ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ДИСЦИПЛІНОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ : ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ДИСЦИПЛІНОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
 • Альтернативное название:
 • ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 • Кол-во страниц:
 • 223
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені М. П. ДРАГОМАНОВА
  На правах рукопису


  ЄРОСОВА Світлана Анатоліївна
  УДК 376.42.034.035.461

  ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ДИСЦИПЛІНОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ
  МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

  19.00.08. – спеціальна психологія
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук

  Науковий керівник:
  доктор педагогічних наук,
  професор, дійсний член
  Національної академії
  педагогічних наук України
  Синьов Віктор Миколайович


  Київ – 2012

  ЗМІСТ

  ВСТУП…………………………………………………………………………. 4
  РОЗДІЛ 1. Формування усвідомлення та застосування дисциплінарних норм молодшими школярами з порушеннями інтелектуального розвитку як психолого-педагогічна проблема………

  11
  1.1. Сутність, складові та характерні ознаки формування розуміння дисциплінарних норм дітьми молодшого шкільного віку………………
  11
  1.2. Визначення поведінки та типологія її порушень. Вікові особливості нормально розвинених дітей молодшого шкільного віку……………….
  24
  1.3. Особливості емоційно-вольової сфери та поведінки молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку…………………..
  33
  Висновки до розділу 1…………………………………………………………. 48
  РОЗДІЛ 2. Особливості розуміння та застосування дисциплінарних правил в молодших школярів з порушенням інтелектуального розвитку………………………………………………………………………..

  52
  2.1. Методика проведення експерименту. Стан сформованості розуміння шкільних дисциплінарних правил в молодших школярів з вадами розумового розвитку та в нормально розвинених школярів ……………

  52
  2.2. Обґрунтування методики формування дисциплінованості в учнів молодших класів допоміжної школи. Методика формуючого етапу дослідження. …………………………………………………….…………
  2.2.1. Система занять з формування дисциплінованої поведінки в молодших школярів з вадами інтелектуального розвитку……….

  65

  78
  2.3. Методи корекції поведінки школярів з вадами розумового розвитку… 103
  Висновки до розділу 2………………………………………………………… 111
  РОЗДІЛ 3. Аналіз результатів дослідження………………………………. 113
  3.1. Вплив психолого-педагогічного супроводу на процес формування усвідомлення дисциплінарних норм молодшими школярами з вадами розумового розвитку ………………………………………………………

  113
  3.2. Аналіз ефективності методики психологічного супроводу формування розуміння та застосування дисциплінарних норм молодшими школярами з порушеннями розумового розвитку…………

  133
  Висновки до розділу 3………………………………………………………… 151
  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………... 158
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………... 163
  ДОДАТКИ……………………………………………………………………... 185
  ВСТУП

  Актуальність теми. Серед усіх вад здоров’я людини порушення розумового розвитку є одним з найпоширеніших. У світі нараховується більше 300 млн. людей з означеним захворюванням. Цей показник достатній, щоб вважати актуальним дослідження проблеми розуміння та застосування правил дисциплінованої поведінки як необхідної умови інклюзії до активного життя людей з особливими освітніми потребами.
  Фахівці, які займаються вивченням означеної категорії дітей, визначають розумову відсталість не як хворобу, а як стан психічного недорозвитку, який характеризується різноманітними ознаками як у клінічній картині, так і в комплексному виявленні фізичних, інтелектуальних, емоційних та вольових якостей (Г. Дульнєв, І. Єременко, В. Лубовський, М. Певзнер, В. Синьов, О. Хохліна та ін.). У зв’язку з цим проблема усвідомлення необхідності дотримуватися дисциплінарних норм поведінки вказаною категорією дітей та підлітків є однією із найбільш складних у спеціальній психології. Це підтверджується численними дослідженнями (С. Віннікова, О. Гришко, О. Сєвєров, В. Синьов та ін.) і свідчить про необхідність здійснення спеціальних заходів і залучення фахівців до раннього й цілеспрямованого формування в дітей з порушеннями розумового розвитку адекватного розуміння правил дисциплінованої поведінки й позитивної мотивації щодо їх виконання.
  На Україні триває процес переосмислення змісту спеціальної освіти під впливом ціннісних орієнтацій суспільства й держави, розуміння прав людини та дитини (В. Бондар, І. Дмитрієва, С. Миронова, В. Синьов, А. Шевцов, М. Шеремет, Д. Шульженко, Л. Фомічова та ін.). Сучасна парадигма спеціальної психології вимагає раннього корекційного втручання у розвиток дитини, яка його потребує, як запоруки успішності корекційного процесу. Отже, необхідні спеціальні дослідження особливостей розуміння та засвоєння дисциплінарних норм дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку на рівні зони найближчого розвитку з метою розробки та впровадження у практику спеціальної та інклюзивної освіти цілеспрямованої методики формування адекватного усвідомлення та використання такими дітьми правил соціально нормативної поведінки.
  Відповідно до концепції Е. Туріеля, дитина дошкільного віку не розрізняє моральні, конвенціональні, персональні норми тощо. Вони для неї є синкретичними, їхній зміст не диференціюється, а процес саме такої диференціації у нормально розвинених дітей починається у молодшому шкільному віці.
  Проблеми засвоєння дитиною нормативного змісту поведінки в процесі соціо-морального розвитку відбиті в роботах Ж. Піаже, Л. Кольберга, Е. Туріеля, С. Якобсон та ін. Класифікацію різних за змістом її видів та норм обґрунтовували у своїх роботах Р. Апресян, А. Гусейнов, О. Дробницький, хоча остаточного рішення дана проблема ще не має. Але питання про особливості виникнення й формування поняття про дисциплінарні норми у дітей молодшого шкільного віку з розумовою відсталістю залишаються не дослідженими.
  Проблема особливостей засвоєння та реалізації дисциплінарних норм поведінки не вирішена навіть щодо здорових дітей. Особливо проблематичними у цьому контексті залишаються питання засвоєння молодшими школярами різних за змістом норм і правил, що відбивають вимоги основних систем суспільної регуляції; можливостей диференціації нормативного змісту в ситуаціях з моральним вибором, а так само особливостей становлення дитини як суб’єкта моральних вимог та її орієнтації на моральні норми.
  Взагалі, проблема формування особистості розумово відсталої дитини, при тому, що на сучасному етапі розвитку олігофренопсихології їй присвячено чимало досліджень, у порівнянні з визначенням особливостей пізнавальної діяльності та її корекції у розумово відсталих дітей, залишається розробленою вкрай недостатньо. Слід зазначити, що у постановці цієї проблеми, особливо у аспекті формування соціально-нормативної поведінки розумово відсталої дитини, українська дефектологія має визнані пріоритети в світовій науці (О. Гришко, І. Єременко, Н. Коломінський, О. Сєвєров, В. Синьов та ін.). В останні роки ґрунтовні дослідження щодо впливу нейропсихологічної патології на поведінку, становлення моральної свідомості, психології конфліктної поведінки, правового виховання розумово відсталих дітей (головним чином, у підлітковому віці) у вітчизняній науці провели Ю. Бистрова, О.Вержиховська, І.Григорьєва, О.Ляшенко, В.Ерніязова та ін. Проте і в зарубіжній, так і у вітчизняній олігофренопсихології та педагогіці не було проведено спеціальних експериментальних досліджень у межах найбільш важливого і, за нашим передбаченням, сензитивному у віковому аспекті періоду – молодшого шкільного віку, коли розумово відсталій дитині необхідно прищепити таку якість особистості, як дисциплінованість на основі інтеріоризації елементарних норм поведінки в школі.
  Усе вищезазначене зумовило обрання теми дисертаційного дослідження: «Особливості розуміння та застосування правил дисциплінованої поведінки молодшими школярами з порушенням інтелектуального розвитку», як актуальної для сучасної теорії та практики корекційної педагогіки та олігофренопсихології.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану наукової роботи кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М. П. Драгоманова «Зміст освіти, форми і засоби фахової підготовки вчителів». Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 1 від 15.09.2005 р.) та узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук України (протокол № 5 від 30.05.2006 р.).
  Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити особливості формування дисциплінованої поведінки у розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку з урахуванням специфіки усвідомлення та застосування ними відповідних соціально нормативних правил.
  Відповідно до мети були визначені завдання дослідження:
  1. Здійснити аналіз стану дослідження проблеми в теорії та практиці спеціальної психології й суміжних дисциплін та відшукати встановлені загальні особливості засвоєння дитиною нормативного змісту поведінки в процесі соціо-морального розвитку;
  2. Визначити й обґрунтувати цілі, задачі, зміст комплексної методики формування усвідомлення та застосування правил дисциплінованої поведінки дітьми молодшого шкільного віку з порушенням інтелектуального розвитку;
  3. Розробити та експериментально перевірити ефективність методики психолого-педагогічного впливу на дітей з розумовими вадами з метою формування у них розуміння та застосування правил дисциплінованої поведінки.
  Об’єктом дослідження є процес формування соціально нормативної поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку.
  Предмет дослідження – психологічні особливості усвідомлення та застосування правил дисциплінованої поведінки дітьми молодшого шкільного віку з порушенням інтелектуального розвитку.
  Теоретико-методологічною основою дослідження є концептуальні положення філософів, психологів та педагогів про сутність особистості як суб’єкта суспільних відносин та її формування засобами соціальної практики (В. Андрущенко, В. Барко, І. Бех, Л. Виготський, С. Максименко, В. Сухомлинський та ін.); вчення про особливості засвоєння дитиною нормативного змісту в процесі онтогенезу (Ж. Піаже, Е. Туріеля, Д. Сметана та ін.); вчення про зони актуального та найближчого розвитку, про єдність інтелектуальних та афективних сфер розвитку дитини, про провідну роль формування вищих психічних функцій у роботі з дітьми, які потребують корекції розвитку (Л. Виготський, Г. Дульнєв, С. Максименко, В. Синьов, О. Хохліна та ін.); концепції про особливості фізичного, психічного та духовного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, психолого-педагогічне забезпечення освітньо-виховного процесу, спрямованого на їхню соціалізацію (В. Бондар, І. Дмитрієва, І. Єременко, С. Конопляста, С. Миронова, В. Синьов, М. Шеремет, Д. Шульженко та ін.). Важливе значення для розв’язання досліджуваної проблеми мають ідеї інклюзивної парадигми та моделі незалежного життя, що відобразилися у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті.
  Методи дослідження. У процесі дослідження використані такі методи:
  – теоретичні – аналіз наукової літератури з досліджуваної проблематики з метою виявлення стану вивчення проблеми в сучасній загальній і спеціальній психології та педагогіці; аналіз та узагальнення отриманих результатів дослідження;
  – емпіричні (педагогічні та психологічні спостереження, дослідницькі бесіди, вивчення документації та результатів діяльності, анкетування, констатувальний та формувальний експерименти), що дало змогу визначити рівні сформованості розуміння дисциплінарних правил молодшими школярами, здійснити та оцінити дієвість корекційної діяльності, спрямованої на збагачення соціальної компетентності дітей експериментальної групи;
  – статистичні – кількісної та якісної обробки результатів експерименту для перевірки ефективності запропонованих психолого-педагогічних умов формування усвідомлення та застосування дисциплінарних норм молодшими школярами з вибірки.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше:
  - доведено, що основною причиною порушень правил дисциплінованої поведінки в молодших школярів з вадами інтелектуального розвитку є не зла спрямованість волі, а недостатність адекватного сприйняття емоційних реакцій інших людей та невміння розпізнавати свої емоційні реакції та висловлювати їх соціально-прийнятними способами;
  - визначено складові вивчення і формування, показники і критерії оцінювання дисциплінованості: увага (інтелектуальний чи змістовий показник), слухняність (поведінковий чи дійовий показник) та терпіння (мотиваційний чи емоційно-вольовий показник); розроблено методику їх дослідження в учнів допоміжної школи;
  - доведено, що розуміння правил дисциплінованої поведінки та їх адекватне застосування є цілком доступним для дітей з вадами розумового розвитку й може стати ціллю педагогічного процесу у початковій школі;
  - з’ясовано, що використання діагностичних критеріїв емоційності: інтенсивність, предметність, тривалість – дозволяє об’єктивно оцінити стан емоційного реагування на оточуючу дійсність учнів молодшого шкільного віку з порушенням інтелектуального розвитку, а також визначити основні напрямки роботи щодо їх корекції;
  - здійснено розробку цілісного психолого-педагогічного забезпечення формування дисциплінованої поведінки в молодших школярів з порушенням інтелектуального розвитку, а саме: спеціальний добір змісту, методичних засобів, організаційних форм поетапного становлення компонентів дисциплінованості відповідно до їх сутності, повноти характеристик та особливостей прояву у дітей;
  - уточнено сутність дисциплінованості, особливості оволодіння соціальними нормами розумово відсталими сліпими.
  Практичне значення результатів дослідження зумовлене можливістю врахування їх при створенні програм, посібників з виховної роботи для допоміжних шкіл, навчальної літератури для студентів-дефектологів. Вони також можуть бути використані для вдосконалення вітчизняної системи підготовки психолого-педагогічних кадрів та розвитку системи корекційно-реабілітаційної освіти на Україні. Матеріали дослідження використовувалися при викладанні спецкурсів та навчальних дисциплін спеціальності «Корекційна освіта» в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, зокрема: «Методика психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку», «Корекційна педагогіка», «Робота спеціального психолога в корекційно-виховних закладах» та ін.
  Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації доповідалися та обговорювалися на Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології» (Луганськ, 2009), «Психолого-медико-педагогічний супровід дітей із вадами психофізичного розвитку на основі комплексного підходу в умовах навчального закладу» (Луганськ, 2009), «Психолого-педагогічний супровід соціалізації осіб з особливими освітніми потребами в сучасних умовах розвитку суспільства» (м. Луганськ, 2010 р.); «Артеківські діалоги» (Крим, 2010), «VІ Міжнародна конференція дефектологів» (Москва, 2010), «Розвиток системи інклюзивної освіти в Україні» (Київ-Донецьк, 2010), «Через інклюзію до суспільства» (Луганськ, 2011), «Актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології» (Луганськ, 2011), «Психолого-медико-педагогічний супровід соціалізації осіб з особливими освітніми потребами в сучасних умовах розвитку суспільства» (Луганськ, 2011); Всеукраїнський семінар «Корекція та реабілітація осіб з особливими освітніми проблемами» (Луганськ, 2012), а також заслуховувалися на засіданнях кафедри дефектології та психологічної корекції Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Публікації. За результатами досліджень опубліковано Х статей, серед яких Х одноосібних у фахових виданнях.
  Структура дисертації. Мета, завдання та характер дисертаційної роботи зумовили структуру роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (206 найменувань) та 6 додатків на 40 сторінках. Робота містить ** таблиць і ** рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 225 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Результати теоретичного аналізу проблеми порушення поведінки в загальній і спеціальній психолого-педагогічній літературі дозволяють констатувати певну обмеженість як теоретичних, так і експериментальних досліджень проблеми порушення дисциплінованої поведінки учнів з інтелектуальною недостатністю. Це стосується як розуміння поняття та критеріїв порушення дисципліни та визначення критеріїв порушення поведінки, так і розробленості умов профілактики та корекції порушень поведінки молодших школярів з інтелектуальною недостатністю. Інтелектуальна недостатність є передумовою формування, але не є основним причинним механізмом порушення поведінки дитиною.
  2. Виявлено загальні особливості засвоєння дитиною нормативного змісту в процесі соціо-морального розвитку. Досліджено основні історичні парадигми у розумінні природи нормативності у суспільстві: теогенна, конвенційна, натуральна, сугестивна, біхевіористська.
  Виділені найбільш загальні показники дисциплінованості: інтелектуальний, емоційний та поведінковий. Встановлено, що розуміння правил дисциплінованої поведінки й їх адекватне застосування є доступним для дітей з вадами розумового розвитку й має стати ціллю педагогічного процесу у початковій школі.
  Дисциплінованість визначено як сполуку уваги (інтелектуальний чи змістовий показник), слухняності (поведінковий чи дійовий показник) та терпіння (емоційно-вольовий чи мотиваційний показник).
  Встановлено, що порушення поведінки у школярів з інтелектуальною недостатністю можуть бути обумовлені помилками у діяльності вчителів. У зв’язку з цим були виділені нетривалі порушення поведінки, що виникають як відповідь на відсутність правильного підходу з боку педагога. До подібних порушень були віднесені: демонстративна, агресивна, інфантильна, невпевнена, репродуктивна, гіперактивна, протестна поведінка.
  3. Розроблена і подана в моделі комплексна психодіагностична та психокорекційна методика формування дисциплінованої поведінки учнів молодшого шкільного віку з вадами розумового розвитку. Модель включає три функціональні блоки: початково-діагностичний, корекційно-формуючий та підсумково-діагностичний. Виділені основні параметри вивчення змістового показника дисциплінованості (знань про правила дисципліни): повнота, адекватність, усвідомленість.
  Встановлено, що більшість (96,7%) опитаних учнів з вадами інтелектуального розвитку відносяться до низького рівня сформованості знань про правила дисциплінованої поведінки. Різниця між реальною поведінкою нормально розвинених молодших школярів та їхніми ровесниками з вадами інтелектуального розвитку у середньому сягає 50 – 60 %. За експертними оцінками олігофренопедагогів, практично ніхто з розумово відсталих учнів молодших класів не має адекватних уявлень про прояв базових емоцій, тоді як майже усі нормально розвинені діти з вибірки (96,3 %) у цьому плані проявили себе позитивно.
  Доведено, що динаміка порушення поведінки молодших школярів з інтелектуальними вадами йде в напрямку закріплення стереотипів проявів недисциплінованості. У разі її своєчасної корекції можливо сформувати звичку до правильної дисциплінованої поведінки.
  Класифіковано порушення поведінки на підставі домінування інтелектуального, емоційного й вольового чинників. Доведено, що у молодшому шкільному віці усвідомлене порушення поведінки – це зміна реакції дитини на неприйнятну для неї ситуацію, тобто дезадаптивна реакція, яку можливо й потрібно своєчасно коригувати, навчаючи соціально прийнятним методам розв’язання конфліктів.
  За всіма показниками критеріїв дисциплінованості (змістовий, поведінковий, емоційний) нормально розвинені школярі значно випереджають своїх ровесників з вадами розумового розвитку.
  4. Розроблено та експериментально перевірено ефективність методики психологічного супроводу дітей з розумовими вадами у процесі формування в них розуміння та застосування правил дисциплінованої поведінки.
  Система занять носила комплексний характер завдяки впливу на зміст свідомості дитини у єдності її раціонального та емоційного компонентів та реальну поведінку. Реалізація психокорекційної технології здійснювалася з використанням основних методів: моделювання ситуацій, арттерапевтичних методів і прийомів, спостереження і контролю за якістю управління поведінкою. Основна увага приділялася навчанню дітей переносу засвоєних знань щодо правил дисциплінованої поведінки у нові ситуації.
  Аналіз результатів психодіагностичного дослідження в рамках реалізації початково-діагностичного блоку дозволив виявити специфічні особливості емоційного реагування учнів молодшого шкільного віку з вадами інтелекту: порушення на рівні базових його складових – інтенсивності, предметності й тривалості, що проявляються у відсутності адекватності, точності, повному або частковому нерозумінні причин емоційного переживання і невідповідності змісту емоційних реакцій силі і тривалості зовнішніх впливів, труднощах в розумінні, диференціюванні та вербалізації емоційних реакцій.
  Методика управління емоційним станом учнів молодшого шкільного віку з вадами інтелектуального розвитку передбачала розвиток елементарних знань про базові емоційні реакції, умінь адекватного сприйняття емоційних реакцій інших людей та розпізнавання своїх емоційних реакцій і вираження їх соціально прийнятними способами.
  5. Класифіковано порушення поведінки молодших школярів з вадами інтелектуального розвитку на систематичні та ситуативні. Встановлено, що серед молодших розумово відсталих школярів найбільш поширеними є порушення поведінки ситуативного характеру.
  Визначено динаміку порушень в поведінці учнів з інтелектуальною недостатністю, яка йде в напрямку фіксації стереотипів недисциплінованої поведінки шляхом накопичення «девіантного потенціалу».
  Встановлено, що механізм усвідомленого порушення поведінки включає в себе чотири послідовних етапи, що характеризують соціально-психологічний стан учня і ступінь порушення поведінки: 1) дезорієнтація; 2) дестабілізація; 3) дезадаптація; 4) деструктивна й асоціальна поведінка.
  Принципово відзначити, що у молодшому шкільному віці усвідомлене порушення поведінки – це зміна реакції дитини на неприйнятну для неї ситуацію.
  6. Застосування експериментальної психокорекційної методики привело до якісного поліпшення всіх компонентів і параметрів емоційної складової дисциплінованості. Аналіз результатів дослідження за методикою спостереження Й. Шванцара показав позитивну динаміку в емоційному реагуванні учнів ЕГ за параметрами інтенсивності, предметності й тривалості. Показники агресивності, жорстокості й гніву в ЕГ майже на 30 % менші від показників КГ.
  Означена динаміка корелює з іншими (змістовим та поведінковим) показниками дисциплінованості учнів Більше половини дітей, які раніше відносилися до низького рівня сформованості змістового показника дисциплінованості (36,4 %), перейшли на середній рівень. Тоді як майже усі діти КГ були віднесені до низького рівня – 94,7 %. Різниця між ЕГ та КГ за поведінковим показником становила майже 60%. Так, 90,9 % учнів ЕГ були охарактеризовані вчителями й батьками як дисципліновані.
  Отже, у змістовому, емоційному та поведінковому показниках діти експериментальної групи зробили прогрес на 35-45 %, що свідчить про ефективність методики психологічного супроводу формування розуміння та застосування дисциплінарних норм молодшими школярами з порушеннями розумового розвитку.
  Разом з тим проведене дослідження не вичерпує розгляду всіх аспектів проблеми поведінки учнів з вадами інтелектуального розвитку та орієнтує на вивчення наступних питань: вивчення особливостей поведінки учнів середнього та старшого шкільного віку з вадами інтелектуального розвитку; визначення впливу клінічних та соціальних причин даної категорії учнів на специфіку їх поведінки та механізмів в їх управлінні.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика : [учебник для Акад. МВД СССР] / Г. А. Аванесов. – М. : Академия МВД СССР, 1980. – 526 с.
  2. Агавелян O. K. Социально-перцептивные особенности детей с нарушениями развития / O. K. Агавелян. – Челябинск, 2003. – 356 с.
  3. Агавелян O. K. Социально-трудовая адаптация подростков-олигофренов / Агавелян O. K. // Проблемы дефектологии / отв. ред. O. K. Агавелян, Г. З. Оганян, A. M. Хачатрян. – Ереван : Луис, 1979. – C. 7 – 43.
  4. Агавелян O. K. К вопросу о социализации личности умственно отсталых детей / Агавелян O. K., Исраелян А. А. // Проблемы дефектологии / отв. ред. О. К. Агавелян, Г. З. Оганян, A. M. Хачатрян. – Ереван : Луис, 1979. – C. 72 – 77.
  5. Адаптивная физическая культура и функциональное состояние инвалидов / под ред. С. П. Евсеева, А. С. Солдатова. – СПб : Питер, 1999. – 96 с.
  6. Алмазов Б. Н. К оценке психической средовой адаптации трудновоспитуемых учащихся / Б. Н. Алмазов. – Ч. I. : Общие тенденции девиантного развития личности. – Свердловск : Свердл. обл. ин-т усоверш. учителей, 1989. – 38 с.
  7. Алмазов Б. Н. Профилактика конфликтов в работе с педагогически запущенными учащимися : [учеб.-метод. пособие] / Б. Н. Алмазов. – М. : ВИМЦ, 1991. – 81 с.
  8. Алмазов Б. Н. Психологические основы педагогической реабилитации / Б. Н. Алмазов – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. нроф.-пед. ун-та, 2000. – 310 с.
  9. Альбрехт Э. Я. Психолого-педагогическая характеристика нарушений поведения у подростков, страдающих олигофренией : автореф. дис. на сосискание уч. степ. канд. пед. наук / Э. Я. Альбрехт ; НИИ дефектологии АПН СССР. – М., 1976. – 21 с.
  10. Альбрехт Э. Я. Эмоционально-волевая сфера у подростков-олигофренов при психической декомпенсации / Э. Я. Альбрехт // Дефектология. – 1996. – № 4. – С. 38 – 44.
  11. Амбрумова А. Г. О некоторых формах девиантного поведения у подростков / А. Г. Амбрумова, Л. Я. Жезлова // Актуальные проблемы психоневрологии детского возраста. – М., 1973. – C. 211 – 215.
  12. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1968. – 338 c.
  13. Андреев С. И. Теория и практика подготовки педагогов к воспитательной работе с нравственно-аномальными подростками :
  дис. … докт. пед. наук / С. И. Андреев. – Екатеринбург, 1997. – 339 с.
  14. Анохин П. К. Избранные труды. Системные механизмы высшей нервной деятельности / П. К. Анохин – М. : Наука, 1979. – 453 с.
  15. Антонян Ю. М. Преступность и психические аномалии / Ю. М. Антонян, С. В. Бородин / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – М. : Наука, 1987. – 208 с.
  16. Антонян Ю. М. Криминальная патопсихология / Ю. М. Антонян, В. В. Гульдан. – М. : Наука, 1991. – 248 с.
  17. Апресян Р. Г. Мораль / Р. Г. Апресян // Этика : энциклопедический словарь. – М., 2001. – 256 c.
  18. Аракчеева О. А. Развитие межличностного общения умственно отсталых детей-сирот дошкольного возраста / О. А. Аракчеева // Материалы научной конференции / под ред. Л. А. Цветковой. – СПб : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2010. – C. 15 – 16.
  19. Аранович О. А. О некоторых формах патологии поведения у детей и подростков с интеллектуальной недостаточностью / О. А. Аранович // Актуальные проблемы психоневрологии детского возраста. – М., 1973. – C. 201 – 206.
  20. Аунапуу Т. Трудновоспитуемость: некоторые причины возникновения и пути профилактики / Т. Аунапуу // Вопросы специальной психологии и дидактики. – Вып. 826 : Труды по дефектологии. – Тарту, 1988. – C. 29 – 35.
  21. Багдасарьян И. С. Межличностные отношения в семьях, имеющих умственно отсталого ребенка : дис. … канд. психол. наук / И. С. Багдасарьян. – Красноярск, 2000. – 177 c.
  22. Бгажнокова И. М. Психология умственно-отсталого школьника [Електронний ресурс] / И. М. Бгажнокова. – М. : Просвещение, 1987. – Режим доступа : http://ppc-world.ru/content/book/14573-psixologiya-umstvenno-otstalogo-shkolnika-bgazhnokova-i-m-1987.html
  23. Бех І. Д. Емоційні порушення як предмет спеціального психологічного дослідження / І. Д. Бех // Інтеграція аномальної дитини в сучасній системі соціальних відносин : [матеріали Всеукр. конф.] – К., 1994. – С. 19 – 22.
  24. Бехтерев В. М. Гипноз, внушение, телепатия / В. М. Бехтерев ; сост., вступ. ст., примеч. Г. Х. Шингаров. – М. : Мысль, 1994. – 364 с.
  25. Богдан Н. Н. Специальная психология / Н. Н. Богдан, М. М. Могильная. – Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2003. – 365 c.
  26. Богданова А. А. Педагогическая коррекция поведения учащихся с интеллектуальной недостаточностью в процессе обучения : автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. пед. наук. / А. А. Богданова. – СПб, 2004. – 18 c.
  27. Богуш А. М. Шлях до милосердя і любові : (Виховання дітей на засадах християнської моралі) / А. М. Богуш // Дошкільне виховання. – 2001. – № 2. – С. 3 – 4.
  28. Божович Л. И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка / Л. И. Божович // Изучение мотивации поведения детей и подростков. – М., 1972. – 352 c.
  29. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М., 1968. – С. 272.
  30. Божович Л. И. Проблемы формирования личности / Л. И. Божович / под ред. Д. И. Фельдштейна. – М. – Воронеж, 1995. – С. 157 – 162.
  31. Бойко Г. М. Особливості супроводу підготовки спортсменів із вадами інтелекту / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [монографія] / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – № 2. – C. 12 – 17.
  32. Бондар В. І. Спеціальна освіта в Україні: погляди в майбутнє / В. І. Бондар. – К., 2004. – C. 29 – 114.
  33. Бондар В. І. Мета і завдання трудового виховання в допоміжній школі / В. І. Бондар // Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі : [хрестоматія]. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 208 – 215.
  34. Бондар В. І. Партнерство науки і недержавних організацій як умова гуманізації освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку / В. І. Бондар // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : [наук.-метод. зб.] – Вип. 6 / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка.– К., 2005. – 440 с.
  35. Бондар В. Інтерпретація еволюції спеціальної освіти: зародження, становлення, розвиток (до десятиріччя Інституту спеціальної педагогіки АПН України [Електронний ресурс] / Віталій Бондар, Владлена Золотоверх. – Режим доступу : hklib.npu.edu.ua/full_txt/D0560401002.rtf.
  36. Вайзман Н. П. Психомоторика детей-олигофренов / Н. П. Вайзман. – М. : Педагогика, 1976. – 365 с.
  37. Варянен В. А. Некоторые особенности эмпатии у учащихся вспомогательной школы / В. А. Варянен // Тез. докл. 4 Всесоюзн. пед. чтений. – М., 1976. – Т. 2. – С. 56 – 57.
  38. Вачков В. И. Сказкотерапия: развитие самосознания через психологическую сказку / В. И. Вачков. – М. : Ось-89, 2001. – 144 с.
  39. Ващенко Т. Діагностика моральних цінностей особистості школярів / Т. Ващенко // Рідна школа. – 1996. – № 2. – С. 24 – 25.
  40. Вержиховська О. М. Формування моральних якостей у розумово відсталих молодших школярів у позакласній виховній роботі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Вержиховська Олена Миколаївна ; Інститут дефектології АПН України. – К., 2001. – 273 c.
  41. Верхотурова Н. Ю. Особенности эмоционального реагирования учащихся младших классов с нарушением интеллектуального развития / Н. Ю. Верхотурова // Психика и тело: Проблемы, исследования, опыт работы : материалы Всерос. научн.-практ. конф. 9 –10 апреля 2009 г. в 2-х частях. – Ч. 1. / Тюменский гос. ун-т. – Тюмень : ГОУ ВПО ИППСУ, 2009. – С. 40 – 44.
  42. Верхотурова Н. Ю. Проблема качества оценки эмоционального реагирования в условиях специальных (коррекционных) школ VIII вида / Н. Ю. Верхотурова // Психолого-педагогические исследования качества образования в условиях инновационной деятельности образовательного учреждения : материалы II Всерос. научн.-практ. конф. 27 – 29 июня 2009 г. Славянск-на-Кубани. – Адлер – Славянск-на-Кубани : Издат. центр СГПИ, 2009. – С. 302 – 306.
  43. Винникова Е. А. Моральная регуляция поведения у старших дошкольников с легкой интеллектуальной недостаточностью, воспитывающихся у разных социальных условиях : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук / Е. А. Винникова. – Минск, 1999. – 20 с.
  44. Виноградова А. Д. Практикум по психологии умственно отсталого ребенка / А. Д. Виноградова. – М., 2001. – С. 34 – 59.
  45. Висоцька А. М. Формування особистісних якостей у дітей з обмеженими інтелектуальними можливостями в процесі громадянського виховання / А. М. Висоцька // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : [p6. наук. пр.] – К. : Університет «Україна», 2004. – 448 с.
  46. Власова Т. А. О детях с отклонениями в развитии / Т. А. Власова, М. С. Певзнер. – М., 1990. – C. 56 – 89.
  47. Вознюк Н. Етико-педагогічні основи формування особистості : [навч. посіб.] / Н. Вознюк ; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т. – К. : Центр навчальної л-ри, 2005. – 200 с.
  48. Выготский Л. С. Проблема умственной отсталости / Л. С. Выготский / Собрание сочинений: в 6-ти томах / под ред. Т. А. Власовой. – М. : Просвещение, 1983. – Т. 5. – 180 с.
  49. Выготский Л. С. Основы дефектологии / Л. С. Выготский / Собрание сочинений: в 6-ти томах / под ред. Т. А. Власовой. – М. : Педагогика, 1983. – Т .5 – 368 с.
  50. Гаврилова С. И. Психические расстройства при первичных дегенеративных (атрофических) процессах головного мозга / С. И. Гаврилова // Руководство по психиатрии / под ред. А. С. Тиганова. – М., 2003. – C. 42 – 47.
  51. Горбенко С. Психологічний зміст вивчення рольової поведінки розумово відсталих підлітків / С. Горбенко // Дефектологія. – 2005. – № 3. – С. 5 – 8.
  52. Граборов О. М. Нариси з олігофренопедагогіки / О. М. Граборов // Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі : [хрестоматія]. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 102 – 109.
  53. Граборов О. М. Олігофренопедагогіка. Виховання і навчання розумово відсталих дітей / Граборов О. М., Кузьміна Н. Ф., Новік Ф. М. // Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі : [хрестоматія]. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 184 – 186.
  54. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет / Волченко Л. Б. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 115 с.
  55. Гуменникова Т. Р. Українські національні традиції як засіб формування першооснов моральної культури / Т. Р. Гуменникова // Початкова школа. – 1996. – № 1. – С. 38 – 40.
  56. Гумницкий Г. Н. Нравственний поступок и его оценка / Г. Н. Гумницкий. – М. : Знание, 1978. – 64 с.
  57. Давыдова М. С. Особенности формирования социальных представлений о безопасности жизнедеятельности у детей с интеллектуальными нарушениями / М. С. Давыдова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – СПб, 2009. – № 98. – С. 94 – 101.
  58. Демчук С. Проблема соціалізації розумово відсталих дітей / С. Демчук, Н. Базилюк / Молода спортивна наука україни. – Актуальні проблеми фізичної реабілітації. – Т.ІІ. – 2007. – С. 109 – 114.
  59. Долгобородова Н. П. Виховання учнів допоміжної школи / Долгобородова Н. П., Лялін М. А., Пік І. Д. – М. : Просвещение, 1968. – 143 с.
  60. Дробницкий О. Г. Проблемы нравственности / О. Г. Дробницкий. – М. : Наука, 1977. – 331 с.
  61. Дульнєв Г. М. Питання корекції розвитку розумово відсталих дітей у процесі навчання / Г. М. Дульнєв // Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі : [хрестоматія]. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 149 – 152.
  62. Ерёменко И. Г. Становление и развитие дефектологии в Украинской ССР / Ерёменко И. Г. // Разв. спец. обуч. и восп. аном. детей : тезисы к Всесоюзным пед. чтен. – М., 1973. – 501 с.
  63. Ерніязова В. В. Виховання молодших школярів з нейротичними ускладненнями : автореф. дис. на здобуття уч. ступ. канд. пед. наук : 13.00.03 / В. В. Ерніязова ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К., 2003. – 19 с.
  64. Єременко І. Г. Вихідні засади концепції освіти й виховання дітей з відхиленням розумового розвитку / І. Г. Єременко, В. І. Бондар // Вісник АПН України : Педагогіка і психологія. – 1994. – № 1. – С. 101 – 117.
  65. Єременко І. Г. Матеріали дослідження процесу навчання у допоміжній школі / І. Г. Єременко // Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі : [хрестоматія]. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 157 – 160.
  66. Єременко І. Г. Мета, завдання і принципи виховання в допоміжній школі / І. Г. Єременко // Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі : [хрестоматія]. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 194 – 196.
  67. Єременко І. Г. Наукові основи корекційно-виховної роботи в допоміжній школі / І. Г. Єременко // Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі : [хрестоматія]. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 72 – 101.
  68. Задумова Л. Особенности коммуникативных качеств личности детей с умственной отсталостью / Л. Задумова // Материалы научной конференции / под ред. Л. А. Цветковой. – СПб : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2010. – С. 13 – 15.
  69. Зайцев Д. В. Основы коррекционной педагогики / Д. В. Зайцев, Н. В. Зайцева. – Саратов, 2004. – С. 96 – 103.
  70. Закрепина А. В. Разработка индивидуальной программы коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии / А. В. Закрепина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2008. – С. 46 – 77.
  71. Занков Л. В. Некоторые вопросы развития личности умственно отсталого школьника (олигофрена) на первых этапах обучения / Л. В. Занков // Известия АПН РСФСР. – М., 1991. – Вып. 37.
  72. Занков Л. В. Очерки психологии умственно отсталого ребенка / Л. В. Занков // Психология аномального развития ребенка : [хрестоматія]. – Т.2. – М.: ЧеРо, 2002. – С. 272-311.
  73. Занков Л. В. Про корекційно-виховну роботу в спеціальних школах / Занков Л. В. // Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі : [хрестоматія]. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 153 – 156.
  74. Запрягаев Г. Г. Психологическая характеристика умственно отсталых подростков с трудностями поведения : дис. … канд. психол. наук / Г. Г. Запрягаев. – М., 1986. – С. 20 – 93.
  75. Запрягаев Г. Г. Трудновоспитуемые учащиеся вспомогательной школы / Г. Г. Запрягаев // Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания умственно отсталого ребенка : межвуз. сб. науч. трудов. – М., 1985. – С. 21 – 24.
  76. Защиринская О. В. Сказка в гостях у психологии. Психологические техники: сказкотерапия / О. В. Защиринская. – СПб : Изд-во ДНК, 2001. – 152 с.
  77. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту дітей. – К. : Мінюст, 2003. – 386 с.
  78. Звєрєва І. Д. Діагностика морального виховання школярів : [метод. посіб.] / І. Д. Звєрєва ; Мін. освіти України ІСДО ; відп. за вип. С. В. Кириленко, С. О. Свириденко. – К. : ІСДО, 1995. – 156 с.
  79. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Как помочь особому ребенку / Зинкевич-Т. Д. Евстигнеева, Л. А. Нисневич. – СПб., 1998. – 48 с.
  80. Иванов Е. С. Клиническое изучение побегов и агрессии у умственно отсталых школьников младших классов вспомогательной школы / Е. С. Иванов // Дифференциальная диагностика и коррекция нарушений поведения у аномальных детей : межвуз. сб. науч. трудов. – Л., 1989. – С. 15 – 19.
  81. Иванов Е.С. Биологические и социальные факторы в формировании нарушений поведения у учеников вспомогательных школ / Иванов Е. С., Шипицина Л. М., Крутикова Э. Г., Бараш Б. А., Никольская Т. А. // Биологические и социальные факторы в формировании нарушений поведения у детей и подростков : межвуз. сб. науч. трудов. – Л., 1989. – С. 22 – 25.
  82. Ильина М. Н. Психологическая оценка интеллекта у детей / М. Н. Ильина – СПб : Питер, 2006. – С. 25 – 63.
  83. Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков / Д. Н. Исаев. – СПб, 2003. – С. 49 – 89.
  84. Казакова (Лобач) С. А. Онтогенез образно-жестового компонента знаково-символической деятельности у детей с интеллектуальной недостаточностью / С. А. Казакова (Лобач) // Проблемы социализации и семейного воспитания детей дошкольного и школьного возраста в Северо-Западном регионе : сб. материалов регион. науч.-практ. конференции. – Архангельск : Изд-во «Поморский университет», 2010. – С. 108 – 111.
  85. Кащенко В. П. Недостатки характера у детей и подростков / В. П. Кащенко // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. – СПб : Питер, 2001. – С. 333 – 352.
  86. Клейберг Ю. А. Конфликты и отклонения в социальных системах / Ю. А. Клейберг – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. – 152 с.
  87. Ковалев В. В. Нарушения поведения у детей с умственной отсталостью (по данным эпидемиологического исследования) / В. В. Ковалев, Мариничева Г. С., Ермолина Л. А. // Журнал невропатологии и психиатрии. – 1986. – № 10. – С. 19 – 21.
  88. Коваль Л. Г. Виховання почуття прекрасного / Л. Г. Коваль. – К. : Рад. школа, 1983. – 120 с.
  89. Козубовська І. В. Соціально-психологічний аналіз девыантної поведінки учнів та її профілактика / Козубовська І. В., Горват В. А., Стецюра О. В. – Ужгород : УжНУ, 2003. – 107 с.
  90. Коломинский Я. Л. Психология детского коллектива / Я. Л. Коломинский. – Мн : Народная асвета, 1984. – С. 10 – 16.
  91. Конопкин О. А. Участие эмоций в осознанной регуляции целенаправленной активности человека / Конопкин О. А. // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С.38 – 48.
  92. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник / під ред. В. Синьова / НПУ імені М. П. Драгоманова. – К., 2009. – Ч. 2 : Навчання і виховання дітей. – 224 с.
  93. Коробейников И. А. Нарушения развития и социальная адаптация / И. А. Коробейников – М., 2002. – С. 23 – 60.
  94. Коробейников И. А. Психологическая диагностика риска дезадаптивного поведения у детей с интеллектуальной недостаточностью / И. А. Коробейников // Методические рекомендации. – М., 1991. – 21 с.
  95. Космовская С. Р. Проблема умственной отсталости и особенности развития психики учащихся коррекционной вспомогательной школы / С. Р. Космовская // 1 сентября. – 2005. – № 5. – С. 15 – 17.
  96. Котов А. В. Мотивационно-эмоциональный конфликт в структуре поведенческого акта / А. В. Котов // Психологический журнал. – 1999. – Т. 20. – № 6. – С. 62 – 71.
  97. Крепелин Э. Введение в психиатрическую клинику / Э. Крепелин. – СПб : Питер, 2004. – С. 23 – 67.
  98. Критерії моральної вихованості молодших школярів. Книга для вчителів / за ред. І. Беха, С. Максименка. – К. : Рад. шк., 1989. – 96 с.
  99. Криулина А. А. Психология общения / А. А. Криулина. – Курск : 2002. – С. 41 – 90.
  100. Лабунская В. А. Невербальное поведение / В. А. Лабунская. –
  Ростов н\Д., 1986. – 135 с.
  101. Лебединская К. С. Нарушения поведения у подростков, страдающих олигофренией / Лебединская К. С., Альбрехт Э. Я., Фишман М. Н., Малинаускене В. А. // Учащиеся вспомогательной школы (Клинико-психологическое изучение) / под ред. М. С. Певзнер, К. С. Лебединской. – М., 1979. – С. 24 – 31.
  102. Ллемаскин М. Л. Психолого-педагогические факторы предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних / М. Л. Ллемаскин // Психология и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. – Тюмень, 1985. – С. 5 – 11.
  103. Лобач С. А. Использование невербальных средств общения в ходе диалога детьми с интеллектуальной недостаточностью старшего дошкольного возраста / С. А. Лобач // Экология образования: Актуальные проблемы : [сб. науч. ст.] / под науч. ред. А. В. Пяткова. – Архангельск : Изд-во «Поморский университет», 2008. – Вып.4. – С. 317 – 325.
  104. Лубовский В. И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей / В. И. Лубовский. – М. : Педагогика, 1989. – 100 с.
  105. Лэндрет Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений / Г. Л. Лэндрет. – М. : Международная педагогическая академия, 2004. – С. 64 – 89.
  106. Магомедова З. Ш. Формирование корректного поведения младших школьников в конфликтных игровых ситуациях : автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. пед. наук / З. Ш. Магомедова. – Махачкала, 2008. – 17 с.
  107. Малинаускене М. В. Клинико-психологическая характеристика нарушений поведения у подростков, страдающих олигофренией : автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. психол. наук. / М. В. Малинаускене. – М., 1977. – 18 с.
  108. Маллаев Д. М. Психология общения и поведения умственно отсталого школьника / Маллаев Д. М., Омарова П. О., Бажукова О. А. – СПб : Речь, 2009. – С. 15 – 23.
  109. Маллаев Д. М. Педагогика и психология игры слепого и слабовидящего ребенка / Д. М. Маллаев. – М. : СМУР «Academa», 2008. – С. 28 – 82.
  110. Матвієнко О. В. Основи виховання моралі у молодших школярів: методический материал / О. В. Матвієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Стилос, 1999. – 232 с.
  111. Медведева Е. А. Комплект учебно-методических материалов по специализации «Арттерапия» в специальности «специальная психология» на факультете специальной педагогики и специальной психологии МГПУ / Е. А. Медведева – М. : МГПУ, 2006. – С. 1 – 16.
  112. Медведева И. Разноцветные белые вороны / И. Медведева, Т. Шишова. – Дубна : Феникс++, 2005. – С. 4 – 20.
  113. Михайлова О. Ю. Психологічні особливості морального виховання глухих і слабочуючих дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. психол. наук : спец. 19.00.08 «Специальная психология» / О. Ю. Михайлова ; Ін-т дефектології АПН України. – К., 2000. – 20 с.
  114. Міщик Л. Соціально-психологічні та педагогічні проблеми дезадаптації дітей і підлітків / Л. Міщик, З. Білоусова ; Запоріз. пед. ун-т. – Запоріжжя, 2003.– 106 с.
  115. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом возрасте / под ред. А. Н. Моховиковой. – М. : Академия, 2008. – С. 41 – 67.
  116. Мої права : довідник для учнів 1 – 9 класів / Є. О. Цукатова, Ю. В. Жиглова. – Харків : Ранок, 2010. – 96 с.
  117. Намазбаева Ж. И. Развитие личности учащегося вспомогательной школы : автореф. дис. на соискание уч. степ. д-ра психол. наук / Ж. И. Намазбаева. – М., 1986. – С. 17 – 92.
  118. Намазбаева Ж. И. Эмоции и переживания у умственно отсталых школьников / Ж. И. Намазбаева // Совершенствование коррекционной работы с аномальными детьми / отв. ред. Ж. И. Намазбаева. – Алма-Ата, 1989. – С. 62 – 66.
  119. Науменко Ю. Л. Педагогические технологии и механизмы формирования навыков безопасного поведения учащихся школ : автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. пед. наук / Ю. Л. Науменко. – М., 2009. – 29 с.
  120. Немов Р. С. Психология : [учебник для студентов пед. уч. заведений] / Р. С. Немов. – Т. 1. – М. : ВЛАДОС, 2007. – С. 43 – 112.
  121. Немов Р. С. Психология. Психодиагностика / Р. С. Немов. – Кн. 3. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 631 с.
  122. Новая модель обучения в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида: Новые учеб. программы и метод, материалы. – Кн. 2 / под ред. A. M. Щербаковой. – М. : НЦ ЭНАС, 2002. – 184 с.
  123. Новикова И. М. Формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни у старших дошкольников с задержкой психического развития : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук / И. М. Новикова. – М., 2007. – 24 с.
  124. Новоселова С. Л. Развивающая предметная среда : [метод. реком. по проектированию вариативных дизайн-проектов развивающей предметной среды в детских садах и учебно-восп. комплексах] / С. Л. Новоселова. – М. : ЦИП, 1995. – 115 с.
  125. Омарова П. О. Развитие общения умственно отсталых младших школьников / П. О. Омарова. – Махачкала : Юпитер, 2008. – С. 33 – 67.
  126. Омарова П. О. Использование проективной методики «Дерево» в диагностике дефицитарной социальной ситуации развития / П. О. Омарова // Сибирский педагогический журнал. – 2009. – № 7. – С. 21 – 27.
  127. Основи психології : [підручник] / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Романця. – К. : Либідь, 1997. – 632 с.
  128. Основы безопасности жизнедеятельности. 1 – 11 классы / под ред. А. Т. Смирнова. – М. : Просвещение, 2006. – 110 с.
  129. Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы / под ред. Ж. Ш. Шиф. – М. : ЮНИТИ, 2003. – С. 12 – 41.
  130. Палексеев О. Л. Системный подход как методологическая основа научного познания / О. Л. Палексеев, В. В. Коркунов // Специальное образование. – 2002. – № 1. – С. 6 – 17.
  131. Павелків Р. В. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в дитячому віці : [монографія] / Р. В. Павелків. – Рівне : Волинські обереги, 2004. – 248 с.
  132. Патология психического развития / под. А. C. Тиганова. – М. : Научный центр психического здоровья РАМН, 2003. – С. 22 – 52.
  133. Певзнер М. С. Клинико-психолого-педагогическое изучение умственно отсталых детей с глубокими нарушениями зрения и слуха / М. С. Певзнер // Дефектология. – 1980. – № 4. – С. 9 – 15.
  134. Певзнер М. С. Клиническая характеристика детей с нарушением темпа развития / М. С. Певзнер, Г. П. Бертынь, Р. А. Мареева // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. – СПб : Питер, 2001. – С. 257 – 269.
  135. Педагогический энциклопедический словарь / под ред. М. М Безруких, В. А. Болотова, Л. С. Глебовой и др. – М. : БРЭ, 2007. – С. 113 – 114.
  136. Петрова В. Г. Проблема навчання і розвитку розумово відсталих дітей у спеціальній психології / Петрова В. Г. // Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія : [навч. посіб.] / за ред. М. П. Миронової. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 61 – 64.
  137. Підгорна Н. І. Виховання моральності шестилітніх першокласників / Н. І. Підгорна // Початкова школа. – 1992. – № 3 – 4. – С. 5 – 7.
  138. Поппе Г. К. Нарушения поведения у олигофренов / Г. К. Поппе // Биологические и социальные факторы нарушений поведения у детей и подростков. – Л., 1989. – С. 55 – 76.
  139. Психологія розумово відсталої дитини: підручник / В. М. Синьов, М. П. Матвєєва, О. П. Рохліна ; Мін-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2008. – 359 с.
  140. Права дитини в Україні їх реалізація : [юридичний довідник] / Л. В. Кузьменко. – К. : Педагогіка, 2004. – 96 с.
  141. Прайор К. Не рычите на собаку! / К. Прайор // О дрессировке животных и людей. – М. : «Селена +», 1995. – 416 с.
  142. Практикум з педагогіки : [навч. посіб.] / за заг. ред. О. А. Дубасенюк та А. В. Іванченка. – К. : ІСДО, 1996. – 432 с.
  143. Психологічні проблеми корекційної роботи у допоміжній школі / За ред. Ж. І. Шиф, В. Г. Петрової, Т. Н. Головіної // Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі : [хрестоматія]. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 6 – 50.
  144. Пузанов Б. П. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития / Б. П. Пузанов. – М. , 2000. – С. 32 – 45.
  145. Пузанов Б. Н. Олигофренопедагогика: Обучение детей с нарушениями интелектуальнного развития / Б. П. Пузанов. – М. : Академия, 2001. – С. 44 – 80.
  146. Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого ребенка / С. Я. Рубинштейн. – М., 1976. – С. 41 – 89.
  147. Свиридюк Т. П. Нариси з історії тифлопедагогіки на Україні / Т. П. Свиридюк, Т. А. Гроза, Т. Д. Ранська. – К., 1999. – 101 с.
  148. Сеген Э. Воспитание, гигиена и нравственное лечение умственно ненормальных детей / Э. Сеген. – СПб., 1903. – С. 13 – 73.
  149. Синьов В. М. Розумова відсталість як педагогічна проблема : [навч. посіб.] / В. М. Синьов ; Мін-во освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ, 2007. – 118 с.
  150. Синьов В. М. Корекційно-виховна спрямованість навчально-виховного процесу допоміжної школи / В. М. Синьов // Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія : [навч. посіб.] / за ред. М. П. Миронової. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 125 – 129.
  151. Синьов В. М. Корекція інтелектуальних вад в учнів допоміжної школи / В. М. Синьов // Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія : [навч. посіб.] / за ред. М. П. Миронової. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 51 – 60.
  152. Синьов В. М. Методологічні принципи досліджень у галузі корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіка) / В. М. Синьов // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : [наук. метод. зб.]. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 77 – 80.
  153. Синьов В. М. Особливості виховання соціально-нормативної поведінки учнів допоміжної школи / В. М. Синьов // Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія : [навч. посіб.] / за ред. М. П. Миронової. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 197 – 203.
  154. Сідельник Л. Як захистити дитини з розумовою відсталістю у ході надання освітніх та соціальних послуг / Л. Сідельник, Р. Кравченко. – К. : Владос, 2006. – 298 с.
  155. Славіна Л. С. Индивидуальный подход к неуспевающим и недисциплинированным ученикам / Л. С. Славіна. – М., 1958. – С. 3.
  156. Словарь по этике / под ред. А. А. Гусейнова и И. С. Кона. – М. : Политиздат, 1989. – 447 с.
  157. Смирнов Б. Н. О разных подходах к проблеме воли в психологии / Б. Н. Смирнов // Вопросы психологии. – 2004. – № 3. – С. 64 – 70.
  158. Соловьева С. Л. Тест – «Дерево» К. Коха / С. Л. Соловьева, Л. В. Огинец. – СПб, 1993. – 112 с.
  159. Соціально-правовий захист дітей з вадами розумового розвитку: навчальний посібник / Б. І. Андрусишин, В. М. Синьов ; Мін-во освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2007. – 176 с.
  160. Спеціальна педагогіка : понятійно-термінологічний словник / за ред. акад. В. І. Бондаря. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – С. 19 – 53.
  161. Стребелева Е. А. Ранняя диагностика умственной отсталости / Е. А. Стребелева // Альманах института коррекционной педагогики PAO. – 2001. – № 4. – С. 18 – 19.
  162. Сухарева Г. Е. Лекции по психиатрии детского возраста (клиника олигофрении) : в 3-х т. / Г. Е. Сухарева. – М., 1955 – . –
  Т. 3. – М., 1965. – С. 192.
  163. Сухарева Г. Е. Группировка психопатий / Г. Е. Сухарева // Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия. – Т. 2. – М. : ЧеРо, 2002. – С. 254 – 271.
  164. Сухомлинський В. О. Духовний світ школяра / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : у 5 т. / редкол. :О. Г. Дзеверін (голова) та ін. — К. : Рад. шк., 1976 – . –
  Т. 1. – 1976. – С. 209 – 401.
  165. Тимофеева С. А. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с нарушениями интеллекта / С. А. Тимофеева // Воспитание и обучениедетей с нарушением развития. – 2006. – № 6. – С. 50 – 56.
  166. Улъенкова У. В. Особенности устойчивости и концентрации произвольного внимания у умственно отсталых учащихся младших классов / У. В. Улъенкова // Дефектология. – 2003. – № 2. – С. 18 – 25.
  167. Урунтае
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины