Зарічкова Марія Володимирівна Теоретичні та науково-практичні засади соціального захисту спеціалістів фармації в сучасних умовах : Заричкова Мария Владимировна Теоретические и научно-практические основы социальной защиты специалистов фармации в современных условиях • Название:
 • Зарічкова Марія Володимирівна Теоретичні та науково-практичні засади соціального захисту спеціалістів фармації в сучасних умовах
 • Альтернативное название:
 • Заричкова Мария Владимировна Теоретические и научно-практические основы социальной защиты специалистов фармации в современных условиях
 • Кол-во страниц:
 • 421
 • ВУЗ:
 • у Національному фармацевтичному університеті
 • Год защиты:
 • 2018
 • Краткое описание:
 • Зарічкова Марія Володимирівна, доцент кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фар­мацевтичного університету МОЗ України: «Теоретичні та науково-практичні засади соціального захисту спеціалістів фармації в сучасних умовах» (15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті


  Національний фармацевтичний університет
  Міністерство охорони здоров‘я України
  Національний фармацевтичний університет
  Міністерство охорони здоров‘я України
  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису
  Зарічкова Марія Володимирівна
  УДК 615.15:349.3
  ДИСЕРТАЦІЯ
  Теоретичні та науково-практичні засади соціального захисту
  спеціалістів фармації в сучасних умовах
  15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи
  та судова фармація
  22 - Охорона здоров‘я
  Подається на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело М. В. Зарічкова
  Науковий консультант: Толочко Валентин Михайлович, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
  Харків - 2017


  ЗМІСТ
  АНОТАЦІЯ 2
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 35
  ВСТУП 37
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 50
  1.1 Аналіз розвитку нормативно-правової бази України щодо соціального захисту і соціального забезпечення громадян 50
  1.2 Дослідження сучасного стану системи соціального захисту та соціального забезпечення в Україні і перспектив імплементації міжнародних правових гарантій щодо реалізації соціальних прав людини 57
  1.3 Порівняльний аналіз фінансування видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення у країнах ЄС та Україні 74
  1.4 Аналіз досвіду організації системи соціального захисту в зарубіжних країнах 81
  РЕЗЮМЕ 89
  РОЗДІЛ 2 ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ, ЗАГАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ТА МЕТОДІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 93
  2.1 Обґрунтування методології та загальної методики дисертаційного дослідження 93
  2.2 Обґрунтування об‘єктів та методів дисертаційного дослідження 99
  Висновки до розділу 2 124
  РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
  СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 127
  3.1 Дослідження нормативно-правового регулювання соціального захисту працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров‘я України 127
  3.2 Аналіз соціальних аспектів охорони праці та техніки безпеки в аптечних закладах 144
  3.3 Аналіз законодавчого регулювання права спеціалістів фармації на пенсію за вислугою років 152
  3.4 Дослідження ролі громадських організацій у соціальному захисті працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров‘я України та зарубіжних країн 159
  Висновки до розділу 3 171
  РОЗДІЛ 4 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ І СОЦІАЛЬНОЇ ВРАЗЛИВОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 177
  4.1 Аналіз ставлення спеціалістів фармації до існуючої системи соціального захисту та напрямки її реформування 177
  4.2 Дослідження існуючого стану і особливостей соціального захисту спеціалістів фармації у сучасних умовах 188
  4.3 Наукове узагальнення результатів моніторингу професійних ризиків, які виникають у спеціалістів фармації в аптечних закладах 195
  4.4 Дослідження соціальної вразливості спеціалістів фармації України в результаті впливу прекаризації 205
  4.5 новки до розділу 4 217
  РОЗДІЛ 5 РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ ЗАВДЯКИ ПОПЕРЕДЖЕННЮ ПРОФЕСІЙНО- ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 221
  5.1 Дослідження основних характеристик синдрому професійного вигорання спеціалістів фармації як наслідку специфіки трудового процесу 221
  5.2 Розробка методичних підходів до діагностування стану та оцінки ступеня професійного вигорання спеціалістів фармації 232
  5.3 Обґрунтування методичних засад щодо профілактики синдрому професійного вигорання спеціалістів фармації 248
  Висновки до розділу 5 258
  РОЗДІЛ 6 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА НАУКОВО- ПРАКТИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ І СОЦІАЛЬНИХ ПАКЕТІВ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ 263
  6.1 Дослідження основних принципів формування соціальних стандартів, соціальних норм і нормативів в міжнародній практиці та в Україні 263
  6.2 Обґрунтування етапів формування та складових елементів (опцій) соціального пакета як елементу додаткових соціальних гарантій для спеціалістів фармації 277
  6.3 Визначення вартості складових елементів (опцій)
  соціального пакета в аптечних закладах України 299
  Висновки до розділу 6 319
  РОЗДІЛ 7 НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ ЗГІДНО З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ДОСВІДОМ 323
  7.1 Дослідження пріоритетних напрямків удосконалення системи соціального захисту спеціалістів фармації Україні 323
  7.2 Обґрунтування доцільності введення в штатний розклад аптечного закладу уповноваженої особи з соціальних питань 332
  7.3 Дослідження напрямків удосконалення системи соціального захисту спеціалістів фармації шляхом впровадження соціальних послуг 337
  7.4 Розробка організаційних засад надання соціальних послуг спеціалістам фармації 349
  7.5 Розробка і впровадження соціального паспорта в діяльність
  аптечних закладів 359
  Висновки до розділу 7 371
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 381
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 385
  ДОДАТКИ 422
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  На підставі проведеного дослідження теоретично обґрунтовано нові та поглиблено існуючі концептуальні підходи, які у сукупності вирішують науко¬ву проблему з розробки методології соціально-ефективної організації соціаль¬ного захисту спеціалістів фармації відповідно до міжнародних норм та стандар¬тів. Вперше узагальнено й систематизовано принципи та методи формування й впровадження СЗСФ в аптечних закладах і запропоновані концептуальні засади його постійного розвитку.
  1. Здійснено ретроспективний огляд, аналіз та узагальнення даних нау¬кових джерел щодо тенденцій розвитку соціального захисту в Україні та світі. Визначено основні напрямки трансформації вітчизняної системи СЗСФ з ура¬хуванням нових форм та методів здійснення соціального захисту відповідно до сучасної моделі соціальної політики ЄС.
  2. Проведено теоретичне обґрунтування необхідності імплементації мі¬жнародних зобов‘язань України у сфері соціальних прав людини та реформу¬вання національного законодавства щодо соціального захисту окремих катего¬рій населення й окреслені можливості та переваги практики застосування між¬народних договорів як норм прямої дії. Здійснено аналіз та узагальнення даних законодавчо-нормативної бази з питань соціального захисту. Встановлено, що суттєвим недоліком чинних нормативно-правових актів, що визначають держа¬вну політику у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, є відсут¬ність показників результативності для оцінки стану реалізації та ефективності державної політики в соціальній сфері. Доведена необхідність створення зага¬льних підходів до регулювання системи соціального захисту і соціального за¬безпечення, а також вичерпний перелік критеріїв і підстав, що дають право на соціальний захист з боку держави, і визначають характер і обсяг державних со¬ціальних гарантій за професійною ознакою.
  3. Науково обґрунтовані й опрацьовані основні нормативно-правові і організаційні засади СЗСФ у процесі їх трудових відносин. Запропонована блок-схема алгоритму основних дій кадрової служби аптечного закладу при
  382 зміні умов праці СФ, зокрема при переведенні СФ на іншу постійну роботу в межах аптечного закладу, при тимчасовому переведенні СФ на іншу роботу в разі простою в межах аптечного закладу, при тимчасовому переведенні СФ на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди. Обґрунтована та розроблена система заходів з удосконалення соціального захисту спеціалістів фармації, яка передбачає внесення відповідних змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров‘я», зокрема додаткові соціальні га¬рантії для СФ.
  4. Проведені дослідження особливостей СЗСФ у сучасних умовах і пpоаналiзованi ПРОФЄСІЙНІ РИЗИКИ, ЯКІ найчастіше зустрічаються у РО6ОТІ СФ, ПРОВЄДЄНО їх групування згідно з психоемоційним наповненням з урахуванням фокуса потреб у різних видах безпеки, а саме фізичній, психологічній, соціальній безпеці, безпеці охорони праці та матеріальній і моральній безпеці. Запропонована класифікація ризиків, пов’язаних із діяльністю СФ, надалі може бути використана для розробки шкал якісної оцінки ризиків і визначення діапа¬зонів їх припустимості, що дозволить впровадити в практичну діяльність мето¬дики моніторингу професійних ризиків і розробити належні заходи для їх запо¬бігання.
  5. Проведено дослідження проблемних аспектів СЗСФ та встановлено, що підвищену стурбованість викликають професійні захворювання, зокрема професійне вигорання СФ. Проаналізовані ризики виникнення професійного вигорання спеціалістів фармації його випадки і рівні. Встановлено, що у дослі¬джених СФ присутні близькі до середнього значення СПВСФ, тобто рівень ви¬горання ще не досяг критичних максимальних значень. Проаналізовано основні ступені СПВСФ та наведено їх характеристику.
  6. Обґрунтовано та створено Положення про соціальні послуги для СФ аптечних закладів та їх структурних підрозділів різної форми власності та на його основі вперше розроблено методичні рекомендації з визначення потреб СФ у соціальних послугах та механізм їх надання. Запропоновано алгоритм аналізу сфери надання соціальних послуг, що допомагає виявити широкий спектр соціальних груп СФ, які на сьогодні відчувають потребу у соціальному
  383 захисті та бажають її задовольнити внаслідок отримання відповідних соціаль-них послуг.
  7. Уперше обґрунтовано та запропоновано науково-методичні підходи до впровадження соціального пакета, враховуючи індивідуально-особистісні характеристики та особисті досягнення СФ. Окреслені його основні складові як заходи соціальної підтримки СФ. Доведено соціально-економічну ефективність розробки й використання соціального пакета в аптечному закладі.
  8. Розраховано вагові навантаження окремих складових соціального пакета для формування його збалансованого складу. На підставі запропонова¬ної схеми оптимального наповнення соціального пакета проведено оцінку ви¬трат їх складових, які забезпечують бажану загальну вартість соціального паке¬та. Запропоновано чотири рівні вартості соціального пакета залежно від рівня займаної СФ посади.
  9. Обґрунтовано доцільність покладання обов‘язків (або введення по-сади) уповноваженої особи із соціальних питань на члена трудового колективу в аптечному закладі. Для цього вперше розроблено посадову інструкцію упов¬новаженої особи аптеки (аптек) із соціальних питань, яка погоджена з Центра¬льним комітетом професійної спілки медичних та фармацевтичних працівників України і затверджено та рекомендовано до практичного впровадження ПК «Фармація» МОЗ і НАМН України.
  10. На основі логіко-семантичного аналізу запропоновано вдосконален¬ня категоріального апарату та введення у практичну діяльність термінів «соціа¬льний захист спеціалістів фармації», «синдром професійного вигорання спеціа¬лістів фармації», «соціальна послуга для спеціалістів фармації», «якість соціа¬льної послуги для спеціалістів фармації», «прекаризація у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров‘я» з урахуванням специфіки фармацевтичного сектора галузі охорони здоров‘я.
  11. Уперше розроблено структуру соціального паспорта аптечного за-кладу і методичне забезпечення його впровадження на прикладі ТОВ «Фарма¬цевтична компанія "Провізор"», м. Полтава (аптечний заклад «Ваша Аптека») для підвищення ефективності управління соціальною сферою та поліпшення
  384 взаємодії керівництва аптечного закладу і СФ. Запропоновані науково- методичні підходи щодо розробки системи узагальнених показників стану соці¬альної сфери фармацевтичного сектора галузі охорони здоров‘я та їх відобра¬ження у соціальному паспорті аптечного закладу, що дозволяє об‘єктивно оці¬нювати, порівнювати й аналізувати рівень СЗСФ, виявляти основні тенденції та закономірності щодо соціальних потреб СФ, чітко визначати найбільш гострі проблеми СЗСФ. За результатами впровадження соціального паспорта можна стверджувати про досягнення соціального і економічного ефекту. Визначено ранги пріоритетності напрямків соціальної політики аптечного закладу, які ви¬користані як необхідна інформаційна база для вирішення завдань планування соціального розвитку аптечного закладу, формулювання рекомендацій щодо розвитку соціальної сфери і обґрунтування соціально значущих заходів.
  12. У рамках проведення досліджень уперше розроблено дві комп‘ютерні програми статистичної обробки анкетних даних ADPQ_(SPPhS) (Automatic data processing questionnaires (attitude to an existing social protection for pharmacy specialists - SPPhS) та ADPQ_(PBSPh) (Automatic data processing questionnaires (professional burning specialists of pharmacy - PBSPh) для визна¬чення потреб у соціальному захисті спеціалістів фармації та проведення науко¬вих досліджень з вивчення СПВСФ.
  Соціально-економічна значущість дисертаційного дослідження поля-гає в тому, що наукові розробки у вигляді 7 інформаційних листів, 5 методич¬них рекомендацій були погоджені Всеукраїнською громадською організацією «Фармацевтична асоціація України» та впроваджені у діяльність Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров'я України, професійних спі¬лок, громадських організацій, асоціацій фармацевтичних підприємств, Держав¬ної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, фармаце¬втичних закладів. Також результати проведених досліджень у вигляді наукових публікацій та методичного забезпечення упроваджено у навчально-науковий процес низки вищих фармацевтичних і медичних освітніх закладів для підгото¬вки студентів, магістрантів, аспірантів, курсантів і науково-практичних праців¬ників.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)