КОРЕКЦІЯ ПОВЕДІНКИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СИТУАЦІЯХ ФРУСТРАЦІЇ : КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СИТУАЦИЯХ ФРУСТРАЦИИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • КОРЕКЦІЯ ПОВЕДІНКИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СИТУАЦІЯХ ФРУСТРАЦІЇ
 • Альтернативное название:
 • КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СИТУАЦИЯХ ФРУСТРАЦИИ
 • Кол-во страниц:
 • 253
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА


  На правах рукопису


  Сєромаха Наталія Євгенівна


  УДК [159.922.76]-056.313(043.3)


  КОРЕКЦІЯ ПОВЕДІНКИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ
  МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
  В СИТУАЦІЯХ ФРУСТРАЦІЇ


  19.00.08 – спеціальна психологія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник —
  БОНДАР ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ,
  доктор педагогічних наук,
  професор, дійсний член
  НАПН України
  Київ – 2012
  ЗМІСТ
  ВСТУП............................................................................................................ 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОВЕДІНКИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СИТУАЦІЯХ ФРУСТРАЦІЇ
  1.1. Проблема фрустрації в загальній та спеціальній психології.............. 11
  1.2. Проблема поведінки в ситуаціях фрустрації........................................ 22
  1.3. Особливості поведінки дітей молодшого шкільного віку з нормальним розвитком у ситуаціях фрустрації..........................................
  39
  1.4. Особливості поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації........................................................
  53
  Висновки до розділу 1................................................................................... 67
  РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕДІНКИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СИТУАЦІЯХ ФРУСТРАЦІЇ
  2.1. Організація та методика експериментального дослідження............... 70
  2.2. Особливості когнітивно-змістовного компонента поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації........................................................................................................
  87
  2.3. Особливості мотиваційно-вольового компонента поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації........................................................................................................
  109
  2.4. Особливості поведінкового компонента поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації.........
  121
  2.5. Рівні сформованості поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації....................................
  139
  Висновки до розділу 2................................................................................... 146
  РОЗДІЛ 3. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СИТУАЦІЯХ ФРУСТРАЦІЇ
  3.1. Експериментальна комплексна програма корекції поведінки розумово відсталих молодших школярів у ситуаціях фрустрації.............
  149
  3.2. Результати формувального експерименту............................................ 167
  Висновки до розділу 3................................................................................... 187
  ВИСНОВКИ.................................................................................................. 190
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................. 193
  ДОДАТКИ...................................................................................................... 214  ВСТУП

  В умовах перебудови та оновлення сучасної спеціальної освіти, що відбувається нині в Україні, актуальними залишаються питання розробки нових підходів і шляхів покращення процесу соціалізації дітей із психофізичними порушеннями. Повною мірою це стосується навчання й виховання розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку.
  Пріоритетними завданнями початкової ланки освіти допоміжної школи є засвоєння розумово відсталими дітьми соціальних норм і цінностей, виховання в них довільних форм поведінки та діяльності, розвиток уміння конструктивно розв’язувати проблемні життєві ситуації (І. Д. Бех, В. І. Бондар, В. П. Кащенко, Н. Л. Коломінський, В. К. Кузьміна, М. П. Матвєєва, С. П. Миронова, О. М. Мастюкова, І. І. Мамайчук, М. С. Певзнер, В. Г. Петрова, В. М. Синьов, В. В. Тарасун, О. П. Хохліна, Ж. І. Шиф, М. К. Шеремет, Д. І. Шульженко, Л. І. Фомічова).
  Теоретичний аналіз та узагальнення наукових досліджень з проблеми навчання й виховання розумово відсталих дітей свідчить, що недорозвиток пізнавальних процесів, недоліки мовлення, порушення мотиваційної й вольової сфер негативно впливають на вироблення в них усвідомлених, адекватних ситуації форм поведінки (Л. С. Виготський, О. В. Гаврилов, Г. М. Дульнєв, І. Г. Єременко, Г. Г. Запрягаєв, С. Ю. Конопляста, К. С. Лебединська, В. І. Лубовський, О. В. Романенко, В. М. Синьов, Л. І. Фомічова, Л. М. Шипіцина). Ситуації фрустрації, у яких блокується активність дитини, цілеспрямованість її дій, можуть призводити до виникнення в неї негативних емоційних станів, афективних форм реагування. Закріплюючись у досвіді дитини, такі негативні емоційно-поведінкові явища можуть переходити в стійкі специфічні особистісні утворення (Л. І. Анциферова, Г. О. Балл, Л. Ф. Бурлачук, В. Є. Василенко, Є. П. Ільїн, М. Д. Левітов, В. М. М’ясищев, Т. М. Титаренко, Н. В. Тарабріна, В. М. Князєв, Н. С. Неймарк, Н. В. Плотникова, В. А. Роменець, К. О. Славська, К. Д. Шафранська, Т. Шибутані). Соціальна важливість формування конструктивних способів розв’язання критичних ситуацій розумово відсталими молодшими школярами вимагає забезпечення умов для корекційної роботи з дітьми всіх форм розумової відсталості, різною за глибиною, інтенсивністю й тривалістю.
  Проблема поведінкових наслідків стану фрустрації, способів розв’язання ситуацій фрустрації в діяльності широко представлена в працях зарубіжних і вітчизняних дослідників. У галузі загальної психології це роботи Л. І. Анциферової, І. Д. Беха, Л. Ф. Бурлачука, Ф. Є. Василюка, О. І. Єремєєвої, Є. П. Ільїна, Р. Кратчфілда, Е. І. Кузьміної, К. Левіна, М. Д. Левітова, Н. Лівсона, М. О. Мкртчян, В. М. М’ясищева, А. А. Палійя, С. Розенцвейга, Н. В. Тарабріної, Т. М. Титаренко, Н. В. Чепелєвої, С. С. Чшмаритян, Ю. М. Швалба, О. І. Фурманова; у віковій психології – дослідження Р. Б. Аугіса, Р. М. Грановської, О. Є. Данилової, Н. С. Неймарк, І. М. Нікольської, М. В. Оршанської, Н. В. Плотникової, О. М. Прихожан, О. О. Прохорова; в останні роки ці проблеми вивчали Е. І. Кіршбаум, В. М. Корольчук, Ю. Є. Кукіна, Т. О. Ломова, О. В. Махнач, О. О. Холодова, В. М. Чернобровкін, О. В. Янгічер та ін.
  Узагальнення результатів наукових досліджень з вивчення особливостей поведінки розумово відсталих дітей, шляхів і засобів її корекції свідчить про детальне висвітлення цього питання в працях зі спеціальної психології й корекційної педагогіки вчених О. К. Агавеляна, Е. Я. Альбрехта, В. І. Бондаря, О. О. Бажукової, І. М. Бгажнокової, Ю. О. Бистрової, Л. С. Виготського, О. В. Гаврилова, С. Л. Горбенко, Г. Г. Запрягаєва, В. В. Ковальова, С. Ю. Коноплястої, К. С. Лебединської, Д. М. Малаєва, М. П. Матвєєвої, Ж. І. Намазбаєвої, В. К. Кузьміної, М. С. Певзнер, О. В. Романенко, В. М. Синьова, О. П. Сєверова, Г. Є. Сухаревої, О. П. Хохліної та ін.). Зокрема в роботах останнього часу досліджено питання психологічних особливостей рольової поведінки розумово відсталих підлітків (С. Л. Горбенко); соціально дезадаптованої поведінки дітей з розумовою відсталістю (Л. К. Хохлов); особливостей поведінки розумово відсталих підлітків у конфліктних ситуаціях (Ю. О. Бистрова); сформованості морально-етичної поведінки учнів допоміжних шкіл (І. О. Григор’єва, Г. І. Савицька); поведінкових копінг-стратегій розумово відсталих підлітків (Т. О. Колосова, Д. М. Маллаєв, П. О. Омарова).
  Утім проблема визначення особливостей поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації, з’ясування способів розв’язання ними труднощів, формування в дітей конструктивних форм реагування в складних ситуаціях життя й діяльності не була предметом спеціальних досліджень. Одержані дані стануть підґрунтям для розроблення методів та прийомів, спрямованих на зміцнення витривалості та самовладання в розумово відсталих дітей, і як наслідок – підвищення соціальної адаптованості учнів визначеної категорії до умов сучасного життя.
  Актуальність і недостатня розробленість цієї проблеми зумовили вибір теми дослідження „Корекція поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану досліджень кафедри психокорекційної педагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова в межах наукового напряму „Зміст освіти, форми, методи та засоби підготовки вчителів”. Тему затверджено Вченою радою НПУ імені М. П. Драгоманова (протокол № 13 від 27 травня 2010 року) та узгоджено в Міжвідомчій Раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 15 червня 2010 р.).
  Мета дослідження – вивчити особливості проявів поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації, розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити комплексну програму корекції, спрямовану на поетапний та взаємопов’язаний розвиток соціально прийнятих форм поведінки та оптимізацію міжособистісних взаємин розумово відсталої дитини.
  Завдання:
  1. Здійснити теоретичний аналіз зарубіжних і вітчизняних джерел з проблеми фрустрації та особливостей реагування людини в ситуаціях фрустрації.
  2. Дослідити особливості поведінки розумово відсталих дітей у ситуаціях фрустрації та залежність вибору певного типу емоційно-поведінкового реагування від вікових, особистісних властивостей поведінки таких дітей.
  3. Визначити показники, критерії та рівні оцінки ступеня сформованості поведінки розумово відсталих дітей у ситуаціях фрустрації.
  4. Розробити, теоретично обґрунтувати, перевірити експериментальним шляхом ефективність комплексної програми корекції, спрям спрямованої на поетапний та взаємопов’язаний розвиток соціально прийнятих форм поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку.
  Об’єкт дослідження – поведінка розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку.
  Предмет дослідження – особливості й корекція поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації.
  Теоретико-методологічною основою дослідження є концепція про розвиток психіки в діяльності (Л. С. Виготський, Л. І. Божович, П. Я. Гальперін, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв); положення теорії взаємозв’язку процесів навчання й розвитку (І. Д. Бех, В. І. Бондар, Л. С. Виготський, В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко, В. М. Синьов, Л. І. Фомічова); положення про розвиток емоційних процесів як чуттєвої основи формування соціальної поведінки (О. Г. Асмолов, О. В. Запорожець, Є. П. Ільїн, Д. М. Ісаєв, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубінштейн, К. Хорні); концепція соціально-психологічних особливостей соціалізації особистості при порушеннях інтелектуального розвитку (О. К. Агавелян, В. І. Бондар, О. В. Гаврилов, І. В. Дмитрієва, С. П. Миронова, Г. П. Мозгова, В. М. Синьов, О. П. Хохліна).
  Методи дослідження:
  – теоретичні: аналіз загальної та спеціальної літератури з проблеми дослідження з метою з’ясування стану вивчення досліджуваної проблеми, узагальнення та систематизації теоретичних положень;
  – емпіричні: констатувальний, формувальний, контрольний експерименти; бесіда, анкетування, цілеспрямоване спостереження, аналіз, узагальнення, систематизація даних з метою виявлення особливостей поведінки розумово відсталих дітей і створення відповідних психолого-педагогічних умов для її корекції;
  – методи обробки даних: кількісний та якісний аналіз результатів експериментального дослідження, їхня статистична обробка за допомогою критеріїв χ² та Уїлкоксона, коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена, Манна-Уїтні, кластерного аналізу.
  Наукова новизна дослідження.
  Уперше:
  - з’ясовано сфери діяльності й ситуації, які визначаються високим фрустраційним впливом на поведінку розумово відсталих молодших школярів;
  - вивчено істотні особливості поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації;
  - досліджено специфіку процесу розв’язання проблемних ситуацій дітьми досліджуваної категорії;
  - схарактеризовано рівні сформованості поведінки розумово відсталих дітей у ситуаціях фрустрації;
  - з’ясовано та обґрунтовано психолого-педагогічні умови корекції поведінки розумово відсталих дітей;
  - розкрито шляхи підвищення конструктивності поведінки дітей досліджуваної категорії в умовах цілеспрямованого впливу;
  - створено й апробовано експериментальну комплексну програму корекції поведінки розумово відсталих молодших школярів у ситуаціях фрустрації.
  Уточнено:
  - структуру поведінки розумово відсталих дітей і дітей з нормальним розвитком;
  - вплив вікових, особистісних властивостей на розвиток поведінки розумово відсталих дітей.
  Подальшого розвитку набули:
  - діагностичні методики вивчення сформованості компонентів поведінки в ситуаціях фрустрації;
  - зміст корекційної роботи, спрямованої на розвиток соціально-нормативної поведінки в розумово відсталих дітей.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання з діагностичною метою розроблених методик дослідження поведінки в проблемних ситуаціях. Запропонована програма корекції поведінки може бути використана в процесі спеціального навчання розумово відсталих дітей, може застосовуватись як основа для складання шкільними психологами, учителями, вихователями індивідуально орієнтованих програм для роботи з дітьми зі стійкими неконструктивними способами розв’язання труднощів. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані в підготовці фахівців психолого-педагогічного профілю, зокрема в системі післядипломної освіти при розробці навчально-методичних рекомендацій до викладання курсів „Методика роботи з глибоко розумово відсталими дітьми”, „Методика роботи гувернера-дефектолога” та ін.
  Результати дослідження було впроваджено в корекційно-розвивальну роботу таких спеціальних закладів освіти: Комунальний заклад “Конотопська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат” (довідка № 305/12 від 25.05.2012), Комунальний заклад „Луганська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 45” (довідка № 302 від 08.10.2012), Комунальний заклад „Луганський навчально-реабілітаційний центр № 135” (протокол № 2 від 17.10.2012); у роботу кафедри дефектології та психологічної корекції ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (довідка № 1/5146 від 25.12.2012), використано під час проведення курсів підвищення кваліфікації зі спеціальності „Дефектологія” для вчителів і психологів, які працюють у спеціальних загальноосвітніх закладах (довідка № 1/5147 від 25.12.2012).
  Апробація результатів дослідження. Результати дослідження було представлено на Міжнародних науково-практичних конференціях: „Актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології” (Київ, 2010), „Психолого-медико-педагогічний супровід соціалізації осіб з особливими освітніми потребами в сучасних умовах розвитку суспільства” (Луганськ, 2011), „Интеграция методической работы и системы повышения квалификации кадров” (Москва – Челябінськ, 2012), „Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві” (Одеса, 2012); Всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях та семінарах: „Підвищення ефективності психологічного супроводу навчально-виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі” (Луганськ, 2010), „Тенденції розвитку корекційної освіти в Україні” (Київ, 2011), „Раннє виявлення розладів особистості й порушень розвитку у дітей і підлітків” (Луганськ, 2011), „Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку” (Кам’янець-Подільський, 2012), „Взаємодія спеціалістів логопедів і практичних психологів у межах складання індивідуального корекційно-освітнього маршруту дитини з мовленнєвими порушеннями різного генезу” (Луганськ, 2012), „Актуальні проблеми корекційної освіти: сучасність і перспективи” (Луганськ, 2012). Проміжні та кінцеві результати дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри психокорекційної педагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова та засіданнях кафедри дефектології і психологічної корекції Інституту педагогіки і психології ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.
  Публікації. Матеріали дослідження висвітлено в 10 одноосібних публікаціях автора. З них 6 статей опубліковано в наукових фахових виданнях України.
  Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (230 найменувань) та додатків (загальним обсягом 37 сторінок). У роботі подано 25 таблиць, 7 рисунків. Загальний обсяг роботи становить 250 сторінок, з них 192 сторінки – основного тексту.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Проведене теоретичне й експериментальне дослідження особливостей поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації дозволяє зробити такі висновки:
  1. На підставі аналізу психолого-педагогічних джерел з проблеми дослідження з’ясовано, що фрустрація становить психічний стан, який викликається непереборними труднощами на шляху досягнення мети, і виражається в характерних особливостях переживань та поведінки. Поведінка розумово відсталих учнів в складних ситуаціях характеризується агресивними діями, афективними спалахами, протестними реакціями тощо. Аналіз спеціальної літератури доводить, що проблема корекції поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації досліджена недостатньо. Це зумовлює необхідність організації спеціальної комплексної роботи з розвитку усвідомлених адекватних ситуації форм поведінки, навичок саморегуляції, соціально прийнятих форм реагування.
  2. Встановлено, що поведінка дітей у ситуаціях фрустрації зумовлена взаємозалежністю когнітивних, мотиваційних-вольових, особистісних складників. У розумово відсталих дітей дії в ситуаціях фрустрації не впорядковуються згідно з правилами соціально-нормативної поведінки; спостерігається недостатність регуляції фрустраційних емоцій, застрягання на проблемі; застосовуються деструктивні реакції, спрямовані на зовнішнє оточення; виявляються безвідповідальність, необхідність у підтримці, організуючій допомозі. Основними причинами зазначених особливостей є інтелектуальні порушення різного ступеня, порушення мотиваційно-вольової, особистісної сфер.
  3. Дослідження рівня сформованості поведінки в ситуаціях фрустрації показало недостатнє володіння розумово відсталими дітьми способами конструктивного їх розв’язання. Більшість розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку за сформованістю поведінки находяться на низькому рівні (42,8%). В реальних ситуаціях фрустрації їхня поведінка характеризується катастрофічністю, агресивністю, звинуваченням оточуючих людей, несамостійністю, безпорадністю. Діти з нормальним розвитком показали переважно достатній рівень сформованості поведінки в ситуаціях фрустрації (54,5%). Для подолання труднощів діти цієї групи використовує переважно результативні дії, орієнтуються на норми соціальної поведінки.
  4. На основі узагальнення даних про особливості поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації було апробовано й перевірено експериментальним шляхом ефективність спеціально розробленої комплексної корекційної програми, спрямованої на поетапний та взаємопов’язаний розвиток соціально прийнятих, конструктивних форм поведінки. Реалізація програми містила роботу з розвитку й корекції когнітивно-змістовних, емоційних, регуляційних і практично-дійових складників поведінки. За результатами впровадження комплексної програми корекції поведінки розумово відсталих молодших школярів значно зросла конструктивність їхніх дій у ситуаціях фрустрації: підвищились усвідомленість і цілеспрямованість поведінки, зросла самостійність і стійкість, наполегливість у розв’язанні складних ситуацій, підвищились соціально-нормативні показники поведінки. Доведено, що проведення серії корекційних занять забезпечило розвиток передумов становлення адекватних ситуації форм поведінки в розумово відсталих дітей: уміння аналізувати умови ситуації та власні вчинки; уміння вербально узагальнювати практичний досвід та сприймати ситуації з опорою на нього; уміння адекватно ставитись до труднощів, володіти уявленнями про конструктивні шляхи вирішення ситуацій фрустрації; навичок здійснення саморегуляції й самоконтролю, планувати власні дії, уміння вербально оцінювати власні вчинки і вчинки інших людей та передбачати наслідки поведінки. Після проведення формувального експерименту зросла кількість дітей ЕГ з середнім (48,7%) і достатнім (30,7%) рівнями сформованості поведінки в ситуаціях фрустрації, у порівнянні з дітьми КГ (19,4%, 18,1% — відповідно). Більшість розумово відсталих дітей КГ за сформованістю поведінки залишились на низькому рівні (37,4%).
  5. Реалізація комплексної програми корекції поведінки сприяє вдосконаленню особистісного становлення розумово відсталих дітей. Підвищення усвідомленості вчинків, формування вміння підпорядковувати дії умовам ситуації, переборювати життєві труднощі, розвиток і корекція соціальної поведінки й міжособистісного спілкування залишаються актуальними завданнями на всіх вікових етапах корекційного навчання та розвитку учнів спеціальної школи. Своєчасне впровадження програми індивідуально-групової корекції поведінки розумово відсталих дітей у позакласній роботі може стати підґрунтям їхньої подальшої успішної соціалізації.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми корекції поведінки розумово відсталих дітей у ситуаціях фрустрації. Перспектива її розробки полягатиме у вивченні чинників, що провокують виникнення деструктивних форм поведінки в розумово відсталих молодших школярів, визначенні впливу особливостей нейродинаміки і структури дефекту на типологію поведінки в процесі розв’язання труднощів, дослідженні ефективності використання окремих методів корекції поведінки розумово відсталих дітей у ситуаціях фрустрації.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Аболин Л. М. Эмоциональная устойчивость в напряжённой деятельности, её психологические механизмы и пути повышения : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра психол. наук : спец. 19.00.01 „Общая психология, психология личности, история психологии” / Л. М. Аболин. – М., 1989. – 43 с.
  2. Алтунина И. Р. Мотивы и мотивация социального поведения детей / И. Р. Алтунина. – М. : Моск. психол.-соц. ин-т, 2005. – 224 с.
  3. Ананьев Б. Г. О проблемах человеческого естествознания / Б. Г. Ананьев. – М. : Наука, 1977. – 380 с.
  4. Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита / Л. И. Анцыферова // Психол. журн. – 1994. – Т. 15. – № 1. – С. 3 – 18.
  5. Агресивна дитина: як їй допомогти / упоряд. О. А. Атемасова. – Х. : Вид-во „Ранок”, 2010. – 176 с.
  6. Асмолов А. Г. Психология личности : учебник / А. Г. Асмолов. –
  М. : Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.
  7. Астапов В. М. Функциональный подход к изучению состояния тревоги / В. М. Астапов // Психол. журн. – 1992. – Т. 13. – № 5. – С. 111 – 117.
  8. Аугис Р. Б. Особенности волевой регуляции младших школьников в условиях психической напряженности : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Аугис Римвидас Бенедиктович – Рязань, 1984. – 171 с.
  9. Балл Г. Феномен вибору в контексті соціальної поведінки / Георгій Балл // Соц. психологія. – 2005. – № 1. – С. 3 – 12.
  10. Бардиер Г. Л. Что касается меня... Сомнения и переживания самых младших школьников / Г. Л. Бардиер, И. М. Никольская. – СПб. ; Рига : ПЦ „Эксперимент”, 1998. – 197 с.
  11. Бассин Ф. В. Проблема психологической защиты / Ф. В. Бассин, М. К. Бурлакова, В. Н. Волков // Психол. журн. – 1988. – Т. 9. – № 3. –
  С. 78 – 86.
  12. Баудиш В. Сущность коррекционно-воспитательной работы во вспомогательной школе / В. Баудиш // Дефектология. – 1978. – № 3. –
  С. 42 – 54.
  13. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Леонард Берковиц. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 512 с.
  14. Бех І. Життя особистості в духовному діапазоні / Іван Бех // Рід. шк. – 2009. – №11. – С. 7 – 17.
  15. Бгажнокова И. М. Проблемы и перспективы развития коррекционной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью / И. М. Бгажнокова // Дефектология. – 1994. – № 1. – С. 37–41.
  16. Бгажнокова И. М. Проблемы социальной адаптации детей-сирот с нарушениями интеллекта / И. М. Бгажнокова, А. Н. Гамаюнова // Дефектология. – 1997. – № 1. – С. 36 – 39.
  17. Бгажнокова И. М. Особенности понимания и использования общекультурных норм поведения умственно отсталыми подростками / И. М. Бгажнокова, Ф. В. Мусукаева // Дефектология. – 1998. – № 5. –
  С. 46 – 54.
  18. Белкин А. С. Нравственное воспитание учащихся вспомогательной школы / А. С. Белкин. – М. : Просвещение, 177. – 112 с.
  19. Бистрова Ю. О. Особливості конфліктної поведінки розумово відсталих підлітків : дис. … канд. псих. наук : 19.00.08 / Бистрова Юлія Олександрівна. – К., 2006. – 263 с.
  20. Бистрова Ю. Психологічні особливості конфліктної поведінки підлітків з інтелектуальною недостатністю / Юлія Бистрова // Дефектологія. – 2006. – №4. – С. 46 – 50.
  21. Бодров В. А. Когнитивные процессы и психологический стресс / В. А. Бодров // Психол. журн. – 1996. – Т. 17. – № 4. – С. 64 – 74.
  22. Бодров В. А. Проблема преодоления стресса: „Coping stress” и теоретические проблемы к его изучению / В. А. Бодров // Психол. журн. – 2006. – Т.27. – № 1. – С. 122 – 131.
  23. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском воздасте / Л. И. Божович. – СПб. : Питер, 2008. – 400 с. ил.
  24. Бондар В. І. Підготовка учнів допоміжної школи до самостійної трудової діяльності / Віталій Іванович Бондар. – К. : Рад. шк., 1988. – 128 с.
  25. Борис І. Мотиваційна сфера як проблемний чинник поведінки / Ігор Борис // Психологія і суспільство. – 2002. – № 2. – С. 48 – 57.
  26. Бреслав Г. М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: норма и отклонения / Г. М. Бреслав. – М. : Педагогика, 1990. –
  144 с.
  27. Бурлачук Л. Ф. К психологической теории ситуации / Л. Ф. Бурлачук, Н. Б. Михайлова // Психол. журн. – 2002. – Т.23. – № 1. –
  С. 5 – 17.
  28. Буфетов Н. М. Нравственное воспитание во вспомогательной
  школе / Н. М. Буфетов. – Алма-Ата : Мектел, 1988. – 88 с.
  29. Буфетов Н. М. Формирование моральной оценки поступков людей у учащихся вспомогательной школы : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.03 „Коррекционная педагогика” / Н. М. Буфетов. – М., 1983. – 21 с.
  30. Васильева О. С. Конструктивное переживание экстремальной ситуации как фактор развития личности / О. С. Васильева, Л. Р. Правдина // Прикладная психология. – 2002. – № 3. – С. 38 – 53.
  31. Василюк Ф. Е. Психология переживания / Федор Ефимович Василюк. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с.
  32. Васильєв Я. В. Ситуативний підхід у психології та рівнева структура особистості / Я. В. Васильєв // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 2. –
  С. 2 – 10.
  33. Венгер А. Л. Психологическое обследование младших школьников / А. Л. Венгер, Г. А. Цукерман. – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 160 с.
  34. Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений / В. К. Вилюнас. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 143 с.
  35. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека / В. К. Вилюнас. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 288 с.
  36. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / под ред. В. В. Воронковой. – М. : Школа-Пресс, 1994. – 416 с.
  37. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский ; под ред. Т. А. Власовой. – М. : Педагогика, 1983 – . –
  Т. 5. Основы дефектологии. – 1983. – 368 с.
  38. Выготский Л. С. Основы дефектологии / Лев Семенович Выготский. – СПб. : Изд-во „Лань”, 2003. – 656 с.
  39. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.
  40. Гаврилов О. В. Психолого-педагогічні умови формування соціальної поведінки глибоко розумово відсталих дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 19.00.08 „Спеціальна психологія” / О. В. Гаврилов. – К., 1993. – 21 с.
  41. Гальперин П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / П. Я. Гальперин. – М. : Просвещение, 1985. – 45 с.
  42. Генинг Г. Н. Особенности психических состояний младших школьников в учебной деятельности : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогическая психология” / Г. Н. Генинг. – Казань, 1997. – 19 с.
  43. Гиппенрейтер Ю. Б. О природе человеческой воли / Ю. Б. Гиппенрейтер // Психол. журн. – 2005. – Т. 26. – № 3. – С. 15 – 24.
  44. Глубинная психология. Агрессия: психодинамическая теория и феноменологія : монография / Т. С. Яценко, А. В. Глузман, А. Э. Мелоян, Л. Г. Туз ; под ред. Т. С. Яценко. – К. : Вища шк.-ХХІ, 2010. – 271 с.: ил.
  45. Гонеев А. Д. Основы коррекционной педагогики : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева ; под ред. В. А. Сластенина. – 2-е изд. перераб. – М. : Академия, 2002. – 272 с.
  46. Горбенко С. Психологічний зміст вивчення рольової поведінки розумово відсталих підлітків / С. Горбенко // Дефектологія. – 2005. – № 3. – С. 5 – 8.
  47. Грановская Р. М. Защита личности: психологические механизмы / Р. М. Грановская, И. М. Никольская. – СПб. : Знание, 1998. – 352 с.
  48. Григор’єва І. О. Педагогічні умови профілактики та корекції асоціальної поведінки розумово відсталих підлітків / І. О. Григор’єва // Наук. часоп. НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. пр. – 2011. – № 19. – С. 239 – 242.
  49. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – СПб. : Питер, 2001. – 464 с.: ил.
  50. Давыдов В. В. Основные вопросы современной психологии детей младшего школьного возраста / В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, А. К. Маркова // Проблемы общей, возрастной и педагогической
  психологии / под ред. В. В. Давыдова. – М., 1978. – С. 180 – 205.
  51. Данилова Е. Е. Психологический анализ трудных ситуаций и способов овладения ими у детей 9 – 11 лет : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Данилова Елена Евгеньевна. – М., 1990. – 176 с.
  52. Давыдов В. В. Новый подход к пониманию структуры и содержания дятельности / В. В. Давыдов // Вопр. психологии. – 2003. – № 2. – С. 42 – 50.
  53. Дембо Т. Гнев как динамическая проблема / Т.Дембо // К. Левин Динамическая психология: Избранные труды. – М.: Смысл, 2001. –
  С. 534 – 570.
  54. Дефектологічний словник : навч. посіб. / за ред. В. І. Бондаря, В. М. Синьова. – К. : МП „Леся”, 2011. – 528 с.
  55. Додонов Б. И. Классификация эмоций при исследовании эмоциональной направленности личности / Б. И. Додонов // Вопр. психологии. – 1975. – № 6. – С. 21—23.
  56. Донченко Е. А. Личность: конфликт, гармония / Е. А. Донченко, Т. М. Титаренко. – 2-е изд., доп. – К. : Политиздат Украины, 1989. – 175 с.
  57. Дульнев Г. М. Основы трудового обучения во вспомагательной школе / Г. М.Дульнев. – М. : Педагогика, 1969. – 216 с.
  58. Дульнев Г. М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе / Г. М. Дульнев ; под ред. Т. А. Власовой, В. Г. Петровой. – М. : Просвещение, 1981. – 176 с.
  59. Дьяченко К. И. Эмоционально-волевая регуляция учебной деятельности младшего подростка : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогическая психология” / К. И. Дьяченко. – М., 1999. – 19 с.
  60. Єременко І. Г. Наукові основи корекційно-виховної роботи в допоміжній школі : метод. лист / І. Г. Єременко. – К. : Рад. шк., 1970. – 51 с.
  61. Єременко І. Г. Навчання учнів допоміжної школи користуватися знаннями й уміннями / І. Г. Єременко, Г. М. Мерсіянова. – К. : Рад. шк., 1971. – 136 с.
  62. Заремба Г. Ф. Фрустрация в профессиональной деятельности учителя начальной школы и условия ее преодоления : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогическая психология” / Г. Ф. Заремба. – М., 1982. – 21 с.
  63. Зайцев С. В. Ситуация выбора как средство диагностики учебной мотивации и самооценки у младших школьников / С. В. Зайцев // Вопр. психологии. – 2009. – № 5. – 54–63.
  64. Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка : кн. для воспитателя дет. сада / А. И. Захаров. – М. : Просвещение, 1986. – 128 с.
  65. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Блюма Вольфовна Зейгарник. – М. : Изд. Моск. ун-та, 1982. – 128 с.
  66. Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции / В. А. Иванников. – М. : Изд-во МГУ, 1998. – 140 с.
  67. Изард К. Эмоции человека / К. Изард. – М. : Изд-во МГУ, 1980. – 242 с.
  68. Ильин Е. П. Психология воли / Е. П. Ильин. – СПб. : Изд-во „Питер”, 2000. – 288 с.
  69. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – СПб. : Изд-во „Питер”, 2002. – 752 с.
  70. Исаев Д. Н. Психическое недоразвитие у детей / Д. Н. Исаев. – Л. : Изд-во „Медицина”, 1982. – 224 с.
  71. Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков / Д. Н. Исаев. – СПб. : Изд-во „Питер”, 2003. – 366 с.
  72. Калинина Н. В. Некоторые аспекты изучения и молодежи в кризисных ситуациях / Н. В. Калинина, М. И. Лукьянова // Психологическая наука и образование. – 2000. – № 3. – С. 16 – 25.
  73. Кащенко В. П. Педагогическая коррекция: исправление недостатков характера у детей и подростков : кн. для учителя / Всеволод Петрович Кащенко. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1994. – 223 с.
  74. Киршбаум Э. И. Фрустрация / Э. И. Киршбаум, А. И. Еремеева / Психические состояния / сост. и общ. ред. Л. В. Куликова. – СПб. : Изд-во „Питер”, 2000. – С. 388 – 193.
  75. Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 960 с.
  76. Климчук В. Феномени розвитку внутрішньої мотивації / Віталій Климчук // Соц. психологія. – 2008. – № 6. – С. 70 – 76.
  77. Ковалев А. Г. Воспитание чувств / А. Г. Ковалев. – М. : Педагогика, 1971. – 195 с.
  78. Ковалев В. В. Проблема факторов риска в возникновении нарушений психического здоровья в детском возрасте и ее значение ля профилактики / В. В. Ковалев // Психогигиена детей и подростков / под ред. Г. Н. Сердюковой, Г. Гельница. – М., 1985. – С. 66 – 91.
  79. Кожухарь Г. С. Проблема толерантности в межличностном
  общении / Г. С. Кожухарь // Вопр. психологии. – 2006. – № 2. – С. 3 – 12.
  80. Коломинский Я. Л. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция / Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, С. А. Игумнов. – СПб. : Питер, 2004. – 480 с.
  81. Коломинский Н. Л. Развитие личности учащихся вспомогательной школы / Н. Л. Коломинский. – К. : Рад. шк., 1978. – 87 с.
  82. Конончук Н. В. Формирование стиля разрешения жизненных трудностей в условиях неправильного воспитания / Н. В. Конончук // Психол. журн. – 1985. – Т. 6. – № 3. – С. 117 – 122.
  83. Коррекционная роль обучения во вспомогательной школе / под ред. Г. М. Дульнева. – М. : Педагогика, 1974. – 96 с.
  84. Коробко С. Л. Робота психолога з молодшими школярами : метод. посіб. / С. Л. Коробко, О. І. Коробко. – К. : Літера ЛТД, 2006. – 416 с.
  85. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк ; під ред. Л. М. Проколієнко. – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.
  86. Кочубей Б. И. Эмоциональная устойчивость школьника / Борис Иосифович Кочубей, Елена Владимировна Новикова. – М. : Знание, 1988. – 80 с.
  87. Кравець Н. П. Технології комунікативної взаємодії дітей з порушеннями інтелекту / Ніна Павлівна Кравець // Питання догляду за особами з розумовою відсталістю в сучасній дефектології : навч. посіб. / уклад. Л. М. Руденко. – К. : „ДІА”, 2007. – 128 с.
  88. Кузнецова О. В. Типы реакций на фрустрирующие ситуации при разном уровне личностной тревожности / О. В. Кузнецова // Вестн. Костром. гос. ун-та им. Н. А. Некрасова, 2007. – № 2. – С. 114 – 118.
  89. Кузьмина Е. И. Исследование детерминант свободы-несвободы от фрустрации / Е. И. Кузьмина // Вопр. психологии. – 1997. – № 4. – С. 86 – 94.
  90. Кукина Ю. Е. Проявление типологических характеристик фрустрационного реагирования личности в мыслительной деятельности : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Юлия Евгеньевна Кукина. – Барнаул, 2000. – 185 с.
  91. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 464 с.
  92. Кун Д. Основы психологии: Все тайны поведения человека / Деннис Кун. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 864 с.
  93. Лабунская В. А. Социально-психологические репрезентации толерантного-интолерантного меличностного общения / В. А. Лабунская. – Ростов-н/Д., 2002. – 122 с.
  94. Левин К. Поведение и развитие ребенка как функция от ситуации в целом / К. Левин // Динамическая психология : избр. тр. – М. : Смысл, 2001. – С. 372 – 424.
  95. Левитов Н. Д. О психических состояниях человека / Н. Д. Левитов. – М. : Просвещение, 1964. – 126 с.
  96. Левитов Н. Д. Психология характера / Н. Д. Левитов. – Изд.
  3-е испр. и доп. – М. : Просвещение, 1969. – 424 с.
  97. Левитов Н. Д. Фрустрация как один из видов психических состояний / Н. Д. Левитов // Вопр. психологии. – 1967. – № 6. – С. 118 – 129.
  98. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоциии / А. Н. Леонтьев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 38 с.
  99. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. – М. : Изд. АПН РСФСР, 1959. – 584 с.
  100. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1977. – 304 с.
  101. Липа В. А. Социально-педагогические аспекты формирования целей коррекционного обучения умственно отсталых детей в истории олигофренопедагогики / В. А. Липа // Введение в историю олигофренопедагогики / под ред. А. И. Капустина. – Донецк : Лебедь, 1996. – С. 62 – 76.
  102. Липа В. А. Психологические основы педагогической коррекции / В. А. Липа. – Донецк : Лебедь, 2000. – 319 с.
  103. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Борис Федорович Ломов. – М. : Наука, 1999. – 349 с.
  104. Ломов Б. Ф. Об исследовании законов психики / Б. Ф. Ломов // Психол. журн. – 1982. – Т. 3. – № 1. – С. 18 – 31.
  105. Лубовский В. И. Развитие словесной регуляции действий у детей (в норме и патологии) / В. И. Лубовский. – М. : Педагогика, 1978. – 224 с.
  106. Лурия А. Р. Умственно отсталый ребенок / А. Р. Лурия. – М. : Педагогика, 1960. – 152 с.
  107. Лурье Н. Б. Коррекционно-воспитательная работа с умственно отсталыми детьми / Н. Б. Лурье. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1962. – 160 с.
  108. Лурье Н. Б. Воспитание глубоко умственно отсталого ребенка в семье / Н. Б. Лурье. – М. : Педагогика, 1972. – 54 с.
  109. Лусканова Н. Г. Методы исследования детей с трудностями в обучении : метод. рек. / Наталия Георгиевна Лусканова. – М. : Фолиум, 1993. – 31 с.
  110. Макаревич О. Підготовка особистості до поведінки у складних ситуаціях / Олександр Макаревич // Соціальна психологія. – 2005. – № 6. – С. 158 – 165.
  111. Максименко С. Д. Психология формирования трудовых умений школьников / С. Д. Максименко, В. И. Бондарь, И. Д. Бех. – К. : Рад. шк., 1980. – 110 с.
  112. Маллаев Д. М. Психология общения и поведения умственно отсталого школьника / Д. М. Маллаев, П. О. Омарова, О. А. Бажукова. – СПб. : Речь, 2009. – 160 с.
  113. Мамайчук І. І. Діти з розладами поведінки: психологічна допомога / Ірина Мамайчук, Марина Смирнова. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2012. – 120 с.
  114. Мамайчук И. И. Психокорреционные технологии для детей с проблемами в развитии / И. И. Мамайчук. – СПб. : Речь, 2004. – 400 с.
  115. Мартиненко О. А. Корекція дезадаптованої поведінки молодших школярів / О. А. Мартиненко. – Х. : Вид-во „Ранок”, 2011. – 176 с.
  116. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии: ранняя диагностика и коррекция / Е. М. Мастюкова. – М. : Просвещение, 1992. – 95 с.
  117. Матвєєва М. Шляхи корекції недостатності вольової саморегуляції в учнів допоміжної школи / Марія Матвєєва // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С. 20 – 23.
  118. Матюхина М. В. Мотивация учения младших школьников / М. В. Матюхина. – М. : Педагогика, 1984. – 144 с.
  119. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А. М. Матюшкин. – М. : Педагогика, 1972. – 208 с.
  120. Махнач А. В. Зависимость динамики эмоциональной напряженности от индивидуальных свойств личности / А. В. Махнач, Ю. В. Бушов // Вопр. психологии. – 1988. – № 6. – С. 130 – 134.
  121. Машин В. А. О двух уровнях регуляции поведения человека / В. А. Машин // Вопр. психологии. – 1994. – № 3. – С. 144 – 149.
  122. Мерлин В. С. Лекции по психологии мотивов человека / В. С. Мерлин. – Пермь: Изд-во Перм. гос. пед. ин-та, 1972. – 272 с.
  123. Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В. С. Мерлин. – М. : Педагогика, 1986. – 256 с.
  124. Метиева Л. А. Формирование саморегуляции у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью в процессе учебной деятельности / Л. А. Метиева // Специальная психология: исследования и практика. – 2002. – № 4. – С. 55 – 61.
  125. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / В. В. Москаленко. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 624 с.
  126. Мухина В. С. Возрастная психология / В. С. Мухина. – 4-е изд. доп. и перераб. – М. : Просвещение, 2004. – 456 с.
  127. Мухина В. С. Детская психология / В. С. Мухина. – М. : Просвещение, 1985. – 272 с.
  128. Мясищев В. Н. Личность и неврозы / В. Н. Мясищев. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1960. – 428 с.
  129. Мясищев В. Н. Психические состояния и отношения человека / В. Н. Мясищев // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. – 1996. – № 1. – С. 8 – 14.
  130. Намазбаева Ж. И. Некоторые особенности личности учащихся вспомогательной школы / Ж. И. Намазбаева. – Алма-Ата : Изд-во Казах. пед. ин-та, 1985. –71 с.
  131. Наенко Н. И. Психическая напряженность / Н. И. Наенко. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 112 с.
  132. Нартова-Бочавер С. К. „Copyng behavior” в системе понятий психологии / С. К. Нартова-Бочавер // Психол. журн. – 1997. – Т. 18. – № 5. – С. 20 – 30.
  133. Неймарк М. С. Психологический анализ эмоциональных реакций школьников на трудности в работе / М. С. Неймарк // Вопросы психологии личности школьника / за ред. Л. И. Божович, Л. В. Благонадежиной. – М. : Изд-во академии педагогических наук РСФСР, 1961. – С. 277 – 332.
  134. Немов Р. С. Психология : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений : в 3 кн. – 3-е изд. / Роберт Семенович Немов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 – . –
  Кн. 2: Психология образования. 1999. – 608 с.
  135. Нікітін Б. П. Сходинки творчості або Розвиваючі ігри / Борис Павлович Нікітін. – К. : Рад. шк., 1991. – 160 с.
  136. Никольская И. М. Психологическая защита у детей / И. М. Никольская, Р. М. Грановская. – СПб. : „Речь”, 2004. – 190 с.
  137. Овчарова Р. В. Технологии практического психолога образования : учеб. пособие для студентов вузов и практ. работников / Раиса Викторовна Овчарова. – М. : ТЦ Сфера, 2000. – 448 с.
  138. Основи соціальної психології : навч. посіб. / О. А. Донченко, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко, Н. В. Хазратова та ін. ; за ред. М. М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008. – 495 с.
  139. Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы / под ред. Ж. И. Шиф. – М. : Просвещение, 1965. – 344 с.
  140. Палій А. А. Диференціальна психологія: навчальний посібник / Анатолій Андрійович Палій. – К. : Академвидав, 2010. – 432 с.
  141. Певзнер М. С. Дети-олигофрены: Изучение детей-олигофренов в процессе их обучения и воспитания / Мария Семеновна Певзнер. – М. : Изд-во АПН РСФСР,1959. – 489 с.
  142. ПевзнерМ. С. Динамика развития детей-олигофренов / М. С. Певзнер, В. И. Лубовский. – М. : АПН РРСФР, 1963. – 224 с.
  143. Пеньковська Н. М. Здатність молодших школярів регулювати власну поведінку як складова рефлексивної самосвідомості / Н. М. Пеньковська // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 8. –
  С. 51 – 56.
  144. Пеньковська Н. М. Розвиток здатності до самоаналізу у процесі особистісного становлення молодшого школяра / Наталія Пеньковська // Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 113 – 121.
  145. Петрова В. Г. Психологія розумово відсталого школяра / В. Г. Петрова, І. В. Белякова // Спеціальна психологія : тексти. – Ч. ІІ / за ред. М. П. Матвєєвої, С. П. Миронової. – Кам’янець-Подільський, 2001. –
  С. 75 – 85.
  146. Петрова В. Г. Практическая и умственная деятельность детей-олигофренов / В. Г. Петрова. – М. : Просвещение, 1968. – 160 с.
  147. Пинский Б. И. Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной школы / Б. И. Пинский. – М. : Просвещение, 1969. –152 с.
  148. Пинский Б. И. Психологические особенности деятельности умственно отсталых школьников / Б. И. Пинский. – М. : Просвещение, 1962. – 173 с.
  149. Платонов К. К. Психология : учеб. пособие / К. К. Платонов, Г. Г. Голубев. – М. : Высш. шк., 1977. – 247 с.
  150. Плотникова Н. В. Фрустрации младших школьников в учебных ситуациях и способы их преодоления : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. псих. наук : спец. 19.00.07 „Педагогическая психология” / Н. В. Плотникова. – Волгоград, 2006. – 22 с.
  151. Подласый И. П. Курс лекций по коррекционной педагогике : учеб. для студентов пед. училищ и колледжей, обучающихся по группе сециальностей 0300 „Образование” / И. П. Подласый. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 350 с.
  152. Поляков А. М. Особенности целеобразования у подростков с интеллектуальной недостаточностью / А. М. Поляков // Вопр. психологии. – 2009. – № 6. – С. 23 – 33.
  153. Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и других / сост. Р. Римская, С. Римский. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2001. – 376 с.
  154. Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика / А. М. Прихожан. – М. ; Воронеж : Изд-во НПО „МОДЭК”, 2000. – 304 с.
  155. Прихожан А. М. Психокоррекционная работа с тревожными детьми / А. М. Прихожан // Активные методы в работе школьного психолога : сб. науч. тр. / под ред. И. В. Дубровиной. – М. : АПН СССР, 1990. – 32—56 с.
  156. Пріданнікова О. Заходи щодо поліпшення поведінки розумово відсталих дітей / Ольга Пріданнікова. – Дефектологія. – 2005. – № 4. –
  С. 24 – 26.
  157. Проблеми розвитку та корекція емоційної сфери молодшого школяра / упоряд. О. А. Атемасова. – Х. : Вид-во „Ранок”, 2010. – 176 с.
  158. Проскурняк О. І. Соціально-психологічна адаптація учнів молодших класів допоміжної школи-інтернату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.08 „Спеціальна психологія” / О. І. Проскурняк. – К., 2004. – 18 с.
  159. Прохоров А. О. Психология неравновесных состояний / А. О. Прохоров. – М. : Изд-во ин-та психологии РАН, 1998. – 150 с.
  160. Психология развивающейся личности / под ред. А. В. Петровского. – М. : Педагогика, 1987. – 240 с.
  161. Психологические проблемы коррекционной работы во вспомогательной школе / под ред. Ж. И. Шиф, В. Г. Петровой, Т. Н. Головиной. – М. : Педагогика, 1980. – 176 с.
  162. Психология экстремальных ситуаций : хрестоматия / сост. А. Е. Тарас, К. В. Сельченок. – М. : АСТ, 2000. – 480 с.
  163. Реан А. А. Практическая психодиагностика личности / А. А. Реан – СПб. : Изд-во Питер, 2001. – 158 с.
  164. Реан А. А. Факторы стрессоустойчивости учителей / А. А. Реан, А. А. Барасов // Вопр. психологии. – 1997. – № 1. – С. 45 – 50.
  165. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций / Ян Рейковський. – М. : Прогресс, 1979. – 392 с.
  166. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога : учеб. пособие : в 2 кн. / Евгений Иванович Рогов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гуанит. изд. центр ВЛАДОС, 1998 – . –
  Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. – 1998. – 384 с.
  167. Рогов Е. И. Эмоции и воля / Евгений Иванович Рогов. – М. : Гуанит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 240 с.
  168. Розов В. Адаптивні здібності людини в умовах травматичного стресу / Віталій Розов // Соц. психологія. – 2006. – № 3. – С. 108 – 117.
  169. Романенко О. В. Особливості формування Я-образу у школярів з церебральним паралічем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.08 „Спеціальна психологія” / О. В. Романенко. – К., 2003. – 21 с.
  170. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер Ком, 1988. – 688 с.
  171. Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого школьника : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Самуил Яковлевич Рубинштейн. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 192 с.
  172. Руденко Л. І. Теорії агресивної поведінки / Л. М. Руденко // Наук. часоп. НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. пр. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – № 19. – С. 152 – 155.
  173. Саблина Л. С. Организация воспитательной работы с умственно отсталыми осужденными в ВТК / Л. С.Саблина, В. Н. Синев. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1989. – 51 с.
  174. Савицька Г. І. Формування морально-етичних норм поведінки в учнів допоміжних шкіл у процесі соціально-побутового орієнтування : дис.. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Савицька Галина Іванівна. – К., 2007. – 229 с.
  175. Сак Т. Особливості реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі спеціальної школи / Тамара Сак // Наук.-практ. журн. „Корекційна педагогіка. Вісник Української асоціації корекційних педагогів”. – 2008. – № 2. – С. 6 – 8.
  176. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Питер, 1996. – 349 с.
  177. Синев В. Н. Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса вспомогательной школы / В. Н. Синев // Введение в историю олигофренопедагогики / под ред. А. И. Капустина. – Донецк : Лебедь, 1966. – С. 10 – 20.
  178. Синьов В. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні / Віктор Синьов, Андрій Шевцов // Дефектологія. – 2004. – № 2. – С. 6 – 10.
  179. Синьов В. М. Психолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії / В. М. Синьов. – К. : „МП Леся”, 2010. – 779 с.
  180. Синьов В. М. Психологія розумово відсталої дитини : підручник / В. М. Синьов, М. П. Матвєєва, О. П. Хохліна. – К. : Знання, 2008. – 359 с.
  181. Сичова С. Тренінгова програма з корекції агресивності й тривожності / Світлана Сичова // Дефектолог. – 2009. – №12 (36). – С. 28 – 38.
  182. Славина Л. С. Дети с аффективным поведением / Л. С. Славина. – М. : Просвещение, 1966. – 150 с.
  183. Славина Л. С. Индивидуальный подход к неуспевающим и недисциплинированным ученикам / Л. С. Славина. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1958. – 215 с.
  184. Смирнова А. Н. Коррекционно-воспитательная работа учителя вспомогательной школы / А. Н. Смирнова. – М. : Просвещение, 1982. – 104 с.
  185. Смирнова Є. Агресивні діти / Є. Смирнова. // Дошк. виховання. – 2003. – № 4. – С.62—67.
  186. Сосновникова Ю. Е. Возрастной аспект психических состояний / Ю. Е. Сосновникова // Вопр. психологии. – 1972. – № 2. – С. 141 – 144.
  187. Сосновникова Ю. Е. Психические состояния человека, их классификация и диагностика / Ю. Е. Сосновникова. – Горький : Изд-во Горьков. ин-та, 1975. – 118 с.
  188. Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду : монограіфя / за ред. Н. В. Чепелєвої. – К. : Пед. думка, 2008. – 256 с.
  189. Стадненко Н. М. Нариси з психології розумово відсталої дитини / Н. М. Стадненко. – К. : Рад. шк., 1967. – 114 с.
  190. Тарабрина Н. В. Экспериментально-психологическое и биохимическое исследование состояний фрустрации и эмоционального стресса при неврозах : дис. … канд. психол. Наук : 19.00.04 / Н. В. Тарабрина. – Л., 1973. – 129 с.
  191. Тищенко Ю. В. Особенности реагирования на фрустрацию детей 5 – 8 лет из воцерковленных православных и невоцерковленных семей / Ю. В. Тищенко // Вопр. психологии. – 2001. – № 6. – С. 27 – 35.
  192. Трудовое обучение во вспомогательной школе / под ред. В. И. Бондаря. – К. : Рад. шк., 1981. – 96 с.
  193. Тышкова М. Исследование устойчивости личности детей и подростков в трудных ситуациях / М. Тишкова // Вопр. психологии. – 1987. – №1. – С. 27 – 33.
  194. Ужченко І. Ю. Особливості формування наочно-образного мислення молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами конструкторської діяльності : дис. … канд. психол. наук : 19.00.08 / Ужченко Ірина Юріївна. – К., 2008. – 255 с.
  195. Умственное развитие учащихся вспомогательной школы / под ред. Ж. И. Шиф. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 184 с.
  196. Филиппов А. В. Ситуация как элемент психологического тезауруса / А. В. Филиппов, С. В. Ковалев // Психол. журн. – 1986. – Т. 7. – № 1. – С. 14 – 17.
  197. Фрейеров О. Е. Клиника олигофрений, осложненных психопатическими особенностями личности, в практике судебной и трудовой экспертизы / О. Е. Фрейеров // Проблемы олигофрении. – М., 1970. –
  С. 38 – 46.
  198. Фомічова Л. І. Проектування навчання як засіб інтелектуального розвитку дошкільників з вадами слуху: операціонально-знаковий підхід : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.08 / Фомічова Людмила Іванівна. – К., 1997. – 509 с.
  199. Фролова О. В. Психологические особенности тревожности в фрустрационных ситуациях и их ппсихологическая коррекция у детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста : дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Фролова Ольга Викторовна. – Екатеринбург, 2001. – 193 с.
  200. Фрустрация: понятие и диагностика : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 020400 „Психология” / сост Л. И. Дементий. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2004. - 68 с.
  201. Креч Д. Фрустрация, конфликт, защита / Д. Креч, Р. Кратчфилд, Н. Ливсон // Вопр. психологии. – 1991. – № 6. – С. 69 – 82.
  202. Фурманов И. А. Психология детей с нарушениями поведения: пособие для психологов и педагогов / И. А. Фурманов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 351 с.
  203. Ханзерук Л. О. До проблеми удосконалення корекційно-виховної роботи з розумово відсталими учнями / Л. О. Ханзерук, С. В. Іванченко // Наук. часоп. НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. пр. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – № 19. – С. 196 – 199.
  204. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность : в 2 т. / Х. Хекхаузен. – М. : Педагогика, 1986– . –
  Т. 1. – 1986. – 408 с.
  205. Хохліна О. П. Л. С. Виготський про розвиток розумово відсталих дітей / О. П. Хохліна // Спеціальна психологія: тексти. Ч. ІІ / за ред. М. П. Матвєєвої, С. П. Миронової. – Кам’янець-Подільський, 2001. –
  С. 99 – 101.
  206. Хохліна О. П. Педагогічні та розвивальні ефекти освіти / Олена Петрівна Хохліна // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. –2001. – № 13(93). – С. 204 – 210.
  207. Хрестоматия по психологи : учеб. пособие для студентов пед.
  ин-тов / сост. В. В. Мироненко ; под ред. А. В. Петровского. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Просвещение, 1987. – 447 с.
  208. Цукерман Г. А. Виды общения в обучении / Г. А. Цукерман. –
  Томск : Пеленг, 1993. – 268 с.
  209. Чепелєва Н. В. Розуміння та інтерпретація особистісного досвіду в контексті психологічної герменевтики / Н.В. Чепєлєва // Актуальні проблеми сучасної української психології : наук. зап. Ін-ту психології
  ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. акад. С. Д. Максименка. – К. : Нора-Друк, 2003. – Вип. 23. – С. 15 – 24.
  210. Чепелєва Н. В. Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду: монографія / Н. В. Чепелєва, Т. М. Титаренко, М. Л. Смульсон ін. ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка / Наталія Василівна Чепелєва (ред.). – К. : Пед. думка, 2008. – 255 с.
  211. Чернобровкін В. М. Психологія прийняття педагогічних рішень : монографія / Володимир Миколайович Чернобровкін. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины