність виразного зв’язку між рівнем сформованості ІСД та ефективністю діяльності, її окремими показниками; 3) наявність виразного зв’язку між усіма змістовними показниками ефективності праці; низький рівень зв’язку між ними та швидкістю виконання завдання.
  7. Основні психічні пізнавальні процеси, що забезпечують засвоєння та протікання діяльності (сприймання, мислення, пам’ять) у РВ школярів характеризуються недоліками. При цьому найбільш сформованим виявився процес пам’яті, найменш – мислення (у НР наявна така ж тенденція, але з відмінними кількісними значеннями. З переходом учнів з класу в клас спостерігається виразна позитивна динаміка у розвитку сприймання й мислення. Динаміка пам’яті у РВ учнів має негативний характер (у НР виявлено позитивну динаміку розвитку усіх пізнавальних процесів).
  8. У результаті співставлення даних щодо типів ІСД та рівнів сформованості пізнавальних процесів виявлено, що більшість РВ учнів з підготовчим типом ІСД (який притаманний більшості РВ), мають високий рівень сформованості пам’яті та достатній рівень сформованості сприймання й мислення (тоді як НР діти з підготовчим типом ІСД мають високий рівень сформованості пам’яті, достатній та високий рівень сформованості сприймання та мислення). У РВ виявлено наявність зв’язку між рівнем сформованості сприймання, мислення та рівнем сформованості ІСД (у НР – між рівнем сформованості сприймання, пам’яті, мислення та рівнем сформованості ІСД).
  9. З’ясовано, що РВ учні молодшого шкільного віку (як і НР) мають переважно слабкий тип нервової системи. Співставлення даних щодо типів, рівнів сформованості ІСД та показників нервової системи показало, що в учнів з високим рівнем сформованості ІСД виявлено його підготовчий (50%) та змішаний (50%) типи; середньо-сильну та середньо-слабку нервову систему (у НР з високим рівнем сформованості ІСД наявний виконавчий тип ІСД та середньо-сильна нервова система).
  10. Виявлено наявність особливостей ІСД, ефективності діяльності, сформованості основних пізнавальних процесів та властивостей нервової системи у дітей з різною формою олігофренії. Учні з неускладненою формою олігофренії найбільшою мірою характеризуються підготовчим типом ІСД, середнім та достатнім рівнями його сформованості; високим та достатнім рівнями ефективності діяльності за основними її показниками; високим та достатніми рівнями сформованості пам’яті, сприймання, мислення; середньо-слабким та слабким типами нервової системи.
  Учням з переважанням процесу збудження чи гальмування притаманні переважно змішаний тип ІСД, достатній та середній рівні його сформованості; більш низькі, ніж у попередньої групи, кількісні значення даних щодо ефективності діяльності на високому, достатньому та середньому рівнях; достатній та середній рівень сформованості пам’яті, сприймання, мислення; середньо-слабкий та слабкий типи нервової системи.
  РВ учні із зниженими функціями аналізаторів характеризуються виконавчим та змішаним типами ІСД, середнім та низьким рівнями його сформованості; ефективністю діяльності на різних рівнях прояву її показників (достатній, середній, високий); переважно достатнім рівнем сформованості основних пізнавальних процесів; середньо-слабким та слабким типами нервової системи.
  В учнів з психопатоподібною поведінкою переважають виконавчий тип ІСД, низький рівень його сформованості; середній та низький рівні ефективності діяльності за різними показниками; середньо-слабкий тип нервової системи.
  11. Визначено, що передумовами становлення індивідуального стилю трудової діяльності в учнів початкових класів допоміжної школи є: забезпечення становлення у них типу ІСД (підготовчого чи виконавчого); підвищення рівня його сформованості; формування учбово-практичної діяльності за повнотою її складових та показників ефективності; розвиток пізнавальної сфери психіки та мовленнєвого опосередкування діяльності; урахування наявних у дитини властивостей нервової системи, типу темпераменту, форми олігофренії, року навчання, виявлених особливостей прояву досліджуваних явищ, рівня та характеру зв’язку між ними.
  12. Розроблена Програма сприяння становленню у РВ учнів ІСД, відповідно до визначених передумов, передбачає застосування спеціально розробленої системи занять з використанням можливостей змісту, методики та організаційних форм трудового навчання у допоміжній школі з дотриманням необхідних для досягнення поставленої мети психолого-педагогічних вимог, принципів та теоретичних підходів. В основу занять покладено поетапне становлення раціонального способу діяльності з опорою на формування автоматизмів, варіювання завдань для зміни способу діяльності, контроль за діяльністю учнів для відсіювання псевдостилів, формування позитивного ставлення до діяльності. Основою такої роботи є забезпечення становлення в учнів усіх складових учбово-практичної діяльності та досягнення повноти її характеристик.
  13. У результаті дослідження доведено можливість формування у РВ молодших школярів ІСД та підвищення результативності виконання трудових завдань. Значення критерію Стьюдента відхиляє випадковий характер впливу на дані учнів експериментальної групи щодо рівнів сформованості ІСД та ефективності діяльності. Отримані результати свідчать про ефективність спеціально організованої роботи з учнями, в основу побудови якої покладалися визначені передумови становлення в них індивідуального стилю трудової діяльності.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Потребує подальшого вивчення питання становлення індивідуального стилю діяльності дитини у зв’язку з ефективністю корекції її розвитку, у контексті професійного становлення школяра та ін.  ЛІТЕРАТУРА
  1. Акимова М. К. Психофизиологические особенности индивидуальности школьников. Учет и коррекция / М. К. Акимова, В. Т. Козлова. – М. : ACADEMI, 2002. – 157 с.
  2. Асфандиярова С. И. Некоторые типологически обусловленные особенности учебной деятельности учащихся–токарей / С. И. Асфандиярова, М. Г. Субханкулов, М. Р. Щукин // Типологические исследования по психологии личности и психологии труда: сборник научных трудов. – Пермь, 1964. – С. 67–79.
  3. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический аспект / Бабанский Ю. К. – М. : Педагогика, 1977. – 256 с.
  4. Бабанский Ю. К. Интенсификация процесса обучения / Бабанский Ю. К. – М. : Знание, 1987. – 78 с.
  5. Байметов А. К. Некоторые обусловленные силой возбуждения факторы индивидуального стиля в учебной деятельности старшеклассников / А. К. Байметов // Типологические исследования по психологии личности; под ред. В. С. Мерлина. – Пермь, 1967. – С. 34–46.
  6. Батаршев А. В. Психология индивидуалных различий: от темперамента – к характеру и типологии личности / Батаршев А. В. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 256 с.
  7. Бейли Н. Статистические методы в биологии / Бейли Н. – М. : «Мир», 1967. – 176 с.
  8. Богоявленский Д. Н. Психология усвоения знаний в школе / Д. Н. Богоявленский, Н. А. Менчинская. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1959. – 347 с.
  9. Блеч Г. О. Дидактичні умови забезпечення якості знань з природознавства у розумово відсталих учнів: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Блеч Ганна Олександрівна. – К., 2007. – 187 с.
  10. Бондар В. І. Підготовка учнів допоміжної школи до самостійної трудової діяльності / Бондар В. І. – К. : Рад. школа, 1988. – 128 с.
  11. Боркова Т. Н. О формировании у школьников организованности в труде/ Т. Н. Боркова // Вопросы психологии и обучения труду. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1962. – С. 48–76.
  12. Боркова Т. Н. Пути формирования умения планировать свою работу: (тезисы докл. на ІІ сьезде общества психологов) / Т. Н. Боркова – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. – вып. 2. – С. 197–199.
  13. Возрастные возможности усвоения знаний / [под ред. Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова]. – М. : Просвещение, 1996. – 444 с.
  14. Волкова Н. П. Педагогіка: посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. П. Волкова. – К. :«Академія», 2002. – 576 с.
  15. Воройская Т. Н. Развитие интеллектуальных компонентов трудовой деятельности у младших школьников в процессе трудового обучения: автореф. дис. на получение науч. ступеня канд. психол. наук: 19.00.01 / Т. Н. Воройская. – М., 1982. – 26 с.
  16. Выготский Л. С. Основы дефектологии. (Собрание починений: в 6-ти т.) / Л. С. Выготский; под ред. Т. А. Власовой. – М. : Педагогика, 1983. – Т.5. – 368 с. (Акад. пед. наук СССР).
  17. Выготский Л. С. О связи между трудовой деятельностью и интеллектуальным развитием ребенка / Л. С. Выготский // Дефектология. – 1976. – №6. – С. 3–8.
  18. Виготський Л. С. Основы дефектологи: ученик для вузов / Л. С. Виготський – Санкт-Питербугское психологическое общество: «Лань», 2003. – 656 с.
  19. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Выготский Л. С.; под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.
  20. Выготский Л. С. Проблемы дефектологии / Выготский Л. С. – М. : Просвещение, 1995. – 527 с.
  21. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования / Выготский Л. С. – М. : Изд-во АПН РСФСР,1956. – 217 с.
  22. Вяткина Л. А.Типологически обусловленный индивидуальный стиль в решении практических задач как показатель общих способностей у старших дошкольников / Л. А. Вяткина // Проблемы экспериментальной психологии личности. – Пермь, 1970. – С. 245–291.
  23. Гнездилов М. Ф. Учебно-воспитательная работа в специальных школах (для глухонемых и умственно отсталых детей) / Гнездилов М. Ф.; под ред. Л. В. Занкова. – М.: Гос.уч-педгиз, 1946. – Вып. 3. – С. 3–36.
  24. Гнездилов М. Ф. К вопросу о развитии речи. Учебно-воспитательная работа в специальных школах для глухонемых и умственно отсталых детей / М. Ф. Гнездилов // Вопросы воспитания и обучения глухонемых и умственно отсталых детей. – М., 1941. – Вып. 2. – С. 123–151.
  25. Гончарук П.А. Психологія навчання / Гончарук П. А. – К. : 1985. – 143 с.
  26. Гордеева Н. Д. Микроструктурний анализ исполнительной деятельности / Гордеева Н. Д., Девишвили В. М., Зинченко В. П. – М. : ВНИИТЭ, 1975. – 174 с.
  27. Грабовський Ю. А. Курсові і дипломні роботи з теорії та методики фізичного виховання: [методичні рекомендації] / Грабовський Ю. А., Маляренко І. В. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2001 – 42 с.
  28. Давыдов В.В. Строение учебной деятельности младшего школьника / В. В. Давыдов // Возрастная и педагогическая психология. – М., 1979.  С. 76.
  29. Гуревич К. М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы / Гуревич К.М. – М. : Наука, 1970. – 272 с.
  30. Державний стандарт спеціальної освіти дітей з особливими потребами / [АПН України]. – К. : Ін-т спец. педагогіки, 2003. - 12 с.
  31. Дубровина И. В. Особенности обучения и психологического развития школьников 13 – 17 лет / Дубровина И. В.; под. ред. И. В. Дубровиной, Б. С. Круглова. – М. : Педагогика, 1988. - 312 с.
  32. Дульнев Г. М.Основы трудового обучения во вспомогательной школе: психолого-педагогическое исследование / Дульнев Г. М. – М. : Педагогика, 1969. – 21 с.
  33. Дульнев Г. М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе / Дульнев Г. М. – М. : Знание, 1961. – 150 с.
  34. Дмитриева М. А. Психология труда и инженерная психология / [Дмитриева М. А., Крылов А. А., Нафтульев А. И.]; под ред. Крылова А. Н. – Л. : «Унта», 1979 – 219 с.
  35. Эльконин Д. Б. К проблеме переодизации психического развития в детском воздасте / Д. Б. Эльконин // Вопросы психологии. – 1974. – №4. – С. 37–56.
  36. Егорова Т. В. Своеобразие мыслительной деятельности. Дети с задержкой психического развития / Егорова Т. В.; под ред. Т. А. Власовой, В. И. Лубовского, Н. А. Ципиной – М. : Педагогика, 1984. – 239 с.
  37. Еременко И. Г. Олигофренопедагогика / Еременко И. Г. – К. : Вища школа, 1985. – 328 с.
  38. Єременко І. Г. Навчання учнів допоміжної школи користуватися знаннями й уміннями / І. Г. Єременко, Г. М. Мерсіянова. – К. : Рад. школа, 1971. – 136 с.
  39. Жаренкова Г. И. Коррекционная направленность трудового обучения в начальных классах школы для детей с задержкой психического развития: [метод. рекомендации] / Жаренкова Г. И. – М. : Педагогика, 1987. – 47 с.
  40. Завалишина Д. Н. Психологическая структура практической задачи / Д. Н. Завалишина // Вопросы психологии. – 1984. – №2. – С. 20–25.
  41. Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в медико-педагогических комиссиях: Альбом / Забрамная С. Д. – К. : Рад. шк., 1988. – 264 с.
  42. Забрамная С. Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения: [учеб. пособие для студентов дефектол. фак-тов. пед. ин-тов] / Забрамная С. Д. – М. : Просвещение, 1988. – 96 с.
  43. Забрамная С. Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе. Рабочая книга родителей / Забрамная С. Д. – М. : «Педагогика» 1990. – 146 с.
  44. Забрамная С. Д. Развивающие занятия с детьми: «Психолого-педагогическая диагностика и консультирование» / С. Д. Забрамная, Ю. А. Костенкова. – М. : «В.Секачев», 2001. – 80 с.
  45. Зверева М. В. О сравнении предметов умственно отсталими школьниками / М. В. Зверева, А. И. Липкина // Особенности познавательной деятельности учащихся вспомогательной школы. – М. : изд-во АПН РСФСР, 1953. – С. 95–132.
  46. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология. / Ильин Е. П. – Санкт-Петербург: «Питер», 2001. – 464 с.
  47. Ильина М. Н. Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения / Ильина М. Н. – Санкт-Петербург: «Питер», 2008. – 208 с.
  48. Исаев Е. И. Психологические особенности планирования действий у младших школьников: автореф. дис. на получение научн. степени канд. психол. наук: спец «Возрастная и педагогическая психология» / Е. И. Исаев – М., 1984. – 17 с.
  49. Иштван Данч Проявление у учащихся токарей индивидуальных особенностей связанных со свойствами нервной системы, в разных условиях деятельности / Иштван Данч // Психофизиологические вопросы становления профессионала; под. ред. К. М. Гуревича. – М. : «Советская Россия», 1974. – С. 157–175.
  50. Каган М. С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа) / Каган М. С. – М. : Политиздат, 1974. – 328 с.
  51. Катаева А. А. Дошкольная олигофренопедагогика: [учебное пособ. для студ. высш. учеб. заведений] / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. – М. : «ВЛАДОС», 2001. – 208 с.
  52. Катаева А. А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в развитии: пособие для учителя / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. – М. : «ВЛАДОС», 2001. – 224 с.
  53. Карвялис В. Ю. О путях повышения коррекционно-развивающего значения труда во вспомогательной школе / В. Ю.Карвялис // Вопросы трудового обучения во вспомогательной школе. – М. : Просвещение, 1965. – Вып. 137. – С. 68–84.
  54. Каффеманас Р. Б. Исследование осязательного восприятия аномальних детей / Р. Б. Каффеманас // Дефектология. – 1988. – №2. – С. 21–28.
  55. Кенуй М. Г. Быстрые статистические вычисления. Упрощенные методы оценивания и проверки: Справочник / Кенуй М. Г.; пер. с англ. и предисл. Д. А. Астринского. – М. : «Статистика», 1979. – 69 с.
  56. Климов Е. А. Введение в психологию труда / Климов Е. А. – М. : изд-во Москов. ун-та., 1988 – 198 с.
  57. Климов Е. А. Индивидуальные различия в трудовой деятельности ткачих-многостаночниц в связи с диагностическими испытаниями подвижности нервных процессов / Климов Е. А.; под ред. В. С. Мерлина. – Пермь: «Ученые записки», 1958. – Вып. 23. –– С. 156–189.
  58. Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы: К психологическим основам научной организации труда, учения, спорта / Климов Е. А. – Казань: изд-во Казан. ун-та, 1969. – 278 с.
  59. Климов Е. А. Психология профессионала / Климов Е. А. – М. : «Воронеж», 1996. – 176 с.
  60. Климов Е. А. Формирование индивидуального стиля деятельности в процессе обучения / Е. А. Климов // Советская педагогика. – 1967. – №4. – С. 110–118.
  61. Климов Е. А. Человек как субъект труда и проблемы психологии / Е. А. Климов // Советская педагогика. – 1984. – №4. – С. 5–14.
  62. Коломинский Н. Л. Развитие личности учащегося вспомогательной школы / Коломинский Н. Л. – К. : Рад. школа, 1979. – 87 с.
  63. Компьютерная программа SPSS for Windows 11.0.
  64. Кондратенко Л. О. Розумові здібності дитини: диференціально-діагностичний довідник психолога школи І ступеня / Кондратенко Л. О. – К. : Главник, 2004. – 112 с. – (психол. інструментарій).
  65. Копытова Л. А. Индивидуальные особенности трудовой деятельности наладчиков в спокойной ситуации и при простоях станков в зависимости от силы нервной системы относительно возбуждения / Л. А. Копытова // Типологические исследования по психологии личности и по психологии труда. – Пермь, 1964. – С. 47–84.
  66. Корекційні заняття психолога з дітьми / [упорядкув. Т. Ш. Червонна]. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.
  67. Коробко С. Л. Робота психолога з молодшими школярами: [методичний посібник] / С. Л. Коробко, О. І. Коробко. – К. : Літера ЛТД, 2008. – 416 с.
  68. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості / Костюк Г. С.; під ред. Л. М. Проком׳єнко, упорядкув. В. В. Андріївська, Г. О.Балл та ін. – К. : Рад. школа, 1989. – 608 с.
  69. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів спеціальної загальноосвітньої (допоміжної) школи для дітей з порушеннями розумового розвитку: [ред. О. П. Хохліна]. – К. –Луганськ, 2002. – 94 с.
  70. Кущенко І. В. Психологічні особливості засвоєння техніко-технологічних знань учнями початкових класів допоміжної школи: дис. … кандидата психол. наук: 19.00.08 / Кущенко Ірина Вікторівна. – К., 2007. – 206 с.
  71. Левитов Н. Д. Психология труда / Левитов Н. Д. – М. : Учпедгиз, 1963. – 340 с.
  72. Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности / Лернер И. Я. – М. : Знание, 1986. – 96 с.
  73. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность /Леонтьев А. Н. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
  74. Леонтьев А. Н. Общее понятие о деятельности / А. Н. Леонтьев // Основы теории речевой деятельности. – М. : Наука, 1974. – С. 5–20.
  75. Леонтьев А. Н. Овладение учащимися научными понятиями как проблема педагогической психологии / А. Н. Леонтьев // Избранные психологические произведения.  М. : Педагогика, 1983.  Т.1, – С. 324–348.
  76. Леонтьев А. А. Речевая деятельность / А. А. Леонтьев // Основы теории речевой деятельности. – М. : Наука, 1974. – С. 21–28.
  77. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Ломов Б. Ф. – М. : Наука, 1984. – 227 с.
  78. Лубовский В. И. Некоторие особенности детей–олигофренов / В. И. Лубовский // Проблеми ВНД нормального и аномального ребенка. – М. : АПН РСФСР, 1956. – Т.1. – С. 123–137.
  79. Лубовський В. И. Общие и специфические закономерности развития психики аномальных детей / В. И. Лубовський // Дефектология. – 1971. – №6. – С. 15–19.
  80. Лубовський В. И. Развитие словесной регуляции действий у детей (в норме и паталогии) / Лубовський В. И. – М. : Педагогика, – 1978. – 224 с.
  81. Макаренко Н. В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов / Макаренко Н. В. – К. : 1996. – 336 с. (НИИ проблем военной медицини Украинской военно-медецинской академии).
  82. Максименко С. Д. Психология формирования трудовых умений школьников: сравнительный анализ деятельности учащихся массовой и вспомогательной школ / Максименко С. Д., Бондарь В. И., Бех И. Д. – К. : Рад. шк., 1980. – 110 с.
  83. Марінушкіна О. Є. Корекційні програми на допомогу практичному психологу ДНЗ / Марінушкіна О. Є.; уклад. О. Є. Марінушкіна, Г. В. Замазій. – Х. : «Основа», 2008. – 204 с.
  84. Маствилискер Э. И. Некоторые условия формировния индивидуального стиля в решении учебных задач у дошкольников. Темперамент (системное исследование) / Э. И. Маствилискер, Г. Е. Дикопольская; под. ред. В. С.Мерлина. – Пермь, 1976. – С. 120–138.
  85. Маствилискер Э. И. Индивидуально-типологические различия в решении практических задач детьми старшего дошкольного возраста (к вопросу об онтогенезе индивидуального стиля): дис. на получение научной степени канд. психол. наук: 19.00.01 / Маствилискер Эсфирь Исаевна. – Л., 1967 – 187с.
  86. Мерсиянова Г. Н. Воспитание у учащихся вспомогательной школы самостоятельности при виполнении трудових заданий / Г. Н. Мерсиянова // Вопросы трудового обучения во вспомогательной школе. – М. : АПН РСФСР «Просвещение», 1965. – Вип.137. – С. 27–67. (Труды института дефектологи).
  87. Мерсиянова Г. Н. Выполнение практических заданий учащимися вспомогательной школы / Мерсиянова Г. Н. – К. : Рад. шк., 1985. – 81 с.
  88. Мерлин В. С. Взаимодействие типичных и индивидуальных особенностей темперамента / В. С. Мерлин // Вопросы психологи. – 1970. – №1. – С. 7–12.
  89. Мерлин В. С. Формирование индивидуального стиля деятельности в процессе обучения / В. С. Мерлин, Е. А. Климов // Советская педагогика. – 1967. – №4. – С. 110–118.
  90. Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / Мерлин В. С. – М. : «Просвещение», 1986. – 254 с.
  91. Мерлин В. С. Очерк теории темперамента / Мерлин В. С. – М. : «Просвещение», 1964. – 302 с.
  92. Мерлин В. С. Предисловие / В. С. Мерлин // Вопросы теории темперамента. – Пермь, –– 1974. – С. 3–7.
  93. Мерлин В. С. Психология индивидуальности / Мерлин В. С. – Москва – Воронеж, 1986. – 189 с.
  94. Мирский С. Л. Изучение трудовых возможностей учащихся вспомогательной школы / С. Л. Мирский // Дефектология. – 1977. – №4. – С. 16–20.
  95. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: [навчальний посібник] / Мойсеюк Н. Є. – [4-е вид., допов.]. – К. : Вища освіта, – 2003. – 615 с.
  96. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: [навчальний посібник] / Мойсеюк Н. Є. – [5-е вид., допов. і перероб.]. – К. : Вища освіта, – 2007. – 656 с.
  97. Николаев С. Ф. Обучение планированию учеников вспомогательной школы: [метод. рекомендации] / Николаев С. Ф. – Одесcа, 1973. – 53 с.
  98. Носкова О. Г. Психология труда: [учеб. пособие для студ. вузов обуч-ся по направлению и специальности психология] / Носкова О. Г.; под. ред. Е. А. Климов]. – М. : АКАДЕМІА, – 2004. – 382 с.
  99. Основи спеціальної дидактики / [ред. І. Г.Єременко]. – [2-е вид., перероб]. – К. : Рад. шк., – 1988.– 200 с.
  100. Основы специальной психологи: [учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений] / [Кузнецова Л. В., Переслени Л. И., Солнцева Л. И. и др]; под. ред. Л. В. Кузнецова – М. : «Академия», 2003. – 480 с.
  101. Павлова Н. П. Типологические особенности учащихся вспомогательных школ в трудовом обучении / Павлова Н. П. – М. : «Академия», 1983. – 123 с.
  102. Павлова Н. П. Трудовое обучение в 1-3 классах вспомогательной школы / Павлова Н. П. – М. : Просвещение, 1988. – 176 с.
  103. Паніна Н. В. Технологія соціального дослідження: [навчальний посібник] / Паніна Н. В. – К. : «Наук. думка», 1996. – 232 с.
  104. Петрова В. Г. Психология умственно отсталых школьников: [учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. Г. Петрова, И. В. Белякова. – М. : «Академия», 2002. – 160 с.
  105. Петрова В. Г. Практическая и умственная деятельность детей-олигофренов / Петрова В. Г. – М. : Просвещение, 1968. – 160 с.
  106. Пинский Б. И. Зависимость действий учащихся вспомогательной школы от соотношения слова и наглядности / Б. И. Пинский // Психологические вопросы сочетания слова и наглядности в учебном процессе вспомогательной школы. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1956. – С. 47–115.
  107. Пинский Б. И. Коррекционно-воспитательное значение труда для психического развития учащихся вспомогательной школы / Пинский Б. И. – М. : Просвещение, 1985. – 127 с.
  108. Пинский Б. И. Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной школы / Пинский Б. И. – М. : Просвещение, 1962. – 152 с.
  109. Платонов К. К. Психология / К. К. Платонов, Г. Г. Голубев. – М. : Просвещение, 1977. – 256 с.
  110. Подласный И. П. Педагогика. Общие основы. Процесс обучения: [ученик для студ. пед. вузов] / Подласный И. П. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 576 с. (Новый курс: в 2 кн./ И. Подласный; кн. 1).
  111. Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии / [ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева]. – С.–Питербург: Изд. С.-Пит. ун-та, 2000. – 559 с.
  112. Практикум по психофизиологической диагностике: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / составит.: Н. Г. Казин, Н. Г. Блинова, Л. Н. Игишева, Н. А. Литвинова, А. И. Федоров]. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 128 с.
  113. Практическая психодиагностика. Методики и тести: [учеб. пособие / ред., состави. Д. Я. Райгородский]. – Самара: «БАХРАХ», 1998 – 672 с.
  114. Прусакова М. Б. Роль обучения в усвоении типологически обусловленного индивидуального стиля при решении арифметических задач учащимся пятых классов / М. Б. Прусакова // Вопросы теории темперамента. – Пермь, 1974 – С. 37–51.
  115. Психогімнастика. Старший дошкільний вік / [упорядкув. О. А. Атемасова. – Х. : «Ранок», 2010. – 160 с.
  116. Психологія: Підручник / [Трофімов Ю. Л., Рибалка В. В., Гончарук П. А та ін]; за ред. Ю. Л. Трофімова. – К. : Либідь, 2001. – 560 с.
  117. Психология индивидуальних различий / [ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова]. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – 720 с.
  118. Психология ребенка от рождения до 11 лет. Методики и тесты / [ред. А. А. Реан]. – М. : АСТ; СПб.: ПРАЙМ – ЕВРО – ЗНАК, 2007. – 224 с.
  119. Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии / Рубинштейн С. Л. – М. : Изд-во АН СССР, 1959. – 354 с.
  120. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: [підруч. для студ. педагогічних факультетів] / Савченко О. Я. – К. : Абрис, 1997. – 416 с.
  121. Синев В. Н. Коррекция интеллектуальных недостатков у учащихся вспомогательной школы: дисс. …доктора пед .наук: 13.00.01 / Синев Виктор Николаевич. – М., 1988. – 359 с.
  122. Синев В. Н. Коррекция интеллектуальных недостатков у учащихся вспомогательной школы: автореф. дисс. доктора пед. наук: спец. 13.00.01 / В. Н. Синев. – М., 1988. – 45 с.
  123. Синьов В. М. Психологія розумово відсталої дитини: [підручник] / Синьов В. М., Матвєєва М. П., Хохліна О. П. – К. : Знання, 2008. – 359 с.
  124. Синьов В. М. Психологічні питання корекційної роботи на уроках географії / В. М. Синьов; ред. Ж. И. Шифт, В. Г. Петрова, Т. Н. Головина // Психологические проблемы коррекционной работы во вспомогательной школе. – М. : Педагогика, 1980. – С. 114–128.
  125. Синев В. Н. Условия систематизации знаний учащихся вспомогательной школы / Синев В. Н. // Методические рекомендации учителю и воспитателю спец. школ о путях дальнейшего улучшения качества обучения и воспитания аномальных детей. – К. : МП УССР, 1979. – С. 5–7.
  126. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Талызина Н. Ф. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975 – 343 с.
  127. Теплов Б. М. Изучение основных свойств нервной системы и их значение для психологии индивидуальных различий / Б. М.Теплов, В. Д. Небылицын // Вопросы психологии. – 1963. – №5. – С. 38–47.
  128. Теплов Б. М. О понятии слабости и инертности нервной системы / Б. М. Теплов // Вопросы психологи. – 1955. – №6. – С. 12–17.
  129. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальних различий / Теплов Б. М. – М. : Изд-во. АПН РСФСР, 1961. – 536 с.
  130. Толочек В. А. Современная психология труда: [учебное пособие] / Толочек В. А. – С.–Питербург: «Питер», 2005 – 478 с.
  131. Толочек В. А. Структура и форма индивидуального стиля деятельности в спорте / В. А. Толочек // Вопросы психологи. – 1984. – № 5. – С. 145–149.
  132. Толочек В. А. Устойчивые и изменчивые характеристики и компоненты индивидуального стиля деятельности (на примере спортивной борьбы дзюдо): автореф. дисс. канд. психол. наук. / В. А.Толочек. – М., 1985. – 25 с.
  133. Трудовое обучение во вспомогательной школе / [ред. В. И. Бондарь]. – К. : Рад. школа, 1959. – 95 с.
  134. Трудове навчання: [зб. наук. статей / ред. Тхоржевський Д. О.]. – К. : Рад. школа, 1978. – 141 с.
  135. Трудовое обучение во вспомогательной школе / [ред. В. И. Бондарь]. – К. : Рад. школа, 1981. – 96 с.
  136. Трудовое обучение в начальной школе. Инструктивно-методический материал (Составлен по данным выборочного обследования школ в 1934 г.). Москва – Ленинград: изд-во Наркомпороса РСФСР ОГИЗ-УЧПЕДГИЗ, 1935. – Вып. IV.  46 с.
  137. Хохліна О. П. Корекційна спрямованість трудового навчання в допоміжній школі: [навчально–методичний посібник] / Хохліна О. П. – К. : ТОВ «Імідж Прінт», 2006. – 176 с.
  138. Хохліна О. П. Державний стандарт освіти для спеціальної загальноосвітньої (допоміжної) школи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Освітня галузь «Технології» (початкова ланка) / О. П. Хохліна, Г. М. Мерсіянова // Освіта. – 2003. – № 26 (5043) за 4-11 червня. – С. 7.
  139. Хохліна О. Загальна характеристика оновленого змісту трудового навчання та рівнів навчальних досягнень учнів 1-3 класів допоміжної школи / О. Хохліна, Г. Мерсіянова // Рідна школа. – 2003. – № 7. – С. 11–14.
  140. Хохліна О. П. Програма з трудового навчання для допоміжної школи (підготовчий, 1-3кл.) / Хохліна О. П., Меорсіянова Г. М. – К. : – 2003. – 47 с.
  141. Хохліна О. П. Трудове навчання: програми для підготовчого – 1 кл. спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та розумово відсталих / Хохліна О. П., Мерсіянова Г. М. – К. : Пед. преса, 2005. – 53 с.
  142. Хохліна О. П. Трудове навчання: програми для 2–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей / Хохліна О. П., Мерсіянова Г. М. – К. : «Неопалима купина», 2006. – Ч. 2. – С. 94-116.
  143. Хохліна О. П. Педагогічні та розвивальні ефекти освіти / О. П. Хохліна // Вісник Луганського НПУ ім. Т. Шевченка, педагогічні науки. – 2005. – 13 (93) грудень. – С. 203–209.
  144. Хохліна О. П. Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку / Хохліна О. П. – К. : Пед. думка, 2000. – 242 с.
  145. Хохліна О. П. Стимулювання діяльності розумово відсталих школярів у процесі трудового навчання / О. П. Хохліна // Дефектологія. – 1998. – №1. – С. 20–22.
  146. Хохліна О. П. Формування діяльності в процесі трудового навчання молодших школярів / О. П. Хохліна // Початкова школа. – 2000. – №8 – С. 51–52.
  147. Хохліна О. П. Формування індивідуального стилю діяльності в процесі трудового навчання учнів з вадами інтелекту / О. П. Хохліна // Гуманізація навчально-виховних програм: [наук.-метод. збірник]; за ред. Г. І. Легенького, В. І. Сипченка. – Слов’янськ: вид-во Центр СДПІ, 2001. – Вип.9. – С. 174–177.
  148. Хохліна О. П. Формування індивідуального стилю діяльності в процесі трудового навчання дітей із інтелектуальними вадами розвитку / О. П. Хохліна // Дефектологія. – 1997. – №4. – С. 174–177.
  149. Хохліна О. П. Розвиток дитини: формування індивідуального стилю діяльності / О. П. Хохліна // Освіта і управління. Наукова організація педагогічного процесу. – 1999. – №4 – С. 69–74.
  150. Чебышева В. В. Психология трудового обучения / Чебышева В. В. – М. : Просвещение, 1969. – 303 с.
  151. Шадриков В. Д. Проблемы системогинеза профессиональной деятельности / Шадриков В. Д. – М. : Наука, 1982. – 185 с.
  152. Шалимов В. Ф. Клиника интеллектуальных нарушений / Шалимов В. Ф. – М. : ACADEMIА, 2003. – 160 с.
  153. Шиф Ж. И. Особенности восприятия и представления умственно отсталых школьников / Шиф Ж. И. // Особенности умственного развития учащихся вспомогательных школ; под. ред. Ж. И. Шиф. – М. : «Просвещение», 1965. – С. 154–187.
  154. Шиф Ж. И. Особенности ВНД умственно отсталых школьников / Ж. И. Шиф // Особенности умственного развития учащихся вспомогательных школ; под. ред. Ж. И. Шиф. – М. : «Просвещение», 1965. – С. 93–122.
  155. Шиян Б. М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та спорті: [навчальний посібник] / Шиян Б. М. Вацеба О. М. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008 – 276 с.
  156. Штиммер Э. В. Роль обучения и уровня умственного развития в формировании типологически обусловленного индивидуального стиля у детей старшего дошкольного возраста: дисc. … канд. психол. наук: спец. 19.00.01 / Э. В. Штиммер – Ленинград, 1975. – 215 с.
  157. Щукин М. Р. Психологические основы индивидуального подхода к учащимся в процессе производственного обучения: [методическое пособие для ПТУ]. / Щукин М. Р. – М. : Высшая школа, 1990 – 86 с.
  158. Щукин М. Р. Структура индивидуального стиля трудовой деятельности / М. Р. Щукин // Вопросы психологии. – 1984. – №6. – С. 26–32.
  159. Якиманская И. С. Проблемы обучения и развития в трудах Н. А. Менчинской / И. С. Якиманская // Вопросы психологии. – 1995. – № 3. – С. 79–90.
  160. Ян Стреляу Индивидуальный стиль деятельности и сила нервной системы / Ян Стреляу, Анжей Краевски // Психофизиологические вопросы становления профессионала; под ред. К. М. Гуревича. – М. : «Советская Россия», 1974. – С. 176–187.
  161. Ярова Л. П. Формування самоконтролю у молодших школярів допоміжної школи: [методичні рекомендації] / Ярова Л. П., Стрельчук С. С. – Кіровоград, 1993. – 34 с.
  162. Levin K. Wille, Vortätz in Bedürfniss. Berlin, 1926.
  163. Skinner B.F. Verbal behavior/ - New York, 1957.
  164. Tisdall W. Industrial education and the mentally retarded pupil // School shop, vol. XXIII – January, 1964. – №5. – P. 11–12.
  165. Mauer R. Different problem-solving strategies for algebra word and equation problems // J. Exp. Psychol.: Learn., Mem., and Cognit. 1982. V. 8. N 5. Р. 448–462.
  166. Nahrer W. Zur Beziehung zwieschen Bearbeutungs-strategie und Zielbedarf bei Denkaufgaben // Z. Exp. und Angew.: Psychol. 1982. V. 29. N 1. S. 147–159.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины