ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
 • скачать файл:
 • Название:
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
 • Кол-во страниц:
 • 456
 • ВУЗ:
 • ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 • Год защиты:
 • 2010
 • Краткое описание:
 • ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


  На правах рукопису

  ПРИХОДЧЕНКО Людмила Леонідівна

  УДК 351.862.4:342.34(043.3)  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  НА ЗАСАДАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

  25.00.02 – механізми державного управління


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  доктора наук з державного управління  Науковий консультант –
  Надолішний Петро Іванович,
  доктор наук з державного управління, професор,
  заслужений працівник освіти України

  Одеса – 2010

  З М І С Т

  ВСТУП ………………………………………………………………… 4
  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ …………………………………………..

  17
  1.1 Проблема ефективності державного управління (Public administration) у вітчизняній і зарубіжній літературі: концептуальні засади ………………………………….……………………………………

  18
  1.2 Концепції ефективності публічного управління в історичній ретроспективі. Методологія дослідження ……………….……………...
  35
  1.3 Базові категорії дослідження ефективності державного управління 56
  1.4 Принципи забезпечення ефективності державного управління …… 75
  Висновки до першого розділу ……………………………………………. 91
  РОЗДІЛ ІІ. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ ………………………………………….

  97
  2.1 Державні механізми, механізми державного управління та механізми державного регулювання …………………………………….
  98
  2.2 Механізм державного управління: сутність, структура і основні складові …………….…………………………..…………………………..
  109
  2.3 Політичний та інституційний механізми державного управління: узгодження інтересів…………...…………………………………………
  124
  2.4 Правовий, організаційний та економічний механізми забезпечення ефективного державного управління ……………………………………..
  144
  Висновки до другого розділу …………………………………………….. 156
  РОЗДІЛ ІІІ ОЦІНЮВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ………. 162
  3.1 Оцінювання як наукова категорія теорії державного управління …. 163
  3.2 Критерії та показники оцінювання ефективності державного управління ……………………………………………………………….....
  176
  3.3 Управлінські технології і технологізація процесу оцінювання ефективності державного управління..........................................................
  199
  3.4 Моделі оцінювання ефективності діяльності органів публічної влади ………………………………………………………………………..
  218
  Висновки до третього розділу ……………………………………………. 236
  РОЗДІЛ IV. КОНТРОЛЬ І АУДИТ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ.. 241
  4.1 Система контролю в державному секторі ………………………….... 242
  4.2 Внутрішній контроль та внутрішній аудиті їх стандартизація .….… 256
  4.3 Аудит ефективності та аудит адміністративної діяльності……..…... 267
  4.4 Система управління якістю в органах публічної влади ……….……. 284
  Висновки до четвертого розділу …………………………………………. 296
  РОЗДІЛ V. СИСТЕМНА КОНЦЕПЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І УМОВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ……..
  300
  5.1 Модель ефективного державного управління ……………………….. 301
  5.2 Ресурсне забезпечення діяльності органів публічної влади ………. 318
  5.3 Взаємообумовленість якості підготовки управлінських кадрів та ефективності публічного управління …………………………………….
  342
  Висновки до п’ятого розділу ……………………………………………... 361
  ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….. 365
  ДОДАТКИ ………………………………………………………………….
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………….. 374
  411

  ВСТУП


  Актуальність теми. «Ефективність» є складною, багатоаспектною, оціночною категорією, і, водночас, характеристикою, яка відображає перебіг процесу управління, визначає стан об’єкта управління, його кількісні та якісні характеристики. Разом з тим, ефективність державного управління як феномен, гнучкий за своєю формою прояву і дуалістичний за своєю суттю, є складним і суперечливим поняттям, що обумовлено специфічними особливостями функціонування державно-управлінської системи.
  В умовах формування ринкових відносин, коли результати діяльності суб’єктів управління взаємопов’язані, залежать від чіткості і злагодженості дій інших акторів, проблема ефективності державного управління стає визначальною. Від успішного її розв’язання залежить стабільність і міцність державних інститутів, рівень демократизації всіх складових суспільного життя. Крім того, виклики глобалізації [50], євроінтеграційні процеси зумовлюють появу таких ситуацій, за яких традиційні системи державного управління демонструють свою нездатність оперативно і якісно вирішувати назрілі питання. Зростає відповідальність органів публічної влади, їх керівників за формування, економне та ефективне витрачання ресурсів; підвищуються вимоги до якості прийнятих законодавчих актів з питань використання державних коштів, кадрового забезпечення системи державного управління.
  Тим часом, в Україні ще не вдалося досягти такого рівня організації публічної влади, за якого б її органи забезпечували функціонально достатню і структурно несуперечливу систему управління. Організуючий вплив державного управління на суспільні процеси не є адекватним потребам соціально-економічного розвитку країни, становлення громадянського суспільства, формування демократичної, соціально-правової держави. Розрив між очікуваннями населення і реальною управлінською практикою стає все відчутнішим. Усе це обумовлює потребу у впровадженні наукових підходів до оцінки сучасного стану і визначення пріоритетів та завдань державної політики, наповнення її концепцій, державних програм практичними здобутками, новими теоретичними положеннями з орієнтацією на світові стандарти.
  Відтак, актуальність теми дослідження визначається насамперед вибором Україною курсу демократичних реформ, об’єктивними процесами розвитку й модернізації суспільства в цілому, переходом від традиційної моделі державного управління до розбудови механізму держави на засадах демократичного врядування.
  «Ефективність» є предметом розгляду не лише теорії державного управління, а й широкого спектра філософських, політичних, соціологічних, психологічних, економічних, правових наук, а також менеджменту, праксеології, що характеризує багатоаспектність поняття, продукує розмаїття тлумачень, обумовлює потребу проведення міждисциплінарних досліджень.
  Важливе теоретико-методологічне значення для дисертаційного дослідження мали фундаментальні праці Г.Атаманчука [7, 8], В.Афанасьєва [12], В.Бабаєва [13 – 15], В.Бакуменка [17 – 19, 181], З.Балабаєвої [20, 21, 22], Т.Бурцель [355], Е.Бушора [354], В.Воротіна [52], Г.Емерcона [345], В.Козбаненка [67], В.Керецмана [129, 130], В.Князєва [90, 104], А.Колодій [134, 135], Т.Котарбинського [145, 146], М.Маркова [167], В.Мартиненка [168], Г.Мінтцберга [393, 394], П.Надолішнього [190 – 196], Н.Нижник [203, 204, 270], В.Огаренка [211], Д.Осборна [403], Т.Пітерcа [220], В. Рижих [278], Г.Саймона [284], Л. Сморгунова [65], Ю.Тихомирова [309], А.Урсула [262, 321], К.Худа [382, 383], Ю.Шарова [340], В.Цвєткова [328 – 331] та багатьох інших вітчизняних і зарубіжних науковців. Щодо оцінювання ефективності державного управління, то на особливу увагу заслуговують праці К.Вайс [38], Е.Ведунга [40], В.Дзюндзюка [96, 97], П.Друкера [101], М.Кеннерлі, Е.Нілі, [205], М.Лесечка [9], Д.Нортона [399, 400], В.Тертички [307, 308]. Важливими для теоретичного осмислення підходів до аналізу та розуміння сутності понять механізмів держави, управління та регулювання були дослідження Є.Григоніса [71], Л.Григоряна [72], Н.Єсипчук [107], М.Круглова [149, 150], Г.Одінцової [86], Ю.Тихомирова [309], О.Черниш [334, 335], Л.Юзькова [348].
  Незважаючи на широке коло ґрунтовних наукових розвідок, комплексного дослідження в межах проблематики ефективності державного управління ще не здійснено. Здебільшого йдеться про важливі, але окремо взяті аспекти підвищення ефективності діяльності органів влади різних рівнів, тих чи інших посадовців, має місце певна невизначеність категоріального апарату. Це зумовлює потребу продовження досліджень на даному напрямі, і передусім – осмислення теоретичних і практичних аспектів забезпечення ефективного державного управління в контексті соціально-економічних і політичних реалій сьогодення. Така постановка проблеми та її вирішення дозволяє сформувати більш адекватне уявлення про сутність і природу ефективності державного управління, визначити сукупність інструментів і технологій її забезпечення.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося протягом 2003–2009 рр. Робота виконувалася в межах науково-дослідних тем Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України: «Механізми реалізації державної регіональної політики в контексті проведення політичної та адміністративної реформ» (№ ДР 0107U004695), участь автора у виконанні теми полягала в обґрунтуванні залежності ефективності реалізації програм та проектів регіонального розвитку від адекватно застосованих систем контролю, моніторингу та оцінки, що базуються на засадах партнерства і максимально використовують інформаційний ресурс; «Механізми наближення системи публічного управління України до Європейських стандартів: регіональний та субрегіональний рівень» (№ ДР 0107U004692), участь автора, як відповідального виконавця, полягала у визначенні концептуальних засад публічного управління в Європі, дослідженні механізмів регіонального розвитку та особливостей функціонування систем внутрішнього державного контролю і аудиту, формулюванні висновків щодо механізмів наближення системи публічного управління України до європейських стандартів; «Розробка механізмів ресурсного забезпечення регіонального управління» (№ ДР 0109U002689), автор, як виконавець, здійснила дослідження ресурсу влади як основи ресурсного забезпечення регіонального управління та визначила складові елементи інституційно-організаційного механізму; «Розробка інформаційно-методичного забезпечення впровадження системи управління якістю в діяльність органів виконавчої влади» (№ ДР 0107U007959), участь автора, як відповідального виконавця, полягала у проведенні організаційно-функціонального обстеження діяльності ЦППК працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області, в аналізі організаційно-функціональної структури та визначенні груп процесів і процедур діяльності, наданні методичних рекомендацій щодо інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади; «Комплексний експертно-аналітичний висновок щодо проекту нормативно-правового акту «Статут територіальної громади міста Одеси» (№ ДР 0109U004548), участь автора полягала у проведенні аналізу управлінської ефективності проекту Статуту; «Розробка моделі системи управління якістю у вищому навчальному закладі» (№ ДР 0106U003248), дисертантом було проведено аналіз поняття «якість послуг» та визначено принципи надання якісних освітніх послуг.
  Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичної моделі ефективного державного управління на засадах демократичного врядування та визначенні умов її впровадження у практику.
  Для досягнення мети були поставлені такі дослідницькі завдання:
  • визначити основні теоретико-методологічні підходи до дослідження ефективності державного управління та обґрунтувати методологію дисертаційного дослідження;
  • уточнити змістовні та сутнісні характеристики понять «ефективність», «оцінювання» та «механізм державного управління», а також низки інших ключових дефініцій дослідження;
  • з’ясувати сутність й специфіку організаційного, правового, інституційного та політичного механізмів забезпечення ефективності як складових державно-управлінської системи;
  • проаналізувати моделі оцінювання, технології забезпечення ефективності діяльності органів публічної влади, здійснити їх порівняльний аналіз, систематизувати критерії оцінювання і аргументувати доцільність їх практичного застосування;
  • визначити теоретико-методологічні підходи до застосування контролю та аудиту в державному управлінні, адекватних сучасним потребам у підвищенні ефективності діяльності органів публічної влади відповідно до європейських стандартів;
  • обґрунтувати структурну модель механізму управління та логічну схему механізму забезпечення ефективності управлінського впливу як складових комплексного механізму ефективного державного управління;
  • розробити методику оцінювання ефективності адміністративної діяльності органів влади, їх структурних підрозділів як невід’ємного елементу постійного удосконалення управлінського процесу.
  Об’єкт дослідження – державне управління як практичний, організуючий і регулюючий вплив держави на суспільну (і приватну) життєдіяльність людей з метою її упорядкування і збереження.
  Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади формування і функціонування механізмів ефективного державного управління відповідно до концепції демократичного врядування.
  Гіпотеза ґрунтується на припущенні, що ефективність державного управління в Україні на сучасному етапі може бути забезпечена за умови тісної взаємодії органів публічної влади й інститутів громадянського суспільства, координації їх зусиль з метою взаємоузгодження публічних (державних, регіональних, місцевих) і приватних (корпоративних) інтересів, раціонального використання наявних ресурсів, а також запровадження сучасних управлінських механізмів і технологій, укомплектування органів публічної влади професійними кадрами, здатними ініціювати якісні зміни.
  Методи дослідження. Міждисциплінарний розгляд проблеми ефективності державного управління забезпечується дослідницьким арсеналом, який має багаторівневий характер і включає фундаментальні теорії і концепції публічного управління, філософії, політології, економіки, а також сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, емпіричного і теоретичного рівнів дослідження. Зокрема:
  • системно-синергетичний підхід застосований при: дослідженні механізмів включення інститутів громадянського суспільства в процеси цілевизначення, контролю і раціонального використання ресурсів; оцінюванні ефективності публічного управління в контексті самоорганізаційних процесів; розгляді системи управління якістю як механізму самовдосконалення суб’єкта управління;
  • історико-структурний метод пізнання став основою для теоретико-методологічного аналізу наукових праць із філософії, державного управління, політології, економіки, менеджменту, праксеології стосовно відображення в логіці понять об’єктивності реального історичного процесу формування/становлення науки оцінювання ефективності державного управління в динаміці і часовій послідовності;
  • компаративний та логіко-семантичний методи надали змогу дослідити категорійно-понятійний апарат предмета дослідження;
  • логічне узагальнення, метод порівняльного аналізу широко застосовувалися на різних стадіях роботи (при визначенні критеріїв та показників оцінювання, систематизації існуючих класифікацій та узагальненні підходів, обґрунтуванні висновків та рекомендацій);
  • абстрагування, аналіз і синтез, моделювання, які сприяли удосконаленню процесу вироблення концептуального підходу до створення теоретичної моделі комплексного механізму ефективного державного управління.
  У межах дослідження проведено експертне опитування, мета якого полягала у виявленні внутрішніх факторів підвищення ефективності державно-управлінської діяльності. Об’єктом були органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування Південного регіону (Вінницька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області та Автономна Республіка Крим). Предметом – внутрішні елементи системи публічного управління, від яких залежить підвищення ефективності діяльності органів публічної влади.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у розв’язанні важливої наукової проблеми державного управління – визначенні теоретико-методологічних засад ефективного державного управління по досягненню найкращих результатів щодо задоволення суспільних потреб та шляхів його забезпечення відповідно до концепції демократичного врядування.
  Вперше:
  • обґрунтовано модель ефективного державного управління, яка ґрунтується на фундаментальних принципах системності, випереджаючого стану, раціоналізації, ін. та концепції демократичного врядування і обумовлює потребу суттєвих змін у підходах до організації самого процесу управлінської діяльності. Її призначення полягає у посиленні здатності органів публічної влади до самовдосконалення, постійного пошуку таких форм і методів діяльності, які б забезпечували досягнення цілей із найменшими витратами;
  • розроблено структурну модель механізму державного управління, що надає змогу відобразити взаємозв’язки розташованих у певному порядку елементів, взаємодія яких складає цілісне утворення, враховує проблемний і ціннісний виміри, віддзеркалюючи всі істотні аспекти ефективного функціонування системи державного управління;
  • обґрунтовано комплексний механізм ефективного державного управління як сукупність організаційного, правового, економічного, інституційного та політичного механізмів, пріоритетність застосування яких обумовлюється режимами функціонування системи державного управління, а їх ефективність визначається рівнем науково-методичного та інформаційно-аналітичного супроводу діяльності органів публічної влади;
  • запропоновано методику оцінювання ефективності адміністративної діяльності органів публічної влади, застосування якої є методичним/аналітичним інструментом, що забезпечує систематичний процес порівняння результатів діяльності щодо виконання програм, проектів, стратегій із цілями і завданнями, сприяє прискоренню процесу становлення громадянського суспільства.
  Набули подальшого розвитку:
  • системний підхід до дослідження проблеми ефективності: введення поняття системної концепції ефективного державного управління, що ґрунтується на фундаментальних принципах теорії управління, сутність яких набуває якісно нових характеристик відповідно до трансформаційних перетворень;
  • методологічні положення щодо побудови системи оцінювання, які ґрунтуються на концепції управління за результатами та процесному підході, принципах об’єктивності, системності, диференціації, ін., враховують переваги існуючих моделей оцінювання, що в сукупності надає змогу виявляти диференційовані показники та інтегрувати їх. Запропоновано відповідний алгоритм проведення оцінювання;
  • підходи до розкриття залежності ефективності державного управління від чіткого визначення повноважень та компетенції інститутів державної влади та місцевого самоврядування, а також від правових форм та методів забезпечення національних інтересів;
  • теоретичні розробки щодо застосування технологій ефективного менеджменту, нової моделі публічного управління, зокрема в частині адаптації європейських стандартів до практики вітчизняного державотворення.
  Удосконалено методологічні підходи до:
  • визначення сутності і змісту понять: «ефективність», «ефективність державного управління», «механізми державного управління», «оцінювання», «методологія оцінювання державного управління». Зокрема, щодо проведення аналізу ефективності на двох рівнях: понятійно-категоріальному і сутнісному – з’ясування феномену ефективності через виявлення передумов, причин і ключових чинників, що впливають на його підвищення;
  • ідентифікації критеріїв та показників оцінювання ефективності як оціночної категорії, що охоплює вибір та реалізацію управлінського процесу з орієнтацією на кінцевий результат, це, в свою чергу, зумовлює зміну критеріїв оцінювання ефективності у відповідності із змінами поставлених цілей, прийнятих стандартів та визнаних цінностей і визначає її домінанти;
  • організації процесу підготовки кадрів для органів публічної влади. Обґрунтовано, що взаємозв'язок між ефективністю управлінської діяльності і професіоналізмом кадрів детермінує необхідність якісних змін у системі підготовки державних службовців, обумовлює специфіку кваліфікаційних параметрів фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом «Державне управління».
  Практичне значення одержаних результатів. Основні концептуальні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи мають практичне спрямування та можуть бути враховані органами публічної влади як при впровадженні організаційно-правових, інституційних і політичних механізмів забезпечення ефективності їх функціонування, так і оцінюванні управлінського процесу та безпосередньо отриманих результатів діяльності. Висновки та рекомендації дослідження уже використовуються:
  - Головним управлінням зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації – практичні рекомендації щодо застосування інструментів організаційно-правового механізму забезпечення, критеріїв оцінювання ефективності розробки та реалізації програм інвестиційного розвитку регіону сприяли більш раціональному використанню наявних ресурсів, підвищенню ефективності та результативності діяльності (довідка від 27.06.2007 р.);
  - Радою міністрів Автономної Республіки Крим – методичні рекомендації щодо моніторингу та оцінювання регіональних програм розвитку, організації служби внутрішнього контролю, застосування інструментів проведення внутрішніх аудитів були використані Міністерством економіки АРК, кадровими службами республіканських комітетів та органами виконавчої влади Ради міністрів АРК (довідка від 26.02.2008 р. № 01-01/478);
  - Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області – методичні рекомендації щодо інформаційно-аналітичного забезпечення ефективності управління органів виконавчої влади враховані в процесі діяльності Центру (акт про впровадження результатів дослідження від 05.06.2008 № 96, затверджений на засіданні науково-методичної ради Центру від 25.12.2007 р., протокол №30);
  - Центром нормопроектного забезпечення діяльності Президента України Національного інституту стратегічних досліджень – теоретичні положення (наукові висновки) та методи оцінки ефективності функціонування були враховані під час реформування структурних підрозділів з метою підвищення ефективності їх діяльності (довідка від 1 грудня 2008 р. № 02/69);
  - Головним управлінням державної служби України – наукові висновки та практичні рекомендації були використані при розробці «Порядку рейтингового оцінювання діяльності територіальних органів Головдержслужби», затвердженого Наказом начальника Головдержслужби від 19.06.2009 р. № 171, щодо визначення умов, порядку організації та проведення рейтингового оцінювання: параметрів та кількісних показників для оцінювання діяльності територіальних органів (довідка від 26.06.2009 р. №4411/71-09);
  - Дочірнім підприємством «Центру систем якості «ПРИРІСТ – СИСТЕМА» ТОВ «Компанія професіоналів з якості «СИСТЕМИ» (Української асоціація якості) – встановлено практичну значимість рекомендацій щодо оцінювання ефективності та результативності адміністративної діяльності органів публічної влади; їх враховано при аналізі стану ОРІДУ НАДУ в процесі проведення внутрішніх аудитів із впровадження системи управління якістю та рекомендовано для подальшого застосування (довідка від 4 грудня 2009 року);
  - Сакською міською радою Автономної Республіки Крим, в діяльності її структурних підрозділів щодо застосування запропонованого алгоритму проведення аудиту адміністративної діяльності, основні правила та процедури якого викладені у методиці оцінювання ефективності адміністративної діяльності (акт впровадження від 18.01.2010 р. № 4/02.1-16);
  - Одеським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України при впровадженні системи управління якістю (розробці Концепції); підготовці магістрів державного управління в межах курсів: «Аудит адміністративної діяльності», «Теорія та історія державного управління» та під час навчання за професійною програмою й проведення короткотермінових тематичних семінарів із підвищення кваліфікації державних службовців у ЦППК (акт впровадження від 4.12.2009 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною самостійною науковою працею, в якій за результатами проведених досліджень отримано нові обґрунтовані теоретичні та методологічні результати, що закладають належне підґрунтя для розв’язання важливої наукової проблеми – забезпечення ефективності державного управління. Наукові результати, висновки та положення, винесені на захист, одержані автором самостійно. У дисертації не використовувалися ідеї і розробки, що належать співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці.
  Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження було представлено та обговорено на 23 комунікативних заходах. Зокрема, на науково-практичних конгресах та конференціях, семінарах та громадських слуханнях: «Актуальні питання соціально-політичного розвитку регіону» (Одеса, 2003); «Державна служба України: сучасний стан та напрями адаптації до стандартів Європейського Союзу», «Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування: сучасний стан та перспективи регіонального розвитку» (Одеса, 2005); «Управление информационными ресурсами» (Минск, 2006); «Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні» (Київ, 2006); «Регіональна політика на сучасному етапі державотворення: проблеми децентралізації, ризики та перспективи впровадження» (Одеса, 2006); «Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування» (Київ, 2007); «Державне управління та місцеве самоврядування» (Харків, 2007, 2009); «Система управління якістю як засіб підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування» (Одеса, 2007); «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації» (Одеса, 2007, 2008, 2009); «Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування» (Львів, 2008); «Управління сьогодні та завтра» (Хмельницький, 2008); «Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід» (Київ, 2008); «Державна служба України в історичному аспекті: проблеми становлення та розвитку» (Київ, 2008); «Управління навчальними закладами в контексті модернізації системи професійного навчання» (Одеса, 2008); «Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади» (Полтава, 2009); «Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій» (Львів, 2009); «Strategy of Quality in Industry and Education» (Varna, Bulgaria, 2009); «Актуальні питання реформування житлово-комунального господарства в Україні» (Макіївка – Слов’янськ, 2009); «Політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування» (Одеса, 2009).
  Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано у 57 працях, зокрема: одноосібній монографії, 27 статях у фахових журналах та збірниках наукових праць, 23 тезах у матеріалах конференцій, навчальних посібниках – (автор. 104 с.), програмах, методичних рекомендаціях та вказівок – 3, усього – 46,6 д.а.
  Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг основного тексту дисертації становить 373 сторінки. У роботі по тексту наведено 5 рисунків, 3 додатки. Список використаних джерел становить 420 найменувань (на 42 стор.).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальної наукової проблеми щодо визначення теоретико-методологічних засад ефективного державного управління та шляхів його забезпечення відповідно до концепції демократичного врядування. Покладена в його основу гіпотеза отримала підтвердження, завдання виконані, мета досягнута. Узагальнення результатів дослідження дозволяє сформулювати низку висновків і рекомендацій, що мають теоретичне і практичне значення.
  1. У межах науки державного управління, суміжних наук накопичено значний потенціал для міждисциплінарного дослідження ефективності державного і ширше – публічного управління. Однак, як засвідчив аналіз, складність вивчення проблеми ефективності органів публічної влади обумовлюється: наявністю теоретичних суперечностей (недостатністю розробки понять та категорій); відсутністю системного погляду в цілому на проблему ефективності державного управління як практичного, організуючого і регулюючого впливу держави на суспільні процеси; невирішеністю проблеми оцінювання соціально-практичної значущості управлінського впливу (появу у різні проміжки часу кінцевих та побічних наслідків, суб’єктивність сприйняття об’єктом управління результатів діяльності органів влади тощо). Разом з тим, основні підходи (механістичний, соціально-психологічний, синергетичний, демократичного врядування) не мають взаємозаперечного характеру і можуть бути об'єднані на теоретичному рівні з метою максимально ефективного використання досягнень різних наукових шкіл і напрямів.
  2. Методологічне підґрунтя ефективного державного управління складають сучасні теорії публічного адміністрування та концепція демократичного врядування. Органічно вбираючи найцінніші надбання зарубіжної науки і спираючись на вітчизняну демократичну традицію, концепція демократичного врядування суттєво змінює підходи до процесу організації управлінської діяльності органів публічної влади у контексті розбудови соціально-правової, демократичної держави. Управлінська діяльність переорієнтовується на кінцевий результат – задоволеність громадян публічними послугами, поліпшенням умов їх життєдіяльності. На якісно новому рівні об’єднується потенціал публічного, приватного і громадського секторів задля вирішення ключових соціально-економічних і культурних проблем. Передбачається широка участь громадян у розробленні та реалізації управлінських рішень, оцінюванні діяльності державних та самоврядних структур шляхом здійснення постійного контролю за їх функціонуванням, використанням бюджетних коштів.
  Завдяки орієнтації на поєднання інтересів нинішніх і майбутніх поколінь, раціональне використання, збереження і відтворення природних ресурсів відповідно до концепції сталого розвитку відбувається адаптація традиційних механізмів діяльності органів публічної влади, інститутів громадянського суспільства, приватного сектору до нових реалій і цінностей, стає реальністю принципове переосмислення і трансформація структурних та інституційних основ функціонування суспільства.
  3. Ефективність як реально існуючий феномен, гнучкий за своєю формою прояву і дуалістичний за своєю суттю (оцінюванням) є комплексною, і, водночас, диференційованою, багаторівневою управлінською характеристикою. Складність і суперечливість даного феномену зумовлюється як неоднорідністю його внутрішньої структури, відносністю поняття «ефективність», так і специфічними особливостями державного управління, неможливістю лише економічними показниками оцінити суспільний продукт, суспільну працю, результат впливу управлінської підсистеми на керовану з метою забезпечення її успішного функціонування. Разом з тим, при здійсненні оцінювання діяльності органів публічної влади під ефективністю мається на увазі: максимальний отриманий результат (у порівнянні із прогнозними і запланованими) при чітко визначених заздалегідь витратах або ж отримання запланованих результатів за умови їх досягнення при мінімальних витратах наявних ресурсів.
  4. Механізм державного управління є багаторівневою системою, що складається з конкретних управлінських механізмів і формування якого є основою забезпечення ефективності управлінського процесу. Сутність механізмів державного управління полягає у забезпеченні управлінського впливу суб’єкта управління на об’єкт з метою здійснення якісних перетворень. Специфіка призначення кожного із компонентів структури механізму державного управління – цільового, нормативно-правового, організаційного, економічного та інформаційного – їх взаємозалежність і взаємообумовленість зумовлюють необхідність їх дослідження і застосування у нерозривному, органічному взаємозв’язку. Оптимальне поєднання зазначених компонентів, враховуючи причинно-наслідкові зв’язки, виступає головною і необхідною передумовою взаємодії елементів системи державного управління, в цілому забезпечуючи підвищення ефективності її функціонування.
  5. Поглиблення процесів демократизації суспільних відносин, глобалізаційні виклики актуалізують дослідження і коректне використання інституційних і політичних механізмів. Саме ці механізми є інструментами: оптимального вирішення проблемних питань ресурсної забезпеченості (мобілізації та раціонального перерозподілу і використання ресурсів); широкої участі громадськості у вирішенні справ місцевого та регіонального значення, оцінюванні і контролі органів публічної влади; дотриманні принципів прозорості та відкритості у діяльності органів публічної влади; узгодженості різноманітних інтересів із врахуванням потреб та пріоритетів розвитку. Політико-інституційна та інституційно-правова форми інституалізації суспільних інтересів сприяють створенню належного правового поля для діяльності формальних і неформальних інституцій, поліпшенню координації спільної діяльності, в цілому реалізації принципів демократичного врядування.
  6. Оцінювання ефективності діяльності органів виконавчої влади, державного управління в цілому, в процесі його проведення потребує врахування динамічного і нерозривного взаємозв’язку між оцінюванням як систематичним процесом порівняння діяльності, виконання програми або політики із цілями, завданнями та оцінкою відповідності отриманих результатів діяльності визначеним заздалегідь показникам чи параметрам, прийнятим стандартам. Більшість систем вимірювання та оцінювання ефективності базуються на фінансових показниках (збалансована система показників ефективності, аудити ефективності використання державних фінансів). Обрані критерії та показники ефективності підпорядковують весь процес організації діяльності. Відповідно виникає потреба адекватної адаптації до використання у державному секторі існуючих моделей оцінювання. Підставою для надання переваг має бути відносна легкість в опануванні і зручність у застосуванні, незначні фінансові витрати та зміни до нормативно-правових актів. Базовими/основоположними критеріями будь-якого оцінювання слід визнати ті критерії, які логічно випливають із фундаментальних принципів концепції демократичного врядування, інших сучасних концепцій публічного управління і складають основу забезпечення ефективності системи державного управління.
  7. Технології державного управління як окремий напрям теоретичних пошуків та практичних експериментів раціоналізують та систематизують діяльність, в результаті чого досягається поставлена ціль, відбуваються якісні зміни стану об’єкта. Наразі забезпечити систематичність і послідовність процесу оцінювання діяльності органів публічної влади видається можливим за умови запровадження: аудиту ефективності в систему державного фінансового контролю та перехід на бюджетування, орієнтоване на результати, які мають здійснюватися як паралельні частини процесу реформування системи управління державними фінансами; СУЯ (з огляду на організаційні затрати органів влади, дана технологія надає змогу контролювати сам процес діяльності). На широке застосування заслуговують соціологічні опитування (персоналу щодо оцінювання внутрішньої ефективності, населення – для визначення ступеню задоволеності рівнем наданих послуг, діяльністю органів влади в цілому) та апробація технології другого покоління – Призми ефективності. Використання вказаних технологій перебуває у прямій залежності від професіоналізму кадрів, їх здатності гнучко реагувати на зміни ситуації та оперативно вирішувати назрілі питання.
  8. Тенденція до посилення тісної співпраці між центральними і регіональними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та приватним сектором на засадах партнерства, а також визначення європейського вектору розвитку держави є основними спонуками щодо створення єдиної системи державного контролю та розвитку системи внутрішнього контролю (моніторингу, внутрішнього контролю, аудиту ефективності та адміністративної діяльності).
  Важливим фактором підвищення ефективності управлінського процесу постає запровадження СУЯ в органах публічної влади. Вона сприяє «запуску» механізмів самовдосконалення керуючого суб’єкта, систематизації його діяльності (досягнення максимальної послідовності і простоти виконання включених до неї процедур і операцій, їх ідентифікації та раціоналізації) шляхом проведення постійного контролю над зв’язками окремих процесів у межах їх системи. Отримання інформації про реальний стан справ у сфері державного управління, надання консультацій та рекомендацій щодо удосконалення діяльності сприяє своєчасному внесенню коректив в управлінську діяльність. Це актуалізує необхідність застосування методики оцінювання адміністративної діяльності як в процесі здійснення внутрішнього контролю, аудитів ефективності та внутрішніх аудитів (при запровадженні СУЯ), так і при оцінюванні програм, проектів, стратегій та концепцій розвитку.
  9. Системна концепція ефективного державного управління, як діяльності органів публічної влади по досягненню найкращих, із можливих, результатів щодо задоволення суспільних потреб в умовах обмеженості ресурсів, ґрунтується на фундаментальних положеннях сучасних теорій та концепцій публічного управління. Модель ефективного державного управління відповідно до системної концепції передбачає:
  • систему суб’єктно-об’єктних та суб’єктно-суб’єктних відносин на різних рівнях здійснення державно-управлінського впливу. З їх врахуванням відбувається оцінювання: на центральному – соціальної ефективності системи державного управління в цілому (структура витрат і задоволення соціально-економічних, культурних потреб громадян шляхом створення відповідних умов життєдіяльності); на регіональному – результативності (підвищення соціальних стандартів життя); локальному – якості надання послуг населенню (в межах функціонування структурного підрозділу чи органу влади). А також ефективності та результативності діяльності органів влади на всіх рівнях щодо реалізації програм, концепцій та стратегій;
  • діяльність органів публічної влади стосовно визначення суспільних інтересів (з урахуванням чинників суспільно-політичних трансформацій, закономірностей, принципів функціонування об’єкта управління), їх узгодження/збалансування; інституціалізацію інтересів та формулювання на їх основі цілей державних концепцій та стратегій розвитку.
  • комплексний механізм забезпечення ефективного державного управління, призначення якого в цілому забезпечувати ефективну діяльність органів публічної влади, розв’язання складних проблем розвитку суспільства (соціально-політичних, економічних), усебічне врахування інтересів громадян.
  Сутність організаційного, правового, економічного, політичного та інституційного механізмів, як складових комплексного механізму, розкривається в режимах функціонування органів публічної влади: повсякденної (рутинної) діяльності; антикризовому (адекватне реагування на суспільні виклики) та стратегічному управлінні (оновлення та збереження стабільності, досягнення довгострокових цілей розвитку). Основа комплексного механізму забезпечення ефективного державного управління – механізм забезпечення ефективності, як сукупність взаємопов’язаних елементів: принципів та положень концепції демократичного врядування, цілей, інструментів та технологій їх досягнення та процес здійснення послідовних дій органами публічної влади з метою досягнення суспільно значимих цілей.
  10. Необхідними умовами забезпечення ефективності державного управління є: наявність достатніх ресурсів державного управління, розподіл яких має відбуватися відповідно до цілей діяльності органів влади; використання сучасних управлінських технологій, як об’єктивнe відтворення заданого результату; оцінювання, систематичне проведення якого надає змогу економічно, ефективно і результативно використовувати наявні ресурси в процесі досягнення бажаного стану об’єкта за умови включення безпосередніх акторів у процес пошуку резервів та можливостей; якість підготовки кадрів.
  11. Відбувається певна переорієнтація державно-управлінської системи на забезпечення ефективності управління. Посилюється взаємодія приватного, громадського та публічного секторів щодо узгодженості суспільних інтересів при вирішенні питань соціально-економічного розвитку. Удосконалюється процес надання послуг населенню (шляхом створення конкурентного середовища та запровадження СУЯ). Проводиться оцінювання організаційного потенціалу органів влади (вертикальних і горизонтальних функціональних обстежень), запроваджується програмно-цільовий метод бюджетування, аудити ефективності. Разом з тим, ці заходи мають дискретний характер, нормативно-правову неузгодженість, що обумовлюється недостатністю наукового супроводу діяльності органів влади, професійною непідготовленістю та інертністю кадрів, відсутністю належного діалогу між соціальними партнерами.
  12. Проведене дослідження дало змогу сформулювати ряд практичних рекомендацій щодо вирішення назрілих проблем забезпечення ефективності державного управління. Зокрема, йдеться про об’єктивну потребу:
  • стандартизації та узгодження існуючих нормативно-правових актів із вимогами Європейського Союзу, розробку і прийняття Концепції цілісної системи державного фінансового контролю та відповідного закону про державний фінансовий контроль, визначення статусу Рахункової палати як незалежного органу державного фінансово-економічного контролю;
  • широкого запровадження в практику методики оцінювання ефективності адміністративної діяльності органів публічної влади для оцінювання програм, проектів, стратегій та концепцій розвитку, здійснення внутрішнього контролю, аудитів ефективності та внутрішніх аудитів (при запровадженні СУЯ);
  • здійснення незалежними соціологічними центрами опитування громадської думки з метою виявлення ступеня задоволеності громадян діяльністю органів влади з надання послуг чи виконання конкретних програм;
  • визначення кваліфікаційних параметрів до підготовки магістрів державного управління (застосування диференційованого компетенційного підходу до навчання кадрів), створення незалежної моніторингової групи, яка б здійснювала оцінювання діяльності вищих навчальних закладів із професійної підготовки кадрів для органів публічної влади;
  • уточнення і реалізації статусу Національної академії державного управління при Президентові України (разом із регіональними інститутами) науковим та науково-методичним центром системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів публічної влади;
  • прискорення процесу підготовки та видання «Енциклопедії державного управління», в якій, із врахуванням багатоваріантності тлумачень, було б внесено необхідні уточнення та пояснення щодо понять і категорій, викладених у виданих словниках.
  13.У контексті досліджуваної проблеми важливого значення набувають: подальше теоретичне осмислення системної концепції ефективного державного управління; перспективи формування політичних та інституційних механізмів, адекватних потребам та інтересам місцевої спільноти і загальнодержавним пріоритетам розвитку; розроблення стандартів внутрішнього контролю та аудиту адміністративної діяльності; обґрунтування методології і конкретних механізмів забезпечення та оцінювання ефективності органів публічної влади різних рівнів; ефективного використання ресурсів з урахуванням обмежень (відповідно до концепції сталого розвитку); конкретизація специфічних показників ефективності та результативності, їх апробація, внесення коректив із врахуванням досягнень теорії і практики та ін.

  Список використаних джерел


  1. Адаптація міжнародної термінології до потреб бухгалтерського обліку та фінансового контролю (методологічний і організаційний аспекти) : матеріали круглого столу // Фінанси України. – 2006. – № 8. – 153 с.
  2. Акоф Р. О целеустремленных системах / Р. Акоф, Ф. Эмери. – М. : Знание – 1974. – С. 3 – 75.
  3. Алексеев С.С. Общая теория права / С. Алексеев. – М. : Юридическая литература, 1987. – 246 с.
  4. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 303 с.
  5. Артим І. Оцінка ефективності управління в органах державної виконавчої влади (на прикладі районних державних адміністрацій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. дер. упр. : спец.25.00.02 «Механізми державного управління» / І.Артим. – Львів, 2004. – 21 с.
  6. Артим І. Різноманітні підходи до оцінки ефективності державного управління / І. Артим // Соціально-економічна ефективність державного управління : Теорія, методологія та практика : щорічна науково-практична конференція, 22 січня 2003 р. : тези доп. – Львів : ЛРІДУ УАДУ. – 2003. – С.25 – 29
  7. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : курс лекций / Г.В. Атаманчук. – [изд. 4-е, стер.]. – М. : Омега-Л, 2006. – 584 с.
  8. Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность : [учебное пособие для вузов] / Г. Атаманчук. – М. : Академический Проект ; Культура, 2006. – С. 365–529.
  9. Аудит адміністративної діяльності : [навч. посіб.] / А.Чемерис, М.Лесечко, Р.Рудніцька, О.Чемерис. – Львів : ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 212 с.
  10. Аудит адміністративної діяльності: теорія та практика ; [пер. з англ. В.Шульга]. – К. : Основи. – 190 с.
  11. Аудит державних фінансів : проект ES – TASIS – Національна програма // Національне координаційне бюро ; [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ncu.kiev.ua/index/a2/b1473/lua/AUDITING-OF-PUBLIC-FINANCE
  12. Афанасьев В.Г. Об эффективности социального управления / В.Г. Афанасьев, А.Д. Урсул // Вопросы философии. – 1982. – № 7. – С. 57–69.
  13. Бабаєв В.М. Напрями трансформації системи державного управління регіональним розвитком України / В. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ХарРІДУ. – Х. : ХарРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 1 (31). – С. 11-22.
  14. Бабаєв В.М. Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія) : [монографія] / В. Бабаєв, Л. Товажнянский та ін. – Х. : НТУ «ХП», 2006. – 316 с.
  15. Бабаєв В. М. Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти : [монографія] / В. Бабаєв. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – 204 с.
  16. Бабінова О. Проблеми оцінки якості та ефективності діяльності органів місцевої влади ; [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.niss.gov.ua/Monitor/September/6.htm
  17. Бакуменко В., Сурмін Ю. Проблема різноманітності методології державного управління // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали наук.-практ.конф. / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2003. – Т. 1. – С. 61–64.
  18. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики : [монографія] / В.Д.Бакуменко. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.
  19. Бакуменко В.Д., Руденко О.М. Концептуальний підхід до багаторівневого представлення та вирішення проблеми суспільної стабільності / В.Д. Бакуменко, О.М.Руденко // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 3. – С. 21–29.
  20. Балабаєва З. Демократичне врядування: поняття та сутність / З. Балабаєва // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 3 (31). – С. 4–11.
  21. Балабаєва З.В. Виклик демократії в умовах глобалізації / З. Балабаєва // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 2 (30). – С. 11–16.
  22. Балабаєва З.В. Суб’єкти демократичного врядування: регіональний рівень / З. Балабаєва // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : щорічна міжнародна науково-практична конференція, 31 жовтня 2007 р. : тези доп. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – Т.1. – С. 264–266.
  23. Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация: очерки на рубеже эпох / пер. с польск. – М. : Наука, Изд-во УРАО, 1999. – С. 3 – 45
  24. Барциц И.Н.Показатели эффективности государственного управления (субъективный взгляд на международные стандарты) (часть 1) ; [Електронний ресурс] // Представительная власть. – 2008. – №1 (80) – Режим доступу : http://www.pvlast.ru/archive/index.433.php – Заголовок з екрану
  25. Бачило И.Л. Организация советского государственного управления: правовые проблемы / И. Бачило ; отв. ред. Б. Лазарев. – М. : Наука, 1984. – 237 с.
  26. Безверхнюк Т.М. Концептуальні підходи до формування ресурсної парадигми регіонального управління / Т.Безверхнюк // Зб. наук. праць Дон ДУУ. – Серія «Державне управління». – Донецьк : ДонДУУ, 2007. – Т.VIII. – Вип. 79. – С. 42–51.
  27. Бейко О.В. Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні та наближення його до європейських стандартів [Електронний ресурс] / О. Бейко // Державне управління: теорія та практика. – 2005. – № 1. – Режим доступу : http://www.academy.gov. ua/ej1/index. html
  28. Берегой Т. Теоретичні засади формування та діяльності агентства регіонального розвитку / Т. Берегой // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 1 (29). – С. 215–219.
  29. Берездивина Е.В. Система показателей результативности субъекта бюджетного планирования / Е. Берездивина ; [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rds.yahoo.com/_yet=Aogeu
  30. Березняк Е.С. Руководство современным вузом / Е. Березняк. – М. : Мол. гвардия, 1983. – 208 с.
  31. Білик Р. Критерії ефективності діяльності районної державної адміністрації / Р. Білик // Вісник УАДУ. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – № 2/1. – С. 68–71.
  32. Білоус О. Кому загрожують стратегії трансформацій? / О. Білоус // Віче. – 1999. – № 3. – С. 3 – 23.
  33. Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука. / А.Богданов : [в 2-х кн.]. – М. : Экономика, 1989. – кн. 1. – 304 с. – кн. 2. – 351 с.
  34. Бодрук О. Національні інтереси / О. Бодрук // Політика і час. – 2001. – № 12. – С. 52–63.
  35. Бойко Бойчук О. Семантичний аналіз та визначення категорії «державне регулювання» / О. Бойко-Бойчук // Вісник НАДУ, 2007. – № 3. – С. 47–58.
  36. Большие системы: моделирование организационных механизмов / [В. Бурков, Б. Данев, А. Еналеев и др]. – М. : Наука, 1989. – 248 с.
  37. Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / [пер. з англ.]. – К. : Основи, 2000. – 243 с.
  38. Вайс К. Оцінювання : методи дослідження програм та політики / [пер. з англ. Р.Ткачук, М. Корчинська ; наук. ред. пер. О.Кілієвич]. – К. : Основи, 2000. – 671 с.
  39. Валевський О. Влада і населення: на шляху до порозуміння / О.Валевський, В.Головатюк, С.Діброва // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 3–4. – С. 52–62.
  40. Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм ; [пер. з англ. В.Шульга] / Е. Ведунг. – К. : Все увито, 2003. – 350 с.
  41. Великий тлумачний словник сучасної української мови ; [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.
  42. Введение в рыночную экономику : [учеб. пособие для экон. спец. Вузов] / А.Я. Лившиц, И.Н. Никулина, О.А. Груздева и др. ; под ред. А.Я. Лившица, И.Н. Никулиной. – М. : Высш. шк., 1995. – 447с.
  43. Виноградова Н. Еволюція науково-теоретичних підходів до визначення понять «закон», «закономірність» та «принцип» у теорії державного управління / Н. Виноградова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) та ін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 36–45.
  44. Виноградова Н. Проблема визначення категорій «закон», «закономірність» та «принцип» у теорії та методології держанвого управління / Н. Виноградова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) та ін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2004. – Вип. 1 (15). – С. 55–68
  45. Виноградова Н.Л. Взаємообумовленість принципів і закономірностей держанвого управління: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. дер. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / Н. Виноградова. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.
  46. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за дев'ять місяців 2007 року. – К. : Рахункова палата України, 2007. – Вип.18. – 64 с.
  47. Віткін Л. Візьміться за впровадження міжнародної системи якості стандарту ISO 9000 / Л. Віткін // Синергія. – 2003. – № 1. – С. 8–11
  48. Внедрение аудита эффективности использования государственных средств в практику деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации (учебно-практическое пособие) / под общей редакцией С.В.Степашина ; «Издательство АКСОР». – Москва, 2006 – 265 с.
  49. Внутрішній (управлінський) контроль: концепція і мета // Фінансовий контроль – № 3. – 22. 06. 2007 ; [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/control/uk/publish /article;jsessionid
  50. Войтович Р. В. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-методологічний аналіз) : [монографія] ; за заг. ред. д-ра наук, проф. В.М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 680 с.
  51. Войтович Р.В. Ідеологія, технологія та стиль у державному управлінні : [навч.-метод. посіб.] / Р.В. Войтович. – К. : Вид-во НАДУ, 2003. – 192 с. – Бібліогр. : с. 169–189 (300 назв).
  52. Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій : [монографія] / В. Воротін. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 392 с.
  53. Гавриш Степан. Дата виборів Президента України: конституційна, доцільна, компромісна // прес-конференція першого заступника Секретаря РНБО, члена Вищої ради юстиції 18.05.2009 // http://conf.oboz.ua/conference/906.aspx
  54. Гайдай Т.В. Інституційно-еволюційний підхід у дослідженні суті та суперечностей перехідних економік // Наукові праці ДонНТУ. – Серія економічна. – Випуск 89-1. – 2005. – С. 66–72.
  55. Гастев А.К. Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда. / А.Гастев. – М. : «Экономика», 1972. – 478 с.
  56. Гегель Г.В.Ф. Наука логики / Г. Гегель. – М. : Соцэкгиз, 1937. – 385 с.
  57. Генкин Б.М. О показателях эффективности и принципиальных схемах мотивации эффективной работы / Б. Генкин, М. Козлова // Вестник ИНЖЕКОНа. – Серия Экономика. – 2004. – Вып. 4 (5). – С. 3–9.
  58. Германчук П.К. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі: Інтегрований навчально-атестаційний комплекс. – К. : НВП «АВТ», 2004. – 528 с.
  59. Гизатуллин Х. Н. К проблеме создания системы управления предприятием в условиях переходной экономики / Х. Гизатуллин // Труды Всероссийского симпозиума по экономической теории. – Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2003. – С. 31– 44.
  60. Глазунова Н. И. Государственное управление : [учеб. для вузов] / Н. Глазунова. – М. : Муниципальный мир, 2004. – 456 с. – (Энциклопедия управленческих знаний. Муниципальная наука).
  61. Говлет М. Дослідження державної політики : [перекл. з англ. О. Рядова]. – Львів : Кальварія, 2004. – 264 с.
  62. Горбулін В.П. Пріоритетність національних інтересів у світлі стратегії національної безпеки України / В. Горбулін, А.Качинський // Стратегічна панорама. – 2005. – № 3. – С. 13–26.
  63. Горшков А.С. Принципы управления по результатам в деятельности органов власти : актуальные проблемы государственного и муниципального управления / А. Горшков, А. Кириллов // Управленческое консультирование. – 2008. – № 1. – С. 5–13
  64. Государственная власть и местное самоуправление: эффективность и ответственность (на примере Северо-Кавказского региона) : колл. монография. – Ростов н/Д. : Изд-во СКАГС. 1998. – 148 с.
  65. Государственная политика и управление : Концепции и проблемы государственной политики и управления ; [учебник / под ред. Л.В. Сморгунова. ; В 2 ч.]. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. – Ч. 1. – 384 с.
  66. Государственная служба / [под ред. В.Игнатова]. – Ростов н/Д. : Феникс – 2004. – С. 251–279.
  67. Государственное управление: Основы теории и организации : [учебник / под ред. В.А. Козбаненко]. – М. : Статут, 2000. – 912 с.
  68. Государственный аудит в Европе. Достижения и перспективы // Сборник статей, подготовленных высшими органами финансового контроля – членами ЕВРОСАИ., 2005. – 370 с.
  69. Гошко А. Оцінка діяльності місцевих органів самоврядування : [монографія] / А. Гошко. – К. : УАДУ ; Видавничий дім «Соборна Україна», 1998. – 380 с.
  70. Грачева М.В. Внутренний контроль и аудит в секторе государственного управления: опыт развитых стран / М. Грачева // Государственное управление : Электронный вестник. – Вып. 12. – сентябрь. – 2007 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2007/12/Gracheva.pdf
  71. Григонис Э.П. Механизм правового государства : [монография]. – СПб. : Питер, 1999. – 212 с.
  72. Григорян Л.Л. Теоретические и конституционные основы механизма советского государства : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук / Л. Григорян. М., 1989. – 20 с.
  73. Гринин Л.Е. Зависимость между размерами общества и эволюционным типом политики / Л. Гринин // История и математика: Анализ и моделирование социально-исторических процессов. – М. : КомКнига, 2007. – С. 263–303.
  74. Гриценко О., Солодовник. В. Дослідження взаємодії центральної та регіональної влади в галузі культури та розробка пропозицій щодо вдосконалення партнерства держави, регіональних органів культури і «третього сектора» ; [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2004_3.php#
  75. Громадянське суспільство і влада : інтерактивна інформаційно-аналітична сторінка // http://civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/publish/article?art_id=95499& cat_id=95417
  76. Гудима Н.В. Принципи відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / Н.Гудима, Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2008. – 20 с.
  77. Губерная Г.К. Власть и управление / Г.Губерная, В.Ильюшенко // Менеджер. – 2003. - № 2(24). – С. 7 – 17
  78. Дегтярев А. А. Основы политической теории : [учеб. пособие] / А. А. Дегтярев ; ин-т «Открытое общество». – М. : Высшая школа, 1998. – 239 с.
  79. Дежкина И., Поташева Г. Оценка эффективности организационных структур управления / И. Дежкина // Прроблемы теории и практики управления, 2008. – № 5 – С. 80–86.
  80. Держава у XXI сторіччі : Випуск 2. – Частина 2. – Microsoft: рішення для місцевих та регіональних органів виконавчої влади http://www.microsoft.com/Ukraine/Government/Newsletters/IT/Part2/Solutions/Default.mspx
  81. Державна програма розвитку туризму на 2002 – 2010 роки // Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583; [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://www.rada.gov.ua
  82. Державна служба в цифрах ; [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=35390
  83. Державне управління : [навч. посіб.] / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко ; за ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання-Прес, 2003. – 343 с.
  84. Державне управління : [cловн.-довід.] / уклад. В.Д. Бакуменко (кер. творчого кол.), Д.О. Безносенко, І.М. Варзар, В.М. Князєв та ін. ; за заг. ред. В.М. Князєва, В.Д. Бакуменка. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.
  85. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: Монографія / [кол.авт. ; відповід. ред. проф. Н.Р. Нижник]. – К. : УАДУ при Президентові України, 1997. – 448 с.
  86. Державне управління і менеджмент : [навч. посіб. у табл. і схемах] / Г.С. Одінцова, Г.І. Мостовий, О.Ю. Амосов та ін. ; за загл. ред. Г.С. Одінцової. – Х. : ХарРІ УАДУ, 2002. – 492 с.
  87. Державне управління та державна служба : [cловник-довідник] / уклад. О.Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с.
  88. Державне управління: основи теорії, історія і практика : [навч. посібник] / кол. авторів: Бакуменко В.Д., Надолішній П.І., Іжа М.М., Арабаджі Г.І. ; за заг. ред. Надолішнього П.І., Бакуменка В.Д. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.
  89. Державне управління: теорія і практика / [за заг. ред. В.Б. Авер’янова]. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – С. 80–83.
  90. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : [монографія] / кол. авт. ; за ред. д.філос.н. проф. В.М. Князєва. – К. : Міленіум, 2003. – 320 с.
  91. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит / Германчук П.К., Стефаник І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т., Назарчук О.І. – К. : НВП «АВТ», 2004. – 424 с.
  92. Державні витрати та фінансова підзвітність. Система оцінювання ефективності (СОЕ) / Секретаріат ДВФП ; Світовий банк. – Вашингтон : Pefa, 2005. – 67 с.
  93. Державні організації як складова механізму держави : [навчальний посібник] / [Балашов А.М., Безверхнюк Т.М., Зінкевічус В.О. та ін. ; за заг. ред. П.І. Надолішнього]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, Optimum, 2005. – 228 с.
  94. Деякі засади й принципи державного управління в країнах Європейського Союзу, що забезпечують відкритість й соціально-економічну ефективність влади // Аналітичний центр «Академія» ; [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academia.org.ua/?p=972
  95. Дзюба С. Напрями перетворень в аудиторській діяльності / С. Дзюба // Економіка України. – 2003. – № 3. – С. 36–42.
  96. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій : монографія / В. Б. Дзюндзюк. – Х. : Магістр, 2003. – 236 с.
  97. Дзюндзюк В.Б. Методологічні засади оцінки та підвищення ефективності діяльності органів влади як публічних організацій. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. наук держ. упр. : спец. 25.00.02 – механізми державного управління. / В.Дзюндзюк, Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України. – Донецьк, 2006. – 40 с.
  98. Доопрацьований проект Стратегії інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні // Центр експертного аналізу реформи місцевого самоврядування ; Дирекція демократичних інститутів Рада Європи. – Страсбург, 24 травня 2007 р. ; [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmv.gov.ua/divinfo.asp?Id=202288
  99. Дорожня карта модернізації системи професійного навчання державних службовців [Електронний ресурс] : 2 верес. 2006 р. / НАДУ при Президентові України – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/news/ppt /news_2008_12_25_DK.ppt#9.
  100. Досвід модернізації органів державної влади в Республіці Казахстан // Вісник державної служби України. – 2007. – № 1. – С. 27–35.
  101. Друкер Питер Ф. Энциклопедия менеджмента : [пер. с англ. / П. Друкер. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 432 с.
  102. ДСТУ ISO900-2001. Системи управління якістю: Основні положення та словник. – К. : Держстандарт України, 2001. – 31 с.
  103. Дьомін О. Політика регіонального розвитку в умовах поглиблення ринкових реформ в Україні / О. Дьомін // Економіка України. – 2003. – № 6. – С. 4–13.
  104. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні : [монографія] / за заг. ред. В.Д. Бакуменка, В.М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 172 с.
  105. Європейські принципи державного управління / [пер. з англ. О.Ю. Куленкової]. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 52 с.
  106. Єгоров О.М. Ефективне управління містом в умовах соціально орієнтованих ринкових реформ. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 «Регіональне управління» / О.Єгоров, Донецьк, 2001. – 20 с.
  107. Єсипчук Н.М. Система органів державного управління як складовий елемент механізму державного управління / Н. Єсипчук // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Х. : Вид-во ХарРІДУ НАДУ «Магістр», 2004. – № 1 (19). – С. 151–156.
  108. Жирнов А.Г. Политические механизмы согласования общественных интересов: некоторые аспекты теории и практики / А. Жирнов // Вестник Тамбовского университета. – Серия : Гуманитарные науки, 2008. – № 3. – С. 350–354.
  109. Зайцева Т. Модель управления человеческими ресурсами организации / Т. Зайцева // Вестник Московского университета. – Серия 21. Управление (государство и общество). – № 2. – 2007 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.spa.msu.ru/publ_(vestnik_2_2007).html
  110. Закон України від 17.05.2001 р. № 2406-III «Про підтвердження відповідності» ; [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua
  111. Закон України від 13.12.1991 р. № 1977-ХІІ (із змінами і доповненнями) «Про наукову і науково-технічну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua
  112. Закон України від 16.07.1999 р. № 996 – XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ; [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua
  113. Закон України від 16.12.1993 р. № 52 «Про державну службу» (із змінами та доповненнями) ; [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)