ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МІГРАНТІВ ДО ІНШОМОВНОГО СЕРЕДОВИЩА : ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ К ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МІГРАНТІВ ДО ІНШОМОВНОГО СЕРЕДОВИЩА
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ К ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ
 • Кол-во страниц:
 • 227
 • ВУЗ:
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ


  На правах рукопису

  ТАРАСЮК ІННА ВАСИЛІВНА


  УДК 159.922.7–053.2–054.7:81’27

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МІГРАНТІВ ДО ІНШОМОВНОГО СЕРЕДОВИЩА
  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник:
  Засєкіна Лариса Володимирівна
  доктор психологічних наук, професор


  Луцьк – 2013  ЗМІСТ

  ВСТУП …………………………………………………………….......………

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ МІГРАНТІВ ДО ІНШОМОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ……………………………………………………………...
  1.1. Еволюція змісту поняття “адаптація” у психології …………..…
  1.2. Психологічні особливості адаптації мігрантів до нового соціокультурного простору ……...………………………….…………
  1.3. Мова та мовлення мігрантів у площині адаптації до іншомовного середовища …………………………………………...…

  Висновки до розділу 1 ………………………..………………...…….………

  РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МІГРАНТІВ ……………………………...…………
  2.1. Методологічне забезпечення дослідження мовленнєвої адаптації дітей мігрантів у іншомовному середовищі ………....……
  2.2. Психологічні особливості мовленнєвої адаптації дітей мігрантів відповідно до типу навчальних закладів та статі ……........
  2.3. Зв’язок психоемоційних станів з мовленнєвою адаптацією дітей мігрантів …………………………………………………….……

  Висновки до розділу 2 …………………………….……………………….…

  РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГО - ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МІГРАНТІВ ДО ІНШОМОВНОГО СЕРЕДОВИЩА …………………………………….…
  3.1. Психологічні особливості успішної адаптації дітей мігрантів до іншомовного середовища ……………………………………...………
  3.2. Особливості впровадження психолого-дидактичного тренінгу для мовленнєвої адаптації дітей мігрантів до іншомовного середовища …………………………………………………………...…
  3.3. Психологічний потенціал психолого-дидактичного тренінгу для ефективної мовленнєвої адаптації дітей мігрантів до іншомовного середовища …………………………………………...…

  Висновки до розділу 3 …………………………..............……………………

  ВИСНОВКИ …………………………………………………......…………...

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………….………………

  ДОДАТКИ …………………………………………...……………….……….
  ВСТУП

  Актуальність теми. Інтерес психологічної науки до суспільства, в центрі якого знаходиться особистість, є невичерпним. На тлі потужних екологічних, технологічних, політичних, економічних та суспільних перебудов, що супроводжуються процесом невпинної світової глобалізації, а відтак і міграції населення, неабиякої актуальності та необхідності набуває дослідження поведінки індивіда в соціумі, взаємодії людини як активного суб’єкта із зовнішнім світом, його мобільності, здатності адаптуватися до нових умов існування в іншомовному середовищі. Проблема міграції та адаптації мігрантів до іншомовного середовища передбачає та потребує різноманітних методологічних підходів для поглибленого вивчення, новаторських ідей, пошуків нових ракурсів бачення, оптимізації набутого багаторічного досвіду дослідження цього явища.
  Для України проблема адаптації мігрантів та їх дітей до українського суспільства наразі є новою та малодослідженою, втім, як показує світовий досвід, незабаром наша країна потребуватиме не лише її фахового вирішення та врегулювання на державному, але і психолого-педагогічному рівні. Адже від ступеню інтегрованості або ж дезадаптації мігрантів залежить внутрішній клімат держави, безпека її громадян тощо. Дослідження проблем, пов’язаних з адаптацією мігрантів в іншомовному для них середовищі, а також використання позитивного закордонного досвіду міграційної та мовної політики, дасть змогу транслювати його в українське суспільство, вжити низку превентивних психолого-педагогічних заходів та удосконалити нормативні документи, котрі регулюють міграційні процеси в Україні.
  Існує низка досліджень у різних галузях психології, в яких висвітлено окремі аспекти соціальної адаптації мігрантів до нових умов перебування. Вчені по-різному трактують адаптацію та її компоненти, які забезпечують гармонійне перебування особистості у новому соціальному світі. Зокрема, проблема соціальної та етнічної адаптації відображена у дослідженнях О. Є. Блинової, Н. Є. Завацької, Н. М Лебєдєвої, Л. Е. Орбан-Лембрик, Т. Б. Хомуленко та ін. Окремі аспекти проблеми мовлення та його розвитку розглядалися у працях Б. Г. Ананьєва, Т. В. Ахутіної, Л. С. Виготського, Л. В. Засєкіної, Л. О. Калмикової, О. М. Корніяки, О. Л. Лавриненка, О. М. Леонтьєва, О. О. Леонтьєва, О. М. Лозової, С. Д. Максименка, І. Д. Пасічника, М. О. Орап, О. А. Соловей та ін. Психологічні засади оволодіння і навчання іноземної мови висвітлено у працях О. Ф. Волобуєвої, І. О. Зимньої, О. О. Залевської, І. В. Ковальчук, Т. В. Пастрик, Т. М. Ширяєвої та ін.
  Водночас, до сьогодні поза увагою залишається категорія мовленнєвої адаптації як один із ключових показників успішної адаптації мігрантів до іншомовного середовища. Незважаючи на те, що нерідко мовні аспекти розглядаються в контексті етнічної чи етнокультурної адаптації, неправомірним є їх ототожнення з мовленнєвою адаптацією.
  Таким чином, потреби суспільства у вивченні мовлення мігрантів та їх нащадків як важливого компонента цілісного адаптаційного процесу особистості до іншомовного середовища, зумовили актуальність та вибір теми дисертаційного дослідження «Психологічні особливості мовленнєвої адаптації дітей мігрантів до іншомовного середовища».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до основних положень перспективного та поточного планів наукової роботи кафедри загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки і є складовою комплексної державної теми «Психологічні основи мовлення особистості в нормі та патології» (державний реєстраційний номер 0112U002157).
  Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради Волинського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 5 від 30 грудня 2010 р.) та узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 28 лютого 2012 р.).
  Метою дослідження є теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити психологічні особливості мовленнєвої адаптації дітей мігрантів до іншомовного середовища.
  Відповідно до сформульованої мети визначено такі завдання дослідження:
  1) здійснити теоретичний аналіз наукових досліджень у вітчизняній та зарубіжній літературі щодо проблеми адаптації та її видів, зокрема психологічної адаптації, етнічної адаптації, мовленнєвої адаптації;
  2) сконструювати функціональну модель мовленнєвої адаптації дітей мігрантів до іншомовного середовища;
  3) емпірично дослідити мовленнєву адаптацію дітей мігрантів до іншомовного середовища, а також взаємозв’язок мовленнєвої адаптації з психоемоційними станами дітей;
  4) розробити та апробувати психолого-дидактичний тренінг, спрямований на розвиток мовленнєвої адаптації дітей мігрантів до іншомовного середовища.
  Об’єкт дослідження – мовленнєва адаптація.
  Предмет дослідження – психологічні особливості мовленнєвої адаптації дітей мігрантів до іншомовного середовища.
  Для вирішення завдань та досягнення поставленої мети було використано такі методи дослідження: теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація наукових джерел для вивчення психологічних особливостей мовленнєвої адаптації дітей мігрантів до іншомовного середовища; емпіричні: авторський опитувальник «Мовленнєва адаптація» (для дослідження функцій мовленнєвої адаптації), наративна методика «Письменник» (для вивчення вміння учнів будувати висловлювання, добирати та впорядковувати необхідний для реалізації задуму мовний матеріал, логічно та послідовно викладати думки, керуючись лексичним, стилістичним та граматичним арсеналом мови), вільний асоціативний експеримент (для психолінгвістичного аналізу семантики мовлення, діагностики внутрішнього лексикону дітей мігрантів, володіння ними мовним матеріалом, системою мовних зв’язків та взаємозв’язків, а також адекватності їх використання), тест Люшера (для діагностики ступеню вираження емоційної напруги та емоційного задоволення дітей мігрантів), методика «Неіснуюча тварина» (для виявлення особливостей психічних станів дітей мігрантів, підсвідомих внутрішніх конфліктів, а також ступеню їх адаптації та дезадаптації в іншомовному середовищі), психолого-педагогічний експеримент, у сукупності констатувального та формувального етапів; кількісної обробки даних – r-коефіцієнт Пірсона (для визначення кореляційних зв’язків між показниками мовленнєвої адаптації, логічних і граматичних асоціативних реакцій, сформованості навчальних досягнень), t-критерій Стьюдента (для залежних змінних до і після формувального експерименту). Статистична обробка даних здійснювалася за допомогою комп’ютерного забезпечення SPSS для Windows (версія 10.0).
  Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що
  – вперше на теоретичному та експериментальному рівнях обґрунтовано зміст поняття «мовленнєва адаптація», визначено психологічні особливості, які сприяють мовленнєвій адаптації мігрантів до іншомовного середовища; розроблено функціональну модель мовленнєвої адаптації, котра базується на єдності функцій адаптації, функцій мовлення, а також потребах, мотивах та цінностях адаптантів; розроблено та апробовано психолого-дидактичний тренінг із розвитку мовленнєвої адаптації дітей мігрантів;
  – удосконалено ідеї про емоційні стани дітей мігрантів та їх зв’язок із мовленнєвою адаптацією;
  – дістало подальшого розвитку уявлення щодо психологічної, соціальної, соціокультурної та етнічної адаптації мігрантів.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у теоретичному та практичному обґрунтуванні необхідності запровадження психолого-дидактичного тренінгу в роботі у багатонаціональних групах дітей для розвитку їхньої мовленнєвої адаптації до іншомовного середовища. Результати дослідження можуть бути використані у програмах психологічної підтримки мігрантів у міграційних службах, пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Результатами дослідження можна послуговуватися для розробки навчально-методичних посібників у середніх та вищих навчальних закладах, специфікою яких є наявність учнів та студентів іноземних держав, а також організації міжнародних обмінних програм. Теоретичні аспекти роботи можуть бути застосовані під час викладання навчальних курсів: «Психолінгвістика», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Психологія особистості».
  Результати дослідження впроваджено у науково-дослідницьку та практичну діяльність лабораторії психології розвитку та психолінгвістики Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (довідка про впровадження № 116 від 31.01.2013 р.), кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (довідка про впровадження № 01-08/03-84 від 29.01.2013 р.), кафедри соціальної і практичної психології Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (довідка про впровадження № 108-115-202/92 від 28.01.2013 р.), кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету (довідка про впровадження № 07-12/378 від 12.02.2013 р.).
  Розроблений психолого-дидактичний тренінг є складовою тематичного плану роботи міжнародного відділу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (довідка про впровадження № 5/218 від 28.01.2013 р.), складовою окремих елементів діяльності Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (довідка про впровадження № 01/10-60 від 30.01.2013 р), складовою партнерської українсько-німецької освітньої діяльності спілки «Мости в Україну» (довідка від 30.05.2012 р.).
  Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження представлено автором на науково-практичних конференціях і семінарах: міжнародних: «Психолінгвістика в сучасному світі» (Переяслав-Хмельницький, 22–23 жовтня 2010 року); «Генеза буття особистості» (Київ, 19–20 грудня 2011 року); «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та практичні проблеми» (Київ, 16 березня 2012 року); «Актуальні проблеми практичної психології» (Херсон, 26–27 квітня 2012 року); «Молодежь, семья, общество» (Рязань, 27–28 лютого 2013); всеукраїнських: «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України» (Хмельницький, 18 листопада 2011 року); «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України» (Хмельницький, 7 грудня 2012 року); «Теорія і практика психологічної допомоги: сучасні виміри » (Луганськ, 19 грудня 2012 року).
  Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 12 одноосібних наукових працях, з яких 8 статей – у виданнях, що включені до переліку фахових у галузі психології, 2 статті – в іноземних збірниках наукових праць, 2 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.
  Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (230 найменувань, з них 42 – іноземними мовами) та додатків. Загальний обсяг дисертації складає 227 сторінок. Основний зміст роботи викладено на 178 сторінках. Робота містить 3 рисунки, 21 таблицю.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Результати проведеного дослідження мовленнєвої адаптації дітей мігрантів до іншомовного середовища дають змогу дійти таких висновків.
  1. На підставі теоретичного аналізу функцій та провідних характеристик адаптації та мовлення в контексті адаптації мігрантів до іншомовного середовища запропоновано визначення поняття «мовленнєва адаптація», під яким розуміється ефективне використання особистістю усіх мовних засобів навколишнього лінгвокультурного середовища для задоволення актуальних потреб, мотивів, збереження власних та надбання нових цінностей. З’ясовано, що протягом мовленнєвої адаптації мігрантів розширюється їх когнітивний та мовний діапазони, відбувається розвиток пізнавальних, емоційних та вольових процесів, особистісне зростання, самореалізація у власному мовленні, активне формування свідомості відповідно до нових умов проживання. Встановлено, що ефективна мовленнєва адаптація виконує інтегрувальну функцію особистості до іншомовного середовища, а дезадаптація призводить до мовленнєвої асиміляції або мовленнєвої ізоляції, що носить характер психологічного захисту або усамітнення.
  2. Сконструйована модель мовленнєвої адаптації ґрунтується на функціях адаптації, а саме: інтегрувальній, праксіологічній, комунікативній, аксіологічній, нормативно-регулятивній, соціалізаційній, психокорекційній, соціально-перцептивній та функції соціальної мобільності. Визначено, що рідне та іноземне мовлення є невід’ємною складовою психічної діяльності особистості та виконує такі функції: комунікативну, експресивну, сигніфікативну, гностичну, планувальну, регулятивну, суспільно-історичну, відображувальну та інструментальну. Встановлено, що передумовою успішної мовленнєвої адаптації мігрантів до іншомовного середовища є задоволення ними своїх потреб та мотивів, а також збереження власних та надбання нових цінностей. Оскільки мовленнєва адаптація відображає взаємозв’язок її внутрішніх (потреб, мотивів та цінностей) та зовнішніх (функцій адаптації та мовлення) компонентів, у дослідженні вона операціоналізована у вигляді функціональної моделі.
  3. Результати емпіричного дослідження свідчать про вплив соціального оточення та статі дітей мігрантів на їх мовленнєву адаптацію до іншомовного середовища. Встановлено, що діти мігрантів, котрі навчаються в гімназії та переважно спілкуються з дітьми етнічних німців державною мовою, мають значно більшу практику спілкування, переймають фонетичне та стилістичне забарвлення мови, помічають власні помилки та здійснюють самоконтроль, набувають необхідного словникового запасу, тим самим швидше адаптуються до нового для них мовного середовища. Високий відсоток інтернаціональної насиченості класів у загальноосвітній та початкових школах, брак спілкування дітей мігрантів із носіями мови, а відтак і відсутність коректного, літературного прикладу наслідування німецького мовлення, знижує рівень та темп мовленнєвої адаптації цих дітей, ставить під сумнів та гальмує успішність їхньої участі у навчальному процесі, шкільному житті та інших видах діяльності. За результатами дослідження статевих особливостей мовленнєвої адаптації встановлено, що дівчата володіють більш тонким чуттям мови, вправніше за хлопців будують усні та письмові висловлювання, використовуючи необхідний для реалізації задуму мовний матеріал та керуючись лексичним, стилістичним та граматичним арсеналом мови. Встановлено значущі кореляційні зв’язки між різними складовими мовленнєвої адаптації дітей мігрантів. Встановлено, що негативні емоційні прояви та пригнічені психоемоційні стани не сприяють успішній адаптації дітей мігрантів, їх мовленнєвій адаптації зокрема. Це потребує створення необхідного психолого-дидактичного забезпечення у вигляді тренінгу для розвитку успішної мовленнєвої адаптації цих дітей в іншомовному середовищі.
  4. Відповідно до основних теоретичних та емпіричних узагальнень із досліджуваної проблеми розроблено та апробовано психолого-дидактичний тренінг, який має розвивальне, комунікативне та інтелектуальне спрямування, передбачає розвиток усіх функцій мовлення, пізнавальних та емоційних процесів учнів, сприяє формуванню позитивної мотивації та ціннісних орієнтацій дітей мігрантів у іншомовному середовищі.
  Результати діагностики мовленнєвої адаптації дітей мігрантів експериментальної групи на констатувальному та формувальному етапах, зіставлення їх із показниками досліджуваних контрольної групи свідчать про ефективність впровадженого психолого-дидактичного тренінгу з розвитку мовленнєвої адаптації до іншомовного середовища.
  Таким чином, до психологічних особливостей мовленнєвої адаптації дітей мігрантів до іншомовного середовища належать: реалізація специфічних функцій мовлення, за допомогою яких відбувається мовленнєва адаптація; взаємозв’язок функцій адаптації та мовлення, вплив статі, соціального середовища та психоемоційних станів на мовленнєву адаптацію; розвиток мовленнєвої адаптації за допомогою розробленого психолого-дидактичного тренінгу.
  Перспективним вважаємо ґрунтовне дослідження впливу індивідуальних та соціально-психологічних чинників на мовленнєву адаптацію дітей мігрантів до іншомовного середовища на різних етапах вікової ґенези, а також проведення подібного дослідження в Україні.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Абсалямова Я.В. Професійна адаптація молодих викладачів іноземної мови до роботи у вищих технічних навчальних закладах: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Я.В. Абсалямова; Інститут вищої освіти АПН України. – К., 2005. – 20 с.
  2. Агаджанян Н.А. Проблемы адаптации и учение о здоровье: учебное пособие / Н.А. Агаджанян, Р.М Баевский, А.П. Берсенева. – М.: Издательство РУДН, 2006. – 284 с.
  3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. 3-e изд. – СПб.: Питер, Серия «Мастера психологии», 2001. – 288 с.
  4. Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А.И. Доватура. – М.: Мысль, 1983. – 830 с.
  5. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. / В.Г. Асеев. – М.: Мысль, 1976. – 158 с.
  14. Асмолов А.Г. Психология личности: Культурно-историческое понимание развития человека. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Смысл; Издательский дом «Академия», 2007. – 526 с.
  6. Ахутина Т.В. Единицы речевого общения, внутренняя речь, порождение речевого высказывания / Т.В. Ахутина // Психолингвистические исследования речевого мышления. – М.: Наука, 1985. – С. 99–116.
  7. Бассин Ф.В. Проблемы бессознательного / Ф.В. Бассин. – М.: Медицина, 1968. – 468 с.
  8. Березин Ф.Б. Психологическая и психофизиологическая адаптация человека. – Л.: Наука, 1988. – 270 с.
  9. Блинова О.Є. Психологічні основи соціальної мобільності особистості: Навч. посіб. / О.Є. Блинова. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. – 232 с.
  10. Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов В.С. Общая психодиагностика. – СПб.: Изд-во «Речь», 2000. – 440 c.
  11. Бодров В.А. Психологические механизмы адаптации человека // Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы, перспективы / Отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. – 624 c.
  12. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие учения и современное состояние проблемы. – М.: Изд-во «Институт психологи РАН», 1995. – 136 с.
  13. Божович Е.Д. Чувство языка – миф или реальность? / Е.Д. Божович // Журнал практического психолога. – 2008. – № 5. – С. 86–99.
  15. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – СПб. : Питер, 2008. – 400 с. : ил. – (Мастера психологии).
  16. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию / Л.Ф. Бурлачук. – Киев: Ника - Центр: Вист - С, 1997. – 128 с. – ISBN 966-521-037-8.
  17. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с.
  18. Введение в этническую психологию. Учебное пособие / Платонов Ю.П., Бороноев А.О., Почебут Л.Г. и др. / Под ред. Ю.П. Платонова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. – 200 с.
  19. Венгер А.Л. Психодиагностические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. – М.: Изд-во «ВЛАДОС - ПРЕСС», 2005. – 160 с.
  20. Волобуєва О.Ф. Психологічні особливості формування компетенції в читанні іноземною мовою майбутніх офіцерів-прикордонників / О.Ф. Волобуєва // Збірник наукових праць НА ДПСУ. – № 57. – Ч. ІІ. Серія: Педагогічні та психологічні науки. – Хмельницький: Вид-во НА ДПСУ, 2011. – С. 104–110.
  21. Вудвортс Р. Экспериментальная психология. – М.: Директ - Медиа, 2008. – 1648 с. – ISBN 978-5-9989-0362-5.
  22. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк: книга для учителя / Л.С. Выготский. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
  23. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства / Л.С. Выготский // Собр. соч.: в 6 т. – Т. 5. – М.: Педагогика, 1984. – 369 с. – С. 257–321.
  24. Выготский Л.С. Мышление и речь: [Психол. исслед.]. Психика, сознание, бессознательное / Л.С. Выготский. – М.: Лабиринт, 2001. – 368 с.
  25. Выготский Л.С. Педагогическая психология. Издательство: АСТ / Астрель. – 2008. – 672 c. – ISBN 978-5-17-049976-2.
  26. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – М: Изд-во Смысл, Изд-во Эксмо, 2004. – 512 с. – ISBN 5-699-03524-9.
  27. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 2. Проблемы общей психологии / Под ред. А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с.
  28. Габидулина С.Э. К обоснованию методики «Рисунок несуществующего животного» // Вестник Моск. ун-та. – Серия 14, Психология. – 1986. – № 4. – С. 56–59.
  29. Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Орлова Л.М. Возрастная психология: личность от молодости до старости: учебное пособие / М.В. Гамезо, В.С. Герасимова, Г.Г. Горелова, Л.М. Орлова. – М.: «Педагогическое общество России»; Издат. дом «Ноосфера», 1999. –272 с.
  30. Глухов В.П. Основы психолингвистики: учеб. пособие для студентов педвузов / В.П. Глухов. – М.: ACT «Астрель», 2005. – 351 с.
  31. Горошко Е.И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента: монография / Е.И. Горошко. – Харьков: Ра-Каравелла, 2001. – 320 с. – ISBN 966-7012-09-3.
  32. Грановская Р.М. Элементы практической психологии.– 2-е изд. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1988. – 560 с.
  33. Гумбольт Вильгельм фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – 396 с.
  34. Джемс В. Научные основы психологии / В. Джемс; пер. с англ. изд. под ред. Л.Е. Оболенского. – СПб.: С.-Петербургская электропечатня, 1902. – 375 с.
  35. Джорбенадзе Б.А., Язык и культура. – Тб.: Картули эна, 1997. – 202 с.
  36. Добряк С.Ю. Динамика психологической адаптации курсантов на первом и втором году обучения в военном вузе: Автореф. дис. … канд. психол. наук. – СПб, 2004. – 22 с.
  37. Донцов А.И. О ценностных отношениях личности // Советская педагогика. – 1974. – № 5. – С. 67–76.
  38. Дукаревич М.З., Яньшин П.В. Рисунок несуществующего животного (РНЖ) // Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 54–73.
  39. Євтух В.Б. Етнічність: глосарій / В.Б. Євтух; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т етнічних, регіональних та діаспорознавчих студій. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 170 с. – ISBN 978-966-660-557-6.
  40. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности: учебник для вузов / А.Н. Ждан. – 2-е изд., перераб. – М.: Российское педагогическое агентство, 1997. – 442 с. – ISBN 5-86825-048-6.
  41. Жигайло Н.І. Соціально-педагогічна робота з подолання різних форм дезадаптації підлітків / Н.І. Жигайло // Соціальна педагогіка: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. Закладів / Н.І. Жигайло. – Львів : Новий світ, 2007. – С. 105–117. – ISBN 966-418-022-Х.
  42. Жинкин Н.И. Механизмы речи / Н.И. Жинкин. – М., Изд-во Акад. пед. наук, 1958. – 370 с.
  43. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982. – 159 c.
  44. Жинкин Н.И. Язык – Речь – Творчество: Исследования по семиотике, психолингвистике, поэтике (Избранные труды). – М.: Лабиринт, 1998. – 364 с.
  45. Журбин В.И. Понятие психологической защиты в концепциях З. Фрейда и К. Роджерса // Вопросы психологии. – 1990. – №4 – C. 14–23.
  46. Завацька Н.Є. Особливості функціонування інтраперсональних складових адаптаційного потенціалу особистості в кризові періоди життя / Н.Є. Завацька // Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. – № 2 (26). – Луганськ, 2011. – С. 12–19.
  47. Завацька Н.Є. Соціальна підтримка як інтерперсональна складова адаптаційного потенціалу особистості / Н.Є. Завадська // XVI Науково-практична конференція «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти». Збірник наукових праць. - Луганськ, 2010.– С. 73–74.].
  48. Залевская А.А. Введение в психолингвистику: учеб. для вузов филолог. спец. / А.А. Залевская. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т. – 2000. – 382 с. – ISBN 5-7281-0282-4.
  49. Засєкіна Л.В. Мовленнєва адаптація особистості як предмет психолінгвістичного дослідження / Л.В. Засєкіна // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; гол. ред. Л. Засєкіна. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 104–116.
  50. Засєкіна Л.В. Психолінгвістична діагностика: навч. посіб. / Л.В. Засєкіна, С.В. Засєкін. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 188 с.
  51. Засєкіна Л.В. Структурно - функціональна організація інтелекту: монографія / Л.В. Засєкіна. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2005. – 370 с.
  52. Засєкіна Л.В. Чуття мови як важливий психолінгвістичний феномен / Л.В. Засєкіна // Психолінгвістика: збірник. наук. праць ДВНЗ «Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» / Гол. ред. О.О. Селіванова. – Переяслав - Хмельницький: ПП «СКД», 2009. – Вип. 4. – С. 43–51.
  53. Засєкіна Л.В., Засєкін С.В. Вступ до психолінгвістики. / Л.В. Засєкіна, С.В. Засєкін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2002. – 168 с.
  54. Збігнєв З. Еміграція й адаптація. Для одних – вигода, для інших – втрата культури? // Міграція – виклик XXI ст. – Люблін, 2008. – С. 113.
  55. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. – М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с. – ISBN 5-89502-253-7.
  56. Кавалеров А.І. Соціальна адаптація: феномен і прояви: монографія / А.І. Кавалеров, А.М. Бондаревська. – Одеса: Астропринт, 2005. – 112 с. – С. 28–29.
  57. Кавчиньская - Бутрим З. Користі та втрати учасників міграції – результати власних досліджень / Зофя Кавчиньская - Бутрим // Міграція – виклик XXI ст. – Люблін, 2008. – С. 143–151.
  58. Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации / В.П. Казначеев. – Новосибирск: Наука, 1980. – 192 с.
  59. Казначеев В.П., Лозовой В.П. Некоторые медико-биологические вопросы адаптации человека. / Медико-биологические проблемы адаптации населения в условиях Крайнего Севера. – Новосибирск, 1974. – C. 3–13.
  60. Калмикова Л. О. Психологічні засади розрізнення операцій і дій як одиниць мовленнєвої діяльності / Л.О. Калмикова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково - теоретичний збірник / Гол. ред. В.П. Коцур. – Переяслав - Хмельницький, 2008. – Вип. 15. – С. 86–88.
  61. Квинн В.Н. Прикладная психология. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 560 с.
  62. Келер В., Коффка К. Гештальт - психология. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян / В. Келер. Основы психического развития / К. Коффка. – М.: Изд-во АСТ, 1998. – 687 с.
  63. Ковальчук І.В. Психолінгвістичні концепції навчання іноземних мов // Наукові записки Острозької Академії. Серія «Філологічна». Випуск 9. – Острог, 2008.
  64. Кон И.С. Открытие «Я». – М.: Политиздат, 1978. – 367 с.
  65. Корель Л.В. Социология адаптаций: Вопросы теории, методологи и методики / Л.В. Корель. – Новосибирск: Наука, 2005. – 424 с.– ISBN 5-02-032352-7.
  66. Коржова Е.Ю. Психология жизненных ориентаций человека / Е.Ю. Коржова; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – Санкт-Петербург: Изд-во Русской Христианской гуманитарной академии, 2006. – 384 с. – ISBN 5-88812-203-3.
  67. Корніяка О.М. Педагогічна діяльність і культура педагогічного спілкування / О.М. Корніяка // Практична психологія та соціальна робота – К., 2003. – № 1. – С. 38–43.
  68. Корніяка О.М. Психологія комунікативної культури школяра: монографія / О.М. Корніяка. – К.: Мілленіум, 2006 – 336 с.
  69. Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник / С.Л. Коробко, О.І. Коробко. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с. – ISBN 966-7543-66-8.
  70. Коффка К. Основы психического развития. – М. – Л., Огиз – Соцэкгиз, 1934. – 206 с.
  71. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – 7-е изд. – СПб.: Питер, Серия «Мастера психологии», 2003. – 992 с.
  72. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2005. — 940 с. – ISBN 5-94723-187-5.
  73. Крысько В.Г. Этническая психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.Г. Крысько. – 2 -е изд, стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 320 с.
  74. Кукушин B.C. Воспитание толерантной личности в поликультурном социуме: Пособие для учителя / В.С. Кукушин. – Ростов-н / Д: ГиНГО, 2002. – 405 с.
  75. Лавриненко О.Л. Структурно - функціональні особливості мовної особистості студентів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.Л. Лавриненко; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – 19 с.
  76. Ларионова С.А. Социально-психологическая адаптация личности: теоретическая модель и диагностика: монография / С.А. Ларионова. – Белгород, 2002. – 200 с.
  77. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс - культурную психологию: Учебное пособие / Н.М. Лебедева. – М: Ключ – С, 1999. – 270 с.
  78. Лебедева Н.М. Социальная идентичность на постсоветском пространстве: от поисков самоуважения к поискам смысла. // Психологический журнал. – 1999. – Т.20. – №3. – С. 48–58.
  79. Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций. / РАН, Ин-т этнологии и антропологии. – М.: ИЭИА, 1993. – 195 с.
  80. Лебедева Н.М. Ценностно-мотивационная структура личности в русской культуре // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 3. – С. 26–36.
  81. Левин К. Динамическая психология: избранные труды / К. Левин; Под общ. ред. Д.А. Леонтьева, Е.Ю. Патяевой. - М.: Смысл, 2001. – 572 с. – ISBN 5-89357-092-8.
  82. Леонтьев А.А. Избранные психологические произведения: В 2 тт. / Под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, А.А. Леонтьева, А.В. Петровского. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 1. – 391 с.
  83. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2005. – 288 с.
  84. Леонтьев А.А. Предмет лингводидактики глазами филолога и методиста // Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет. – Варшава: Институт русистики, Варшавский университет, 2004. – С. 13–18.
  85. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: избранные психологические труды / А.А. Леонтьев. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2001, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. – 448 с. – ISBN 5-89502-191-3.
  86. Леонтьев А.А. Язык не должен быть «чужим» // Этнопсихолингвистические аспекты преподавания иностранных языков. – М.: Издание ММА им. И.М.Сеченова, 1996, – C. 41–48.
  87. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 40 с.
  88. Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А. Маслоу // Вопросы психологии. – 1987. – № 3. – С. 150–158.
  89. Лозова О.М. Психосемантика етнічної свідомості: монографія / О. М. Лозова. – К.: Освіта України, 2007. – 402 с.
  90. Локк Дж. Сочинения в трех томах: Т. 2. / Пер. с англ.; Ред.-сост. И.С. Нарский. – М.: Мысль, 1985. – 560 с.
  91. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии / А.Р. Лурия. – СПб.: Питер, 2006. – 320 с. – (Серия «Мастера психологии»). – ISBN 5-94723-559-5.
  92. Лурия А.Р. Речь и развитие психических процессов у ребенка / А.Р. Лурия, Ф.Я. Юдович. – М., 1956. – 326 с.
  93. Лурия А.Р. Язык и сознание / Под ред. Е.Д. Хомской. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 320 с.
  94. Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку / Н.І. Луцан. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД М.П. Черкасов, 2005. – 319 с.
  95. Люшер М. Цвет вашего характер: пер. с англ. / М. Люшер. – М.: Рипол Классик, Вече, 1997. – 240 с. – ISBN 5-7141-0126-Х.
  96. Люшер М. Цветовой тест Люшера. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 192 с. – ISBN 5-04-009715-8.
  97. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 1. – С. 16–24.
  98. Максименко С.Д. Общая психология: учебное пособие / С.Д. Максименко. – М.: Рефл-бук: Ваклер, 1999. – 528 с. – ISBN 966-543-048-3.
  99. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-e изд. Пер. с англ. – СПб.: Питер, Серия «Мастера психологии», 2008. –352 с. – ISBN 978-5-91180-439-8.
  100. Мацумото Д. Психология и культура / Д. Мацумото. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 416 с. – ISBN 5-93878-064-0.
  101. Медведев В.И. Адаптация человека / В.И. Медведев. – СПб.: Институт мозга человека РАН, 2003. – 584 с.
  102. Медведев В.И. Психологические реакции человека в экстремальных условиях // Экологическая физиология. Адаптация человека к экстремальным условиям среды. Серия: Руководство по физиологии. – М.: Наука, 1979. C. 625–672.
  103. Межкультурный диалог. Тренинг этнокультурной компетентности / Н.М. Лебедева, О.В. Лунева, Т.Г. Стефаненко, М.Ю. Мартынова. / Под ред. Н.М. Лебедевой; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М.: Ин-т этнологии и антропологии, 2003. – 266 с. – ISBN 5-201-00829-1.
  104. Мерлин В.С. «Методы исследования нервно - физиологических основ психической деятельности человека» / Материалы совещания по психологии (1–6 июля 1955 г.). – М.: Институт психологии АПН РСФСР, 1957. – 751 с. – В.С. Мерлин – С. 160–166.
  105. Мороз А.Г. Профессиональная адаптация молодого учителя: методический материал / А.Г. Мороз; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – 329 с. – ISBN 966-7526-00-3.
  106. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.В. Мудрик / Под ред. В.А. Сластенина. – 4-е изд., доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 199 с. – ISBN 5-7695-0640-7.
  107. Налчаджян А.А. Этнопсихологическая самозащита и агрессия: Учебное пособие для вузов / А.А. Налчаджян. – Ереван: Изд-во «Огебан», 2000. – 408 с.
  108. Налчаджян А.А. Этнопсихология / А.А. Налчаджян. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 381 с.
  109. Наративні психотехнології / Чепелєва Н.В., Смульсон М.Л., Шиловська О.М., Гуцол С.Ю.; за заг. ред. Н.В. Чепелєвої. – К.: Главник, 2007. – 144 с.
  110. Немов Р.С. Психология: Словарь-справочник: В 2 ч. Ч. 2. – М.: Издательство: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 352 с. – ISBN 5-305-00064-5.
  111. Образцова Т.Н. Психологические игры для детей / Т.Н. Образцова. – М.: Лада, 2010. – 170 с. – ISBN 978-5-94832-322-0.
  112. Олпорт Г. Становление личности / Пер. с англ. Л.В. Трубицыной и Д.А. Леонтьева; Общ. ред. Д.А. Леонтьева. – М: Смысл, 2002. – 277 с. – ISBN 5-89357-098-7.
  113. Орап М.О. Мовленнєва діяльність у процесі самопізнання особистості / М.О. Орап // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково - теоретичний збірник / Гол. ред. В.П. Коцур. – Переяслав - Хмельницький, 2007. – С. 200–203.
  114. Орап М.О. Мовленнєва компетентність як структурний елемент мовленнєвої організації суб’єкта: теоретичний аналіз / М.О. Орап // Психолінгвістика: збірник наук. праць ДВНЗ «Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» / Гол. ред. О.О. Селіванова. – Переяслав - Хмельницький: ПП «СКД», 2009. – Вип. 4. – С. 81–90.
  115. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2-х кн. Кн. 2: Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К.: Либідь, 2006. – 560 с.
  116. Орбан-Лембрик Л.Е., Подгурецькі Ю. Психологічні засади спілкування: Монографія. / Л.Е. Орбан-Лембрик, Ю. Подгурецькі. – Івано-Франківськ: «Нова Зоря», 2008. – 416 с.
  117. Пасічник І.Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації. – Острог: Вид-во «Острозька академія», 1997. – 188с.
  118. Пастрик Т.В. Особливості мовленнєвих стратегій та їх види / Т.В. Пастрик // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». – 2005. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 232–237.
  119. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 680 с.
  120. Пиаже Ж. Психология интеллекта: Пер. с англ. и фр. / Пиаже Жан. – СПб.: Питер, 2003. – 192с. – ISBN 5-94723-096-8.
  121. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – М.: Педагогика – Пресс, 1994. – 528 с.
  122. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – М.: Римис, 2008. – 448 с. – ISBN 978-5-9650-0045-6.
  123. Постовалова Г.И. О факторах, определяющих адаптационную способность человека. / Психологические и социально-психологические особенности адаптации студентов / Постовалова Г.И. – Ереван, 1973. – 251 с.
  124. Потебня А.А. Мысль и язык: научное издание / А.А. Потебня, Печ. по изд. Харьков, 1913. – Киев: СИНТО, 1993. – 192 с. – ISBN 5-776-0256-3.
  125. Почебут Л.Г. Взаимопонимание культур. Методология и методы этнической и кросс-культурной психологии. Психология межэтнической толерантности: Учебное пособие / Л.Г. Почебут. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. – 281 с.
  126. Почебут Л.Г. Кросс-культурная и этническая психология: Учебное пособие / Л.Г. Почебут. – СПб.: Питер, 2012. – 336 с. – ISBN 978-5-459-00575-2.
  127. Почебут Л.Г. Этническая психология и эмиграция // Психологические проблемы русских эмигрантов в Германии / Сборник трудов бакалавров психологии Санкт-Петербургского государственного университета. – Выпуск 2000 и 2001 года, Берлин / СПбГУ. – Сост. Н.С. Хрусталева; Науч. ред.: А.А. Крылов (отв. ред.) и др. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – 339 с. – ISBN 5-288-02961-X. – С. 297–301.
  128. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие / В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.К. Горбачевский и др., Под общей ред. А.А. Крылова, СА. Маничева. – СПб: Питер, 2000. – 560 с. – ISBN 5-8046-0100-8.
  129. Проблемы психологической герменевтики: монография / Институт психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины; Под ред. Н.В. Чепелевой. – К.: Издательство НПУ им. Н.П. Драгоманова, 2009. – 382 с. – ISBN 978-966-660-516-3.
  130. Проективная психология / Пер. с. англ. М. Будыниной, С. Лихацкой, Г. Миннигалиевой и др.; науч. ред. Р. Римская, И. Кириллов. – М.: Апрель – Пресс, Изд-во ЭКСМО - Пресс, 2000. – 528 с.
  131. Психолингвистика: Учебник для вузов / Под ред. Т.Н. Ушаковой. – М.: ПЕРСЭ, 2006. – 416 с. – ISBN 5-9292-0144-7.
  132. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика - Пресс, 1999. – 440 с. – ISBN 5-7155-0720-0.
  133. Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы, перспективы / Отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев. – М.: Изд-во «Інститут психологи РАН», 2007. – 624 с.
  134. Психология человека от рождения до смерти: Полный курс психологии развития: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. и спец. психологии / Под ред. А.А. Реана. – 3.изд. – СПб.: «Прайм - ЕВРОЗНАК», 2005. – 416 с. – ISBN 5-93878-158-2.
  135. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. – К.: «Академвидав», 2006. – 424 с. – ISBN 966-8226-30-5. (Енциклопедія ерудита).
  136. Психологія мовлення і психолінгвістика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Калмикова Л.О., Калмиков Г.О., Лапшина І.М., Харченко Н.В.; За заг. ред. Л.О. Калмикової. – К.: Переяслав - Хмельницький педагогічний інститут, «Фенікс», 2008. – 235 с.
  137. Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа / Пер. с англ. Л.В. Топоровой, С.В. Воронина и И.Н. Гвоздева / Под ред. канд. философ. наук С.М. Черкасова. – СПб.: Восточноевропейский институт психоанализа, 1995. – 288 с. – ISBN 5-88787-001-X.
  138. Реан А.А., Кудашев А.Р., Баранов А.А. Психология адаптации личности: Учебно-научное издание / А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов. – СПб.: Медицинская пресса, 2002. – 352 с.
  139. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. Пер с англ. / Общ. ред. Е.И. Исениной. – М.: Изд-кая группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 480 с.
  140. Рождественская Н.В. Психология художественного творчества / Н.В. Рождественская. – СПб.: Языковый центр СПбГУ, 1995. – 271 с.
  141. Рожновскі Б. Стрес, обумовлений еміграцією, і його наслідки для системи цінностей емігрантів / Б Рожновскі, Д. Брик // Міграція – виклик XXI ст. – Люблін, 2008. – С. 129.
  142. Романова Е.С. Графические методы в практической психологи / Е.С. Романова. – СПб.: Речь, 2001. – 416 с. – ISBN 5-926800-35-8.
  143. Ромм М.В. Адаптация личности в социуме. Теоретико-методологический аспект: монография / М.В. Ромм. – Новосибирск: Наука, 2002. – 275 с. – ISBN 5-02-031862-0.
  144. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии : Учеб. Пособие / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, Серия «Мастера психологии», 2007. – 713 с. – ISBN 5-314-00016-4.
  145. Румянцева И.М. Психология речи и лингвопедагогическая психология / И.М. Румянцева. – М.: ПЕР СЭ; Логос, 2004. – 319 с. – ISBN 5-9292-0121-8 (ПЕР СЭ), ISBN 5-94010-320-0 (Логос).
  146. Самохвалов О.Б. Психологічні чинники професійної адаптації інспекторів прикордонної служби: автореф. дис. ... канд. психол. наук / О.Б. Самохвалов; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2007. – 20 с.
  147. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: учеб. пособие. / Е.А. Селиванова. – К.: Брама, 2004. – 336 с.
  148. Семечкин Н.И. Социальная психология на рубеже веков: истории, теория, исследования. – Часть I. – Владивосток, 2001. – 152 с.
  149. Серкин В.П. Методы психологии и субъективной семантики и психосемантики: Учебное пособие для вузов / В.А. Серкин. – М.: Издательство Пчела, 2008. – 382 с. – ISBN 978-5-903534-03-6.
  150. Скиннер Б.Ф. Оперантное поведение // История зарубежной психологии (30–60-е гг. XX в.): тексты. М.: МГУ, 1986. – С. 60–95.
  151. Скубий М.И. Социальные проблемы адаптации сельских учителей: Дис. ... канд. филос. наук. – Новосибирск, 1975. – 198 с.
  152. Смирнова Е.О. Психология ребенка: Учебник для педагогических училищ и вузов. – М.: Школа-Пресс, 1997. – 384 с. – ISBN 5-88527-173-9.
  153. Солдатова Г.У. Психологическая помощь мигрантам. Травма, смена культуры, кризис идентичности / Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, В.К. Калиненко, О.А. Кравцова. – М.: Смысл, 2002. – 479 с. – ISBN 5-89357-100-2.
  154. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности / Г.У. Солдатова. – М.: Смысл, 1998. – 389 с. – ISBN 5-89357-029-4.
  155. Соловей О.А. Психологічні особливості мовленнєвої діяльності дітей з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.А. Соловей; Волинський національний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 254 с.
  156. Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике / Ф. Соссюр; Общ. ред., вступит. ст., коммент. Н.А. Слюсаревой; Пер. с фр. Б.П. Нарумова. – 2 изд. – М.: Прогресс, 2000. – 280 с. – ISBN 5-01-004656-3.
  157. Соссюр Ф. Труды по языкознанию. Пер. с франц. А.А. Холодовича. – М.: Прогресс, 1977. – 696 с.
  158. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология / Т.Г. Стефаненко. – Москва: Институт психологии РАН, «Академический проект», 2000. – 320 с.
  159. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов / Т.Г. Стефаненко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 368 с. – ISBN 978-5-7567-0414-3.
  160. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: У 5-ти т. – Т 3. – К.: Рад. школа, 1976. – 670 с.
  161. Титченер Э.Б. Учебник психологии: Университетский курс; перевод с англ. А.П. Болтунова. Ч. 1–2 [Электронный ресурс]. – (Из фонда Научной библиотеки РГУ). – М.: Издание Т-ва «Мир», 1914. – 514 с.
  162. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста): пособие для воспитателей дет. сада / Е.И. Тихеева; под ред. Ф.А. Сохина. – 5-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1981. – 159 с.
  163. Торндайк Э., Уотсон Дж. Б. Бихевиоризм. Принципы обучения, основанные на психологии. Психология как наука о поведении. М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998г. – 704 с. – ISBN 5-15-000894-X.
  164. Уотсон Дж. Б. Психология как наука о поведении / Дж. Уотсон, проф. психологии в ун-те Гопкинса; пер. со 2-го доп. и перераб. англ. изд. И.Н. Мураховской и Д.С. Лопухина; под ред. и со вступ. ст. проф. В.П. Протопопова. – Одесса: Гос. изд-во Украины, 1926. – 398 с.
  165. Уотсон Дж. Б. Психология с точки зрения бихевиориста. История психологии (10-е – 30-е гг. Период открытого кризиса): Тексты. – 2-е изд. / Под ред. П.Я. Гальперина, Л.Н. Ждан. – М: Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 364 с. – ISBN 5-211-02153-3.А
  166. Ушакова Т.Н. Речь человека в общении / Т.Н. Ушакова, Н.Д. Павлова, И.А. Зачесова; Отв. ред. В.Д. Шадриков; АН СССР, Ин-т психологи. – М.: Наука, 1989. – 191 с.
  167. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: Инфра-М, 2003. – 576 с. – ISBN 5-86225-403.
  168. Філософський словник /За ред. В.І. Шинкарука. – 2 вид. і доп. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.
  169. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции 1–15. / Фрейд З. – СПб.: Алетейя, 2000. – 280 с. – ISBN 5-89329-062-3.
  170. Фрейд 3. Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М.Г. Ярошевский. – М.: «Просвещение», 1989. – 448 с. – ISBN 5-09-003787-6.
  171. Фрумкина Р.М. Психолингвистика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 320 с. – ISBN 5-7695-0726-8.
  172. Халл К. Принципы поведения // История зарубежной психологии (30–60-е гг. XX в.): тексты. М.: МГУ, 1986. – С. 38–59.
  173. Хомский Н. Язык и проблемы знания: Пер. с англ. // Вестник Моск. ун-та. – Серия 9. Филология. – 1995. – № 4. – С. 131–157.
  174. Хомуленко Т.Б., Подчасов Е.В. Программа содействия адаптации младших подростков к основной школе. // Развивающие программы в работе психолога системы образования: деятельностный подход. / Отв. ред. проф. Хомуленко Т.Б.. – Харьков: ФОП Шейнына О.В., ХНПУ, 2012. – 399 с. – С. 237–297.
  175. Хорошев А.Н. Введение в управление проектированием механических систем: Учебное пособие для вузов. – Белгород: Белгород. гос. технол. академия, 1999. – 372 с. – ISBN 5-217-00016-3. – Электронная версия, 2011.
  176. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани / Пер. с англ. В.Б. Ольшанского. – Ростов на Дону: Феникс, 2002. – 538. – ISBN 5-222-02567-5.
  177. Ширяєва Т.М. Психолінгвістичні засоби розвитку пізнавальної сфери студентів в умовах оволодіння іноземною мовою: автореф. дис. ... канд. психол. наук / Т.М. Ширяєва; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2009. – 20 с.
  178. Ширяєва Т.М. Роль психолінгвістичної ситуації у підготовці майбутніх філологів / Т.М. Ширяєва // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Вип. 10. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2008. – С. 274–279.
  179. Шляпникова И.А. Проективные методы психодиагностики: учебное пособие / И.А. Шляпникова; под ред. Е.Л. Солдатовой; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Юж. - Урал. гос. ун-т, Каф. психологии развития. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. – 67 с.
  180. Шпак Л.Л. Социокультурная адаптация в советском обществе: Филос.-социол. пробл. / Л.Л. Шпак. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1991. – 231 с.
  181. Шпак Л.Л. Социокультурная адаптация: сущность, направление, механизмы реализации: Дис. … д-ра социол. наук / Л.Л. Шпак. – Кемерово, 1992. – 398 с.
  182. Штейнталь Г. Грамматика, логика и психология // История языкознания ХIХ – ХХ веков в очерках и извлечениях. Часть I / Звегинцев В.А. – М.: Просвещение, 1964. – 466 с.
  183. Штерн В. Персоналистическая психология // История зарубежной психологии (30–60-е гг. XX века). Тексты / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. – М.: Изд-во Московского университета, 1986. – 344 с. – С. 185–198.
  184. Шугай М.А. Психологічний аналіз розвитку національної рефлексії в процесі навчальної діяльності молодших школярів: автореф. дис. ... канд. психол. наук / М.А. Шугай; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002. – 20 с.
  185. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность: научно - популярная литература / Л.В. Щерба. – изд. 3-е, стер. – М.: КомКнига, 2007. – 427 с.
  186. Южанин М.А. Социокультурная адаптация в межэтнических взаимодействиях. // Россия и социальные изменения в современном мире: Сборник статей студентов в 3 томах. – М.: Макс Пресс, 2004. – С. 70–77.
  187. Ярошевский М.Г. История психологии. От античности до середины XX в. – Учеб. пособие. – М., 1996. – 416 с.
  188. Adler P. The transitional experience: An alternative view of culture shock // Journal of Humanistic Psychology. – 1975. – Vol. 15 (4). – P. 13–23. – P. 22.
  189. Aldwin C.M. Stress, coping and development: an integrative perspective / Carolyn M. Aldwin; foreword by Emmy E. Werner. – 2nd ed. – New York, London: The Guilford Press; 2007. – 432 p.
  190. Berliner Platz 2 / Deutsch im Alltag für Erwachsene. Lehr- und Arbeitsbuch 2 // Lemcke Chr., Rohrmann L., Scherling Th. – Langenscheidt KG, Berlin und München, 2003. – 272 S. – ISBN 978-3-468-47851-2.
  191. Berry J.W. Conceptual approaches to acculturation: Acculturation. Advances in theory, measurement and applied research. Chun K.W., Organista P.M., Marin G. – Washington, DC: American Psychological Association, 2003. – P. 17–37.
  192. Berry J.W. Immigration, acculturation and adaptation // Applied psychology: An International Review. – 1997. – Vol. 46 (1). – P. 5–34.
  193. Bettelheim B. Individual and Mass Behavior in Extreme Situations // Journal of Abnormal and Social Psychology, V. 38. – 1943. – Cited in Graham, et al., 1994. – P. 417–452.
  194. Bogardus E.S. Social Distance / Bogardus E.S. − Yellow Springs, OH: Antioch. – 1959. – P. 37–42.
  195. Bokus B. Inter-mind phenomena in child narrative discourse // Pragmatics, 2004. – Vol. 14. – № 4. – P. 391–408.
  196. Boldt E.D. Structural tightness and cross-cultural research. // Journal of Cross-Cultural Psychology. – 1978. – № 9. – P. 151–165.
  197. Bromley D.B. The psychology of human ageing. London: Penguin Books, 1966. – 366 p.
  198. Christoph Steinebach. Entwicklungspsychologie. – Stuttgart: Klett-Cotta, 2000. – 277 S. – ISBN 3-608-91029-8.
  199. Cochrane R. The Social Creation of Mental Illness. – London: Longman, 1983. – 208 p. – ISBN 0-582-29613-7.
  200. Cohen S., Noberman H. Positive events and social supports as buffers of life change stress // J. of Applied Social Psychology. – 1983. – Vol. 13. – P. 99–125.
  201. Crissman, P. The psychology of John Dewey. Psychological Review, Vol. 49, N 5, Sep 1942. – P. 441–462.
  202. Die Psychologie des Alterns. Ian Stuart-Hamilton. Dt. von Alexandre Métraux. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1994. – 317 S. – ISBN 3-499-19516-X.
  203. Dshenkova E. Sprache – Forschung – Migration. Linguisten mit internationalen Biographien als Migranten / Ekaterina Dshenkova // Ost – West Perspektiven: Migrationen und Migranten. – Bochum, 2007, Band 7. – S. 269–280.
  204. Dyroff S. Biographien zwischen Kulturen oder was zeichnet eine multinationale Biographie aus? / Stefan Dyroff // Ost – West Perspektiven: Migrationen und Migranten. – Bochum, 2007, Band 7. – S. 215–222.
  205. Eichler E. Urlaubshoroskop // Vitamin de / Chefredaktion Robert Teschner. – Berlin: Verein «Vitamin de e.V.». – 2012. – № 53. – S. 36.
  206. Furnham A., Bochner S. Culture Shock. Psychological reactions to unfamiliar environments. – London, New York: Methuen, 1986. – 298 р.
  207. Gould J.A. Classic Philosophical Questions. – Columbus: Bell and Howell Company, 1978. – 671 p.
  208. Heinz Stefan Herzka, Bernando Ferrari. Das Kind von der Geburt bis zur Schule. – Schwabe & Co Ag Verlag, Basel 2001. – 279 S.
  209. Kobasa S.C. Personality and resistance to illness // American Journal of Community Psychology. – 1979. – Vol. 7 (4). – P. 413–423.
  210. Lüscher M. Das Harmoniegesetz in uns. – Ullstein, 2003. – 288 S. – ISBN 3-548-36656-2.
  211. Lüscher M. Der 4-Farben-Mensch: Der Weg Zum Inneren Gleichgewicht. – Ullstein, 2005. – 244 S. – ISBN 3-548-36797-6.
  212. Lysgaard S. Adjustment in a Foreign Society: Norwegian Fulbright Grantees Visited the United States / S. Lysgaard // International Social Science Bulletin. – 1955. – № 7. – P. 45–51.
  213. Mead G.H. Mind, Self a
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины