ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ : ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИЗЪЯНАМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ УЧЕБЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИЗЪЯНАМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ УЧЕБЫ
 • Кол-во страниц:
 • 180
 • ВУЗ:
 • КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису


  ГРЕЧКО ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА

  УДК: 159.922.762: 372.4 (043.3)


  ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

  19.00.08 спеціальна психологія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук

  Науковий керівник
  МАТВЄЄВА Марія Петрівна,
  кандидат психологічних наук, доцент


  Кам’янець-Подільський 2008  ЗМІСТ
  ВСТУП....................................................................................................4
  Розділ 1 ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
  1.1 . Проблема інтегрування молодших школярів з вадами психофізичного розвитку в загальноосвітній простір..................................................................................11
  1.2 . Психологічний супровід як складова комплексної психолого-медико-педагогічної підтримки інтегрованих дітей......................................................................................28
  1.3 . Психологічні особливості дітей з різними видами дизонтогенезу, які перебувають у масовій школі............50
  Висновки до першого розділу...........................................72

  Розділ 2 ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ДИЗОНТОГЕНЕЗУ ЯК ОСНОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
  2.1. Вивчення ставлення вчителів до учнів з вадами психофізичного розвитку....................................................77
  2.2. Вивчення індивідуальних психологічних особливостей дітей з психофізичними вадами.........................................81
  2.3. Аналіз результатів вивчення індивідуальних психологічних особливостей дітей з психофізичними вадами......................................................................................98
  Висновки до другого розділу................................................129

  Розділ 3 ОПТИМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
  3.1. Модель психологічного супроводу...............................132
  3.2. Формування готовності учасників навчально-виховного процесу масової школи до інтегрування дітей з психофізичними вадами........................................................153
  3.3. Результати психокорекційного впливу..........................162
  Висновки до третього розділу................................................174

  ВИСНОВКИ.......................................................................................177
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................181
  ДОДАТКИ...........................................................................................202

  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Сучасна національна освітня парадигма вибудовується на засадах дитиноцентризму та гуманізації. Посилення уваги до індивідуального розвитку особистості, визнання гуманістичних засад освіти як найбільш відповідних принципам правової держави, є однією з передумов повноцінного залучення дітей з вадами психофізичного розвитку у систему суспільних відносин. Винятково важливого значення при цьому набуває навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в інтегрованому середовищі. Інтегроване навчання, яке нині широко впроваджується в Україні, має переважно стихійний характер і потребує розроблення науково-теоретичних засад його складових, зокрема психолого-педагогічного супроводу, який є визначальною умовою успішності інтеграційних процесів. Зарубіжні та вітчизняні вчені, які досліджували проблеми інтеграції та соціалізації осіб з порушеннями психофізичного розвитку у суспільство (В.І.Бондар, В.В.Засенко, А.А.Колупаєва, І.І.Мамайчук, М.М.Малофєєв, В.М.Синьов, В.В.Тарасун, О.П.Хохліна, Л.М.Шипіцина, Н.Д.Шматко та ін.) [16; 17; 50; 73; 75; 88; 90; 91; 92; 158; 180; 182; 192; 203; 205; 206] підкреслюють значущість психолого-педагогічного супроводу та вчасного надання корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з вадами в умовах інтегрованого навчання.
  Втім, складна структура дефекту, наявність вторинних та третинних відхилень зумовлюють психологічну неготовність дітей з психофізичними вадами до навчання разом зі своїми однолітками, драматизують, а часом і спотворюють процес формування особистості. Переживання комплексу неповноцінності, притаманне більшості учнів з вадами у психофізичному розвитку, з одного боку, та упереджене ставлення щодо них соціального оточення з іншого, стають на заваді повноцінній взаємодії з однолітками та педагогами, що в свою чергу негативно позначається як на мотивації навчальної діяльності, так і на розвитку особистості загалом. Тому питання психологічного та соціально-психологічного супроводу при організації інтегрованого навчання є одним з першочергових.
  Актуальність проблеми інтеграції підтверджується й сучасною державною освітньою політикою. Зокрема, в проекті «Закону про спеціальну освіту» зазначається, що слід створити відповідні умови для спільного навчання осіб з обмеженими можливостями здоров’я та здоровими людьми [49]. На виконання завдань інтеграції спрямовано також проект «Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах», у якому зазначається, що «інтегроване навчання базується на тому, що всі діти мають право на самоствердження в суспільстві, а кожна дитина гідна поваги внаслідок її унікальності» [124].
