РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ : РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В УКРАИНЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ
 • Альтернативное название:
 • РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В УКРАИНЕ
 • Кол-во страниц:
 • 211
 • ВУЗ:
 • РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
  РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

  ПЕТРИКІВ Анна Володимирівна


  УДК 352 : 336.76 : 352


  РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ


  25.00.04 – місцеве самоврядування  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня кандидата наук
  з державного управління


  Науковий керівник:
  Бесчастний Віктор Миколайович,
  доктор наук з державного управління,
  доцент  КИЇВ – 2011  ЗМІСТ


  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ 11
  1.1. Суть місцевих запозичень як джерела фінансової автономії органів місцевого самоврядування 11
  1.2. Еволюція становлення та розвитку системи місцевих запозичень 29
  1.3. Зарубіжний досвід місцевих запозичень та перспективи його імплементації у вітчизняну практику 50
  Висновки до розділу 1 69
  РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ 72
  2.1. Аналіз правової та регулятивної основи побудови системи місцевих запозичень 72
  2.2. Аналіз ефективності системи місцевих запозичень в Україні 87
  2.3. Аналіз процесів формування місцевих запозичень 108
  Висновки до розділу 2 129
  РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ 133
  3.1. Напрямки підвищення ефективності інформаційної системи та системи регулювання місцевих запозичень 133
  3.2. Шляхи підвищення кредитоспроможності органів місцевого самоврядування 149
  3.3. Напрями зниження ризиків місцевих запозичень 164
  Висновки до розділу 3 181
  ВИСНОВКИ 186
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 193
  ВСТУП

  Актуальність теми. В сучасних умовах державотворення в Україні значно зростає координаційна функція органів місцевого самоврядування в економічному та соціальному розвитку території, що визначає необхідність подальшого розширення і зміцнення їх фінансової самостійності. Видатки цих органів часто перевищують доходи. Тому, поряд із традиційними джерелами (податками, зборами та інше), органи місцевого самоврядування змушені використовувати так звані залучені кошти.
  Одним з напрямів подолання недостатності фінансових ресурсів, зменшення дефіциту бюджетів, реалізації міських інвестиційних програм, послаблення залежності міст від центральних органів влади є місцеві запозичення в формі позики або у формі випуску облігацій внутрішніх місцевих позик. Використання залучених коштів – це реальна можливість збільшити доходи суб’єкта, що їх здійснює, і вирішити ті завдання, реалізація яких не може бути забезпечена в даний момент за рахунок власних доходів бюджету.
  У країнах з розвинутою економікою, де місцеві запозичення у вигляді муніципальних облігаційних позик є традиційним способом задоволення фінансових потреб місцевої влади, накопичено великий досвід здійснення таких позик. Так, в США більше ніж 60% муніципальних органів влади країни мали практику розміщення й обслуговування боргових цінних паперів.
  На сучасному етапі розвитку українських територіальних громад така форма залучення фінансових ресурсів використовується недостатньо та неефективно порівняно з розвинутими індустріальними країнами.
  Відсутність досвіду здійснення місцевих запозичень з метою соціально-економічного розвитку органами місцевого самоврядування, недосконале законодавство, помилки, яких припускаються при випуску та обігу місцевих цінних паперів, неефективне використання запозичених коштів призводять до зниження ефективності вітчизняної системи місцевих запозичень. У зв’язку з цим дослідження сучасного стану розвитку системи місцевих запозичень в Україні та виявлення напрямів підвищення ефективності її функціонування набуває актуального значення.
  Дослідженню різноманітних аспектів організації та функціонування ринку місцевих запозичень присвячено чимало публікацій вітчизняних науковців, зокрема: М. Бурмаки, С. Варфоломєєва, О. Василика, І. Заверухи, О. Іваницької, О. Кириленко, В. Кравченка, Г. Коляда, І. Луніної, М. Лапішко, В. Падалки, І. Туболець, В. Удовиченка. Окремі аспекти розвитку ринку місцевих запозичень вивчали російські вчені, зокрема, К. Безсмертна, Н. Волкова, І. Костіков, Д. Лащук, Є. Намсараєва, Є. Ніколаєнко, В. Рябцев, С. Філь.
  Сутність муніципальних облігацій, їх роль та місце в розвитку місцевої соціальної інфраструктури, аналіз стану розвитку муніципальних облігацій в Україні досліджували такі науковці, як Г. Берадзе, В. Бесчастний, О. Білоус, К. Борисюк, В. Віленчік, Н. Волкова, П. Гаман, М. Гапонюк, М. Лапішко, Г. Коляда, Д. Корнєєв, І. Кривов’язюк, О. Мендрул, Н. Мудрик та інші.
  Окремі правові аспекти здійснення запозичень до місцевих бюджетів у зарубіжних країнах були предметом дослідження, зокрема, В. Байрака, А. Буряченко, Г. Васюкова, І. Заверухи, О. Ільчука, Н. Мішиної, О. Музики, К. Огданського, І. Розпутенка.
  Зазначені аспекти досліджувалися вченими США, Великобританії, Німеччини та інших країн, зокрема Лоренсом Дж. Гітманом, Ричардом Л. Петерсеном, Фрідманом Дж., Уіттом Ф. та ін.
  Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених, здійсненим у галузі теорії, методології та організації ринку муніципальних цінних паперів, слід зауважити, що дана проблема стає все більш важливою, виникають нові аспекти використання муніципальних цінних паперів у фінансовій системі держави, особливо на тлі фінансової кризи, що зумовлює необхідність більш детального вивчення питань, пов’язаних з побудовою ефективної системи муніципальних запозичень.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження розвиває й доповнює інші науково-дослідні роботи, що виконані в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України в межах комплексних тем «Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України» (державний реєстраційний номер 0106U005191) і «Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні» (державний реєстраційний номер 0107U004762). Внесок автора полягає в дослідженні теоретичних питань і розробці практичних рекомендацій щодо розвитку місцевих запозичень в Україні.
  Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розроблення науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи місцевих запозичень в Україні.
  Для досягнення мети дослідження було вирішено такі завдання:
  - з’ясувати сутність та етапи еволюції місцевих запозичень як джерела фінансової автономії органів місцевого самоврядування;
  - визначити напрями застосування зарубіжного досвіду місцевих запозичень у вітчизняну практику;
  - виявити напрями вдосконалення правової та регулятивної основи побудови системи місцевих запозичень в Україні;
  - проаналізувати ефективність системи і процесів здійснення місцевих запозичень в Україні та розробити шляхи їх вдосконалення;
  - виявити напрями підвищення ефективності інформаційної системи та системи регулювання місцевих запозичень в Україні;
  - визначити шляхи підвищення кредитоспроможності органів місцевого самоврядування;
  - обґрунтувати напрями мінімізації ризиків здійснення місцевих запозичень;
  - запропонувати механізм інвестиційно-позикових фондів для обслуговування місцевих запозичень територіальних громад.
  Об’єктом дослідження є фінансовий механізм місцевого розвитку.
  Предметом дослідження є розвиток системи місцевих запозичень в Україні.
  Методи дослідження. Обґрунтованість дисертаційного дослідження забезпечується використанням теоретичних і методологічних основ, фундаментальних положень та принципів теорії державного управління та місцевого самоврядування, праць вітчизняних та зарубіжних учених.
  Теоретико-методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та специфічні методи наукового пізнання. У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень.
  У роботі використано: логічний метод – для дослідження еволюції постановки проблеми й наступності її вирішення; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення й формування висновків; економіко-статистичний – для аналізу ефективності системи місцевих запозичень в Україні; методи аналізу і синтезу, розрахунково-конструктивний та експериментальний методи – для розробки шляхів підвищення ефективності системи регулювання місцевих запозичень в Україні, кредитоспроможності органів місцевого самоврядування та мінімізації ризиків здійснення місцевих запозичень.
  Джерельною та статистичною базою дослідження є законодавчі акти Верховної Ради України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, матеріали Комітету Регіонів Європейського Союзу, теоретичні та практичні напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених, періодичні видання, статистичні збірники, матеріали науково-практичних конференцій.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що на основі комплексного дослідження сутності та стану системи місцевих запозичень уточнено принципи, мету, основні завдання, функції, види, форми забезпечення, фактори впливу та сфери їх застосування, а також обґрунтовано практичні рекомендації у напрямі їх вдосконалення, що у сукупності дозволяє визначити важливе завдання державного управління місцевими фінансами. Найсуттєвіші результати, що містять наукову новизну й характеризують відмінність одержаних результатів від існуючих розробок, полягають у тому, що:
  вперше:
  - обґрунтовано необхідність створення системи інвестиційно-позикових фондів для обслуговування місцевих запозичень, яка являє собою взаємопов’язану систему акумуляційного, інвестиційного, операційного, резервного, заставного фондів, фонду покриття та механізму їх взаємодії, що дозволяє мінімізувати ризики місцевих запозичень шляхом забезпечення ефективного використання запозичених засобів, створення жорсткого контролю за рухом позичених засобів, захисту інвесторів від нецільового використання засобів, а також посилення гарантій щодо повернення боргу.
  вдосконалено:
  - правову та регулятивну основи побудови системи місцевих запозичень в Україні шляхом розроблення та прийняття єдиного комплексного нормативно-правового акта, який чітко та послідовно врегульовує різні аспекти місцевих запозичень і усуває низку недоліків попередніх нормативно-правових актів щодо можливості диверсифікації джерел погашення зобов’язань за внутрішніми місцевими позиками відповідно до: напрямів використання позикових коштів; надання можливості здійснення внутрішніх позик об’єднанням міст для фінансування проектів регіонального значення; введення пільг з оподаткування доходів від місцевих облігацій; удосконалення процедури погодження місцевих позик у Міністерстві фінансів України; прописання механізмів врегулювання дефолтів;
  - процеси здійснення місцевих запозичень в Україні через: вдосконалення взаємодії всіх зацікавлених сторін, підвищення ефективності муніципального менеджменту; створення системи моніторингу та контролю за муніципальними запозиченнями; розроблення комплексної стратегії розвитку регіону; залучення територіальної громади до прийняття рішень через опитування та проведення місцевих референдумів; більш широке залучення фінансових та юридичних консультантів; більш ґрунтовну підготовку до здійснення місцевих запозичень;
  - інформаційну систему та систему регулювання місцевих запозичень у напрямах: закріплення поняття «місцеве запозичення», а також шляхів і порядку прийняття рішень щодо їх здійснення в статутах територіальних громад; розроблення санкцій для підвищення рівня відповідальності учасників; створення поряд з державними органами управління недержавних організації, діяльність яких спрямована на посилення захисту інтересів емітентів та інвесторів, надання інформаційної та технічної підтримки, вдосконалення нормативно-правової бази; залучення Міністерства фінансів України до розкриття інформації про емісію місцевих цінних паперів через спеціальне видання та мережу Інтернет, сприяння формуванню центрів розкриття інформації про місцеві запозичення та створенню центрів кредитної інформації;
  дістали подальшого розвитку:
  - теоретичні положення щодо сутності та етапів еволюції місцевих запозичень як джерела фінансової автономії органів місцевого самоврядування внаслідок визначення мети, основних завдань, функції, сфер застосування, форм та груп місцевих запозичень, а також основних системоутворювальних факторів розвитку системи місцевих запозичень в Україні та закордоном;
  - практичні підходи з врахування досвіду зарубіжних країн щодо подальшого розвитку системи місцевих запозичень в Україні в напрямі створення таких організацій, що забезпечують аналітичне, правове, фінансове та інформаційне забезпечення; залучення до складу учасників проекту місцевої облігаційної позики фінансових консультантів, юрисконсультів, радників з андерайтингу, інвестиційних банкірів, аналітиків, андерайтерів та ін.; створення системи державного регулювання ринку місцевих запозичень у напрямі підвищення ролі національного уряду щодо захисту інтересів інвесторів; застосування диференційованих видів боргових зобов’язань, таких як генеральні, дохідні та двоствольні облігації; впровадження мотиваційних механізмів з метою підвищення попиту на місцеві цінні папери серед фізичних та юридичних осіб шляхом введення податкових пільг на доходи від цінних паперів;
  - теоретичні та практичні аспекти підвищення кредитоспроможності органів місцевого самоврядування в напрямі виявлення та групування факторів, які здійснюють вплив на кредитну спроможність територіальних громад, та розроблення рекомендацій для підвищення кредитного рейтингу міст;
  - теоретичні положення щодо визначення ризиків, які супроводжують процес місцевих запозичень, процесу управління даними ризиками та методів їх мінімізації, таких як: рейтингування емітенту і конкретної емісії; імітаційне моделювання, побудова оптимістичних та песимістичних прогнозів соціально-економічного стану муніципального утворення; аналіз чутливості запозичень до ринкових факторів; страхування ризиків третьою стороною; застосування гарантій та застав, створення спеціальних страхових фондів.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційній роботі сформульовані теоретичні положення та обґрунтовані практичні рекомендації, які спрямовані на підвищення ефективності системи місцевих запозичень в Україні. Основні ідеї та висновки дослідження доведено до конкретних положень, методик та рекомендацій. Результати дисертаційного дослідження використані Асоціацією міст України та громад (довідка № 3-140 від 10.08.2010 р.), Київською обласною радою (довідка №11-02/814 від 09.08.2010 р.).
  Запропоновані в дисертаційній роботі теоретичні положення використані в навчальному процесі Академії муніципального управління при розробці програм навчальних курсів з державного управління та державного регулювання економіки, економічної теорії, інституціональної економіки (довідка № 142 від 22.09.2010 р.).
  Особистий внесок здобувача полягає у самостійному отриманні автором наукових результатів. У дисертації розкрито авторський підхід щодо напрямів удосконалення системи місцевих запозичень.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи були викладені й отримали позитивну оцінку на міжнародних науково-практичних конференціях: «Фінансові ресурси регіону: організація та управління» (м. Івано-Франківськ, 2007 р.), «Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін» (м. Тернопіль, 2009 р.), «Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів» (м. Ірпінь, 2010 р.), «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 2010 р.), «Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку» (м. Київ, 2010 р.), «Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах економічної нестабільності» (м. Тернопіль, 2010 р.), «Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі» (м. Тернопіль, 2010 р.).
  Публікація результатів дослідження. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 12 наукових праць, з них 5 у фахових виданнях.
  Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи – 211 стор., у т.ч. 19 рисунків, 19 таблиць. Список використаних джерел з 201 найменування викладено на 19 стор.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведені узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає в теоретичному обґрунтуванні розвитку системи місцевих запозичень в Україні та розробленні відповідних практичних рекомендацій. Отримані в процесі дослідження результати підтвердили покладену в його основу гіпотезу, а їх узагальнення дає змогу сформулювати наступні висновки і внести пропозиції, що мають теоретичне й практичне значення.
  1. Виявлено, що в умовах поглиблення адміністративної реформи та децентралізаційних тенденцій, коли вирішення соціально-економічних проблем територіальних громад передається на місцевий рівень, перед органами місцевого самоврядування постає проблема належного фінансового забезпечення для виконання поставлених на них завдань. За цих умов місцеві запозичення є одним з найбільш ефективних фінансових інструментів, що використовуються органами місцевого самоврядування для залучення додаткових фінансових ресурсів, які направляються на реалізацію соціальних та економічних програм. Не дивлячись на дискусійний характер проблеми місцевих запозичень щодо доцільності їх здійснення органами місцевої влади, даний фінансовий інструмент виступає основним джерелом для реалізації інвестиційних проектів у зарубіжній практиці і застосовується для фінансування суспільно важливих неприбуткових проектів, а також різноманітних прибуткових проектів, які не можуть бути реалізовані лише приватним капіталом. Місцеві запозичення запроваджуються для вирішення бюджетних, інвестиційних та соціальних задач на місцевому рівні. Повнота виконання тієї чи іншої конкретної задачі залежить від рівня розвитку системи місцевих запозичень та стану їх підсистем (законодавчої, організаційної, інформаційної), кількості учасників та їх взаємозв’язків, видів та форм боргових зобов’язань, готовності територіальної громади та органів місцевого самоврядування до здійснення запозичень, наявності стратегії розвитку території та рівня її взаємозв’язку з інвестиційною стратегією.
  2. У процесі вивчення еволюції становлення та розвитку системи місцевих запозичень ряду зарубіжних країн та в Україні з’ясовано, що основними системоутворювальними факторами в даному розвитку були підйом та розвиток міст, запровадження інституту місцевого самоврядування, визнання особливих місцевих інтересів та самостійності місцевих бюджетів, невідповідність дохідної бази цих бюджетів функціям, покладеним на органи місцевого самоврядування, демонтажем системи централізованого фінансування місцевого та регіонального розвитку і потреби формування децентралізованих механізмів його фінансового забезпечення. В кожній країні під впливом історичних, економічних, соціальних та інших факторів сформувалася власна специфічна система місцевих запозичень, що вимагає детального вивчення з метою застосування найбільш ефективних та інноваційних рішень у вітчизняній практиці. Становлення системи місцевих запозичень в Україні розпочалося на початку 90-х років в умовах відсутності необхідної нормативно-правової бази, слабкого розвитку фінансового та фондового ринків, відсутності досвіду роботи органів місцевого самоврядування на зазначених ринках, що здійснило значний вплив на сучасний стан розвитку вітчизняної системи місцевих запозичень, яка знаходиться на початковому етапі.
  3. Визначено, що для подальшого розвитку системи місцевих запозичень в Україні доцільно вивчити та застосувати зарубіжний досвід при формуванні нормативно-правової бази функціонування системи місцевих запозичень; створенні організацій, що забезпечують аналітичне, правове, фінансове та інформаційне забезпечення (рейтингові агентства, кредитні бюро, інформаційні агенції, фінансові посередники, біржі, страхові та інвестиційні компанії, депозитарно-клірингові системи та інші); формуванні складу учасників проекту місцевої облігаційної позики з метою підвищення його ефективності (фінансові консультанти, юрисконсульт, радник з андерайтингу, інвестиційні банкіри, аналітики, андерайтери); створенні системи державного регулювання ринку місцевих запозичень у напрямі підвищення ролі національного уряду щодо захисту інтересів інвесторів; застосуванні диференційованих видів боргових зобов’язань, таких як генеральні, дохідні та двоствольні облігації; впровадженні мотиваційних механізмів з метою підвищення попиту на місцеві цінні папери серед фізичних та юридичних осіб шляхом введення податкових пільг на доходи від цінних паперів; розробці системи мінімізації ризиків здійснення місцевих запозичень.
  4. Доведено, що існуюча законодавча база в Україні є неповною і фрагментарною, розрізненою у декількох різногалузевих нормативно-правових актах, містить значні прогалини та колізії, характеризується нечіткістю та неоднозначністю понять, що вживаються, тобто потребує певного вдосконалення. Необхідним є прийняття єдиного комплексного нормативно-правового акта, який чітко та послідовно врегульовував би різні аспекти місцевих запозичень. З 2003 року таким документом є проект Закону України «Про місцеві запозичення та гарантії», який допомагає усунути ряд недоліків попередніх нормативно-правових актів, а саме: дає чіткі визначення основним поняттям, посилює роль територіальної громади у прийнятті рішень щодо здійснення місцевих запозичень, визнає право деномінувати зовнішнє запозичення в іноземній валюті. Існує необхідність змін у правому забезпеченні щодо можливості диверсифікації джерел погашення зобов’язань за внутрішніми місцевими позиками відповідно до напрямів використання позикових коштів; надання можливості здійснення внутрішніх позик об’єднанням міст для фінансування проектів регіонального значення; введення пільг для оподаткуванн доходів від місцевих облігацій; вдосконалення процедури погодження місцевих позик у Міністерстві фінансів, прописання механізмів врегулювання дефолтів.
  5. З’ясовано, що ефективність функціонування системи місцевих запозичень в Україні дуже низька. Відмічено, що протягом 2005–2009 років практику випуску і розміщення місцевих облігаційних позик мали 20 міських рад (обласні центри), практику зовнішніх запозичень має тільки м. Київ, сума розміщених облігацій нестабільна і коливання цих обсягів є досить істотними, що вказує на фрагментарний характер розвитку ринку місцевих запозичень та відсутність обґрунтованої боргової політики органів місцевого самоврядування. Місцеві запозичення в Україні, на відміну від зарубіжної практики, займають дуже низьку питому вагу у доходах місцевих бюджетів та в обсязі валового внутрішнього продукту країни. Висока вартість та ризики, пов’язані з місцевими позиками, відсутність кредитних рейтингів у більшості органів місцевого самоврядування, низька мотивація учасників системи місцевих запозичень приводить до низького попиту на місцеві цінні папери з боку фізичних осіб та фінансових інститутів. Аналіз основних проблеми функціонування вітчизняної системи місцевих запозичень, які класифіковано за такими напрямами, як нормативно-правові, ринкові, організаційно-управлінські, інформаційно-комунікаційні, фінансово-економічні та особистісно-психологічні, дозволяє розробити комплекс заходів щодо її вдосконалення.
  6. Визначено, що випуск місцевої облігаційної позики являє собою складну систему заходів, що містить послідовні етапи від визначення потреби у борговому фінансуванні до емісії облігацій, передбачає збір та аналіз великого масиву інформації, а також залучення великої кількості спеціалістів та учасників. Виявлено, що підвищення ефективності системи місцевих запозичень в Україні передбачає удосконалення процесів її формування в напрямі покращення взаємодії всіх зацікавлених сторін; підвищення ефективності муніципального менеджменту; створення системи моніторингу та контролю за муніципальними запозиченнями; розробки комплексної стратегії розвитку регіону; залучення територіальної громади до прийняття рішень; більш широкого залучення фінансових та юридичних консультантів; більш ґрунтовної підготовки до здійснення місцевих запозичень.
  7. Обґрунтовано, що з метою побудови ефективної системи
  місцевих запозичень, яка передбачає забезпечення таких задач, як створення ефективного ринку, захисту інтересів всіх учасників ринку, доступність та відкритість інформації, контроль за рівнем ризику місцевих цінних паперів та підвищення їх привабливості, необхідно вдосконалити систему регулювання місцевих запозичень у напрямі створення ефективної нормативно-правової бази на національному та місцевому рівнях, закріплення поняття «місцеве запозичення», а також шляхів і порядку прийняття рішень щодо їх здійснення в статутах територіальних громад; розробки санкцій для підвищення рівня відповідальності учасників (адміністративні, економічні, призупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії, заборона на випуск цінних паперів). Запропоновано поряд з державними органами управління заснувати такі організації, як Асоціація учасників ринку місцевих запозичень, Асоціація емітентів місцевих цінних паперів, Асоціація юристів, бухгалтерів та аудиторів, з метою посилення захисту інтересів емітентів та інвесторів, надання інформаційної та технічної підтримки, вдосконалення нормативно-правової бази. Доведена необхідність залучення до процесу здійснення місцевих запозичень на місцевому рівні таких спеціалістів, як фінансові консультанти та менеджери позики, які можуть виступати як внутрішніми (підрозділ або спеціалісти при місцевій раді), так і зовнішніми учасниками проекту (підрозділ або спеціалісти при обласній адміністрації) по відношенню до емітента. З’ясовано, що для підвищення попиту на місцеві цінні папери серед потенційних інвесторів необхідно проводити маркетингові дослідження з метою виявлення території розміщення цінних паперів; потенційного інвестора; фінансового стану та переваг потенційних інвесторів; обсяг потенційного попиту на місцеві цінні папери. Функції встановлення зв’язків з потенційними інвесторами, формування позитивного іміджу міста та сприятливої громадської думки про місцеві цінні папери, встановлення зв’язків із засобами масової інформації може бути покладені на прес-службу місцевої ради.
  8. Обґрунтовано необхідність підвищення інформаційної обізнаності українських територіальних громад з питань місцевих запозичень. Виконання цього завдання доцільно покласти на Міністерство фінансів України через розкриття інформації про емісію даних цінних паперів та їх стану на загальноукраїнському ринку; заснування спеціального видання з метою опублікування спеціальних документів, які пов’язані з випуском та обігом місцевих цінних паперів; сприяння формуванню центрів розкриття інформації про місцеві запозичення на базі організацій, які займаються питаннями фінансового забезпечення муніципального управління та крупних професійних учасників ринку цінних паперів; сприяння створенню центрів кредитної інформації; створення загальнодоступної бази даних про емісію муніципальних цінних паперів та стану їх ринку в глобальній мережі Інтернет.
  9. З’ясовано, що для виявлення шляхів підвищення конкурентоспроможності органів місцевого самоврядування необхідно аналізувати вплив бюджетних, ринкових, майнових та соціальних факторів. Виявлено, що для підвищення кредитного рейтингу органам місцевого самоврядування необхідно розробити таку політику, що дозволить збільшувати обсяги доходів, на які можна впливати на місцевому рівні; створити диверсифіковану економічну базу для збільшення надходження від податку з доходів фізичних осіб; збільшувати передбачуваність місцевих фінансів шляхом обмеження залежності від дотацій вирівнювання; підтримувати високу ефективність та точність виконання бюджету; впроваджувати фінансову прозорість; забезпечити прибутковість комунальних підприємств; інвестувати ресурси у високоякісну систему управління містом; створювати умови для зростання економічного потенціалу міста та інше.
  10. Запропоновано для мінімізації ризиків місцевих запозичень створити постійно діючий інвестиційно-позиковий механізм, який забезпечить спрямування позикових коштів на фінансування інвестиційних проектів і зробить можливим випуск декількох видів облігаційних позик одночасно, постійно залучати грошові засоби на внутрішніх та зовнішніх фінансових ринках; контролювати цільове використання та зворотність позичених засобів; створити стійкий рівень муніципальних цінних паперів та інше. Сформовано систему інвестиційно-позикових фондів з метою створення жорсткого контролю за рухом позичених коштів та використання запозичених засобів з інвестиційними цілям: акумуляційний фонд, фонд покриття, операційний фонд, інвестиційний фонд, резервний та заставний фонд.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Агасандян Г. Рынок облигаций: Торговля и управление рисками / Г. Агасандян, О. Буклемишев. – М.: Дело, 1999. – 599с.
  2. Алексеев М. Рынок ценных бумаг / М. Алексеев. - М.: Финансы и статистика, 1992. - 352 с.
  3. Алифанова Е. Целевые облигационные займы в регионе / Е. Алифанова, Н. Рожкова, В. Картушин [и др.] . – Ростов на Дону: РГЭУ «РИНХ», 2000. – 105с.
  4. Аналітичний огляд українського ринку облігацій за 10 місяців 2010 р. / НРА «РЮРІК».
  5. Андерссон С. Шведское муниципальное агентство / С. Андерссон // Рынок ценных бумаг. – 2004 - №24(279). – С.65.
  6. Афонский М. Повышение кредитного качества субфедеральных облигаций и вопросы финансовой несостоятельности регионов / М. Афонский // Рынок ценных бумаг. – 2003 - №24(255). – С.77-78.
  7. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Учебник для вузов] / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 687с.
  8. Барановський О. Фінансова безпека фондового ринку / О. Барановський // Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційний бюллетень: Аудиторська фірма “Аналітик”. - 1998. -№11. –С. 15.
  9. Баринов В. Муниципальные облигации. Выпуск и размещение. [Практ. пособие] / В. Баринов. - М. : ООО «Рус. деловая лит.», 1997. – 153с.
  10. Баринов В. Особенности рынка региональных займов / В. Баринов // Рынок ценных бумаг. -1998. - №10(121). - С.11-13.
  11. Баринов В. Субфедеральные облигационные займы: пути размещения за рубежом / В. Баринов // Рынок ценных бумаг. -1997. -№18(105). - С.5-8.
  12. Барский А. Д. Муниципальный кредит в дореволюционной России / А. Д. Барский, А. Н. Данков // Деньги и кредит. - 1997. - № 6. - С. 74.
  13. Безсмертная Е. Облигационные займы США и Западной Европы. Что ближе России? / Е. Безсмертная // Рынок ценных бумаг. – 2000. – № 24 (183). – С. 82-88.
  14. Берадзе Г. Муніципальні облігації України / Г. Берадзе, К. Берадзе // Ринок цінних паперів України. – 2002. - №11-12. – С. 67-74.
  15. Бердикова Т. Региональный рынок ценных бумаг: особенности и перспективы [учебно-практическое пособие] / Т. Бердикова. – М.: Финстатинформ, 1996. – 174с.
  16. Берзон Н. Рынок еврооблигаций – ключевые моменты / Н. Берзон // Рынок ценных бумаг. – 2000 – №9(168). – С.73-75.
  17. Білоус О. А. Ринок облігацій як сегмент фондового ринку / О. А. Білоус // Фінанси України. – 2005. – № 2. – С. 123–128.
  18. Боди З. Муниципальные облигации // Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. / Под ред. Боди З., Кейн А. Маркус Алан – М.: Вильямс, 2002. – С.75-78.
  19. Бондарь Т. История и перспективы российского рынка региональных и муниципальных облигаций / Т. Бондарь // Рынок ценных бумаг. – 2003 - №5(236). – С.65-69.
  20. Бондарь Т. Рынок региональных и муниципальных облигаций: проблема роста / Т. Бондарь // Рынок ценных бумаг. – 2001 - №12. С. – 82-86.
  21. Бородин А.Ф. О проблемах и перспективах развития
  муниципальных заимствований / А. Ф. Бородин // Рынок цен. Бумаг. -2001. - №5.
  22. Браверман А. Параметры муниципальных облигаций: предпочтения инвесторов. / А. Браверман, И. Майоров, В. Люкманов // «Рынок ценных бумаг», 1998. – №15 (126).
  23. Буклемишев О.В. Рынок еврооблигаций / О. В. Буклемишев. - М.: Дело. - 1999. - 232 с.
  24. Бураковський І. Муніципальні позики: світова практика та український досвід / І. Бураковський. – К.: Інститут Схід-Захід, 2000. – 72с.
  25. Бурмака М. О. Регулювання фондового ринку в Україні / М. О. Бурмака //Фінанси України. – 1998. –№11. –С.78-83.
  26. Буряченко А. Світовий досвід випуску муніципальних позик / А. Буряченко // Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць. – Київ. – 2002. – Випуск 8. – С.128-133.
  27. Бутаков Д.Д. Местные бюджеты и межбюджетные отношения в
  странах Восточной Европы / Д. Д. Бутаков // Финансы. - 2001. - №1.
  28. Бушуев A.M. Перспективы развития рынка московских
  муниципальных займов / А. М. Бушуев // Маркетинг. - 2001. - №4.
  29. Быкова Е. Муниципальные займы: как снизить риски инвестора и
  риски эмитента / Е. Быкова // Рынок ценных бумаг. - 1996. - №9.
  30. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37–38.
  31. Вартанов М. Опыт американского рынка муниципальных бумаг / М. Вартанов // Финансист. – 1995 - №4. – С.26.
  32. Василик О. Д. Державні фінанси України [Навч. Посібник] / О. Д. Василик - К.: Вища шк., 1997. - 383с.
  33. Виленчик В. Выпуск облигаций местными органами власти / В. Виленчик // Рынок ценных бумаг. – 2002. - №10. - С. 71-76.
  34. Виленчик В. Муниципальные облигации как инструмент управления развитием социальной сферы территории / В. Виленчик. – Санкт-Петербург : СПбГУЭФ, 2002. – 18с.
  35. Временные методические рекомендации по управлению государственным и муниципальным долгом для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Проект. – М.: Министерство Финансов РФ, 2003. – 33 с.
  36. Галанов В. Рынок ценных бумаг [Учеб. для студентов эконом. спец. вузов] / В. Галанов, А. Басов, З. Голда. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 446с.
  37. Гапонюк М. А. Окремі аспекти боргової політики органів місцевого самоврядування в Україні / М. А. Гапонюк.
  38. Германов А. Российский рынок облигаций: новые тенденции / А. Германов // Рынок ценных бумаг . – 2002 - №24(231). – С.69-71.
  39. Гитман Л. Дж. Основы инвести¬рования: Пер. с англ. / Л. Дж. Гитман, Дж. Д. Майкл - М.: Дело, 1997. - 991 с.
  40. Глазков С. Мы будем развивать и совершенствовать институт андеррайтеров / C. Глазков // Рынок ценных бумаг. – 2003 - №15(246). – С.57-60.
  41. Глущенко С.В. Муніципальні позики як інструмент фінансування розвитку міст і регіонів // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». - Т. 44: Економічні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 75-79.
  42. Данилін Г. Місцеві запозичення обіцяють прибутки кредиторам / Г. Данилін // Галицькі контракти. - №20. - травень 2003 року.
  43. Данков А. Проблемы развития муниципальных ценных бумаг в России / А. Данков. - Препринт. - М. : Изд-во ЦЭМИ РАН, 1998. -20 с.
  44. Денисенко М. Становлення ринку облігацій в Україні. / М. Денисенко, В. Кабанов, О. Недбайло // Ринок цінних паперів України. - №3-4. – 2003.
  45. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України/ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: //www.ssmsc.gov.ua.
  46. Довбня С. Перспективы новых финансовых инструментов на рынке
  субфедеральных ценных бумаг: опыт Санкт-Петербурга / С. Довбня // Рынок ценных бумаг. - 2000. - №6.
  47. Довбня С. Рынок городских облигационных займов и его
  дальнейшие перспективы / С. Довбня // Рынок ценных бумаг. - 1999. - №19(154).
  48. Донецк учится занимать // Галицькі контракти. - №12. – 22 березня 2004.
  49. Дорожицкий О. Муниципальные и субфедеральные займы [Учеб.-метод. пособие] / О. Дорожицкий. – Новосибирск: СибАГС, 2000. – 79с.
  50. Дубов А. Муниципальные облигации в России: практика выпуска и
  обращения / А. Дубов // Рынок ценных бумаг. - 1995. - №14.
  51. Дульська І. В. Внутрішні джерела збільшення конкурентоспроможності технологомістких регіональних економік (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України) [Електронний ресурс]. / І. В. Дульська – Режим доступу : http://www.pdf4.ru\text8428\conf_article28.html
  52. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: Стельмах В.С. (голова) та ін. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – 680с.
  53. Еремеева Л. Проблемы муниципальных заимствований в Российской Федерации / Л. Еремеева // Рынок ценных бумаг. – 2001. - №24. – С. 62-65.
  54. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні : [наук.-практ. посіб.] / [упоряд. : О. В. Бейко, А. К. Гук, В. М. Князєв] ; за ред. М. О. Пухтинського, В. В. Толкованова. – К. : Крамар, 2003. – 396 c.
  55. Єфіменко І. О. Облігації внутрішніх місцевих позик: процедура випуску та механізм обігу / І. О. Єфіменко, Н. В. Шибаєва. - К. : Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту, 1996. - 52с.
  56. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2008 рік // Ринок цінних паперів. - 2009. - № 7-8.
  57. Зяблов Е. Стабильность городского муниципального долга / Е. Зяблов, С. Тумасян // Рынок ценных бумаг. - 1998.- №8(119). - С.36-39.
  58. Иванов В. В. Муниципальный менеджмент [Справочное пособие] / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 718с.
  59. Ичкитидзе Ю. Риски инвестирования в облигации Санкт-
  Петербурга: аналитическое исследование / Ю. Ичкидзе // Рынок ценных бумаг - 2001. - №9.
  60. Іваницька О. Розвиток ринку муніципальних цінних паперів / О. Іваницька // Українська Академія державного управління при Президентові України: Збірник наукових праць. – Київ. – 1999. – Випуск 2. – С.168-170.
  61. Іваницька О.М. Фінансові ринки : Навч. посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – 96с.
  62. Інвестиційний меморандум. Облігації місцевої позики м. Києва. – К.: АКБ”Хрещатик”, 2003. – 60с.
  63. Інформація про випуск облігацій місцевої позики м. Києва 2003 року. – К.: АКБ „Хрещатик”, 2003 – 12с.
  64. Калиницкий М. Городские займы / М. Калиницкий // Мир денег. – №2. – март-апрель 2000.
  65. Каратуев А. Г. Ценные бумаги: виды и разновидности / А. Г. Каратуев. - М. : Русская Деловая Литература, 1997. – 256 с.
  66. Карловская Г. В. Инвестиционные возможности муниципальных займов / Г.В. Карловская // ЭКО. – 1999. – № 3. – С. 19–23.
  67. Климович М. Три "ноу-хау" муниципальных займов / М. Климович // Деловые люди (Всероссийский экономический журнал). - 1997. - №81. - С.59.
  68. Ковалева Г. Выпуск ценных бумаг органами государственной власти субъектов Федерации как инструмент экономической политики региона / Г. Ковалева, Н. Красильникова. - Екатерин¬бург: УрО РАН, 1997. - 64 с.
  69. Козюк В. Муніципальна позика як засіб дефіцитного фінансування місцевих бюджетів при розв’язанні соціальних проблем / В. Козюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Щорічник наукових праць. – Львів. – Випуск 9. - 1999. – С.443-448.
  70. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. - №30, стаття 141.
  71. Корпорации и национальные фондовые рынки на примере Америки. - М. : СП «Крокус Интернэшнл», фирма «Эко-Консалтинг», 1992.-88с.
  72. Костиков И. Рынок муниципальных облигаций: мировой опыт и российская специфика / И. Костиков // Мировая экономика и международные отношения. 1999 - №1. – С.110-115.
  73. Кошовий Д. Київ просить гроші на зовнішніх ринках / Д. Кошовий // Галицькі Контракти. – №35. – серпень 2002.
  74. Кравченко В. Запозичення: боргова яма чи рятівне коло місцевого самоврядування в країнах зарубіжжя? / В. Кравченко // Проблеми трансформації територіальної організації влади. Збірник матеріалів та документів. /Науковий редактор: М. Пухтинський. - К. : Атіка, 2005. - 852с.[+8 іл.].
  75. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України [Навч. посіб.]/ В. І. Кравченко. – К.: Знання, 1999.– 487с.
  76. Кравченко В. Концептуальні засади організації ринку муніципальних запозичень у зарубіжних країнах / В. Кравченко // Муніципальні запозичення в Україні: Між нар. наук.-практ. конф. “Проблеми фінансування розвитку великих міст за рахунок муніципальних запозичень та шляхи їх розв’язання”, Київ, 29 вересня 2004 р. / Редкол.: В.І.Кравченко, В.М. Падалка, Д.М. Гриджук та ін. – К.: Міжнародний інститут фінансів, 2005. – С.27-35.
  77. Кравченко В. Муниципальный кредит: как жить взай¬мы / В. Кравченко // Рынок ценных бумаг. - 1996. - №3. - С.24-26.
  78. Кравченко В.І . Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики / В. І. Кравченко. – К.: НДФІ, 1997. – 276с.
  79. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади [Монографія] / В. І. Кравченко / Нац. ін-т стратегічних досліджень.- К., 1996.-111 с.
  80. Краев А. О. Рынок долговых ценных бумаг [Учебное пособие для вузов] / А. О. Краев, И. Н. Коньков, П. Ю. Малеев. – М. : Издательство «Экзамен», 2002. – 516 с.
  81. Красавина Л.Н. Финансовая и денежно-кредитная система Франции / Л. Н. Красавина. - М.: Финансы, 1978.- 119 с.
  82. Лексин В. Региональные и местные займы в контексте финансово-бюджетной реформы / В. Лексин., А. Швецов // Росс. экон. журн. - 1998. - №9. -С.11-25
  83. Лысенко Е. Киев снова займет деньги / Е. Лысенко // Деловая столица. - №47(133). – 24 ноября 2003.
  84. Мазур І. Особливості становлення ринку муніципальних паперів в Україні [Електронний ресурс] / І. Мазур // Стратегічні пріоритети. – 2010. – №1. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/St_pr14_15/4.pdf.
  85. Максимова Л. П. Місцеві запозичення як джерело фінансування перспективного розвитку регіонів. / Л. П. Максимова, Н. М. Костіна // Наукові записки. Том 81. економічні науки. -2008. - С. 57-61.
  86. Макуха В. О. Методичні основи організації випуску муніципальних позик в Україні / В. О. Макуха, В. П. Татарчук, Р. Глен // Фінанси України. – 1996. – № 1 – С. 50.
  87. Малець А. Теоретичні аспекти визначення ризиків місцевих запозичень / А. Малець // Економічний аналіз. – 2010. – Випуск 5. – С. 288-291., 289
  88. Малець А.В. Глобальні чинники модернізації муніципальних запозичень / А.В. Малець // Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів: міжнар. наук.-практ. конф., 17-21 лютого 2010р.: тези доп. : в 2 ч. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – Ч.1. – С. 465-468.
  89. Малець А.В. Досвід місцевих запозичень в Україні / А.В. Малець // Фінансові ресурси регіону: організація та управління: міжнар. наук.-практ. конф., 9-11 листопада 2006р.: тези доп. – Івано-Франківськ: ПП Курилюк, 2007. – 288с. С.43-44.
  90. Малець А.В. Муніципальні запозичення в Україні: потенційні можливості та правові перешкоди / А.В. Малець // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах економічної нестабільності: наук. конф. проф.-викл. складу, 14 квітня 2010р.: тези доп. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 109-113.
  91. Малець А.В. Муніципальні запозичення як антикризовий фінансовий інструмент підтримки місцевої інфраструктури / А.В. Малець // Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 9 квітня 2010р.: тези доп. : у 2 ч. – К.: ВПЦ АМУ, 2010. – Ч. 1. – С. 285-287.
  92. Малець А.В. Муніципальні запозичення як джерело фінансової автономії органів місцевого самоврядування / А.В. Малець // Інвестиції: практика та досвід.– 2010. – № 23. – С.33-36.
  93. Малець А.В. Населення як учасник на ринку місцевих запозичень / А.В. Малець // Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі: наук. практ. конф., 23 квітня 2010р.: тези доп. – Тернопіль: ТКІ, 2010. – С. 81-83.
  94. Малець А.В. Оцінка діючої практики місцевих запозичень в Україні / А.В. Малець // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 4/2010. Державне управління та місцеве самоврядування. – К.: ВПЦ АМУ, 2010. – С.493-501.
  95. Малець А.В. Проблеми становлення ринку муніципальних запозичень в Україні / А.В. Малець // Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін: міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 жовтня 2009р.: тези доп. – Тернопіль, 2009. – 308с. С. 59-61.
  96. Малець А.В. Теоретичні аспекти впливу факторів на стан ринку муніципальних запозичень [Електронний ресурс] / А.В. Малець // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – № 12. – Режим доступу до журналу: http: // www.dy.nayka.com.ua.
  97. Малець А. Теоретичні аспекти визначення ризиків місцевих запозичень / А. Малець // Економічний аналіз. – 2010. – Випуск 5. – С. 288-291.
  98. Малець А.В. Управління ризиками муніципальних запозичень / А.В. Малець // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, 25-26 лютого 2010р.: тези доп. – Тернопіль; ТНЕУ «Економічна думка», 2010. – С. 213-215.
  99. Малець А.В. Характеристика ризиків місцевих запозичень / А.В. Малець // Інвестиції: практика та досвід.– 2010. – № 22. – С.15-18.
  100. Малиновский В. Оценка кредитоспособности субъектов Российской Федерации / В. Малиновский, А. Панфилов // Рынок ценных бумаг. – 2003 - №24(255). – С.74-76.
  101. Малиновский В. Проблемы привлечения городских займов (на примере Санкт-Петербурга) / В. Малиновский // Рынок ценных бумаг. – 2003 - №15(246). – С.61-63.
  102. Масліченко С. О. Теорія і практика випуску та обігу муніципальних облігацій / C. О. Масліченко // Фінанси України. –1999. -№11.- С.– 100 – 107.
  103. Мельниченко В. Коли місцеві власті не жебракують (фінансові та матеріальні засади місцевого самоврядування) / В. Мельниченко // Віче. - 1997. - №11(68). - С.66-81.
  104. Мендрул О. Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами [Навч. посібник] / О. Г. Мендрул, І. А. Павленко. - Вид. 2-ге, допов. та перероб.- К.: КНЕУ, 2000. - 156 с.
  105. Мозговий О.М. Фондовий ринок [Навч. посібник] / О. М. Мозговий. - К.: КНЕУ, 1999. - 316с.
  106. Муниципальные заимствования // Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. авторов под общ. ред. А. Грязновой – М.: Финансы и статистика, 2002.- С.559 – 560.
  107. Муниципальные займы как инструменты финансовой системы местного самоуправления // Сб. материалов науч.-практ. семинара. – М.: Моск. общ. науч. фонд, 1998. – 256с.
  108. Муніципальні запозичення в Україні: Між нар. наук.-практ. конф. «Проблеми фінансування розвитку великих міст за рахунок муніципальних запозичень та шляхи їх розв’язання», Київ, 29 вересня 2004 р. / Редкол.: В.І.Кравченко, В.М. Падалка, Д.М. Гриджук та ін. – К.: Міжнародний інститут фінансів, 2005. – 192с.
  109. Муніципальні облігації як оновлений інструмент ринку цінних паперів // Цінні папери України. – №21(309). – 27 травня 2004.
  110. Муніципальні фінанси для України. - К.: Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. – 59с.
  111. Намсараева Е. Особенности исторического развития муниципальных ценных бумаг в России / Е. Намсараева // Дайджест – Финансы. – 2002 - №4(88). – С.2-7.
  112. Новиков А. Инструменты рынка муниципальных цен¬ных бумаг за рубежом / А. Новиков // Рынок ценных бумаг. - 1997. - №4. - С.25-30.
  113. Новиков А. Облигационные займы русских городов / А. Новиков // Рынок ценных бумаг. - 1993. - № 10. - С. 56.
  114. Новиков Е. Муниципальные займы: цели, гарантии, источники погашения / Е. Новиков, Е. Каратаева, Е. Быков // Рынок ценных бумаг. - 1996. - №1. - С.17-20.
  115. Новицкий В.Е. Финансово-кредитная система в странах рыночной экономики / В. Е. Новицкий, Л. В. Бурлакова. - К.: УкрИНТЭИ, 1992. - 40с.
  116. Озеров И. Общие принципы организации городских финансов / И. Озеров. - СПб.: Б.И., 1907. – 240с.
  117. Органи самоорганізації населення: Навчально-методичні матеріали/ Горник С.М., В.В. Комов, В.В. Кравченко, В.М. Падалка, М.В. Підмогильний. – К.: АТІКА-Н, 2003. – 120с.
  118. Офіційний сайт фінансової компанії «Рубін». – Режим доступу : http://www.rubin.vinnitsa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=16
  119. Офіційний сайту Асоціації міст України – Режим доступу : http://www.auc.org.ua/
  120. Падалка В. Запозичення фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування України на ринку єврооблігацій / В. Падалка // Фінанси України. – 2005 - №6. – С.82-92.
  121. Падалка В. Муніципальні запозичення в Україні за часів царської Росії / В. Падалка // Фінанси України. – 2005 - №10 – С. 151-159.
  122. Падалка В. Ризики муніципальних запозичень / В. Падалка // Фінанси України. – 2005– №2. – С.114-122.
  123. Падалка В. Фінансування проектів розвитку міст за рахунок муніципальних запозичень / В. Падалка // Фінанси України. – 2004 – №11. – С.89-99.
  124. Пахомов С. Международная практика коллективных заимствований и управления региональным и муниципальным долгом / С. Пахомов // Рынок ценных бумаг. – 2004 - №24(279). – С.59-63.
  125. Перерва Г.Л. Розвиток ринку муніципальних запозичень у 1995-1998 роках [Електронний ресурс] / Г. Л. Перерва. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/region/05pglmzr.pdf.
  126. Пісна Т.М. Місцеві позики: становлення і проблеми / Т. М. Пісна // Фінанси України. - 2000. - №4 (52). - С. 69-70.
  127. Погасій В. І. Ключові позиції розміщення облігацій місцевих позик в системі становлення і розвитку муніципальних запозичень / В. І. Погасій.
  128. Положення про управління обслуговування емісій облігацій позики департаменту економічної політики та ресурсів виконкому Львівської міської Ради народних депутатів. Рішення виконкому Львівської міської ради від 04 квітня 1996р.
  129. Про банки і банківську діяльність: Закон України // Офіційний вісник України. – 2001. – №1
  130. Про виплату відсотків по облігаціях внутрішньої цільової місцевої позики. Розпорядження виконавчого комітету Львівської міської ради народних депутатів від 11 листопада 1996р.
  131. Про випуск внутрішньої місцевої позики. Рішення Київської міської ради від 23 травня 1995 року.
  132. Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 18.12.2003 №267/392 «Про бюджет м. Києва на 2004 рік». Рішення Київської міської ради від 15 квітня 2004 року.
  133. Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 28.12.02 №232/392 «Про бюджет м. Києва на 2003 рік». Рішення Київської міської ради від 26 червня 2003 року.
  134. Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 28.12.2004 №1050/2460 «Про бюджет міста Києва на 2005 рік». Рішення Київської міської ради від 31 березня 2005 року.
  135. Про впорядкування внутрішніх та зовнішніх запозичань, що провадяться органами місцевого самоврядування: Указ Президента України від 18 червня 1998р. № 655/98 // Офіційний вісник України. – 1998 - №25. – С.9.
  136. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058 –ІV // Офіційний вісник України. – 2003 - №33.
  137. Про запровадження системи обов’язкового рейтингування суб’єктів та інструментів фондового ринку: Рішення ДКЦПФР від 08.12.2004 // Офіційний вісник України . – 2004 - №52. – С.791.
  138. Проект Закону України «Про місцеві запозичення та гарантії».
  139. Про затвердження інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція Національного банку України // Офіційний вісник України. – 2001 - №40. – С.83. – стаття 1813.
  140. Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №207 // Офіційний вісник України . – 2003 - №9. – С.108. – стаття 337.
  141. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15 березня 2001 року № 2299-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №21.
  142. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – С. 379-429.
  143. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня 1997 року №710/97-ВР// Офіційний вісник України. – 1997 - №52.- С.23.
  144. Про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик: Положення ДКЦПФР від 7 жовтня 2003р. // Офіційний вісник України. – 14 листопада 2003 р. - № 44, С.245.
  145. Про порядок випуску облігацій підприємств: Положення ДКЦПФР від 29 серпня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003 - №44 – С.245.
  146. Про порядок реєстрації інформації про випуск облігацій місцевих позик: Положення ДКЦПФР від 31 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - № 38.
  147. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15.07.1997 р. № 452/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1997 - №29.
  148. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15.07.1997 р. № 452/97-ВР// Офіційний вісник України. – 1997 - №29.
  149. Про самоврядування воєводств: Закон Сейму Республіки Польща від 5 червня 1998 р. // Партнерство. – 2000. – №2. – С. 9-18.
  150. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №11. – С.215-224.
  151. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991р. № 1201-ХІІ //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №38. - С.508.
  152. Рекуненко І.І. Роль муніципальних облігацій на ринку місцевих запозичень / І. І. Рекуненко, О. В. Котляревський // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки [Текст] : Випуск 22 : У двох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Частина ІІ. – С. 40-44
  153. Розпутенко І. Досвід запозичень органів місцевого самоврядування Великої Британії / І. Розпутенко // Зб. наук. пр. УАДУ. – К., 2001. - Вип. 1. - С. 256-263.
  154. Розпутенко І. Децентралізація управління фінансовими ресурсами – передумова економічного зростання / І. Розпутенко // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (30 травня 2001 р., м. Київ). -Т. 2. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – С. 128-131.
  155. Розпутенко І. Поняття облігації муніципальної позики / І. Розпутенко // Зб. наук. пр. УАДУ. – К., 2000. - Вип. 2. - Ч. ІІ. – С. 199-212.
  156. Розпутенко І. Роль інституту муніципального кредиту в економічному зростанні / І. Розпутенко // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДФ УАДУ,
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины