ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 • скачать файл:
 • Название:
 • ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 • Кол-во страниц:
 • 196
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ
  стор.
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3
  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
  13
  1.1. Сутність державного фінансового контролю, його роль і місце у забезпеченні економічної безпеки держави 13
  1.2. Основні види, форми і методи державного фінансового контролю 23
  1.3. Сучасні моделі системи державного фінансового контролю в країнах Європейського Союзу 41
  Висновки до першого розділу
  62
  РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  68
  2.1. Стан правового забезпечення державного фінансового контролю 68
  2.2. Організаційно-функціональна структура системи державного фінансового контролю 89
  2.3. Стан фінансово-бюджетної дисципліни, як критерій економічної безпеки держави 101
  2.4. Відповідальність учасників бюджетного процесу 115
  Висновки до другого розділу
  127
  РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
  135
  3.1. Пріоритети розвитку державного фінансового контролю у контексті забезпечення економічної безпеки 135
  3.2. Шляхи підвищення ефективності державного фінансового контролю 147
  Висновки до третього розділу
  155
  ВИСНОВКИ 158
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 165
  ДОДАТОК 183

  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Реалізація державних програм розвитку та реформування економіки України вимагає існування ефективної системи державного фінансового контролю. Від того, наскільки достовірною є інформація, яка надається цією системою, залежить обґрунтованість та ефективність управлінських рішень, прийнятих керівниками усіх рівнів, а отже фінансово-економічний та соціально-політичний добробут суспільства.
  Широка сфера застосування фінансового контролю дає змогу істотно впливати на весь економічний процес, стежити за дотриманням економічної безпеки держави, досягненням фінансової самодостатності регіонів, секторів і галузей економіки, збалансованістю державного й місцевих бюджетів, захищеністю фінансово-економічних інтересів громадян і суспільства. Раціональна організація та ефективне функціонування державного фінансового контролю сприяє забезпеченню національних економічних інтересів держави, поліпшенню керованості державними фінансовими ресурсами, розвитку ринкової економіки.
  На даному етапі розвитку економіки України оздоровлення фінансово-кредитної сфери та забезпечення збалансованого розвитку бюджетної системи є основними цілями державної політики у забезпеченні економічної безпеки держави. Підвищення ефективності та якості політики, яку проводить держава з цих питань, вимагає пошуку дієвих інструментів, які б забезпечували економічну безпеку держави. Державний фінансовий контроль виступає одним з них, тому проблема підвищення ефективності цієї сфери є дуже актуальною для України на даний час і потребує сучасних науково-практичних розробок.
  Необхідність розвитку системи державного фінансового контролю в Україні обумовлена об’єктивною потребою в створенні системи противаг існуючим реальним загрозам в економічній сфері. Зокрема, це забезпечення надходжень до бюджету податків, зборів та обов’язкових платежів; стабілізація стану фінансово-бюджетної дисципліни; зменшення кількості та обсягів фінансово-бюджетних порушень; вдосконалення системи відповідальності учасників бюджетного процесу; посилення координуючої та спрямовуючої ролі держави в системі фінансового контролю.
  На цьому шляху залишається ряд проблем, які необхідно поступово вирішувати в науково-практичному аспекті. Так, головною з них можна назвати недосконалу нормативно-правову базу. Поряд з цим, можна виділити недієву організаційно-функціональну структуру органів, що уповноважені на здійснення державного фінансового контролю, відсутність дієвої системи відповідальності за фінансові порушення, низький рівень інформаційно-комунікативного та статистичного забезпечення. Крім того, функції та завдання у сфері державного фінансового контролю формуються на застарілих теоретико-методологічних засадах.
  Вирішення згаданих проблем сприятиме укріпленню основних принципів, на яких ґрунтується бюджетна система України, таких як принципи єдності, обґрунтованості, самостійності, ефективності, повноти, цільового використання бюджетних коштів, відповідальності учасників бюджетного процесу.
  З огляду на недостатній вітчизняний досвід з реформування державного фінансового контролю і незначну кількість теоретико-методологічних розробок щодо проведення необхідних реформ, важливим напрямом дослідження у цій сфері є аналіз та узагальнення позитивного досвіду європейських країн.
  Доцільність даного дослідження також пов’язана з необхідністю розробки Стратегії розвитку державного фінансового контролю в Україні та шляхів її реалізації, що забезпечить створення ефективної державної політики у цій сфері на середньо- та довгострокову перспективу.
  Проблематика розвитку державного фінансового контролю та окремі питання безпеки фінансово-бюджетної сфери знайшли своє відображення в публікаціях як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців. Теоретичні і методологічні засади системи державного фінансового контролю знайшли відображення в працях зарубіжних авторів: А.Аренс, Ш.Бланкарт, Дж.Ваттс, Р.де Конінг, Дж.Лоббек, К.Стентон, В.К.Сенчагов, Л.Олофссон, С.О.Шохін та інші.
  Різними аспектами проблем державного фінансового контролю та економічної безпеки займалися вітчизняні фахівці: О.Барановський, З.Варналій, О.Василик, В.Воротін, М.Єрмошенко, Я.Жаліло, М.Каленський, Є.Калюга, В.Кравченко, А.Максюта, В.Мельничук, В.Мунтіян, Г.Пастернак-Таранушенко, В.Савченко, І.Стефанюк, В.Федосов та інші.
  Дослідження у цій галузі в основному розглядають аспекти економічної безпеки та державного фінансового контролю відокремлено, не виявляючи їхнього взаємозв’язку. Зважаючи на зазначене, розв’язання науково-прикладного завдання в удосконаленні ролі і місця системи державного фінансового контролю у забезпеченні економічної безпеки України має велике значення для розвитку економічної науки та практики у сфері державного фінансового контролю.
  Таким чином, наведене й зумовлює актуальність та своєчасність розробки теми дисертаційного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основу дисертаційної роботи покладено результати досліджень, проведених автором у рамках відповідних наукових розробок, згідно з планом наукових досліджень Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) в межах наукового проекту „Стратегія регіонального розвитку та розвитку місцевого самоврядування в Україні” (номер державної реєстрації 0106U002637).
  Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне і практичне дослідження сутності державного фінансового контролю, його ролі у забезпеченні економічної безпеки держави, а також розробка організаційно-методологічних засад формування Стратегії розвитку державного фінансового контролю.
  Для досягнення мети дисертаційної роботи необхідно було вирішити наступні основні завдання:
  - розкрити сутність, роль і місце державного фінансового контролю у забезпеченні економічної безпеки держави;
  - визначити та систематизувати основні види, форми і методи державного фінансового контролю;
  - узагальнити позитивний досвід побудови системи державного фінансового контролю країн Європейського Союзу та сформулювати пропозиції щодо можливостей його використання в Україні;
  - здійснити комплексний аналіз особливостей формування системи державного фінансового контролю;
  - дослідити інституційне забезпечення державного фінансового контролю;
  - оцінити стан фінансово-бюджетної дисципліни, як індикатора забезпечення бюджетної безпеки;
  - дослідити умови та фактори відповідальності учасників бюджетного процесу;
  - розробити пропозиції щодо стратегічних пріоритетів розвитку державного фінансового контролю у контексті забезпечення економічної безпеки та запропонувати шляхи їх реалізації.
  Об’єктом дисертаційного дослідження виступають фінансово-економічні відносини.
  Предметом дисертаційного дослідження є державний фінансовий контроль та його роль у забезпеченні економічної безпеки держави.
  Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є системний підхід, що дає змогу провести комплексний аналіз сутності, ролі та місця державного фінансового контролю у забезпеченні економічної безпеки держави. При проведенні аналізу стану фінансово-бюджетної дисципліни застосовуються економетричне моделювання, кореляційно-регресійний аналіз, графічне і табличне представлення результатів дослідження. Застосовуються також порівняльний, функціональний, історичний та структурно-функціональний методи при дослідженні особливостей формування системи державного фінансового контролю в Україні.
  Теоретико-методологічною основою дисертації є науково-практичні праці вітчизняних і зарубіжних фахівців з проблем державного фінансового контролю та економічної безпеки держави, Закони України та інші нормативно-правові акти у цих сферах. Наукові результати дисертації базуються на використання значного масиву статистичних матеріалів та звітних даних ГоловКРУ, Держказначейства, Рахункової палати, різноманітних даних електронних джерел.
  Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження, що мають теоретичне та практичне значення полягає в наступному:
  вперше:
  - розроблено організаційно-методологічні засади Стратегії розвитку державного фінансового контролю в Україні, які включають: стратегічну мету, принципи, пріоритетні завдання та напрями розвитку на середньо- та довгострокову перспективу, механізми та шляхи підвищення ефективності державного фінансового контролю та прогноз очікуваних результатів від впровадження Стратегії;
  - запропоновано методику оцінки стану фінансово-бюджетної дисципліни в Україні, яка полягає у запровадженні єдиної інформаційно-аналітичної системи державного фінансового контролю на основі розроблених оціночних показників;
  - обґрунтовано необхідність та напрямки вдосконалення системи відповідальності всіх учасників бюджетного процесу, що ґрунтується на взаємозв’язку та взаємозалежності між двома складовими системи: відповідальності розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів і відповідальності органів державної влади, уповноважених на здійснення державного фінансового контролю;
  дістало подальшого розвитку:
  - теоретико-методологічні аспекти поняття „державний фінансовий контроль”, суть яких полягає в тому, що державний фінансовий контроль не здійснюється заради контролю, а є невід’ємним елементом управлінської діяльності держави та інструментом в прийнятті ефективних та оптимальних рішень у сфері управління державними фінансами;
  - деталізація загроз національній безпеці України в економічній сфері у зв’язку з ослабленням системи державного регулювання і контролю. Зокрема, це погіршення стану фінансово-бюджетної дисципліни внаслідок послаблення відповідальності у фінансово-кредитній сфері та втрата державою координуючої функції у сфері державного фінансового контролю, в результаті чого бюджет недоодержує значні обсяги податків, зборів та обов’язкових платежів;
  - розробка моделі розвитку системи державного фінансового контролю, що передбачає її децентралізацію, основою якої є внутрішній фінансовий контроль в бюджетних установах, організаціях, підприємствах, гармонізація та координація на центральному рівні державного управління, а також забезпечення дотримання законності у діяльності служб та посадових осіб внутрішнього фінансового контролю незалежним зовнішнім контролем на центральному та місцевому рівнях управління;


  удосконалено:
  - механізм встановлення бюджетного правопорушення, який полягає у формалізації процедури, вдосконалені порядку повернення державі бюджетних коштів, у разі їх нецільового та незаконного використання, та систематизації переліку бюджетних правопорушень за стадіями бюджетного процесу, об’єктами, обсягами і термінами порушень.
  Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що теоретичні узагальнення, висновки, пропозиції, які були зроблені в дисертації, застосовані при формуванні та розвитку ефективної системи державного фінансового контролю в Україні та використані при розробці нормативних актів. Зокрема, при підготовці текстів Доповіді “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році” (підготовлена в рамках виконання Розпорядження Президента України від 19.07.2005 № 1122/2005-рп “Про підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України”) використано аналітичні матеріали та практичні рекомендації дисертаційного дослідження у розділах “Соціально-економічна політика держави” і “Державна регіональна політика” (акт від 12.12.2006). Наукові розробки та пропозиції дослідження використовувалися при підготовці Розпорядження КМУ від 24.05.2005 № 158-р „Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю” (довідка від 18.08.2006 № 31-09000-03/147) та постанов КМУ від 25.03.2006 № 361 ”Питання проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту” та від 20.042006 № 550 „Про затвердження Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою” (довідка від 30.10.06 № 5-50/687). Результати наукових досліджень щодо теоретичних основ та Стратегії розвитку державного фінансового контролю на сучасному етапі бюджетного процесу України, отримані при написанні дисертації, використані при формуванні „Концепції та програми створення цілісної системи фінансового та бюджетного контролю в Україні” (довідка від 25.07.2006 № 77000-12/0414).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана особисто автором. Особистий внесок здобувача в досліджувану проблему полягає в теоретичному і практичному аналізі сутності державного фінансового контролю, його ролі у забезпеченні економічної безпеки держави та розробці організаційно-методологічних засад формування Стратегії розвитку державного фінансового контролю. Наукові положення, розробки, висновки й рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. Особистий внесок у працях, опублікованих у співавторстві, наведено окремо в списку опублікованих публікацій.
  Апробація результатів дисертації. Основні теоретико-методологічні положення і результати дослідження доповідалися та обговорювалися на міжнародних науково-практичних конференціях: „Європейський вибір України: інноваційний розвиток” (Феодосія, 2005), „Тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України” (Київ, 2005); міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції „Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи” (Львів, 2005); науково-практичних конференціях: „Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження” (Київ, 2005), „Контроль за використанням державного майна: сучасний стан і напрями вдосконалення” (Київ, 2006), „Розвиток фінансової системи України в умовах трансформаційних перетворень” (Київ, 2006); круглих столах, що проводились Національним інститутом стратегічних досліджень: „Сучасні економічні тенденції та нова парадигма економічної стратегії України (2005), „Адміністративно-територіальна реформа: завдання, шляхи реалізації, критерії ефективності (2005), “Регіональна політика та розвиток місцевого самоврядування” (2006), „Першочергові завдання соціально-економічної політики держави: пріоритети 2007 року” (2006).
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 друкованих праць загальним обсягом 2,6 др. арк., в тому числі теоретичні та практичні результати дослідження, висновки та пропозиції автора відображені в 4 наукових статтях у наукових фахових виданнях, обсягом – 1,5 др. арк., і в 2 колективних монографіях (безпосередньо автору належить - 0,6 др. арк.).
  Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації обумовлена метою і завданнями дослідження та складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Загальний обсяг дисертації складає 185 сторінок та містить 8 рисунків, 7 таблиць, список використаних джерел із 181 найменувань на 17 сторінках, 1 додаток.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації запропоновано нове вирішення науково-прикладного завдання в удосконаленні ролі і місця системи державного фінансового контролю у забезпеченні економічної безпеки України. Результати дослідження дозволяють зробити такі висновки:
  1. Ослаблення системи державного регулювання і контролю у фінансово-бюджетній сфері зумовило виникнення низки загроз економічній безпеці України, які не визначені у діючому законодавстві. До них належать: суттєве погіршення стану фінансово-бюджетної дисципліни; збільшення сфери та обсягів фінансових порушень; недонадходження до бюджету значного обсягу податків, зборів та обов’язкових платежів; послаблення відповідальності у фінансово-економічній сфері; втрата державою координуючої функції у системі державного фінансового контролю. Їх врахування, при розбудові національної системи державного регулювання і контролю, дозволить створити ефективний механізм попередження і протидії реальним загрозам економічній безпеці держави у фінансово-бюджетній сфері.
  2. Аналіз сучасних підходів до визначення терміну „контроль” засвідчив, що це поняття є невід’ємним елементом управлінського процесу, фактором підвищення його ефективності і розвитку. В умовах визнання України державою з ринковою економікою "регулююча" і "каральна" функції державного фінансового контролю мають поступатися місцем контролю якості та ефективності. Сутність державного фінансового контролю та сфера його застосування необхідно також розглядати з точки зору “стабілізуючої” функції, а саме забезпечення стабільного бюджетного процесу на всіх його стадіях та збалансованого розвитку бюджетної сфери. Державний фінансовий контроль повинен стати важливим інструментом у процесі управління державними фінансовими ресурсами. Виходячи з таких підходів, державний фінансовий контроль слід визначити як елемент системи державного управління державними фінансами, що реалізується через комплекс цілеспрямованих заходів орієнтованих на дотримання законності, економічності, ефективності, результативності та прозорості у процесі формування, розподілу й використання централізованих та децентралізованих державних грошових фондів.
  3. Досвід країн ЄС засвідчує, що у сфері державного фінансового контролю створена і застосовується єдина професійна термінологія, використовується спільна для всіх країн система механізмів, процедур, підходів, методик та стандартів. На основі вивчення різних моделей системи державного фінансового контролю у країнах ЄС встановлено, що їхнім ключовими елементами є – внутрішнє фінансове управління і контроль, чітке розмежування функцій і завдань та визначена відповідальність керівників і посадових осіб, що є учасниками бюджетного процесу. Незалежність і об’єктивність служб та органів державного фінансового контролю забезпечується ефективно побудованою організаційно-функціональною системою державного управління. Для запровадження позитивного досвіду країн ЄС при побудові ефективної системи державного фінансового контролю в Україні необхідно внести зміни у законодавство, вдосконалити інституційне забезпечення, створити інформаційно-комунікативну систему в цій сфері та забезпечити її формування необхідними ресурсами.
  4. Національна нормативно-правова база у сфері державного фінансового контролю характеризується недосконалістю основних положень, розрізненістю у підходах і принципах формування. Часті, не систематизовані зміни законодавства у цій сфері перешкоджають розвитку правової цілісної системи державного фінансового контролю. У Бюджетному кодексі України, який є основним регламентуючим законом щодо контролю у бюджетній сфері, міститься ряд прогалин з питань державного фінансового контролю, неточності та протиріччя у частині контролю за дотриманням бюджетного законодавства, які вимагають суттєвого опрацювання та внесення відповідних змін. Аналіз нормативно-правової бази, що застосовується в підрозділах внутрішнього фінансового контролю, засвідчує, що вона ґрунтується на різних підходах до процедур та механізмів, внаслідок чого порушується основний принцип єдності бюджетної системи України.
  Окрім того, потребує вдосконалення організаційно-функціональна система державного фінансового контролю. Сьогодні в Україні право на здійснення контрольних, контрольно-ревізійних, наглядових, фіскальних і аудиторських функцій щодо бюджетних коштів, державного та комунального майна мають цілий ряд державних органів, які функціонують відокремлено один від одного, без формування цілісної системи державного фінансового контролю. Більшість функцій та повноважень у сфері державного фінансового контролю дублюються зовнішніми та внутрішніми органами й структурними підрозділами державного фінансового контролю. Відсутній чіткий, законодавчо встановлений розподіл функцій, процедур, а також не визначено механізм взаємодії та координації з питань державного фінансового контролю.
  Для врегулювання зазначених проблем потрібно розробити системний законодавчий акт у сфері державного фінансового контролю в Україні, який стане фундаментом для розробки та прийняття комплексу підзаконних актів, інструктивних, регламентуючих документів, сучасних методологічних розробок, що й створить правову основу для формування цілісної системи державного фінансового контролю в Україні.
  5. Відповідно до сучасних міжнародних стандартів, основними формами державного фінансового контролю є аудит та інспектування, які відрізняються між собою метою, способами, методами, об’єктами та суб’єктами здійснення. У діючому законодавстві України поняття “державний фінансовий аудит”, виділяється як різновид державного фінансового контролю, а не як самостійна форма контролю, що є принциповою відмінністю від сучасних світових методологічних підходів. Як наслідок, потребують відповідного законодавчого та теоретико-методологічного уточнення терміни “форма фінансового контролю”, „державний фінансовий аудит” та „інспектування”.
  6. Аналіз показників звітності про контрольно-ревізійну діяльність за останні 5 років свідчить про значну кількість та обсяги виявлених фінансових порушень, переважна більшість яких відбувається в діяльності бюджетних установ. Серед фінансових порушень, що виявляються у бюджетних установах, найбільшими за кількістю та обсягами є незаконні витрати і недостачі державних ресурсів та нецільові видатки бюджетних коштів. Водночас, у зазначений період значно скоротилась кількість перевірок у бюджетних установах та зменшилась частка перевірених бюджетних установ в загальній кількості підприємств, які були охоплені контрольними заходами. Встановлено, що між кількістю перевірених бюджетних установ та кількістю бюджетних установ, в яких виявлено незаконні, нецільові витрати бюджетних коштів та недостачі ресурсів, існує тісна залежність. А саме, зменшення кількості перевірок стимулює збільшення кількості зазначених фінансових порушень в бюджетних установах.
  Натомість порядок планування контрольно-ревізійної діяльності є недосконалим, оскільки значний обсяг фінансово-бюджетних операцій не підпадає протягом тривалого часу під інспектування чи державний фінансовий аудит, що створює сприятливі умови для вчинення фінансових порушень. Зазначену проблему доцільно вирішувати шляхом вдосконалення порядку проведення державних фінансових аудитів та інспектування, зосередивши контрольну діяльність на державних фінансових ресурсах. Запровадження в Україні аналізу та оцінки стану фінансово-бюджетної дисципліни на рівні внутрішнього фінансового управління та контролю і системи ризиків фінансових порушень дозволить охопити більшість фінансових операцій контрольними заходами.
  7. Система показників звітності, що складає Головне контрольно-ревізійне управління є застарілою та характеризується недосконалістю. Звіти, які складаються Рахунковою палатою лише надають інформацію про результати перевірки окремого напрямку, галузі або перевіреної організації, підприємства, установи. Місцеві органи влади не уповноважені складати звіти про контрольно-ревізійну діяльність. Як наслідок, неможливо отримати комплексну об’єктивну оцінку про стан фінансово-бюджетної дисципліни в державі.
  Вирішити проблему можливо шляхом запровадження:
  - єдиної форми звітності про стан фінансово-бюджетної дисципліни в державі, яку повинні складати всі учасники бюджетного процесу;
  - щоквартального моніторингу стану фінансово-бюджетної дисципліни за розробленою системою показників у розрізі регіонів та загалом, на предмет її відповідності встановленим пороговим значенням індикаторів безпеки;
  - системи попереджувальних та корегуючих заходів відповідними органами державного управління;
  - розгляду у Верховній Раді України узагальнених результатів звітів про стан фінансово-бюджетної дисципліни, як складової звіту про виконання Державного бюджету України, що стане важливим кроком до підвищення відповідальності посадових осіб за вчинені фінансово-бюджетні порушення.
  8. На законодавчому рівні не врегульована значна кількість питань, які стосуються державного фінансового контролю, що створює проблеми та перешкоди при встановленні відповідальності за фінансово-бюджетні порушення. На практиці відповідальність за бюджетні правопорушення настає для всіх працівників установи, підприємства, організації, незалежно від їхнього відношення до вчинення бюджетного правопорушення, оскільки заходи впливу, згідно законодавства, застосовуються до юридичних осіб загалом, без відповідного визнання вини керівника або посадової особи. В державі не існує уповноважених органів чи посадових осіб, які б контролювали діяльність органів державного фінансового контролю. Унаслідок того, що згідно вітчизняного законодавства, упереджене, непрофесійне та неетичне виконання своїх повноважень посадовими особами органів державного фінансового контролю не є предметом відповідальності, до них застосовується презумпція невинності, що створює підґрунтя для корупційних дій з їхнього боку. Цей аспект необхідно врегулювати у морально-етичних нормах діяльності органів державного фінансового контролю та правових засадах встановлення відповідних видів відповідальності.
  Для створення в Україні ефективної та дієвої системи державного фінансового контролю необхідне запровадження чіткої системи відповідальності у фінансово-бюджетній сфері, яка повинна складатися з двох взаємопов’язаних складових: відповідальність розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів і відповідальність уповноважених на фінансовий контроль органів влади. Загалом, існуючи проблеми у системі відповідальності слід вирішувати через глибинні організаційно-функціональні, структурні реформи системи державного фінансового контролю і розробку пакету змін у нормативно-правовій базі, що стосується відповідальності не лише порушень бюджетного законодавства, а й інших споріднених сфер.
  9. У діючому законодавстві не визначено чіткого переліку бюджетних правопорушень, що на практиці призводить до вільного застосування поняття „бюджетне правопорушення”. Для вирішення цього питання необхідно систематизувати усі бюджетні правопорушення й регламентувати їх на законодавчому рівні. Нормативно-правова база не передбачає дієвого механізму повернення до бюджету коштів, витрачених не за цільовим призначенням та унеможливлює притягнення порушників до відповідальності, що призводить до збільшення обсягів їх нецільового використання. Для врегулювання цієї проблеми необхідно внести зміни до Бюджетного кодексу України та розробити порядок, який би встановлював механізм повернення державі бюджетних коштів, у разі їх нецільового або незаконного використання розпорядниками усіх рівнів.
  10. Створення єдиної ефективної та дієвої політики у сфері державного фінансового контролю слід вирішувати на шляху розроблення Стратегії розвитку державного фінансового контролю в Україні. Стратегія має забезпечити стабілізацію бюджетної системи України, сприяти економічному зростанню держави та оздоровленню фінансово-кредитної сфери, а також зменшенню рівня корупції у бюджетній сфері. Виходячи з цього, розроблено стратегічні напрямки та завдання розвитку державного фінансового контролю у контексті забезпечення економічної безпеки України. Результатом впровадження Стратегії має стати нова ефективна система державного фінансового контролю, яка дозволить нейтралізувати реальні загрози економічній безпеці держави і забезпечить поліпшення стану фінансово-бюджетної дисципліни внаслідок створення дієвої системи відповідальності у фінансово-кредитній сфері та відновлення координуючої ролі держави, в результаті чого, бюджет отримає значні обсяги податкових і неподаткових надходжень.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – 236 с.
  2. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб.наук.праць. - Вип. 26. –К.:ВПЦ ”Київський університет”, Інс-т між.відносин, 2001. –541 с.
  3. Андреев В.Д. Практический аудит: Справочное пособие. – М.: Экономика, 1994. – 366 с.
  4. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит. /Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1995.- С.11.
  5. Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика / Пер. з англ. В.Шульга. – К.: Основи, 2000. – 190 с.
  6. Аудит. Монтгомери. Ф.Л.Дефлиз, Г.Р.Дженик, В.М.О’Рейлли, М.Б.Хирш.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 39 с.
  7. Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.Я.Савченко, В.О. Зотов, С.А. Кириленко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – 268 с.
  8. Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження: Наук.-практична конф. / Стефанюк І.Б., Рубан Н.І. та ін.- К.: Піраміда, 2005.- 144 с.
  9. Баженова О.В. Економіко-математичне моделювання економічної безпеки України / Автореферат на здоб. наук. ступ. к.е.наук: 08.03.02/ Київ.нац.ун-т. ім.Т.Шевченка.- К., 2005 – 19 с.
  10. Барановський О.І. Фінансова безпека. – К.: Фенікс, 1999. – 338 с.
  11. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні / методологія оцінки та механізми забезпечення / Автореферат дис. на здоб. наук. ступ. д.е.н.: 08.04.01/ НАНУ Ін-т економ. прогнозування. – К., 2000. – 36 с.
  12. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Атака, 2004. – 368 с.
  13. Безпека економічних трансформацій: Зб.матеріалів „круглого столу” / під ред. Я .А.Жаліло. – К.: НІСД: „Альтепрес”, 2000. – 386 с.
  14. Бєльчик С.В. Чому виникла потреба ревізувати ревізії // Фінансовий контроль. – 2004. - № 3(20). – С. 4 - 5.
  15. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм. - М.: Финансы, 1971.- 160 с.
  16. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. – К.: ПП “Влад і Влада”, 1996. – 320 с.
  17. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О.Терещенка / Передмова та наук. ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.
  18. Большакова О.Ю., Кравченко Г.О. Методологічні принципи фінансового контролю: принцип незалежності //Фінансовий контроль. – 2004. - № 2(19). – С. 44- 48.
  19. Большой економический словар / Под ред. А.Н. Азрилияна. 4-е изд. доп. и перераб.- М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.
  20. Бутко А.Д., Марченко Б.М. Внутрішній фінансовий контроль у системі фінансового контролю держави // Фінанси України. – 2003. - № 8. – С.127 - 135.
  21. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За редакцією О.В.Турчинова, Ц.Г.Огня. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 320с.
  22. Бюджетний кодекс України, Закон України вiд 21.06.2001 № 2542 –III // Відомості ВРУ від 21.09.2001 - 2001 р., № 37, ст. 189.
  23. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с.
  24. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.:НІОС. – 2002. – 608 с.
  25. Ваттс Дж. Гроші повинні працювати ефективно // Євробюлетень. – 2003, травень. – С. 8-10.
  26. Виконавча влада і адміністративне право/За заг. ред. В.Б.Аве’рянова. – К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002. – 668 с.
  27. Виконання місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України. Навчальний посібник / С.І.Мельник, С.Б.Ільїних, І.Ф.Щербина та ін. – К.: Міленіум, 2002. – 280 с.
  28. Германчук П.К. ДКРС: вчора, сьогодні, завтра // Фінансовий контроль. – 2003. - № 4(17). – С. 2- 7.
  29. Глобалізація інвестиційних процесів та фінансова безпека України: Між.наук.-практ.конф. / Міжвід.коміс. з питань фін.безпеки при РНБО України. – К.: НІПМБ, 2001. – 144 с.
  30. Головань М.М. Державний фінансовий контроль і його реформування // Фінанси України. – 2003. - № 9. С.133 - 140.
  31. Головань М.М. Проблеми вдосконалення фінансового контролю за використанням коштів державного бюджету // Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання. Міжн. наук.-практ. конференція. - 2001. – 345 с.
  32. Горемыкина Л.Е. Принципы государственного контроля за исполнением бюджета // Финансы зарубежных стран. – 1998. -№ 12. – С.47-49.
  33. Господарський кодекс України, Закон України вiд 16.01.2003 № 436-IV // Відомості ВРУ вiд 02.05.2003 - 2003 р., № 18, ст. 144.
  34. Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система України. У 5 –ти томах / С.О. Булгакова, Л.І.Василенко, Л.В.Єрмошенко та ін. Том. 1. – К.: НВП „АВТ ЛТД”, 2004. – 400 с.
  35. Державний і муніципальний контроль за формуванням бюджетів та використанням бюджетних коштів. Матеріали круглого столу. – К.: Укр.незал.центр політ. досліджень, 1998. – 63 с.
  36. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм/ Т.І.Єфименко, І.Б. Стефанюк, Н.І.Рубан та ін. – К.:НДФІ, 2004. – 320 с.
  37. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит/ П.К.Германчук, І.Б. Стефанюк, Н.І.Рубан та ін. – К.: НВП “АВТ”, 2004. – 424 с.
  38. Довгань Л.Є. Праця керівника, або практичний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: „Ексоб”, 2002. – 384 с.
  39. Дрозд І.К. Єдність зовнішнього та внутрішнього контролю в системі фінансово-економічного контролю // Фінанси України. – 2006. - № 3 (124). – С.135 - 140.
  40. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. – К.: КНТЕУ, 2001. - 309 с.
  41. Экономическая безопасность: Производство-Финансы-Банки / Под. ред..В.П. Сенчагова. – М.: Финстатинформ, 1998. – 621 с.
  42. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: НІСД, 2003. – 368 с.
  43. Засади формування бюджетної політики держави: Наукова монографія / М.М. Єрмошенко, С.А.Єрохін, І.О.Плужніков, Л.М.Бабич та ін./ за наук. редакц. М.М.Єрмошенко. – К.: НАУ, 2003. – 284 с.
  44. Звіт про результати діяльності державної контрольно-ревізійної служби за 2001 рік / ГоловКРУ. – К., 2002. – 335 с.
  45. Звіт про результати діяльності державної контрольно-ревізійної служби за 2002 рік / ГоловКРУ. – К., 2003. – 360 с.
  46. Звіт про результати діяльності державної контрольно-ревізійної служби за 2003 рік / ГоловКРУ. – К., 2004. – 569 с.
  47. Звіт про результати діяльності державної контрольно-ревізійної служби за 2004рік / ГоловКРУ. – К., 2005. – 419 с.
  48. Звіт про результати діяльності державної контрольно-ревізійної служби за 2005 рік / ГоловКРУ. – К., 2006. – 465 с.
  49. Іванова І.М. Реформування системи державного фінансового контролю // Фінанси України. - 2005. – № 6. – С. 145–150.
  50. Іванова І.М. Стан та перспективи розвитку муніципального фінансового контролю // Фінанси України. – 2005. –№ 11. – С. 140–147.
  51. Іванова І.М. Сучасні європейські моделі системи державного фінансового контролю // Теорії мікро- макроекономіки: Зб. наук. праць проф. викл. складу і аспірантів, Випуск 21 / За ред. проф. Мальвина Ю.М., Ніколенка Ю.В. – К.: Знання України, 2005. – С. 74–76.
  52. Іванова І.М. Запровадження державного аудиту – шлях наближення до ЄС // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – С. 128–129.
  53. Іванова І.М. Правові колізії впровадження державного аудиту // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції: Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження. – К.: ТОВ „Піраміда”, 2005. – С. 78–80.
  54. Іващенко Л.А. Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки / Автореферат дис. на здоб. наук. ступ. к.е.наук. – Дніпропетровськ, 2005. – 21 с.
  55. Ісмаїлов А.Б. Шляхи удосконалення фінансового контролю // Фінанси України. – 2003, № 4. – С. 139 - 142.
  56. Іти курсом, визначеним урядом. П.К.Германчук, П.Г.Петрашко, І.Б. Стефанюк та ін. // Фінансовий контроль. – 2004. № 4 (21). – С. 3-11.
  57. Каленський М.М. Проблеми створення цілісної системи фінансового контролю за використанням бюджетних коштів / Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання. Міжн. наук.-практ. конфер.- 2001. – 345 с.
  58. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
  59. Калюга Є.В. Класифікація контролю та шляхи її вдосконалення // Фінансовий контроль. – 2002. - № 1. – С.51.
  60. Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки: Монографія – К.: КНЕУ, 2005. - 232 с.
  61. Ковбасюк Ю.В. Державні фінанси і бюджетний процес (опорний конспект дистанц. курсу навч. дисципліни): Навчальний посібник. – Київ: „Центр навч. літератури”, 2004. – 76 с.
  62. Кодекс законів про працю України, Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості ВР УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р., № 50, стор. 375.
  63. Кодекс про адміністративні правопорушення, Закон України від 12.07.1984 № 8073-X // Відомості ВР УРСР вiд 18.12.1984 - 1984 р., № 51, ст.1122.
  64. Конституція України, Закон України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості ВРУ від 23.07.1996 - 1996 р., № 30, ст. 141.
  65. Контроль за використанням державного майна: сучасний стан і напрями вдосконалення: Наук.-практ. конференція / Рубан Н.І., Стефанюк І.Б., Забрудський О.В., Чугунов І.Я. та ін.- К.: Піраміда, 2006. – 192 с.
  66. Контроль і ревізія. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с.
  67. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Т-во „Знання”, КОО,1999. – 487 с.
  68. Кримінальний кодекс України, Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості ВРУ вiд 29.06.2001 - 2001 р., № 25, ст. 131.
  69. Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.:КНЕУ, 2002. – 256 с.
  70. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: Словник-довідник. 2-ге доп. навч.-наукове видання. – К.: Дакор, 2004. – 336 с.
  71. Левицька С. Аудит у використанні бюджетних ресурсів // Економіка України. – 2004.- № 7. – С. 85 - 88.
  72. Левицька С. Правове регулювання аудиту ефективності // Економіка України.- 2005. - № 3. – С. 68 - 76.
  73. Ловінська Л.Г., Стефанюк І.Б. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні. – К.: НДФІ, 2006. – 240 с.
  74. Мамишев А.В. Державний аудит в Ірландії //тФінансовий контроль. – 2004. - № 2(19). – С. 44 - 48.
  75. Мамишев А.В. Модель контрольно-ревізійної системи у державному управлінні // Економіка України. – 2004. - № 9 (514). – С. 46 – 52.
  76. Мамишев А.В. Характерні аспекти організації державного фінансового контролю за рубежем // Фінанси України. – 2003. - № 11. – С.126 - 135.
  77. Мельничук В.Г. Економічне зростання і проблеми державного фінансового контролю // Економіка України. – 2002. - № 12. – С. 21 - 28.
  78. Мельничук В.Г. Логіка фінансового контролю вимагає утворення територіальних представництв Рахункової палати // Фінансовий контроль. – 2004. - № 5(22). – С. 30 - 32.
  79. Мельничук В.Г. Незалежний державний фінансовий контроль в Україні та досвід зарубіжних країн // Фінансовий контроль. – 2002.- № 2 - С.33 - 36.
  80. Митний кодекс України, Закон України вiд 11.07.2002 № 92-IV // Відомості ВРУ від 27.09.2002 - 2002 р., № 38, ст. 288.
  81. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. Монографія. – К.: Вид-во КВІЦ, 1999. – 462 с.
  82. На варті державного добра. Історико-публіцистичний нарис становлення державної контрольно-ревізійної служби в Україні (1993-2005)/ Сивульський М.І., Стефанюк І.Б., Бельчик С.В. та ін.. – К.: Піраміда, АВТ ЛТД, 2005. – 272 с.
  83. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України/ М.Я.Азаров, В.А.Копилов, Л.К. Воронова та ін.; За заг.ред. М.Я.Азарова. – К.:НДФІ, 2006. – 623 с.
  84. Національна безпека України, 1994-1996 рр.: Наук. доп. НІСД/ Редкол.: О.Ф.Бєлов та ін.. – К.: НІСД, 1997. – 197 с.
  85. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Навч. посібник. К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 160 с.
  86. Никбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. з англ. В.Ф.Овсієнка та В.Я.Мусієнка. – К.: Вік, Глобус, 1992. – 383 с.
  87. Общая теория национальной безопасности: Ученик / Под общ. ред. А.А.Прохожева. – М.: Изд-во РАГС, 2002. - 320 с.
  88. Овсянников Л.Н. Вопросы контроля в Бюджетном кодексе // Финансовый контроль и аудит. – 1999. - № 1. – С.48 - 51.
  89. Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку. Навчальний посібник/ Кол.авт.: Нижник Н.Р., Дубенко С.Д., Плахотнюк Н.Г. та ін./ - К.: ЗАТ „НІЧЛАВА”, 2003. – 288 с.
  90. Панскова В.Г. О роли Счетной палаты Российской Федерации в системе органов государственного финансового контроля страны // Финансовый контроль и аудит. – 2001. - № 9. – С. 56 - 60.
  91. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні: Положення (стандарти), плани рахунків, регістри бухгалтерського обліку. Ч. 4. – Луганськ, 2004. – 640 с.
  92. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Підручник для осіб, що навчаються за фахом „Службовець державного управління. – К.: Ін-т держ.упр. і самовряд-ня при КМУ, 1994. – 140 с.
  93. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Стан процесу забезпечення: Підручник/ За ред. проф. Б.Кравченко. – К.: „Кондор”, 2002. – 302 с.
  94. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів): Навчальний посібник. – К. ЦУЛ. – 2002. – 300 с.
  95. Питання Державного казначейства України, Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 // Офіційний вісник України вiд 11.01.2006 - 2005 р., № 52, стор. 330, ст. 3275.
  96. Питання державної контрольно-ревізійної служби в Україні, Постанова Кабінету Міністрів України вiд 05.07.1993 № 515 // Зібрання постанов Уряду України, 1993, № 11, ст. 253.
  97. Питання Міністерства фінансів України, Указ Президента України від 20.04.2005 № 676//Офіційний вісник України, 2005, № 16, ст.825.
  98. Питання проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту, Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 № 361// Офіційний вісник України, 2006, № 13, ст.868.
  99. Політика регіонального розвитку в Україні: особливості та пріоритети // Аналітична доповідь НІСД. – Ужгород, 2005. – 62 с.
  100. Політична економія. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ За ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с.
  101. Послання Президента України до Верховної Ради України. Доповідь „Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році”. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 181 с.
  102. Правове регулювання діяльності державних службовців України. В 2-х томах/ А.В.Толстоухов, Т.В.Мотренко, В.І.Луговий, Н.Р.Нижник та ін.. – К.: НАДУ, 2004. – 853 с.
  103. Про аудиторську діяльність, Закон України вiд 22.04.1993 № 3125-XII// Відомості ВРУ від 08.06.1993 - 1993 р., № 23, ст. 243.
  104. Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України: Наук.-практ. конференція. – К.: Вид. Дім „КМ Akademia”, 1998. – 230 с.
  105. Про боротьбу з корупцією, Закон України вiд 05.10.1995 № 356/95-ВР// Відомості ВРУ від 22.08.1995 - 1995 р., № 34, ст. 266.
  106. Про вдосконалення структури місцевих державних адміністрацій, Указ Президента України вiд 03.04.2005 № 593/2005// Офіційний вісник України вiд 22.04.2005 - 2005 р., № 14, (№№ ОВУ (ДІ), № 29, 2005), стор. 22, ст. 707.
  107. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна, Закон України від 15.12.2005 № 3202-ІV// Відомості ВРУ вiд 07.04.2006 - 2006 р., № 14, стор. 557, ст.117.
  108. Програмно-цільовий метод формування бюджету: Навчальний посібник / З.В.Перун, О.І.Романюк та ін.. – К.: Унісерв, 2002. – 132 с.
  109. Про визначення критеріїв віднесення фінансових операцій до сумнівних та незвичних, Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2002 № 700//Офіційний вісник України вiд 14.06.2002 - 2002 р., № 22, стор. 8, ст. 1067.
  110. Про Державний бюджет України на 2005 рік, Закон України від 23.12.2004 № 2285-IV// Відомості ВРУ вiд 25.02.2005 - 2005 р., № 7, (№№ 7-8), стор. 290, ст. 162.
  111. Про Державний бюджет України на 2006 рік, Закон України вiд 20.12.2005 № 3235-IV// Відомості ВРУ від 03.03.2006 - 2006 р., № 9, (№№ 9, 10-11), стор. 256, ст. 96.
  112. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні, Закон України від 26.01.1993 № 2939-XI// Відомості ВРУ від 30.03.1993. – 1993 р., № 13, ст. 110.
  113. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, Закон України вiд 22.02.2000 № 1490-III// Відомості ВРУ від 19.05.2000 - 2000 р., № 20, ст. 148.
  114. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Закон України вiд 28.11.2002 № 249-IV// Відомості ВРУ від 03.01.2003 - 2003 р., № 1, ст. 2
  115. Про затвердження Порядку взаємного інформування органів державної контрольно-ревізійної служби України та органів державної податкової служби України про факти фінансових порушень та вжиті заходи, Наказ ГоловКРУ від 22.12.2001, № 143/514// Офіційний вісник України від 01.02.2002 - 2002 р., № 3, стор. 300, ст. 121.
  116. Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби з контрольно-ревізійними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів при здійсненні планових та позапланових контрольних заходів, Наказ ГоловКРУ від 18.11.2003, № 274// Офіційний вісник України від 26.12.2003. - 2003 р., № 50, ст. 2625.
  117. Про затвердження Порядку застосування статті 164-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні, Наказ ГоловКРУ від 20.02.2002, № 54// Офіційний вісник України вiд 29.03.2002 - 2002 р., № 11, стор. 196, ст. 530.
  118. Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань та повернення коштів у разі нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках, Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2006 р. № 492// Офіційний вісник України вiд 26.04.2006 - 2006 р., № 15, стор. 91, ст. 1101.
  119. Про затвердження Порядку зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів у разі нецільового використання бюджетних коштів у 2004 році, Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.02.2004 № 112// Офіційний вісник України вiд 20.02.2004 - 2004 р., № 5, стор. 26, ст. 233.
  120. Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами, Наказ Держказначейства від 18.11.2002, № 213// Офіційний вісник України вiд 20.12.2002 - 2002 р., № 49, стор. 83, ст. 2230.
  121. Про затвердження Порядку обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства, від 19.10.2000, № 103//Офіційний вісник України вiд 17.11.2000 - 2000 р., № 44, стор. 196, ст. 1911.
  122. „Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби”, Постанова Кабінету Міністрів України від 2001.08.08, № 955. - Офіційний вісник України, 2001, № 32, ст. 1478.
  123. Про затвердження Порядку погодження з органами державної контрольно-ревізійної служби питання щодо призначення та звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших ЦОВВ та їх територіальних підрозділів, Наказ ГоловКРУ від 28.11.2002, № 242// Офіційний вісник України від 10.01.2003 - 2002 р., № 52, стор. 162, ст. 2407.
  124. Про затвердження Порядку призупинення бюджетних асигнувань, Наказ Мінфіну вiд 15.05.2002 № 319// Офіційний вісник України, 2002, № 23, ст. 1137.
  125. Про затвердження Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2006, № 550// Офіційний вісник України вiд 03.05.2006 - 2006 р., № 16, стор. 215, ст. 1206.
  126. Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ, Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 1777// Офіційний вісник України, 2005, № 1, ст. 14.
  127. Про затвердження Порядку проведення перевірки робочими групами центральних органів виконавчої влади суб'єктів господарювання державного сектору економіки, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2006, № 886// Офіційний вісник України вiд 19.07.2006 - 2006 р., № 27, стор. 12, ст. 1935.
  128. Про затвердження Порядку складання, передачі за належністю Протоколу про бюджетне правопорушення та форми Протоколу про бюджетне правопорушення, Наказ Мінфіну вiд 26.02.2002 № 129// Офіційний вісник України, 2002, № 10, ст. 500.
  129. Про затвердження Порядку складання та передачі за належністю довідки щодо бюджетного правопорушення та її форми, Наказ Мінфіну вiд 31.03.2004 № 238// Офіційний вісник України, 2004, № 16, ст. 1149.
  130. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, Постанова Кабінету Міністрів України вiд 28.02.2002 № 228// Офіційний вісник України, 2002, № 9, ст. 414.
  131. Про затвердження Порядку спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів, Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 965// Офіційний вісник України вiд 30.06.2000. - 2000 р., № 24, стор. 181, ст. 1017.
  132. Про затвердження Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна, Наказ ГоловКРУ вiд 09.08.2002 № 168// Офіційний вісник України, 2002, № 38. стор.281, ст.1803.
  133. Про затвердження Стандарту Рахункової палати Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів, Постанова Колегії Рахункової палати від 27 грудня 2004 року № 28-6 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 2005 р. за № 115/10395// Офіційний вісник України, 2005, № 5, ст. 297.
  134. Про затвердження форми звіту про контрольно-ревізійну роботу N 11 - ревізія та Інструкції щодо її заповнення, Наказ ГоловКРУ вiд 11.03.2003 № 55// Офіційний вісник України, 2003, № 13 ст. 598.
  135. Про заходи щодо підвищення ефективності контролю за використанням бюджетних коштів, Указ Президента України, вiд 19.09.2000 № 1074/2000// Офіційний вісник України, 2000, № 38, ст. 1617.
  136. Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю, Постанова Кабінету Міністрів України вiд 22.05.2002 № 685// Офіційний вісник України, 2002, № 21, ст. 1047.
  137. Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері, Указ Президента України вiд 25.12.2001 № 1251/2001// Офіційний вісник України, 2001, № 52, ст. 2335.
  138. Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1999 № 1496// Офіційний вісник України, 1999, № 33, ст. 168.
  139. Про механізм зупинення операцій з бюджетними коштами, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2002 № 1627// Офіційний вісник України, 2002, № 44, ст. 2027.
  140. Про місцеве самоврядування в Україні, Закон України від 21.05.1997 № 280/97// ВР Відомості ВРУ вiд 25.06.1997 - 1997 р., № 24, ст. 170.
  141. Про місцеві державні адміністрації, Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV// Відомості ВРУ вiд 28.05.1999 - 1999 р., № 20, ст. 190.
  142. Про основи національної безпеки України, Закон України від 19.06.2003 № 964-IV// Відомості ВРУ вiд 26.09.2003 - 2003 р., № 39, ст. 351.
  143. Про паспорти бюджетних програм, Наказ Мінфіну вiд 29.12.2002 № 1098// Офіційний вісник України, 2003, № 5, ст. 196.
  144. Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України, Указ Президента України вiд 28.11.2000 № 1265/2000// Офіційний вісник України вiд 15.12.2000 - 2000 р., № 48, стор. 10, ст. 2080.
  145. Про Положення про Міністерство фінансів України, Указ Президента України вiд 26.08.1999 № 1081/99// Офіційний вісник України вiд 17.09.1999 - 1999 р., № 35, стор. 1.
  146. Про Порядок безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених у 2003 році на видатки, які повинні були провадитися з іншого бюджету, Постанова Кабінету Міністрів України вiд 26.03.2003 № 386// Офіційний вісник України, 2003, № 13, ст. 580.
  147. Про Рахункову палату, Закон України вiд 11.07.1996 № 315/96-ВР// Відомості ВРУ від 12.06.1998 - 1998 р., № 24, ст. 137.
  148. Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення, Постанова Кабінету Міністрів України вiд 13.05.2004 № 630// Урядовий кур'єр, від 18.05.2004 – 2004 р., № 91.
  149. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів, Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673// Урядовий кур'єр, від 07.12.2006 – 2006 р., № 231.
  150. Про структуру місцевих державних адміністрацій, Постанова Кабінету Міністрів України вiд 11.05.2005 № 328 // Офіційний вісник України вiд 27.05.2005 - 2005 р., № 19, стор. 104, ст. 999.
  151. Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю, Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158-р// Офіційний вісник України, 2005, № 22, ст. 1224.
  152. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, Закон України вiд 12.07.2001 № 2664-III//
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)