  Інтегроване навчання дітей з психофізичними вадами не може здійснюватися стихійно, шляхом простого зарахування таких учнів до масових шкіл. Усі дослідники проблеми інтеграції схиляються до думки, що навчання дітей з психофізичними вадами в умовах масової школи має бути організоване таким чином, щоб, попри обмеження і труднощі, такі учні могли здобувати знання, одержувати освітні послуги нарівні з дітьми з нормальним психофізичним розвитком. Проте, потрапляючи до школи, діти з вадами у психофізичному розвитку стикаються не лише з труднощами опанування знань, а й з проблемами психологічного й соціально-психологічного характеру
  У спеціальній педагогічній та психологічній науці є праці, присвячені проблемам навчання, виховання та розвитку дітей з психофізичними вадами в умовах масової школи (М.М.Безруких, О.Д.Гонєєв, С.П.Єфімова, Т.Д.Ілляшенко, Г.Ф.Кумаріна, Н.І.Ліфінцева, В.Г.Петрова, Н.М.Стадненко, В.В.Тарасун, Н.В.Ялпаєва та ін.) [11; 33; 60; 61; 79; 120; 181]; розробці поняття соціальної та педагогічної інтеграції, виділенню її форм, аналізу її переваг та недоліків, побудові різноманітних педагогічних моделей інтегрованого навчання дітей з різними типами дизонтогенезу (В.І.Бондар, В.В.Засенко, А.А.Колупаєва, І.І.Мамайчук, В.В.Назарина, Т.В.Сак, В.М.Синьов, В.В.Тарасун, О.П.Хохліна, О.Чубарук, С.Г.Шевченко, Л.М.Шипіцина, Н.Д.Шматко та ін.) [16; 17; 50; 73; 75; 90; 102; 149; 158; 180; 192; 198; 201; 203; 206]. Фундаментальне дослідження теоретико-методологічних основ інтегрування школярів з вадами психофізичного розвитку у загальноосвітній простір проведене А.А.Колупаєвою [73; 74; 75]. Дослідник визначає психолого-педагогічний супровід як першочергову організаційно-змістову умову інтегрованого навчання.
  Разом з тим спеціальні дослідження щодо психологічного супроводу навчання учнів з психофізичними вадами в загальноосвітньому просторі майже не проводилися. Системного розгляду психологічної підтримки навчання дитини з психофізичними вадами в умовах масової школи не здійснювалось.
  Вищезазначене зумовило актуальність проведеного дослідження та вибір його теми: Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане згідно з науково-тематичним планом кафедри дефектології факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського державного університету й відповідає комплексній темі кафедри дефектології Вдосконалення змісту роботи у спеціальних закладах”. Тема дисертаційного дослідження затверджена рішенням бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні від 21.09.2004 р., протокол №.7.
  Об’єкт дослідження соціальна ситуація розвитку молодших школярів з психофізичними вадами в умовах інтегрованого навчання.
  Предмет дослідження психологічний супровід навчання молодших школярів з психофізичними вадами в умовах інтегрованого навчання.
  Мета визначити напрямки, специфіку змісту й методів психологічного супроводу дітей, що мають вади психофізичного розвитку, в умовах інтегрованого навчання.
  Гіпотеза дослідження: ґрунтується на основних закономірностях аномального розвитку, зокрема на положенні про те, що відхилення у розвитку слід розглядати не з позицій хвороби, а з позицій здоров’я і збережених можливостей. Припускаємо, що:
  - організація психологічного супроводу дітей з психофізичними вадами в умовах інтегрованого навчання забезпечує підвищення їхньої соціальної адаптації та оптимізації розвитку;
  - в учнів з різним типом дизонтогенезу в масовій школі поряд зі специфічними виникають і однакові проблеми в навчанні, спілкуванні та психічному розвитку. Наявність спільних проблем шкільної адаптації учнів з різними типами дизонтогенезу робить можливим їх об’єднання в групи для реалізації психологічного супроводу.
  Завдання дослідження:
  1. Теоретичний аналіз проблеми психологічного супроводу в умовах інтегрованого навчання дітей з вадами психофізичного розвитку.
  2. Вивчення особливостей соціальної ситуації розвитку дітей з психофізичними вадами.
  3. Визначення напрямів та шляхів оптимізації навчання дітей з психофізичними вадами.
  4. Розробка та апробація моделі психологічного супроводу дітей з психофізичними вадами в умовах інтегрованого середовища.
  Теоретико-методологічною основою дослідження є: культурно-історична теорія розвитку вищих психічних функцій і положення щодо єдності закономірностей розвитку дітей з нормальним та порушеним онтогенезом (Л.С.Виготський); концепція впливу на розвиток особистості діяльності та соціального середовища (Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн); теорія корекції і компенсації дефекту (Л.С.Виготський); теорія поетапного формування розумових дій (П.Я.Гальперін); концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в Україні на найближчі роки та перспективу.
  Методи дослідження: теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми дослідження; констатуючий експеримент, який містив: вивчення й аналіз шкільної документації, спостереження, анкетування, тестові методи психодіагностики; формувальний експеримент з використанням психокорекційних методик, тренінгу. Для опрацювання результатів дослідження було використано комп’ютерну програму SPSS 10.0 for Windows визначення достовірності змін за критерієм t-Стьюдента для залежних вибірок.
  Наукова новизна дослідження. Вперше здійснено системне дослідження психологічного супроводу навчання дітей в умовах інтегрованого середовища; теоретично обґрунтовано необхідність і можливість організації психокорекційного впливу на дітей з різними типами дизонтогенезу. Розроблено відповідну модель психологічного супроводу, спрямовану на оптимізацію соціальної ситуації розвитку дітей з психофізичними вадами в умовах інтегрованого навчання. Уточнено й конкретизовано своєрідність соціальної ситуації розвитку молодших школярів із психофізичними вадами в умовах масової школи.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні та апробації програми психологічного вивчення дітей з психофізичними вадами в масовій школі, яка може бути використана при діагностиці та визначенні індивідуально-психологічних особливостей інтегрованих учнів; впровадженні моделі психологічного супроводу навчання дітей з психофізичними вадами, яка може бути застосована в процесі організації психологічного супроводу в умовах інтегрованого середовища. Визначені особливості соціальної ситуації розвитку молодших школярів з психофізичними вадами можуть враховуватися під час надання їм комплексної психолого-медико-педагогічної допомоги. Матеріали дослідження можуть бути використані в системі підготовки та перепідготовки практичних психологів, педагогів, співробітників соціальних служб.
  Особистий внесок здобувача полягає у визначенні напрямів поетапного психологічного супроводу дітей з психофізичними вадами в умовах інтегрованого навчання, розробці змісту й методів корекційної роботи психолога з цими дітьми.
  Особистий внесок дисертанта в розробку наукової проблеми визначається повністю самостійним її опрацюванням. Ідеї співавтора опублікованої праці не використовувались.
  Апробація результатів дослідження. Результати дослідження висвітлювались на Міжнародних науково-практичних конференціях: Теорія і практика навчання і виховання дітей з обмеженими фізичними і психічними можливостями: інноваційний підхід” (Полтава, 2004), Сучасні підходи до організації роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку” (Кам’янець-Подільський, 2006), «Актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології» (Кам’янець-Подільський, 2007); Всеукраїнських науково практичних конференціях: Педагогічне Поділля” (Кам’янець-Подільський, 2004); «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології» (Херсон, 2005), «Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти» (Суми, 2006), Церква, сім’я і школа у розв’язанні проблем виховання під­ростаючого покоління” (Кам’янець-Подільський, 2007); звітних наукових конференціях викладачів та аспірантів К-ПДУ за підсумками НДР (Кам’янець-Подільський, 2004-2007). Результати дослідження доповідались на засіданнях кафедри дефектології, методичних семінарах викладачів Кам’янець-Подільського державного університету (2004-2008).
  Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на базі Вінницьких загальноосвітніх шкіл I-III ступенів № 15, № 29; Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10; Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів № 2. Дослідженням були охоплені учні вісімнадцяти початкових класів (2, 3, 4 класи), всього 547 дітей. Окрім цього, в дослідженні брали участь 234 вчителі початкових класів Вінницької, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернівецької областей, батьки дітей.
  Публікації. Результати та основний зміст дослідження висвітлено в 10 публікаціях, з них: 8 статей у наукових журналах та збірниках наукових конференцій, в тому числі 6 у фахових виданнях (5 - одноосібно); 2 тези конференції.

  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку основної використаної літератури (209 джерел). Зміст дисертації викладено на 180 сторінках. У роботі вміщено 21 таблицю, 1 рисунок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Теоретичне та експериментальне вивчення проблеми організації психологічного супроводу молодших школярів з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання дозволяє зробити наступні висновки:
  1. Соціальна ситуація розвитку дітей молодшого шкільного віку з психофізичними вадами виявляється деформованою. Виразність та якість цієї деформації залежить, з одного боку, від структури дефекту, а з іншого від особливостей організації соціального середовища, побудови взаємин у родині, з педагогами та однолітками, від умов навчання дитини.
  2. Для забезпечення оптимального психічного розвитку, соціально-психологічного комфорту в інтегрованому середовищі навчання дітей з психофізичними вадами потребує психологічного супроводу. Психологічний супровід є невід’ємною складовою комплексної психолого-медико-педагогічної підтримки і передбачає врахування особливостей психічного розвитку при організації психокорекційного й психопрофілактичного впливу, з метою успішної адаптації у відповідному соціальному середовищі дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Психологічний супровід навчання дитини з психофізичними вадами в умовах інтегрованого навчання передбачає не лише сприяння психічному розвитку, а й роботу з найближчим соціальним оточенням, спрямовану на формування в учасників педагогічного процесу позитивних установок щодо взаємодії з такою дитиною.
  3. Аналіз результатів констатувального дослідження дозволив виділити спільні психологічні особливості учнів з психофізичними вадами, які зумовлюють шкільну дезадаптацію:
  недостатність інтелектуального розвитку у поєднанні з парціальним порушенням окремих пізнавальних функцій, що проявлялось у труднощах виконання завдань, які вимагали довільності психічних процесів, встановлення причиново-наслідкових зв’язків, узагальнень, самостійності, гнучкості мислення, швидкої виснажливості;
  низький соціальний статус;
  високий рівень тривожності;
  низький рівень довільності як у розумовій діяльності, так і в поведінці;
  неадекватність самооцінки;
  незрілість мотиваційної сфери;
  переживання комплексу неповноцінності; наявність внутрішніх конфліктних переживань; фрустрація потреб; схильність до використання неадекватних механізмів психологічного захисту.
  4. Ефективність психологічного супроводу навчання молодших школярів з психофізичними вадами в умовах інтегрованого навчання забезпечується, передусім, комплексною диференціальною діагностикою. Диференціальна діагностика дитини з психофізичними вадами має бути спрямована на виявлення особливостей її пізнавальної діяльності, своєрідності емоційно-вольової та мотиваційно-потребової сфер, на визначення її соціального статусу, взаємин у родині та шкільному колективі.
  5. Одержані результати експериментального дослідження засвідчують, що психологічний супровід навчання молодших школярів з вадами психофізичного розвитку має здійснюватись за чітко окресленими напрямами. Це, перш за все: надання дитині в процесі навчання психокорекційної та психопрофілактичної допомоги за індивідуальною програмою, складеною на основі всебічного діагностичного обстеження; пояснення педагогам і батькам специфіки психічного розвитку дитини з тим чи іншим видом дизонтогенезу; психологічне консультування батьків; забезпечення сприятливого психологічного клімату в інтегрованому класі.
  6. Теоретико-узагальнюючий аналіз проблеми та одержані результати констатувального експерименту дозволили розробити та апробувати модель психологічного супроводу, яка проводилася в процесі інтегрованого навчання і базувалася на визначенні та врахуванні особливостей, властивих учням з психофізичними вадами, інтегрованими у масові школи: спільних для всіх учнів; типових для певного діагнозу; своєрідних для кожної дитини.
  7. Розроблена модель передбачала проведення психологічної корекції за чітко визначеними напрямами:
  - Корекція пізнавальної сфери усунення або зменшення виразності недостатності інтелектуального розвитку та парціальних порушень окремих пізнавальних функцій на основі розвитку усвідомленості й довільності психічних функцій;
  - Корекція емоційно-вольової сфери за рахунок створення умов для регулювання негативних емоційних переживань, диференціації і усвідомлення емоційних станів; формування навичок довільної регуляції поведінкою; подолання комплексу неповноцінності, внутрішніх конфліктних переживань;
  - Формування позитивної «Я-концепції» на основі розвитку самопізнання, самоприйняття, саморегуляції; формування адекватної самооцінки; формування адекватних механізмів психологічного захисту.
  8. В процесі дослідження доведено, що з метою перенесення досягнень психологічного впливу в діяльність та поведінку дитини, корекційна робота повинна узгоджуватися з навчально-виховною. Узгодження передбачає використання програмового навчального матеріалу під час корекційних занять, на етапі закріплення сформованих розумових дій та операцій та тісну взаємодію з учителем, який створює у класі атмосферу підтримки і стимуляції тих психологічних новоутворень, що були сформовані у дитини психологом.
  9. Результати дослідження засвідчили, що успішність впровадження описаної моделі психологічного супроводу учнів з психофізичними вадами значною мірою залежить від організації відповідного соціального середовища. З цією метою психологу необхідно проводити з педагогами й учнями інтегрованого класу спеціальні тренінги, спрямовані на формування позитивних установок щодо взаємин з дітьми, які мають вади розвитку.
  10. Ефективність розробленої програми психокорекційного впливу доведена шляхом порівняння динаміки змін у пізнавальній та емоційно-вольовій сферах учнів з психофізичними вадами контрольної та експериментальної груп. На відміну від контрольної, у дітей експериментальної групи після реалізації психокорекційної програми відзначені статистично достовірні показники оптимізації психічного розвитку та соціальної адаптованості. Зокрема, зафіксовано підвищення рівня інтелектуального розвитку, покращення взаємин з однокласниками, усунення проблем емоційного характеру.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми психологічного супроводу навчання учнів з психофізичними вадами в умовах інтегрованого середовища. Перспективи вбачаються в розробці змісту й методів підтримки поступального розвитку учнів з психофізичними вадами в підлітковому віці та профілактики можливих його ускладнень; дослідженні особливостей організації психологічного супроводу навчання дітей з психофізичними вадами залежно від типу дизонтогенезу.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию / Г.С. Абрамова— Екатеринбург: Деловая книга”, 1995. — 224 с.
  2. Агиянц Е.В. О психологических предпосылках ранней профилактики неуспеваемости // Формирование и диагностика учебной деятельности школьников: Межвуз. сб. науч. трудов Волгоград: ВГПИ, 1990. С. 8 17.
  3. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья / Л.И.Акатов М.: ВЛАДОС, 2003. 368 с.
  4. Акимова М.К. Психологическая коррекция умственного развития школьников / М.К.Акимова, В.Д.Козлова М.: Академия, 2000. 160 с.
  5. Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе: Методические материалы в помощь психологам и педагогам / Е.А. Алябьева М.: ТЦ Сфера, 2003. 88 с.
  6. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: [Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. завед.] / Е.А. Медведева, И.Ю.Левченко, Л.Н.Комиссарова, Т.А.Добровольская. М.: Академия, 2001. 248 с.
  7. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии / В.М.Астапов М.: Международная педагогическая академия, 1994. 214 с.
  8. Астапов В.М. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития: Хрестоматия / В.М.Астапов, Ю.В.Микадзе. СПб.: Питер, 2008. 256 с.
  9. Астапов В.М. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития: Хрестоматия / В.М.Астапов, Ю.В.Микадзе. СПб.: Питер, 2008. 384 с.
  10. Бастун Н.А. Психологический анализ причин низкой успешности учения шестилетних первоклассников: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. псих. наук. К., 1992. 16 с.
  11. Безруких М.М. Знаете ли вы своего ученика? / М.М.Безруких, С.П. Ефимова. М.: Просвещение, 1991. 176 с.
  12. Безруких М.М. Почему учиться трудно? / М.М.Безруких, С.П. Ефимова, Б.В. Круглов. М.: Семья и школа, 1995. 207 с.
  13. Берцфаи Л.В. Опыт построения методики диагностики учебной деятельности младших школьников // Сб. науч. трудов: Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей / под ред. Д.Б.Эльконина, А.А.Венгера. М., 1981. С. 13 - 28.
  14. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И.Божович М.: Просвещение, 1968. 464 с.
  15. Бондар В.І. Історія олігофренопедагогіки: підруч. / В.І.Бондар, В.В.Золотоверх К.: Знання, 2007. 375 с.
  16. Бондар В.І. Інтеграція дітей з обмеженими психофізичними можливостями в загальноосвітні заклади: за і проти // Дефектологія. 2003. № 3. С.2 - 5.
  17. Бондар В.І. Стан спеціальної освіти та динаміка її змін // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: наук.-метод. зб. / Ред. кол. Н.Софій, І.Єрмаков та ін. К.: Контекст, 2000. С. 29 - 33.
  18. Боскис Р.М. Учителю о детях с нарушениями слуха: кн. для учителя / Р.М.Боскис М.: Просвещение, 1988. 128 с.
  19. Братусь Б.С. Аномалии личности. / Б.С.Братусь М.: Мысль, 1988. 301 с.
  20. Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности / Г.Э. Бреслав СПб.: Речь, 2004. 144 с.
  21. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии: кн. для учителя / М.И.Буянов. М.: Просвещение, 1986. 208 с.
  22. Буянов М.И. В кабинете детского психиатра / М.И.Буянов К.: Здоровье, 1990. 224 с.
  23. Возможности практической психологии в образовании / Под ред. Н.С.Бурлаковой. — М.: УЦ Перспектива”, 1998. — 88 с.
  24. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением / под ред. М.И.Рожкова. М.: ВЛАДОС, 2001. 240 с.
  25. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Основы дефектологии / Под ред. Т.А.Власовой. — М.: Педагогика, 1983. — Т. 5. — 368 с.
  26. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Проблемы развития психики / Под ред. А.М.Матюшкина. — М.: Педагогика, 1983. — Т. 3. — 368 с.
  27. Гальперин П.Я. Формирование умственных действий // В кн.: Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю.Б.Гип­пен­рейтер, В.В.Петухова. — М.: МГУ, 1981. — С.78-86.
  28. Гилберт К. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие / К.Гилберт, Т.Питерс М.: ВЛАДОС, 2005. 144 с.
  29. Гильбух Ю.З. Методика отслеживания успеваемости и психического развития учащихся общеобразовательной школы / Ю.З.Гильбух К.: Научно-практический центр «Психодиагностика и дифференцированное обучение» , 1994. 38 с.
  30. Гильбух Ю.З. Психолого-педагогические основы индивидуального подхода к слабоподготовленным ученикам / Ю.З.Гильбух К.: Радянська школа, 1985. 176 с.
  31. Гильбух Ю.З. Учитель и психологическая служба школы / Ю.З.Гильбух— К., 1993. — 142с.
  32. Главінська О.Д. Вплив низької навчальної успішності на становлення самооцінки школяра: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук. К., 2002. 20 с.
  33. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики: [учеб. пособие для студ. высших пед. учеб. заведений] / А.Д.Гонеев, Н.И.Лифинцева, Н.В.Ялпаева; Под ред. В.А.Сластенина. М.: Академия, 1999. 280 с.
  34. Гончарук П.А. Психологія навчання / П.А.Гончарук К.: Вища школа, 1985. 143 с.
  35. Гудонис В., Баркаускайте М. Интегрированное обучение детей с нарушениями зрения // Дефектология. 2006. № 3. С.78-82.
  36. Джордан Е., Становіч П. Система переконань і практична діяльність канадських вчителів стосовно інклюзії учнів з особливими освітніми потребами у початкових класах загальноосвітніх шкіл. www. canada ukraine. org.
  37. Дифференциация в начальном звене / Под ред. Ю.З.Гильбуха. К.: психодиагностика и дифференцированное обучение, 1994 . 54 с.
  38. Дрозденко Е.С. Психологические условия формирования положительного отношения к учению младших школьников со слабой успеваемостью: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. псих. наук. К., 1985. 24 с.
  39. Эльконин Д.Б. Психология игры: 2-е издание. / Д.Б. Эльконин М.: ВЛАДОС, 1999.- 360 с.
  40. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер, В.Юстицкис СПб.:, 1999. с. 656.
  41. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / В.В.Лебединский, О.С.Никольская, Е.Р.Баенская, М.Н.Либлинг. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. 197 с.
  42. Єрмаков І. Педагогіка життєтворчості: орієнтири для ХХІ століття // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: наук.-метод. зб. / Ред. кол. Н.Софій, І.Єрмаков та ін. К.: Контекст, 2000. С. 14-19.
  43. Елфимова Н.Е. Диагностика и коррекция мотивации учения у дошкольников и младших школьников / Н.Е.Елфимова М.: МГУ, 1991. 109 с.
  44. Єфімова С., Олішевська О. Роль шкільного психолога у процесі залучення дітей з особливими потребами до навчання в загальноосвітніх школах // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип.4 / За ред. В.І.Бондаря, В.В.Засенка. К.: Знання, 2002. С. 99-105.
  45. Жукова Н.С. Логопедия / Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998. 320 с.
  46. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ / С.Д.Забрамная М.: Новая школа, 1998. 144 с.
  47. Забрамная С.Д. Программа изучения ребенка различными специалистами // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2004. № 3. С. 63-66.
  48. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей / С.Д. Забрамная М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 112 с.
  49. Закон України «Про спеціальну освіту» (проект) // Міністерство освіти і науки України // www.mon gov.ua.
  50. Засенко В., Колупаєва А. Інтеграція осіб із порушеннями слуху: проблеми, пошуки, пошуки, перспективи // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Наук.-метод. зб. / Ред. кол. Н.Софій, І.Єрмаков та ін. К.: Контекст, 2000. С. 61 - 63.
  51. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей / А.И. Захаров СПб.: СОЮЗ, 2000. 448 с.
  52. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка / А.И.Захаров М.: Просвещение, 1986. 128 с.
  53. Захаров А.И. Неврозы у детей / А.И.Захаров Спб.: Дельта, 1996. 480 с.
  54. Зейгарник Б.Ф. Патопсихология / Б.Ф.Зейгарник М.: МГУ, 1986. 269 с.
  55. Зинченко С.Н. Трудные дети / С.Н.Зинченко К.: Радянська школа, 1988. 64 с.
  56. Иванова А.Я. Обучаемость как принцип оценки умственного развития детей / А.Я. Иванова М.: МГУ, 1976. 98 с.
  57. Измерение интеллекта детей: Пособие для психолога-практика / Под ред. Ю.З.Гильбуха. К.: Укрвузполиграф, 1992. 133 с.
  58. Ілляшенко Т.Д. Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем у реабілітаційному центрі / Т.Д.Ілляшенко, А.Г.Обухівська, О.В.Романенко, Н.С.Скрипка К.: Церебрал, 2003. 156 с.
  59. Ілляшенко Т.Д. Допоможіть дитині розвиватися / Т.Д.Ілляшенко, М.В.Рождественська Кам'янець-Подільський: Абетка, 1998. 104 с.
  60. Ілляшенко Т.Д. Аномальна дитина в школі: навч.-метод. посіб. / Т.Д. Ілляшенко, Н.М.Стадненко К.: ІСДО, 1995. 120 с.
  61. Ілляшенко Т.Д. Чому їм важко вчитися: метод. посіб. / Т.Д.Ілляшенко К.: Початкова школа, 2003. 128 с.
  62. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков / Д.Н.Исаев СПб.: Речь, 2003. 391 с.
  63. Кабанов М.М. Реабилитация психически больных / М.М.Кабанов Л.: Медицина, 1985. 216 с.
  64. Казакова Е.И. Система комплексного сопровождения ребенка: от концепции к практике // Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развитие ребенка. СПб., 1998. 126 с.
  65. Калижнюк Э.С. Психические нарушения при детских церебральных параличах / Э.С.Калижнюк К.: Вища школа, 1987. 272 с.
  66. Карпенко З.С. Психокорекція розвитку дитини / З.С.Карпенко Івано-Франківськ, 1994. 132 с.
  67. Карпенко З.С. Психотехніка у вихованні дитини / З.С. Карпенко К.: НПЦ Перспектива, 1996. 48 с.
  68. Кафьян Э.М., Азарян А.Р. Интегрированное обучение и воспитание детей с отклонениями развития в Армении // Дефектология. 2006. № 3. С. 73-77.
  69. Кафьян Э.М. Психология девиантного поведения / Э.М.Кафьян, А.Р. Азарян М.: ТЦ Сфера, 2001. 160 с.
  70. Ковалев В.В. Семиотика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков / В.В.Ковалев М.: Медицина, 1985. 288 с.
  71. Коззуол М., Фріз Р., Лютфія З. Роль учнів без психофізичних відхилень у становленні соціальної компетенції однолітків з порушеннями інтелектуального розвитку в інклюзивних класах. www. canada ukraine. org.
  72. Колесник И.П. Социализация личности глухого школьника / И.П.Колесник К., 1994. 117 с.
  73. Колупаєва А. Інтегративні тенденції в спеціальній освіті сучасної України // Імідж сучасного педагога. 2002. № 8 9. С. 5-7.
  74. Колупаєва А.М. Інтегроване навчання: проблема кадрового забезпечення // Дефектологія. 2002. - № 2. С. 55-57.
  75. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: Монографія. К.: Педагогічна думка, 2007. 457 с.
  76. Концепция специального обучения и воспитания детей с нарушениями умственного и физического развития // Дефектология. 1989. № 2. С. 3 - 15.
  77. Корекційна робота психолога / Упоряд. О.Главник. К.: Шкільний світ, 2002. 112 с.
  78. Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами: метод. посіб. / С.Л.Коробко, О.І.Коробко К.: Літера ЛТД, 2006. 416 с.
  79. Коррекционная педагогика в начальном образовании / Под ред. Г.Ф.Кумариной. М.: Академия, 2001. 320 с.
  80. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии: [Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. завед.] / Б.П.Пузанов, В.И.Селиверстов, С.Н.Шаховская, Ю.А.Костенкова; Под ред. Б.П.Пузанова. 3-е изд., доп. М.: Академия, 1999. 160 с.
  81. Кузьмина В.К. Дети с расстройствами поведения / В.К. Кузьмина К.: Радянська школа, 1981. 80 с.
  82. Лебединская К.С. Диагностика раннего детского аутизма: нач. проявления / К.С.Лебединская, О.С.Никольская М.: Просвещение, 1991. 96 с.
  83. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. / А.Н.Леонтьев М.: Педагогика, 1983. Т.2. 320 с.
  84. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. / А.Е.Личко М.: АПРЕЛЬ-ПРЕСС, 1999. 416 с.
  85. Логопедия: [Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. «Дефектология» ] / Л.С.Волкова и др. М.: Просвещение, 1989. 528 с.
  86. Максимова Н.Ю. Основи дитячої патопсихології / Н.Ю.Максимова, К.Л.Мілютіна, В.М.Піскун— К.: Перун, 1996. — 464 с.
  87. Малихіна О.В. Мотивація учіння молодших школярів / О.В.Малихіна К.: Навчальна книга, 2002. 304 с.
  88. Малофеев Н.Н. Реабилитация средствами образования: социокультурный анализ современных тенденций // Дети с ограниченными возможностями: Проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу Коррекционная педагогика и специальная психология” / Сост. Н.Д.Соколова, Л.В.Калинникова. М.: ГНОМ и Д, 2001. С. 77 - 84.
  89. Мальцева К.П. Самоконтроль в учебной работе младших школьников // В кн.: Вопросы психологии учебной деятельности младших школьников / Под ред. Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова. М.: АПН РСФСР, 1962. С. 185 - 223.
  90. Мамайчук И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития / И.И. Мамайчук СПб.: Речь, 2004. 352 с.
  91. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии / И.И.Мамайчук СПб.: Речь, 2003. 400 с.
  92. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии / И.И.Мамайчук СПб.: Речь, 2001. 220 с.
  93. Марчук Т. Проблеми інтегрованого навчання дітей з порушенням слуху // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 5 / За ред. В.І.Бондаря, В.В.Засенка. К.: Науковий світ, 2004. С. 136-139.
  94. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика / Е.М.Мастюкова М.: ВЛАДОС, 1997. 304 с.
  95. Масунова Л. Погляд на підготовку вчителя до роботи з дітьми з особливими потребами // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Наук.-метод. зб. / Ред. кол. Н.Софій, І.Єрмаков та ін. К.: Контекст, 2000. С. 195 - 199.
  96. Матвєєва М.П. До проблеми діагностики та корекції вад особистісної сфери // Актуальні проблеми практичної психології в системі освіти: Зб. наук. пр. Херсон: Персей, 2003. С. 89 - 92.
  97. Матвєєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні рекомендації / М.П.Матвєєва Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2002. 58 с.
  98. Матвєєва М.П., Миронова С.П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку: навч.-метод. посіб. / М.П. Матвєєва, С.П.Миронова Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, 2005. 164 с.
  99. Міжнародні консультації з питань раннього навчання дітей з особливими освітніми потребами // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Наук.-метод. зб. / Ред. кол. Н.Софій, І.Єрмаков та ін. К.: Контекст, 2000. С. 292 - 307.
  100. Мілютіна К.Л. Форми психокорекційного впливу / К.Л.Мілютіна К.: Главник, 2007. 144 с.
  101. Мурашова Е.В. Дети-тюфяки” и детикатастрофы”: Гиподинамический и гипердинамический синдром / Е.В.Мурашова Екатеринбург: У Фактория, 2005. 176 с.
  102. Назарина В.В. Особливості інтеграції дітей з вадами слуху в соціальне середовище // Інтеграція аномальної дитини в сучасній системі соціальних відносин: Матер. Всеукр. наук. - практ. конф. Київ, 1994. С. 195 197.
  103. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных: учеб. пособ. / А.Д.Наследов СПб.: Речь, 2004. 392 с.
  104. Неткова Т.А. Интеграция глухих детей в современном обществе // Інтеграція аномальної дитини в сучасній системі соціальних відносин: Матер. Всеукр. наук. - практ. конф. Київ, 1994. С. 197 - 199.
  105. Нечипоренко В. Становлення освітнього реабілітаційного закладу нового типу // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Науково-методичний збірник / Ред. кол. Н.Софій, І.Єрмаков та ін. К.: Контекст, 2000. С. 158 - 161.
  106. Никитина М.И. Соотношение дифференцированного и интегрированного обучения // Дети с ограниченными возможностями: Проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу Коррекционная педагогика и специальная психология” / Сост. Н.Д.Соколова, Л.В.Калинникова. М.: ГНОМ и Д, 2001. С. 84 - 90.
  107. Никитина М.И. Проблема интеграции детей с особенностями развития // Дети с ограниченными возможностями: Проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу Коррекционная педагогика и специальная психология” / Сост. Н.Д.Соколова, Л.В.Калинникова. М.: ГНОМ и Д, 2001. С. 90 - 92.
  108. Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического развития / В.Б.Никишина М.: ВЛАДОС, 2004. 126 с.
  109. Никольская О.С. Аутичный ребенок. Пути помощи / О.С.Никольская, Е.Р. Баенская, М.М.Либлинг М.: Теревинф, 2000. 336 с.
  110. Новіцкі Е.А., Сендізон Р. Інклюзія учнів з порушеннями розвитку: ставлення і запропоновані підлітками стратегії. www. canada ukraine.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины