ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ РЯТУВАЛЬНИКА : ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ СПАСАТЕЛЯ • Название:
 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ РЯТУВАЛЬНИКА
 • Альтернативное название:
 • ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ СПАСАТЕЛЯ
 • Кол-во страниц:
 • 238
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

  На правах рукопису

  БОСНЮК ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ

  УДК 159.9: 159.94

  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ
  У СТРУКТУРІ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ РЯТУВАЛЬНИКА
  Спеціальність 19.00.09 –
  «Психологія діяльності в особливих умовах»

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук

  Науковий керівник:
  Олефір Валерій Олександрович,
  кандидат психологічних наук, доцент
  Харків - 2012
  ЗМІСТ
  ВСТУП……………………………………………….……………………...5
  РОЗДІЛ 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ…..…11
  1.1. Взаємодія емоційного та інтелектуального компонентів особистості……………………………………………………………………….11
  1.2. Копінг-поведінка у професійній діяльності рятувальника…..…….19
  1.3. Місце та роль ресурсів у процесі подолання стресових ситуацій...35
  1.4. Інтелектуально-емоційний компонент особистості як ресурс копінг-поведінки………………………………………...……………………….43
  Висновки за розділом……………………………………………………..60
  РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА У СТРУКТУРІ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ РЯТУВАЛЬНИКА………………..…………………..62
  2.1. Методологічні принципи дослідження……………………………..62
  2.2. Характеристика психодіагностичного інструментарію….......…….65
  2.3. Методи статистичної обробки отриманих даних………..…...…….76
  2.4. Організація і об’єм дослідження………………...…………………..82
  Висновки за розділом………………………………………..……………84
  РОЗДІЛ 3. ІНЕЛЕКТУАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ РЯТУВАЛЬНИКА……….....................85
  3.1. Структура копінг-поведінки рятувальника…………………………85
  3.2. Інтелектуальний компонент у структурі копінг-поведінки рятувальника………………………….………………………………………….96
  3.2.1. Психометричний інтелект та когнітивні стилі як складові інтелектуального ресурсу рятувальника……………………………………….96
  3.2.2. Особливості організації захисно-копінгової поведінки рятувальників залежно від психометричного інтелекту……..………..…….103
  3.2.3. Когнітивні стилі як чинники захисно-копінгової поведінки рятувальника……………………………………………………………………121
  3.2.4. Особливості копінг-поведінки рятувальника залежно від вираженості інтелектуального ресурсу………………………………….……131
  3.3. Емоційний компонент у структурі копінг-поведінки рятувальника……………………………………………………………………142
  3.3.1. Емоційні властивості рятувальника як складові емоційного ресурсу…………………………………………………………………………..142
  3.3.2. Емоційні властивості рятувальника як чинники захисно-копінгової поведінки………….………………………………………………..147
  3.3.3. Особливості копінг-поведінки рятувальника залежно від вираженості емоційного ресурсу…………………………………….………..154
  3.4. Емоційний інтелект як конструкт єдності афективних і інтелектуальних процесів, що впливає на вибір захисно-копінгової поведінки рятувальника…………………………………………………………...……….162
  3.5. Взаємозв’язок захисно-копінгової поведінки з професійною успішністю рятувальника………………………….…………………………..166
  3.6. Модель взаємозв’язків інтелектуально-емоційного ресурсу, захисно-копінгової поведінки та професійної успішності рятувальника…..172
  3.7. Обговорення результатів дослідження…………………………….178
  Висновки за розділом………………...………………………………….198
  ВИСНОВКИ…………………………………………………………..….202
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………..…..….205
  ДОДАТКИ…………………………………………………………..……232
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  Умовні позначення Назва показників
  Копінг-стратегії
  КК Конфронтаційний копінг
  Д Дистанціювання
  С Самоконтроль
  ПСП Пошук соціальної підтримки
  ПВ Прийняття відповідальності
  У Уникнення
  ПВП Планування вирішення проблеми
  ПП Позитивна переоцінка
  Механізми психологічного захисту
  Зап Заперечення
  В Витіснення
  Р Регресія
  К Компенсація
  П Проекція
  Зам Заміщення
  І Інтелектуалізація
  РУ Реактивне утворення

  МНС України – Міністерство надзвичайних ситуацій України
  IQ – рівень розвитку психометричного інтелекту  ВСТУП

  Актуальність теми. Вивчення механізмів і факторів, що зумовлюють високу індивідуальну стресостійкість є надзвичайно важливим завданням для підготовки та психологічного супроводу спеціалістів, професійна діяльність яких пов’язана зі стресовими або екстремальними ситуаціями. Особливу актуальність стрес-резистентність має у професіях, де помилки «людського фактора» можуть призвести до загрози втрати як свого життя, так і інших. До цієї категорії професій належить діяльність рятувальника. Її ефективність за подібних умов значною мірою залежатиме від уміння долати негативні переживання за допомогою певних психологічних прийомів та наявності необхідних особистісних ресурсів для підтримання стресостійкості до складних ситуацій.
  Основуючись на роботах П. Анохіна, А. Брушлінського, Л. Виготського, Б. Зейгарник, С. Рубінштейна, О. Тихомирова та інших вчених, які доводили ідею взаємозв’язку когнітивних і емоційних процесів, до ресурсів стресостійкості ми відносимо емоційні та інтелектуальні особливості особистості. Від них у стресових ситуаціях залежить глибина, і в той же час швидкість переробки інформації при виборі раціональної моделі поведінки. Емоції, виконуючи універсальні сигнальну, енергетичну, оціночну функції (П. Анохін, К. Ізард, Є. Ільїн, О. Лібіна) організовують поведінку, стимулюють і спрямовують її, а інтелект, як здібність до контролю (Ж. Піаже, Л. Терстоун, Р. Стернберг, М. Холодна, В. Штерн), дозволить рятувальникові проаналізувати стресову ситуацію, встановити причини її виникнення, передбачити хід подій і оцінити можливі наслідки. Тобто інтелектуально-емоційний комплекс копінг-ресурсів повинен виступити базовим компонентом у структурі копінг-поведінки особистості.
  Як висвітлено в літературі з психології, питання про характер зв’язків між інтелектом, емоціями й копінг-поведінкою є одним з найбільш складних. Дослідження в цій галузі нечисленні (Т. Корнілова, Т. Крюкова, С. Хазова, М. Холодна), комплексні роботи зовсім відсутні. У відомих нам працях повідомляється про суперечливі зв’язки, що й зумовлює актуальність дослідження.
  Також актуальність дослідження пов’язана з тим, що в професійній діяльності рятувальника інтелектуальний та емоційний ресурс копінг-поведінки можуть бути спрямовані не тільки на подолання психологічного стресу під час ліквідації стихійного лиха, але і на досягнення професійної мети і завдань, на самовдосконалення й самореалізацію, які також вимагають від людини зусиль і напруження.
  Наукове завдання полягає в визначені індивідуально-психологічних чинників копінг-поведінки працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України, які впливають на успішність їх професійної діяльності.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи Національного університету цивільного захисту України й пов’язана з реалізацією Загальнодержавної цільової програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року № 1156-р.
  Матеріали дослідження використано при опрацюванні науково-дослідної роботи «Індивідуально-психологічні чинники копінг-поведінки працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України» (державний реєстраційний номер 0111U007742).
  Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Університету цивільного захисту України (протокол № 5 від 18 грудня 2009 року), скоригована на засіданні вченої ради Національного університету цивільного захисту України (протокол № 4 від 22 грудня 2011 року) та узгоджена Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук НАПН України (протокол № 2 від 28 лютого 2012 року).
  Мета дослідження: розробити і перевірити структурну модель взаємозв’язків інтелектуально-емоційного ресурсу, захисно-копінгової поведінки та професійної успішності рятувальника.
  Завдання дослідження:
  - шляхом критичного аналізу відповідних наукових джерел визначити складові інтелектуально-емоційного компоненту особистості, що впливають на вибір копінг-поведінки;
  - дослідити особливості та розкрити закономірності структурної організації захисно-копінгової поведінки рятувальника залежно від психометричного інтелекту;
  - визначити особливості копінг-стратегій і механізмів психологічного захисту рятувальника залежно від стильових властивостей інтелекту;
  - установити залежність захисно-копінгової поведінки від емоційних характеристик рятувальника;
  - вивчити особливості копінг-стратегій і механізмів психологічного захисту рятувальника з різним рівнем інтелектуального та емоційного ресурсу та їх вплив на успішність професійної діяльності.
  Об’єкт дослідження – копінг-поведінка рятувальника МНС України.
  Предмет дослідження – вплив інтелектуально-емоційного ресурсу на копінг-поведінку рятувальника.
  Гіпотеза дослідження: високий рівень інтелектуально-емоційного ресурсу рятувальника зумовлює вибір адаптивного типу копінг-поведінки, що позначається на їх успішності у професійній діяльності.
  Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувалися методи теоретичного (аналіз, синтез, порівняння, моделювання, систематизація та узагальнення науково-теоретичних і спеціальних дослідних даних тощо) та емпіричного дослідження (тестування, опитування, метод експертних оцінок, статистичні методи).
  Було застосовано такий комплекс психодіагностичних методик: «Тест структури інтелекту» Р. Амтхауера – для дослідження продуктивних характеристик інтелекту рятувальника; «Приховані фігури» Л. Терстоуна, «Порівняння схожих малюнків» Дж. Кагана, «Словесно-кольорова інтерференція» Дж. Струпа – для вивчення когнітивних стилів особистості; «Характеристики емоційності» Є. Ільїна, «Шкала емоційної стійкості-нестійкості» Г. Айзенка, «Оптимізм-песимізм» М. Обозова, «Діагностика рівня емпатії» І. Юсупова, «Опитувальник емоційної експресії» О. Богіної – для дослідження емоційних характеристик реагування рятувальника на дію стресу; «Індекс життєвого стилю» Р. Плутчика – з метою діагностики механізмів психологічного захисту особистості; «Копінг-тест» Р. Лазаруса – для визначення домінуючих копінг-стратегій; «Інтегральна задоволеність працею» М. Фетіскіна, В. Козлова, Г. Мануйлова – для встановлення рівня задоволення діяльністю рятувальником; методика парних порівнянь Т. Сааті з розрахунком вектора пріоритетів для оцінки результативності професійної діяльності рятувальника МНС України.
  Обробка емпіричних даних здійснювалася як одномірними, так і багатомірними статистичними методами (t-критерій Стьюдента, χ2-критерій Пірсона, кореляційний, кластерний, експлораторний та конфірматорний факторний аналізи, структурне моделювання).
  Теоретичною і методологічною основою дослідження стали положення системного підходу (Б. Ананьєв, В. Барабанщиков, В. Ганзен, Б. Ломов); ідеї і концепції суб’єктно-діяльнісного підходу, у якому на перший план виходять внутрішні (в тому числі ресурсні) передумови психічної активності (А. Брушлінський, С. Рубінштейн, О. Сергієнко); уявлення про наявність різних стилів реагування на стрес – психологічний захист (Л. Вассерман, Г. Вейлант, К. Меннінгер, Б. Соколова, З. Фрейд) та копінг-поведінка (Л. Анциферова, В. Бодров, Т. Крюкова, Р. Лазарус, О. Лібіна, С. Фолкман); теоретичні та емпіричні відомості про інтелект, як багатовимірний психологічний феномен (В. Дружинін, С. Хазова, М. Холодна); положення про місце емоцій в діяльності та поведінці (В. Вілюнас, К. Ізард, Є. Ільїн). При розробці теоретичних положень про критерії ефективності копінг-стратегій та механізмів психологічного захисту були враховані теоретико-емпіричні дослідження успішності професійної діяльності (Є. Ільїн, О. Родіна, Б. Теплов, О. Тімченко та ін.).
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
  Уперше:
  - розроблено структурну модель взаємозв’язків інтелектуально-емоційного ресурсу, захисно-копінгової поведінки та професійної успішності рятувальника;
  - обґрунтовано, що рівень інтелектуальної продуктивності рятувальника зумовлює структуру взаємозв’язків копінг-стратегій та механізмів психологічного захисту, а не лише рівень розвитку окремих поведінкових реакцій.
  Уточнено:
  - зміст понять «інтелектуальний ресурс» (розглядається, як інтегративне утворення продуктивних і стильових характеристик інтелекта) та «емоційний ресурс» (представлено, як комплекс емоційних властивостей особистості);
  - ступінь впливу копінг-стратегій та механізмів психологічного захисту на професійну успішність рятувальника.
  Подальшого розвитку набуло наукове підґрунтя з психологічного забезпечення діяльності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України.
  Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в можливості використання розробленої структурної моделі для прогнозу успішності професійної діяльності рятувальника на основі його інтелектуально-емоційного ресурсу через особливості захисно-копінгової поведінки.
  Особистий внесок автора. У роботі «Стильові властивості інтелекту як чинники поведінки опанування», написаної у співавторстві з В. Олефіром, автором проаналізовано взаємозв’язки показників когнітивних стилів рятувальників із копінг-стратегіями та механізмами психологічного захисту.
  Апробація роботи. Теоретичні й емпіричні результати дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедр загальної та прикладної психології, науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології, науково-практичних семінарах Національного університету цивільного захисту України (2009-2012 рр.), на наукових конференціях, зокрема: VI Харківські Міжнародні психологічні читання, присвячені пам’яті О.М. Лактіонова «Психологія у суспільстві, що трансформується», квітень 2010 року (м. Харків); Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Вектори психології - 2010», 12-13 квітня 2010 року (м. Харків); ІІІ Всеармійська науково-практична конференція «Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях», 26 травня 2011 року (м. Київ); І Міжвузівська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі», 7-8 жовтня 2011 року (м. Харків); IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України», 18 листопада 2011 року (м. Хмельницький); Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика ліквідації надзвичайних ситуацій», 9-10 грудня 2011 року (м. Черкаси); Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Вектори психології - 2012», 23 квітня 2012 року (м. Харків).
  Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у 13 наукових працях, 5 з яких – статті у фахових наукових виданнях з психологічних наук, 8 – тези доповідей на наукових конференціях.
  Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг роботи становить 235 сторінок комп’ютерного тексту (з них 204 основного тексту). Ілюстративний матеріал подано в 19 таблицях та 18 рисунках. Список літератури містить 240 найменувань, з яких 47 іноземними мовами.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове розв’язання наукового завдання щодо визначення індивідуально-психологічних чинників копінг-поведінки працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України, які впливають на успішність їх професійної діяльності. На цій основі розроблено структурну модель, яка надає можливість прогнозувати даний результативний показник через інтелектуально-емоційний ресурс, використовуючи медіаторну функцію захисно-копінгової поведінки.
  1. Когнітивні стилі й інтелектуальні здібності – це різні за своїми проявами, але єдині за своїми глибинними психологічними основами форми інтелектуальної діяльності, показники яких об’єднує конструкт «інтелектуальний ресурс» рятувальника. «Емоційний ресурс» – це сукупність характеристик емоційного реагування особистості на стресову ситуацію. Їх взаємодія разом з емоційним інтелектом утворює інтелектуально-емоційний компонент копінг-поведінки, що забезпечує як детальну – аналітичну, так і швидку – глобальну переробку інформації, яка дозволяє адекватно реагувати на дію стресу залежно від вимог ситуації та успішно долати труднощі.
  2. Закономірності структурної організації копінг-стратегій і механізмів психологічного захисту рятувальника залежать від рівня вираженості психометричного інтелекту. При цьому зростання інтелектуальної продуктивності призводить саме до якісно різного переструктурування сукупності поведінкових реакцій на стрес, а не лише до їх кількісних змін.
  При середньому рівні психометричного інтелекту спостерігається найбільш гнучка форма захисної поведінки. Розвиненому інтелекту відповідає більша варіативність у використанні копінг-стратегій, що проявляється в більш адаптивних формах копінг-поведінки.
  3. Когнітивні стилі рятувальника взаємопов’язані з широким спектром копінг-стратегій: поленезалежність/полезалежність – з проблемно-орієнтованим копінгом, імпульсивність/рефлективність – з емоційно-орієнтованим, а ригідність/гнучкість пізнавального контролю – з емоційно- й соціально-орієнтованим. Крім того імпульсивність/рефлективність корелює з примітивними механізмами психологічного захисту, а поленезалежність/полезалежність і ригідність/гнучкість пізнавального контролю – з більш зрілими.
  4. Усі емоційні властивості особистості корелюють на достовірному рівні значущості з широким комплексом поведінкових реакцій на стрес. Проблемно-орієнтований копінг взаємопов’язаний з оптимізмом і емоційною стійкістю. Соціально-орієнтоване реагування на дію стресу – з емоційною лабільністю та оптимізмом. Емоційно-спрямовані копінг-стратегії пов’язані з усіма емоційними властивостями. Не виявлено взаємозв’язків характеристик емоційної сфери рятувальника з механізмами психологічного захисту «заперечення», «витіснення», «інтелектуалізація» та копінг-стратегією «прийняття відповідальності».
  5. «Інтелектуальний ресурс», «емоційний ресурс» та «емоційний інтелект» рятувальника, як компоненти інтелектуально-емоційного ресурсу, разом пояснюють дві третини дисперсії захисно-копінгової поведінки. При цьому рятувальник з високими показниками інтелектуального ресурсу схильний вибирати в стресовій професійній ситуації, перш за все, емоційні й соціальні копінг-стратегії, менше орієнтуючись на проблемно-орієнтовані. Розвинений емоційний ресурс захищає його від частого застосування механізмів психологічного захисту та впливає на вибір копінг-стратегій, що входять до блоку емоційно-орієнтованих. Зі збільшенням рівня емоційного інтелекту знижується вірогідність застосування емоційно-спрямованих копінг-стратегій та механізмів психологічного захисту. Крім того, більшої ваги при детермінації поведінки в стресових ситуаціях набирає внутрішньоособистісний його різновид на відміну від міжособистісного.
  6. Копінг-стратегії й механізми психологічного захисту виступають своєрідними медіаторами, через які інтелектуально-емоційний ресурс забезпечує успішність професійної діяльності рятувальника. Високий рівень успішності відзначається у працівників, для яких характерне активне використання у стресових ситуаціях проблемно-орієнтованих копінг-стратегій і мінімум механізмів психологічного захисту.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів заявленої проблеми. Потребують подальшого вивчення особливості використання копінг-стратегій та механізмів психологічного захисту фахівцями різних спеціальностей у межах Міністерства надзвичайних ситуацій України залежно від інтелектуально-емоційного компонента особистості.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абдуллаева, М. М. Юмор как средство совладания со стрессом / М. М. Абдуллаева // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 2. – С. 10–11.
  2. Абитов, И. Р. Антиципационная состоятельность в структуре совладающего поведения: в норме и при психосоматических и невротических расстройствах : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии», спец. 19.00.04 «Медицинская психология» / И. Р. Абитов. – Казань, 2007. – 21 с.
  3. Аболин, Л. М. Соотношение психологических и психофизиологических коррелятов эмоциональной устойчивости спортсменов / Л. М. Аболин // Вопросы психологии. – 1974. – №1. – С. 106–115.
  4. Акимова, М. К. Стили защитно-совладающего поведения у зависимых и не зависимых от психоактивных веществ подростков / М. К. Акимова, С. Ю. Семëнов // Вопросы психологии. – 2008. – № 4. – С. 54–63.
  5. Александрова, Л. А. Психологические ресурсы адаптации личности к условиям повышенного риска природных катастроф : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Л. А. Александрова. – М., 2005. – 24 с.
  6. Александрова, Л. А. Стратегии совладания: попытка системной характеристики / Л. А. Александрова, А. А. Лебедева, Д. А. Леонтьев // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 2. – С. 176–177.
  7. Алексапольский, А. А. Стилевые и уровневые свойства интеллекта как факторы совладающего поведения: дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Алексапольский Алексей Андреевич. – М., 2008. – 141 с.
  8. Андреева, И. Н. Об истории развития понятия «эмоциональный интеллект» / И. Н. Андреева // Вопросы психологии. – 2008. – № 5 – С. 83–95.
  9. Андреева, И. Н. Концептуальное поле понятия «эмоциональный интеллект» / И. Н. Андреева // Вопросы психологии. – 2009. – № 4. – С. 131–141.
  10. Анненкова, Е. А. Личностные детерминанты оценки трудных жизненных событий юношами и девушками и их стратегий совладания : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Е. А. Анненкова. – Ростов-на-Дону, 2010. – 20 с.
  11. Анохин, П. К. Эмоции / П. К. Анохин // Большая медицинская энциклопедия. – 1964. – Т. 35 – С. 339–357.
  12. Анцыферова, Л. И. Личность в трудных жизненных условиях : переосмысливание, преобразование ситуаций и пси¬хологическая защита / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1994. – Т. 15, № 1. – С. 3–19.
  13. Анцыферова, Л. И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии / Л. И. Анцыферова – [издание 2-е, испр. и доп].– М. : Институт психологии РАН, 2006. – 512 с.
  14. Ашанина, Е. Н. Психология копинг поведения сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России: концепция, модель, технологии : автореф. дисс. на соискание науч. степени доктора психол. наук : спец. 05.26.03. «Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям)» / Е. Н. Ашанина. – СПб., 2011. – 38 с.
  15. Бассин, Ф. В. Проблемы психологической защиты / Ф. В. Бассин, М. К. Бурлакова, В. Н. Волков // Психологический журнал. – 1988. – Т. 9, № 3. – С. 78–86.
  16. Белорукова, Н. О. Семейные трудности и психологическое совладание с ними на разных этапах жизненного цикла семьи : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Социальная психология» / Н. О. Белорукова. – Кострома, 2005. – 26 с.
  17. Богданова, М. В. Проблемы диагностики психологических защит и совладающего поведения / М. В. Богданова, И. Л. Гефель // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 2. – С. 186–188.
  18. Бодров, В. А. Личностная детерминация развития и преодоления психологического стресса / В. А. Бодров // Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы ; под ред. А. Л. Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. – М. : Институт психологии РАН, 2008. – С. 235–257.
  19. Бодров, В. А. Проблема преодоления стресса. Часть 1. «Coping stress» и теоретические подходы к его изучению / В. А. Бодров // Психологический журнал. – 2006. –Т. 27, № 1. – С. 122–133.
  20. Бодров, В. А. Проблема преодоления стресса. Часть 2. Процессы и ресурсы преодоления стресса / В. А. Бодров // Психологический журнал. –2006. – Т. 27, № 2. – С. 113–123.
  21. Бодров, В. А. Проблема преодоления стресса. Часть 3. Стратегии и стили преодоления стресса / В. А. Бодров // Психологический журнал. –2006. – Т. 27, № 3. – С. 106–116.
  22. Бодров, В. А. Психологический стресс : развитие и преодоление / Бодров В. А. – М. : ПЕР СЭ, 2006. – 528 с.
  23. Бодров, В. А. Современные исследования фундаментальных и прикладных проблем психологии профессиональной деятельности. Часть 1 / В. А. Бодров // Психологический журнал. – 2008. –Т. 29, № 5. – С. 83–90.
  24. Бойко, В. В. Энергия эмоций в общении : взгляд на себя и других / Бойко В. В. – М. : Филинъ, 1996. – 472 с.
  25. Брайт, Д. Стресс. Теории, исследования, мифы / Джим Брайт, Фиона Джонс – СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. – 352 с.
  26. Броневицкий, Г. Г. Стресс-преодолевающее (копинг) поведение профессиональных пожарных (спасателей) и руководителей НАСФ / Г. Г. Броневицкий, В. И. Иващенко // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 2. – С. 86–87.
  27. Брушлинский, А. В. Психология субъекта [отв. ред. проф. В. В. Знаков]. – М. : Институт психологии РАН ; СПб. : Алетейя, 2003. – 272 с.
  28. Брушлинский, А. В. Психология субъекта в изменяющемся обществе / А. В. Брушлинский // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18, № 2. – С.18–32.
  29. Василюк, Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Василюк Ф. Е. – М. : МГУ, 1984. – 200 с.
  30. Васильєва, О. М. Психологічні передумови задоволеності молодих військових фахівців службовою діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах» / О. М. Васильєва. – Хмельницький, 2007. – 22 с.
  31. Вассерман, Л. И. О системном подходе к оценке психической адаптации / Л. И. Вассерман, М. А. Берегин, Н. И. Косенков // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 1994. – № 3. – С. 16–25.
  32. Вассерман, Л. И. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля / Л. И. Вассерман, О. Ф. Ерышев, Е. Б. Клубова – СПб. : СПбНИПНИ им. В. М.Бехтерева, 2005. – 50 с.
  33. Ветрова, И. И. Контроль поведения, совладающее поведение и психологические защиты в аспекте эффективности в подростковом возрасте / И. И. Ветрова // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 2. – С. 196–198.
  34. Ветрова, И. И. Связь совладающего поведения с контролем поведения и психологической защитой в системе саморегуляции / И. И. Ветрова // Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы ; под ред. А. Л. Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. – М. : Институт психологии РАН, 2008. – С. 179–197.
  35. Вигура, Е. А. Методический подход к формированию позитивной активности личности в негативных условиях деятельности / Е. А. Вигура, В. М. Львов // Проблемы психологии и эргономики. – 2003. – № 3. – С. 47.
  36. Виленская, Г. А. Стратегии контроля поведения как предшественники копинг-стратегий у детей-близнецов раннего возраста / Г. А. Виленская // Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы ; под ред. А. Л. Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. – М. : Институт психологии РАН, 2008. – С. 308–328.
  37. Вилюнас, В. К. Психология эмоциональных явлений / Вилюнас В. К. – М. : МГУ, 1976. – 142 с.
  38. Виноградова, Л. В. Интеллектуальный контроль как способ интерпретации эмоционально-трудных жизненных ситуаций / Л. В. Виноградова // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25, № 6. – С. 21–28.
  39. Виноградова, Л. В. Когнитивные аспекты субъективного отражения эмоционально трудных жизненных ситуаций: дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Виноградова Лариса Витальевна. – К., 1995. – 184 с.
  40. Водопьянова, Н. Е. Психодиагностика стресса / Водопьянова Н. Е. – СПб. : Питер, 2009. – 339 с.
  41. Водопьянова, Н. Е. Роль ресурсно-инвестиционного копинга в эмоциональном переживании экстремальных ситуаций и развитии индивидуальной стресс-резистентности / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2009. – Серия 12. – Вып. 3., Ч. II. – С. 13–22.
  42. Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский – М. ; Л. : Учпедгиз, 1934. – С. 13–14.
  43. Выготский, Л. С. Собр. соч. : в 6 т. / Л. С. Выготский – М. : Педагогика, 1982. – Т. 2. – 453 с.
  44. Голубева, М. С. Совладающее поведение родителей, воспитывающих детей с тяжелыми сенсорными нарушениями : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.13 «Психология развития, акмеология» / М. С. Голубева. – Кострома, 2006. – 22 с.
  45. Грановская, Р. М. Психология в примерах / Грановская Р. М. – СПб. : Речь, 2002. – 247 с.
  46. Гребенников, Л. Р. Механизмы психологической защиты: генезис, функционирование, діагностика : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Гребенников Леонид Романович. – М., 1994. – 202 с.
  47. Гремлинг, С. Практикум по управлению стрессом / С. Гремлинг, С. Ауэрбах – СПб. : Питер, 2002. – 240 с.
  48. Гущина, Т. В. Защитное и совладающее поведение в дисфункциональной семье в период кризиса : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Социальная психология» / Т. В. Гущина. – Кострома, 2005. – 25 с.
  49. Деревянко, С. П. Ситуативные аспекты актуализации эмоционального интеллекта / С. П. Деревянко // Социальный и эмоциональный интеллект: от процессов к измерениям ; под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. – М. : Институт психологии РАН, 2009. – С. 90–112.
  50. Дикая, Л. Г. Адаптация: методологические проблемы и основные направления иследования / Л. Г. Дикая // Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы, перспективы ; oтв. ред. Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев. – М. : Институт психологии РАН, 2007. – С. 17–41.
  51. Дикая, Л. Г. Психологическая саморегуляция функционального состояния человека / Дикая Л. Г. – М. : Институт психологии РАН, 2003. – 318 c.
  52. Дильман, Д. А. Организационный успех в феноменологическом поле социологии управления: концептуальные основания и эмпирические методы исследования : автореф. дис. ... д-ра социол. наук : спец. 22.00.08 «Социология управления» / Д. А. Дильман – Волгоград, 2006. – 55 с.
  53. Дружилов, С. А. Индивидуальный ресурс профессионального развития как необходимое условие становления профессионализма человека / С. А. Дружилов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2010. – № 5. – С. 145–148.
  54. Дружилов, С. А. Профессиональная компетентность и профессионализм педагога : психологический подход / С. А. Дружилов // Сибирь. Философия. Образование. – Научно-публицистический альманах : СО РАО, ИПК, г. Новокузнецк. – 2005. – выпуск 8. – С. 26–44.
  55. Дружилов, С. А. Психология профессионализма субъекта труда: интегративный подход / С. А. Дружилов // Ежегодник Российского психологического общества : материалы 3-го Всероссийского съезда психологов : в 8 т. – СПб. : СПбГУ, 2003. – том. 3. – С.153–157.
  56. Дружинин, В. Н. Когнитивная психология : [учебник для вузов] / В. Н. Дружинин, Д. В. Ушаков – М. : ПЕР СЭ, 2002 – 480 с.
  57. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей / Дружинин В. Н. – СПб. : Питер, 2007. – 368 с.
  58. Дьяченко, М. И. О подходах к изучению эмоциональной устойчивости / М. И. Дьяченко, В. А. Пономаренко // Вопросы психологии. – 1990. – № 1. – С. 106–113.
  59. Екстремальна психологія : [підручник / за заг. ред. проф. О. В. Тімченка]. − К. : Август Трейд, 2007. − 502 c.
  60. Завалишина, Д. Н. Детерминация и развитие психики / Д. Н. Завалишина, В. А. Барабанщиков // Принцип системности в психологических исследованиях. – М. : Наука, 1990. – С. 3–9.
  61. Зайва, О. О. Особливості використання почуття гумору як ресурсу психологічного подолання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / О. О. Зайва. – Харків, 2006. – 19 с.
  62. Замышляева, М. С. Оптимизм и пессимизм в совладающем поведении в юношеском возрасте : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.13 «Психология развития, акмеология» / М. С. Замышляева. – М., 2006. – 22 с.
  63. Зейгарник, Б. В. Патопсихология / Зейгарник Б. В. – М. : МГУ, 1986. – 287 с.
  64. Изард, К. Э. Психология эмоций / Изард К. Э. – СПб. : Питер, 2000. – 464 с.
  65. Ильин, Е. П. Эмоции и чувства / Ильин Е. П. – СПб : Питер, 2001. – 752 с.
  66. Исаева, Е. Р. Совладающее со стрессом и защитное поведение личности при расстройствах психической адаптации различного генеза : автореф. дисс. на соискание науч. степени доктора психол. наук : спец. 19.00.04 «Медицинская психология» / Е. Р. Исаева.– СПб., 2010. – 48 с.
  67. Камынина, И. В. Копинг-стратегии личности в экстремальных условиях : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / И. В. Камынина. – Хабаровск, 2008. – 25 с.
  68. Карвасарский, Б. Д. Психотерапия : [учеб. для вузов / изд. 2-е, перераб.] / Карвасарский Б. Д. – СПб. : Питер, 2002. – 672.
  69. Карпов, А. В. Психология менеджмента : [учеб. пособие] / А. В. Карпов – М. : Гардарики, 2005. – 584 с.
  70. Карпов, А. В. Психология стилей управленче¬ских решений : [учебное пособие] / А. В. Карпов, Е. В. Маркова – Ярославль : Открытое общество, 2003. – 108 с.
  71. Киршбаум, Э. Психологическая защита / Э. Киршбаум , А. Еремеева – [3-e изд.]. – СПб. : Питер ; М. : Смысл, 2005. – 176 с.
  72. Климов, Е. А. Пути в профессионализм (Психологический взгляд) : [учебное пособие] / Климов Е. А. – М. : Московский психолого-социальный институт : Флинта, 2003. – 320 с.
  73. Ковалева, Ю. В. Стратегии совладания как характеристики семейного субъекта в пренатальный период / Ю. В. Ковалева // Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы ; под ред. А. Л. Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. – М. : Институт психологии РАН, 2008. – С. 401–416.
  74. Кожевникова, Е. Ю. Личностные ресурсы преодоления ситуации социально-экономической депривации : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / Е. Ю. Кожевникова. – Краснодар, 2006. – 25 с.
  75. Кондаков, И. М. Психология. Иллюстрированный словарь / Кондаков И. М. – М. : Прайм-Еврознак, 2003. – 512 с.
  76. Конопкин, О. А. Участие эмоций в осознанной регуляции целенаправленной активности человека / О. А. Конопкин // Вопросы психологии. – 2006. – № 3 – С. 38–48.
  77. Корнев К. И. Влияние эмоционального интеллекта на копинг-стратегии в юношеском возрасте: гендерный аспект / К. И. Корнев, А. А. Горбунова // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 1. – С. 214–216.
  78. Корнилова, Т. В. Интеллектуально-личностный потенциал человека в стратегиях совладания / Т. В. Корнилова // Вестник Московского университета. – Серия 14, Психология. – 2010. – № 1. – С. 46–58.
  79. Корытова, Г. С. Защитно-совладающее поведение субъекта в профессиональной педагогической деятельности : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Г. С. Корытова. – Иркутск, 2007. – 20 с.
  80. Коченков, А. И. Идеи латентно-структурного анализа Лазарсфельда в современной социологии / А. И. Коченков, Ю. Н. Толстова // Социология : 4М. – 2003. – № 16. – С. 127–149
  81. Крюкова, Т. Л. Возрасные и кросскультурные различия в стратегиях совладающего поведения / Т. Л. Крюкова // Психологический журнал. – 2005. – Т. 26, № 2. – С. 5–15.
  82. Крюкова, Т. Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.13 / Крюкова Татьяна Леонидовна. – Кострома, 2005. – 385 с.
  83. Крюкова, Т. Л. Психология совладающего поведения : [монография] / Крюкова Т. Л. – Кострома : Авантитул, 2004. – 344 с.
  84. Крюкова, Т. Л. Стили совладеющего поведения в трудных жизненных ситуациях / Т. Л. Крюкова // Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Выпуск 1 ; под ред. В. А. Бодрова, А. Л. Журавлева. – М. : Институт психологии РАН, 2009. – С. 298–315.
  85. Крюкова, Т. Л. Человек «совладаючий»: качества субьекта и его совладающее поведение / Т. Л. Крюкова // Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы ; под ред. А. Л. Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. – М. : Институт психологии РАН, 2008. – С. 255–274
  86. Крюкова, Т. Л. Человек как субъект совладающего поведения / Т. Л. Крюкова // Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы ; под ред. А. Л. Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. – М. : Институт психологии РАН, 2008. – С. 55–67.
  87. Кузнецов, М. А. Эмоциональная память / Кузнецов М. А. – Харьков : Крок, 2005. – 568 с.
  88. Кузнецова, О. В. Индивидуально-типологические факторы адаптивности личности: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кузнецова Оксана Владимировна. – Одесса, 2005. – 209 с.
  89. Лазурский, А. Ф. Очерк науки о характерах / Лазурский А. Ф. – М. : Наука, 1995. – 271 с.
  90. Лебедев, И. Б. Психологические механизмы, стратегии и ресурсы стресс преодолевающего поведения (копинг-поведения) специалистов экстремального профиля (на примере сотрудников МВД России): дис. … д-ра психол. наук : 05.26.02 / Лебедев Игорь Борисович. – М., 2003. – 432 с.
  91. Леонтьев, А. Н. Деятельность, сознание, личность / Леонтьев А. Н. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
  92. Леонтьев, Д. А. Психологические ресурсы преодоления стрессовых ситуаций: к уточнению базовых конструктов / Д. А. Леонтьев // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 2. – С. 40–42.
  93. Либина, А. В. Совладающий интеллект: человек в сложной жизненной ситуации / Либина А. В. – М. : Эскимо, 2008. – 400 с.
  94. Либина, Е. В. Индивидуальные различия в стратегиях разрешения человеком сложных жизненных ситуаций : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Е. В. Либина. – М., 2003. – 25 с.
  95. Липунова, О. В. Емоции как базовый компонент в структуре адаптивного поведения личности: дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Липунова Ольга Владимировна. – Комсомольск-на-Амуре, 2002. – 202 с.
  96. Ломов, Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Ломов Б. Ф. – М. : Наука, 1984. – 444 с.
  97. Лочехина, Л. И. Связь посттравматического стресса с интеллектом и смысло-ценностными ориентациями : [Электронный ресурс] / Л. И. Лочехина // Психологические исследования. – 2010. – № 5 (13). – Режим доступа к журн. : http://psystudy.ru
  98. Лукьянов, В. В. Защитно-совладающее поведение и синдром «эмоционального выгорания» у врачей-наркологов, их коррекция и влияние на эффективность лечения больных : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 19.00.04 / В. В. Лукьянов. – СПб., 2007. – 52 с.
  99. Лэнгле, А. Эмоции и экзистенция / Лэнгле А.– Харьков : Гуманитарный центр, 2007. – 332 с.
  100. Люсин, Д. В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭмИн / Д. В. Люсин // Психологическая диагностика. – 2006. – № 4. –С. 3–22.
  101. Майер, Г. Психология эмоционального мышления / Г. Майер // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления ; под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. – М. : МГУ, 1981. – С. 123–129.
  102. Маклаков, А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях / А. Г. Маклаков // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22, № 1. – С. 16–24.
  103. Малахова, С. И. Взаимосвязь стилей совладания и интеллектуальных предпосылок саморегуляции в учебной деятельности студентов / С. И. Малахова // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 2. – С. 42–44.
  104. Малкина-Пых, И. Г. Стратегии поведения при стрессе / И. Г. Малкина-Пых // Московский психологический журнал. – 2007. – № 12. – С. 15–25 с.
  105. Марищук, В. Л. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса / В. Л. Марищук, В. И. Евдокимов – СПб. : Сентябрь, 2001. – 260 с.
  106. Митина, О. В. Структурное моделирование: состояние и перспективы / О. В. Митина // Вестник Пермского Педагогического университета. – Сер. І, Психология. – 2005. – № 2. – С. 3–15.
  107. Муздыбаев, К. Стратегии совладания с жизненными трудностями. Теоретический анализ / К. Муздыбаев // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – Т. 1, № 2. – С. 43–48.
  108. Мюнстерберг, Г. Психология и учитель? / Г. Мюнстерберг – М. : Совершенство, 2007. – 280 с.
  109. Налчаджян, А. А. Психологическая адаптация : механизмы и стратегии / Налчаджян А. А. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Эксмо, 2010. – 368 с.
  110. Нартова-Бочавер, С. К. «Coping behavior» в системе понятий психологии личности / С. К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. –1997. – Т. 18, № 5. – С. 20–29.
  111. Наследов, А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных : [учебное пособие] / Наследов А. Д. – СПб. : Речь, 2004. – 392 с.
  112. Никольская, И. М. Психологические защиты у детей / И. М. Никольская, Р. М. Грановская – СПб. : Речь, 2006. – 342 с.
  113. Никольская, И. М. Совладающее поведение в защитной системе человека / И. М. Никольская // Психология совладающего поведения : материалы Международной научно-практической конференции ; отв. ред. Е. А. Сергиенко, Т. Л. Крюкова. – Кострома, КГУ им. Н. А. Некрасова, 2007. – С. 52–54.
  114. Носенко, Е. Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції : [монографія] / Е. Л. Носенко, Н. В. Коврига – Київ : Вища школа, 2003. – 126 с.
  115. Ольшанникова, А. Е. Эмоции и воспитание / Ольшанникова А. Е. – М. : Знание, 1983. – 80 с.
  116. Палей, А. И. Модальностная структура эмоциональности и когнитивный стиль / А. И. Палей // Вопросы психологии. – 1982. – № 1. –С. 118–126.
  117. Парфенова, 3. А. Психологическая защита : [учебное пособие] / Парфенова 3. А. – Новосибирск : СибАГС, 2000. – 236 с.
  118. Пергаменщик, Л. А. Кризисная психология : [учебное пособие] / Пергаменщик Л. А. – Мн. : Высш. шк., 2004. – 239 с.
  119. Петрова, Е. А. К вопросу о понятии ресурсов совладания и критериях их эффективности / Е. А. Петрова // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 2. – С. 46–49.
  120. Петрова, Е. А. Межпоколенные отношения как ресурс совладающего поведения : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.13 «Психология развития, акмеология» / Е. А. Петрова. – М., 2008. – 25 с.
  121. Петровская, А. С. Эмоциональный интеллект как детерминанта результативных параметров и процессуальных характеристик управленческой деятельности : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, эргономика» / А. С. Петровская. – Ярославль, 2007. – 27 с.
  122. Пиаже, Ж. Психология интеллекта / Пиаже Ж.// Избранные психологические труды. – М. : Просвещенее, 2003. – 678 с.
  123. Плутчик, Р. Тест-опросник механизмов психологической защиты (Life Style Index) / Плутчик Р., Келлерман Г., Конте Х. Р. : адаптация Л. Р. Гребенникова (Руководство по использованию). – М., 1996. – 18 с.
  124. Полянина М. И. Эмоциональный интеллект как ресурс совладающего поведения / М. И. Полянина // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 2. – С. 51–52.
  125. Постылякова, Ю. В. Психологическая оценка ресурсов совладания со стрессом в профессиональных группах : дис. … канд. психол. наук : 19.00.03 / Постылякова Юлия Валерьевна. – М., 2004. – 184 с.
  126. Постылякова, Ю. В. Психология профессиональной деятельности. Ресурсы совладания со стрессом в разных видах профессиональной деятельности / Ю. В. Постылякова // Психологический журнал. – 2005. – Т. 26, № 6. – С. 35–43.
  127. Приходько, Ю. О. Психологічні чинники успішності професійної діяльності пожежних-рятувальників МНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах» / Ю. О. Приходько. – Харків, 2008. – 24 с.
  128. Психологическая защита в чрезвычайных ситуациях : [учебное пособие / под ред. Л. А. Михайлова]. – Спб. : Питер, 2009. – 256 с.
  129. Психология экстремальных ситуаций : [хрестоматия / сост. А. Е. Тарас, К. В. Сельченок]. – Мн. : Харвест, М. : ACT, 2000. – 480 с.
  130. Путляева, Л. В. К вопросу о роли эмоциональных состояний в мыслительной деятельности / Л. В. Путляева // Психологические исследования интеллектуальной деятельности ; под ред. О. К. Тихомирова. – М. : МГУ, 1979. – С. 74–82.
  131. Рассказова, Е. И. Копинг-стратегии в психологии стресса : подходы, методы и перспективы [Электронный ресурс] / Е. И. Рассказова, Т. О. Гордеева // Психологические исследования. – 2011. – № 3 (17). – Режим доступа к журн. : http://psystudy.ru.
  132. Резнікова, О. А. Адаптаційна трансформація психологічного захисту особистості студента: дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Резнікова Олена Анатоліївна. – Слов’янськ, 2009. – 211 с.
  133. Рогачева, Т. В. Основные копипг-стратегии спасателей (на материале системы МЧС Уральского региона) / Т. В. Рогачева // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 2. – С. 145–147.
  134. Родионова, Д. Е. Исследование факторной структуры защитно-коупингового поведения в связи с социально-психологическими особенностями личности / Д. Е. Родионова // Современные гуманитарные исследования. – 2008. – № 2 – С. 251–257.
  135. Романова, Е. С. Механизмы психологической защиты. Генезис. Функционирование. Диагностика / Е. С. Романова, Л. Р. Гребенников – Мытищи : Талант, 1996. – 144 с.
  136. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / Рубинштейн С. Л. – СПб : Питер, 2000. – 712 с.
  137. Русина, Н. А. Копинг-ресурсы личности как основа ее здоровья / Н. А. Русина // Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы ; под ред. А. Л. Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. – М. : Институт психологии РАН, 2008. – С. 197–217.
  138. Ряжева, М. В. Ресурсная роль интеллекта в трудных ситуациях / М. В. Ряжева // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 2. – С. 52–54.
  139. Саати, Т. Л. Принятие решений / Саати Т. Л. – М. : Радио и связь, 1993. – 314 с.
  140. Саенко, Ю. В. Техники и приемы регуляции эмоций / Ю. В. Саенко // Вопросы психологии. – 2010. – № 3. – С. 83–93.
  141. Санникова, О. П. Эмоциональность в структуре личности / Санникова О. П. – Одесса : Хорс, 1995. – 334 с.
  142. Сборник психологических тестов. Часть II : [пособие / cост. Е. Е. Миронова]. – Мн. : Женский институт ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.
  143. Селье, Г. Очерки об адаптационном синдроме / Ганс Селье – М. : Медицина, 1960. – 254 с.
  144. Семёнов, С. Ю. Сравнительный анализ стилей защитно-совладающего поведения у лиц с аддиктивным и неаддиктивным поведеним : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / С. Ю. Семёнов. – М., 2008. – 24 с.
  145. Семенова, Т. И. Взаимосвязь интеллекта и механизмов психологической защиты : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / Т. И. Семенова. – М., 2004. – 20 с.
  146. Сергиенко, Е. А. Контроль поведения как интегративная характеристика саморегуляции / Е. А. Сергиенко // Современная психология: состояние и перспективы ; Тезисы докладов на юбилейной научной конференции Института психологии РАН. – Т.1. – М. : Институт психологии РАН, 2002. – С. 95–98.
  147. Сергиенко, Е. А. Контроль поведения как субъективная регуляция : [монография] / Сергиенко Е. А., Виленская Г. А., Ковалева Ю. В. – М. : Ин-т психологии РАН, 2010. – 352 с.
  148. Сергиенко, Е. А. Контроль поведения : индивидуальные ресурсы субъектной регуляции : [Электронный ресурс] / Е. А. Сергиенко // Психологические исследования. – 2009. – № 5 (7). – Режим доступа к журн. : http://psystudy.ru.
  149. Сергиенко, Е. А. Субъектная регуляция совладающего поведения / Е. А. Сергиенко // Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы ; под ред. А. Л. Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. – М. : Институт психологии РАН, 2008. – С. 67–84.
  150. Симонов, П. В. Эмоции и воспитание (вопросы воспитания в свете информационной теории эмоций) / П. В. Симонов // Вопросы философии. – 1981. – № 5 – С. 39–48.
  151. Сирота, H. А. Копинг-поведение в подростковом возрасте : дис. … д-ра мед. наук / Сирота Наталья Александровна. – СПб, 1994. – 283 с.
  152. Склень, О. І. Психологічні особливості поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України : дис. … канд. психол. наук : 19.00.09 / Склень Олексій Іванович. – Х., 2008. – 198 с.
  153. Скляров, С. О. Мотиваційно-особистісні детермінанти успішності професійної діяльності рятувальників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах» / С. О. Скляров. – Харків, 2010. – 21 с.
  154. Соколова, Е. Т. Феномен психологической защиты / Е. Т. Соколова // Вопросы психологии. – 2007. – № 4. – С. 66–79.
  155. Тесля, М. А. Структура и динамика интеллектуальных способностей и когнитивных стилей в учебной и профессиональной деятельности: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Тесля Мария Александровна. – М., 2005. – 213 с.
  156. Тихомиров, О. К. Психология мышления / Тихомиров О. К. – M. : МГУ, 1984. – 272 с.
  157. Тімченко, О. В. Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ України (концептуалізація, прогнозування, діагностика та корекція) : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.06 / Тімченко Олександр Володимирович. – Харків, 2003. – 427 с.
  158. Тітаренко Д. С. Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози : дис. … канд. психол. наук : 19.00.09 / Тітаренко Діана Сергіївна. – Х., 2011. – 206 с.
  159. Точилина, Т. В. Взаимосвязь личностных особенностей и копинг-стратегий работников пожарной службы / Т. В. Точилина, В. А. Шахов // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 2. – С. 163–164.
  160. Тулупьева, Т. В. Психологическая защита и особенности личности в юношеском возрасте : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Тулупьева Татьяна Валентиновна. – СПб, 2001. – 173 с.
  161. Узлов, Н. Д. Копинг-поведение больных ишемической болезнью сердца с разными типами поведенческой активности / Н. Д. Узлов // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 1. – С. 113–115.
  162. Ушаков, Д. В. Интеллект : структурно-динамическая теория / Ушаков Д. В. – М : ИП РАН, 2003. – 263 с.
  163. Ушаков, Д. В. Социальный и эмоциональный интеллект: надежды, сомнения, перспективы / Д. В. Ушаков // Социальный и эмоциональный интеллект: от процессов к измерениям ; под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. – М. : Институт психологии РАН, 2009. – С. 11–30.
  164. Ушаков, Д. В. Тесты интеллекта, или горечь самопознания / Д. В. Ушаков // Психология. – Журнал Высшей школы экономики. – 2004. – Т. 1, № 2. – С. 76–94.
  165. Ушаков, Д. В. Тесты интеллекта, креативности и экспертные оценки / Д. В. Ушаков // Психология. – Журнал Высшей школы экономики. – 2004. – Т. 1, № 4. – С. 28–37.
  166. Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. – М. : Институт Психотерапии, 2002. – 490 с.
  167. Фрейд, А. Эго и механизмы защиты / Анна Фрейд // Теория и практика детского психоанализа ; пер. с англ. и нем. Е. Биневой, М. Гинзбурга, С. Иванченко, Я. Когана, О. Чекановой. – М : ЭКСМО-Пресс, 1999. – С. 115–224.
  168. Фрейд, З. Психология бессознательного / Зигмунд Фрейд – М. : Просвещение, 2007. – 447 с.
  169. Хазова, С. А. Роль когнитивных факторов в совладании с жизненными трудностями / С. А. Хазова // Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы ; под ред. А. Л. Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. – М. : Институт психологии РАН, 2008. – С. 274–289.
  170. Хазова, С. А. Совладающее поведение одаренных старшеклассников / С. А. Хазова // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25, № 5. – С. 59–69.
  171. Хазова, С. А. Эмоциональный интеллект и совладание с трудностями / С. А. Хазова, О. А. Вершинина // Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе : материалы II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2010. – Т. 2. – С.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)