КОРЕКЦІЯ ПСИХОМОТОРИКИ ДІТЕЙ-ОЛІГОФРЕНІВ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ : КОРРЕКЦИЯ ПСИХОМОТОРИКИ ДЕТЕЙ-ОЛИГОФРЕНОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • КОРЕКЦІЯ ПСИХОМОТОРИКИ ДІТЕЙ-ОЛІГОФРЕНІВ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 • Альтернативное название:
 • КОРРЕКЦИЯ ПСИХОМОТОРИКИ ДЕТЕЙ-ОЛИГОФРЕНОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
 • Кол-во страниц:
 • 205
 • ВУЗ:
 • КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

  на правах рукопису


  СІМКО АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА

  УДК 159. 922.76-056.313: 943


  КОРЕКЦІЯ ПСИХОМОТОРИКИ ДІТЕЙ-ОЛІГОФРЕНІВ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  19.00.08 – спеціальна психологія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук  Науковий керівник:
  кандидат психологічних наук, доцент Гаврилов О.В.  Кам’янець-Подільський – 2012
  ЗМІСТ
  ВСТУП…………………………………………………………………………… 4

  РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ…………………………………………………………………..10
  1.1. Психомоторна активність та психомоторний розвиток дітей дошкільного віку………………………………………………………………………………..10
  1.2. Особливості психомоторного розвитку розумово відсталих дітей на різних рівнях побудови рухів…………………………………………………...20
  1.3. Методики обстеження та корекції психомоторного розвитку розумово відсталих дітей у практиці їх дошкільного виховання……..…………………………………………….................................29
  Висновки до 1 розділу…………………………………………………………...41

  РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОМОТОРНОЇ АКТИВНОСТІ І ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ…………………...........................................................................................44
  2.1. Порівняння особливостей психомоторної активності розумово відсталих дітей та дітей з нормальним психофізичним розвитком у дошкільному віці………………………………………………………………………………...44
  2.2. Порівняння особливостей психомоторики в природних діях у розумово відсталих дітей та дітей з нормальним психофізичним розвитком………………………………………………………………………...60
  2.3. Емпіричне дослідження психомоторики розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку на різних рівнях побудови рухів…………………………………………………………………....................78
  Висновки до 2 розділу…………………………………………………………...96

  РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЯ ПСИХОМОТОРИКИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ ПОРІВНЕВО ЗБАЛАНСОВАНИМИ ТА ПОРІВНЕВО НЕСТРУКТУРОВАНИМИ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ…………………99
  3.1. Обґрунтування інноваційної порівнево збалансованої методики корекції психомоторики розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку………………………………………………………………………………..99
  3.2. Особливості застосування порівнево збалансованої методики корекції психомоторики розумово відсталих дітей 6-7 років…………………………111
  3.3. Застосування порівнево неструктурованих фізичних вправ для корекції психомоторного розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку………………………………………………………………………………127
  3.4. Перевірка ефективності експериментальної методики корекції психомоторики розумово відсталих дітей дошкільного віку………………..148
  Висновки до 3 розділу………………………………………………………….168

  ВИСНОВКИ……………………………………………………………………171

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...175

  ДОДАТКИ……………………………………………………………………...194
  Додаток А……………………………………………………………….............194
  Додаток Б………………………………………………………………..............197
  Додаток В……………………………………………………………….............200
  Додаток Д……………………………………………………………….............202
  ВСТУП
  Актуальність теми. Психіка як складна система суб’єктивних образів об’єктивного світу за своєю суттю активна. Модусом існування психіки є насамперед випереджальне відображення дійсності і побудова на його основі поведінки, діяльності людини, а також контроль за ними. Водночас побудова образів психіки як у філо-, так і в онтогенезі нероздільно пов’язана з роботою м’язів. Психомоторика як об’єктивація всіх форм психічного відображення в рухах дитини є тією формою активності, в якій поєднуються внутрішні психічні та зовнішні фізичні її можливості. Моторика забезпечує, з одного боку, зв’язок психічного життя дитини з навколишнім світом, а з другого – в процесі функціонування цього зв’язку ускладнює психіку. Відповідно дитина спроможна ініціювати та контролювати більш складну моторну активність, що особливо актуально для розумово відсталих дітей.
  Наукові передумови вивчення функціонування психомоторики в структурі рівнів побудови рухів були розроблені М.О. Бернштейном, І.М. Сєченовим, О.О. Ухтомським та іншими, а також психологами Л.С. Виготським, О.В. Запорожцем, Д.Б. Ельконіним, Г.С. Костюком, М.М. Ланге, О.М. Леонтьєвим, Ж. Піаже, С.Л. Рубінштейном та багатьма іншими.
  Сучасні вимоги до вивчення психомоторики поступово визначились у дослідженнях, проведених такими відомими психологами, як А. Валлон, В.В. Давидов, Н.Д. Гордєєва, В.П. Зінченко, Є.П. Ільїн, В.В. Клименко, О.Р. Лурія, В.П. Озеров, К.К. Платонов, Н.А. Розе, Є.М. Сурков та іншими.
  Сьогодні в Україні інтерес науковців до проблем розумової відсталості зростає, адже діти з порушеннями інтелектуального розвитку складають одну з найчисельніших категорій з-поміж наявних порушень. Психофізіологічні особливості розумово відсталих дітей досить складні, і організація з цими дошкільниками навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи має свою специфіку.
  Дослідженнями психічного розвитку розумово відсталих дітей в галузі корекційної освіти займались М. А. Арнольдов, В. І. Бондар, О.М. Гопіченко, І.Г. Єременко, А.І. Капустін, А.А. Катаєва, Н.Л. Коломенський, В.О. Липа, М.П. Матвєєва, В.М. Синьов, Е.Ф. Соботович, Л.О. Смірнова, Е.А. Стребелєва, В.В. Тищенко, С.В. Трикоз, В.Є. Турчинська, Л.О. Ханзерук, О.П. Хохліна, Д.І. Шульженко, Р.А. Юрова та інші.
  Дослідження окремих проблем розвитку психомоторики дітей-олігофренів зустрічаються у психолого-педагогічних працях В.І. Бондаря, Л.С. Вавіної, М.П. Вайзмана, Г.М. Дульнєва, М.О. Козленка, В.М. Лубовського, Г.М. Мерсіянової, А.І. Шинкарюка.
  Порушення пізнавальної діяльності дитини змінюють її психомоторні можливості, а порушення моторних зон кори головного мозку призводять до змін психіки. Саме цей закономірний взаємозв’язок між психікою і моторикою дозволяє шляхом оптимізації фізичної активності дітей-олігофренів здійснювати корекцію їх пізнавальної активності та психомоторних можливостей на різних рівнях побудови рухів.
  Однак проблема корекції психомоторики розумово відсталих дітей дошкільного віку на різних рівнях побудови рухів ще не була предметом окремого наукового психолого-педагогічного дослідження і належно не висвітлена у науковій літературі.
  Актуальність і недостатня розробленість означеної проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Корекція психомоторики дітей-олігофренів дошкільного віку».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконане відповідно до плану наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у межах науково-дослідної теми «Особливості експериментального дослідження психіки за показниками моторики» (номер держреєстрації 0111U005700). Роль здобувача у розробці цієї теми полягає у вивченні особливостей психомоторики розумово відсталих дітей дошкільного віку, а також – у визначенні шляхів корекції психомоторики розумово відсталих дітей 6-7 років на різних рівнях побудови рухів.
  Тема дисертації затверджена вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 4 від 26 квітня 2007 р.) та узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 28 квітня 2009 р.).
  Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично виявити ефективність корекційного впливу різноманітних фізичних вправ, для яких провідними є різні рівні побудови рухів, на психомоторику розумово відсталих дітей дошкільного віку.
  Відповідно до мети визначені завдання дослідження:
  1. Здійснити теоретичний аналіз наукових досліджень щодо проблеми корекції психомоторики розумово відсталих дітей дошкільного віку.
  2. Розкрити особливості психомоторної активності та психомоторного розвитку у природних діях розумово відсталих дітей і дітей з нормальним психофізичним розвитком дошкільного віку.
  3. Виявити особливості психомоторики розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку на різних рівнях побудови рухів.
  4. Розробити методику корекції психомоторики розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку зі збалансованими впливами на різні рівні побудови рухів.
  5. Емпірично перевірити та обґрунтувати можливість застосування порівнево збалансованої методики корекції психомоторики розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку.
  Об’єкт дослідження – психомоторна активність розумово відсталих дітей дошкільного віку.
  Предмет дослідження – корекція психомоторики розумово відсталих дітей 6-7 років за допомогою фізичних вправ, для яких провідними є різні рівні побудови рухів.
  Методологічною основою дослідження стали теорія рівнів побудови рухів (М.О. Бернштейн); положення про системну динамічну організацію діяльності кори головного мозку (О.Р. Лурія, Є.Г. Симерницька, Л.С. Цвєткова); взаємозв’язок між процесом навчання і психічним розвитком (Л.С. Виготський, В.В. Давидов, І.Г. Єременко, Г.С. Костюк, В.М. Синьов, Є.Ф. Соботович, М.Д. Ярмаченко); розвиток особистості та її формування в процесі діяльності (Б.Г. Ананьєв, В.І. Бондар, І.Д. Бех, Л.С. Виготський, О.В. Киричук, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко); теоретико-методологічні положення організації навчання з особами, які мають порушення психофізичного розвитку (В.І. Бондар, М.М. Малофєєв, Є.Ф. Соботович, В.М. Синьов, В.В. Тарасун, В.Є. Турчинська, А.Г. Шевцов, М.К. Шеремет); вчення про функціональні системи та їх пластичність, різні рівні організації діяльності, поетапне формування розумових дій, функціональну структуру усвідомленого регулювання діяльності (П.К. Анохін, Е.А. Асратян, М.О. Бернштейн, П.Я. Гальперін, О.О. Конопкін, О.М. Леонтьєв); сучасні положення корекційної педагогіки та спеціальної психології (І.Г. Єременко, М.Д. Ярмаченко, В.І. Бондар, Т.Д. Сак, В.М. Синьов, Є.Ф. Соботович, В.В. Тарасун, Л.І. Фомічова, А.Г. Шевцов, М.К. Шеремет).
  Методи дослідження. Для досягнення мети застосовувались загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного дослідження:
  - теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення наукової літератури з досліджуваної проблеми, метод моделювання та ін.;
  - емпіричні: констатувальний та формувальний експерименти з метою з’ясування особливостей і корекції психомоторної активності та психомоторного розвитку розумово відсталих дітей, метод експертної оцінки психомоторної активності дітей у спілкуванні з дорослими, грі, вольових компонентах дій; метод визначення особливостей психомоторики дітей у природних діях; тестові методики дослідження особливостей психомоторики розумово відсталих дітей у тривалості дотримання рівноваги (за М.П. Вайзманом), точності відтворення ходьби на задану відстань (за В.В. Клименком), точності стрибка у довжину з місця на задану орієнтиром відстань (за А.І.Шинкарюком), швидкості виконання операцій «монтаж» і «демонтаж» (за А.О. Криловим, Л.А. Головей, Н.А. Розе, модифікація); метод експертної оцінки психомоторики розумово відсталих дітей в ігровій, трудовій, конструювальній, образотворчій і мовленнєвій діяльностях;
  - статистичні методи опрацювання експериментальних результатів: середнє арифметичне (М), стандартна помилка середнього (m), стандартне відхилення (), t-критерій Стьюдента.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  - уперше виявлено особливості взаємовпливу зростання моторного розвитку і активності психіки у розумово відсталих дітей дошкільного віку, а саме: порушення рухів гальмує зростання активності психіки і навпаки – зменшення активності психіки гальмує розвиток моторики, що уповільнює або унеможливлює утворення нових функціональних органів психомоторики;
  з’ясовано, що психомоторика розумово відсталих дітей дошкільного віку характеризується більшою парціальністю, ніж дітей з нормальним психофізичним розвитком, а для її виявлення визначено показники психомоторного розвитку на різних рівнях побудови рухів; розроблено та апробовано порівнево збалансовану методику корекції психомоторики розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку;
  - удосконалено теоретичні та емпіричні підходи до визначення психомоторики суб’єкта активності на різних рівнях побудови рухів;
  - подальшого розвитку набули теоретичні положення про сутність і зміст впливу фізичних вправ на психіку розумово відсталих дітей дошкільного віку, а саме на збільшення їх орієнтувально-дослідницьких можливостей.
  Практичне значення одержаних результатів. Розроблена методика корекційних впливів на психомоторику розумово відсталих дітей на різних рівнях побудови рухів. Її впровадження у практику роботи Кам’янець-Подільського спеціального дошкільного закладу №3 та Криворізького допоміжного дошкільного дитячого будинку №1 дозволило активізувати збережені та менш ушкоджені мозкові структури, що керують моторикою, віднайти компенсаторні шляхи координації рухів, покращити психомоторний розвиток розумово відсталих дітей дошкільного віку (акти впровадження від 05.10.2011 і 16.10.2011р.).
  Отримані в дослідженні результати можуть бути використані у викладанні психології розумово відсталої дитини, спеціальної методики фізичного виховання розумово відсталих учнів.
  За результатами дослідження розроблений спецкурс «Корекція психомоторики розумово відсталих дітей», який читається студентам факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спеціальності 701010501 – корекційна освіта (акт впровадження від 02.09.2011 р.)
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи обговорювалися та отримали схвалення на міжнародних науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології» (Кам’янець-Подільський, 2008-2011рр.); «Специальное образование: традиции и инновации» (Мінськ, Республіка Білорусь, 2010 р.); «Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку» (Кам’янець-Подільський, 2010 р.); 1-му Міжнародному освітньому форумі «Личность в едином образовательном пространстве» (Запоріжжя, 2010 р.); «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (Кам’янець-Подільський, 2010-2011рр.); всеукраїнській науково-практичній конференції: «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології» (Херсон, 2010 р.); звітних наукових конференціях викладачів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, 2008-2011рр.).
  Публікації. Основні результати дослідження висвітлені у 19 публікаціях, 12 з них – у виданнях, включених до переліку фахових у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  За результатами теоретико-експериментального дослідження можна зробити такі висновки:
  1. Теоретичний аналіз зарубіжних та вітчизняних досліджень з проблеми корекції психомоторики розумово відсталих дітей дошкільного віку виявив, що ця проблематика досі малодосліджена, а розвиток психомоторної активності розумово відсталих дітей дошкільного віку є процесом утворення нових функціональних органів як тимчасових поєднань сил, що дають можливість дитині піднятись на новий рівень, здійснити певне досягнення. Порушення мозкових структур розумово відсталих дітей уповільнює або унеможливлює їх подальший психомоторний розвиток. Ушкодження центральної нервової системи і порушення психомоторики індивідуально своєрідні. Систематику і корекцію психомоторних розладів розумово відсталих дітей доцільно здійснювати на основі теорії рівнів побудови рухів.
  2. Дослідженнями встановлено, що діти дошкільного віку з вродженими або рано набутими стійкими органічними порушеннями пізнавальної діяльності поступаються за показниками психомоторної активності в спілкуванні, грі, вольовій регуляції дітям з нормальним психофізичним розвитком. Причинно-наслідковий зв’язок між моторною активністю і активністю психіки у функціональних органах такий, що причина і наслідок постійно міняються місцями. Порушення рухів гальмує активність психіки, а зменшення активності психіки гальмує моторну активність дитини.
  Психомоторний розвиток дітей дошкільного віку з вродженими або рано набутими вадами інтелекту у природних діях характеризується більшою парціальністю, ніж у дітей з нормальним психофізичним розвитком. У досліджуваних розумово відсталих дітей та дітей з нормальним психофізичним розвитком різниця між середніми арифметичними показниками груп в бігу, стрибках і метаннях статистично достовірна. Водночас середні результати трьох кращих досліджуваних з кожної групи практично одного рівня. Відповідно різниця між групами зумовлюється тим, що найнижчі результати розумово відсталих дітей значно поступаються найнижчим результатам дітей з нормальним психофізичним розвитком. Це пояснюється ушкодженнями певних структур центральної нервової системи обтяжених інтелектуальними вадами дітей. Органічні порушення гальмують психомоторний розвиток розумово відсталих дітей.
  3. Запропоновано виявляти особливості психомоторного розвитку дітей зі стійкими органічними порушеннями пізнавальної діяльності на кожному з рівнів побудови рухів за допомогою вправ, для яких досліджуваний рівень є провідним. Психомоторний розвиток розумово відсталих дітей 6-7 років на рівні палеокінетичних регуляцій А доцільно визначати за часом збереження статичної рівноваги, на рівні співдружніх рухів і стандартних штампів В – за точністю відтворення ходьби без зорового контролю, на рівні просторового поля С – за точністю стрибка з місця у довжину на задану орієнтиром відстань, на рівні предметних дій або смислових ланцюгів D – за часом операцій «монтаж» і «демонтаж», виконання яких вимагає координації рук, тонких, точних і швидких рухів пальців. На всіх рівнях побудови рухів доцільно застосовувати складніше і простіше завдання, що дозволить краще зрозуміти психомоторний розвиток розумово відсталих дітей 6-7 років.
  Встановлено, що розумово відсталі діти 6-7 років значно відрізняються між собою за показниками психомоторного розвитку на різних рівнях побудови рухів. Це дає можливість виявити індивідуально-своєрідні ушкоджені та збережені церебральні структури, які відповідають за розв’язання певних класів психомоторних завдань. Порушення рубро-спинального рівня ускладнюють виконання дій зі збереження тієї чи іншої пози, викликають надмірну напруженість чи розслабленість м’язів тулуба і кінцівок. Порушення таламо-палідарного рівня ускладнюють забезпечення внутрішньої узгодженості роботи десятків і сотень м’язів. Порушення пірамідно-стріарного рівня ускладнюють розв’язання психомоторних завдань з переміщення тіла, його частин і предметів у просторі. Порушення тім’яно-премоторного рівня побудови рухів ускладнюють розв’язання смислових завдань дій з предметами. Відповідно високі показники психомоторного розвитку на певному рівні побудови рухів свідчать про його функціональну збереженість.
  4. Розроблено методику корекції психомоторного розвитку розумово відсталих дітей на основі теорії рівнів побудови рухів. Кожен з рівнів є провідним для розв’язання певного класу психомоторних завдань. Психіку суб’єктів психомоторної активності доцільно вивчати як орієнтувально-дослідницьку діяльність. Корекцію психомоторних порушень кожного рівня – здійснювати із застосуванням виконання тих фізичних вправ (у варіативних умовах), для яких конкретний рівень є провідним. Найбільш ефективний вплив на корекцію психомоторних порушень розумово відсталих дітей дошкільного віку мають не окремі вправи, а їх комплекс (приблизно однакова кількість вправ на кожному з рівнів), який забезпечує всім дітям рівні можливості віднаходження компенсаторних шляхів керування рухами. Така порівнево збалансована методика корекції психомоторики та варіативність смислових завдань і умов їх розв’язання дозволяє збільшити орієнтувальну активність обтяженої інтелектуальними вадами дитини спрямовану на пошук ефективніших рухів, сенсорних синтезів і центральних механізмів керування психомоторними діями.
  5. Емпірично доведено, що застосування інноваційної порівнево збалансованої методики корекції психомоторики розумово відсталих дітей 6-7 років упродовж 16 тижнів дозволило статистично достовірно покращити психомоторний розвиток досліджуваних в ігровій, трудовій, конструювальній, образотворчій і мовленнєвій діяльності. Статистично достовірно зросли показники психомоторного розвитку обстежуваних у природних діях (біг, стрибки, метання), а також на різних рівнях побудови рухів. У досліджуваних контрольної групи, які виконували порівнево неструктуровані фізичні вправи, ці показники також дещо зросли, проте статистично недостовірно. Різниця між зростанням досліджуваних показників обстежуваних експериментальної та контрольної груп статистично достовірна.
  Перспективою подальшого дослідження проблеми є обґрунтування способів та прийомів корекційного впливу за різних ушкоджень рівнів побудови рухів; розробка та апробація індивідуальних корекційних програм.
  СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абашев-Константиновский А. Л. Психопатология при опухолях головного мозга / А. Л. Абашев-Константиновский. – М. : Медицина, 1973. – 200 с.
  2. Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию / Г. С. Абрамова. – Екатеринбург : «Деловая книга», Москва : Издательский центр «ACADEMIA», 1995. – 224 с.
  3. Абульханова-Славская К. А. О субъекте психической деятельности / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Наука, 1973. – 288 с.
  4. Абульханова-Славская К. А. Типология активности личности / К. А. Абульханова-Славская // Психологический журнал. – 1985. – Т. 6. – № 5. – С. 3-18.
  5. Азарова И. В. Влияние критических периодов развития моторики на динамику скоростно-силовых проявлений детей 10-12 лет с различным уровнем физической подготовленности / И. В. Азарова // Вопросы биомеханики физических упражнений. – Омск : Омский государственный институт физической культуры, 1983. – С. 71-75.
  6. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / под ред. К. С. Лебединской. – М. : Педагогика, 1982. – 128 с.
  7. Алябышев А. П. Динамика морфофункциональных показателей у мальчиков-гимнастов 7-12 лет / А. П. Алябышев // Пути управления технической подготовкой спортсменов. – Омск : Омский государственный институт физической культуры, 1980. – С. 3-5.
  8. Ананьев Б. Г. Психологическая структура человека как субъекта / Б. Г. Ананьев // Человек и общество. – 1967. – Вып. 2. – С. 241-249.
  9. Ананьев Б. Г. Комплексное изучение человека и психологическая диагностика / Б. Г. Ананьев // Вопросы психологии. – 1968. – №6. – С. 21-33.
  10. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.
  11. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази; под ред. К. М. Гуревича, В. И. Лубовского; пер. с англ. – М. : Педагогика, 1982. – Кн.2. – 336 с.
  12. Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональной системы: избр.тр. / П. К. Анохин. – М. : Наука, 1978. – 400 с.
  13. Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональной системы / П. К. Анохин. – М. : Наука, 1980. – 196 с.
  14. Ареф’єв В. Г. Сучасні стандарти фізичного розвитку школярів: посібник / В. Г. Ареф’єв. – К. : Вежа, 1999. – 256 с.
  15. Аркин Е. А. Ребенок в дошкольные годы (в двух частях) / Е. А. Аркин / под ред. А. В. Запорожца и В. В. Давыдова. – М. : Просвещение, 1968. – 445 с.
  16. Ашмарин Б. А. Теория й методика педагогических исследований в физическом воспитании : учеб. пособ. / Б. А. Ашмарин. – М. : Физкультура и спорт, 1978. – 212 с.
  17. Бабенкова Р. Д. Динамика развития основных двигательных функций в учащихся с гиперкинезами / Р. Д. Бабенкова // Восьмая научная сессия по дефектологии и пятые всесоюзные педагогические чтения. – М., 1979. – Т. 2. – С. 475-476.
  18. Бадалян Л. О. Руководство по неврологии раннего детского возраста / Л. О. Бадалян, Л. Т. Журба, Н. М. Всеволжская. – К. : Здоров’я, 1980. – 527 с.
  19. Бадалян Л. О. Детские церебральные параличи / Л. О. Бадалян, Л. Т.Журба, О. Н.Тимонина. – К. : Здоров’я, 1988 – 326 с.
  20. Бадалян Л. О. Невропатология: учебник для студентов дефектологических факультетов высших педагогических заведений / Л. О. Бадалян. – М. : Академия, 2000. – 380 с.
  21. Бальсевич В. К. Феномен физической активности человека как социаль-но-биологическая проблема / В. К. Бальсевич // Вопросы философии. – 1981. – №8. – С. 78-89.
  22. Бальсевич В. К. Физическая активность человека / В. К. Бальсевич, В. А. Запорожанов. – К. : Здоров’я, 1987. – 224 с.
  23. Барков В. А. Физкультурно-оздоровительная работа в начальных классах вспомогательной школы: учеб.-метод. пособие / В. А. Барков, А. М. Полещук, Д. В. Тихон; под ред. В. А. Баркова. – Гродно : ГрГУ, 2003. – 107 с.
  24. Бевзенко Л. Самоорганізаційна природа феномена гри / Л. Бевзенко // Філософська думка. – 1999. – № 3. – С. 3-19.
  25. Бернштейн Н. А. О построении движений / Н. А. Бернштейн. – М. : Медгиз, 1947. – 255 с.
  26. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности / Н. А. Бернштейн. – М. : Медицина, 1966. – 349 с.
  27. Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность / Н. А. Бернштейн; под. ред. О. Г. Газен¬ко. – М. : Наука, 1990. – 495 с.
  28. Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии / Н. А. Бернштейн. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 288 с.
  29. Бех І. Д. Від волі до особистості / І. Д. Бех. – К. : Україна-Віта, 1995. – 202 с.
  30. Бех І. Д. Теоретичні засади навчання і розвитку аномальних дітей / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 4. – С. 147-155.
  31. Бех І. Д. Виховання особистості: підручник / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 848 с.
  32. Бехтерева Н. П. Здоровый и больной мозг / Н. П. Бехтерева. – Л. : Наука, 1988. – 261 с.
  33. Благуш П. К теории тестирования двигательных способностей / П. Благуш; сокр. пер. с чешск. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 165 с.
  34. Боген М. М. Обучение двигательным действием / М. М. Боген. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 192 с.
  35. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. Психологическое исследование / Л. И. Божович. – М. : Просвещение, 1968. – 464 с.
  36. Бондар В. І. Спеціальна педагогіка: понятійний термінологічний словник / В. І. Бондар. – АПН України, Інститут спеціальної педагогіки, Луган.держ. пед.університет імені Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 436 с.
  37. Бондар В. І. Історія олігофренопедагогіки: підручник / В. І. Бондар, В. В. Золотоверх. – К. : Знання, 2007. – 375 с.
  38. Бурлачук Л. Психодиагностика / Л. Бурлачук. – СПб. : Питер, 2002. – 352 с.
  39. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер, 2002. – 528 с.
  40. Быкова А. И. Обучение детей дошкольного возраста основным движениям / А. И. Быкова. – М. : Учпедгиз, 1961. – 152 с.
  41. Вайзман Н. П. Психомоторика детей олигофренов / Н. П. Вайзман. – М. : Педагогика, 1976. – 104 с.
  42. Валлон А. Психическое развитие ребенка / А. Валлон; пер с фр. – М. : Просвещение, 1967. – 196 с.
  43. Вандер Стам Б. Допомога дитині при церебральному паралічі: практичні поради / Б. Вандер Стам. – Львів : Місіонер, 1995. – 72 с.
  44. Ведяев Ф. П. Разностная чувствительность кинестетической и зрительной сенсорных систем при сложной двигательной деятельности человека / Ф. П. Ведяев, В. И. Завацкий, А. С. Ровный // Журнал высшей нервной деятельности. – 1975. – Т. 25. – Вып. I. – С. 10-16.
  45. Венгер Л. А. О формировании познавательных способностей в процессе обучения дошкольников / Л. А. Венгер // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Работы советских психологов периода 1946-1980 гг. / под. ред. И .И. Ильясова, В. Я. Ляудис. – М. : Издательство Московского университета, 1981. – С. 179-182.
  46. Вильчковский Э. С. Развитие двигательной функции у детей / Э. С. Вильчковский. – К. : Здоров’я, 1983. – 208 с.
  47. Вилюнас В. К. Психологические механизмы биологической мотивации / В. К. Вилюнас. – М. : Издательство Московского университета, 1986. – 207 с.
  48. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – К. : Радянська школа, 1976. – 269 с.
  49. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / [О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.]. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2007. – 344 с.
  50. Власова Т. А. О детях с отклонением в развитии/ Т. А. Власова, М. С. Певзне. – 2-е изд., испр. и доп . – М. : Просвещение, 1973. – 175 с.
  51. Властовский В. Г. Акселерация роста и развития детей / В. Г. Властовский. – М. : Издательство Московского университета, 1976. – 280 с.
  52. Волков Л. В. Физические способности детей и подростков / Л. В. Волков. – К. : Здоров’я, 1981. – 120 с.
  53. Волков Л. В. Физическое воспитание учащихся: учебно-методическое пособие / Л. В. Волков. – К. : Радянська школа, 1988. – 184 с.
  54. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1984. – Т. 3. – 432 с.
  55. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический очерк / Л. С. Выготский. – СПб. : Союз, 1997. – 96 с.
  56. Гаврилов О. В. Організація допомоги розумово відсталим дітям на Кам’янеччині. Педагогічне Поділля / О. В. Гаврилов. – зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету. – Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2005. – Вип. 4. – Т.1. –С.152-159.
  57. Гаврилов О. В. Психолого-педагогічні умови формування соціальної поведінки дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю // Питання догляду за особами з розумовою відсталістю в сучасній дефектології: навчальний посібник / О. В. Гаврилов; укл. Л. М. Руденко. – К. : «ДІА», 2007. – С.50-61.
  58. Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі : навчальний посібник / О. В. Гаврилов. – Вид. 2-е – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 332 с.
  59. Гальперин П. Я. Актуальные проблемы возрастной психологии / П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, С. Н. Карпова. – М. : Издательство Московского университета, 1978. – 118 с.
  60. Гальперин С. И. Физиологические особенности детей: пособие для студентов факультетов естествознания педагогических институтов / С. И. Гальперин. – М. : Издательство «Просвещение», 1965. – 243 с.
  61. Геллерштейн С. Г. Чувство времени и скорость двигательной реакции / С. Г. Геллерштейн. – М. : Медицина, 1958. – 148 с.
  62. Глазирін І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання / І. Д. Глазирін. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 352 с.
  63. Гончаров В. И. Исследование двигательной памяти / В. И. Гончаров // Вопросы психологии. – 1991. – №3. – С. 75-79.
  64. Гордеева Н. Д. Экспериментальная психология исполнительного действия / Н. Д. Гордеева. – М. : Тривола, 1995. – 174 с.
  65. Гордеева Н. Д. Микро¬динамическая структура моторной стадии действия / Н. Д. Гордеева, И. В. Евсевичева, В. П. Зинченко, А. В. Курганский // Воשּׁро¬сы психологии. – 1998. – № 6. – С. 86-99.
  66. Горожанин В. С. Регуляция двигательной активности как проблема дифференциальной психологии / В.С. Горожанин // Вопросы психологии. – 1977. – № 2. – С. 52-62.
  67. Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности / Л. П. Гримак. – М. : Политиздат, 1987. – 286 с.
  68. Губман Л. Б. О возрастных особенностях развития и взаимосвязи моторных функций рук и ног / Л. Б. Губман // Материалы Х Всесоюзной научной конференции по физиологии, морфологии, биохимии и биомеханике мышечной деятельности. – М., 1968. – Т.1. – С. 140-141.
  69. Гуменная Г. С. Формирование первоначальных понятий о числе у детей с двигательными нарушениями / Г. С. Гуменная // Дефектология. – 1978. – № 6. – С. 64-70.
  70. Гуревич К. М. Психологическая диагностика : учебное пособие / К. М. Гуревич; под ред. К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой. – М. : Издательство УРАО, 1997. – 304 с.
  71. Гуревич М. О. Психомоторика / М. О. Гуревич, Н. И. Озерецкий. – М. – Л. : Мосполиграф, 1930. – Ч.1. – 160 с.
  72. Гуровец Г. В. Методика реабилитации психомоторных нарушений в умственно отсталых школьников на занятиях ЛФК / Г. В. Гуровец, Д. С. Гуровец // Дефектология. – 1999. – № 1. – С. 31-36.
  73. Гурфинкель К. С. Регуляция позы человека / К. С. Гурфинкель, Л. М. Коц, Я. М. Шик. – М. : Наука, 1965. – 256 с.
  74. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования / В. В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1986. – 240 с.
  75. Давыдов В. В. Генезис и развитие личности в детском возрасте / В. В. Давыдов // Вопросы психологии. – 1992. – № 1. – С. 22-33.
  76. Дети с задержкой психического развития / под. ред. Т. А. Власовой, В. И. Лубовского, Н. А. Ципиной. – М. : Педагогика, 1984. – 256 с.
  77. Дегтяренко Т. М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: навч. посібник / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 302 с.
  78. Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. А. Дмитриев. – М. : Издательский центр Академия, 2002. – 176 с.
  79. Донской Д. Д. Законы движений в спорте / Д. Д. Донской. – М. : Физкультура и спорт, 1968. – 176 с.
  80. Дубогай О. Д. Основні поняття й терміни здоров’язбереження та фізичної реабілітації в системі освіти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Дубогай, А. І. Альошина, В. Є. Лавринюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 296 с.
  81. Ермолаева Т. В. Временной аспект образа себя у старших дошкольников / Т. В. Ермолаева, И.С. Комогорцева // Психологический журнал. – 1995. –Т. 16, № 2. – С. 47-58.
  82. Завалова Н. Д. Образ в системе психической регуляции деятельности / Н. Д. Завалова, Б. Ф. Ломов, В. А. Пономаренко. – М. : Наука, 1986. – 174 с.
  83. Завацький В. І. Фізіологічна характеристика рухів як цілеспрямованої поведінки людини: навчальний посібник / В. І. Завацький. – Луцьк : Надстир’я, 1993. – 284 с.
  84. Загальна психологія: підруч. для студентів вищ. навч. закладів / [С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко]; за заг. ред. акад. С. Д. Максименка. – К. : Форум, 2000. – 543 с.
  85. Запорожець А. В. Развитие произвольных движений / А. В. Запорожец. – М. : Издательство АПН РСФСР, 1960. – 428 с.
  86. Запорожец А. В. Избранные психологические труды : в 2-х т. / А. В. Запорожец. – М. : Педагогика, 1986. – Т. 1. – 320 с.
  87. Запорожец А. В. Восприятие и действие / А. В. Запорожец, Л. А. Венгер, В. П. Зинченко, А. Г. Рузская. – М. : Просвещение, 1967. – 322 с.
  88. Зинченко В. П. Основы эргономики / В. П. Зинченко, В. М. Мунипов. – М. : Издательство Московского университета, 1979. – 344 с.
  89. Иванова М. П. Корковые механизмы произвольных движений у человека / М. П. Иванова. – М. : Наука, 1991. – 189 с.
  90. Игуменов С. А. Психотерапия и психокоррекция детей и подростков / С. А. Игуменов. – М. : Издательство Института психотерапии, 2000. – 112 с.
  91. Ильин Е. П. Умения и навыки: нерешенные вопросы / Е. П. Ильин // Вопросы психологии. – 1986. – №2. – С. 138-148.
  92. Ильин Е. П. Двигательная память и память на движения – синонимы? / Е. П. Ильин // Вопросы психологии. – 1990. – № 4. – С. 134-140.
  93. Ильин Е. П. Психомоторная организация человека / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 384 с.
  94. Катаева А. А. Дошкольная олигофренопедагогика: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. – 208 с.
  95. Клименко В. В. Механізми психомоторики людини / В. В. Клименко. – К. : КМІУВ імені Бориса Грінченка, 1997. – 192 с.
  96. Клименко В. В. Психологія спорту: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Клименко. – К. : МАУП, 2007. – 432 с.
  97. Ковалев В. В. Семиотика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков / В. В. Ковалев. – М. : Медицина, 1985. – 288 с.
  98. Козленко М. О. Розвиток пізнавальної самостійності учнів допоміжної школи в процесі навчання рухових дій / М. О. Козленко // Дефектологія. – 1996. – № 2. – С. 5-7.
  99. Кольцова М. М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка / М. М. Кольцова. – М. : Педагогика, 1973. – 143 с.
  100. Коссов Б. Б. Психомоторное развитие младших школьников / Б. Б. Коссов. – М. : АПН СССР, 1989. – 109 с.
  101. Костюк Г. С. Проблема развития ребенка в советской психологии / Г. С. Костюк // Вопросы психологии. – 1967. – № 6. – С. 23-45.
  102. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К. : Радянська школа, 1989. – 608 с.
  103. Костюк Г. П. Физиология центральной нервной системы / П. Г. Костюк. – К. : Нукова думка, 1977. – 220 с.
  104. Котырло В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников / В. К. Котырло. – К. : Радянська школа, 1971. – 200 с.
  105. Коц Я. М. О роли кинестетического чувства в управлении произвольными движениями / Я. М. Коц, В. Л. Найдин // Вопросы психологии. – 1966. – № 5. – С. 114-122.
  106. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб. : Питер, 2001. – 992 с.
  107. Кроткова О. А. Проявление функциональной асимметрии мозга в некоторых параметрах движений / О. А. Кроткова, В. Л. Найдин, О. О. Аксакова // Психологический журнал. – 1991. – Т. 12, № 4. – С. 94-99.
  108. Крупнов А. И. Психологические проблемы исследования активности человека / А. И. Крупнов // Вопросы психологии. – 1984. – № 3. – С. 25-33.
  109. Кузнецов А. Психомоторика – важлива передумова адаптації першокласника до навчання / А. Кузнецов // Дефектологія. – 1999. – № 1. – С. 42-45.
  110. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 17 лет / И. Ю. Кулагин. – 2-е изд. – М. : Издательство УРАО, 1997. – 176 с.
  111. Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей / В. В. Лебединский. – М. : Издательство Московского университета, 1985. – 166 с.
  112. Лебединский М. С. Развитие высшей моторики у ребенка. Экспериментальное исследование / М. С. Лебединский. – М. : Л. : Гос. учебно-пед. изд-во, 1931. – 160 с.
  113. Леонтьев А. Н. Восстановление движения. Исследования восстановления функций руки после ранения / А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец. – М. : Советская наука, 1945. – 232 с.
  114. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. – М. : Издательство АПН РСФСР, 1959. – 573 с.
  115. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 302 с.
  116. Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка / М. И. Лисина. – М.; Воронеж : НПО «МОДЭК», 1997. – 384 с.
  117. Локалова Н. П. Зачем нужна школьная физкультура с точки зрения психолога / Н. П. Локалова // Вопросы психологии. – 1989. – №3. – С. 106-112.
  118. Ломов Б. Ф. Психическая регуляция деятельности: избранные труды / Б. Ф. Ломов. – М. : Издательство Институт психологии РАН, 2006. – 624 с.
  119. Лубовский В. И. Развитие словесной регуляции действий у детей (в норме и паталогии) / В. И. Лубовский. – М. : Педагогика, 1978. – 224 с.
  120. Лурия А. Р. О генезисе произвольных движений / А. Р. Лурия // Вопросы психологии. – 1957. – № 6. – С. 3-19.
  121. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека / А. Р. Лурия. – М. : Издательство МГУ, 1961. – 432 с.
  122. Лурия А. Р. Мозг человека и психические процессы / А. Р. Лурия. – М. : Издательство АПН РСФСР, 1963. – 476 с.
  123. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга / А. Р. Лурия. – 2-ое изд. переаб. и доп. – М. : Издательство Московского универистета, 1969. – 504 с.
  124. Любомирский Л. Е. Управление движениями у детей и подростков / Л. Е. Любомирский. – М. : Педагогика, 1974. – 232 с.
  125. Ляпидевский С. С. Клиника олигофрении / С. С. Ляпидевский, Б. И. Шостак. – М. : Просвещение, 1973. – 135 с.
  126. Лях В. И. Развитие и совершенствование координационных способностей школьников / В. И. Лях // Физкультура в школе. – 1986. – № 12. – С. 56-60.
  127. Лях В. И. О классификации координационных способностей / В. И. Лях // Теория и практика физической культуры. – 1987. – №7. – С. 28-30.
  128. Лях В. И. Взаимоотношения координационных способностей и двигательных навыков: теоретический аспект / В. И. Лях // Теория и практика физической культуры. – 1991. – №3. – С. 31-33.
  129. Максименко С. Д. Основи генетичної психології / С. Д. Максименко. – К. : Перспектива, 1998. – 220 с.
  130. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічні практиці : методологія, методи, програми, процедури / С. Д. Максименко. – К. : Наукова думка, 1998. – 226 с.
  131. Малкина-Пых И. Г. Психосоматика : новейший справочник / И. Г. Малкина-Пых. – М : Издательство Эксмо; СПб. : Сова, 2003 – 928 с.
  132. Малхазов О. Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю : монографія / О. Р. Малхазов. – К. : Євролінія, 2002. – 320 с.
  133. Малятко : Програма виховання дітей дошкільного віку. – 2-е вид., допрацьоване і доп. – К. : АПН Украї¬ни, Інститут проблем виховання, 1999. – 243 с.
  134. Манова-Томова В. Психологічна діагностика раннього віку / В. Манова-Томова. – К. : Вища школа, 1978. – 167 с.
  135. Марищук В. Л. Методики психодиагностики в спорте / В. Л. Марищук, Ю. М. Блудов, В. А. Плахтиенко, Л. К. Серова. – М. : Просвещение, 1984. – 192 с.
  136. Мирский С. Л. Изучение трудовых возможностей учащихся вспомогательной школы / С. Л. Мирский // Дефектология. – 1997. – № 4. – С. 10-19.
  137. Мирский С. Л. Развивающее обучение – главное условие подготовки учащихся вспомогательной школы к труду / С. Л. Мирский // Дефектология. – 1999. – № 1. – С. 25-30.
  138. Миронова С. П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту : монографія / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 304 с.
  139. Миронова С. П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс : навчальний посібник / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – 204 с.
  140. Муравов И. В. Физическая культура и активный отдых в разные возрастные периоды / И. В. Муравов. – К. : Здоров’я, 1973 – 130 с.
  141. Мягков И. Ф. Медицинская психология: основы патопсихологии и психопатологи : учебник для вузов / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков. – М. : Издательство «Логос», 1999, – 232 с.
  142. Непомнящая Н. И. Становление личности ребенка 6-7 лет / Н. И. Непомнящая. – М. : Педагогика, 1992. – 160 с.
  143. Никифоров Г. С. Самоконтроль человека / Г. С. Никифоров. – Л. : Издательство ЛГУ, 1989. – 192 с.
  144. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы / Л. Ф. Обухова. – 2-е изд. – М. : Тривола, 1995. – 360 с.
  145. Озеров В. П. Психомоторные способности человека / В. П. Озеров. – Дубна : Феникс + , 2002. – 320 с.
  146. Осипова А. А. Общая психокоррекция : учебное пособие для студентов вузов / А. А. Осипова. – М. : ТЦ «Сфера», 2000. – 512 с.
  147. Особенности психофизического развития учащихся специальных школ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата / под. ред. Т. А. Власовой. – М. : Педагогика, 1985. – 128 с.
  148. Павлов И. П. Полное собрание сочинений / И. П. Павлов. – М.; Л. : Издательство АН СССР, 1951. – Т. ІV. – 451 с.
  149. Петровский А. В. Основы теоретической психологии / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевський. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 528 с.
  150. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология / Ж. Пиаже. – М. : Просвещение, 1969. – 659 с.
  151. Пинский В. И. Формирование двигательных навыков учащихся вспомогательной школы / В. И. Пинский. – М.: Педагогика, 1977. – 62 с.
  152. Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім’ї : поради батькам / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К. : Науковий світ, 2005. – 256 с.
  153. Попов С. Н. Лечебная физическая культура : учебник для студ. высш. учеб. заведений / С. Н. Попов, Н. М. Валеев, Т. С. Гарасеева и др. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 416 с.
  154. Платонов К. К. Психологический практикум / К. К. Платонов. – М. : Высшая школа, 1980. – 165 с.
  155. Платонов К. К. Система психологии и теория отражения / К. К. Платонов. – М. : Наука, 1982. – 309 с.
  156. Погожина И. Н. Роль мануального взаимодействия с объектом в интеллектуальном развитии дошкольников / И. Н. Погожина // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 1988. – № 4. – С. 23-31.
  157. Практикум по общей и экспериментальной психологи : учеб. пособие / [В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. А. Газин и др.]; под общ. ред. А. А.Крылова. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 255 с.
  158. Програма виховання та навчання розумово відсталих дітей дошкільного віку. – К. : ТОВ «ЛДЛ», 2000. – 120 с.
  159. Психология : словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Яро¬шев¬ского. – 2-е изд. испр. и доп. – М. : Политиздат, 1990. – 493 с.
  160. Ратанова Т. А. Обучение младших школьников тонким двигательным различениям на уроках физкультуры / Т. А. Ратанова // Вопросы психологии. – 1990. – № 2. – С. 82-86.
  161. Реабілітаційний супровід навчання неповносправних дітей : методичний посібник / [укл. : А. Луговський, М. Сварнік, О. Падалка]. – Львів : Колесо, 2008. – 144 с.
  162. Роджерс К. Клиентно-центрированная терапия / К. Роджерс; пер. с англ. – М. : Рефл. – Бук; К. : Ваклер, 1997. – 320 с.
  163. Роговик Л. Шляхи індивідуалізації навчання через психомоторику / Л. Роговик // Початкова школа. – 1998. – № 3. – С. 7-10.
  164. Роговик Л. Профілактика труднощів навчання через психомоторні вправи / Л. Роговик // Початкова школа. – 2000. – № 11. – С. 50-52.
  165. Розе Н. А. Психомоторика взрослого человека / Н. А. Розе. – Л. : Издательство ЛГУ, 1970. – 128 с.
  166. Ротенберг В. С. Мозг, обучение, здоровье. Книга для учителя / В. С. Ротенберг, С. М. Бондарекно. – М. : Просвещение, 1989. – 329 с.
  167. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1973. – 424 с.
  168. Рыбалко Е. Ф. Возрастная и дифференциальная психология / Е. Ф. Рыбалко. – СПб. : Питер, 2001. – 244 с.
  169. Рыбковский А. Г. Управление двигательной активностью человека (системный анализ) / А. Г. Рыбковский. – Донецк : Донецкий ГУ, 1998. – 300 с.
  170. Саидов А. А. Возрастная динамика латеральных двигательных предпочтений / А. А. Саидов // Теория и практика физической культуры. – 1982. – №10. – С. 28-30.
  171. Самыличев А. С. Физическое развитие учащихся вспомогательной школы / А. С. Самыличев // Дефектология. – 1994. – №1. – С. 26-29.
  172. Сергиенко Л. П. Взаимосвязь чувствительности кинестетического анализатора и психомоторики человека / Л. П. Сергиенко, В. П. Кореневич // Вопросы психологии. – 1988. – С. 132-136.
  173. Сеченов И. М. Избранные философские и психологические произведения / И. М. Сеченов. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1947. – 647 с.
  174. Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка : підручник / В. М. Синьов. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – Ч. 1. – 238 с.
  175. Синьов В. М. Розумова відсталість як педагогічна проблема: навчальний посібник / В. М. Синьов. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 118 с.
  176. Синьов В. М. Психологія розумово відсталої дитини: підручник / В. М. Синьов, М. П. Матвєєва, О. П. Хохліна. – К. : Знання, 2008. – 359 c.
  177. Смирнов С. Д. Психология образа : Проблема активности психического отражения / С. Д. Смирнов. – М. : Издательство Московского университета, 1985. – 231 с.
  178. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка : учебное пособие / Э. Я. Степаненкова. – М. : Академия, 2001. – 368 с.
  179. Сурков Е. Н. Психомоторика спортсмена / Е. Н. Сурков. – М. : Физкультура и спорт, 1984. – 126 с.
  180. Сухарева Г. Е. Клинические лекции по психиатрии детского возраста (клиника олигофрении) / Г. Е. Сухарева. – М. : Медицина, 1965. – 332 с.
  181. Теплицкая Е. И. Психомоторная активность при нарушении психики / Е. И. Теплицкая. – К. : Здоров’я, 1982. – 176 с.
  182. Узнадзе Д. Н. Психологическое исследование / Д. Н. Узнадзе. – М. : Наука, 1966. – 451 с.
  183. Уфимцева Л. П. Расширение общей двигательной и зрительно-пространственной активности на уроке и ее роль в коррекции психофизического развития учащихся вспомогательной школы / Л. П. Уфимцева // Дефектология. – 1996. – № 6. – С. 41-44.
  184. Уфимцева Л. П. Некоторые подходы к преодолению сенсомоторных затруднений при обучении письму и чтению учащихся вспомогательной школы / Л. П. Уфимцева // Дефектология. – 1999. – № 1. – С. 36-40.
  185. Фарфель В. С. Управление движениями в спорте / В. С. Фарфель. – М. : Физкультура и спорт, 1975. – 208 с.
  186. Фізична підготовленість та здоров’я населення : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму / [уклад. і наук. ред. проф. Р. Т. Раєвський]. – Одеса, 1998. – 260 с.
  187. Хайкин В. Л. Активность (характеристики и развитие) / В. Л. Хайкин. – М. : Московский психолого-социальный институт; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2000. – 448 с.
  188. Хомская Е. Д. Нейропсихология / Е. Д. Хомская. – М. : Издательство Московского университета, 1987. – 288 с.
  189. Хохліна О. Психолого-педагогічні умови забезпечення корекційної спрямованості трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку (результати теоретико-експериментального дослідження) / О. Хохліна // Дефектологія. – 2000. – № 3. – С. 26-32.
  190. Хохліна О. П. Сутність корекційно-розвивальної роботи в спеціальних закладах освіти для дітей з порушенням психофізичного розвитку / О. П. Хохліна, О. П. Глоба // Освіта Донбасу. – 2003. – №2. – С. 66-68.
  191. Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии и психотехнике / [редактор-составитель В. Ю. Баскаков]. – 2-е изд. – М. : Смысл, 1997. – 159 с.
  192. Черник Е. С. Физическая культура во вспомагательной школе : учебное пособие / Е. С. Черник. – М. : Учебная литература, 1997. – 320 с.
  193. Чхаидзе Л. В. Об управлении движениями человека / Л. В. Чхаидзе. – М. : Физкультура и спорт, 1970. – 136 с.
  194. Шинкарюк А. І. Розвиток моторики і психіки : Проблема активності та свободи / А. І. Шинкарюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2002. – 200 с.
  195. Шинкарюк А. І. Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб’єкта / А. І. Шинкарюк. – Кам’янець – Подільський : Оіюм, 2005. – 448 с.
  196. Шлемин А. М. Формирование у детей двигательной функции / А. М. Шлемин // Физ¬культура в школе. – 1983. – №1. – С. 13-14.
  197. Ярошевский М. Г. О диалектике психологического познания / М. Г. Ярошевский // Вопросы психологии. – 1980. – № 2. – с. 5-19.
  198. Ярошевский М. Г. История психологии / М. Г. Ярошевский. – 3-е изд., дораб. – М. : Мысль, 1985. – 575 с.
  199. Эльконин Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах : избр. психол. тр. / Д. Б. Эльконин. – Москва; Воронеж : НПО «МОДЭК», 1995. – 414 с.
  200. Эриксон Э. Детство и общество / Э. Эриксон : пер. с англ. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Ленато, АСТ Фонд «Университетская книга», 1996. – 592с.
  201. Bachman I. C. Motor learning and performance as related to age and sex in two measures of balance coordination / I. C. Bachman // Research Quarterly. – 1961. – Vol. 32. – P. 123-137.
  202. Baxter P. M. Psychology. A guide to reference and information sources / P. M. Baxter . – Englewood, Colorado: Libraries Unlimited, Inc., 1993. – 219 p.
  203. Bushnell E. and Boudreau J. P. Motor development and the mind: The potential role of motor abilities as a determinant of aspects of perceptual of development / E. Bushnell and J. P. Boudreau // Child Development. – 1993. – Р. 64, 1005-1021.
  204. Lockman J. J. and Thelan E. Developmental biodynamics: Brain, body, behavior connections / J. J. Lockman and E. Thelan // Child Development. – 1993. – 64. – Р. 953-959.
  205. Thelen E. The rediscovery of motor development: Learning new things from an old field. Developmental Psychology / E. Thelen . – 1989. – 25(6). – Р. 946-949.
  206. Wallace P.M. Goldstein J. H. An introduction to psychology / P. M. Wallace, J. H. Goldstein. – 3-nd ed. – Madison, Wisconsin* Dobuqwe, Iowa. Brown & Benchmark, 1994. – 572 p.
  207. Wilberg R. B. Response accuracy based upon recall from visual and kinesthetic shortterm memory / R. B. Wilberg // The Res. Quart. – 1969. – Vol. 40. – № 2. – P. 407-414.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины