ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ : • Название:
 • ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ
 • Кол-во страниц:
 • 193
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2006
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ
  ВСТУП………………………………………………………………………… 4
  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКО-НОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ВИМІРІ………
  11
  1.1. Економічна безпека в системі національної безпеки держави…………….................................................................................... 11
  1.2. Сутність і структура економічної безпеки ………………………… 22
  1.3. Система індикаторів оцінки економічної безпеки………………… 29
  1.4. Методичні підходи до дослідження економічної безпеки та оцінки її ризиків……………………………………………………………….
  40
  Висновки до першого розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. 50
  РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇ-НИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ ..............................................................
  52
  2.1. Розвиток економіки України в форматі економічної безпеки……. 52
  2.2. Оцінка енергетичної безпеки регіонів……………………………... 59
  2.3. Регіональний вимір фінансової безпеки…………............................ 75
  2.4. Інвестиційна безпека регіональних систем України…………........ 89
  2.5. Регіональна інноваційна безпека…………………………................ 101
  2.6. Регіональний аспект соціальної безпеки…………………………... 113
  2.7. Інтегральна оцінка економічної безпеки регіонів України….......... 128
  Висновки до другого розділу……………………………………………. 132
  РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ ...................................................
  135
  3.1. Основні напрями підвищення ефективності управління економі-чною безпекою………………………………………………...................
  135
  3.2. Стратегія забезпечення економічної безпеки регіонів..................... 142
  3.3. Прогнозування і моніторинг економічної безпеки……………….. 151
  3.4. Організаційно-економічний механізм реалізації економічної без-пеки………………………………………………………………………..
  161
  Висновки до третього розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
  ВИСНОВКИ………………………………………………………………….. 170
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………. 174
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………….. 195

  ВСТУП

  Актуальність теми. Україна, як незалежна держава, існує у взаємо-пов’язаному та взаємозалежному світі. У ньому все яскравіше має прояв фактор глобалізації, інтеграції господарської діяльності, економічної та соціальної політики. Спостерігається жорстоке суперництво національних економік, наднаціональних структур і транснаціональних організацій у відстоюванні власних інтересів. Можливість зменшення впливу подібних явищ повинна за-безпечувати політика гарантування економічної безпеки держави, яка форму-ється під впливом регіональних складових. Відповідно, актуальність теми обу-мовлюється сутністю наукового завдання, вирішенню якого присвячена дисер-тація, що полягає у розробці теоретико-методологічних і прикладних підходів до забезпечення економічної безпеки держави в просторовому форматі та нау-кового обґрунтування шляхів підвищення її рівня. Аналіз соціально-економічної ситуації в країні показує, що причини загроз економічній безпеці мають яскраво виражений регіональний характер, тому дослідження саме територіального аспекту економічної безпеки дозволяє визначити ключові фактори дотримання економічної безпеки держави в цілому.
  Процеси гарантування економічної безпеки постійно перебувають у центрі уваги науковців. Але в більшості випадків вони досліджують лише окремі питання проблеми, пов’язані, насамперед, із формуванням базових засад забезпечення економічної безпеки, визначенням системи економічних інтересів і пріоритетів розвитку, формуванням окремих заходів стосовно управління без-пекою. Серед вітчизняних і зарубіжних авторів, праці яких присвячені зазначе-ним питанням, слід назвати таких дослідників, як І.Ф. Бінько, В.М. Геєця, Б.В. Губського, Б.М. Данилишина, Г.Ю. Дарнопиха, М.М. Єрмошенка, В. Кейбла, Л. Кістерського, О.Ю. Кононенко, Е.Д. Кормишкина, В.О. Косевцова, А.С. Ли-сецького, В.І. Мунтіяна, Е.А. Олейникова, М.А. Павловського, Г. Пастернак-Таранушенка, А.В. Степаненка, А.І. Сухорукова, А.М. Федорищеву, Л.Г. Чер-нюк, С. Шенфілда, В.Т. Шлемка.
  Разом з тим, регіональні аспекти гарантування економічної безпеки Укра-їни досліджені не повно, вони потребують подальшого теоретико-методологічного і прикладного розгляду. Найактуальнішими з них є такі, як формування системи індикаторів економічної безпеки держави в просторовому вимірі, удосконалення методичних підходів комплексної оцінки стану та дина-міки економічної безпеки та оцінки її ризиків, дослідження кількісних параме-трів гарантування економічної безпеки України в регіональному вимірі, визна-чення основних шляхів удосконалення управління економічною безпекою. На-явні праці з окремих проблемних питань гарантування економічної безпеки в територіальному вимірі не дозволяють здійснити науково обґрунтоване уза-гальнення та визначити основні риси процесу забезпечення економічної безпеки держави в просторовому форматі.
  Таким чином, стан наукової розробки зазначених проблем вимагає уза-гальнення, систематизації і подальшого удосконалення теоретичних, методичних і прикладних аспектів забезпечення економічної безпеки України в регіо-нальному вимірі з метою отримання нових наукових результатів.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційна робота виконувалася згідно наукової тематики досліджень Ради по ви-вченню продуктивних сил України НАН України і є невід’ємною частиною на-уково-дослідних робіт у відділі регіональних проблем національної безпеки, зо-крема :
  “Наукові засади управління техногенно-екологічною безпекою на основі комп’ютерного моделювання надзвичайних ситуацій антропогенного і при-родного походження в Україні та її регіонах” (номер державної реєстрації 0199U000531). Роль автора полягала у визначенні системи принципів і основ підвищення ефективності управління безпекою.
  “Розробка теоретичних засад економічної та природно-техногенної без-пеки України в регіональному вимірі” (номер державної реєстрації 0102U006923), в межах якої автором сформовано основні засади удосконалення управління безпекою держави в територіальному вимірі.
  “Проблеми сталого розвитку і основні напрями структурних трансфор-мацій в економіці України” (номер державної реєстрації 0101U007882), при ви-конанні якої роль автора полягала у визначенні особливостей розвитку еконо-міки держави у форматі економічної безпеки.
  “Схеми (прогнози) розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів (областей) України до 2015 року” (номер державної реєстрації 0104U003168). У межах цієї теми автором було реалізовано комплексний аналіз економічної безпеки регіонів України і на основі оцінки показників визначено рівні її до-тримання.
  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка те-оретико-методологічних і прикладних підходів до гарантування економічної безпеки держави в регіональному вимірі і шляхів підвищення її рівня.
  Досягнення мети реалізується через розв’язання наступних задач :
  • з’ясувати роль і значення економічної безпеки в структурі національної без-пеки держави;
  • розкрити сутність економічної безпеки і визначити її структуру;
  • визначити систему індикаторів оцінки економічної безпеки;
  • удосконалити методичні підходи до дослідження економічної безпеки та оцінки її ризиків;
  • визначити особливості розвитку економіки держави у форматі економічної безпеки і пріоритетні загрози її забезпечення;
  • дослідити кількісні параметри і тенденції економічної безпеки в територіа-льному вимірі;
  • виявити основні напрями удосконалення управління економічною безпекою на регіональному рівні;
  • сформувати стратегічні напрями забезпечення економічної безпеки України в регіональному вимірі;
  • розробити шляхи підвищення ефективності організаційно-економічного ме-ханізму реалізації економічної безпеки.
  Об’єкт дослідження – процес гарантування економічної безпеки України в територіальному вимірі.
  Предмет дослідження – теоретико-методологічні та прикладні проблеми гарантування економічної безпеки в регіональному форматі.
  Методи дослідження. Для досягнення зазначеної мети і задач було вико-ристано сучасні методи дослідження : використання системно-структурного дало змогу визначити сутність, структуру і основи управління економічною безпекою; економіко-математичні використовувалися для розрахунку кількіс-них параметрів територіального виміру економічної безпеки за її складовими; статистичного аналізу – для дослідження стану і динаміки гарантування еко-номічної безпеки територій; використання SWOT-аналізу надало можливість визначити сильні і слабкі сторони, можливості і загрози за кожною складовою економічної безпеки (енергетичною, фінансовою, інвестиційною, інноваційною і соціальною); компаративний – для співставлення економічного і соціального розвитку регіонів України, фактичних значень показників економічної безпеки з пороговими; застосування рейтингових оцінок дало змогу провести розподіл регіонів за рівнем економічної безпеки; інформаційно-комп’ютерні використо-вувалися для аналізу економічної безпеки, визначення її тенденцій і стратегії її гарантування.
  Інформаційно-аналітичною та методичною основою дослідження стали статистичні матеріали та нормативно-правові положення центральних і регіо-нальних органів державної влади, органів місцевої влади, Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, інші нормативні документи.
  Наукова новизна одержаних результатів. Основним науковим резуль-татом дисертаційної роботи є системне розв’язання комплексу проблемних пи-тань гарантування економічної безпеки держави в регіональному вимірі.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному :
  вперше :
  - на основі системи регіональних критеріїв і показників економічної безпеки визначені її кількісні параметри і тенденції в Україні і її регіонах, що дозволило врахувати статичні і динамічні особливості забезпечення економіч-ної безпеки;
  удосконалено :
  - методичні підходи до оцінки стану і динаміки економічної безпеки та оцінки її ризиків, які відрізняються від існуючих урахуванням впливу стиму-люючого і дестимулюючого компонентів і спрямовані на формування інтегра-льного показника економічної безпеки держави в регіональному вимірі;
  - систему критеріїв і показників економічної безпеки в територіальному вимірі, що визначають регіональні особливості процесу її забезпечення, яка, на відміну від існуючих, сформована на основі запропонованої диференціації економічної безпеки за складовими і враховує основні аспекти соціально-економічного розвитку регіонів;
  - класифікацію реальних і потенційних загроз економічній безпеці, яка, на відміну від розроблених, сформована на основі врахування особливостей розвитку економічних систем держави і регіонів у контексті гарантування економічної безпеки;
  дістало подальший розвиток :
  - понятійно-категоріальний апарат економічної безпеки, зокрема, за-пропоноване авторське визначення категорії економічної безпеки, яка ро-зуміється як стан забезпеченості необхідними ресурсами на рівні, який дозволяє гарантувати розвиток і зростання економіки та соціальної сфери при до-статньому захисті економічних інтересів від системи загроз зовнішнього і внутрішнього походження;
  - система управління економічною безпекою в регіональному вимірі, яка, на відміну від існуючої, базується на розроблених стратегічних напрямах і методичних принципах її гарантування в умовах трансформації економіки України;
  - основи формування організаційно-економічного механізму забезпе-чення економічної безпеки, які базуються на засадах функціонування інститу-ціональних структур державного і приватного рівня, протидії ризикам і загро-зам, розмежування повноважень центральних і місцевих органів влади.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть виступати науковим підґрунтям подальшого дослідження проблем га-рантування економічної безпеки територіальних систем, аналізу і оцінки стану економічної безпеки регіонів держави, удосконалення її управління в системі регіональної політики.
  Результати дисертаційного дослідження використовувалися при вико-нанні науково-дослідних робіт, підготовці аналітичних і доповідних матеріалів Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (довідка № 25/347-2-4 від 15.06.2005 р.) та Інституту проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України (довідка № 15/6-290 від 12.10.2005 р.).
  Результати обробки та аналізу статистичних даних виступають основою для оцінки рівня економічної безпеки регіонів держави. Отримані висновки та рекомендації використовувалися при розробці “Схеми-прогнозу розвитку і роз-міщення продуктивних сил Хмельницької області на період до 2015 року” (довідка Хмельницької обласної державної адміністрації № 01-03/1236 від 16.08.2005 р.).
  Основні положення дисертаційного дослідження були використані при викладенні лекційних курсів “Регіональна економіка”, “Економічна географія України”, “Соціальна географія України” (довідка Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова № 148 від 01.06.2005 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження являється самостійною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розв’язання важливого наукового завдання – забезпечення економічної безпеки держави в регіональному вимірі.
  Викладені у дисертації результати досліджень належать особисто авторові. З наукових праць, написаних у співавторстві, в дисертації використані лише ав-торські ідеї.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи обговорювалися на науково-практичних конференціях і форумах, в тому числі на Всеукраїнській науково-практичної конференції “Регіональні екологічні проблеми” (м. Київ, грудень 2002 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Освіта як фактор національної безпеки” (м. Київ, 20 грудня 2002 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Внесок академіка В.І. Вер-надського в дослідження проблем розвитку та розміщення продуктивних сил” (м. Київ, 12-13 березня 2003 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки та освіти в Україні” (м. Київ, грудень 2003 р.), III Всеукраїнській науково-практичній конференції “Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України” (м. Київ, 20-21 квітня 2004 р.), Міжнародному Форумі молодих вчених “Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн” (м. Харків, червень 2005 р.).
  Публікації. Основні результати дослідження відображені в 33 опубліко-ваних наукових працях загальним обсягом 8,0 друк. арк., з них 8 статей – у фахових виданнях, визначених ВАК України.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 11 додатків, викладених на 11 стор. Основний зміст дисертації викладено на 173 стор. тексту, який містить 26 рисунків і 14 таблиць. В загальній кількості таблиць ні одна не займає всю площу сторінки. Список використаних джерел містить 263 найменування і займає 20 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Одержані наукові результати в сукупності дозволили розв’язати наукове завдання, що має важливе значення для розвитку досліджень економічної без-пеки держави в регіональному вимірі, а саме : розроблено теоретико-методологічні і прикладні підходи до гарантування економічної безпеки в тери-торіальному форматі та шляхів підвищення її рівня.
  В результаті проведеного дослідження зроблено наступні висновки:
  1. Показано, що економічна безпека держави характеризується територі-альною структурою, складовими якої є, в першу чергу, адміністративно-територіальні одиниці першого порядку. Тому загальнодержавний рівень еко-номічної безпеки визначається рівнем безпеки регіональних систем, а процес га-рантування економічної безпеки держави повинен реалізовуватися на основі врахування і дотримання безпеки територіальних складових.
  2. Категорія визначається високим рівнем самодостатності економіки, економічною самостійністю, стабільністю і стійкістю економіки, здатністю до розвитку на основі інноваційних стратегій. Поняття розуміється як стан забез-печеності необхідними ресурсами на рівні, який дозволяє гарантувати розвиток і зростання економіки та соціальної сфери при достатньому захисті економічних інтересів від системи загроз зовнішнього і внутрішнього походження. Основним шляхом підтримки належного стану безпеки є формування цілісної системної динаміки, реалізація якої дозволить досягти позитивного стану функціонування соціально-економічних систем різних територіальних рівнів.
  3. Обґрунтовано, що економічна безпека є багатокомпонентним поняттям, у складі якого можна виділити такі види безпеки : енергетична, фінансова, інвестиційна, інноваційна, соціальна та ін. За даними компонентами доцільно формувати систему індикаторів, поєднання яких дає змогу визначити стан і ди-наміку економічної безпеки в цілому. Від стану безпеки кожного з блоків зале-жить дотримання економічної безпеки держави.
  4. Визначено систему індикаторів економічної безпеки за її територіальною і галузевою складовими, що дало можливість кількісно і якісно провести характеристику стану їх економічної безпеки. Набір індикаторів являє собою взаємопов’язану систему показників, кожний з яких характеризує певний аспект економічної сфери. Дані індикатори повинні враховуватися при формуванні стратегії економічного розвитку, засад проведення структурних перетворень в господарській сфері.
  5. Розрахунки коефіцієнтів економічної безпеки за її складовими дали можливість визначити рівень безпеки по кожному регіону України. Виконано районування території України за рівнем економічної безпеки, в результаті якого було виділено наступні райони : найвищого (3 регіони), високого (8), середнього (13) і низького (3). Це дозволило виявити регіональні особливості стану економічної безпеки. Максимальними значеннями характеризувалися високо-розвинені регіони України, які мають значний природно-ресурсний, фінансовий, інвестиційно-інноваційний і соціальний потенціал. Ці регіони, маючи найвищі рівні економічної безпеки, виступають основними щодо гарантування безпеки України в цілому. Найнижчі значення були притаманні в основному більшості південних та західних регіонів. Регіони, які характеризуються високими значеннями інтегральної оцінки показників-стимуляторів, мають і вагомі величини впливу дестимулюючих показників.
  6. Проаналізовано рівень економічної безпеки на основі оцінки співвід-ношення окремих фактичних показників економічної безпеки до їх порогових значень. Проведений аналіз показав, що в переважній більшості фактичні зна-чення показників не відповідають пороговим. Однак, можливо прослідкувати тенденцію стосовно поступового наближення більшості фактичних значень до порогових величин, що свідчить про існування позитивних змін показників. Наявність високих значень розмаху варіації індикаторів економічної безпеки свідчить про існування значного рівня диференціації в регіональному вимірі, а низьких – невисокого. Стан і динаміка змін показників розмаху варіації показала, що більшість з них характеризуються зменшенням значень, що здійснює по-зитивний вплив на економічну безпеку.
  7. Розкрито основи підвищення ефективності управління і стратегічна мета забезпечення економічної безпеки , які полягають у створенні прийнятних умов для життя та розвитку особистості, соціально-економічної стабільності суспіль-ства і збереження цілісності держави, успішного протистояння до впливу внут-рішніх і зовнішніх загроз на основі достатньої забезпеченості необхідними ре-сурсами. Завданням державної стратегії в даній області є створення умов для економічного зростання виробництва, високої конкурентоспроможності проду-кції, підтримати науково-технічний потенціал, не допустити зниження рівня життя населення до порогових значень, зберегти соціально-економічну стабіль-ність в суспільстві.
  8. Серед всієї сукупності інструментів підтримки і забезпечення економі-чної безпеки держави і регіонів пріоритетною повинна стати фінансова політика. Концентрація фінансових ресурсів в місцевих бюджетах України дозволить органам виконавчої влади регіонів мати фінансову базу для реалізації своїх по-вноважень у відповідністю з Конституцією України. Завдяки функціонуванню бюджетів формуються грошові фонди, які не тільки забезпечують виконання задач загального призначення і створюють фінансову базу для реалізації своїх функцій регіональними органами влади, але і формують основу для забезпечення економічної безпеки регіону.
  9. Стратегічними напрямами регулювання економічної безпеки України в просторовому вимірі являється комплекс заходів, які передбачають гарантуван-ня сталого регіонального економічного розвитку, зменшення рівня міжрегіона-льної диференціації, організацію належного рівня забезпечення реалізації дер-жавної політики щодо контролю за економічною безпекою регіонів, надання пріоритетності економічним методам регулювання безпеки, децентралізацію ресурсів та ін. Для надходження до управлінських органів об’єктивної інфор-мації стосовно регулювання економічної безпеки необхідно проводити прогно-зування і моніторинг безпеки і факторів впливу на неї, які визначаються систе-мою спостереження та контролю за станом антропогенних (економічних) ком-плексів з метою формування варіантів розвитку процесів на перспективу.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России : угрозы и их отражение // Вопросы экономики. - 1994. - № 12. - С. 4 - 13.
  2. Алаев Е.Б. Понятийно-терминологический словарь. - М.: Мысль, 1983. - 350 с.
  3. Архипов А., Городецкий А., Михайлов С. Экономическая безопасность : оценки, проблемы, способы их обеспечения // Вопросы экономики. - 1994. - № 12. - С. 34 - 44.
  4. Афонцев С.И. Национальная экономическая безопасность : на пути к тео-ретическому консенсусу // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 10. - С. 30 - 39.
  5. Балабанов Г.В., Гільберг Т.Г. Методичні засади стратегічного планування регіонального розвитку (суспільно-географічний аспект) // Матеріали Всеукра-їнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку еконо-міко-географічної науки та освіти в Україні”. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. - С. 14-20.
  6. Балакін Р.Л. Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство. - К.: Науковий світ, 1992. - 46 с.
  7. Бандур С.І. Радикальне реформування економіки і актуальні проблеми за-йнятості населення // Зайнятість та ринок праці : Міжвідом. наук. зб. - К.: РВПС України НАН України, 1998. - Вип.5. - С.3 - 9.
  8. Бандур С.І., Заяць Т.А., Терон І.В. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави : теорія, методологія, практика. - К.: РВПС Укра-їни НАН України. - ТОВ “ПРИНТ-ЕКСПРЕС”, 2002. - 250 с.
  9. Барановський О.І. Фінансова безпека : Монографія. - К.: Фенікс, 1999. - 338 с.
  10. Бевтенко Т.А. Прибутковий податок з громадян. Досвід розвинутих країн // Фінанси України. - 1997. - № 10. - С. 97 - 99.
  11. Белорус О.Г., Лукьяненко Д.Г. и др. Глобальные трансформации и стратегия развития. - К.: Орияне, 2000. - 424 с.
  12. Беристайн Л.А. Анализ финансовой отчетности : теория, практика и интер-притация. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 350 с.
  13. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП “ИТЕМ ЛТД”, 1995. - 448 с.
  14. Бланк И.А. Стратегия и практика управления финансами. - К.: МП “ИТЕМ ЛТД”, 1996. - 250 с.
  15. Бобух І.М. Спеціальні вільні економічні зони в Україні : теорія і практика. - К.: Наукова думка, 2004. - 253 с.
  16. Богатирьов Л.Л., Бушуєв В.В., Куклін О.О. та ін. Вплив енергетичного фак-тора на економічну безпеку регіонів Російської Федерації. - Єкатеринбург : Вид-во Уральського ун-ту, 1998. - 150 с.
  17. Богачева О.В. Бюджетная политика : проблемы России и мировой опыт // Мировая экономика и международные отношения. - 1994. - № 4. - С. 109 - 120.
  18. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси : Підручник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 311 с.
  19. Борисевич В.И., Гейзлер П.С., Фатеев В.С. и др. Экономика региона. - М.: БГЭУ, 2002. - 432 с.
  20. Бранд М., Шаповал С. Бізнес в Україні та за її межами. - К.: “Просвіта”, 1997. - 368 с.
  21. Бубенко П.Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку : Монографія. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2002. - 316 с.
  22. Буздуган Ю. Економіка України : ринкові перетворення чи відтворення ад-міністративно-командної економіки ? // Голос України. - 1995. - 21 березня.
  23. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка : Європейський контекст : Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 682 с.
  24. Бурковський І., Сіденко В. Вплив розширення ЄС на Україну в торговельно-економічній сфері // Зовнішня торгівля. - 2001. - № 3-4.
  25. Бухвальд Е., Гловацкая Н., Лазаренко С. Макроаспект экономической безо-пасности : факты, критерии и показатели // Вопросы экономики. - 1994.- № 8 - 12.
  26. Василенко В., Кратт О. Спеціальний режим інвестування як інструмент пе-рехідного періоду // Економіст. - 2001. - № 6.- С. 48-51.
  27. Василик О. Проблема вдосконалення бюджетної системи України // Бан-ківська справа. - 1998. - № 3. - С. 44 - 49.
  28. Вахненко Т. Моделювання впливу внутрішньодержавних позик на еконо-мічну ситуацію в Україні // Економіст. - 1998. - № 11. - С. 26 - 41.
  29. Ведута Е.Н. Экономическая безопасность РФ. - М.: Изд-во Гос. Думы РФ, 1997. - 412 с.
  30. Великий А.П. та ін. Про один підхід до дослідження економічної безпеки та деякі результати його практичного застосування. - К.: Лотос, 1997. - 24 с.
  31. Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 10. - С.85.
  32. Гаврилюк О.В., Сіденко С.В., Арагау Б.С. Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій. - К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 1995. - 122 с.
  33. Гамалій Д. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України // Вісник НБУ. - 1998. - № 12. - С. 51 - 54.
  34. Гареев М. О национальной безопасности России // Обозреватель. - 1993. - №22 (26). - С.94-98.
  35. Геєць В.М. Економіка України : моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку. - К., 1999. - 254 с.
  36. Геєць В.М. Економічні реформи в Україні : моделі, реалії та уроки // Бан-ківська справа. - 1996. - № 4. - С. 26 - 34.
  37. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання. - К.: Ін-т економічного прогнозування, 2000. - 344 с.
  38. Герасименко С.С. Статистика : Підручник. - К.: КНЕУ, 1998. - 468 с.
  39. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціа-льної географії : Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1996. - 320 с.
  40. Гончарова В.О. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави. - Х.: ХНУ, 2001. -195 с.
  41. Горбулін В.П. Економічний розвиток та національна безпека // Стратегічна панорама. - 1999. - № 3. - С. 85.
  42. Горська О.В. Макроекономічна кон’юнктура в Україні у 2002 році // Мате-ріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції “Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України”. - К.: ВГЛ “Обрії”, 2004. - С. 51.
  43. Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в региональном развитии. - М.: Наука, 1991. - 168 с.
  44. Грищенко А. Угрозы для Украины носят преимущественно внутренний ха-рактер // Наша газета. - 2002. - № 26. - С. 3.
  45. Губський Б.В. Внутрішні та зовнішні фактори економічної безпеки України // Стратегічна панорама. - 2000. - № 1-2. - С. 77-78.
  46. Губський Б.В. Економічна безпека України : методологія виміру, стан і стратегія забезпечення : Монографія.- К.: Укрархбудінформ, 2001. - 121 с.
  47. Гусаков М.А., Максимов В.В., Румянцев А.А. Методология исследования проблем научной и инновационной деятельности в регионе. - СПб., 1996. - 112 с.
  48. Гусева К.И. Ранжирование субъектов Российской Федерации по степени благоприятности инвестиционного климата // Вопросы экономики. - 1996. - № 6. - С. 90 - 99.
  49. Давыдова Н. Приглашение в технопарк // Евразия. - 1997. - № 6. - С. 14 - 17.
  50. Данилишин Б.М. та ін. Інвестиційний клімат в Україні : фактори регіональ-них ризиків. - К.: РВПС України НАН України, 1999. - 192 с.
  51. Данилишин Б.М., Ковтун В.В., Степаненко А.В. Наукові основи прогнозу-вання природно-техногенної (екологічної) безпеки. - К.: “Лекс Дім”, 2004. - 552 с.
  52. Данилишин Б.М., Шостак Л.Б. Благосостояние нации : эволюция парадигмы развития. - К.: ЗАТ “Нічлава”, 2002. - 355 с.
  53. Данько Г.П., Окрут З.М. Свободные экономические зоны в западном хо-зяйстве. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 198 с.
  54. Дарнопих Г.Ю. Елементи системи національної економічної безпеки // Праці Всеукр. конф. “Економічна безпека : проблеми і стратегія забезпечення в Україні”. - Х.: ХІМБ, 1998. - С. 9 -17.
  55. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. - 336 с.
  56. Дикань В. Про створення фінансово-промислових груп в Україні // Еко-номіка України. - 1995. - № 11. - С. 33 - 38.
  57. Долішній М., Побурко Я., Карпов В. Про рівномірність економічного роз-витку регіонів України // Регіональна економіка. - 2002. - № 2. - С. 7 - 17.
  58. Долішній М.І. Глобальні детермінанти регіонального розвитку і регіональної політики // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. - Вип. 23. - Львів, 2001. - С. 13-28.
  59. Долішній М.І., Бєлєнький П.Ю., Бідак В.Я. Регіональна політика : методо-логія, методи, практика. - Л.: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2001. - 719 с.
  60. Долішній М.І., Злупко С.М. Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її компоненти // Регіональна економіка. - 1997. - № 3. - С. 28 - 35.
  61. Долішній М.І., Караванський О.І. Наукові основи й механізми реалізації ре-гіональної економічної політики України // Регіональна економіка. - 1998. - № 3. - С. 110 - 113.
  62. Дорогунцов С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теорії розміщення продук-тивних сил і регіональної економіки - К.: СТАФЕД-2, 2001. - 143 с.
  63. Дорогунцов С.І., Федорищева А.М. Сталість розвитку еколого-економічного потенціалу України та її регіонів // Економіка України. - 1996. - № 7. - С. 4 - 17.
  64. Душанич Т.Н., Душанич Й.Б. Экономика переходного периода. - М.: Ин-т междунар. права и экономики, 1996. - 184 с.
  65. Дьомін О. Політика регіонального розвитку в умовах поглиблення ринкових реформ в Україні // Економіка України. - 2002. - № 6. - С. 4 - 12.
  66. Економіка України : підсумки перетворень та перспективи зростання / За ред. В.М. Гейця. - Х.: Форт, 2000. - 432 с.
  67. Економіка України : потенціал, реформи, перспективи : Монографія у 5 т. Т.3 : Макроекономічна політика, прогнозування і державне регулювання еко-номіки / За ред. В.Ф. Бесєдіна, Н.Ю. Гончара. - К., 1996. - 440 с.
  68. Економіка України : стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. В.М. Гейця. - К.: Ін-т економічного прогнозування, 2003. - 1008 с.
  69. Економічна активність населення України в 1997 році : Статистичний збір-ник. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 1998. - 154 с.
  70. Економічна активність населення України в 1998 році : Статистичний збір-ник. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 1999. - 184 с.
  71. Економічна активність населення України в 2001 році : Статистичний збір-ник. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002. - 216 с.
  72. Економічна активність населення України в 2003 році : Статистичний збір-ник. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 210 с.
  73. Економічна безпека держави. Збірник нормативно-правових актів України. - К., Міжвідомча комісія з питань фінансової безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, 2001. - 106 с.
  74. Економічне зростання в Україні : питання та ризики / Інформаційний бю-летень Міжнародного центру перспективних досліджень - 2001. - № 100.
  75. Економічний аналіз : Навчальний посібник / Під ред. М.Г. Чумаченко. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.
  76. Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка : Навчальний посібник. - К.: Наукова думка, 1999. - 343 с.
  77. Єрмошенко М.М. Національні економічні інтереси : реалізація і захист // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 1-2. - С. 18 - 24.
  78. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави : національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. - К : КНТЕУ, 2001. - 309 с.
  79. Жаліло Я.А. Економічні стратегії держави у нестабільних ринкових еконо-мічних системах. - К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 1998. - 144 с.
  80. Жаліло Я.А. Корпоративні інтереси і вибір стратегічних пріоритетів еконо-мічної політики. - К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 1999. - 60 с.
  81. Жандаров А., Шиллер Ф. Анализ социально-экономической ситуации в ре-гионах России // Экономист. - 1995. - № 7. - С. 25 - 29.
  82. Жандаров А., Шиллер Ф., Никитина Е. Экономическая безопасность России : региональный уровень // Вопросы статистики. - 1995. - № 3. - С. 20 - 27.
  83. Жиляєв І. Особливості сучасної соціальної політики : політичний аспект // Економічний часопис. - 1999. - № 4. - С. 32-34.
  84. Забезпечення енергетичної безпеки України / Рада національної безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки. - К.: НІПМБ, 2003. - 264 с.
  85. Заболоцький Б.Ф., Кокешко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України. На-ціональна економіка України. - Львів : ЛБК НБУ, 1997. - 578 с.
  86. Забродский В.А., Кизим Н.А. Собственность, экономическая безопасность и государство. - Харьков : АО “Бизнес-Информ”, 1997. - 96 с.
  87. Загашвили В.С. Экономическая безопасность России. - М.: Гардарика, 1997. - 440 с.
  88. Зайцев Ю.К. Системна парадигма та аналіз соціального ринкового госпо-дарства. - Чернівці: Золоті литаври, 2000. - 287 с.
  89. Зайцева Л.М. Региональные системы управления (организационно-методологический аспект). - Донецк : ИЭП НАН Украины, 1997. - 336 с.
  90. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” // Голос України. - 1997. - 12 червня.
  91. Закон України про державне прогнозування та розроблення програм соціа-льно-економічного розвитку України // Офіційний вісник України. - 2000. - № 16. - С. 21 - 30.
  92. Збаразька Л.О. Тенденції і пропозиції розвитку української промисловості (макроекономічний огляд) // Економіка України. - 2000. - № 1. - С. 39 - 51.
  93. Збарський М. Інтереси – рушійна сила суспільного прогресу // Економіка України. - 1999. - № 7.- С. 58-66.
  94. Згуровский М. Научно-технологическое развитие Украины в условиях ми-ровой глобализации // Зеркало недели. - 2001. - 24 марта. - С.12.
  95. Зыкин Б.Н. Эффективность региональной экономики. - М.: Наука, 1981. - 192 с.
  96. Івченко О. Передумова зовнішньо-економічної діяльності України як суве-ренної держави. - К., 2000. - 54 с.
  97. Інвестиційна діяльність і приватизація / О.Д. Рябченко, Г.Г. Тарасенко, П.В. Цибань, О.М. Чаленко. - Харків : Основа, 1999. - 93 с.
  98. Інвестиційний рейтинг російських регіонів (1997-1998 рр.) // Експерт. - 1998. - № 39. - С. 18 - 37.
  99. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. - К.: Знання України, 2002. - 326 с.
  100. Кевеш П. Теория индексов и практика экономического анализа : Пер. с англ. - М: Финансы и статистика, 1990. - 303 с.
  101. Кінах А. Час об’єднувати зусилля // Інвестиція. - 2001. - № 2-3.- С. 9.
  102. Клименко И. Сила привычки // Компаньон . - 2002. - № 50. - С. 22 - 25.
  103. Ковалев А.А. Международная экономическая безопасность : правовые ас-пекты // Советское государство и право. - 1987. - № 4.
  104. Ковалко М.П., Денисюк С.П. Енергетична безпека – складова національної безпеки. - К., 1997. - 91 с.
  105. Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека під-приємств : сутність та механізми забезпечення : Монографія. - К.: Лібра, 2003. - 280 с.
  106. Козик В.С. Загальнодержавні та регіональні аспекти іноземного інвесту-вання // Регіональна економіка. - 2002. - № 1.- С. 107-115.
  107. Колодко Г. Глобализация и сближение уровней экономического развития // Вопросы экономики. - 2000. - № 10.
  108. Конституція України. - К.: Юрінком, 1996. - 80 с.
  109. Концепція Державної енергетичної політики України на період до 2000 року (проект УЦЕПД) // Національна безпека і оборона. - 2001. - № 2. - С. 2-61.
  110. Концепція Державної регіональної економічної політики (проект) // Регіо-нальна економіка. - 1998. - № 2. - С. 5-19.
  111. Концепція економічної безпеки України / Ін-т економічного прогнозування, кер. проекту Геєць В.М. - К.: Логос,1999. - 56 с.
  112. Кормишкин Е.Д. Экономическая безопасность региона : Учебное пособие. - Саранск : Издательство Мордовского университета, 2001. - 136 с.
  113. Косевцов В., Бінько І. Національна безпека України : проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів : Монографія. - К : НІСД, 1996. - 53 с.
  114. Косевцов В.О., Бінько І.Ф., Матвієвський О.М. Методичний підхід до ана-лізу й оцінки рівня національної безпеки та її складових // Наука і оборона. - 1995. - № 1.- С. 74-77.
  115. Косевцов В.О. Загальна характеристика національної безпеки України у 1994-1996 роках // Національна безпека України, 1994-1996 рр.: Наук. доп. - К.: НІСД, 1997. - С. 9-28.
  116. Косевцов В.О. Національна безпека України : теорія, реальність, прогноз. - К., 2000. - 78 с.
  117. Костенко Ю. Шляхи реформ // Урядовий кур’єр. - 1997. - 18 січня.
  118. Кравців В., Жмаєв Г. Державні програми як інструмент реалізації регіона-льної політики // Регіональна економіка. - 1996. - № 1- 2. - С. 64 - 69.
  119. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України : Монографія. - К.: НІСД, 1996. - 215 с.
  120. Крупка М.І. Фінансові інструменти державного регулювання та підтримки інноваційної сфери // Фінанси України. - 2001. - № 4. - С. 77 - 84.
  121. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку еко-номіки України. - Львів : Видавничий центр Львівського національного універ-ситету імені Івана Франка, 2001. - 608 с.
  122. Кужель О.В. та ін. Інвестиційний клімат в Україні. - К.: Державний комітет з питань розвитку підприємництва, РВПС України НАН України, 1999. - 192 с.
  123. Кузьменко Б. Криміногенне осердя українських реформ // Політична думка. - 1997. - № 3.- С. 80-90.
  124. Куклин В.М., Куклин С.М. Парадоксы украинских реформ (мотивы и со-бытия). - Харьков, Львов : НВФ “Грам”, 1997. - 320 с.
  125. Кухленко О., Смирнова О. Стратегія інвестиційної діяльності в Україні // Економіка України. - 2002. - № 11. - С. 22-27.
  126. Куценко В.І., Богуш Л.І., Опалєва І.В. Соціальні наслідки економічних трансформацій в Україні (регіональний аспект). - К.: РВПС України НАН Укра-їни, 1998.- 96 с.
  127. Лебединська Л. Територіальні аспекти регулювання ринку праці // Еконо-міка України. - 1998. - № 3.- С. 51-55.
  128. Лібанова Е.М. Бідність : визначення, критерії та показники // Україна : ас-пекти праці. - 1997. - № 7.- С. 4-10.
  129. Ліпкан В.А. Національна безпека України : нормативно-правові аспекти забезпечення. - К., 2003. - 180 с.
  130. Лукінов І.І. Наслідки і перспективи ринкових перетворень в економіці України // Економіка України. - 1995. - № 6.- С. 4-14.
  131. Лысенко Ю.Г., Мищенко С.Г., Руденский Р.А. Механизм управления эко-номической безопасностью. - Донецк : ДонНУ, 2002.- 178 с.
  132. Лэйард Р. Макроэкономика. Курс лекций для российских читателей. - М.: Издательство “Джон Уайли энд Санс”, 1994. - 160 с.
  133. Людський розвиток регіонів України : методика оцінки та сучасний стан. - К., 2002. - 124 с.
  134. Макогон Ю.В., Ляшенко В.И., Кравченко В.А. Региональные экономические связи и свободные экономические зоны : Учеб. пособие. - Донецк : ДонНУ, ИЭП НАН Украины, 2001. - 177 с.
  135. Максимов Т.С., Клияненко Б.Т., Максимов В.В. Моделювання соціально-економічного розвитку регіону. - Луганськ : Луганське вид-во ВНУ, 2001. - 140 с.
  136. Матюшенко И., Федоренко Е. Проблемы инновационного развития на со-временном этапе // Экономика. Финансы. Право. - 2002. - № 3.- С. 11-12.
  137. Махмудов А.Г., Найденов В.С. Экономика Украины : проблемы на пути преобразований. - Донецк, 1999. - 161 с.
  138. Меламед М. Заощадження та інвестиції української економіки в інститу-ційних координатах // Вісник НБУ. - 1999. - № 11.- С. 6-15.
  139. Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду (світовий досвід і проблеми України). - Тернопіль : “Збруч”, 1995. - 179 с.
  140. Мельник В.І. Стратегія забезпечення енергетичної безпеки України // Праці міжнародної науково-практичної конференції “Політичні, економічні та еко-логічні проблеми енергетичної безпеки і транспортування енергоресурсів в Україні”. - К.: РВПС України НАН України, 2001. - С. 12 -15.
  141. Мельник П.В. Податкова політика держави і формування місцевих бюджетів // Праці науково-практичної конференції “Регіональна політика України : наукові основи, методи, механізми”. - Частина I. - Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України. - 1998. - С. 219 -223.
  142. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / За ред. А.І. Сухорукова. - К.: НІПМБ, 2003. - 64 с.
  143. Методологічні засади комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів / Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І., Антоньєва Л.С., Борщевський П.П., Горський А.М. - К.: РВПС України НАН України, 1998.- 161 с.
  144. Міщенко С.Г. Економіко - статистичний аналіз факторів економічної без-пеки регіонів // Вестник Донецкого университета, серия В “Экономика и право”. - 1999. - № 1. - С. 70 -76.
  145. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за 2001 рік / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки, 2002.
  146. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за 2002 рік / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки. - 2003. - 211 с.
  147. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за 2003 рік / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки. - 2004. - 252 с.
  148. Мороз В.В. Національна безпека держави – безпека людини. - К.: Екслібрис, 1994. - 63 с.
  149. Мочерний С. До концепції соціально-економічного розвитку регіонів // Економіка України. - 1996. - № 5. - С. 51 - 52.
  150. Мукомела Л. Людський розвиток України // Урядовий кур’єр. - 1997. - 20 грудня.
  151. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. - К.: КВІЦ, 1999. - 463 с.
  152. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. / Держкомстат. - К., 2003. - 340 с.
  153. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. / Держкомстат. - К., 2004. - 360 с.
  154. Національна безпека України, 1994-1996 рр. : Наукова доповідь.- К.: НІСД, 1997. - 259 с.
  155. Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стра-тегії соціально-економічного розвитку України. - К.: РНБО України, 2001. - 121 с.
  156. Новикова М.М. Удосконалення взаємодії бюджетів різних рівнів // Фінанси України . - 2002. - № 10. - С. 84-97.
  157. Новикова О., Буздуган Ю., Амоша А. и др. Социальные проблемы : оценка и пути решения. - К.: Наукова думка, 1995. - 102 с.
  158. Новікова О.Р. Соціальна безпека : організаційно-економічні проблеми і шляхи поліпшення. - Донецьк : 1996. - 459 с.
  159. Новікова О.Ф., Осауленко О.Г., Калачова І.В. та ін. Соціальна захищеність населення України. - К.: Ін-т економіки промисловості НАН України, Держ-комстат України, 2001. - 360 с.
  160. Обминский Е.Е. Группа 77. Многосторонняя экономическая дипломатия развивающихся стран. - М.: Международные отношения, 1981. - 256 с.
  161. Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теоретичні засади регіональної суспільно-географічної діагностики // Економічна і соціальна географія. - Вип.52. - К.: ВГЛ “Обрії”, 2002. - С. 3-9.
  162. Основні засоби України за 2000 - 2002 рік / За ред. О.Г. Осауленка. - К.: Видавництво “Консультант”, 2003.
  163. Основы экономической безопасности / Под ред. Е.А. Олейникова. - М.: Бизнес-синтез, 1997. - 288 с.
  164. Павловський М.А. Засади національної безпеки Україні на перехідному етапі // Голос України. -1997. -3 квітня.
  165. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду : Український контекст. - К.: Техніка, 1999. - 336 с.
  166. Паламарчук В.М. Економічні перетворення і соціальна безпека : Моногра-фія. - К.: НІСД, 1996. - 64 с.
  167. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави : проблеми та ме-ханізм їх розв’язання // Вісник НАНУ. - 1998. - № 11-12. - С. 67 - 72.
  168. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави. - К.: Ін-т дер-жавного управління і самоврядування, 1994. - 140 с.
  169. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна і національна безпека держави // Економіка України. - 1994. - № 2. - С. 51 - 56.
  170. Пастернак-Таранушенко Г. Модель для економічної безпеки України // Вісник НАНУ. - 2000. - № 10. - С. 7 - 10.
  171. Пила В.І., Абрамов В. Регіональна політика України // Регіональні перспе-ктиви. - 1997. - № 1. - С. 5 - 8.
  172. Пинзеник В. Макроэкономическая стабилизация в Украине : проблемы и итоги первого года // Вопросы экономики. - 1996. - № 2.- С. 88-97.
  173. Пирожков С.І. Національні інтереси України : концепції безпеки і сучасні реалії геополітичної ситуації в Європі // Віче. - 1992. - № 8.- С. 11-24.
  174. Підсумки роботи галузі за 2001 рік // Енергетика та ринок. - 2002. - № 1. - С. 4 - 5.
  175. Підсумки соціально-економічного розвитку України у 2000 році та завдання на 2001 рік : Виступ Президента України Л.Д. Кучми на засіданні Національної ради з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування // Урядовий кур’єр. - 2001. - 14 березня.
  176. Піріашвілі Б.З., Чиркін Б.П., Чукаєва І.К. Перспективний паливно-енергетичний баланс – основа формування енергетичної стратегії України до 2030 року. - К.: Науковий світ, 2002. - 240 с.
  177. Плотников О. Економіка сучасної України : виміри деградації. - К.: Полі-тична думка, 1997. - С. 59-70.
  178. Плотников О.В. Економічний і політичний розвиток України в контексті наслідків глобальної фінансової кризи // Стратегія економічного розвитку Укра-їни : Наук. зб. - Вип. 2-3. - К.: КНЕУ, 2000. - С. 24.
  179. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моде-лировании. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 176 с.
  180. Пономаренко В.С., Клебанова Т.С., Чернова Н.Л. Экономическая без-опасность региона : анализ, оценка, прогнозирование. - Х.: ИД “ИНЖЭК”, 2002. - 344 с.
  181. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. - К.: Наукова думка, 1993. - 221 с.
  182. Поппэ Я. Парусник в открытом море // Pro et contra. - 1998. - Т.1. - № 4. - С. 28 - 29.
  183. Пороховский А. Россия и современный мир // Вопросы экономики. - 1995. - № 1. - С. 127 - 134.
  184. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-грудень 2002 року // Енергетика та ринок. - 2003. - № 1. - С. 4 - 5.
  185. Про ратифікацію Кредитної угоди між Україною і Європейським Співто-вариством про надання Україні позики в сумі 200 млн. ЕКЮ : Закон України від 11.07.96 // Голос України. - 1996. - 17 липня.
  186. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності техноло-гічних парків : Закон України від 16.07.99 №991 - XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40. - С. 363.
  187. Проблеми становлення інноваційної політики в Україні / І.П. Макаренко, О.М. Трофимчук, В.П. Кузьменко, О.Г. Рогожин, В.П. Соловйов, М.М. Ворончук . - К.: “ПоліграфКонсалтинг”, 2004. - 122 с.
  188. Продуктивні сили України : прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 р. - Т.2. - К.: РВПС України НАН України, 2000. - 286 с.
  189. Проскурин С.А. Национальная безопасность страны : сущность, структура, пути укрепления. - М.: Знание, 1991. - 45 с.
  190. Ревенко А., Романюк О. Вироблений і використаний національний доход по адміністративних територіях України // Економіка України. - 1992. - № 8. - С. 22 - 23.
  191. Самуельсон П., Нордхаус В. Економика. - М.: Вильямс, 2001. - 688 с.
  192. Секторальні моделі прогнозування економіки України. - К.: Фенікс, 1999. - 304 с.
  193. Семиноженко В. У світі вже відбулася гуманітарно-інноваційна революція // Урядовий кур’єр. - 2000. - 27 травня.
  194. Семів Л.К., Семів Р.А. Економічні аспекти функціонування місцевого са-моврядування // Праці науково-практичної конференції “Регіональна політика України : наукові основи, методи, механізми”. - Частина I. - Львів: Інститут ре-гіональних досліджень НАН України. - 1998. - С. 223 -228.
  195. Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасно-сти России // Вопросы экономики. - 1995. - № 1. - С. 97 - 106.
  196. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность : геополитика, глобализация, самосохранение и развитие / Институт экономики РАН. - М.: ЗАО “Финстатин-форм”, 2002. - 128 с.
  197. Сердюк І.Г. Стимулювання інноваційної діяльності // Фінанси України. - 2003. - № 11.- С. 81-90.
  198. Силов В.Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке (в политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии). - М.: ИНПРО - РЕС, 1995. - 228 с.
  199. Симоненко В.К. Регионы Украины : проблемы развития. - К.: Наукова ду-мка, 1997. - 264 с.
  200. Скрипниченко М., Приходько Т. Підсумки ринкових перетворень та прогноз розвитку економіки України до 2005 року // Економіст. - 2001. - № 1.- С. 36.
  201. Слава С., Грін Г. Місцевий економічний розвиток : сучасні концепції та методи : Вибірковий огляд досвіду США в контексті умов України. - Ужгород : Мистецька лінія, 2000. - 236 с.
  202. Словник сучасної економіки Макміллана. - К.: Артек, 2000. - 640 с.
  203. Слухай С.В. Особливості фінансової підтримки місцевих бюджетів // Фі-нанси України . - 2002. - № 9. - С. 48 - 55.
  204. Смирнов А., Красавина А. Международный кредит : Формы и условия. - М.: АО “Консалт-банкир”, 1995. - 86 с.
  205. Соїна О. Вільні економічні зони як фактор ринкової економіки // Економіка України. - 1994. - № 4.- С. 34 - 41.
  206. Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина : Научное издание. - К.: Демос, 1995. - 354 с.
  207. Сологуб О.П. Регіональна економіка : потенціал і продуктивність. - К.: Науковий світ, 1999. - 127 с.
  208. Соціально-економічна географія України / За ред. Шаблія О. - Львів: Світ, 1994. - 640 с.
  209. Соціально-економічна захищеність населення України : Статистичне ви-дання. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2003. - 150 с.
  210. Соціально-економічна захищеність населення України / Збірник матеріалів, підготовлених до міжнародної науково-практичної конференції “Соціально-економічна захищеність населення України”. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2001. - 406 с.
  211. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання. Економічна стратегія: дискусії за круглим столом // Урядовий кур’єр. - 2004. - № 25. - С. 5 - 6.
  212. Статистика : Учебное пособие / Харченко Л.П., Долженков В.Г., Ионин В.Г. и др. / Под. ред. Ионина В.Г. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 384 с.
  213. Статистичний щорічник України за 1996 рік / За ред. О.Г. Осауленка. - К.: Українська енциклопедія, 1997. - 618 с.
  214. Статистичний щорічник України за 2000 рік / За ред. О.Г. Осауленка. - К.: Техніка, 2001. - 600 с.
  215. Статистичний щорічник України за 2001 рік / За ред. О.Г. Осауленка. - К.: Техніка, 2002. - 646 с.
  216. Статистичний щорічник України за 2002 рік / За ред. О.Г. Осауленка. - К.: Видавництво “Консультант”, 2003. - 664 с.
  217. Статистичний щорічник України за 2003 рік / За ред. О.Г. Осауленка. - К.: Видавництво “Консультант”, 2004. - 632 с.
  218. Степаненко А.В., Герасимов М.І. Економічна безпека України // Регіональна економіка. - 2002. - № 2. - С. 39-54.
  219. Степаненко А.В., Олійник Я.Б. Вплив глобалізації і регіоналізації світового економічного простору на розвиток і розміщення продуктивних сил // Тези доповідей II Міжнар. наук. практ. конф. “Географічна наука і освіта в Україні” - К.: ВГЛ “Обрії”, 2003. - С. 69-71.
  220. Степаненко А.В., Павленко А.Ф., Олійник Я.Б. Основи регіональної діаг-ностики. - К.: “Обрії”, 2003. - 71 с.
  221. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку : Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2002. - 254 с.
  222. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком. - К., 2000. - 244 с.
  223. Стирський М.В. Макроекономічні умови здійснення інвестиційної діяль-ності // Фінанси України. - 1999. - № 12.- С. 115-120.
  224. Стратегия национальной безопасности США. Стратегия вовлеченности в международные дела и распостранение демократии в мире : Перевод // Незави-симая газета. - 1994. - 26 октября.
  225. Сундук А.М. Вплив надзвичайних ситуацій природного і техногенного ха-рактеру на економічну безпеку // Економіка природокористування і охорони довкілля : Зб. наук. пр. У 2-х част. - Ч. 2 - К.: РВПС України НАН України. - 2003 - С. 137 - 141.
  226. Сундук А.М. Формування стратегії економічної безпеки регіонів як елемент забезпечення збалансованого розвитку держави // Праці Всеукраїнської наук. - практ. конф. “Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки та освіти в Україні”. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. - 2003. - С. 38-39.
  227. Сундук А.М. Система індикаторів оцінки економічної безпеки України та її регіонів // Продуктивні сили і регіональна економіка : Зб. наук. пр. У 2 я. - Ч. 2 - К.: РВПС України НАН України. – 2003. - Ч. I. - С. 213 - 221.
  228. Сундук А.М., Юрін Я.В. Банківське кредитування як чинник гарантування інвестиційної безпеки регіонів // Вісник НБУ. - 2004. - № 1. - С. 24 - 26.
  229. Сундук А.М. Енергетична політика держави : аналіз, оцінка та проблеми реалізації в територіальному вимірі // Вчені записки / Університет економіки і права “Крок” : Зб. наук. пр. - К.: Університет економіки і права “Крок”. - 2004. - С. 48-55.
  230. Сухоруков А.І. Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки України // Стратегія економічного розвитку України : Наук. зб. - Вип. 2-3. - К.: КНЕУ, 2000. - С. 14-21.
  231. Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Волинської області на період до 2015 року. - К.: РВПС України НАН України, 2005. - 233 с.
  232. Татаркин А., Романов О., Яковлев В. Экономическая безопасность как объект
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины