ОПТИМІЗАЦІя товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств : Оптимизация товарной политики отечественных фармацевтических предприятий

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОПТИМІЗАЦІя товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств
 • Альтернативное название:
 • Оптимизация товарной политики отечественных фармацевтических предприятий
 • Кол-во страниц:
 • 142
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2002
 • Краткое описание:
 • міністерство охорони здоров’я україни
  НАЦІОНАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

  На правах рукопису


  РОГУЛЯ ОЛЬГА ЮРІЇВНА


  УДК: 615.1:339.138:338.33]001.76  ОПТИМІЗАЦІя товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств


  15.00.01- технологія ліків та організація
  фармацевтичної справи

  Д и с е р т а ц і я
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата фармацевтичних наук


  Науковий керівник:
  МНУШКО ЗОЯ МИКОЛАЇВНА,
  доктор фармацевтичних наук,
  професор  Харків - 2002
  ЗМІСТ  стор.
  ВСТУП...................................................................................................


  5
  Розділ 1. ІНОВАЦІЇ І товарна СТРАТЕГІЯ фармацевтичного ПІДПРИЄМСТВА.........................  12
  1.1. Іновація як основа економічного розвитку підприємства..................................................................  12
  1.1.1. Класифікаційні підходи щодо угрупування іновацій..................................................................  12
  1.1.2. Стратегічні аспекти формування товарно-іноваційної полі­тики............................................  15
  1.2. Досвід організації та проведення науково-дослідних робіт у фармацевтичній галузі зарубіжних країн.........  22
  1.3. Формування іноваційної політики у фармацевтичній галузі України...............................................................  27
  Розділ 2. Методологічна основа та методи досліджень дисертаційної роботи...............  34
  2.1. Обгрунтування вибору напрямку досліджень...............


  34
  2.2. Загальна методика проведення дисертаційних досліджень. Методи вирішення задач....................................  36
  Розділ 3. науково-практичні підходи до розвитку товарної політики ВІТЧИЗНЯНИХ ФАРМА­ЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ.................
  42
  3.1. Сучасні напрями іноваційної політики фармацевтичних підприємств................................................  42
  3.2. Стан товарно-іноваційної політики у фармацевтичній промисловості .....  47
  3.3. Аналіз оновлення товарного асортименту фармацевтичних підприємств ................................................  59
  3.4. Обгрунтування структур управління нововведеннями у фармацевтичній про­мисловості .................  64
  Висновки..........................................................................


  74
  Розділ 4. позиціонування вітчизняних лікарських засобів на РИНКУ уКРАЇНИ...........................................  77
  4.1. Динаміка розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку......................................................................................  77
  4.2. Обгрунтування актуальних напрямів розвитку виробництва вітчизняних ліків...................................................  79
  4.3. Маркетингові та технологічні аспекти впровадження нових лікарських засобів у виробництво .....................  94
  Висновки..........................................................................


  99
  Розділ 5. оптимізаціЯ ВИРОБНИЧОЇ програми фарма­цевтичного підприємства .......................................  101
  5.1. Аналіз сильних та слабких сторін фармацевтичного підприємства.............................................................................  101
  5.2. Оптимізація розвитку виробничої програми фармацевтичного підприємства.............................................  105
  5.3. Методичні рекомендації з оптимізації виробничо-збутової діяльності фармацевтичного підприємства...  121
  Висновки..........................................................................


  127
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ..........................................................................


  128
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................


  131
  ДОДАТКИ.............................................................................................


  143

  вступ

  Актуальність теми.
  Функціонування вітчизняних фармацевтичних під­приємств в умовах ринкової економіки зумовлює необхідність адаптованого управління, планування та випуску лікарських засобів, які відповідають пот­ребам населення та водночас сприяють прибутковості виробників. У зв’язку з цим доцільним стає використання теоретичних концепцій та практичного ін­струментарію маркетингу, значною складовою якого є товарна політика. Ство­рення продукту та його розвиток здійснюються підприємствами на основі іно­ваційної діяльності. Ефективність останньої залежить від використання нау­ково-обгрунтованих підходів до впровадження іновацій. Підґрунтям нарощу­вання іноваційного потенціалу фармацевтичної промисловості України є вирі­шення спектру завдань, визначених державною програмою розвитку та рефор­мування галузі.
  Проблемі удосконалення іноваційних процесів та оптимізації проведення науково-дослідних робіт у фармацевтичній галузі були присвячені дослідження В.П.Георгієвського, В.М.Толочка, М.С.Пономаренка, З.М.Мнушко, М.М.Сло­бодянюка, проте за напрямами, що представлені в дисертаційній роботі, ком­плексні дослідження не проводилися.
  Вищевикладене зумовило вибір теми дисертаційної роботи, визначило її мету, задачі, структуру та логіку, обумовило доцільність та актуальність робо­ти.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослід­них робіт Національної фармацевтичної академії України (номер державної реєстрації 0198У007009).
  Мета і задачі дослідження. Мета дослідження — розробка і впровадження науково-обгрунтованих рекомендацій щодо оптимізації товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств.
  Для досягнення поставленої мети було визначено такі задачі:
  ¨ узагальнити зарубіжний досвід організації, проведення та фінансування науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт (НДЕКР) у фармацевтичній галузі;
  ¨ дослідити сучасні науково-практичні підходи щодо формування товарно-іноваційної діяльності у фармацевтичній промисловості України;
  ¨ проаналізувати оновлення асортименту продукції фармацевтичних підприємств;
  ¨ обґрунтувати маркетингові підходи до освоєння нового лікарського засобу (ЛЗ) та організаційні структури для управління іноваціями у фармацевтичній галузі;
  ¨ визначити тенденції насичення фармацевтичного ринку продукцією вітчизняних виробників та перспективні для виробництва фармакотерапевтичні групи;
  ¨ опрацювати виробничу програму фармацевтичного підприємства з використанням економічних чинників;
  ¨ розробити оптимальну структуру виробничої програми фармацевтичного підприємства та модель її планування.
  Об’єктом дослідження є вітчизняні фармацевтичні підприємства, анкети, статистичні та відомчі дані, звіти, нормативно-технічна документація.

  Предмет дослідження: товарна політика вітчизняних фармацевтичних підприємств, іноваційні процеси; організація, фінансування, показники прове­дення науково-дослідних робіт у фармацевтичній промисловості; тенденції формування та розвитку фармацевтичного ринку України, насичення віт­чизняними препаратами-аналогами; виробнича програма фармацевтичного під­приємства.

  Методи дослідження. У роботі використані методи маркетингових дос­ліджень (дослідження фірмової структури ринку, конкурентів, товарів, внут­рішнього та зовнішнього середовища підприємства), контент-аналіз (вивчення аналітичних, текстово-рекламних матеріалів), експертних оцінок (вивчення іноваційної активності підприємств), аналіз виробничо-фінансової діяльності (аналіз фінансово-економічних показників, вкладу на покриття, беззбитковості).
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведені комплексні дослідження іноваційних процесів у вітчизняній фармацевтичній промисловості України як основи товарної політики в умовах ринкової економіки; розроблені інформаційно-методичні рекомендації щодо застосування зарубіжного досвіду управління іноваціями у практичній діяльності вітчизняних виробників ліків.
  Виділені тенденції та мотиви, притаманні сучасній іноваційній політиці фармацевтичних підприємств. Визначені пріоритетні напрями оновлення асортименту продукції підприємств галузі. Запропонована модель розробки і впровадження нового ЛЗ з використанням маркетингових підходів. Розроблено рекомендації щодо організації венчурних підрозділів на фармацевтичних підприємствах.
  Обґрунтовані та проведені маркетингові дослідження асортименту вітчизняних ЛЗ, представлених на фармацевтичному ринку України за рівнем насичення та новизни. Запропоновано матрицю визначення ринкової ніші для вітчизняного виробника ЛЗ.
  Проведено управлінське обстеження діяльності вітчизняного фармацевтичного виробника та побудовано матриці впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на його діяльність. Опрацьовано та запропоновано методику оптимізації виробничої програми фармацевтичного підприємства та обґрунтовано поєднання продуктів в асортименті продукції, що випускається. Виконано стратегічний аналіз товарного асортименту підприємства, опрацьовано маркетингові стратегії для відповідних груп продукції. Розроблені рекомендації щодо розвитку управління виробничо-збутовою діяльністю фармацевтичного підприємства.
  Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати досліджень є основою для розвитку товарної політики у вітчизняній фармацевтичній промисловості, удосконалення проведення наукових досліджень і розробок нових видів продукції, оптимізації виробничої програми підприємств-продуцентів ліків на підставі результатів маркетингових досліджень вітчизняного медикаментозного ринку та аналізу конкурентного середовища на ньому і фінансово-економічного стану виробничого підприємства.
  За результатами досліджень розроблені та впроваджені у діяльність фармацевтичних підприємств та фірм, у навчальний процес фармацевтичних вузів (факультетів) такі матеріали:
  інформаційно-методичні матеріали з управління та організації науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт у фармацевтичній галузі за кордоном (затверджені ПК Фармація” МОЗ України і АН України (протокол №1 від 25.10.98р.), впроваджені у діяльність ДАК Ліки України” (акт впровадження від 24.03.99р.), використовуються фармацевтичним управлінням Харківської облдержадміністрації (акт впровадження від 23.12.98р.), Луганським державним комунально-виробничим підприємством Фармація” (акт впровадження від 24.05.99р.), фармацевтичними підприємствами (акти впровадження від 29.01.99р., 12.03.99р., 25.03.99р., 26.03.99р., 05.04.99р.) та фармацевтичними фірмами (акти впровадження від 23.06.99р., 24.06.99р., 25.06.99р.), впроваджені у навчальний процес фармацевтичних закладів освіти та факультетів України, Молдови, Росії та Білорусі (акти впровадження від 24.02.99р., 02.03.99р., 11.03.99р., 19.03.99р., 22.03.99р., 1.04.99р., 20.10.99р.);
  методичні рекомендації з оптимізації виробничої програми фармацевтичного підприємства (затверджені ПК Фармація” МОЗ України і АМН України (протокол №3 від 17.08.99р.), впроваджені у діяльність фармацевтичних підприємств (акти впровадження від 29.03.2000р., 21.09.2000р., 12.12.2000р., 18.12.2000р., 05.10.2001р.) та у навчальний процес фармацевтичних закладів освіти та факультетів України, Молдови (акти впровадження від 15.02.2000р., 01.04.2000р., 22.06.2000р., 16.11.2000р.);
  інформаційний лист «Організаційні структури іноваційної діяльності в фармації» (затверджений ПК Фармація” МОЗ України і АМН України (протокол №10 від 11.10.2000р.), впроваджено у діяльність фармацевтичних підприємств (акти впровадження від 16.11.2000р., 28.11.2000р., 14.08.2001р., 10.10.2001р.) та у навчальний процес фармацевтичних закладів освіти України (акти впровадження від 16.11.2000р., 22.11.2000р.);
  результати маркетингових досліджень вітчизняного фармацевтичного ринку України впроваджено у діяльність ВАТ ХФЗ Червона Зірка” (акт впровадження від 14.08.2001р.);
  рекомендації щодо оптимізації товарної політики фармацевтичного підприємства впроваджено у діяльність фармацевтичних підприємств ВАТ ХФЗ Червона Зірка” та ВАТ ФФ Здоров’я” (акти впровадження від 14.08.2001р., 10.10.2001р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто отримані наступні результати:
  ¨ розроблено структуру збору та опрацьовано первинні дані про стан іноваційної діяльності у фармацевтичній галузі України;
  ¨ визначено напрями розвитку товарно-іноваційної діяльності фармацевтичних підприємств, проаналізовані структура та рівень витрат на науково-дослідні та експериментально-конструкторські роботи (НДЕКР) за етапами наукових досліджень, пов’язаними з розробкою нових лікарських препаратів;
  ¨ проведено аналіз особливостей розроблення нових оригінальних та дженерикових ЛЗ на окремих підприємствах галузі;
  ¨ обгрунтовано зміст кожного з етапів моделі освоєння нового ЛЗ в умовах ринку;
  ¨ сформульовано пропозиції щодо управління іноваціями у фармацевтичній галузі;
  ¨ розроблено рекомендації щодо створення організаційних структур управління іноваційною діяльністю у фармації;
  ¨ визначено структуру продукції вітчизняних виробників ліків, розраховано коефіцієнт монополізації для препаратів окремих фармакотерапевтичних груп;
  ¨ проаналізовано ринок оригінальних препаратів в Україні та співвідношення в межах фармакотерапевтичних груп між оригінальними та дженериковими ліками;
  ¨ обґрунтована стратегія розвитку виробничої програми фармацевтичного підприємства за результатами аналізу виробничо-фінансової діяльності та побудовано матриці впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, розраховані вклад на покриття, точка беззбитковості та операційний важіль для асортименту фармацевтичного підприємства;
  ¨ проведено АВС-аналіз виробничої програми фармацевтичного підприємства, побудовано матрицю Бостон консалтінг груп” для продукції підприємства;
  ¨ розроблено методичні рекомендації з оптимізації виробничо-збутової діяльності фармацевтичного підприємства.
  В опублікованих працях зі співавторами З.М.Мнушко, В.В.Страшним, Н.М.Мусієнко, І.В.Пестун, А.Б.Ольховською автором особисто розроблена структура анкети та проведено збір первинних даних про іновації у фармацевтичній промисловості України, визначено особливості функціонування виробників оригінальних та дженерикових ліків в умовах конкуренції, проведено аналіз оновлення фармацевтичної продукції на вітчизняних підприємствах, визначено зміст та послідовність етапів моделі створення та просування на ринок нового ЛЗ, встановлено позиції вітчизняної фармацевтичної продукції на ринку, проаналізовано тенденції насичення ринку оригінальними ЛЗ, визначено сучасні структури управління іноваціями у галузі, розроблено схему планування виробничої програми фармацевтичного підприємства.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи представлено та обговорено на науково-практичній конференції Актуальні проблеми фармацевтичного маркетингу” (Харків, 1999), V Національному з’їзді фармацевтів України (Харків, 1999), IV Міжнародній науково-практичній конференції Маркетинг: теорія і практика” (Ялта, 2000), Всеукраїнській науково-практичній конференції Вчені України — вітчизняній фармації” (Харків, 2000), II Міжнародній науково-практичній конференції Дослідження та оптимізація економічних процесів” (Харків, 2000) та науковій конференції молодих вчених та студентів (Харків, 2000).
  Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 14 робіт, з яких п’ять статей у наукових фахових виданнях, шість тез доповідей на науково-практичних конференціях, інформаційно-методичні матеріали, методичні рекомендації, інформаційний лист.
 • Список литературы:
 • Загальні висновки

  1. Науково обгрунтовані напрямки оптимізації товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств. Показана ефективність іноваційної діяльності, позиціонування продукції на ринку ЛЗ, обстеження сильних та слабких сторін фармацевтичного підприємства та прийняття відповідних заходів, використання запропонованих методичних підходів до аналізу та прогнозування виробничої програми.
  2. Проаналізовані види іновацій, узагальнені стратегічні та тактичні принципи їх впровадження. Виявлені тенденції проведення НДЕКР у фармацевтичній галузі за кордоном, серед яких стратегічно важливими є консолідація фармацевтичних компаній та створення стратегічних альянсів; зростання витрат на НДЕКР i ускладнення технологiчних процесiв їх отримання; зміни внутрішньопродуктової політики з позицій диференціації потреб споживачів, соціальної відповідальності перед споживачами та суспільством в цілому.
  3. На основі експертного опитування провідних фахівців підприємств визначено особливості товарно-іноваційної політики у фармацевтичній галузі Україні та встановлено пріоритетні напрями впровадження продуктових, технологічних та організаційних нововведень. Серед мотивів іноваційних змін виділені прагнення підвищити конкурентоспроможність препаратів та зменшити ризики, пов’язані з обмеженим товарним асортиментом, пошуком шляхів виходу на нові ринки тощо.
  4. При аналізі практичних підходів до оптимального фінансування іновацій встановлено, що найбільша частина коштів виділяється на проведення наукових розробок (49,2-90,8%) та придбання нового обладнання (7,0-40,0%). Найменшими є обсяги фінансування маркетингових досліджень (0,3-6,3%).
  Показано, що вітчизняні підприємства віддають перевагу створенню та впровадженню продуктових іновацій, якими здебільшого є ЛЗ, що застосовуються в дерматології (22,1%) та впливають на систему травлення та метаболізм (16,9%).
  5. Обгрунтовано модель розробки та освоєння нового ЛЗ з урахуванням особливостей його просування та виходу на ринок.
  Запропоновані рекомендації щодо організації венчурних підрозділів на фармацевтичних підприємствах. Показано, що найбільш доцільною формою іноваційного бізнесу у вітчизняній фармацевтичній промисловості є організація внутрішнього” венчуру.
  6. З використанням маркетингових підходів проаналізовано стан та тенденції розвитку фармацевтичного ринку в Україні. Встановлено, що до перспективних напрямів оптимізації товарної політики фармацевтичних підприємств належить розроблення антидіабетичних та анаболічних ліків, засобів, що впливають на систему крові та гемопоез, гіполіпідемічних ліків, препаратів-антагоністів кальцію, засобів, що діють на ренін-ангіотензивну систему, антипсоріатичних, антинеопластичних, протиепілептичних та протипаркінсонічних тощо.
  Виявлено, що вітчизняні підприємства виробляють та постачають на ринок в найбільших обсягах ЛЗ, які впливають на систему травлення та метаболізм (21,3%), протимікробні для системного застосування (16,7%). Найменшу частку (не більше 1,5%) мають протипаразитарні, інсектициди та репеленти і засоби, що діють на органи чуття.
  7. Виконано порівняльний аналіз насичення ринку оригінальними та дженериковими препаратами та проведено оцінку динамічних змін в межах фармакотерапевтичних груп. Відмічено позитивні зміни серед оригінальних засобів, що впливають на систему травлення та метаболізм, засобів, що діють на респіраторну систему та засобів, що впливають на опорно-руховий апарат. Зменшилася питома вага протимікробних засобів для системного застосування. На основі отриманих даних побудовано матрицю визначення ніші ринку для фармацевтичного підприємства.
  8. Обгрунтовано методичні підходи до оптимізації виробничої програми на прикладі ВАТ ХФЗ Червона Зірка”. На підставі результатів SWOT-аналізу визначені слабкі та сильні сторони підприємства та рівень впливу на його діяльність загроз та можливостей з боку зовнішнього середовища. Запропонована модель формування раціональної структури асортименту з використанням концепції вкладу на покриття, методу беззбитковості та АВС-аналізу. Визначено групи товарів та відповідні їм маркетингові стратегії згідно матриці Бостон консалтінг груп”. Розроблені напрями удосконалення виробничо-збутової діяльності підприємства в ринкових умовах.

  Результати проведених досліджень та запропоновані наукові підходи до розвитку товарної політики фармацевтичних підприємств впроваджені у практику їх діяльності у вигляді методичних рекомендацій, інформаційного листа та узагальнених даних.
  Список використаних джерел

  1.


  Закон Украины Об основах государственной политики в сфере науки и научно-технической деятельности” // Ведомости Верховного Совета Украины.- 1992.- № 12. - Ст.165.
  2.


  Александров В.В., Стороженко О.А., Чеботарьов В.П. Інноваційне управління в державі та механізм його реалізації.- Х.:Основа, 1998.- 61с.
  3.


  Анализ затрат на НИОКР транснациональных фармацевтических компаний // Хим.-фарм. производство за рубежом: Экспресс-информация.-М.: ВНИИСЭНТИ.- 1995.- Вып.3.-С.4-5.
  4.


  Андрощук Г. Государственная инновационная политика //Бизнесинформ.-1997.- № 1.- С. 37-40.
  5.


  Аньшин В.И. Инновации и рынок: стратегия, управление, эффективность: Аналитич. обзор.- М.: ВНТИЦентр, 1992.-74с.
  6.


  Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент.- Спб.: Питер, 2000.-208с.
  7.


  Бендерський Ю. Роль інвестицій та інновацій у реструктуризації економіки // Економіка України.-1998.- № 9.- С. 39-47.
  8.


  Березин И.С. Маркетинг и исследование рынков.- М.: Русская деловая Литература, 1999.-416с.
  9.


  Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Нововведения и мы.- М.: Наука, 1990.- 208с.
  10.


  Бочарников А., Кирдина Е. Факторный анализ затрат на производство // Бизнесинформ.-1999.-№1-2.-С.100-104.
  11.


  Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия: Практическое пособие.- К.: ВИРА-Р, 1998.-384с.
  12.


  Бузько И., Спивак С. Управление инновациями на предприятии //Бизнес­информ.-1998.- № 6.- С. 69-72.
  13.


  Варпаховская И. На рынке медикаментов США // Провизор.-1997.-№18.-С.36-39.
  14.


  Варпаховская И. Официальные итоги 1998 фармацевтического года //Ремедиум.-1999.- №9.-С.22-34.
  15.


  Варпаховская И., Мефедовский В. На рынке медикаментов Велибритании // Ремедиум.- 1997.- №8.- С.40-43.
  16.


  Варпаховская И., Сардыко А. Препараты, обреченные на успех // Провизор.-1998.-№22.-С.24-25.
  17.


  Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник.-3-е изд.-М.: Гардарики, 1999.-528с.
  18.


  Власова А.М., Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 1997.-92с.
  19.


  Внедрение новых видов продукции и развитие структуры ассортимента фармацевтической продукции российских произ­водителей // Remedium.-1997.- № 10.- С.10-13.
  20.


  Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии: Сокр. пер. со словац.- М.: Экономика, 1989.- 166с.
  21.


  Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник.- К.: КНЕУ, 1998.-268с.
  22.


  Воронков Д. Инновации и риск // Бизнесинформ.-1998.- № 6 - С. 73-74.
  23.


  Гальчинський А., Геєць В., Семиноженко В. Україна: наука та іноваційний розвиток.- К.: 1997.- 66с.
  24.


  Гамілтон Дж. Методичний посібник до Мікроекономіки” Роберта С. Піндайка та Даніела Л. Рубінфелда / Пер. з англ. А.Олійник та Р.Скільський.- К.: Основи, 1996.- 223 с.
  25.


  Георгиевский В.П., Дихтярев С.И., Маслова Н.Ф. Вклад государственного научного центра лекарственных средств в развитие фармацевтической промышленности и обеспечение здравоохранения Украины современными лекарственными средствами // Фармаком.-1999.-№3-4.-С.20-26.
  26.


  Георгієвський В.П., Крамар О.Ф., Ляпунов М.О. Стан розробки, впровадження, виробництва, збуту лікарських засобів в Україні та за кордоном, шляхи виходу з кризи фармацевтичної індустрії //Фармац.журн.-1994.-№3.-С.6-15.
  27.


  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.-М.: Издательство Финпресс”, 1998.- 416 с.
  28.


  Громовик Б.П. Особливості, проблеми та перспективи вітчизняного фармацевтичного підприємства // Фармац.журн.- 1997.- №4.- С.3.
  29.


  Даниленко В.С., Чубенко А.В., Нижерадзе Т.И. Анализ динамики исследований по созданию новых лекарственных средств в развитых странах // Фармакологічний вісник.- 1998.- № 2.- С. 24-36.
  30.


  Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учебное пособие /Пер.с нем. А.М.Макарова; Под ред. И.С.Минко.- М.: Высш. шк., 1995.- 255 с.
  31.


  Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика / Пер. с англ. В Лукашевича и др.; Под общ. ред Б.Лисовича и В.Лукашевича.- С-Пб.: Литера плюс, 1997.- 446с.
  32.


  Дослідження тенденцій ринку лікарських препаратів-дженериків //З.М.Мнушко, О.Ю.Вінник, І.В.Пестун, В.В.Страшний // Фармац. журн.-1998.-№4.- С.19-25.
  33.


  Дремова Н.Б., Лазарева Е.В. Концепция маркетинговых исследований по анализу и прогнозированию рынка лекарственных средств // Фармация.-1996.- № 1.- С.27-29.
  34.


  Дремова Н.Б., Лазарева Е.В. Система маркетинговых исследований лекар­ственных средств как товара // Фармация.-1996.- № 3.-С.14-16.
  35.


  Дремова Н.Б., Лазарева Е.В. Система маркетинговых исследований рынка лекарственных средств // Фармация.-1996.- № 6.- С.26-30.
  36.


  Дремова Н.Б. Современный фармацевтический рынок: состояние и тенденции развития (обзор литературы) // Фармация.- 1998.- № 4.- С.57-59.
  37.


  Дроб’язко Л.В. Фінансування наукових досліджень по створенню нових лікарських засобів // Ліки України.- 1997.- №3.- С.2-3.
  38.


  Дрьомова Н.Б. Маркетингове планування у фармації: концепція, методичне забезпечення // Фармац. журн.-2000.-№4.-С.24-33.
  39.


  Евдокимова Г.Г., Маховикова Г.Н. Краткий словарь делового человека.- М.: Финансы и статистика, 1991.- 16 с.
  40.


  Загорна Т.О. Оцінка рівня конкурентоздатності продукції у структурі маркетингових досліджень фірми // Зб. наук. праць / ХДПУ.-2000.-Вип.122.-Ч.1.: Технічний прогрес та ефективність виробництва.-С.184-187.
  41.


  Ильдеменов С.В. Управление нововведениями в промышленности /Под общ. ред. В.Н. Войтоловского, А.М.Лайкова.- Л.: Изд-во ЛФЭИ, 1991.- 160с.
  42.


  Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление: Учебное пособие /Под ред. И.К.Беляевского.- М.: Финансы и статистика, 1997.- 160с.
  43.


  Инновационная деятельность предприятия. Резервы совершенствования. Модели иннов. процессов: техн.-экон. докл. /УкрИНТЭИ, отдел строит. информ.- К.: УкрИНТЭИ, 1996.- 22с.
  44.


  Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д.Ильенкова, Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягудин и др.; Под ред С.Д.Ильенковой.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-327с.
  45.


  Каракай І.О., Каракай Ю.В. Деякі аспекти маркетингового аналізу вітчизняного фармацевтичного ринку // Ліки.- 1996.- №5-6.- С.110-121.
  46.


  Карева Н.Н., Мочалова Н.В. Изучение спроса на лекарственные средства с помощью экспертного опроса специалистов аптечных учреждений.- Л., 1991.- 16с.
  47.


  Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.-256с.
  48.


  Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. -М.: Финансы и статистика, 1996.- 432 с.
  49.


  Ковальчук Т. Инновационный маркетинг // Экономика Украины.-1995.- №8.- С.90-91.
  50.


  Козаченко С.Я. Финансовый менеджмент на предприятии.- К.: Международный центр приватизации, инвестиций и менеджмента, 1998.-142с.
  51.


  Коноваленко М.К. Управление продуктовыми инновациями.- Харьков: Бизнес информ, 1998.-224с.
  52.


  Контроллинг как инструмент управления предприятием / Под ред. Н.Г.Данилочкиной.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999.-297с.
  53.


  Коршунов В.І. Механізм маркетингових досліджень ринку.- Х.: Основа, 2000.-352с.
  54.


  Краснокутский А. Лагунова И. Инновации и рыночная стратегия фирмы //Ремедиум.-1997.-№.9.-С.16-19.
  55.


  Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие.- М.: АО Финстатинформ”, 1994.- 181 с.
  56.


  Курс инновационного менеджмента / Под ред. проф. А.А.Коренной.- Киев: НИИ Статистики, 1997.-336с.
  57.


  Лапко О.О. Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності вітчизняної економіки // Фінанси України.-1998.- № 6.- С.31-36.
  58.


  Леонидов Н., Михеева Н., Попов Д. Усовершенствование лекарственных веществ как одно из направлений инновационной деятельности //Ремедиум.-1997.- №.8.- С.15-17.
  59.


  Лысенко В. Управление текущими затратами торгового предприятия // Бизнесинформ.-1999.-№1-2.-С105-108.
  60.


  Марданов Р. Алгоритмы для лекарств // Ремедиум.- 1999.-№11.- С.30.
  61.


  Маркетинг / Упоряд., вступ. ст. А.І.Кредисова.- К.:Україна, 1994.- 399с.
  62.


  Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л.Багиев, В.М.Тарасевич, Х. Анн; Под общ. ред. Г.Л. Багиева.- М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1999.- 703с.
  63.


  Матвеева А. Киевмедпрепарат” делает ставку на оптовиков //Аптека.-1998.-№48.-С.8.
  64.


  Маркетинг і розробка нових лікарських препаратів / З.М.Мнушко, І.А.Шевченко, Н.О.Пузак, Л.В.Яковлева // Фармац. журн.-1997.-№6.-С.9-12.
  65.


  Махринский Т. Доля моя, доля... , или итоги 9 месяцев 2001г. // Аптека.-2001.-№47.-С.10-11.
  66.


  Махринський Т. Підсумки економічного розвитку медичної та мікробіологічної промисловості України // Аптека.-2001.-№4.-С.4-5.
  67.


  Махринський Т. Підсумки роботи медичної галузі за перш півріччя 2001р.— року охорони здоров’я. Попереду ще багато справ // Аптека.-2001.-№30.-С.8-9.
  68.


  Махринский Т. Статистика все знает, да не все скажет, или экспорт и импорт лекарственных средств в 2000г. // Аптека.- 2001.-№13.-С.10-11.
  69.


  Медынский В.Г., Шаршукова Л.Г. Инновационное пред­принимательство: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 1997.- 240 с.
  70.


  Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З., Гунин В.Н., Кибанов А.Я., Турусин Ю.Д., Устинов В.А.- М.:ИНФРА-М., 1996.- 432с.
  71.


  Мировой фармацевтический рынок: итоги года // Аптека.-2001.-№8.-С.7.
  72.


  Мнушко З.М., Вінник О.Ю. Оптимізація виробничої програми фармацевтичного підприємства // Ліки України.-1999.-№12.-С.19-22.
  73.


  Мнушко З.М., Вінник О.Ю., Страшний В.В. Дослідження іно­ваційних процесів на вітчизняних фармацевтичних підприємствах // Вісник фармації.- 1998.- № 2 (18).- С.92-96.
  74.


  Мнушко З.М., Вінник О.Ю., Страшний В.В. Інформаційно-методичні матеріали з управління та організації НДДКР у фармацевтичній галузі за кордоном.- 1998.-Х.: УкрФА, 1998.-40с.
  75.


  Мнушко З.М., Рогуля О.Ю., Ольховська А.Б. Науково-методичні аспекти формування товарної політики фармацевтичних підприємств // Фармац. журн.-2001.-№5.-С.6-11.
  76.


  Мнушко З.М., Шевченко І.А. Формування оптимального асортименту лікарських препаратів за показником швидкості руху// Вісник фармації.- 1997.- №2.- С.88-91.
  77.


  Мнушко З.Н., Винник О.Ю., Страшный В.В. Маркетинг в инновационной политике фармацевтических предприятий //Провизор.-1998.- № 19-20.- С.22-24.
  78.


  Мышко С. Мировой рынок лекарственных препаратов //Бизнесинформ.-1998.- №13-14.- С.35-36.
  79.


  Мышко С. Развитие рынка лекарственных средств в Украине //Бизнесинформ.-1998.- №17-18.- С.73-74.
  80.


  Немченко А.С. Фармацевтическое ценообразование: Монография.-Х.: Радар, 1999.-290с.
  81.


  Никитюк В.Г., Шемет Н.А. Место капсулированных препаратов среди номенклатуры лекарственных средств. Их развитие в Украине // Провизор.- 1999 .-№5.-С.20-21.
  82.


  Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке.- М.: Финансы и статистика, 1991.- С.178-185.
  83.


  О государственной поддержке научных учреждений, работающих над новейшими научно-техническими разработками. Указ Президента Украины от 26.07.95 г. № 661 // Урядовий кур’єр.- 1995.- №114.- С.9.
  84.


  О приоритетных направлениях развития науки и техники. Постановление Верховного Совета Украины от 16.10.92 г. //Ведомости Верховного Совета Украины.- 1992.- №45.- Ст.620.
  85.


  Об образовании Государственного Комитета Украины по вопросам науки, техники и промышленной политики. Указ Президента Украины от 03.08.95 г. №697/95 // Урядовий кур’єр.- 1995.- №117.- С.3.
  86.


  Об утверждении Положения о государственной научно-технической программе. Постановление Кабинета Министров Украины от 10.10.95 г. №796 // Зібрання постанов Уряду України.- 1996.- №2.- Ст.60.
  87.


  Об утверждении Положения о порядке создания и функционирования технопарков и инновационных структур других типов. Постановление Кабинета Министров Украины от 22.05.96 г. // Зібрання постанов Уряду України.-1996.-№ 12.-Ст.340.
  88.


  Олейников Д. Витаминные перспективы // Аптека.- 1999.-№26.-С.6.
  89.


  Онышко С. Изменения организационного воздействия в цикле наука-техника-производство” // Экономика Украины.- 1995.- №10.- С.82-85.
  90.


  Осипова Л.В., Синяева И.М. Основа коммерческой деятельности: Учебник для вузов.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-324с.
  91.


  Оцінка рівня монополізації сегментів фармацевтичного ринку / О.І.Карпова, О.М.Вяткіна, Г.П.Смойловська, О.С.Яковлева // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Зб. наук. праць Запорізького мед. ін-ту.- Запоріжжя, 1997.-С.157-161.
  92.


  Панасюк Б. Некоторые подходы к прогнозированию научно-технологической и инновационной сфер // Экономика Украины.-1999.- №3.-С.10.
  93.


  Перерва П.Г., Горбатенко И.В. Управление ассортиментом выпускаемой продукции на основе рыночных концепций //Маркетинг и реклама.- 1998.-№1.- С.27-31.
  94.


  Питання створення технопарків та іноваційних структур інших типів. Розпор. Президента України від 23.01.96 р. № 17/96 // Урядовий кур’єр.-1996.- № 15-16.- С.6.
  95.


  Попов Д.А., Михеева Н.В., Леонидов Н.Б. Современные тенденции к продлению срока патентной охраны лекарственных средств //Провизор.-1998.- №.12.- С.12-14.
  96.


  Поручник А.М., Антонюк Л.Л. Венчурный капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні.-К.: КНЕУ, 2000.-172с.
  97.


  Постановление Кабинета Министров Украины О реализации приоритетных направлений развития науки и техники” от 22 июня 1994 г., № 429 //Урядовий кур’єр.-1994.- 30 июня.
  98.


  Прогноз науково-технічного прогресу медичної промисловості — необхідна умова для перспективи задоволення потреби охорони здоров’я України в медикаментах / Т.М.Рассоха, Л.І.Чайка, Л.В.Дроб’язко, К.М. Мерцалова // Фармац. журн.- 1995.- №6.- С.51-53.
  99.


  Прокопивный С. Инновационный менеджмент в рыночной системе хозяйствования // Экономика Украины.- 1995.- № 2.- С.24-31.
  100.


  Резников А. Актуальные проблемы разработки новых лекарственных средств // Аптека.- 2001.-№49.-С.6.
  101.


  Роль підприємства по виробництву лікарських засобів у страховій фармації та сімейній медицині / В.М.Гирін, М.С.Пономаренко, В.А.Загорій, А.А.Бабський, В.М.Площик та ін. // Ліки України.-1999.-№9.-С.52-54.
  102.


  Рыбальченко И.А. Способ модификации матрицы БКГ в условиях дефицита маркетинговой информации // Маркетинг и реклама.-1998.-№1.-С.21-26.
  103.


  Рынок генериков в странах Западной Европы // Аптека.-1998.-№ 23.- С.6.
  104.


  Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Пер. с венг. /Общ. ред. и вступ.ст.В.Б.Сазонова.-М.: Прогресс, 1990.-296с.
  105.


  Середа П.І., Король Р.В. Нові лікарські засоби в маркетинговій стратегії фірми // Ліки України.- 1999.-№7-8.-С.16-19.
  106.


  Слободянюк Н.Н. Научные и организационные основы управления технологическим процессом создания лекарственных средств (на примере вузов): Автореф. дис. ... докт. фармац. наук.- Х., 1992.-47с.
  107.


  Спіженко Ю.П. Основні проблеми фармацевтичного сектора України // Фармац. журн.-1999.-№6.-С.4-26.
  108.


  Спіженко Ю.П. Про докорінні зміни підходів до створення, впровадження та виробництва лікарських засобів в Укріїні //Фармац.журн.- 1997.-№5.- С.6-8.
  109.


  Спіженко Ю.П. Про хід реалізації Постанови Кабінету Міністрів України від 18.11.96 р. №1396 Про програму діяльності Кабінету Міністрів України //Ліки України.- 1997.- № 2. - С.2-9.
  110.


  Спіженко Ю., Чумак В. Фармацевтична асоціація України крокує у XXI століття // Ліки України.-2001.-№2.-С.5-8.
  111.


  Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект.- К.: Видавничий дім «Вільямс», 1998.-262с.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины