ФІЛОСОФІЯ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ЗАСОБАМИ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН : ФИЛОСОФИЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ В условиях становления рыночных отношений

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ФІЛОСОФІЯ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ЗАСОБАМИ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
 • Альтернативное название:
 • ФИЛОСОФИЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ В условиях становления рыночных отношений
 • Кол-во страниц:
 • 182
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • Інститут вищої освіти АПН України


  На правах рукопису

  БАХТІН МИКОЛА ІВАНОВИЧ

  УДК: 373.6: 17.023.31


  ФІЛОСОФІЯ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ
  ЗАСОБАМИ ОСВІТИ
  В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

  09.00.10 філософія освіти

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата філософських наук


  Науковий керівник:
  Андрущенко Віктор Петрович,
  доктор філософських наук, професор, академік АПН України


  Київ 2009 р.  ЗМІСТ

  Вступ............................................................................................................3

  Розділ І. Теоретико-методологічні проблеми та джерела дослідження проблеми підготовки робітничих кадрів в умовах становлення ринкових відносин...................................................................................................................12

  Розділ ІІ. Особливості професійної підготовки сучасних робітничих кадрів засобами освіти............................................................................................52

  Розділ ІІІ. Формування духовно-моральних орієнтацій майбутніх робітничих кадрів-учнів ПТУ................................................................................93

  Розділ ІV. Утвердження професійної і громадянської активності робітничих кадрів в системі ПТУ........................................................................118

  ВИСНОВКИ...............................................................................................159

  Список використаних джерел...............................................................................................................162  Вступ

  Актуальність дослідження. Дослідження філософії підготовки робітничих кадрів засобами освіти в умовах становлення ринкових відносин зумовлене потребою цілісного наукового осмислення сучасної системи підготовки робітничих кадрів, конкретизації їх ролі і призначення в розв’язанні сучасних проблем, вироблення адекватних, ефективних і евристичних підходів до освітньої політики держави у цій сфері.
  В умовах соціально-економічних перетворень у нашому суспільстві, коли кардинально перебудовується вся сукупність суспільних відносин, стратегічні завдання державної національної програми „Освіта” (Україна XXI століття) і Закон України „Про професійно-технічну освіту” орієнтують на радикальну перебудову управлінського механізму системи професійно-технічної освіти на принципах демократизації, децентралізації та гуманізації. Це викликає необхідність осмислення філософської сутності теоретичних і прикладних основ професійної підготовки, що забезпечило б високу ефективність підготовки робітничих кадрів до професійної діяльності в умовах ринкової економіки.
  Протиріччя між новими соціально-економічними умовами та традиційною системою освіти вимагають пошуку нових підходів у підготовці майбутніх робітничих кадрів. До змісту підготовки майбутнього робітника ставляться нові вимоги: мобільність та багатопрофільність, готовність до частої зміни профілю фахової підготовки; ступневість професійної підготовки, завершеність кожного рівня освіти та забезпечення наступності між ними; готовність до розвитку творчих якостей особистості учня тощо.
  Філософії професійної підготовки робітничих кадрів в умовах становлення ринкових відносин обумовлена також потребами практики, насамперед, потребами становлення, професійного і духовного збагачення тієї верстви населення, яка створює основний національний продукт, здійснює матеріальне виробництво, збагачує матеріальну основу добробуту народу і держави, розквіту культури.
  Будь-яке виробництво здійснюється безпосередніми виробниками, основну масу яких складають робітничі кадри. В марксистській та деяких інших суспільствознавчих теоріях ця частина робітників фіксувалась категорією „робітничий клас”, якому делегувалась роль рушійної сили соціального прогресу. Вивчення ролі - історичної місії робітничого класу (в марксизмі - історичної місії пролетаріату) є одним з основних завдань марксистської теорії. І хоча в багатьох випадках ця роль марксизмом, а з часом - ленінізмом, сталінізмом, радянським суспільствознавством - була ідеалізована, роль та значення робітничого класу в розвитку соціальної системи не слід зменшувати. Робітничий клас є основним рушієм матеріального виробництва. Помітним він є і як політична сила. Новітня історія розвитку цивілізації засвідчує, що будь-які більш-менш помітні соціальні зрушення не здійснювались без участі (більшою мірою - провідної) робітничого класу. Робітничий клас є творцем і носієм культурних традицій. Разом з іншими трудовими верствами він становить основу народу, основу своєрідного остова „людського потенціалу” цивілізації.
  В колишньому СРСР робітничий клас (поряд з селянством) вважався основним суспільним класом. Формування робітничого класу, його професійна освіта, виховання, спрямоване на розвиток соціальної активності, розглядалась коли б чи не як основна проблема суспільної теорії, її провідне завдання. Особливо активно обговорювались роль робітничого класу в період розгортання науково-технічної революції, її переваг у соціалістичному способі виробництва.
  Вивчення масової практики функціонування закладів національної системи професійно-технічної освіти засвідчує, що до сьогодні відсутня чітка типологія професійно-технічних училищ; багато в чому застаріло науково-теоретичне й організаційно-методичне забезпечення управлінських технологій у системі підготовки робітничих кадрів на всіх її рівнях; науково не обґрунтована концепція управління професійно-технічними училищами з урахуванням досягнень сучасного менеджменту; не визначені специфічні особливості управління ними в умовах періоду переходу суспільства до ринкових відносин.
  Разом з тим необхідність подібних наукових розробок очевидна, оскільки без них практично не можливо досягти ефективного відтворення нового - ініціативного і творчо розвиненого, упевненого в собі і здатного до власного соціального захисту, мобільного й конкурентоспроможного покоління робітничих кадрів, здатних до продуктивної професійної діяльності в умовах ринкової економіки. Зростання актуальності й недостатній рівень розробленості науково-теоретичного, методичного і практичного аспектів даної проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.
  Ступінь наукового опрацювання проблеми. Означена проблема тією чи іншою мірою досліджувалась як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями та педагогами-практиками. Досить звернутись до робіт таких авторів, як В.Василенко, В.Волович, В.Врублевський, М.Ібрагимов, В.Косолапов, В.Королько, І.Надольний, щоб переконатись в активності проникнення суспільствознавців в цю тематику, в помітному обсязі публікацій та різноманітності проблематики. Серед характерних видань подібного плану слід назвати такі роботи, як „НТР и формирование духовного облика советского рабочего” (К., 1982); „Філософсько-соціологічні проблеми науково-технічної революції” (К., 1976); „КПСС и научно-техническая революція: управление единым народнохозяйственным комплексом” (К., 1978); І.Надольний - „Людина і мораль” (К., 1966) та ін.
  Серед російських вчених тематику робітничого класу, його формування та розвитку в умовах розвиненого соціалізму та НТР піднімали такі вчені, як А.Ахієзер, В.Афанасьєв, Г.Волков, Л.Гордон, А.Зворикін, А.Здравомислов, Е.Клопов, Н.Марков, Б.Паригін, С.Попов, І.Чанглі, В.Ядов та ін.
  Розгалужені дослідження місця та ролі робітничих кадрів (робітничого класу, класу робітників) у розвитку виробництва й цивілізації загалом в свій час провели такі відомі зарубіжні вчені, як М.Вебер, Р.Дарендорф, Г.Зіммель, П.Сорокін. Вони, зокрема, звернули увагу на особливий статус робітничого класу в системі суспільної стратифікації, його переміщення в структурі соціальної динаміки, ринкову детермінацію суспільних вимог до професійної підготовки робітників в індустріальному та постіндустріальному суспільстві, духовні домінанти робітників та інших верств населення.
  На зміну відповідних вимог до робітничих кадрів в період науково-технічного прогресу та інформаційної революції звертали увагу Р.Арон, Д.Белл, Т.Парсонс, О.Тоффлер, деякі інші дослідники.
  В період утвердження України як незалежної держави, економічним складником чого є становлення ринкових відносин, ця тема якось непомітно перемістилась на периферію наукових досліджень. Проблема підготовки робітничих кадрів розглядалась побіжно. Вчені здебільшого розглядали особливості розвитку підприємництва, головних якостей суб’єкта цього процесу, його духовних та моральних характеристик (В.Пилипенко, М.Перепелиця, І.Прокопенко, А.Ручка). Робітник як такий в структурі наукових суспільствознавчих досліджень останнього десятиріччя залишався об’єктом практично недослідженим. Між тим це і несправедливо, і невірно. Ринкова економіка провідну виробничу роль робітника не перекреслює, вона лишень змінює її формовияви.
  Висновок вчених не залишає місця для сумніву в тім, що робітничі кадри мають готуватись у відповідності до цих змін; а в сучасних умовах - ще й з урахуванням глобалізації, міграційно-інтегративних процесів, переорієнтації виробництва на високі технології тощо. Для України, яка вступає в систему ринкових стосунків проблема формування робітничих кадрів є актуальною і практично значимою. Враховуючи останнє, автор обрав її у якості предмета самостійного теоретичного аналізу.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою колективної теми Інституту вищої освіти АПН України відділу змісту, філософії та прогнозування вищої освіти „Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів” (РК №.0106U00 2009). Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні Вченої ради Інституту вищої освіти АПН України (протокол № 6 від 26.09.05 року).
  Метою дослідження є вивчення специфіки підготовки робітничих кадрів в умовах становлення ринкових відносин в Україні.
  Досягнення означеної мети вимагає розв’язання таких конкретних дослідницьких завдань:
  - уточнення змісту поняття „робітничі кадри” у порівнянні з такими категоріями, як „робітничий клас”, „робітник” тощо;
  - дослідження особливостей ринкової детермінації професійних та духовних характеристик робітничих кадрів;
  - визначення спільного та відмінного й вирішення на цій основі проблеми спадкоємності в підготовці робітничих кадрів в командно-адміністративній та ринковій економіці;
  - дослідження проблеми організації професійної підготовки робітничих кадрів через систему освіти;
  - виявлення та вивчення особливостей духовно-морального вигляду сучасного робітника, його впливу на професійну діяльність;
  - дослідження факторів, що обумовлюють активізацію професійної та громадянської позиції робітничих кадрів.
  Об’єктом дослідження є проблема формування робітничих кадрів.
  Предметом дослідження є соціально-філософський аналіз процесу професійної підготовки робітничих кадрів в системі становлення ринкових відносин.
  Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертації є загальносоціальні та специфічні методи дослідження. Основними методами, за якими здійснювалося дослідження є: діалектичний, герменевтичний, порівняльний, структурно-функціональний та ін. Автор намагався використовувати ці методи у взаємозв’язку та взаємодоповненні, що дозволило виявити суперечності досліджуваних проблем, причини, які до цього спонукають, чинники та умови розв’язання суперечностей, здійснити на цій основі відповідний прогноз розвитку ситуації в майбутньому. На основі структурно-функціонального методу, зокрема, автором проаналізовані сучасна соціальна структура, функціональні взаємозв’язки та залежності між різноманітними соціальними групами; герменевтичний метод дав змогу усвідомити сутність сучасних робітничих кадрів, зрозуміти спрямованість їх духовного світу, потреб та інтересів; порівняльний метод дозволив уточнити завдання і зміст модернізації навчально-виховної роботи по підготовці робітничих кадрів України у порівнянні з зарубіжними країнами світу, насамперед відповідно до вимог Болонського процесу; прогностичний метод був використаний з метою опрацювання можливої моделі майбутнього робітника в контексті розвитку економічних, політичних і соціокультурних реалій в Україні, світових глобалізаційних та інформаційних процесів.
  Наукову новизну дисертації визначає дослідження особливості професійної підготовки робітничих кадрів в структурі становлення ринкових відносин. На захист виносяться наступні положення:
  - обґрунтовано, що змістовно поняття „робітничі кадри” охоплює собою характеристики основного суб’єкта матеріального виробництва - робітника, професійною діяльністю якого створюється головна частка національного багатства; в дисертації відслідковуються спільні і відмінні характеристики понять „робітник”, „робітничі кадри” та „робітничий клас”;
  - доведено, що ринкові відносини зміщують центр ваги виробничої відповідальності з колективу на особистість, у зв’язку з чим саме робітник, його особистісні - об’єктивні (професійна підготовка) та суб’єктивні (духовно-моральні якості) - постають у якості головних чинників ефективності виробництва;
  - доведено, що в структурі ринкових відносин проблема формування сучасних робітничих кадрів не може бути вирішена самопливом або ж власною самодіяльністю ринкових структур; її розв’язання під силу лише державі, що об’єднує й організує взаємодію різноманітних державних та недержавних установ та інститутів, визначає організаційну, управлінську й навчально-виховну політику;
  - в дисертації проаналізовані досягнення та суперечності професійно-технічної підготовки робітничих кадрів через систему ФЗУ, ПТУ, інших навчально-виховних структур; автором зроблено висновок про те, що проведена в останнє десятиріччя стохастична, поспішна й без належного обґрунтування оптимізація професійної освіти поряд з позитивним вирішенням ряду нагальних питань завдала цій системі значної шкоди;
  - автором проаналізовано досвід функціонування сучасних ПТУ, обґрунтовані пропозиції щодо підвищення ефективності в підготовці робітничих кадрів: раціональна оптимізація напрямів підготовки кадрів та мережі закладів; вдосконалення нормативно-правової бази професійної освіти; вдосконалення змісту професійної освіти, запровадження різноманітних форм практики; відбору майбутніх робітників відповідного профілю, формування життєвих установок на робітничу професію;
  - доведено, що в системі ринкових відносин головне навантаження за якість і ефективність виробничої діяльності покладається на професіоналізм та духовно-моральні якості особистості, формування яких є одним з головних завдань підготовки сучасних робітничих кадрів. В дисертації аналізуються завдання підвищення рівня самосвідомості робітничих кадрів; ефективність трудового виховання робітничих кадрів; зміна потреб та мотивацій щодо професійної підготовки; формування життєвої позиції робітничих кадрів.
  Теоретичне значення одержаних результатів полягає у тому, що в дисертації проаналізовані основні професійні та духовно моральні риси майбутніх робітничих кадрів; сформований їх ідеальний образ відповідно до умов глобалізації, інформаційної революції, демократичних та ринкових перетворень; проаналізовані суперечності ідеального образу робітничих кадрів з реальною життєвою практикою; обґрунтовані основні напрями їх подолання, формування професійних та особистісних характеристик робітничих кадрів.
  Практичне значення дослідження дозволяє уточнити плани підготовки сучасних робітничих кадрів через систему ПТУ, організації виховної (соціальної) роботи серед учнів - майбутніх робітників. За результатами дослідження може бути підготовлений спеціальний курс для студентів педагогічних та гуманітарних університетів.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки дослідження обговорювались на засіданні відділу змісту, філософії та прогнозування вищої освіти Інституту вищої освіти АПН України, на ряді науково-практичних конференцій, а саме: Міжнародній науково-практичній конференції „Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти” (Київ, 2006); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти” (Київ, 2007); Міжнародна науково-практична конференція „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології” (Рівне, 2007); Міжнародний науково-практичний семінар „Інноваційна освіта для XXI століття” (Київ, 2007); Міжнародна науково-практична конференція „Духовна спадщина Лівобережної України: соціально-філософський зміст природи, суспільства, релігії та освіти” (м. Київ, 2007).
  Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені у 5 фахових виданнях ВАК України з філософських наук.
  Структура дисертації. Відповідно до мети та завдань дослідження робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел (210 позицій). Загальний обсяг дисертації - 182 сторінок, із них основна частина дисертації - 162 сторінки.
 • Список литературы:
 • Висновки

  Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:
  На сучасному етапі розвитку української економіки підготовка робітничих кадрів є прерогативою професійно-технічної освіти. Остання досі залишається оптимальною системою підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для різних галузей господарства у професійно-технічних закладах освіти.
  Докорінні зміни, що відбуваються в економіці країни, суттєво вплинули на стан професійно-технічної освіти, головним завданням якої є забезпечення економіки держави кваліфікованими робітничими кадрами, які б дали змогу Україні долучитися до сучасних інтеграційних процесів, характерних для глобалізації світового суспільства.
  У суспільстві формується розуміння того, що без підготовки вітчизняного висококваліфікованого виробника, без реальної турботи про систему ПТО неможливо відродити економіку, України.
  Хоча професійна школа намагається адекватно реагувати на ці процеси, все ж таки структура професійної освіти багато в чому не відповідає перспективним потребам ринку праці. Основною проблемою є те, що в державі на опрацьована загальна філософія процесу підготовки робітничих кадрів.
  Ґрунтовний порівняльний аналіз та конкретизація таких понять як „робітник”, „робітничий клас” та „робітничі кадри”, дає змогу дійти висновку, що населення будь-якої історично визначеної формації завжди має таку якість, яка є відносно незмінною, що в процесі тривалого існування людей інваріантна розвитку і кожного разу не виникає в населення знову й не зникає кожного разу в новому циклі його відтворення. Останню якість можна назвати основною системоутворюючою якістю або атрибутом населення, а саме робочою силою. Вона є матеріальною якістю людини й населення і реалізується лише в трудовій діяльності, соціально закріпленій відповідною системою виробничих відносин, які серед політичних, правових, етичних, естетичних, релігійних та інших відносин є, на наш погляд, основними, системоутворюючими. Отже, змістовно поняття „робітничі кадри” охоплює собою характеристики основного суб’єкта матеріального виробництва - робітника, професійною діяльністю якого створюється головна частка національного багатства.
  Дослідження особливостей ринкової детермінації професійних та духовних характеристик робітничих кадрів зміщують центр ваги виробничої відповідальності з колективу на особистість, у зв’язку з чим саме робітник, його особистісні - об’єктивні (професійна підготовка) та суб’єктивні (духовно-моральні якості) - постають у якості головних чинників ефективності виробництва;
  Україна успадкувала від СРСР розвинену систему професійно-технічної освіти, але яка не була зорієнтована на підготовку робітників для праці в умовах ринкової економіки, а отже не відповідала реаліям сьогоднішнього дня, економічного та соціального життя, що в свою чергу викликало нагальну потребу в її реформуванні. Але оскільки проблема формування сучасних, висококваліфікованих робітничих кадрів не може бути вирішена самопливом або ж власною самодіяльністю ринкових структур; її розв’язання під силу лише державі, що об’єднує й організує взаємодію різноманітних державних та недержавних установ та інститутів, визначає організаційну, управлінську й навчально-виховну політику.
  Проведена в останнє десятиріччя стохастична, поспішна й без належного обґрунтування оптимізація професійної освіти поряд з позитивним вирішенням ряду нагальних питань завдала цій системі значної шкоди. Так протягом останніх років значно знизився й рівень професійної підготовки випускників професійно-технічних навчальних закладів, невпинно погіршується матеріально-технічне й кадрове забезпечення системи професійної освіти. Отже, потрібні радикальні зміни як механізму фінансування, так і принципів організації професійно-технічної освіти.
  Щоб виправити ситуацію необхідно об’єднати зусилля всіх, хто причетний до підготовки робітничих кадрів.
  Серед заходів по підвищенню ефективності в підготовці робітничих кадрів слід виділити наступні:
  - раціональну оптимізацію напрямів підготовки кадрів та мережі закладів;
  - вдосконалення нормативно-правової бази професійної освіти;
  - вдосконалення змісту професійної освіти, запровадження різноманітних форм практики;
  - відбір майбутніх робітників відповідного профілю, формування життєвих установок на робітничу професію.
  Якість підготовки кваліфікованих робітників має першорядне значення саме в період економічних трансформацій у зв’язку з необхідністю упровадження нових технологій, схем організацій виробництва, в умовах коли майже вичерпані екстенсивні чинники економічного зростання і необхідна інтенсифікація як виробництва, так і сфери надання послуг. В сою чергу духовно-моральні засади молоді не так вже й порушені, як про це мовиться і пишеться. Світ цінностей нинішньої молоді відповідає світу цінностей суспільства, в якому вони проживають, а роль саме викладачів та педагогів скорегувати погляди так, щоб цінності відповідали кращим взірцям цінностей суспільства.
  Активність в царині позначених питань створює об’єктивну потребу інтелектуально-духовного, світоглядного і морального зростання робітничого класу. Найбільш ефективно і цілеспрямовано останнє реалізується в період навчання та виховання майбутньої робітничої молоді, зокрема, в системі ПТУ та інші заклади професійної освіти та виховання для майбутньої робітничої молоді. Серед основних напрямів цієї роботи слід визначити: 1) трудове виховання майбутніх робітничих кадрів; 2) зміна потреб та мотивацій щодо професійної підготовки учнів професійних училищ; 3) формування життєвої позиції майбутніх робітничих кадрів в процесі навчання та в позаурочний час; 4) підвищення рівня самосвідомості майбутніх робітничих кадрів.  Список використаних джерел

  1. Абашкіна Н. В. Актуальні проблеми професійної підготовки в педагогіці А. С. Макаренка / Н. В. Абашкіна // Матер. междунар. макаренковского семинара [„А. С. Макаренко и мировая педагогика”], (Полтава, 8-10 апр. 2002 г.) - Полтава. - 2002. - С.18-24.
  2. Алексеев С.Н. Мудрая школа труда. / С. Алексеев, Н.Семыкин М.: Молодая гвардия, 1981. - 176 с.
  3. Алмонд Г. Гражданская культура и стабильность демократии / Г.Алмонд, С. Верба // Политические исследования. - 1992. - № 4. - С.122134.
  4. Андрущенко В. Час поглиблення реформ / В.Андрущенко, В. Сапарін //Людина і політика. - 1999. - №1. - С. 2-10.
  5. Андрущенко В.П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу / В.П.Андрущенко. - К.: ТОВ „Атлант ЮЕмСі”, 2005. - 498 с.
  6. Ануфриева Л.М. Политическая социализация в условиях социализма: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.філос. н. / Л.М. Ануфриева. Казань, 1987. 20 с.
  7. Ануфрієва Н.М., Дорога Я.А. Професійна та комунікативна компетентність сучасної ділової людини /Н.М. Ануфрієва, Я.А. Дорога // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць. Випуск 2. - К.: Київський університет, 2004. - С. 84 - 87.
  8. Аристотель. Никомахова этика: собрание сочинений в 4-х т / Аристотель - М.: Мысль, 1984. - Т.4. - 830 с.
  9. Атутов П. Р. Проблемы психологического обеспечения подготовки молодёжи к труду и выбору профессии / П. Р. Атутов, Е. А. Климов // Вопросы психологии. - М., 1984. - № 1. - С. 13 - 26.
  10. Атутов П.Р. Педагогика трудового становления учащихся: содержательно-процесуальные основы. Избранные труды в 2-х томах [под ред. Г.Н.Никольской] /П. Атутов. - Т.1. - М., 2001. - 360с.
  11. Атутов П.Р. Политехнический принцип в обучении школьников /П.Атутов - М., 1976. -183 с.
  12. Атутов П.Р. Политехническое образование школьников: сближение общеобразовательной й политехнической школы /П.Атутов - М.: Педагогика, 1986. -176 с.
  13. Атутов П.Р. Політехнічний принцип у навчанні школярів /П.Атутов - К.: Радянська школа, 1982. - 186 с.
  14. Атутов П.Р. Соединение обучения с производительным трудом ведущий принцип общеобразовательной школы /П.Атутов //Современная педагогика. - 1984. - № 3. - С. 16-18.
  15. Атутов П.Р. Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников / П. Р.Атутов, Поляков В.А. - М.: Просвещение, 1985. - 128 с.
  16. Аутутов П.Р. и др. Связь трудового обучения с основами наук; Книга для учителя / П.Р. Атутов, Н.И. Бабкин, Ю.К Васильев - М.: Просвещение, 1983. - 128 с.
  17. Батышев С. Я. Формирование квалифицированных рабочих кадров в СССР / С.Я. Батышев. М.: Экономика, 1974. 274 с.
  18. Беляева А.П. Региональная система профессионального образования / А. П. Беляева // Педагогика. - 1993. - № 4. - С. 68 - 73.
  19. Березин П. Рабочая молодежь как она есть / П. Березин, Э. Бобров, В. Мясищев. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1930. - 467 с.
  20. Березін А. М. Психологічні чинники генези національної самосвідомості особистості: Аавтореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / А.М. Березін; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2002. - 18с.
  21. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання / І.Д.Бех. - К.: ІЗМН., 1998. - 204 с.
  22. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності / І.Д.Бех. - К. : Либідь, 2006. - 272с.
  23. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. / І.Д.Бех. - К.: Либідь, 2003. - 276 с.
  24. Бєланова Р. А. Гуманізація та гуманітарізація освіти в класичних університетах (Україна - США): [монографія] / Р.А. Бєланова. - К.: Центр практичної філософії, 2001. - 216 с.
  25. Бобарыкин В.Е. Реакционная сущность буржуазной теории Политическая социализация”: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.філос. н. / В.Е. Бобарыкин. - Николаев, 1979. - 19 с.
  26. Богатин Ю.В. Экономическое управление бизнесом: учеб. пособие для вузов / Ю.В. Богатин, В.А. Швандар. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 391с.
  27. Бойко Ю.В Актуальність гуманізації виховного процесу у системі вищої освіти /Ю.В. Бойко, О.Е.Марченко. // Проблеми гуманізму і освіти: збірник матеріалів науково-методичної конференції [ред.кол. Б.І.Мокін]. - Вінниця: Універсум-Вінниця, 2002. - С. 24.
  28. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно - ориентированного воспитания / Е.В. Бондаревская // Педагогика. - 1995. - №4. - С.29 - 36.
  29. Булгаков А. А. Профессиональнотехническое образование и профсоюзы / А.А. Булгаков. - M.: Просвещение, 1967. - 267 с.
  30. Веселов А. Н. Профессиональнотехническое образование в СССР / А.Н. Веселов. - М.: Просвещение, 1961. - 198 с.
  31. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси /О.Вишневський - Львів, 1996. - 213 с.
  32. Вища освіта України. Інформаційноаналітичні матеріали до засідання колегії Міністерства освіти і науки. - К.: Б.в., 2003. - 211 с.
  33. Вінтюк Ю. В. Особливості життєвого самовизначення молоді в сучасних умовах і його вплив на ситуацію в Україні / Ю.В. Вінтюк // Євроатлантичний вибір України: погляд молоді: матеріали наукової конференції. - Львів, 2007. - С. 82-89.
  34. Вісник профтехосвіти: Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Житомирській області // Упр. освіти і науки. - Житомир, 2004. - № 3. - 37 с.
  35. Волков О. Основні напрямки реформування професійнотехнічної освіти в Україні / О. Волков // Освіта. - 1996. - 29 травня. - С. 3-4.
  36. Гайдар Е. Экономические реформы и иерархические структуры / [отв. ред. С. С. Шаталин] / АН СССР, Ин-т экономики и прогнозирования науч.-техн. прогресса / Е. Т. Гайдар. - М.: Наука, 1990. - 216 с.
  37. Головатий М.Ф. Соціологія молоді: курс лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом / М.Ф. Головатий. - 2-ге вид., перероб. і доп. К. : МАУП, 2006. - 304 с.
  38. Гончарова А. В. Воспроизводство рабочей силы в условиях современного капитализма / А.В. Гончарова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. - 243 с.
  39. Гришина В.А. Интеграция профтехобразования и производства в промышленно развитых странах / В.А. Гришина // Проблемы интеграции профтехобразования и производства. - Л., 1991. - С. 26-35.
  40. Губерський Л. Культура. Ідеологія. Особистість. Методологічно-світоглядний аналіз / Л.Губерський, В.Андрущенко, М.Михальченко. - К.: Знання України, 2002. - 580 с.
  41. Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи [відп. ред. В. С. Пазенок]. - К.: Український центр духовної культури, 2001. - 319 с.
  42. Гуревич Р. Трудове навчання і виховання основа професійного самовизначення учнів / Р.Гуревич // Рідна школа. - 2002. - № 3. - С.27 - 29.
  43. Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі [переклад з нім. Анатолій Єрмоленко] / В.Гьосле. - К.: Лібра, 2003. - 248 с.
  44. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / Владимир Даль; совмещ. ред. В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртенэ. - М.: ОЛМА-пресс, 2001. - 636 с.
  45. Державна національна програма „Освіта” („Україна ХХІ століття”): /Затв. Постановою КМ України від 3 листоп. 1993 р. №896 // Нормативно-правове регулювання. - К.: Райдуга, 1994. - 61 с.
  46. Дронникова В.П. Проблемы управления социальными процессами развитого социалистического общества: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.филос.н. / В.П. Дронникова; Калининский гос. ун-т. - Калинин, 1981. - 20 с.
  47. Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. Журавський. - К.: Видавничий Дім Ін Юре”, 2003. - 416 с.
  48. Закон України „Про освіту” //Законодавчі акти України з питань освіти: За станом на 1 квітня 2004 року [ред.-упоряд. І.Р. Юхновський] /Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти: Офіц. вид. - К.: Парламентське вид-во, 2004. - 404 с.
  49. Закон України „Про освіту”. - К.: Генеза, 1996. - 36 с.
  50. Закон України „Про професійно-технічну освіту” // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1998. - №32. - С.215.
  51. Згуровський М. Вища технічна освіта і Болонський процес / М. Згуровський // Київський політехнік, 2004. - №12. - С. 21-29.
  52. Згуровський М.З. Інформаційні мережеві технології в науці та освіті / М. Згуровський // Дзеркало тижня, 2002. 6-12 липня. - № 25 (400). - С. 16.
  53. Здравомыслов А.Г. Человек и его работа в СССР и после: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 020300 Социология / А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов. - 2.изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 485с.
  54. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования в ФРГ / Э.Ф. Зеер // Педагогика. - 1993. - №4. - С. 106-110.
  55. Зубок Ю.А. Социальная интеграция молодежи в условиях нестабильного общества / Ю. А. Зубок; Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед., Науч.-исслед. центр при Ин-те молодежи. - М.: Социум, 1998. - 142 с.
  56. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы: [учебник] / Е.П. Ильин. - С.-Петер.: Полёт, 2005. - 420 с.
  57. Индустриальнотехническое образование: материалы І Всеукраинской конференции по вопросам индустриально-технического обучения (г.Харьков, сентябрь 1922 г.). - Харьков, 1923. - 129 с.
  58. История общеобразовательной и профессиональной школы дореволюционной России : Библиогр. указ. лит., изд. в сов. период / АПН СССР, НИИ проф.-техн. образования; [Составители А. П. Шапкина, В. В. Шапкин]. - Л.: НИИпрофтехобразования, 1991. - 73 с.
  59. Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений / М.С. Каган. - М.: Политиздат, 1988. - 315с.
  60. Каган М.С. О духовном. (Опыт категориального анализа) / М. С. Каган // Вопросы философии. - 1985. - №9. - С.91 - 102.
  61. Квятківська М. Атестація - критерій фаховості / М. Квятківська // Майбуття. - 2000. - № 16. - С. 32 - 40.
  62. Кирьякова А.В. Диагностика и прогнозирование ценностных ориентаций школьников / А.В. Кирьякова // Ориентация и деятельность школьников; [под ред. Т.К. Ахаян, А.В. Кирьяковой]. - М.: Педагогика, 1991. - С.56-70.
  63. Кирьякова А.В. Ориентация школьников на социально - значимые ценности: автореф.дис. на здобуття наукового ступеня докт. пед. наук / А.В. Кирьякова; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. Санки-Петербург, 1991. - 35с.
  64. Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации / Е.А. Климов. - М.: Знание, 1983. - 96 с.
  65. Климов Е.А. Как выбирать профессию / Е.А. Климов. - М.: Просвещение, 1984. - 160с.
  66. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий / Е.А. Климов. - Обнинск: Изд-во „Принтер”, 1993. - 57 с.
  67. Коваленко И. Технический прогресс и рабочие кадры. Зарубежный опыт / И. Коваленко, Б. Омельяненко. - М.: Прогресс, 1969. - 438с.
  68. 79. Коган Л.Н. Человек и его судьба / Л. Н. Коган. - М.: Мысль, 1988. - 283с.
  69. Козлитина О.Н. Влияние особенностей систем образования на формирование личностной структуры у молодежи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. / О.Н. Козлитина. - Ставрополь, 2004. - 22 с.
  70. Козлов В.И. Формирование нравственных ценностных ориентаций младших школьников средствами изобразительного искусства: дис. канд. пед. наук./ В.И. Козлов. - Минск, 1993. - 222с.
  71. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти. Затв. колегією Мін-ва освіти та науки Укр. 28.02.96 // Шкільна бібліотека. - 2003. - № 3. - С.11-19.
  72. Концепція національного виховання: схвалена Всеукр. педагогічною радою працівників освіти 30 черв. 1994 р. // Освіта. - 1994. - № 7(72). - С. 5-12.
  73. Концепція профільного навчання в старшій школі. Затверджено рішенням колегії Міністерства освіти і науки України 25.09.03. №10/12-2 // Книга вчителя трудового навчання: Довідково-методичне видання / [упоряд. С.М. Дятленко]. - Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. - С.90-104.
  74. Концепція трудової підготовки школярів України // Освіта. - 1993. - вересень. - С.8-9.
  75. Корженко В.В. Філософія виховання: зміна орієнтацій / В.В.Корженко - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 303 с.
  76. Корсак К. Освіта в Україні й світові стандарти / К. Корсак // Світло. - 2000. - № 3. - С.27-28.
  77. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / Міжнародна кадрова академія; Міжрегіональна академія управління персоналом / К.В. Корсак. - К., 1997. - 208 с.
  78. Косяков П. О. О трудовых ресурсах как экономической категории / П.О. Косяков // Проблемы повышения эфективности использования трудовых ресурсов Иркутской области. - Иркутск, 1971. - С. 20.
  79. Котляр А. Методология оценки безработицы / А. Котляр // Человек и труд. - 1993. - № 8. - С. 16-20.
  80. Кремень В. Освіта в Україні і стан перспектив розвитку / В.Кремень //Неперервна освіта. Теорія і практика. К., 2001. Вип.4. С.7-18.
  81. Кремень В. Освіта і наука України: шляхи модернізації: Факти, роздуми, перспективи / В. Кремень. - К.: Грамота, 2003. - 214 с.
  82. Куколевская Г.И. Традиционные и новые методы воспитания интереса учащихся ПТУ к обучению: [методические рекомендации]. / Г.И. Куколевская. - М.: Высшая школа, 1980. - 15 с.
  83. Кухарчук П.М. Особливості впливу регіонального ринку праці на реформування управлінням професійнотехнічною освітою. [Електронний ресурс] / П.М. Кухарчук - Режим доступу до журн.: http://www.academy.gov.ua/ej1/txts/kuharcuk.htm
  84. Лившиц Р.Л. Духовность и бездуховность личности / Р. Л. Лившиц. - Екатеринбург: Изд-во Ур. ун-та, 1997. - 149 с.
  85. Лисаускене М.В. Поколение NEXT - прагматичные перфекционисты или романтики потребления / М.В. Лисаускене // Социологические исследования. - 2006. - № 4. - С.111-117.
  86. Лисовский В.Т. Динамика социальных изменений (опыт сравнительных социологический исследований российской молодежи) / В. Т. Лисовский // Социологические исследования. - 1998. - № 5. - С.98 - 104.
  87. Лікарчук І.Л. Регіональні аспекти у змісті професійнотехнічної освіти / І.Л. Лікарчук // Рідна школа. 1995. № 5. С. 59-60.
  88. Лікарчук І.Л. Чому страждає профтехосвіта?: Або спогади про минуле з точки зору сьогодення / І.Л. Лікарчук // Освіта. 1996. 6 березня. С.6.
  89. Луков В.А. Проблема обобщающих оценок положения молодежи / В.А. Луков // Социологические исследования. 1998. № 8. С. 2736.
  90. Луковенко Ю. Стан і перспективиреформування освіти в Україні / Ю.Луковенко, В. Нікітін, О.Коловіцкова // Постметодика, 2001. № 4. С. 27-28.
  91. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8 т. / А.С. Макаренко; [редкол.: М. И. Кондаков (гл. ред.) и др.]. М.: Педагогика, 1984. Т.4. 399 с.
  92. Макаренко АС. Трудовое воспитание / А.С. Макаренко. Минск: нар. асвета, 1977. 256с.
  93. Мамардашвили М.К. Проблема человека в философии / М.К. Мамардашвили // О человеческом в человеке; [под ред. И.Т.Фролова]. М.: Политиздат, 1991. С. 8-21.
  94. Маркс К. Капитал. / К. Маркс, Ф. Энгельс Ф. 2-е изд. М.: Просвещение. Т. 23. С. 178.
  95. , Мертон Р. Социальная структура и аномия / Р. Мертон // Социологические исследования. 1992. № 2,3,4. С. 5-21.
  96. Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП: в 3 т. / [ упоряд. Е.М. Теличко]; Державний комітет України по нагляду за охороною праці. К.: Основи, 1997. Т. 2. 427с.
  97. Міністерство освіти України. Колегія. Про невідкладні заходи щодо поліпшення функціонування професійнотехнічних навчальних закладів: Рішення від 13.12.95р. № 12/15 // Інформ. зб. Міністерства освіти України. 1996. № 8. С. 11 15.
  98. Монтень М. Об искусстве жить достойно. Философские очерки: [составители и предисловия А. Гулыга и Л. Пажитнов.] / М.Монтень Москва, 1975. 196 с.
  99. Національна доктрина розвитку освіти // Голос України, 2002. 17 квітня.
  100. Неприцкий А. О профтехобразовании в Украине / А. Неприцкий // На борьбу! Киев, 2003. №3, майиюль. С.121.
  101. Ничкало Н. Г. Роздуми про долю профтехосвіти: до і після дня уряду в парламенті. Що далі? / Н.Г. Ничкало // Професійнотехнічна освіта. 2003. № 2. С.28 31.
  102. Ничкало Н.Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія / Н.Г. Ничкало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. К., 2001. Вип. 1. С. 18-25.
  103. Ніколаєнко С. Профтехосвіті потрібна опора законодавча / С.Ніколаєнко // Віче. 1997. № 2. С. 6467.
  104. Ніколаєнко С.М. Вища освіта і наука найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку. Доповідь на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки / С.Ніколаєнко // Освіта, 2005. 24 березня. С. 2.
  105. Новиков А. Профтехшкола: стратегия развития / А. Новиков; / Всесоюз. науч.-метод. центр проф.-техн. обучения молодежи, Науч.-метод. об-ние „Непрерыв. Образование”. М.: Ровесник , 1991. 68 с.
  106. Нормативноправові акти з питань освіти 2005 рік Лист МОН України № 1/9352 від 30.06.2005 [Електронний ресурс] - Режим доступу до журн. http://www.mon.gov.ua/main.php?query=laws/education.
  107. НТР и формирование духовного облика советского рабочего / [В. В. Косолапов, В. Л. Василенко, В. И. Волович и др.]. К.: Политиздат Украины, 1982. 327 с.
  108. Огнев’юкВ.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку / В.О. Огнев’юк. К.: Знання України, 2003. 447 с.
  109. Осадчая Г.И. Стиль жизни молодых горожан: трансформация и региональная дифференциация / Г.И. Осадчая // Социологические исследования. 2002. № 10. С.8894.
  110. Осипова Л. И. Джон Дьюи и философия образованяи / Л. И. Осипова // Міжвуз. зб. "Філософія, культура, життя". Вип. 1. Дніпропетровськ: "Системні технології", 1998. С.29-32.
  111. Павлютенков Е.М. Формирование мотивов выбора профессии / Е.М. Павлютенков; [под ред. Б.А. Федорошина]. Киев: Рад. школа, 1980. 144с.
  112. Павлютенков Е.М. Кем быть? / Е.М. Павлютенков. Киев: Молодь, 1989. 200с.
  113. Паламарчук В.Ф. НОТ школьников путь к творчеству: [кн. для учащихся] / В.Ф. Паламарчук, С.И. Орлов. К.: Рад. школа, 1988. 136с.
  114. Парето В. Компендиум по общей социологии: [пер. с итал. А. А. Зотова] / В. Парето; Гос. ун-т Высш. шк. экономики. Москва: ГУ ВШЭ, 2007. 511 с.
  115. Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: зб. наук. пр. / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти; за ред. І.А.Зязюна та Н.Г.Ничкало. К., 2003. 679 с.
  116. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив / А.В. Петровский. М.: Политиздат, 1982. 255 с.
  117. Петровский А.В. Психология развивающейся личности / А.В. Петровский. М.: Педагогика, 1987. 213 с.
  118. Пішванова В. О. Концепція культурної адаптації в соціально-філософській спадщині Джона Дьюї: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03Соціальна філософія та філософія історії” / В.О. Пішванова. К., 2003. 23 с.
  119. Пішванова В. О. Соціальна педагогіка Дж. Дь
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины