ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІ : ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ АВТОБУСНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В УСЛОВИЯХ городских агломераций

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІ
 • Альтернативное название:
 • ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ АВТОБУСНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В УСЛОВИЯХ городских агломераций
 • Кол-во страниц:
 • 221
 • ВУЗ:
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 • Год защиты:
 • 2010
 • Краткое описание:
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


  На правах рукопису

  РЕЗНІК Олександр Миколайович

  УДК 352.07::656.025.2

  ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ


  25.00.04 – місцеве самоврядування  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата наук з державного управління


  Науковий керівник
  СЕРЬОГІН Сергій Михайлович,
  доктор наук з державного управління, професор  Дніпропетровськ –2010

  ЗМІСТ

  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОБУСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

  13
  1.1. Міська агломерація як соціально-територіальний феномен 13
  1.2. Теоретичні та практичні аспекти управління міськими агломераціями та їх транспортними підсистемами в зарубіжній практиці
  23
  1.3. Методологічні особливості дослідження проблем взаємодії органів управління пасажирськими автотранспортними перевезеннями в межах міської агломерації

  32
  Висновки до розділу 1 60
  РОЗДІЛ 2. ПАСАЖИРСЬКІ АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В МЕЖАХ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

  64
  2.1. Теоретичне, нормативне та організаційне забезпечення функціонування міських агломерацій як сфери формування транспортної підсистеми в Україні
  64
  2.2. Система організації пасажирських автобусних перевезень міської агломерації як об’єкт управління
  72
  2.3. Проблеми й напрями розвитку організації пасажирських автобусних перевезень в межах міської агломерації
  103
  Висновки до розділу 2 127
  РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОБУСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МЕЖАХ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ І ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  131
  3.1. Сфери та форми взаємодії суб’єктів організації пасажирських автобусних перевезень у межах міської агломерації
  131
  3.2. Формування й розвиток партнерських взаємовідносин в системі пасажирських перевезень в межах міської агломерації
  143
  3.3. Сфери і технології міжсуб’єктної взаємодії в процесах забезпечення пасажирів автотранспортними послугами в межах міської агломерації
  155
  3.4. Методологічні засади системної розробки і проектування системи пасажирських автобусних перевезень 165
  Висновки до розділу 3 161
  ВИСНОВКИ 186
  ДОДАТКИ 190
  Додаток А. Акти впровадження і довідки 191
  Додаток Б. Анкета шодо виявлення проблем, що виникають у роботі міського транспорту й поліпшення його роботи 197
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 198

  ВСТУП

  Актуальність роботи. Подальше реформування інституту місцевого самоврядування в Україні має за мету підвищення його ефективності, наближення до європейських стандартів публічного врядування, зміцнення спроможності територіальних громад до самодостатнього самоврядування. Головною метою реформування є створення ефективної системи надання громадянам достатніх за кількістю та якістю соціальних та адміністративних послуг. Це потребує удосконалення форм, методів і технологій управління процесами самозабезпечення життєдіяльності, розвитку населених пунктів та окремих галузей міського господарства, налагодження взаємодії між структурами галузі і взаємодії органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, підприємців та інших учасників надання послуг з жителями. Постають проблеми організації соціально-побутової інфраструктури, задоволення нових економічних і соціально-культурних потреб жителів громад і організації якісного транспортного обслуговування більш активної міграції населення.
  Сучасні тенденції урбаністичних процесів в Україні, серед яких домінують концентричне зростання поселень навколо великих міст і злиття кількох населених пунктів у єдину соціальну систему внаслідок екстенсивного розвитку міських територій також спонукають до необхідності пошуку нових підходів до організації процесів життєдіяльності населення не лише на рівні окремих населених пунктів, а й у межах міжміських об’єднань – агломерацій – специфічних територіальних утворень, що об’єднують міста та інші населені пункти єдиним ринком праці, транспортним сполученням, яке забезпечує рівноцінний доступ жителів цих населених пунктів до соціальних і культурних об’єктів. У цьому контексті особливо слід підкреслити важливість транспортної галузі, яка забезпечує виробничі й невиробничі потреби населення в усіх видах перевезень, у тому числі автобусних перевезень у межах міської агломерації, як одного з системоутворюючих факторів розвитку територіальних громад.
  Проте практика забезпечення міських, приміських і міжміських автобусних перевезень у межах міської агломерації в Україні свідчить про наявність низки організаційно-правових проблем у сфері управління такими перевезеннями. Для ефективнішої координації цих перевезень система управління має набути більшої гнучкості, організованості та відповідальності органів державної і місцевої влади за розвиток галузі, за формування ефективної системи продуктивної взаємодії органів місцевого самоврядування з населенням і підприємствами на основі запровадження інноваційних, комунікативних зв’язків і сучасних організаційно-правових форм щодо організації автобусних пасажирських перевезень.
  Сучасним проблемам розвитку місцевого самоврядування в Україні, запровадження підходів і технологій для результативного й ефективного управління на муніципальному рівні присвячено ряд наукових праць таких авторів, як В. Бабаєв, В. Бакуменко, О. Бобровська, О. Бойко-Бойчук, В. Вакуленко, В. Дорофієнко, В. Кампо, В. Кравченко, В. Куйбіда, О. Лазор, О. Лебединська, В. Мамонова, М. Пітцик, М. Пухтинський, І. Розпутенко, С. Саханенко, С.Серьогін, Ю. Сурмін, Ю. Шаров, інші. Коло наукових напрацювань з даної проблематики в працях В. Величка, О. Гульчака, Ю. Давідіча, О. Дмитрієва, О. Куниці, Є. Куща, М. Ламбуцького, Г. Міщенка, А. Пилипенка, А. Сердюка, М. Хобти та інших дослідників охоплює економічні, соціально-політичні, екологічні аспекти функціонування та управління транспортною сферою.
  Але увага українських дослідників питання забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування з населенням і підприємствами в організації автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації залишається недостатньою, майже відсутні системні комплексні дослідження цього питання. Наслідком цього є недостатнє використання внутрішніх резервів розвитку місцевого господарства, зокрема потенціалу співучасті та високої соціально-економічної активності людини в реалізації індивідуальних і спільних інтересів у сфері самоврядної діяльності. Зазначене підкреслює необхідність розв’язання питань, що лежать у теоретичній та практичній площинах, і стосуються організації управління автобусними пасажирськими перевезеннями в умовах міської агломерації та вирішення низки організаційно-правових і управлінських питань, які перешкоджають ефективній взаємодії органів місцевого самоврядування з населенням і підприємствами у цій сфері. Тим самим визначається актуальність теми дослідження, його мета й завдання.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано на кафедрі державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темами «Формування позитивного іміджу органів влади через підвищення якості адміністративних та соціальних послуг» (номер державної реєстрації 0108U003403) та «Кадрова політика в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U000469) у межах тематики науково-дослідних робіт за комплексним науковим проектом «Державне управління та місцеве самоврядування» Національної академії державного управління при Президентові України, участь в яких здобувач брав як науковий співробітник. Внеском автора під час виконання науково-дослідних робіт за даною тематикою є обґрунтування напрямів поліпшення надання послуг у сфері автобусних пасажирських перевезень і напрямів підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, причетних до вирішення проблем організації автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації.
  Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування і розробка організаційно-правових заходів щодо забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування з населенням і підприємствами в організації системи автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації.
  Реалізація визначеної мети передбачає розв’язання таких завдань:
  – обґрунтувати теоретико-методологічні особливості дослідження проблем управління автобусними пасажирськими перевезеннями в умовах міської агломерації;
  – визначити понятійно-категоріальний апарат дослідження проблем організації автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації;
  – дослідити сучасний стан організації автобусних пасажирських перевезень та діючу систему органів державної влади й місцевого самоврядування з питань управління автобусними пасажирськими перевезеннями в Україні та в зарубіжних країнах;
  – проаналізувати сфери, напрями та форми взаємодії органів місцевого самоврядування й учасників організації автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації;
  – визначити зміст і особливості впливу взаємовідносин органів державної влади й місцевого самоврядування на налагодження й удосконалення системи автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації;
  – обґрунтувати шляхи модернізації системи автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації за рахунок використання мережної структури її побудови й удосконалення процесів міжсуб’єктної взаємодії і партнерства органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів та учасників перевезень.
  Об’єктом дослідження є діяльність органів місцевого самоврядування населених пунктів в умовах міської агломерації.
  Предметом дослідження є взаємодія органів місцевого самоврядування в організації автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації.
  Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що обґрунтування та впровадження інноваційних підходів до забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування з населенням і підприємствами щодо організації системи автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації забезпечить підвищення якості, надійності й ефективності її функціонування і розвитку, сприятиме суттєвому поліпшенню якості транспортного обслуговування населення.
  Методи дослідження. У роботі використані загальнонаукові та спеціальні методи теоретичного й емпіричного дослідження, а саме: системний, історичний, ретроспективний методи, методи порівняльного аналізу і синтезу. Зокрема, під час розгляду міської агломерації як складної організованої системи, однією з підсистем якої є система автобусних пасажирських перевезень, використовувався системний підхід. За допомогою цього підходу охарактеризовано особливості елементів цієї системи, встановлено зв’язки та напрями взаємодії між ними. Це дозволило виявити загальні закономірності, принципи та структуру побудови системи управління пасажирськими автобусними перевезеннями в межах міської агломерації, охарактеризувати можливі сфери, форми і способи взаємодії органів місцевого самоврядування і учасників автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації, запропонувати й обґрунтувати концептуальні засади і проект модернізації системи автобусних пасажирських перевезень на основі використання мережної організації пасажирських перевезень і якісному оновленню змісту і форм міжсуб’єктної взаємодії влади, бізнесу і споживачів послуг.
  За допомогою історичного методу та методу ретроспективного аналізу в хронологічній послідовності розглянуто розвиток основних етапів і тенденцій урбанізації в Україні, що суттєво вплинули на активізацію процесів автобусних пасажирських перевезень у межах міської агломерації. Порівняльно-типологічний метод дозволив проаналізувати організацію транспортних мереж різних типів міських агломерацій з урахуванням особливостей регіонів розташування великих міст-систем.
  Використання методу порівняльного аналізу взаємовпливу транспортної та інших підсистем в урбанізованих утвореннях дозволило визначити основні проблеми організації управління пасажирськими автобусними перевезеннями в умовах міської агломерації, дослідити понятійно-категоріальний апарат дослідження проблем організації автобусних пасажирських перевезень. З використанням методів аналізу, синтезу, узагальнення та дедукції виявлено найбільш вагомі чинники, які впливають на ефективність процесів організації й управління автобусними пасажирськими перевезеннями в умовах міської агломерації.
  Метод соціологічного опитування використовувався для визначення потреб пасажирів в якості і кількості автобусних перевезень. Застосування кластерного підходу дозволило розкрити напрями модернізації системи організації автобусних пасажирських перевезень у межах міської агломерації на умовах раціональної взаємодії і партнерських відносин територіальних громад, органів місцевого самоврядування, учасників системи надання послуг з перевезення пасажирів населених пунктів, що входять до цієї агломерації.
  Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в науковому обґрунтуванні інноваційної модернізації системи організації й управління пасажирськими автобусними перевезеннями в умовах міської агломерації, раціоналізації і підвищенні якості міжсуб’єктної взаємодії і соціального партнерства органів місцевої влади різних рівнів, учасників процесів надання послуг з перевезення пасажирів і споживачів послуг. З огляду на це наукова новизна одержаних дисертантом результатів полягає в тому, що:
  уперше:
   обґрунтовано доцільність використання кластерів (територіальних мережних структур надання послуг) і корпоративного соціального партнерства (між органами влади, підприємствами-перевізниками, пасажирами і громадськими організаціями) у модернізації системи автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації;
   розкрито визначальну роль раціональної побудови і забезпечення міжсуб’єктних відносин органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та учасників процесу надання послуг з перевезення пасажирів, з урахуванням тенденцій і чинників розвитку міських агломерацій;
  удосконалено:
   понятійно-категоріальний апарат дослідження проблем організації автобусних пасажирських перевезень у межах міської агломерації, зокрема, запропоновано поняття «сезонна маятникова міграція» для характеристики феномена, пов’язаного з масовим пересуванням населення для задоволення господарських і рекреаційних потреб в умовах урбанізованої території у весняно-осінній період; уточнено поняття «міська агломерація»;
   обґрунтування напрямів і змісту взаємодії органів місцевого самоврядування, підприємств-перевізників і пасажирів, підходів до розширення участі громадськості у виборі шляхів удосконалення системи автобусних пасажирських перевезень і розробки програм надання якісних послуг з перевезення пасажирам населених пунктів, що входять до міських агломерацій;
  дістали подальшого розвитку:
  – дослідження стану системи організації автобусних пасажирських перевезень в Україні на місцевому та регіональному рівнях;
  – систематизація практики зарубіжних країн щодо організації управління урбанізованими територіями в аспекті можливості її використання при визначенні відповідного складу суб’єктів забезпечення перевезень, функціонального змісту їх участі, розподілу повноважень і відповідальності за організацію і якість автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації;
  – теоретичні підходи до організації системи автобусних пасажирських перевезень в межах міської агломерації за умови використання мережевої структури її побудови, запровадження принципів корпоративного соціального партнерства і взаємовідносин органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів та учасників перевезень.
  Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що проведені в дисертаційній роботі дослідження доведені до конкретних рекомендацій щодо їх запровадження в практичну діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування України.
  Обґрунтовані в дисертаційному дослідженні пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення процесів управління пасажирськими автобусними перевезеннями в межах міської агломерації прийнято до впровадження Міністерством транспорту України і використано під час підготовки змін та доповнень до ряду законодавчих актів (довідка про впровадження від 12.07.2010 р. № 3736-19/06/18-10).
  Розроблені й обґрунтовані автором пропозиції щодо застосування проектного підходу до забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування з організаціями автобусних пасажирських перевезень у межах Дніпропетровської міської агломерації впроваджені в діяльності виконавчих органів Дніпропетровської міської ради (довідка про впровадження від 15.07.2010 р. № 7/18-778), Дніпропетровської районної ради (довідка про впровадження від 06.07.2010 р. № 1/8-270), громадської організації «Дніпропетровська обласна організація роботодавців галузі автомобільних перевезень пасажирів, вантажів та шляхового будівництва» (довідка про впровадження від 07.06.2010 р. № 28), Новомосковської міської ради (довідка про впровадження від 16.06.2010 р. № 1322). Реалізація даного проекту, зокрема, забезпечила розвиток взаємодії органів місцевого самоврядування і підприємств-перевізників, що сприяло суттєвому поліпшенню якості транспортного обслуговування жителів населених пунктів Дніпропетровської міської агломерації.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною науковою працею автора. Основні ідеї та розробки, здійснені в рамках дисертаційного дослідження, у тому числі ті, що характеризують наукову новизну, практичне значення та одержані результати, отримані автором самостійно.
  Апробація результатів досліджень. Основні положення й результати дисертації доповідались на різноманітних комунікаційних заходах, зокрема, на наукових та науково-практичних конференціях, а саме: «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації» (2007 р., м. Одеса), «Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України» (2008 р., м. Дніпропетровськ), «Теорія та практика державної служби» (2008, 2009 рр., м. Дніпропетровськ).
  Публікації. За результатами виконаного дослідження опубліковано 9 наукових праць, з них: 5 статей у наукових фахових виданнях, 4 публікації в збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі наведено нове вирішення актуального науково-практичного завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад організації та вдосконалення системи автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації. Дослідження причин, факторів та особливостей функціонування системи управління транспортною сферою в межах урбанізованих територій, аналіз та узагальнення його результатів підтверджують, що вихідну методологію обрано правильно, поставлені завдання повністю виконано, мету дисертації досягнуто, гіпотезу, покладену в основу дослідження, підтверджено. Результати дослідження дали змогу сформулювати такі висновки й розробити пропозиції та рекомендації, що мають теоретичне і практичне значення.
  1. Досліджено міську агломерацію як територіальну систему, обумовлену такими чинниками: розростання міст (посилена урбанізація), формування єдиного ринку праці, погіршення стану екології в містах (через перевантаженість навколишнього середовища забруднюючими повітря речовинами, масову автомобілізацію країни тощо), міграції населення на роботу та навчання, розвиток соціальної інфраструктури в приміських районах, економічність проживання в містах-супутниках. Визначені основні етапи процесу становлення міської агломерації: урбанізація, субурбанізація, десубурбанізація, реурбанізація та їх характеристики. Встановлено, що тенденції й особливості розвитку міських агломерацій суттєво впливають на стан організації управління автобусними перевезеннями і обумовлюють потребу зміни змісту й напрямів взаємодії суб’єктів, що організують та забезпечують надання послуг автобусних пасажирських перевезень.
  2. Поняття «міська агломерація», «автобусні пасажирські перевезення», «організація автобусних пасажирських перевезень», на думку автора, потребують конкретизації, відповідно до чого в роботі сформульовано їх уточнене визначення. Міська агломерація є компактною сукупністю різних, переважно міських, населених пунктів, що не є адміністративно-територіальною одиницею. Вона являє собою складну багатокомпонентну динамічну систему, у межах якої сформувалися й розвиваються сталі й інтенсивні економічні та соціально-культурні зв’язки й обміни ресурсами різного роду з метою задоволення економічних, соціальних, культурних, рекреаційних та інших потреб населення, що забезпечуються через маятникові та сезонні маятникові міграції. Міська агломерація як складноорганізована система складається з великої кількості підсистем, що взаємодіють між собою та із зовнішнім середовищем.
  3. Узагальнення наукових досліджень та практики зарубіжних країн (США, Канада, Російська Федерація, країни Скандинавії) щодо організації управління урбанізованими територіями уможливило порівняння тенденцій та особливостей розвитку міських агломерацій в державах з ринковим типом господарства і постсоціалістичних країнах. Виявлено неоднозначність теоретичних і практичних підходів до управління урбанізованими територіями. Досліджено ряд моделей управління міськими агломераціями в межах одно- та дворівневої систем управління та різноманітних форм координації в умовах багатьох адміністративно-територіальних утворень. Виділено форми, функціонування яких покликане забезпечити організацію транспортного сполучення в межах агломерації: спеціальні округи, що створюються для надання певної послуги або групи взаємопов’язаних послуг; регіональні округи, що діють у межах міжмуніципальних угод та асоціацій і поширюють діяльність як на муніципалітети, так і на немуніципалізовані території й покликані контролювати, зокрема, централізоване надання послуг з автобусних пасажирських перевезень, у тому числі: надання управлінських послуг містом-центром агломерації у межах добровільних угод про міжмуніципальну співпрацю, координація діяльності муніципальних і міжмуніципальних органів у межах міських агломерацій з боку регіонального органу державної влади, що дозволяє зробити висновок, що у сфері управління динамічним розвитком міських агломерацій поки що не знайдено позбавлених серйозних суперечностей, універсальних рішень.
  4. Головна мета удосконалення системи автобусних пасажирських перевезень в межах міської агломерації полягає в задоволенні потреб населення щодо якісного і безпечного перевезення з мінімальними витратами часу на проїзд і економічно прийнятними цінами. Відповідно до цієї мети в роботі визначено основні напрями і завдання у сфері управління, а саме: забезпечення надійного стану транспортних мереж та розвитку магістралей; модернізація організації й управління системи транспортних перевезень, диспетчеризація та контроль якості транспортного обслуговування населення агломерації; приведення транспортних засобів у належний стан відповідно до технічних параметрів та норм; забезпечення безпеки перевезень.
  5. Встановлено, що організаційно-регулюючою складовою у здійсненні пасажирських перевезень виступає муніципальне управління, що виробляє та втілює в життя технології досягнення визначених соціумом цілей та відповідних завдань, спрямованих на їх забезпечення. При цьому найважливішою особливістю процесу прийняття рішень для міської агломерації є те, що вона не є єдиною територіальною громадою, а має декілька суб’єктів (органів місцевого самоврядування різного рівня) у різних населених пунктах. Відповідно виникає потреба в розробці теоретичної бази для визначення заходів щодо організації і технологій міжсуб’єктної взаємодії, які будуть сприяти ефективному забезпеченню автобусними пасажирськими перевезеннями в межах міської агломерації.
  6. Управління системою автобусних пасажирських перевезень в межах міської агломерації забезпечується територіальними органами державного управління, представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, які виконують функції організації перевезень з використанням сучасних ринкових моделей господарства, новітніх управлінських та інформаційних технологій, сучасних механізмів та форм господарювання.
  7. Як ключовий напрям удосконалення існуючої системи автобусних пасажирських перевезень запропоновано й обґрунтовано зміну її організаційно-правової форми – перехід від тимчасових домовленостей між підприємствами-перевізниками в межах міської агломерації і «ручного» регулювання їх діяльністю з боку органів державної влади та місцевого самоврядування до об’єднання в цілісну мережеву структуру господарювання кластерного типу. Ця модель допомагає уявити складові системи управління, визначити напрями міжсуб’єктної взаємодії і соціального партнерства органів влади різних рівнів та учасників процесу автобусних пасажирських перевезень.
  8. Концептуальний зміст запропонованої системи організації пасажирських перевезень полягає у налагодженні взаємовідповідальної співпраці й гармонізації міжсуб’єктних відносин усіх учасників перевезень і органів управління різних субординаційних рівнів, що цілеспрямовано забезпечує надійність і якість функціонування, безперервної, взаємопов’язаної мережі автобусних маршрутів. Складовими концепції системи автобусних пасажирських перевезень в міській агломерації визначаються місія, цілі, політика, функції, методи, завдання, організаційна структура і принципи об’єднання окремих ланок управління перевізників пасажирів та інших учасників у цілісну інтегровану систему господарювання.
  Таким чином, обґрунтування інноваційної модернізації системи організації й управління пасажирськими автобусними перевезеннями в умовах міської агломерації, раціоналізації і підвищення якості міжсуб’єктної взаємодії й соціального партнерства органів місцевої влади різних рівнів, учасників процесів надання послуг з перевезення пасажирів та споживачів послуг сприятиме підвищенню якості і конкурентоспроможності послуг з пасажирських перевезень, що позитивно впливатиме на соціальний і економічний розвиток міських агломерацій.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 381 – 418.
  2. Господарський кодекс України : кодекс України від вiд 16 січ. 2003 р. № 436-IV. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  3. Про автомобільний транспорт : закон України від 05 квіт. 2001 р. № 2344. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  4. Про асоціації органів місцевого самоврядування : закон України від 16 квіт. 2009 № 1275. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні : закон України від 7 груд. 2000 р. № 2134. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  6. Про внесення змін до Закону України «Про страхування» : закон України від 4 жовт. 2001 р. № 2745. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  7. Про державні соціальні стандарти й державні соціальні гарантії : закон України від 5 жовт. 2000 р. № 2017. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  8. Про дорожній рух : закон України від 30 черв. 93 № 3353. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  9. Про захист прав споживачів : закон України від 15 груд 1993 р. № 3682. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  10. Про заходи щодо підвищення ефективності управління дорожнім господарством України : указ Президента України від 08 листоп.
  2001 р. № 1056. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  11. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : закон України від 01 черв. 2000 р. № 1775. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  12. Про місцеві державні адміністрації : закон України від 9 квіт. 1999 р. № 586-XIV.. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  13. Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21 трав.
  1997 р. № 280. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  14. Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів : закон України від 01 лип. 2004 р. № 1961. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  15. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : закон України від 05 квіт. 2007 р. № 877. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  16. Про підприємництво : закон України від 7 лют. 1991 р. № 698. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  17. Про ратифікацію Конвенції міжнародної організації праці 1979 р.
  № 153 «Про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті» : закон України від 06 берез. 2008 р. № 129. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  18. Про ратифікацію Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу : закон України вiд 08 квіт. 1999 № 581. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  19. Про транспорт : закон України вiд 10 лист. 1994 р. № 232. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  20. Цивільний кодекс України : кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  21. Про вдосконалення управління транспортним комплексом України : указ Президента України від 11 веpес. 1995 p. № 826. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  22. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : указ Президента України вiд 22 лип. 1998 № 810. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  23. Основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих монофункціональних міст : постанова Кабінету Міністрів України від 17 берез. 2000 р. № 521. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  24. Питання Державної адміністрації автомобільного транспорту : постанова Кабінету Міністрів України від 27 верес. 1999 р. № 1787. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  25. Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті : постанова Кабінету Міністрів України від 8 листоп. 2006 р.
  № 1567. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  26. Про вдосконалення системи ліцензування внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом : постанова Кабінету Міністрів України від 17 серп. 1995 р. № 656. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  27. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) : постанова Кабінету Міністрів України від 25 груд. 1996 р. № 1548. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  28. Про затвердження Положення про Міністерство транспорту та зв’язку України : постанова Кабінету Міністрів України від 06 черв. 2006 р.
  № 789. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  29. Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами : постанова Кабінету Міністрів України від 08 трав. 1993 р. № 3402. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  30. Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших ЦОВВ, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій : постанова Кабінету Міністрів України від 05 черв. 1994 р. № 227. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  31. Про затвердження порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті : постанова Кабінету Міністрів України від 29 січ. 2003 р. № 143. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  32. Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету : постанова Кабінету Міністрів України від 04 берез. 2002 р. № 256. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  33. Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок : постанова Кабінету Міністрів України від 07 верес. 1998 р. № 1388. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  34. Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту : постанова Кабінету Міністрів України від 18 лют. 1997 року № 176. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  35. Про затвердження Правил паркування транспортних засобів : постанова Кабінету Міністрів України від 3 груд. 2009 р. № 1342. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  36. Про затвердження Правил проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів : постанова Кабінету Міністрів України від 26 лют. 1993 р. № 141. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  37. Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом : постанова Кабінету Міністрів України від 29 січ. 1999 р. № 104. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  38. Про Концепцію розвитку державної системи ліцензування підприємницької діяльності за її видами : постанова Кабінету Міністрів України від 23 верес. 1996 р. № 1164. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  39. Про порядок ліцензування підприємницької діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 3 лип. 1998 р. № 1020. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  40. Про стандартизацію і сертифікацію : декрет Кабінету Міністрів України від 10 трав. 1993 р. № 46. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  41. Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу : постанова Кабінету Міністрів України від 29 листоп. 2000 р. № 1755. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  42. Про утворення Головної державної інспекції на автомобільному транспорті : постанова Кабінету Міністрів України від 08 верес. 2004 р. № 1190. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  43. Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців : постанова Кабінету Міністрів України від 21 трав. 2009 р. № 518. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  44. Автопослуги : облік і оподаткування // Дебет-кредит. – 2003. – № 5. – С. 5 – 8.
  45. Алексєєв І. В. Бюджетна система : навч. посіб. / І. В. Алексєєв. – 2-ге вид. – К. : Атіка, 2007. – 256 с.
  46. Анимица Е. Г. Градоведение : монография / Е. Г. Анимица,
  Н. Ю. Власова. – Екатеринбург : ВДК, 1998. – 309 с.
  47. Ардельянова О. В. Место и роль государства в регулировании рынка автотранспортных услуг // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 1997. – Вип. 2. – С. 38 – 46.
  48. Артоболевский С. Регулирование городских агломераций в странах Европы (аналитический материал) / Сергей Артоболевский // Русский архипелаг. – Режим доступа : www.archipelag.ru/agenga/povestka.
  49. Атаманчук Г. В. Управление: сущность, ценность, эфективность : учеб. пособ. для вузов / Г. В. Атаманчук. – М. : Академич. Проект : Культура, 2006. – 544 с.
  50. Бабаєв В. М. Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / В. М. Бабаєв. – Х. : Вид-во ХРІДУ НАДУ «Магістр», 2004. – 204 с.
  51. Бажан Л. И. Модель выбора варианта функционирования автотранспортного предприятия / Л. И. Бажан // Информационные технологии в моделировании и автоматизации экономических процессов : сб. науч. тр. – К. : НАУ, 1998. – С. 10 – 12.
  52. Бакуменко В. Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого розвитку / В. Бакуменко, В. Князєв,
  Ю. Сурмін // Вісник УАДУ. – 2003. – № 2. – С. 68 – 81.
  53. Білоус В. С. Синергетика та самоорганізація в економічній діяльності : навч. посіб. / В. С. Білоус. – К. : КНЕУ, 2007. – 376 с.
  54. Бобровська О. Ю. Запровадження корпоративних відносин у систему кластерної організації економіки регіонів / О. Ю. Бобровська // Фінансовий механізм державного управління економікою України : зб. наук. пр. / Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – Т. ХІ. – С. 146 – 156. – (Серія «Державне управління» ; вип. 167).
  55. Бобровська О. Ю. Корпоративне управління в місцевому самоврядуванні : монографія / О. Ю. Бобровська. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – 284 с.
  56. Бобровська О. Ю. Методичний підхід до обґрунтування запровадження інноваційних організаційних форм суб’єктів економічного розвитку в регіоні / О. Ю. Бобровська // Менеджмент-орієнтовані підходи до здійснення змін в публічному управлінні : матеріали наук.-практ. конф., 22 жовт. 2010 р., Дніпропетровськ / за заг. ред. Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 25 – 29.
  57. Бобровська О. Ю. Методичні засади корпоративного управління соціальною сферою : навч. посіб. / О. Ю. Бобровська. – Д. : ДДТУ, 2010. – 262 с.
  58. Бобровська О. Ю. Муніципальні кластери як складові кластерної моделі регіонального розвитку / О. Ю. Бобровська // Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Сімферополь, 19-21 верес. 2008 р. – Сімф. : Видавн. центр Крим. ін-ту бізнесу, 2008. – С. 137 – 142.
  59. Бобровська О. Ю. Розвиток форм корпоративного самоврядування в муніципальних утвореннях / О. Ю. Бобровська // Держава та регіони. Серія «Державне управління». – 2008. – № 2. – С. 14 – 20.
  60. Бобровська О. Ю. Теоретико-методологічні засади запровадження корпоративних відносин в управління розвитком муніципальних утворень : автореф. дис ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.04 / Олена Юріївна Бобровська ; Донец. держ. ун-т упр. – Д. : Моноліт, 2009. – 36 с.
  61. Бозе Э. Городская агломерация: старое название – новое содержание / Э. Бозе // Российское экспертное обозрение. – 2007. – № 4 – 5. – С.13 – 15.
  62. Везе тому, хто везе // Бізнес. – 2002. – № 11 (478) – 18 берез.
  63. Величко В. В. Економіко-організаційне забезпечення міського пасажирського транспорту як функції міста : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.10.01 / Вікторія Валеріївна Величко ; Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. – Х., 2000. – 18 с.
  64. Винниченко В. С. Интегрированная автоматизированная система управления предприятием городского электрического транспорта /
  В. С. Винниченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2002. – Вып. 36. – С. 351 – 354.
  65. Винниченко В. С. Проблеми организации взаимодействия разных видов пассажирского транспорта / В. С. Винниченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 1998. – Вып. 16. –
  С. 101 – 103.
  66. Владимиров В. В. Расселение и окружающая середа /
  В. В. Владимиров. – М. : Стройиздат, 1982. – 196 с.
  67. Владимиров В. Теоретична спадщина української містобудівної школи / В. Владимиров, А. Пучков // Теорія та історія архітектури. – 1995. –
  Вип. 1. – С. 11 – 17.
  68. Габрель М. М. Основні вимоги до проекту «Тимчасового положення про Львівську агломерацію» / М. М. Габрель,
  Й. Я. Хром’к, Н. М. Лисяк. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/portal/natural.
  69. Габрель М. М. Просторова організація містобудівних систем /
  М. М. Габрель. – К. : Видавничий дім А. С., 2004. – 400 с.
  70. Галімшина Г. В. Форми державного контролю на автомобільному транспорті / Ганна В’ячеславівна Галімшина // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. – 2009. – № 2. – С. 99 – 109.
  71. Географические аспекты обоснования развития агломерации «Большой Иркутск» / Л. М. Корытный, А. В. Бардаш, В. Н. Богданов, Н. В. Воробьев // География и природные ресурсы. – 2008. – № 3. –
  С. 103 – 115.
  72. Глушкова В. Г. Московская агломерация / В. Г. Глушкова // Краткая история Москвы. – Режим доступа : hotels.peterlife.ru/moscowbooks-06/russiamoscow-049/htlm.
  73. Головна державна інспекція на автомобільному транспорті України. – Режим доступу : who-is-who.com.ua/bookmaket/pravo2007/1/54.html.
  74. Гольц Г. А. Транспорт и расселение / Г. А. Гольц. – М. : Наука, 1981. – 248 с.
  75. Городской транспорт и расселение. – К. : Будівельник, 1969. – 71 с.
  76. Грей К. Ф. Управление проектами : практич. руководство : пер. с англ. / К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. – М. : Дело и сервис, 2003. – 528 с.
  77. Григор’єв Г. С. Суть ринку автотранспортних послуг в сучасних умовах господарювання / Г. С. Григор’єв // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 1998. – Вип. 3. – С. 207 – 212.
  78. Григорьєв Г. С. Правове та економічне забезпечення господарського механізму взаємодії автотранспортного підприємства та обслуговуємої клієнтури / Г. С. Григор’єв // Проблемы повышения эффективности инфраструктуры : сб. науч. тр. – К. : НАУ, 1996. – С. 63 – 66.
  79. Гук М. Далі їхати нікуди : автотpанспоpт / М. Гук // Робітнича газета. – 1997. – 18 лют. – С. 2.
  80. Гульчак О. Д. Підвищення ефективності міських пасажирських перевезень на основі удосконалення організації руху автобусів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.01 / Гульчак Оксана Дмитрівна ; Нац. трансп. ун-т. – К., 2005. – 19 с.
  81. Давидович В. Г. О взаимосвязанном расселении в городских агломерациях / В. Г. Давидович // Градостроительство. Районная планировка. – 1967. – № 5. – С. 204 – 221.
  82. Давидович В. Г. Расселение в пригородных зонах (количественные закономерности) / В. Г. Давидович // Вопросы географии. Расселение в пригородных зонах. – М. : Мысль, 1971. – № 9. – 182 с.
  83. Давидович В. Г. Расселение в промышленных узлах / В. Г. Давидович. – М. : Мысль, I960. – 164 с.
  84. Демин Н. М. Системные методы исследования в архитектуре и градостроительстве: проблемы моделирования / Н. М. Демин,
  Г. И. Лаврик. – М. : ЦНТИ, 1970. – 128 с.
  85. Демин Н. М. Управление развитием градостроительных систем /
  Н. М. Демин. – К. : Будівельник, 1991. – 184 с.
  86. Демішкан В. Ф. Роль автодорожнього комплексу України в сучасних умовах: проблеми і шляхи розвитку : зб. наук. пр. / В. Ф. Демішкан. – К. : КНЕУ, 1998. – С. 22 – 25.
  87. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади : навч. посіб. / Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко [та ін.] / за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 164 с.
  88. Державне управління та державна служба : словник-довідник / уклад. О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с.
  89. Дудник І. М. Вступ до загальної теорії систем / І. М. Дудник. – К. : Кондор, 2009. – 205 с.
  90. Ефремова Н. А. Макро- и микро-аспекты развития малых и средних городов в системе агломерации / Н. А. Ефремова // Архитектор. – 2009. – № 29. – С. 56 – 60.
  91. Європейська Хартія місцевого самоврядування : ратифікована законом України від 15 лип. 1997 р. № 452. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  92. Жовнірчик Я. Ф. Розвиток територіальної організації місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис… канд. держ. упр. 25.00.04 / Ярослав Федорович Жовнірчик ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2005. – 20 с.
  93. Заблоцкий Г. А. Социология градостроительства / Г. А. Заблоцкий. – К. : КИСИ, 1983. – 68 с.
  94. Заблоцкий Г. А. Транспорт в городе / Г. А. Заблоцкий. – К. : Будівельник, 1986. – 96 с.
  95. Заенчик Л. Г. Развитие экспортного потенциала автомобильного транспорта Украины / Л. Г. Заенчик // Транспортный комплекс Украины: экономика, организация, развитие : сб. науч. тр. – К. : НАУ, 1996. – Вып. 3. – С. 154 – 170.
  96. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава : програма економічних реформ України на 2010 – 2014 рр. – Режим доступу : president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.
  97. Заславская Т. И. Сельский сектор как обьект долгосрочного социального прогнозорования / Т. И. Заславская // Методологические проблеми современной науки. – М. Политиздат, 1979. – 54 с.
  98. Ібатуллін Ш. І. Визначення впливу великого міста на прилеглі території на основі гравітаційної моделі / Ш. І. Ібатуллін // Землеустрій і кадастр. – 2006. – № 3. – С. 75 – 82.
  99. Ібатуллін Ш. І. Визначення меж і напрямів розвитку міської агломерації / Ш. І. Ібатуллін // Землеустрій і кадастр. – 2007. – № 2. –
  С. 25 – 36.
  100. Ібатуллін Ш. І. Капіталізація земель приміських зон великих міст: теорія, методологія, практика / Ш. І. Ібатуллін – К. : НАУ, 2007. – 260 с.
  101. Ібатуллін Ш. І. Проблеми оцінки та управління використанням земель приміської зони великого міста / Ш. І. Ібатуллін // Науковий вісник НАУ. – 2007. – № 110. – С. 127 – 131.
  102. Інвестиційний паспорт / Офіційний сай виконкому Криворізької міської ради. Режим доступу : www.kryvyirih.dp.ua.
  103. Конституційне право України : підручник / за заг. ред.
  В. Ф. Погорілка. – К. : Наукова думка : Прецедент, 2006. – 344 с.
  104. Концепція комплексного соціально-економічного розвитку м. Харкова до 2010 р. / Е. І. Карпушин, О. О. Великих,
  В. М. Тимошенко, О. В. Ткачов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2000. – Вып. 24. – С. 3 – 43.
  105. Коньков Ф. Чебоксарская агломерация: перспективы развития / Федор Коньков // Чувашская республика : официальный портал органов власти. – Режим доступа : gov.cap.ru/hierarhy.
  106. Кохалик Х. М. Комунальні форми співпраці в Німеччині
  / Х. М. Кохалик // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Львів, 3 квіт. 2009 р. : у 2-х ч. – Л. : ЛІДУ НАДУ, 2009. – Ч. 2. – С. 218 – 220.
  107. Кравченко В. В. Муніципальне право України : підручник /
  В. В. Кравченко, М. В. Пітник. – К. : Атіка, 2003. – 672 с.
  108. Куйбіда В. С. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування в Україні / В. С. Куйбіда. – Л. : Літопис, 2001. – 326 с.
  109. Лаврик Г. И. Методологические проблемы районной пласировки
  / Г. И. Лаврик, Н. М. Демин. – М. : Стройиздат, 1995. – 251 с.
  110. Лазор О. Д. Територіальна організація влади в Україні : навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, А. О.Чемерис. – К. : Дакор, 2007. – 576 с.
  111. Лазор О. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення : слов.-довід. : навч. посіб. / Оксана Лазор, Олег Лазор. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Дакор, 2006. – 352 с.
  112. Лаппо Г. М. Развитие городских агломераций в СССР / Г. М. Лаппо. – М. : Наука, 1978. – 152 с.
  113. Лесечко М. Д. Прогностичні методи в інженерно-економічних розрахунках / М. Д. Лесечко. – Л. : Вид-во ЛСГІ, 1991. – 95 с.
  114. Лесечко М. Д. Технологія прийняття управлінських рішень у державному управлінні та місцевому самоврядуванні : навч. посіб. / М. Д. Лесечко, А. О. Чемерис. Р. М. Рудніцька ; за наук. ред.
  М. Д. Лесечка. – Л. : ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 424 с.
  115. Лесечко М. Д. Шляхи вдосконалення сільського розселення
  / М. Д. Лесечко. – К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1993. – 257 с.
  116. Лобанов Е. М. Транспортная пласировка городов / Е. М. Лобанов. – М. : Транспорт, 1990. – 240 с.
  117. Мамонова В. В. Методологія управління територіальним розвитком : монографія / В. В. Мамонова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – 196 с.
  118. Марков Л. С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты / Л. С. Марков. – Режим доступа : http://subcontract.ru.
  119. Маятниковая миграция // Демографический энциклопедический словарь / гл. ред. Д. И. Валентей. – М. : Сов. энцикл. – 1985. – С. 246.
  120. Мельник А. Ф. Муніципальний менеджмент : навч. посіб.
  / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, О. П. Дудкіна. – К. : Знання, 2006. – 420 с.
  121. Методика застосування працівниками органів автомобільного транспорту Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом : наказ Міністерства транспорту України від 14 листоп. 2000 р. № 82. – Режим доступу : www.mintrans.gov.ua.
  122. Мингалева Ж. Кластеры и формирование структуры региона
  / Ж. Мингалева, С. Ткачева // Мировая экон. и междунар. отношения. – 2000. – № 5. – С. 97 – 102.
  123. Могила В. Як здійснювати державне управління діяльністю підприємств автомобільних станцій / В. Могила // Перевізник. – 2007. – № 17. – С. 10 – 13.
  124. Нагорна І. В. Раціоналізація механізмів управління приміськими зонами великих міст : автореф. дис… канд. держ. упр. 25.00.02. / Нагорна Ірина Володимирівна. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2005. – 20 с.
  125. Назарбаева Р. Автомобиль и автоперевозки как объект налогообложения / Назарбаева Р., Назарбаева И., Чимшит О. – Д. : Изд. Дом «Баланс-Клуб», 1999. – 124 с.
  126. Наймарк Н. И. Современная сеть городских агломераций СССР
  / Н. И. Наймарк // Известия АН СССР. Серия «География». – 1985. –
  № 6. – С. 82 – 91.
  127. Нижник Н. Системний підхід до керівництва організацією: організаційна функція / Н. Нижник, О. Машков, С. Мосов // Вісник УАДУ. – 1997. – № 2. – С. 22 – 27.
  128. Новикова Л. Ю. Соціальний розвиток мегаполіса: ретроспективний аналіз детермінант на прикладі м. Дніпропетровськ / Л. Ю. Новикова // Держава та регіони. Серія «Державне управління». – 2008. – № 3. –
  С. 148 – 153.
  129. Нятина Н. Л. Анализ историко-экономических этапов развития промышленных центров в мировой практике для построения модели развития региона / Н. Л. Нятина. – Режим доступа : nbuv.gov.ua/portal/natural/Vkhdtu.
  130. О работе автомобильного транспорта в 2002 году и задачах отрасли на 2003 г. // Бизнес. – 2003. – № 2. – С. 28 – 32.
  131. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2003/10/08.
  132. Паркинсон М. Города Европы в 2000 году: новая эра предпринимательства? / М. Паркинсон, А. Хардинг // Городское управление. – 1998. – № 10. – С. 59 – 60.
  133. Переведенцев В. И. Методы изучения миграционного населения / В. И. Переведенцев. – М. : Наука, 1975. – 231 с.
  134. Першик Е. В. Районная планировка (территориальное планирование) / Е. В. Першик – М. : Гардарики, 2006. – 398 с.
  135. Плющ Р. М. Формування структури місцевого самоврядування: організаційно-управлінський аспект : монографія / Р. М. Плющ. – Херсон : Херсон. міська друк., 2006. – 396 с.
  136. Полян П. М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения / П. М. Полян. – М. : Ин-т географии АН СССР, 1988. – 283 с.
  137. Поносов А. Н. Развитие системы расселения в пригородной зоне крупного города (на примере муниципального образования Пермский район) / А. Н. Поносов // Пермский аграрный вестник : сб. науч. тр. – Пермь : ПГСХА, 2005. – Вып. 13, ч. 2. – С. 82 – 86.
  138. Поносов А. Н. Формирование и функционирование пригородной зоны крупного города (на примере муниципального образования Пермский район) / А. Н. Поносов // Город и городское хозяйство : сб. стат. Второй Всерос. конф. – Самара : СМИУ, 2006. – С. 75 – 82.
  139. Портер М. Кластеры и конкуренция. Новые программы для компаний, урядов и организаций / Майкл Портер // Местное самоуправление. – 2005. – № 2 (март-апрель). – С. 104 – 119.
  140. Порядок і умови організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом. : наказ Міністерства транспорту України від 21 січ. 1998 р. № 21. – Режим доступу: www.mintrans.gov.ua.
  141. Про затвердження автобусних маршрутів загального користування у м. Дніпропетровську / Офиційний портал Дніпропетровської міської ради. – Режим доступу : www2.dniprorada.gov.ua.
  142. Про затвердження зразка довгострокового договору на перевезення туристів : наказ Міністерства транспорту України від 10 груд. 1997 р. № 433. – Режим доступу: www.mintrans.gov.ua.
  143. Про затвердження зразка договору про разове перевезення організованих груп дітей : наказ Міністерства транспорту України від 09 січ. 1998 р. № 48. – Режим доступу: www.mintrans.gov.ua.
  144. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом : наказ Держпідприємництва України, Міністерства транспорту України від 15 січ. 2001 р. № 6/18. – Режим доступу: www.mintrans.gov.ua.
  145. Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт» : наказ Міністерства транспорту України від 11 лют. 2008 р. № 140. – Режим доступу: www.mintrans.gov.ua.
  146. Про затвердження порядку організації регулярних, нерегулярних та маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні : наказ Міністерства транспорту України від 09 лют. 2004 р. № 75. – Режим доступу: www.mintrans.gov.ua.
  147. Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні : наказ Міністерства транспорту України від 14 жовт. 1997 р. № 363. – Режим доступу: www.mintrans.gov.ua.
  148. Про затвердження Правил сертифікації послуг автомобільного транспорту : наказ Держстандарту України та Міністерства транспорту України від 19 берез. 1999 р. № 13. – Режим доступу: www.mintrans.gov.ua.
  149. Про затвердження форми паспорта міського та приміського автобусного маршруту загального користування, форми паспорта міжміського автобусного маршруту загального користування та інструкції про порядок складання та ведення паспортів міського, приміського та міжнародного автобусного маршрутів загального користування : наказ Міністерства транспорту України від 27 груд. 2004 р. № 1142. – Режим доступу: www.mintrans.gov.ua.
  150. Про Концепцію розвитку пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування у Вінницькій області на 2008-2011 роки : рішення 13 сесії обл. ради 5 скликання від 25 жовт..2007 р. № 352 / Вінницька обласна державна адміністрація : офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу : www.vin.gov.ua.
  151. Про місто Київ – самоврядну територію, столицю України : проект закону України. – Режим доступу : gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n.
  152. Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 р. : проект постанови Кабінету Міністрів України. – Режим доступу : www.mintrans.gov.ua/uk/alias_gov_.html.
  153. Програма економічних реформ України на 2010-2014 рр. : громадські обговорення Програми «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». – Д. : Дніпропетр. ОДА, 2010. – 131 с.
  154. Програма розвитку громадського пасажирського транспорту загального користування міста Полтави на 2008 – 2015 рр. / Офіційний сайт Полтавської міської ради
  та виконавчого комітету. – Режим доступу : rada-poltava.gov.ua/
  155. Програма розвитку мережі міських пасажирських перевезень в м. Бориславі на 2009 – 2018 роки / Борислав : офіційний сайт міського виконавчого комітету. – Режим доступу : www.boryslavmvk.gov.ua.
  156. Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку м. Кіровограда на 2009 рік. – Режим доступу : kr-rada.gov.ua/
  157. Проект «Большой Екатеринбург» // Бюджет. – 2010. – № 4. – С. 5 – 17.
  158. Регіони України та їх склад / Верховна Рада України. – Режим доступу : gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/a002.
  159. Резнік О. Концептуальні засади реформування галузі пасажирських перевезень у межах міста (на прикладі м. Дніпропетровська) / Олександр Резнік // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 3 (33). – С. 250 – 255.
  160. Резнік О. М. Автотранспортна система сучасного мегаполісу в контексті підготовки до «Євро-2012» / О. М. Резнік // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – X. : Вид-во ХарРІДУ НАДУ «Магістр», 2008. – Вип. 3 (22). – С. 342 – 346.
  161. Резнік О. М. Етичні аспекти державного управління / О. М. Резнік // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф.,
  м. Дніпропетровськ, 19 – 20 верес. 2008 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – С. 77 – 80.
  162. Резнік О. М. Зарубіжний досвід пасажирських перевезень в умовах мегаполісу: регулювання транспортних мереж та сполучень /
  О. М. Резнік // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 5-ї регіон. наук.-практ. конф. 15 трав. 2008 р., м. Дніпропетровськ ; за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – С. 249 – 250.
  163. Резнік О. М. Розвиток автотранспортного сектора економіки в умовах мегаполісу: роль органів місцевого самоврядування
  / О. М. Резнік // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф.
  31 жовт. 2007 р., м. Одеса : у 2 т. / редкол. : М. М. Іжа (голов. ред.) [та ін.]. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2007. – Т. 1. – С. 233 – 235.
  164. Резнік О. М. Сучасний стан автотранспортної галузі України: порівняльний аналіз регіонального розвитку / О. М. Резнік // Держава та регіони. – 2008. – № 3. – С. 171 – 176.
  165. Резнік О. М. Технології міжсуб’єктної взаємодії в процесі забезпечення пасажирськими автотранспортними перевезеннями в межах міської агломерації / О. М. Резнік // Публічне адміністрування: теорія та практика : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 1 (3). – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2010_1/ 10rommma.pdf.
  166. Резнік О. М. Трансформація управлінської культури персоналу органів місцевого самоврядування в контексті забезпечення умов для соціального партнерства / О. М. Резнік // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф. 18 – 19 верес. 2009 р.,
  м. Дніпропетровськ. – Д. : ДРІДУ НАДУ : АМСУ, 2009. – С. 142 – 145.
  167. Резнік О. Сфери та форми взаємодії владних
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины