СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ З ВАДАМИ ЗОРУ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ : СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ С ИЗЪЯНАМИ ЗРЕНИЯ К УЧЕБЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ З ВАДАМИ ЗОРУ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 • Альтернативное название:
 • СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ С ИЗЪЯНАМИ ЗРЕНИЯ К УЧЕБЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
 • Кол-во страниц:
 • 215
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА  УДК: 378.141.2-056.262:37.062.1

  На правах рукопису


  Гребенюк Тетяна Миколаївна  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ З ВАДАМИ ЗОРУ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


  19.00.08 спеціальна психологія
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
  Науковий керівник: Синьова Євгенія Павлівна, кандидат психологічних наук, професор

  Київ - 2008
  ЗМІСТ

  ВСТУП.4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО УМОВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  1.1. Дослідження адаптації студентів до навчання у вищому закладі освіти у загальній та соціальній психології та педагогіці10
  1.2. Соціально-психологічні аспекти вивчення адаптації інвалідів по зору в тифлопсихології.35
  1.3. Висновки до першого розділу...57
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ФАКТОРІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНВАЛІДІВ ПО ЗОРУ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
  2.1. Визначення складових процесу адаптації студентів-інвалідів по зору до навчання у вищому навчальному закладі...59
  2.1.1. Труднощі процесу адаптації студентів-інвалідів по зору до умов навчання у вищому навчальному закладі...68
  2.2. Методика та результати дослідження адаптивних умінь студентів-інвалідів по зору74
  2.2.1. Методика та результати вивчення рівня дидактичних умінь студентів-інвалідів по зору74
  2.2.2. Вивчення рівня побутових умінь студентів-інвалідів по зору...78
  2.2.3. Вивчення соціально-психологічних адаптивних умінь студентів-інвалідів по зору81
  2.3. Особливості міжособистісних стосунків студентів-інвалідів по зору в групі студентів-тифлопедагогів інтегрованого типу.97
  2.4. Особливості та вплив рівня тривожності студентів-інвалідів по зору на процес їх соціально-психологічної адаптації...111
  2.5. Вплив психологічних факторів установки та мотивації на адаптацію студентів-інвалідів по зору у вищому навчальному закладі...123
  2.6. Висновки до другого розділу..137
  РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ-ІНВАЛІДІВ ПО ЗОРУ В СИСТЕМІ ЇХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВНЗ
  3.1. Результати формувального експерименту.140
  3.2. Визначення шляхів оптимізації процесу соціально-психологічної адаптації студентів з вадами зору до навчання у вищому навчальному закладі...160
  3.3. Висновки до третього розділу.172

  ВИСНОВКИ...174

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...177

  ДОДАТКИ
  ВСТУП
  Актуальність дослідження. В умовах розбудови демократичного та правового суспільства сучасна політика української держави в галузі корекційної освіти спрямовується на реалізацію принципів гуманізму, милосердя, справедливості, моральності, пріоритету загальних прав і свобод людини, індивідуального особистісного підходу до осіб з порушеннями психофізичного розвитку.
  Визнання Україною Конвенції ООН про права дитини та Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захист і розвиток дітей посилило увагу громадськості до проблем дітей-інвалідів, викликало необхідність створення найсприятливіших умов їхньої інтеграції в систему сучасних суспільних відносин.
  Відповідно до чинного законодавства України Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України” інваліди 1 та 2 груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю зараховуються поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок.
  Проте лише наявність правового забезпечення навчання інвалідів по зору у вищих навчальних закладах не гарантує їм якісної соціально-психологічної адаптації в студентських колективах.
  У сучасній науці існує кілька відносно самостійних напрямків дослідження проблем адаптації. Зокрема, загальні проблеми адаптації представлені в працях Б.Г.Ананьєва, Д.А.Андреєвої, Ф.Б. Березіна, Т.Г.Дічева, І.А.Мілославової, В.І. Розова, С.Л.Рубінштейна та ін.
  Проблеми психологічної, соціальної та професійної адаптації були предметом досліджень С.Д. Артемова, О.Г. Мороза, А.А. Налчаджяна, П.А.Просецького, В.А.Семіченко, І.М. Соколової, О.Г.Солодухової та ін.
  Соціально-психологічні аспекти адаптації студентів входження до нового колективу, налагодження міжособистісних стосунків, знайомство з нормами, цінностями цього колективу висвітлюються в роботах І.А.Алевердієвої, В.І.Брудного, М.Г. Горліченко, Д.С.Грасмане, Т.В.Землякової, Н.Г.Колизаєвої, Т.І.Ронгінської, Є.І.Савонько, А.В.Сіомічева, та ін.
  Дидактичні аспекти адаптації студентів до нової системи навчання, його змісту, методів, форм розглянуто в працях Д.А.Андреєвої, Г.І.Васильєва, В.М.Дугінець, Г.Х.А.Лопес, Л.А.Молодцової, С.І.Селіверстова, В.С.Штифурака, Т.П.Чернявської та ін.
  На актуальність проблеми врахування соціально-психологічних особливостей адаптаційних процесів в діяльності інвалідів по зору звертають увагу тифлопсихологи і тифлопедагоги (Г.А.Буткіна, В.Гудоніс, В.З.Кантор, І.С.Моргуліс, І.М.Некрасова, Є.П.Синьова, Л.І.Солнцева, Є.М.Стерніна та ін.). Проте, специфіка цього процесу досі предметом цілісного дослідження в тифлопсихології не була.
  Вищесказане зумовило вибір теми нашого дисертаційного дослідження з’ясування сутності процесу соціально-психологічної адаптації інвалідів по зору до навчання у вищому навчальному закладі, зокрема, в отриманні професії, найбільш близької їм за власним соціальним досвідом тифлопедагога.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалось у рамках науково-дослідних робіт кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, тема затверджена Вченою радою НПУ імені М.П. Драгоманова (протокол № 8 від 01березня 2002р.), узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України (протокол №1 від 25.01.2005р.).
  Об’єкт дослідження: психологічна адаптація особистості до умов соціального середовища.
  Предмет дослідження: фактори, які зумовлюють успішність соціально-психологічної адаптації студентів-інвалідів по зору до умов вищого навчального закладу.
  Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, експериментально визначити та дослідити комплекс психолого-педагогічних факторів перебігу адаптації інвалідів по зору у ВНЗ та умов, що забезпечують її успішність.
  Гіпотеза дослідження: процес соціально-психологічної адаптації інвалідів по зору до нових умов вищого навчального закладу освіти протікає своєрідно, зі значними ускладненнями, обумовленими низкою соціально-психологічних факторів та пов’язаними з оволодінням студентами комплексом спеціальних умінь. Застосування превентивних та підтримуючих заходів дозволяє оптимізувати перебіг адаптаційного процесу, підвищити ефективність навчальної діяльності та оволодіння сліпими та слабозорими майбутньою професією.
  Виходячи з мети дослідження, нами були поставлені такі завдання:
  1. Визначити основні теоретичні підходи до проблеми адаптації в сучасній загальній та спеціальній психології.
  2. Розробити діагностичний інструментарій для психолого-педагогічного вивчення особистості студента-інваліда як суб’єкта професійно-освітньої діяльності у ВНЗ.
  3. Дослідити вплив соціально-психологічних факторів на якість перебігу та рівень адаптації сліпих та слабозорих студентів.
  4. Розробити концептуальні основи управління соціально-психологічною адаптацією студентів-інвалідів в системі вищої освіти при отриманні професії тифлопедагога.
  Методологічною основою дослідження є вчення Л.С. Виготського про соціальну ситуацію розвитку людини як співвідношення зовнішніх та внутрішніх умов розвитку психіки; концепція особистістно орієнтованої вищої освіти; психолого-педагогічні положення про особливості соціально-адаптивних процесів та управління ними, дослідження ролі спеціальної корекційної роботи в особистісному становленні осіб з вадами психофізичного розвитку (В.І.Бондар, Л.С. Вавіна, Л.С.Виготський, І.Г.Єременко, В.В.Засенко, О.Г.Литвак, І.С.Моргуліс, Т.В.Сак, В.М.Синьов, Є.П.Синьова, В.В.Тарасун, Л.І.Фомічова, М.К.Шеремет, О.П.Хохліна, М.Д.Ярмаченко).
  Методи дослідження. У роботі використовувався комплекс методів, вибір та поєднання яких обумовлені змістом проблеми та етапом дослідження. Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези були застосовані загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного дослідження: аналіз, синтез, систематизація, порівняння та узагальнення даних, експериментальний метод, спостереження, анкетування, інтерв’ювання, психодіагностичне тестування. Достовірність різниці контрольної та експериментальної груп до і після впровадження формуючих впливів визначався за допомогою непараметричного методу порівняння результатів дослідження критерій К.Пірсона .
  Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечена теоретичним аналізом проблеми і методологічним обґрунтуванням вихідних теоретичних позицій, відповідністю методів меті та завданням дослідження; використанням взаємодоповнюючих методів, достатнім обсягом і репрезентативністю експериментальної вибірки; поєднанням кількісного та якісного аналізу отриманих даних.
  Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось протягом 8 років, в ньому взяли участь 64 студенти І та ІІ групи інвалідності по зору, які вступили до Інституту корекційної педагогіки та психології на спеціальність: „Тифлопедагогіка”, 70 зрячих студентів цієї ж спеціальності, 20 викладачів НПУ імені М.П. Драгоманова та 86 учнів школи-інтернату №5 для сліпих дітей, школи-інтернату №11 для слабозорих дітей м. Києва та школи-інтернату для слабозорих дітей м. Боярка.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
  - уточнено поняття "адаптація" стосовно студентів-інвалідів по зору;
  - вперше визначено та науково обґрунтовано комплекс педагогічних умов, що сприяють процесу адаптації студентів-інвалідів по зору до навчання у ВНЗ;
  - визначено фактори соціально-психологічної адаптації інвалідів по зору до навчання у вузі;
  - встановлено рівні, критерії та показники адаптованості студентів-інвалідів по зору;
  - встановлено вплив на перебіг адаптації студентів-інвалідів по зору навчання за спеціальністю, спрямованою на допомогу дітям з проблемами, ідентичними реципієнтам;
  - адаптовано до контингенту досліджуваних методи соціометрії, діагностики психічних станів, факторів та рівнів соціально-психологічної адаптації сліпих та слабозорих студентів;
  - розроблено структурно-функціональну модель реабілітаційно-адаптаційного супроводу інвалідів по зору, визначено його принципи та напрямки;
  - розроблено та впроваджено в практику вузівського навчання систему реабілітаційно-адаптаційного супроводу студентів-інвалідів по зору у ВНЗ.
  Практичне значення дослідження полягає в розробці й апробації умов підвищення ефективності соціально-психологічної адаптації до навчання інвалідів по зору у вищих навчальних закладах, які з урахуванням специфіки професійної діяльності можуть бути розповсюджені на адаптаційний процес інших категорій студентів-інвалідів, що відображено у методичних матеріалах і навчально-методичних рекомендаціях для викладачів. Матеріали дослідження використовуються у практиці роботи зі студентами-інвалідами у НПУ імені М.П. Драгоманова, діяльності Центру реабілітаційно-адаптаційного супроводу при кафедрі тифлопедагогіки та у викладанні дисциплін: „Соціальна тифлопсихологія”, „Вікова та педагогічна тифлопсихологія”.
  Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертаційного дослідження доповідались на І, ІІІ, ІV міжнародних науково-практичних конференціях „Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами” (Київ, 2000р.; Київ, 2002р.; Київ, 2003р.), на Міжнародній науково-практичній конференції „Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства” (Київ, 2000р.), на міжнародному семінарі „Інформаційні технології у соціально-трудовій реабілітації інвалідів” (Київ, 2001р.), на всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених-дефектологів „Сучасні технології та індивідуальні методи дослідження проблеми корекційно-компенсаторного навчання і виховання дітей з особливими потребами: методологія, досвід, практика” (2002р.), на „Звітно-наукових конференціях НПУ імені М.П. Драгоманова” (2001-2007р.р.).
  Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 11 публікаціях автора, з них: 3 статті у наукових фахових виданнях, 8 у збірниках матеріалів конференцій (одна у співавторстві з Є.П.Синьовою).
  Особистий внесок здобувача у статті, написаній у співавторстві з Є.П.Синьовою, полягає в експериментальному з’ясуванні особистісного статусу студентів-інвалідів по зору у студентській групі як фактору їх соціально-психологічної адаптації.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації 215 сторінок. У тексті вміщено 38 таблиць, 1 схема, які обіймають 17 сторінок. У списку використаної літератури 203 джерела найменувань, обсяг додатків складає 19 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. Адаптація людини до життя та діяльності складне явище, спрямоване на забезпечення формування комплексу психічних реакцій, що визначають адекватну поведінку та ефективну взаємодію індивіда із навколишнім середовищем. Її зміст складає багаторівнева організація адаптивних процесів, яка є відображенням інтегрованої активності біологічних, психічних і соціальних підсистем у структурі особистості. Сутність механізму адаптації полягає в соціально-спрямованій активності людини на засвоєння рольових, нормативних вимог, цінностей, умов середовища; оволодіння сталими формами предметної професійної діяльності; досягнення певного входження в окремі форми організаційної взаємодії; узгодження соціальних інтересів, колективних, групових і особистісних цілей.
  Адаптація студентів-інвалідів по зору до навчання у ВНЗ це складний, багатофакторний, взаємопов’язаний, поетапний процес долання адаптаційних труднощів та входження їх до сфери реалізації професійних функцій в умовах специфіки виконання професійної діяльності тифлопедагога, яка їм знайома більше, ніж зрячим студентам.
  2. Діагностика рівня адаптованості студентів-інвалідів по зору до умов ВНЗ потребує адаптації методик, зумовленої особливостями виконання ними практичних дій. Для психолого-педагогічного вивчення особистості студента як суб’єкта професійно-освітньої діяльності у ВНЗ розроблено діагностичний інструментарій.
  3. Адаптаційний процес включає фактори, які його детермінують, а саме: адаптивні вміння (дидактичні, побутові та соціально-психологічні), тривожність студента, його психологічні установки, мотиви навчання, положення в системи міжособистісних стосунків. Існує принципова можливість інвалідів по зору адаптуватися в умовах ВНЗ, проте рівень адаптації залежить від сформованості їх адаптивних умінь та ряду вищезазначених супутніх психологічних факторів.
  4. Інваліди по зору мають різні рівні адаптованості: високий, середній та низький. Студенти-інваліди по зору, на початку навчання знаходяться переважно на такому низькому рівні адаптації, який визначається як дезадаптація, спроможні самостійно його покращити, проте в інвалідів І групи навіть покращений результат залишається на низькому рівні, а в інвалідів ІІ групи на низькому та середньому через недостатню сформованість дидактичних та соціально-психологічних умінь, при відносній сформованості побутових (крім умінь орієнтуватися у просторі). Значний вплив на рівень соціально-психологічої адаптації мають тривожність особистості, установки на спілкування зі зрячими та мотивація.
  5. Існує пряма залежність рівня адаптації від групи інвалідності студента. Глибина порушення зору, накладаючи відбиток на всю діяльність особистості, значно впливає на рівень адаптації, знижуючи його. Рівні адаптації у студентів корелюють з рівнями особистісної та ситуативної тривожності, з переважанням останньої, навіть після періоду психологічного втручання з використанням психотренінгів. Дезадаптивні стани студентів з вадами зору характеризуються порушеннями психічних функцій, негативними емоційними переживаннями, нездатністю реально оцінити ситуацію, невмінням знайти раціональний вихід із складного становища, неадекватністю вибору способу дій чи одночасним використанням суперечливих дій.
  В системі міжособистісних стосунків студенти-інваліди по зору, в переважній більшості, займають малосприятливі статусні категорії, а це негативно відображається на процесі адаптації до умов ВНЗ. Психологічні установки інвалідів по зору щодо спілкування зі зрячими, характеризуються як, переважно, нейтральні та негативні і як такі, що опосередковано через міжособистісні стосунки впливають на рівень адаптації.
  Висока соціальна мотивація професії тифлопедагога, впливаючи на оволодіння нею, активізує діяльність студентів-інвалідів по зору, підвищуючи її наслідки та розширюючи міжособистісні стосунки, які є фактором адаптації.
  6. Процес соціально-психологічної адаптації піддається корекції при використанні адаптаційного супроводу за визначеними принципами та напрямами. Спеціальні заходи сприяння соціально-психологічній адаптації, застосовані у формувальному експерименті, показали їх високий рівень доцільності та необхідність впровадження в роботу Центру реабілітаційно-адаптаційного супроводу студентів, який було створено при кафедрі тифлопедагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова.
  Проведене дослідження не вичерпало всіх аспектів проблеми. Подальшої розробки потребують такі питання, як удосконалення технологій шкільного і вузівського навчання інвалідів по зору, підготовка науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу до сприяння ефективності адаптації інвалідів по зору в групах інтегрованого типу та ін.  Список використаних джерел
  1. Акимушкин В.М., Моргулис И.С. Основы тифлологии. К.: Рад. шк., 1980. 64 с.
  2. Акимушкин В.М., Моргулис И.С. Трудовая реабилитация инвалидов по зрению. К.: Рад. шк., 1983. 137 с.
  3. Алексеева О.Ф. Индивидуально-психологический фактор адаптации субъекта учебной деятельности. М.: Наука, 1995. 23 с.
  4. Аливердиева И. А. Психологические характеристики адаптации студентов к учебной деятельности: Автореф. дис... канд. психол. наук. Л., 1982. 15 с.
  5. Алферова Т.О., Потехина О.А. Основы реабилитологии. Книга первая. Тольятти, 1995. 86 с.
  6. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. М.: Просвещение, 1977. 315 с.
  7. Андреев И.В., Саадян Н.М. ВУЗ как фактор адаптации иностранных студентов к советской действительности. М.: Изд. НИБ ДИУ, 1987. - № 13. С. 34-39.
  8. Андреева Д.А. О понятии адаптации. Исследование адаптации студентов к условиям учебы в ВУЗе // Человек и общество: Уч. зап. Ленингр. гос. ун-т. Л.: Изд-во. ЛГУ, 1973. Вып. XІІІ. С. 62-69.
  9. Андреева Д.А. Проблема адаптации студента // Молодежь и образование. М., 1972. С. 195 - 201.
  10. Андреева Д.А., Журавлева Г.А. и др. Проблемы типологической характеристики личности студента // Комплексные социальные исследования. Л.: Издво-во ЛГУ, 1976. С.196 - 230.
  11. Андреяускене В., Андреяускас А. Социальная характеристика слепых и слабовидящих Литвы. Вильнюс, 1974. 28 с.
  12. Артемов С.Д. Социальные проблемы адаптации молодого рабочего на промышленном предприятии // Молодежь и труд.- М.: Молодая гвардия, 1970. С. 135 - 148.
  13. Баклицкая О.П. Социально-психологическая адаптация молодого рабочего в трудовом колективе: Автореф. дис... канд. псих. наук. - М., 1980. 17 с.
  14. Балан О.О. Дидактична взаємодія викладачів і студентів як фактор оптимізації процесу навчання: Автореф. дис... канд. пед. наук.-М., 1981.194 с.
  15. Бандзявичене Р.П. Стрессогенные ситуации и дистрессовые реакции у лиц с приобретенной слепотой: Автореф. дис канд. псих. наук. - Л., 1988. 16 с.
  16. Баранова Г.П. Факторы профессиональной адаптации молодого учителя в общеобразовательной школе: Дис... канд. пед. наук. - Л., 1987. 262 с.
  17. Бенедиктова Л. Ф. Взаимосвязь адаптации личности студента к ВУЗу и педагогической деятельности в школе. / Автореф. дис канд. пед. наук. - Минск, 1980. 24 с.
  18. Бенедиктова Л.Ф. Проблема адаптации студентов в психологической литературе // Психическая профессиональная подготовка в ВУЗе: Респ. межведомств. научн. сб.- Минск: Нар. асвета, 1982.- Вып. 2. - С. 24 - 33.
  19. Березин Ф.Б. Психическая и психофизическая адаптация человека. Л.: Наука, 1988. 280 с.
  20. Бологова Е.И. Влияние личностных свойств импульсивности и управляемости на профессиональную адаптацию студентов педвуза: Дис... канд. психол. наук. М., 1988. 168с.
  21. Бондар В.І. Зв’язок педагогічної науки з практикою як умова розробки нових технологій спеціальної освіти // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи в спеціальній школі: Наук.-метод. зб. / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. К.: Наук. світ, 2004. Вип. 5 С. 3-6.
  22. Бондар В.І. Спеціальне навчання дітей з вадами розумового та сенсорного розвитку: стан та перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтеграція аномальної дитини в сучасній системі соціальних відношень». К.: Просвіта, 1997. С. 13-18.
  23. Бондар В.І. Спеціальне навчання: забезпечення та реалізація принципу рівних освітніх можливостей «Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXІ ст.»: Науково-метод. зб. К.: УЗМН, 1998. - Т. 1. С. 71-78.
  24. Браускайте М. Некоторые аспекты познания взаимоотношений между подростками // Познание учащегося и формирование его личности: Материалы совмесной научной конференции НИИ педагогики Белорусской и Литовской ССР. - Вильнюс,1975.- С. 35-42 .
  25. Брудный В. И., Бодрова К.И., Чуфаровский Ю.В. Профессиональная и социально-психологическая адаптация студентов и молодых специалистов. М., 1976. 60 с.
  26. Брудный В.И., Качанов АБ. Адаптация студентов младших курсов ВУЗа. М.: НИИВШ, 1976. 236 с.
  27. Брудный В.И. Профессиональная и социально-психологическая адаптация студентов и молодых специалистов. М., 1976. 143 с.
  28. Буева Л.П. Личность и ее социальная деятельность // Очерки методологии познания социальных явлений. М.: Мысль, 1970 С. 165-167.
  29. Буткина Г.А. К проблеме социально-психологической адаптации слепых // Изучение личности аномального ребенка. М., 1977. С. 15-16.
  30. Буткина Г.А. Некоторые виды затруднения социально-психологической адаптации взрослых слепых // Дефектология. 1977. - № 7. С. 16-25.
  31. Бушуева О.Л. Специфика социологического подхода к изучению процесса адаптации студентов в ВУЗе // Студент и вузовский коллектив// Материалы межресп. теорет. семинара исследован. проблем высш. обр-ния. Канаус, 1973. С. 51-57.
  32. Бюрклен К. Психология слепых. - М.: Гос. учебно-педаг. изд-тво, 1934. - 261 с.
  33. Вавина Л.С. Проблемы расширения использования персональных компьютеров в образовании слепых детей // Применение информационных технологий в образовании слепых: Сб. матер. Международной науч. конф. К.: Учебно-информационный компьютерный центр Украинского общества слепых, 2005. С. 27-33.
  34. Вавіна Л.С. Психолого-педагогічні засади удосконалення змісту навчання осіб з важкими вадами зору в системі їх неперервної освіти // Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими потребами: Зб. наук. праць / За заг. ред. П.М. Таланчука, Г.В. Онкович. К.: Університет „Україна”, 2000. С. 222-227.
  35. Васильєв Г.І. Педагогічні умови адаптації курсантів до навчання у ВУЗах МВС: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Одеса, 1997. 24 с.
  36. Васин С.А. Первый официальный сайт для слепых (система УТОС) в Украине // Сучасні методи і засоби комп’ютерної освіти для осіб з обмеженими фізичними можливостями // Матеріали Міжнародного семінару. - К.: Вид-во ГО „Вікно в Світ”, 2004. 33-35.
  37. Васина Л.Г. Реабилитация через образование // Дефектология, 1998.- №5. С. 3-7.
  38. Виллей П. Психология слепых. М. Л.,1931, - 160 с.
  39. Выготский Л.С. К психологии и педагогике детской дефективности // Вопросы воспитания слепых, глухонемых и умственно-отсталых детей.- М.: Изд-во отдела социально-правовой охраны несовершеннолетних, 1924. - 157с.
  40. Выготский Л.С. Собрание починений в 6 т. - М., 1984. Т.3. С. 5-328.
  41. Генкина С.Г. Психологические особенности адаптации выпускников школ ІІІ-ІV вида к современным условиям // Материалы Международной научно-практической конф. Профессиональное образование лиц с нарушением зрения: проблемы, опыт, перспективы. - М., 2003. С. 38-40.
  42. Головина Т.П., Никулина Г.В., Фомина В.А. Самооценка и отношения к дефекту в процессе реабилитации инвалидов по зрению // Некоторые вопросы социальной реабилитации инвалидов по зрению. М., 1995. С.33-44.
  43. Головина Т.П., Стернина Э.М. Оценка уровня реабилитации // Проблемы социальной реабилитации слепых / Под. ред. А.М. Кондратова. М.: ВОС, 1990. С. 87-91.
  44. Горліченко М.Г. Особливості адаптаційного процессу курсантів війькового вузу: Науковий вісник. Одесса, 2001. Вип. 3-4. С.147-151.
  45. Грасмане Д. С. Педагогические основы формирования взаимоотношений преподавателя и студентов ВУЗа: Автореф. дис... канд. пед. наук. - Рига, 1990. 178с.
  46. Гудонис В.П. Мотивы учения у работающей молодежи и взрослых с нарушениями зрения: Автореф. дис канд. пед. наук. Л., 1979. 15 с.
  47. Гудонис В.П. Незрячий среди зрячих. Клайпеда, 1993. 44с.
  48. Гудонис В.П. Опыт и перспективы интегрированного обучения детей с нарушенным зрением // Дефектология. 1998. - №2. С.75-81.
  49. Гудонис В.П. Основы и перспективы социальной адаптации лиц с пониженным зрением. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЕК», 1998. 288с.
  50. Гундерук Л.М. Самооцінка як показник соціально-психологічної адаптації студентів // Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими потребами: Зб. наук. праць / За заг. ред. П.М. Таланчука, Г.В.Оникович. К.: Університет „Україна”, 2002. С. 112-113.
  51. Дарвин Ч. Выражение емоций у человека и животных.// Сочинения. под. ред. Е.Н. Павловского. М.: Изд-во АН СССР, 1953, т.5; 1040 с.
  52. Демьянов Ю.Г., Сорокин В.М. Диагностика и коррекция неадекватных установок на инвалидность и отношение к дефекту у ослепших. - Воронеж, 1992.- 26 с.
  53. Денискина В.З. Актуальные аспекты подготовки учащихся школ для детей с нарушением зрения к получению профессионального образования // Материалы Международной научно-практической конференции. Профессиональное образование лиц с нарушением зрения: проблемы, опыт, перспективы: В 2 частях. Часть 1 - М.: Флинта: Наука, 2003. С. 51-55.
  54. Дерманова И.Б. К вопросу о типах социально-психологической адаптации и интегральных личностных характеристиках // Матеріали других міжнародних психологічних читань: Актуальні проблеми сучасної психології. Харків, 1995. С. 54 - 55.
  55. Добрынин Н.Ф. Адаптация студентов к содержанию высшего образования // Проблемы адаптации студентов // Материалы конференции. - Вильнюс, 1978. С. 61-65.
  56. Долинский Г.Д. Особенности профессиональной адаптации в трудовом коллективе // Психология коллективной деятельности. К., 1977. С.15-18.
  57. Дугинец В.М. Профессионально-педагогическая адаптация студентов младших курсов педвузов / Дис канд. пед. наук. Челябинск, 1987. 206 с.
  58. Диагностика и коррекция неадекватных установок на инвалидность и отношение к дефекту у ослепших / Под. ред. Литвака А.Г. Воронеж, 1992. С. 26.
  59. Дичев Т.Г, Тарасов К.Е. Проблемы адаптации человека. (Методологические и социальные аспекты). М.: Медицина, 1976. 184с.
  60. Дичев Т. Г. Методологические и социальние аспекты проблемы адаптации человека: Автореф. дис канд. филос. наук. М., 1973. 21с.
  61. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.П. Психологические проблемы готовности к деятельности. Минск: Изд-во БГУ, 1976. - 176 с.
  62. Енциклопедія сучасної України. Том 1.А. Київ. 2001. 824 с.
  63. Егорова Л. Г. Факторы адаптации студентов к учебно-воспитательному процессу технического вуза: Автореф. дис... канд. пед. наук. - Л.,1978. 21 с.
  64. Ермаков В. П. Основы трудового обучения и професиональной ориентации слепых и слабовидящих школьников. М.: ВОС, 1987. 78 с.
  65. Єременко І.Г. Наукові основи корекційно-виховної роботи в допоміжній школі: Метод. лист. К.: Рад. школа., 1970. 51 с.
  66. Жмыриков А. Н. Диагностика социально-психологической адаптированности личности в новых условиях деятельности и общения: Дис... канд. психол. наук. - М., 1989. 249 с.
  67. Жохов В.П., Особова Т.З. К вопросу о профессиональной пригодности выпускников школ для слабовидящих детей // Актуальные проблемы социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению в свете требований перестройки всех сфер жизни общества. Минск, 1989. С. 73-74.
  68. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради. №2 2004. 64 с.
  69. Залюбовский П.М. Сенсорные предпосылки общения человека в условиях слепоты // Дефектология. - 1981. - № 2. - С. 35-38.
  70. Заорська М. Коррекция и развитие средств общения у слепых и слабовидящих детей младшего школьного возраста в условиях специальной школы-интерната: Автореф. дис канд. психол. наук.- Л., 1991. 18 с.
  71. Зарубина И.Н. Некоторые аспекты создания системы сопровождения процесса получения профессионального образования лиц с нарушением зрения // Материалы Международной научно-практической конф. Профессиональное образование лиц с нарушением зрения: проблемы, опыт, перспективы: В 2 ч. М.: Флинта: Наука, 2003. Часть 1. С. 74-81.
  72. Засенко В.В. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Науково-методичний збірник. /За ред. В.І.Бондаря, В.В. Засенкаю. К. 2004. Вип. 5. 372 с.
  73. Землякова Т.В. Эмоциональный фактор в структуре процесса адаптации: Дис канд. психол. наук. К., 1996. 193 с.
  74. Земцова М.И. Пути компенсации слепоты в процессе познавательной и трудовой деятельности. М.: Изд.-во АПН РСФСР, 1956. 419 с.
  75. Зотова А.М. Интеграция ребенка-инвалида в среду здоровых сверстников как метод социальной адаптации // Дефектология, 1997. - №6. С. 21-25.
  76. Іванова О.В. Соціально-психологічна адаптація курсантів у вищому закладі освіти МВС як етап професійного становлення майбутніх співробітників пенітенціарної системи: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06. К., 1999. 17с.
  77. Иванова Н.И., Черемнов А.В. О профессиональной адаптации курсантов // Проблемы педагогики высшей школы о мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования. М., 1973. - С. 171.
  78. Игнатавичус Ю. Взаимопомощь слепых // Судьба слепых. 1933. С.34
  79. Изотова Е.Ф. Психолого-педагогические факторы учебной успешности
  иностранных студентов: Автореф. дис канд. пед. наук: 13.00.01. М., 1987. 21с.
  80. Казначеев В. П., Казначеев С. В. Адаптация и конституция человека. Новосибирск: Наука, 1986. 120 с.
  81. Кантор В.З. Учебная и социально-психологическая адаптация студентов-инвалидов в ВУЗе как реабилитационно-образовательная проблема // Материалы Международной научно-практической конф. Професиональное образование лиц с нарушением зрения: проблемы: В 2 ч. М.: Флінта: Наука, 2003. Ч.1. С. 81-90.
  82. Кантор В.З. Инвалиды по зрению в педагогической системе социально-культурной реабилитации: Монография. Спб.: Изд-во РГПУ им. Герцена, 2002. 268 с.
  83. Картавцев С.А. Современное состояние информационного обеспечения незрячих в Украине // Комп’ютерні технології та вища освіта людей з особливими потребами: Дистанційне навчання в системі соціально-трудової реабілітації: Зб. наук. доп. І ст. / Уклад. Л.В. Коваленко. К.: Вища шк., 2002. С. 82-86.
  84. Киричук А.В. Общение в классном коллективе как объект педагогического управления: Автореф. дис док. пед. наук: 13.00.03. К., 1974. 58 с.
  85. Киричук О.В., Тарасюк С.О. Соціально-комунікативна активність дитини як фактор корекції відхилень в її індивідуальному розвитку // Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими потребами: Зб. наук. праць / За заг. ред. П.М. Таланчука, Г.В. Онкович. К.: Університет „Україна”, 2000. С. 103-115.
  86. Кобильченко В.В. Корекція психосоціального розвитку учнів 1-4 класів з вадами зору: Науково-методичний посібник. К.: Актуальна освіта, 2005. 150 с.
  87. Кобильченко В.В. Оптимізація спілкування учнів 5-8 класів шкіл для сліпих: Автореф. дис... канд. пед. наук. К., - 1995. С.24.
  88. Кобильченко В.В. Тривожність у підлітків із сенсорними вадами: діагностика та корекція // Міжнар. нуково-практична конф. „Нива знань”. Дніпропетровськ: Промінь. 1999. С.43-44.
  89. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія. К.: Міленіум, 2004. 265 с.
  90. Колызаева Н. Г. Формирование адаптивных характеристик личности у студентов в начальном периоде обучения: Автореф. дис канд. психол. наук. - Л., 1989. - 16 с.
  91. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношения в малых группах (общие и возрасттные особенности).- Минск: БГУ им. Ленина, 1976. 350 с.
  92. Колпаков М.Г. Эндокринные механизмы регуляции процессов адаптации. Новосибирск: НГУ, 1975. 109 с.
  93. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: Монографія. - К.: Педагогічна думка, 2007. 458 с.
  94. Комар Т.О. Особливості соціально-психологічної дезадаптації студентів з обмеженими можливостями та їх психокорекція: Автореф. дис канд. психол. наук: 19.00.07. Хмельницький, 2005. 20 с.
  95. Комп’ютерні технології та вища освіта людей з особливими потребами: Дистанційне навчання в системі соціально-трудової реабілітації: Збірник наук. доп. І ст. / Уклад. Л.В. Коваленко. К.: Вища шк., 2002. 255 с.
  96. Контаров В. И. Адаптивность и ее развитие у студентов в процессе совмещенной производственно-учебной деятельности: Дис... канд. психол. наук. Л., 1988. 245 с.
  97. Кузнецова Н. С. Роль успешной адаптации студентов и интенсификации учебного процесса // Психологические проблемы интенсификации обучения иностранным языкам. - М., 1981. С. 97-108.
  98. Крогиус А.А. Психология слепых и ее значение для общей психологии и педагогики. Саратов: Изд.- во автора, 1926. 144 с.
  99. Кряжева И.К. Включение личности в трудовой процесс и эмоциональное самочувствие как критерий адаптивности рабочего. М.: Наука, 1974. С. 2-18.
  100. Кузнецова Н.С. Роль успешной адаптации студентов и интенсификация учебного процесса // Психологические проблемы интенсификации учебного процесса иностранным языкам. М., 1981. С.97-108.
  101. Левківська Г.П., Сорочинська В.Є., Штифурак В.С. Адаптація першокурсників в умовах вищого закладу освіти: Навч. посіб.-К., 2001.- 128 с.
  102. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. М.: Изд-во МТЦ., 1981. 584 с.
  103. Лопес Г.Х.А. Проблема адаптации студента - первокурсника к обучению в высшей школе Республики Куба: Автореф. дис... канд. пед. наук. -К., 1985. - 19с.
  104. Литвак А.Г. Восприятие человека при слепоте. // Наша жизнь. 1982. - №11. С. 34-36.
  105. Литвак А.Г. Эмоциональные состояния при слепоте. // Наша жизнь.- 1992. - №8. С. 34-35.
  106. Литвак А.Г. Очерки психологии слепых и слабовидящих. Л.: Изд.-во ЛГПИ им. Герцена, 1972. 223 с.
  107. Литвак А.Г. Слепота и форми
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины