МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ : МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
 • Альтернативное название:
 • МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
 • Кол-во страниц:
 • 208
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2010
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

  ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
  ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


  На правах рукопису

  ЛИСЕНКО Лілія Володимирівна

  УДК 352.07:711.522(1-22)

  МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ


  Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата наук з державного управління  Науковий керівник:
  ГЛУХАЧОВ ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ,
  кандидат юридичних наук, доцент


  Харків – 2010

  Зміст

  ВСТУП………………………………………………………………… 3
  РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи становлення місцевого самоврядування як чинника розвитку сільських територій ……………. 10
  1.1. Історичні та соціально-економічні передумови формування інституту місцевого самоврядування на селі……………………………... 10
  1.2. Правове забезпечення функцій сільського самоврядування в розвитку територій……..………………………………………………….. 29
  1.3. Зарубіжний досвід муніципалітетів у здійсненні політики розвитку сільських територій…………………………………………….. 43
  Висновки до першого розділу……………………………………….. 57
  РОЗДІЛ 2. Вплив органів місцевого самоврядування на розвиток сільських територій в Україні………………………………………………. 60
  2.1. Організація самоврядування в умовах соціально-економічних трансформацій……………………………………………………….............. 60
  2.2. Оцінка демографічного чинника сільського розвитку …………. 79
  2.3. Проблеми діяльності органів місцевого самоврядування щодо розвитку сільських територій……………...………………………………... 93
  Висновки до другого розділу............................................................... 108
  РОЗДІЛ 3. Заходи щодо забезпечення зростання ролі місцевого самоврядування у розвитку сільських територій ..………………………… 110
  3.1. Активізація самоорганізації сільського населення……………. 110
  3.2. Впровадження партнерської моделі управління розвитком сільських територій………………………………………………………... 122
  3.3. Інформаційне забезпечення діяльності органів самоврядування 147
  Висновки до третього розділу............................................................. 157
  ВИСНОВКИ………………………………………………………….... 160
  ДОДАТКИ……………………………………………………………… 164
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................. 188

  Вступ

  Актуальність теми дослідження. Закріплене в Конституції України положення про визнання та підтримку державою місцевого самоврядування як права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення створює сприятливі умови для активізації діяльності його органів щодо забезпечення розвитку сільських територій. Прийняття Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” стимулювало розвиток самоврядної влади в сільській місцевості, запровадження новітніх моделей залучення громадян до розв’язання проблем територій. Разом із цим відсутність у депутатів і посадових осіб місцевого самоврядування професійних навичок управлінської діяльності суттєво обмежує вплив самоврядування на ці процеси.
  Актуальність дослідження діяльності органів місцевого самоврядування в сільській місцевості та їх впливу на розвиток територій зумовлена зміною ставлення державної влади до місцевого самоврядування, що полягає у справжньому визнанні місцевого самоврядування (через теоретико-методичне забезпечення функціонування його системи) як інституту публічної влади в сільській місцевості. Умовами сталого розвитку будь-якої з територій є низка чинників, до яких можна віднести економічні, правові, соціально-психологічні, природні, культурні, управлінські, політичні та ін. Але малодослідженою сферою залишається вплив місцевого самоврядування на розвиток сільських територій.
  Таким чином, обґрунтування заходів, спрямованих на активізацію діяльності органів місцевого самоврядування та інших самоврядних організацій у сільській місцевості є актуальним завданням науки державного управління, вирішення якого надасть позитивних зрушень у розвитку сільських територій.
  Теоретичним підґрунтям вирішення поставленої мети стали праці Є. Глухачова, В. Григор’єва, В. Корженка, Ю. Куца, О. Лазор, М. Латиніна, В. Мамонової, В. Савицького, В. Ткачука, а також учених, які досліджували особливості становлення самоврядування на селі: В. Бакума, І. Белебехи, Ю. Губені , М. Кропивка, А. Лісового, М. Маліка, О. Павлова, В. Юрчишина. Вагомим внеском у розвиток теорії самоврядування є дослідження проблем самоорганізації населення такими дослідниками, як: Л. Беззубко, Д. Кольцова та ін. Проблематика розвитку місцевого самоврядування сільських територій розглянута у працях багатьох зарубіжних учених – Т. Алтера, Дж. Бриджера, Р. Макарвея, В. Хичинса, Л. Чешира та ін.
  Визначаючи беззаперечні здобутки вчених, які розробляли засади теорії місцевого самоврядування, з огляду на процес демократизації суспільства, варто зауважити, що окремі аспекти самоврядування залишаються нез’ясованими, зокрема, малоопрацьованою є модель залучення сільського населення до розв’язання проблем розвитку сільських територій, потребують обґрунтування форми самоорганізації населення, шляхи поліпшення інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування тощо. Такий стан розробки проблеми зумовлює вибір теми дисертаційного дослідження та визначає його актуальність.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної роботи кафедри права та законотворчого процесу Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України “Розвиток місцевого самоврядування в умовах другого етапу конституційної реформи” (державний реєстраційний номер 0106U012332). Дисертанткою запропоновані нові підходи до визначення поняття “сільська територія” та особливостей здійснення місцевого самоврядування в умовах демографічних змін на селі.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування та розробка заходів, спрямованих на забезпечення зростання ролі місцевого самоврядування у розвитку сільських територій.
  Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:
  - уточнити зміст поняття “сільська територія”, виходячи з положень теорії місцевого самоврядування;
  - визначити вплив самоврядних організацій на розвиток сільських територій на прикладі Харківської області і залежність розвитку місцевого самоврядування від демографічної ситуації;
  - систематизувати особливості процесу реалізації місцевих ініціатив, враховуючи розширення прав органів місцевого самоврядування щодо забезпечення життєдіяльності територій;
  - розробити пропозиції стосовно підвищення ролі органів самоорганізації сільського населення у прийнятті та реалізації рішень щодо забезпечення розвитку сільських територій;
  - обґрунтувати підходи до побудови партнерської моделі управління соціально-економічним розвитком сільських територій;
  - визначити напрями вдосконалення інформаційно-консультативного обслуговування населення з боку органів місцевого самоврядування.
  Об’єктом дослідження є процеси реалізації місцевого самоврядування на селі.
  Предмет дослідження – теоретичні засади та особливості діяльності органів місцевого самоврядування щодо розвитку сільських територій.
  Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися методи: абстрактно-логічний (теоретичні обґрунтування загальних положень місцевого самоврядування як чинника розвитку сільських територій та формулювання висновків стосовно підвищення ролі органів місцевого самоврядування); монографічний і системного аналізу (вивчення і аналіз соціально-економічного розвитку сільських територій, узагальнення основних напрямів сучасних досліджень з обраної проблематики); соціологічний (вивчення думки представників місцевих органів влади, бізнесу, лідерів сільських громад); порівняльний і графічний (порівняння соціально-економічних показників розвитку сільських територій в динаміці за роками).
  Теоретичною основою дослідження стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем теорії та історії державного управління. Нормативно-правову основу дослідження склали Конституція України, закони України, укази Президента України, а джерелами інформації – дані Держкомстату України, Управління статистики Харківської області, матеріали Міністерства аграрної політики України і Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, аналітичного обліку та періодичної звітності місцевих органів публічної влади, результати власних наукових пошуків здобувача.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ролі органів місцевого самоврядування у забезпеченні розвитку сільських територій. Основні положення наукової новизни конкретизуються у такому:
  уперше:
  - обґрунтовано партнерську модель забезпечення соціально-економічного розвитку територій та визначено основні її елементи: суб’єкти (органи місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення, представники місцевого бізнесу); мета (добробут територіальної громади); вибір змінних (форми взаємовідносин) – формування партнерських відносин через взаємодію органів місцевого самоврядування та різних суб’єктів сільських територій; обмеження (пріоритетна проблема) – погіршення соціально-економічного стану на селі; параметри відносин (фактори впливу) – підвищення цін на соціальні послуги, низькі доходи, кризовий стан економіки, демографічний стан, руйнування виробничої структури та інфраструктури; наслідки прояву дії факторів (зниження рівня життя та споживання соціальних послуг, втрата кваліфікованих кадрів на селі, скорочення фінансування місцевих бюджетів, занепад економічної активності); критерії оцінки (результат) – сталий розвиток території;
  удосконалено:
  - підхід до формування діяльності консультативно-дорадчої служби з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради як координаційного центру для забезпечення взаємодії суб’єктів управління розвитком сільських територій, що полягає у визначенні її функцій та уточненні завдань, а саме: консультування населення з правових та економічних питань, допомога в реалізації соціальних програм і мікропроектів, допомога в об’єднанні громади для вирішення спільних проектів, поширення передового досвіду та ін.;
  - напрями регулювання інформаційних потоків між суб’єктами управління сільськими територіями шляхом застосування системного підходу, через визначення мети і завдань розвитку сільської території на запланований період та розробку нормативних значень соціально-економічних індикаторів для конкретної території, що дозволяє врахувати інтереси усіх суб’єктів діяльності на селі, послабити адміністративний тиск на них;
  дістали подальший розвиток:
  - уточнення змісту категорії “сільська територія”, сутнісною ознакою якої є визнання її не лише частиною природного, соціально-економічного і культурно-історичного середовища держави, яка перебуває в юрисдикції органів місцевого самоврядування в сільській місцевості, а й такою, що відрізняється від інших територій укладом життя, специфікою виробничої діяльності, ступенем зв’язку населення з природою тощо;
  - обґрунтування взаємозалежності між демографічними чинниками на селі (народжуваність, смертність, вікова структура, міграція тощо) і станом місцевого самоврядування та виявлення закономірності – наявність мультиплікаційного ефекту (покращання чи погіршення демографічної ситуації внаслідок підвищення чи зниження результативності управлінської діяльності);
  - визначення особливостей сільської громади (наявні природні ресурси, географічне розташування села, виробничі традиції, менталітет мешканців та ін.), які необхідно враховувати у процесі формування органів самоорганізації населення на селі задля забезпечення результативності їх функціонування.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані в процесі дослідження теоретичні положення та практичні рекомендації можуть бути використані для посилення впливу органів місцевого самоврядування на розвиток сільських територій, підвищення якості надання послуг населенню і прийняття управлінських рішень для забезпечення розвитку сільських територій.
  Одержані наукові результати використані територіальною громадою с. Хрестище Красноградського району Харківської області: реалізація експериментальної частини дослідження щодо впровадження механізму самоорганізації населення сприяла формуванню мережі органів самоорганізації населення, організації навчання активних членів громади щодо виконання управлінських функцій, активізації мешканців у процесах вирішення питань місцевого значення, налагодженню дієвої співпраці між населенням і місцевою владою (довідка про впровадження № 214 від 15.04.2010 р.) – дод. А. Рекомендації щодо формування партнерської моделі управління розвитком сільських територій впроваджені в практичну діяльність органів місцевого самоврядування Красноградського району Харківської області (довідка про впровадження № 06-04/280 від 02.07.2010 р.), а також використані при розробці програми розвитку місцевих територіальних громад Полтавської області (довідка про впровадження № 01-29/471 від 21.08.2010 р.) – дод. Б, В. Пропозиції щодо обґрунтування функцій консультативно-дорадчої ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради використано у діяльності Харківської обласної ради (довідка про впровадження № 04-30/14 від 29.06.10 р.) – дод. Д. Теоретичні положення та висновки дисертації використовуються при викладанні навчальної дисципліни “Державне регулювання економіки” в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва (акт про впровадження від 19.04.2010 р.) – дод. Е.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою працею, що містить авторський підхід до вдосконалення теоретико-прикладних рекомендацій щодо підвищення ролі органів місцевого самоврядування у напрямі інтенсифікації розвитку сільських територій. В роботі не використовувалися ідеї та розробки Є. Глухачова, у співавторстві з яким опубліковано наукову працю, в якій авторові належать визначення недоліків інституційних та економічних характеристик системи місцевого самоврядування на селі.
  Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та практичні результати дисертаційного дослідження оприлюднені на VIII і IX міжнародних наукових конгресах “Державне управління та місцеве самоврядування” (м. Харків, 2008 р., 2009 р.); на науково-практичній конференції за міжнародною участю “Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування” (м. Львів, 2008 р.); на міжнародних науково-виробничих конференціях “Проблеми сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі та шляхи їх рішення ” (м. Бєлгород, Російська Федерація, 2008 р., 2009 р., 2010 р.); на науково-практичній конференції за міжнародною участю “Демократичне врядування: наука, освіта, практика” (м. Київ, 2009 р.); на підсумковій науково-практичній конференції за міжнародною участю “Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби” (м. Одеса, 2010 р. ).
  Публікації. Результати виконаного дисертаційного дослідження викладено в 13 наукових працях, 6 з яких опубліковано у наукових виданнях, включених ВАК України до переліку фахових у галузі науки “Державне управління”. Загальний обсяг публікацій становить 3,6 авт. арк.
 • Список литературы:
 • Висновки

  Результати дисертаційного дослідження дозволили вирішити конкретне наукове завдання щодо теоретичного обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення ролі органів місцевого самоврядування у забезпеченні розвитку сільських територій задля підвищення добробуту громади, сутність яких конкретизується у таких положеннях, висновках і рекомендаціях:
  1. Проблема залучення сільських громад до управління розвитком територій, незважаючи на її актуальність, залишається не до кінця вирішеною, тому є об’єктом уваги науковців. З’ясовано, що термін “сільська територія” в контексті місцевого самоврядування не має однозначного визначення, а тому потребує додаткових монографічних розвідок щодо з’ясування його сутності. В роботі запропоновано визначити сільську територію як частину природного, соціально-економічного, культурно-історичного середовища, що перебуває під юрисдикцією органів місцевого самоврядування в сільській місцевості, відрізняється від інших територій укладом життя, специфікою виробничої діяльності, ступенем зв’язку населення з природою тощо.
  2. Встановлено, що за умови дієвого місцевого самоврядування демографічний стан на селі, з одного боку, у контексті міграційних процесів, загального зниження рівня народжуваності і підвищення рівня смертності, є позитивним, а з іншого - погіршується швидкими темпами через загальний спад економічної активності в країні, занепад суспільного життя громади, неефективне самоуправління. Тобто, простежується зв’язок у вигляді ефекту мультиплікатора (проявляється через зростання активності місцевих жителів, що у свою чергу призводить до зміцнення громади, покращання економічного, соціально-психологічного клімату в ній, демографічної ситуації), причому, він є більшим, ніж первісні витрати на управління розвитком сільських територій.
  3. Визначено важливість удосконалення форм партнерства між органами місцевого самоврядування і місцевими та центральними органами виконавчої влади, що забезпечує оперативний обмін досвідом та інформацією, формування спільних програм соціально-економічного розвитку сільських територій. Доведено необхідність постійного інформування громадян про стан справ на селі, зміни в оподаткуванні, землеустрої тощо. Важливим механізмом прискорення розбудови сільських територій і відповідної системи місцевого самоврядування є формування інформаційної мережі для сільських органів місцевого самоврядування, підготовка і перепідготовка муніципальних консультантів (через дорадчі служби), залучення місцевого населення і представників бізнесу до процесів прийняття рішень і налагодження партнерських відносин між місцевою владою, суб’єктами господарювання і громадою з метою досягнення спільної мети.
  4. З’ясовано потребу релевантного інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні через уточнення сукупності функцій консультативно-дорадчої служби при голові обласної ради – консультування з правових і економічних питань; поширення управлінського досвіду; допомога в реалізації соціальних програм; моніторинг кадрового потенціалу; організація комунікативних заходів серед різних прошарків населення тощо. Запропоновані в дисертації заходи передбачають усунення недоліків в сучасній системі ресурсного забезпечення органів місцевого самоврядування, у тому числі недостатнього фінансування, недосконалості механізму розповсюдження інформації, браку висококваліфікованих спеціалістів, недостатньо розвинутої телекомунікаційної мережі в ланцюзі “область – район – локальна територія”.
  5. Опрацьовано результати експерименту щодо введення до структури органів місцевого самоврядування на селі такої самоврядної одиниці, як вуличний комітет та визначено його завдання щодо побутового облаштування території, надання мешканцям соціальної допомоги тощо, без чого складно реалізовувати конкретні програми. Інформаційний супровід зазначеного експерименту здійснювався шляхом особистих зустрічей керівників з мешканцями, розповсюдження листівок, брошур щодо переваг такої форми роботи. Відкрите обговорення проблем і демонстрація реальних здобутків окремих сіл, які скористалися цим досвідом, стало важливим чинником переконання мешканців щодо їх участі в управлінні місцевими справами. Перспектива участі у всеукраїнському конкурсі на кращі проекти з розвитку сільських територій, які можуть становити інтерес для міжнародних фондів і програм щодо співпраці з жителями конкретного села (селища) і сприяти залученню інвестицій для розвитку сільської території викликала зацікавленість у громади.
  6. Розроблена в дисертації партнерська модель управління, сутність якої полягає у визначенні мети, факторів, параметрів, обмежень і результатів соціально-економічного розвитку сільських територій, передбачає реалізацію місцевих ініціатив, виявлення спільних інтересів громади села, суб’єктів господарської діяльності і органів державного управління щодо досягнення намічених цілей.
  7. Об’єктивні процеси ускладнення соціально-економічного життя, прискорення соціальних змін вимагають адекватного інформаційного забезпечення, налагодження якого в сільській місцевості ще є недосконалим. Тому в дисертації уточнено інституційні засади інформаційного забезпечення управління розвитком сільських територій, які ґрунтуються на використанні методу індикативного планування, що дозволяє взаємоузгодити інтереси всіх суб’єктів місцевого управління та громади і сприяють раціональному використанню ресурсів. Рішення як інструмент процесу управління, що базуються на таких засадах, мають рекомендаційно-орієнтовний характер і запобігають надмірному адміністративному тиску на місцеві громади і суб’єкти господарської діяльності.
  8. Основні результати дисертації дають підстави запропонувати органам місцевого самоврядування рекомендації щодо:
  - впровадження партнерської моделі забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій;
  - створення районного дорадчого комітету розвитку і удосконалення
  підходів до налагодження діяльності консультативно-дорадчої служби з
  питань місцевого самоврядування при голові обласної ради;
  - формалізації схеми інформаційних потоків між суб’єктами управління сільським розвитком на основі індикативного планування.


  Список використаних джерел

  1. Барабашев Г. В. Местное самоуправление / Г. В. Барабашев. – М.: Издательство МГУ, 1996. – 18 с.
  2. Беззубко Л. В. Органи самоорганізації населення: проблеми і шляхи рішення / Л.В. Беззубко, Д.В. Кольцова. – Донецьк: Норд-Прес, 2006. – 122 с.
  3. Белебеха І. О. Адміністративно-територаільна реформа в регіонах України: [монографія] / І. О. Белебеха, В. В. Бакум. – Х.: ХНТУСГ. – 2007. – 156 с.
  4. Белебеха І. О. Удосконалення структури управління сільськими територіями / І. О. Белебеха, В. В. Бакум // Вісник аграрної науки. – 2007. – №7. – С. 75-77.
  5. Белебеха І. О. Самоорганізація сільських громад / І. О. Белебеха, В. В. Бакум // Вісник аграрної науки. – 2008. − №9. – С. 59-61.
  6. Богомаз К. Роль органів місцевого самоврядування в управлінні соціокультурним розвитком / К. Богомаз // Актуальні проблеми державного управління: зб.наук.пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 3(33). – С. 237-242.
  7. Бойко В. І. До питання оцінки економічного стану сільських територій / В. І. Бойко, О. А. Козак // Економіка АПК. – 2008. – №3. – С. 20-24.
  8. Бойко-Бойчук Л. Залучення громадськості як публічна політика органів місцевого самоврядування (на прикладі діяльності органів самоорганізації населення) / Л. Бойко-Бойчук. – К.: Міленіум, 2005. – 108 с.
  9. Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії: [монографія] / В. І. Борденюк. − К.: Парламентське видавництво, 2007. − 576 с.
  10. Бориславська О. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституційно-правових засад: [монографія] / О. Бориславська. − Л.: ПАІС, 2005. − 208 с.
  11. Бородіна О. М. Особливості прояву теорії людського капіталу в умовах спаду в аграрному секторі економіки / О. М. Бородіна // Агроінком.− 2004.– №4. − С. 25-30.
  12. Бородіна О. М. Корегування політики державної підтримки сільського господарства України / О. М. Бородіна, П. М. Могильний // Економіка АПК. − 2007. – №6. – С. 55-61.
  13. Брусникова А. Подходы устойчивого повышения уровня жизни сельского населения: тематика и задания конференции / А. Брусникова // Опыт повышения уровня жизни сельского населения в странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии: материалы междунар. конф. – К.: 2003. – С. 10-13.
  14. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] від 08.07.2010р. № 2456-VI / Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=8 &nreg=2456-17.
  15. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод.і допов.) / Уклад. і голов.ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.
  16. Ворона П. В. Урядові концепції розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення / П. Ворона // Актуальні проблеми державного управління: зб.наук.пр. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 3(39). – С. 175-178.
  17. Ворона П. В. Місцеве самоврядування і політичні партії в Україні: [монографія] / П. В. Ворона. − Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 184 c.
  18. Газашвили Д. Проект повышения уровня жизни сельского населения в Адигени и близлежащих районах / Д. Газашвили // Опыт повышения уровня жизни сельского населения в странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии: материалы междунар. конф. – К.: 2003. – С. 43-44.
  19. Гайдуцький П. І. Про основні засади реформування системи державної підтримки сільського господарства та сільської території / П. І. Гайдуцький // Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів всеукр. конг. вчен. економістів-аграрників 9-10 лист. 2005 року. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. – С. 85-93.
  20. Гегель Г. В. Философия права / Г.В.Ф Гегель. − М.: Мысль, 1990. − 524 с.
  21. Герасименко И. Развитие общественных организаций на уровне сельской общины / И. Герасименко // Опыт повышения уровня жизни сельского населения в странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии: материалы междунар. конф. – К.: 2003. – С.47-48.
  22. Гетманова А. Д. Учебник по логике / А. Д. Гетьманова. − М.: Аланс, 1995. − 316с.
  23. Глухачов Є. Ф. Теоретичні засади реформування місцевого самоврядування в Україні / Є. Ф. Глухачов, О. Д. Настечко // Державне управління та місцеве самоврядування: матеріали Х міжнар.наук.конгресу. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. − С. 65-66.
  24. Гнатюк Н. Розвиток сільських громад потребує команди добровольців з числа висококласних спеціалістів [Електронний ресурс] / Н. Гнатюк // Режим доступу: www.municipal.gov.ua/data/loads/gnatyuk.doc. – Назва з екрану.
  25. Гоголь Т. В. Сільські території як об’єкт державного регулювання / Т.В. Гоголь // Державне управління: теорія і практика [Електронне видання]. – 2009. – № 2(10). – Режим доступу до журн.: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2009_2/doc_pdf/Gogol.pdf.
  26. Головою Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад обрали Гусака /Інформаційне агенство УНІАН // [Електронний ресурс] Режим доступу: http:// www.unian.net/ukr/.../news-334631.html. − Назва з екрану.
  27. Гончаренко І. В. Ретроспектива формування сільських територій регіонів України / І. В. Гончаренко // Регіональна економіка. – 2008. – №3. –С. 204-209.
  28. Городяненко В. Г. Соціологія / В. Г. Городяненко. – К.: Видавничий центр “Акалемія”. – 2008. –251 с.
  29. Галушко А. О. Сучасна управлінська культура в системі місцевого самоврядування: Монографія. / А. О. Галушко − К.: Вид-во НАДУ, 2006. − 312 с.
  30. Григорьев В. А. Эволюция местного самоуправления. Отечественная и зарубежная практика [монографія] / В. А. Григорьев. – К.: Истина, 2005. – 424 с.
  31. Губені Ю. Розвиток сільських територій: деякі аспекти європейської теорії і практики / Ю.Губені // Економіка України. − 2007. − №4. – С. 62-70.
  32. Губені Ю. Е. Органи самоорганізації населення як інструмент місцевого розвитку / Ю. Е. Губені // Роль соціального капіталу та локальних ініціатив у забезпеченні сільського розвитку: доповіді між нар. симпозіуму (16-18 травня 2007р.). – Житомир: Видавництво ДВНЗ “Державний агроекологічний університет”. – 2007. – С. 171-177.
  33. Губені Ю. Е. Розвиток сільських територій: європейський досвід для української практики / Ю.Е. Губені // Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів всеукр. конг.вчен. економістів-аграрників, 9-10 лист. 2005р. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. –С. 394-402.
  34. Державна підтримка розвитку соціальної сфери села у 2008 році [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.minagro.crimea-portal.gov.ua. – Назва з екрану.
  35. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року / Затверджена постановою КМУ від 19 вересня 2007р., № 1158 // Економіка АПК. – 2007. – №11. – С. 3-58.
  36. До проблем сільської місцевості в Європі [Електронний ресурс] / Рада Європи Постійна конференція місцевих і регіональних влад Європи // Рекомендаці 107 (2002). – Портал медіа центрів сільських громад. – Режим доступу: http://www.coe.kiev.ua/docs/kmpbe/r107(2002).htm. − Назва з екрану.
  37. Експертна доповідь Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку / Офіційне видання // “Славутич − Дельфін” ТОВ. – К.: 2007. − 255 с.
  38. Енциклопедія Сучасної України / НАН України; Наукове товариство ім. Т. Шевченка; Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України / І.М. Дзіба (ред.). – Т. 8: Дл–Дя; А–Г. Додаток. – К. : Державне голов. підприємство республіканського виробничого об'єднання, 2008. – 716 с.
  39. Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України № 452/97 – ВР від 15.07.1997р. Електронний ресурс http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036.
  40. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права / Товариство Карла Дуйсберга: Навч. посіб. − К.: Заповіт, 2002. − 368 с.
  41. Жибак М.М. Регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій з урахуванням європейського досвіду / М.М. Жибак // Економіка АПК. – 2008. − №5. – С.131-133.
  42. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. – Х.: Парус, 2008. – 96 с.
  43. Закон про місцеве самоврядування в Україні: Науково-практичний коментар / В.І. Батрименко, В.І. Борденюк, Г.В. Виноградова та ін. – І-т законодавства Верховної Ради України. − К.: 1999. − 367 с.
  44. Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” вiд 10.07.2010р. № 2487-VI / Електронний ресурс // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1667-15.
  45. Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції” від 11 червня 2009р. № 1506-VI / Електронний ресурс // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1506-17.
  46. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” вiд 07.06.2001 № 2493-III остання редакцiя вiд 19.09.2009 / Електронний ресурс // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=2493-14.
  47. Закон України “Про органи самоорганізації населення” від 11.07.2001 № 2625-III / Електронний ресурс // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg =2625-14.
  48. Закон України “Про асоціації органів місцевого самоврядування” від 16.04.2009 № 1275-VІ / Електронний ресурс // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1275-17.
  49. Закон України “Про національну програму інформатизації” від 04.02.1998р. № 74/98-ВР / Електронний ресурс // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=74%2F98-%E2%F0.
  50. Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в України на 2007-2015рр” від 09.01.2007р. № 537-V / Електронний ресурс // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16.
  51. Закон Української РСР “Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування” від 07 грудня 1990р. № 533-XII / Електронний ресурс // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=533-12.
  52. Заходи з виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року у 2008 році / Урядовий портал Міністерства аграрної політики України // Електронний ресурс: http://www.minagro.gov.ua/page/?9704.
  53. Итоги реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы. / Правительство республики Казахстан – Режим доступа.: http://ru.government.kz/ resources/docs/pod1/01.
  54. Каплан Ю. Розширення компетенції місцевого самоврядування базового рівня з метою ефективного забезпечення принципу субсидіарності [Електронний ресурс] Відділ стратегічних досліджень / Ю. Каплан. – Режим доступу: http:// www.niss.gov.ua/Monitor/Juni/14.htm.
  55. Карпенко В. Поддержка сельских инициативных групп / Владислав Карпенко // Опыт повышения уровня жизни сельского населения в странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии: материалы междунар. конф. – К.: 2003. – С. 44-45.
  56. Карпенко В. Впровадження концепції демократичного врядування на рівні сільських територіальних громад: модель фонду розвитку громади / В. Карпенко // Актуальні проблеми державного управління зб.наук.пр. – Одеса, ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1(37). – С.149-153.
  57. Клімова С. М. Розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування в бюджетній сфері / С. М. Клімова // Теорія та практика державного управління. – 2008. − № 4(28), Електронний ресурс: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2008-4/index.html.
  58. Кольцова Д. В. Пропозиції по вдосконаленню діяльності органів самоорганізації населення в сучасних умовах / Д.В. Кольцова // “Роль менеджмент-освіти в контексті розвитку механізмів державного регулювання соціально-економічних процесів”: матеріали ІV всеукр. наук.-практ. конф., 11-13 травня 2006 р. м. Святогірськ. – 2006. – С. 98-101.
  59. Конотопцев О. С. Передвиборчі програми політичних партій і блоків на парламентських виборах як відбиття перспектив розвитку місцевого самоврядування в Україні / О.С. Конотопцев. – [Електронний ресурс] Актуальні проблеми державного управління. – 2009. − №1 (35). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2009_1/index.html.
  60. Конституція України. – Одеса: Негоціант, 2005. – 80 с.
  61. Конверський А. С. Логіка / А.С. Конверський // − К.: Ін Юре, 1998. − 332 с.
  62. Конституции государств Европейского Союза / Под ред. Л. А.Окунькова. − М.; Инфра-М-Норма, 1997. − 816 с.
  63. Конституционное (государственное) право зарубежных стран / Ред. Б. А.Страшун. − М.: БЕК, 1995. − Т.1-2. − 778 с.
  64. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В. О. Ріяка (керівник авт. кол.), В. С. Семенов, М. В. Цвік та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.
  65. Корженко В. В. Територіальне управління: проблеми, рішення, перспективи: [монографія] / В. В. Корженко, Г. С. Одінцова, Н. М. Мельтюхова та ін. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. − 216 с.
  66. Корженко В. В. Порівняльний аналіз сучасних парадигм функціонування місцевого самоврядування / В. В. Корженко, Л. О. Савенко // Актуальні проблеми державного управління: зб.наук.праць. – 2004. − № 1 (19). − С. 117-128.
  67. Корженко В. В. Використання можливостей недержавних неприбуткових організацій у системі антикризового управління територіальним розвитком / В. В. Корженко, Н. В. Калінкіна // Теорія та практика державного управління: зб.наук.праць. – 2007. – Вип. 4 (19). – С. 168-174.
  68. Котляров Л. Д. Социальное развитие села на современном этапе /Л. Д. Котляров // Економіка АПК. − 2006. – №8. – С. 133-137.
  69. Кравченко В. Потрібна модель “місцевих правил” (Статут територіальної громади: проблеми розробки, прийняття та впровадження) / В. Кравченко, Н. Линник // Людина і влада. – 1999. – № 1. – С. 54 – 58.
  70. Критерії результативності та проведення моніторингу Загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій до 2020 року: [Електронний ресурс] / Урядовий портал Міністерства аграрної політики України, 21.08.2009// Режим доступу: www.minagro.gov.ua/page/?9695.
  71. Кропивко М. Ф. Кластерний підхід до управління сільським розвитком / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2008. − №5. – С. 55-58.
  72. Кропивко М. Ф. Організація державного і самоврядного управління розвитком сільських територій / М. Ф. Кропивко // Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів всеукр. конг.вчен. економістів-аграрників, 9-10 лист. 2005р. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. – С. 120-124.
  73. Крусян А. Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні / А. Р. Крусян. – О.: Юридична література, 2001. – 161 с.
  74. Кузьмін О. Є. Довіра як економічна категорія / О. Є. Кузьмін, О. О. Бонецький // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів. - 2010. − Вип. 20.2. – С. 100-104.
  75. Кулина С. Я. Вплив державної підтримки на розвиток аграрного сектору економіки в Польщі / С. Я. Кулина // Економіка АПК. – 2007. – №6. – С. 133-139.
  76. Куц Ю. О. Моделі самоврядності кримськотатарського етносу в контексті надання управлінських послуг регіональними органами влади / Ю. О. Куц // Теорія та практика державного управління: зб.наук.праць. – 2005. – Вип.1 (10). – С. 44-51.
  77. Куц Ю. О. Європейський досвід самоврядування національних меншин / Ю. О. Куц, Н. О. Заяць // Теорія та практика державного управління: Зб.наук.праць. – 2005. – Вип.3 (12). – С. 5-11.
  78. Куценко Ю. Участь громадян у місцевому самоврядуванні: пошук і варіанти / Ю. Куценко // УСМ. – 2002. – №7-9(7). – С. 68-73.
  79. Кшиштоф Хмура Місцеве партнерство – практичний і простий вимір публічно-приватного партнерства: [Електронний ресурс] / Кшиштоф Хмура // Агенція місцевого розвитку, Режим доступу: http://portal.engo.pl.
  80. Лазор О. Д. Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні: [монографія] / О. Д. Лазор: − Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 440 с.
  81. Лазор О. Д. Основи місцевого самоврядування / О. Д. Лазор // – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 164 с.
  82. Латинін М. А. Особливості механізму державного регулювання розвитку депресивних регіонів в Україні / М. А. Латинін, А. С. Чернятін // Теорія та практика державного управління: зб.наук.праць. – 2007. – Вип. 4(19). – С. 90-98.
  83. Лациба М. Як територіальна громада може впливати на вирішення питань місцевого значення / М.Лациба, В.Бондаренко. − К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2007. − 108 с.
  84. Левчук М. Г. Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань в умовах децентралізації державно-управлінських послуг / М. Г. Левчук // Державне управління: теорія і практика [Електронне видання]. – 2008. − № 1(7). – Режим доступу до журн.: www.academy.gov.ua /ej7/doc_pdf/levchuk.pdf.
  85. Лисенко Л. В. Розвиток сільського господарства і сільських територій в Польщі – досвід для України [Електронний ресурс] / Л. В. Лисенко // Державне будівництво. – 2008. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.kbuapa.kharkov.ua.
  86. Лисенко Л. В. До визначення поняття “сільська територія” / Л. В. Лисенко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць Одес. регіон. ін-ту держ. упр. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 2(38). – С.12–15.
  87. Лисенко Л. В. Особливості становлення самоуправління на сільських територіях / Л. В. Лисенко // Держава та регіони: наук.-вироб. журн. – Сер. “Державне управління”, Гуманіт. ун-т ЗІДМУ. – 2009.– № 3. – С.115–119.
  88. Лисенко Л. В. Місцеве самоуправління в контексті демографічної ситуації в селах Харківської області / Л. В. Лисенко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – Вип.1 (28). – С. 173-179.
  89. Лисенко Л. В. Ефективність місцевого самоврядування як чинник сталого розвитку сільських територій / Л. В. Лисенко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 1(4). – С. 304–311.
  90. Лисенко Л. В. Партнерська модель управління соціально-економічним розвитком сільських територій: сутність і умови формування [Електронний ресурс] / Л. В. Лисенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – № 8. – Режим доступу до журн.: http:// www.dy.nayka.com.ua.
  91. Лисенко Л. В. Особливості державної підтримки сільського господарства України / Л. В. Лисенко // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Ч. 1. – С. 99-102.
  92. Лысенко Л. В. Развитие сельских территорий / Л. В. Лысенко // Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения: материалы конф. – Белгород: ГСХА, 2008. – С. 384.
  93. Лисенко Л. В. Проблеми функціонування соціальної сфери сільських територій / Л. В. Лисенко // Державне управління та місцеве самоврядування: тези IX міжнар. наук. конгресу, 26 – 27 березня 2009 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – С. 98-99.
  94. Лысенко Л. В. Планирование развития сельских территорий / Л. В. Лысенко // Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения: материалы конф. – Белгород: ГСХА, 2009. – С. 276.
  95. Лисенко Л. В. Роль органів самоорганізації населення на селі в системі місцевого самоврядування / Є. Ф. Глухачов, Л. В. Лисенко // Демократичне врядування: наука, освіта, практика: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. – К.: НАДУ, 2009. – Т.1. – С. 228-230.
  96. Лысенко Л. В. Реализация принципа партнерства в модели социально-экономического развития сельских территорий / Л. В. Лысенко // Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения: материалы конф. – Белгород: ГСХА, 2010. – С. 32.
  97. Лисенко Л.В. Налагодження державної інформаційно-консультативної системи в контексті місцевого самоврядування / Л. В. Лисенко // Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби: матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 23 верес. 2010р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. – С. 433-434.
  98. Лісовий А. В. Державне регулювання розвитку сільських територій: [монографія] / А. В. Лісовий. – К.: Дія, 2007. – 402 с.
  99. Лісовий А. В. Державне регулювання розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика: автореф. дис… д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління нац. госп-вом” / А. В. Лісовий. − К., 2009. − 32 с.
  100. Лісовий А. В. Сталий розвиток сільських територій: виникнення, сутність, принципи / А. В. Лісовий // Економіка АПК. – 2007. − №4. – С. 140-145.
  101. Лозинська Т. М. Реалізація принципу громадської участі в регіональному управлінні / Т. М. Лозинська, В. П. Волик // Державне управління та місцеве самоврядування: матеріали Х міжнар.наук.конгресу. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. − С. 62-63.
  102. Лотоцький І. І. Демографічний стан сільських територій на регіональному рівні / І. І. Лотоцький // Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів всеукр. конг.вчен. економістів-аграрників, 9-10 лист. 2005р. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. – С. 452-458.
  103. Лупенко Ю. О. Добробут сільського населення в пореформений період /Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. − 2007. – №3. – С. 113-137.
  104. Лучка В. П. Місцева влада самоврядування та її роль у розвитку соціального облаштування села / В. П. Лучка // Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів всеукр. конг.вчен. економістів-аграрників, 9-10 лист. 2005р. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. – С. 151-157.
  105. Малік М. Й. До питання сталого розвитку сільських територій / М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2008. – №5. – С. 51-55.
  106. Малік М. Й., Пулім В. А. Концептуальні засади розвитку сільських територій доповіді / М. Й Малік, В. А. Пулім // Роль соціального капіталу та локальних ініціатив у забезпеченні сільського розвитку: доповіді міжнар.симпоз. (Житомир, 16-18 травня 2007р.) Державний агроекологічний університет. – Житомир, 2007. – С. 156-162.
  107. Мамонова В. В. Методологія управління територіальним розвитком: [монографія] / В. В. Мамонова – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 196 с.
  108. Мамонова В. В. Підвищення ролі планування в управлінні розвитком території / В. В. Момонова // Актуальні проблеми державного управління: зб.наук.праць. – 2004. − № 2 (20). – С. 165-174.
  109. Мамонова В. В. Удосконалення механізму надання місцевою владою адміністративних послуг дозвільного характеру / В. В. Мамонова // Теорія та практика державного управління: зб.наук.праць. – 2005. – Вип. 3 (12). – С. 133-139.
  110. Мамонова В. В. Принципи фінансового забезпечення місцевого самоврядування: недосконалість механізмів реалізації / В. В. Мамонова // Теорія та практика державного управління: зб.наук.праць. – 2007. – Вип.1 (16). – С. 199-205.
  111. Мартиненко В. О. Врегулювання надання дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами на місцевому рівні / В.О. Мартиненко // Теорія та практика державного управління: зб.наук.праць. – 2008. – Вип.1 (20). – С. 166-171.
  112. Менеджмент розвитку територіальних громад / [І. О. Боднарюк, А. М. Гев’юк, А. В. Грищенко та ін.], Практичний посібник. – Чернівці: ЧМГС “Буковинська партнерська агенція”, 2005. – 116 с.
  113. Місцеве самоврядування у громаді: практ. посіб. для депутатів місц. рад та активістів громад. / За ред. А. Ткачука. – К.: Інститут громадянського суспільства: ТОВ “ІКЦ ЛЕСТА”, 2004. – 34 с.
  114. Михайлова А. Роль неправительственных организаций и инициативных групп в разрешении проблем общины / А. Михайлова // Опыт повышения уровня жизни сельского населения в странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии: материалы междунар. конф. – К.: 2003. – С. 45-46.
  115. Мізіна І. Стратегія формування і реалізації управлінських впливів щодо посилення стійкості бюджетів місцевого самоврядування / І. Мізіна // Актуальні проблеми державного управління: зб.наук.пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 3(33). – С. 273-280.
  116. Мірцун А. Принципи збільшення довіри громадян до органів публічної влади в Польщі / А. Мірцун // Актуальні проблеми державного управління зб.наук.пр. – Одеса, ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 2(38). – С. 163-165.
  117. Молодожен Ю. Самодостатність територіальних громад: обґрунтування актуальності напрямку наукових досліджень / Ю. Молодожен // Актуальні проблеми державного управління зб.наук.пр. – Одеса, ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 3(39). – С. 181-185.
  118. Молодцов О. Місцеве самоврядування у новій політико-правовій ситуації / О. Молодцов // Кур’єр місцевого самоврядування: Бюлетень присвячений 15-річчю заснування Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України. – К.: спецвипуск 1, 2007. – С. 3-7.
  119. Молодченко Т. С. Місцеві податки як основа фінансової незалежності місцевого самоврядування: [Електронне видання] / Т. С. Молодченко // Теорія та практика державного управління. – 2009. − № 4(27). – Режим доступу до журн.: http://www.kbuapa.kharkov.
  120. Нелеп В. М. Реформування адміністративно-територіального устрою і створення системи місцевого самоврядування в Польщі та Франції / В. М. Нелеп // Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів всеукр. конг.вчен. економістів-аграрників, 9-10 лист. 2005р. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. – С. 112-117.
  121. Овчиникова Л. Сельское развитие: вовлечение населения / Л. Овчиникова // Опыт повышения уровня жизни сельского населения в странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии: материалы междунар. конф. – К.: 2003. – С. 42-43.
  122. Олійник О. В. Фінансово-економічні засади соціального розвитку сільських територіальних громад / О. В. Олійник // Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів всеукр. конг.вчен. економістів-аграрників, 9-10 лист. 2005р. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. – С. 464-471.
  123. Онищенко О. М., Концептуальні проблеми майбутнього українського села і селянства / О. М. Онищенко, В. В. Юрчишин // Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів всеукр. конг. вчен. економістів-аграрників 9-10 листопада 2005 року. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. – С. 41-50.
  124. Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку територіальних громад: метод. рекомендації за результатами виконання НДР / авт. кол.: О. К. Чаплигін, І. В. Шульга. − Х.: ХарРІ НАДУ, 2008. − 51 с.
  125. Осипова М. Развитие инициативности сельских жителей – модели, разработанные и апробированные в Одесской области / М. Осипова // Опыт повышения уровня жизни сельского населения в странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии: материалы междунар. конф. – К.: 2003. – С. 46-47.
  126. Основи сталого розвитку територіальної громади : навч. посібник / за заг. ред. І. Р.Залуцького. − Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. − 63 с.
  127. Павлов О. І. Сільські урбанізовані зони і ареали як специфічний обєкт функціонування та управління / О. І. Павлов // Вісник державної служби України. – 2005. – № 3. − С. 34-39.
  128. Павлов О. І. Сільські території як об’єкт наукового дослідження / О. І. Павлов // Державне будівництво. – 2006. – №1. Режим доступу до журн. www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2006-1/doc/1/04.pdf.
  129. Павлов О. І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель: [монографія] / О. І. Павлов. – О.: Астропринт, 2009. – 344 с.
  130. Павлов О. І. Концептуальні засади державної політики розвитку сільських територій / О. І. Павлов // Український центр політичного менеджменту, 17 жовт. 2010 р., Режим доступу: http://www.politik.org.ua /vid/bookscontent.php3?b=21&c=490.
  131. Павлов О. І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління: [монографія] / О.І. Павлов. – Одеса: Астропринт, 2006. – 360 с.
  132. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування / Ю. Панійко. – Львів: Літопис, 2002. – С. 23.
  133. Планування місцевого сталого розвитку: Посібник з формулювання стратегії сталого місцевого розвитку / ПРООН, Муніципальна програма сталого розвитку. − К., 2005. − 66 с.
  134. Поживанов М. Українські вектори місцевого самоврядування: національна державність, місцеве самоврядування / М. Поливанов. − К.: Альтепрес, 2004. − 368 с.
  135. Посібник для сільськогосподарських дорадників. Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва в Гданську. – Старе Поле (Польща). − 2005р. − 325 с.
  136. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008р. за №1124 Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / Урядовий портал Міністерства аграрної політики України, Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=1124-2008-%EF.
  137. Пріоритетні завдання Мінагроплітики на 2008 рік [Електронний ресурс] 08.02.2008 Режим доступу : URL : http://www.minagro.kiev.ua. – Назва з екрану.
  138. Програма розвитку села Харківської області на період до 2015 року, (відповідно до Державної цільової програми розвитку українського села до 2015 року (редакція від 12 лютого 2009р.) – Проект Харківської обласної державної адміністрації.
  139. Прокопа І. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку / І. Прокопа // Економіка України. – 2007. – № 6. – С. 50-59.
  140. Прокопа І. В. Заселеність сільських територій: деструктивні зміни і загрози [Текст] / І. В. Прокопа, О. Л. Попова // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. − 2008. − № 1. − С. 63-84.
  141. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій до 2020 року [Електронний ресурс] / Урядовий портал Міністерства аграрної політики України, 21.08.2009, Режим доступу: www.minagro.kiev.ua/page/?8781.
  142. Пухан И. Римское право: Пер. с макед. / И. Пухан, М. Поленак-Акимовская. − М.: ЗЕРЦАЛО, 1999. – С. 54 – 55.
  143. Реформа місцевого самоврядування в Україні: Звіт про роботу публічних консультацій / Міжнародний центр перспективних досліджень ; Український освітній центр реформ. − К., 2008. − 70 с.
  144. Розвиток сільських територій України / за ред. О. Г. Осауленка – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – 751 с.
  145. Рябоконь В. П. Відродження українського села – пріоритетний напрям аграрної політики держави / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2007. − №12. – С.3-7.
  146. Саблук П. Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави / П. Т. Саблук // Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів всеукр. конг. вчен. економістів-аграрників 9-10 листопада 2005 року. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. – С. 4-18.
  147. Савицький В. Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: [монографія] / В. Т. Савицький. − К.: Вид-во КНТ, 2008. − 324 с.
  148. Серант А. Зв'язки з громадськістю у системі місцевих органів влади: [монографія] / А. Серант. − Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. − 200 с.
  149. Скрипничук В. М. Обласна рада в системі місцевого самоврядування в Україні: організація та діяльність: [монографія] / В. М. Скрипничук. − К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2006. − 208 с.
  150. Славов В. П. Економіко-енергетична система сталого розвитку сільських територій / В. П. Славов, О. В. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2007. – №9. – С.68-71.
  151. Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект: [монографія] / За заг. ред. Ю. О. Куца, В. В. Мамонової. − Х.: ХарРІ НАДУ "Магістр", 2008. − 236 с.
  152. Стрілець Ю. П. Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою: інституційна сутність поняття / Ю. П. Стрілець // Теорія та практика державного управління [Електронне видання]. – 2009. − № 4(27). – Режим доступу до журн.: kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2009-4/doc/2/04.pdf.
  153. Суть, структура та особливості місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Аграрний сектор України (20 липня 2008р.) Режим доступу: http://agroua.net/economics/documents/category-36/doc-33/.
  154. Сучасні засоби залучення громадянського суспільства до місцевого урядування : метод. рекомендації / за заг. ред. Н. М.Мельтюхової. − К.: ХарРІ НАДУ, 2008. − 41 с.
  155. Сушинський О. Компетенція держави та місцевого само
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины