АУДИТ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ : АУДИТ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УКРАИНЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • АУДИТ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ
 • Альтернативное название:
 • АУДИТ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УКРАИНЫ
 • Кол-во страниц:
 • 220
 • ВУЗ:
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
  ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


  На правах рукопису

  САВЧЕНКО-СВАТКО Олена Миколаївна

  УДК 352.075.008.6(477)


  АУДИТ ПЕРСОНАЛУ
  В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

  25.00.03 – державна служба

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата наук з державного управління

  Науковий керівник:
  доктор наук з державного управління, професор
  ГОНЧАРУК Наталія Трохимівна  Дніпропетровськ – 2011

  ЗМІСТ

  ВСТУП………………………………………………………………………… 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМУ КАДРОВОЇ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ……………………….

  11
  1.1. Стан наукової розробки проблеми аудиту персоналу в органах місцевого
  самоврядування України ………………………..…………………………………..
  11
  1.2. Поняття, цілі, завдання та функції аудиту персоналу в органах місцевого
  самоврядування ……………………………………………………………………..
  34
  1.3. Концептуальні засади аудиту персоналу в органах місцевого
  самоврядування………………………………………………………………..…......
  53
  Висновки до розділу 1………………………………………………………………. 74
  РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ………………………………………………

  77
  2.1. Сучасний стан кадрового забезпечення в органах місцевого самоврядування України ……………………………………………………………
  77
  2.2. Аналіз використання новітніх технологій аудиту персоналу в корпораціях та можливості їх застосування в органах місцевого самоврядування …………...
  87
  2.3. Традиційні схеми аудиту в кадровій роботі органів місцевого самоврядування та методологічні засади технологій аудиту персоналу…………
  97
  Висновки до розділу 2………………………………………………………………. 124
  РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ В КАДРОВУ РОБОТУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ……………………………………………………………….

  126
  3.1. Удосконалення нормативно-правової бази здійснення кадрової роботи в органах місцевого самоврядування…………………………………………………

  126
  3.2. Засоби здійснення аудиту персоналу в органах місцевого самоврядування………………………………………………………………………
  137
  3.3. Підготовка працівників кадрових служб органів місцевого самоврядування до проведення аудиту персоналу……………………………………………………
  158
  Висновки до розділу 3………………………………………………………………. 170
  ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….. 173
  ДОДАТКИ……………………………………………………………………………. 178
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………… 200

  ВСТУП
  Актуальність теми. Одним із основних завдань сучасної кадрової політики в органах місцевого самоврядування є створення передумов для успішної реалізації професійного і людського потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування. Ефективне функціонування місцевого самоврядування неможливе без високопрофесійного персоналу, спроможного забезпечувати виконання управлінських рішень, здійснювати соціально-економічний і культурний розвиток територій.
  Формування якісного кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування значною мірою залежить від того, на якій аналітичній та інформаційній базі ґрунтується прийняття кадрових рішень, організується кадрова робота та формується й оцінюється кадрова політика. До сих пір для інформаційного забезпечення кадрової роботи керівниками та працівниками кадрових служб використовувалися традиційні методи аналізу анкетних даних, результатів роботи посадових осіб місцевого самоврядування, спостереження у процесі повсякденної роботи тощо. Такий традиційний підхід і нині зберігає своє значення, але у зв’язку зі стрімким зростання вимог до кадрового корпусу органів місцевого самоврядування його вже недостатньо, що породжує потребу в інноваційних технологіях збирання та узагальнення кадрової інформації. Таким новим на сьогодні підходом є аудит персоналу, який в останнє десятиліття все ширше використовується в приватному секторі, демонструючи свою ефективність, що робить цю технологію перспективною для впровадження у практику кадрової роботи органів місцевого самоврядування.
  Ідея аудиту персоналу сформувалася в результаті розвитку технологій, принципів і методів управління персоналом. Чільний вклад у цю справу внесли такі зарубіжні автори як Г. Атаманчук, К. Боумен, М. Деван, Д. Кендрик, М. Мескон, В. Патрушев, Т. Пітерс, Р. Уотермен, Ф. Хедоурі, X. Хекхаузен та ін.
  Серед досліджень, пов’язаних з кадровим забезпеченням органів місцевого самоврядування, слід відзначити праці таких вітчизняних авторів, як В.Д. Бакуменко, В.І. Борденюк, В.М. Вакуленко, Н.Т. Гончарук, В.М. Князєв, Б.П. Колесніков, О.Д. Лазор, Н.А. Липовська, Т.В. Мотренко, Н.Р. Нижник, В.М. Олуйко, Л.Л. Прокопенко, А.П. Рачинський, С.М. Серьогін, А.С. Сіцінський, Р.Б. Хоменець, В.О. Чмига. Разом з тим системний аналіз сучасної наукової літератури з проблем державного управління засвідчив, що така інноваційна технологія як аудит персоналу в органах місцевого самоврядування практично не розглядалася, хоча вона може відіграти системотворчу місію щодо формування на основі напрацьованих методів цілісної технологічної парадигми.
  Актуальність теми дослідження полягає також у тому, що завдання якісного оновлення кадрів органів місцевого самоврядування неможливо вирішити без використання інноваційних технологій менеджменту персоналу. Слід зазначити, що дослідження питань теорії і практики аудиту персоналу в Україні тільки починається. Саме адаптація цього управлінського інструменту, як і базових термінів, предмету, сутності, основних завдань, технологій та процедур до специфіки діяльності органів місцевого самоврядування вимагають належного теоретико-методологічного обґрунтування.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темою науково-дослідної роботи „Управління персоналом публічної влади: світоглядний аспект” у межах комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України (номер державної реєстрації 0109U000468), обґрунтовано теоретико-методологічні підходи щодо впровадження аудиту персоналу в органах місцевого самоврядування.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування шляхів впровадження аудиту персоналу в органах місцевого самоврядування України.

  Відповідно до мети дослідження поставлені такі завдання:
  – здійснити теоретичний і методологічний аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел з проблем кадрової роботи в органах місцевого самоврядування та розглянути місце в системі кадрової роботи технологій аудиту персоналу, його найбільш суттєві властивості та складові;
  – уточнити понятійно-категоріальний апарат, за допомогою якого можна визначити сутність аудиту персоналу в органах місцевого самоврядування, зокрема поняття „аудит персоналу в органах місцевого самоврядування”, „аудитор”, „кадрова політика в органах місцевого самоврядування”, „кадрова робота в органах місцевого самоврядування”, а також уточнити з позицій системної методології низку інших ключових понять науки державного управління;
  – розкрити зміст процесу аудиту персоналу та побудувати концептуальну модель його впровадження в кадрову роботу органів місцевого самоврядування;
  – визначити показники, які дозволяють обґрунтувати та розробити комплекс особистісно-професійних рис посадової особи місцевого самоврядування й інструментарій для їх діагностування;
  – з’ясувати можливості аудиту персоналу для розвитку і професіоналізації кадрів в органах місцевого самоврядування;
  – запропонувати на основі зарубіжного досвіду ряд схем аудиту персоналу в кадровій роботі органів місцевого самоврядування України;
  – запропонувати можливі шляхи впровадження технологій аудиту персоналу в систему кадрової роботи органів місцевого самоврядування.
  Об’єкт дослідження – кадрова робота в органах місцевого самоврядування.
  Предмет дослідження – аудит персоналу в органах місцевого самоврядування України.
  Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що впровадження технологій аудиту персоналу в систему кадрової роботи органів місцевого самоврядування дасть змогу вдосконалити управління персоналом, підвищити ефективність прийняття кадрових рішень.
  Методи дослідження. Для реалізації мети і завдань дослідження використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема:
  – системний підхід – для обґрунтування концептуальних засад впровадження аудиту персоналу в органах місцевого самоврядування;
  – логіко-семантичний – з метою аналізу існуючих дефініцій аудиту персоналу та визначення положень, що відповідають меті та завданням дослідження;
  – абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення, визначення сутності, місця та ролі аудиту персоналу в системі кадрової роботи органів місцевого самоврядування і формулювання висновків;
  – моделювання – з метою створення комплексу особистісно-професійних рис посадових осіб місцевого самоврядування;
  – контент-аналізу – для визначення переліку значущих особистісних і професійних рис посадових осіб місцевого самоврядування;
  – порівняння, що дало можливість екстраполяції змісту технологій аудиту персоналу на кадрову роботу в органах місцевого самоврядування;
  – метод експертного опитування – для узагальнення переліку особистісних характеристик, які визначені як маркери посадової особи місцевого самоврядування;
  – системно-функціонального аналізу – при розробці змісту Типового положення про аудит персоналу в органах місцевого самоврядування.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні актуального наукового завдання – науковому обґрунтуванні теоретико-методологічних основ впровадження аудиту персоналу в органах місцевого самоврядування.
  У результаті проведених наукових досліджень у дисертації
  вперше:
  – обґрунтовано необхідність здійснення аудиту персоналу в органах місцевого самоврядування, що містить точну послідовність дій та процедур для досягнення конкретної мети аудиту персоналу;
  – розроблено й запропоновано комплекс особистісно-професійних рис посадових осіб місцевого самоврядування, складовими якого є професійні здібності, професійно-характерологічні якості і професійна спрямованість;
  удосконалено:
  – понятійний апарат аудиту персоналу за рахунок адаптації основних понять до специфіки діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема визначення понять „аудит персоналу в органах місцевого самоврядування”, „аудитор”, „кадрова політика в органах місцевого самоврядування”, „кадрова робота в органах місцевого самоврядування”;
  – систему значущих показників, у контексті яких можна продуктивно будувати бачення комплексу бажаних особистісно-професійних рис посадової особи місцевого самоврядування, які можна визначити/діагностувати за допомогою відповідного психологічного інструментарію;
  дістали подальшого розвитку:
  – класифікація видів аудиту персоналу на повний і відносний аудит персоналу, оперативний аудит, аудит лояльності персоналу, аудит найму, „топ-оцінка”;
  – діагностичний інструментарій для здійснення самооцінки й експертної оцінки особистісно-професійних якостей посадових осіб місцевого самоврядування;
  – процедура селекції посадових осіб місцевого самоврядування, яка здійснюється на основі результатів аудиту персоналу в органах місцевого самоврядування і передбачає відбір посадових осіб на відповідальні посади за умови наявності в них значущих показників, що дозволяє забезпечити розвиток посадових осіб з метою професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування, підвищення ефективності функціонування його персоналу;
  – порядок моніторингу кадрових процесів в органах місцевого самоврядування, який включає відстеження динаміки особистісного і професійного розвитку посадових осіб місцевого самоврядування як на індивідуальному, так і на груповому рівнях та перелік засобів, що можуть бути використані в процесі аудиту персоналу.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що результати дослідження можуть бути науково-методичною основою для розробки навчально-методичних посібників і програм навчальних курсів, а також створення організаційно-методичної системи діагностичного забезпечення аудиту персоналу в системі кадрової роботи органів місцевого самоврядування і застосування його в роботі, що дасть можливість підвищити ефективність функціонування служби в органах місцевого самоврядування.
  Результати дисертаційного дослідження впроваджені в роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема використані Асоціацією міст України (довідка від 14 лютого 2007 р. № 01/7-15); Софіївською районною радою Дніпропетровської області (довідка від 9 лютого 2010 р. № 15/5-44) у процесі проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування; Дніпропетровською обласною радою (довідка від 5 лютого 2010 р. № 143/0/2-10) під час розробки Програми розвитку місцевого самоврядування в Дніпропетровській області на 2007 – 2011 рр.; Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (довідка від 18 жовтня 2010 р. № 03/1-7-14/3-843) у процесі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним дослідженням автора. Основні положення, висновки та пропозиції одержані і сформульовані автором особисто. У дисертації не використовувались ідеї і розробки співавторів, з якими були підготовлені окремі публікації. У науковій статті, підготовленій спільно з Н.Т. Гончарук [157], автором визначено особливості формування й реалізації кадрової політики в органах місцевого самоврядування.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень та включені до дисертації висновки було оприлюднено й обговорено в доповідях на наукових та науково-практичних конференціях, у тому числі на регіональних науково-практичних конференціях: „Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України” (Дніпропетровськ, 2004, 2006, 2007); науково-практичних конференціях за міжнародною участю: „Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні” (Київ, 2006), „Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації” (Одеса, 2009), а також на Всеукраїнських громадських слуханнях „Політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування” (Одеса, 2009) та „круглих столах”, проведених у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2008 – 2010).
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, із яких п’ять статей у наукових фахових виданнях та шість тез доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, що полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні шляхів впровадження аудиту персоналу в органах місцевого самоврядування України.
  Отримані в процесі дослідження результати підтверджують гіпотезу, покладену в його основу, а реалізовані мета й завдання дослідження дають змогу зробити наступні висновки:
  1. Теоретико-методологічний аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел з проблем кадрової роботи в органах місцевого самоврядування дозволяє зробити висновок, що через ускладнення суспільного життя в цілому і територіальних громад зокрема, спостерігається стрімке зростання вимог до кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування, що тягне за собою необхідність використання в кадровій роботі інноваційних технологій, які б дозволили більш ефективно управляти людським та соціальним капіталом персоналу в органах місцевого самоврядування. Впровадження аудиту персоналу в кадрову роботу органів місцевого самоврядування дасть змогу оцінити обсяг та характер потреб у персоналі, ступінь відповідності наявного людського і соціального капіталу конкретного органу місцевого самоврядування щодо ефективного надання управлінських та адміністративних послуг населенню та визначити оптимальний курс кадрової політики, спрямованої на поліпшення кількісного і якісного складу посадових осіб місцевого самоврядування, підвищення синергетичності службових взаємин та рівня організованості колективу.
  2. Уточнено понятійно-категоріальний апарат, за допомогою якого визначено сутність аудиту персоналу в органах місцевого самоврядування як комплексного формалізованого аналітико-експертного методу вивчення якісних і кількісних характеристик кадрового потенціалу, кадрових процесів і відносин в органах місцевого самоврядування а також уточнено низку інших ключових понять науки державного управління.
  3. Запозичення технологій аудиту персоналу з практики управління трудовими ресурсами в приватному секторі у контекст кадрової роботи органів місцевого самоврядування доцільно здійснювати не шляхом копіювання, а шляхом креативної адаптації, що передбачає необхідність удосконалення понятійного апарату аудиту персоналу із врахуванням специфіки діяльності органів місцевого самоврядування, а також розробки відповідної технології та методології. При цьому технологічні пошуки мають бути пов’язані з відповідним удосконаленням нормативно-правової бази кадрової роботи в органах місцевого самоврядування, інструментальним забезпеченням аудиту персоналу і підготовки фахівців кадрових служб до впровадження аудиту персоналу в систему кадрової роботи органів місцевого самоврядування. Це вимагає прийняття Типового положення про аудит персоналу в органах місцевого самоврядування, розробки діагностичного інструментарію і програми кваліфікаційної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування до здійснення аудиту персоналу, що запропоновано за наслідками проведеного дослідження.
  4. Розроблено концептуальну модель аудиту персоналу в органах місцевого самоврядування як цілісну систему визначення ступеня відповідності особистісних і професійних якостей посадових осіб місцевого самоврядування характеру їх службових взаємин моделям, що сформовані із врахуванням очікувань електорату та розробок експертів з кадрового менеджменту. Параметричні показники ефективної посадової особи місцевого самоврядування можуть бути представлені як маркери – певні ознаки, специфічні показники, які можна визначити/діагностувати за допомогою тестів. За результатами контент-аналізу нормативно-правової бази і наукової фахової літератури до таких маркерів віднесені відповідальність, професіоналізм, інтелектуальні здібності, уміння приймати рішення, самоконтроль, комунікабельність, уміння працювати творчо і спонукати до творчості підлеглих, компетентність, чесність, культурність, упевненість у собі, патріотизм, ініціативність, відкритість та доступність, впливовість, організаторські здібності, енергійність, дисциплінованість, реалізм, сумлінність. Оптимальною визнана кількість 20 параметричних показників. Запропонована модель особистісно-професійних рис посадових осіб місцевого самоврядування включає професійні здібності, професійно-характерологічні особливості і професійну спрямованість особистості. Складовими професійних здібностей є: індивідуально-когнітивний стиль, емоційно-вольова стійкість і комунікативні якості. Професійно-характерологічні особливості є комплексом особистісних якостей, до яких можуть належати характерологічні і поведінкові аспекти. Професійна спрямованість визначається ціннісною структурою особистості.
  5. Аргументовано, що в технології аудиту персоналу, порівняно з традиційними способами збирання кадрової інформації, провідна роль належить науково обґрунтованому діагностичному інструментарію, спрямованому на вимірювання параметрів як людського, так і соціального капіталу органів місцевого самоврядування, значна частина яких репрезентується в кількісній формі з відповідними інтерпретаціями. Така діагностика включає як системну, об’єктивну і достовірну оцінку, так і моделювання, контроль з метою подальшого перетворення цих ресурсів. Доведено, що результати діагностики персоналу можуть слугувати більш надійною інформаційною основою для прогнозування і проектування розвитку професійно необхідних якостей посадових осіб місцевого самоврядування, ніж використання лише спостереження, аналізу документів та результатів діяльності.
  6. Аналіз схем аудиту персоналу, що застосовуються в кадровій роботі органів місцевого самоврядування України та в приватному секторі, окреслює можливості та механізми впровадження аудиту персоналу в кадрову роботу органів місцевого самоврядування. При цьому треба зазначити, що дотепер у кадровій роботі цих органів використовувалися переважно традиційні форми й методи оцінки персоналу. Запровадження інноваційних технологій кадрового менеджменту в місцевому самоврядуванні, що можуть бути запозичені з досвіду зарубіжних країн і бізнесових структур, дасть змогу суттєво вплинути на кадрові процеси і забезпечити органи місцевого самоврядування висококваліфікованими та ефективними працівниками.
  7. Виокремлено основні вимоги до діагностичного інструментарію для проведення аудиту персоналу, до яких належать інформативність, валідність (відповідність меті і цілям аудиту), точність, надійність. У ході проведеного дослідження визначено типові різновиди інструментів, до яких, перш за все, належать інтерв’ю, анкетні опитування й огляди, аналіз офіційних документів, зовнішня інформація, експерименти в області управління персоналом, а також наведено приклади такого інструментарію. Із запропонованого переліку діагностичного інструментарію аудитором може бути сформований діагностичний мінімум, який дозволяє виміряти необхідні показники, застосовуючи мінімальний обсяг засобів, причому такий діагностичний мінімум може проводитися не тільки як інструмент аудиту персоналу, але і як плановий захід кадрового супроводу посадової особи місцевого самоврядування. Доведено, що у процесі аудиту персоналу відкриваються можливості системного підходу до моніторингу кадрових процесів в органах місцевого самоврядування, який включає відстеження динаміки особистісного і професійного розвитку посадових осіб як на індивідуальному, так і на груповому рівнях. Впровадження аудиту персоналу в систему кадрової роботи органів місцевого самоврядування дозволить забезпечити більш якісну професіоналізацію інституту служби в органах місцевого самоврядування й підвищення ефективності надання управлінських та адміністративних послуг населенню.
  8. Обґрунтовано, що замовником аудиту персоналу може бути відповідна місцева рада або керівництво відповідного органу. Сама технологія проведення аудиту персоналу в органі місцевого самоврядування є доволі гнучкою процедурою за видами і формами залежно від рівня органу місцевого самоврядування, характеру його діяльності і чисельності працюючих. Показано, що чим більшою є чисельність посадових осіб в органі місцевого самоврядування і чим складнішим є характер діяльності цього органу та чим більш чисельною і різноманітною за своєю соціальною структурою є територіальна громада, тим необхіднішим є проведення аудиту персоналу органу місцевого самоврядування.
  9. Доведена доцільність створення системи муніципального консалтингу з аудиту персоналу в обласних центрах та містах обласного підпорядкування, метою якого було б надання постійних фахових консультацій з окремих напрямів діяльності працівників кадрових служб та проведення зовнішнього аудиту у формі інформаційно-консультаційних кабінетів та центрів оцінки. Специфічність аудиту персоналу вимагає здійснення відповідної підготовки працівників кадрових служб органів місцевого самоврядування. Описано досвід розробки та апробації програм аудиторів з персоналу для органів місцевого самоврядування України.
  Запропоновані в роботі рекомендації щодо впровадження технологій аудиту персоналу в практику кадрової роботи органів місцевого самоврядування можуть бути враховані при розробці та прийнятті нової редакції Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Типового положення про кадрову службу, інших нормативно-правових документів, що регламентують систему кадрової роботи в органах місцевого самоврядування.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Административное право зарубежных стран : учебник / Под ред. А.Н. Козырина, М.А. Штатиной. – М. : Спартак, 2003. – С. 88 – 90.
  2. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол. монографія / В.О. Антоненко, М.О. Баймуратов, О.В. Батанов та ін.; За ред. В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. – К. : Атіка, 2007. – С. 802 – 805.
  3. Альбом статистичних таблиць за даними звітності по формі № 9-ДС станом на 31.12.2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=157657&cat_id=36406

  4. Апенько С.Н. Становление новой концепции оценки персонала на российских предприятиях [Электронный ресурс] / Апенько С.Н. // Вестник Самарского Государственного Университета. – 2005. – № 2. – Режим доступа: http://ssu.samara.ru/~vestnik/est/. – Серия „Экономика и управление”.

  5. Арабаджи Г. Запорука успіху реформ – зважена кадрова політика [Електронний ресурс] / Георгій Арабаджи. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/525/.

  6. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг. – 8-е издание. – СПб. : Питер, 2004. – С. 121 – 131.
  7. Атаманчук Г. Методологічні проблеми сучасного державного управління / Г. Атаманчук // Вісник УАДУ. – 2001. – № 3. – С. 9 – 12.
  8. Аудит адміністративної діяльності: теорія та практика. – К. : Основи, 2000, – 190 с.
  9. Афанасьев М.Н. Правящие элиты и государственность посттоталитарной России. – М. : – Воронеж, 1996, – 224 с.
  10. Бадешко Л. Деякі аспекти організації державної служби у Франції / Л. Бадешко, І. Грицяк // Місцеве та регіональне самоврядування України. – 1995. – № 3 – 4. – С. 134 – 137.

  11. Базаров Т.Ю. Методы оценки управленческого персонала государственных и коммерческих структур / Базаров Т.Ю., Беков Х.А., Аксенова Е.А. – М. : „ЦКТ ХХІ в. ”, 1995. – 112 с.
  12. Баймуратов М.О. Муніципальна влада: актуальні проблеми становлення й розвитку в Україні / Баймуратов М.О., Григор’єв В.А. – О. : Юрид. літ-ра, 2003. – 192 с.
  13. Басария Т.В. Методы оценки управленческого персонала в современной компании [Электронный ресурс] / Басария Т.В. / Ломоносовские чтения 2003 г. – Аспиранты. – Том № 2. – Секция социологии организаций и менеджмента. – Режим доступа: http://lib.socio.msu.ru.

  14. Баштаник В. Оптимізація системи місцевого самоврядування в Україні у контексті запровадження європейських стандартів регіонального управління / В. Баштаник, В. Лукашкова // Вісник НАДУ. – 2003. – № 2. – С. 274 – 283.
  15. Беклемишев В.Г. Оценка деловых качеств руководителей и специалистов / Беклемишев В.Г. – М. : Дело, 1990. – 136 с.
  16. Битяк Ю.П. Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Ю.П. Битяк. – Режим доступу: http://www.pravo.vuzlib.net/book_z289_page_6.html

  17. Бутко І. Децентралізація по-французьки / І. Бутко // Людина і влада. – 1999. – № 4 – 5. – С. 78 – 82.
  18. Бюджетний Кодекс України // Відом. Верховної Ради України. – 2001. – № 37 – 38.
  19. Васильєв А.А. Консультационная деятельность в муниципальном управлении [Электронный ресурс] / Васильєв А.А. – Режим доступа: http://vasilievaa.narod.ru/mu/stat_rab/stat/vasil/ConsaltMU.htm

  20. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика / Веснин В.Р. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – С. 359 – 416.
  21. Вікторов В.Г. Самоосвіта державних службовців у навчанні за Професійною програмою підвищення кваліфікації : навч.-метод. посіб. / Вікторов В.Г., Шпекторенко І.В. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 37 с.
  22. Виконавча влада в Україні : навч. посібник / за заг. ред. Н.Р. Нижник. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 128 с.
  23. Володин Д. Управление качеством персонала [Электронный ресурс]. — 27.06.2006. – Режим доступа: http://www.htg.ru/index.files/legoprofserv.htm.

  24. Воронько О.А. Керівні кадри: державна політика та система управління / О.А.Воронько. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 156 с.
  25. Гарбут А.А. Причини неефективності державної кадрової політики [Електронний ресурс] / Гарбут А.А. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2007-1/doc/3/06.pdf.

  26. Ґендерний аналіз українського суспільства / за ред. Т. Мельник. – К. : ПРООН, 1999. – 293 с.
  27. Головне управління державної служби України : звіт про підсумки діяльності у 2009 році. – К., 2010. – 64 с.
  28. Гончарук Н.Т. Кадровий потенціал органів державної влади і місцевого самоврядування та його розвиток / Гончарук Н.Т. // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ДРІДУ УАДУ. – 2003. – Вип. З (13). – С. 163 – 175.
  29. Гончарук Н.Т. Гендерний підхід формування керівного персоналу органів влади / Гончарук Н.Т. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ. – 2005. – Вип. 1 (19). – С. 200 – 207.
  30. Господарський кодекс України // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 18 – 22.
  31. Губа О. Концептуально-методологічні підходи до дослідження проблем формування і реалізації кадрової політики / О. Губа // Вісн. УАДУ. – 2003. – №2. – С. 284 – 293.
  32. Державна кадрова політика в регіональному вимірі: Монографія / За заг. ред. – С.М. Серьогіна. – Д.: Вид-во ДРІДУ НАДУ, 2006 – 112 с.

  33. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: монографія / за заг. ред. В.М. Олуйка. – К. : НАДУ, 2008. – 418 с.
  34. Державна служба в цифрах: статистичні та аналітичні матеріали Головдержслужби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=155859&cat_id=35390

  35. Державне управління : навч. посіб. / За ред. А.Ф. Мельника, О.Ю. Оболенського, А.Ю. Васіна. – К. : Знання-Прес, 2003. – 344 c.
  36. Державне управління та державна служба : Словник-довідник / Уклад. О.Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2006. – 480 с.
  37. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій : Монографія / Дзюндзюк В.Б. – Х. : Вид-во ХарРІ УАДУ „Магістр”, 2003. – 236 с.
  38. Доскаленко К.С. Соціальний капітал та його роль у регіональному розвитку [Електронний ресурс] / Доскаленко К.С. – Режим доступу: http://www.library.oridu.odessa.ua/library.exe?e=d-00000-00---012007--00-0--0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ru-50---20-about---00-0-1-00-0011-1-0utfZz-8-00&cl=CL2.1&d=HASHbe988504901a9b8ae1792c&x=1

  39. Дунаєв І. В. Механізми державного регулювання розвитку людського капіталу : автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / І.В. Дунаєв. – Х. : ХРІДУ НАДУ, 2008. – 20 с.
  40. Дятлов В.А. Управление персоналом : учеб. пособ. / Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т.; под ред. Кибанова А.Я. – М. : Приор, 1998. – 512 с.
  41. Журавлев П.В. Мировой опыт в управлении персоналом. Обзор зарубежных источников : монография / Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. – М. : Изд-во Рос. экон. акад., Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – 232 с.
  42. Журавлев П.В. Персонал. Словарь понятий и определений / Журавлев П.В., Карташев С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. – М. : „Экзамен”, 1999. – 512 с.
  43. Загальні правила поведінки державного службовця // Наказ Головдержслужби України від 23 жовтня 2000 р. № 58, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000 р. за № 783/5004.
  44. Закон України „Про державну службу” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12

  45. Закон України вiд 11.07.2002 № 93-IV „Про статус депутатів місцевих рад” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 40. – С. 290.
  46. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” // Відом. Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – С. 170.
  47. Закон України від 11.07.2001 № 2625-ІІІ „Про органи самоорганізації населення” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 48. – С. 254.
  48. Закон України вiд 07.06.2001 № 2493-III „Про службу в органах місцевого самоврядування” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 33. – С. 175.
  49. Зеленкова М.В. Особливості використання комп’ютерних версій опитувальників особистості / Зеленкова М.В. // Вісник Київського університету. Серія: соціологія, психологія, педагогіка. – Вип. 6. – 1998. – С. 54 – 56.
  50. Зимин В.А. Муниципальный консалтинг [Электронный ресурс] / Зимин Виктор Алексеевич. – Режим доступа: http://www.unipravex.ru/?page_id=370

  51. Зінченко О. До питання професіоналізму в державній службі / О. Зінченко // Вісн. держ. служби. – 2005. – № 1. – С. 18.
  52. Иванов С.Ю. Особенности проведения организационного аудита в системах управления / Иванов С.Ю. – Научная сессия МИФИ-2006. – Т.6. – Проблемы образования. Гуманитаристика. – С. 172 – 173.
  53. Іванова Т. Система підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: сучасний стан і перспективи розвитку / Тамара Іванова // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 2(12). – С. 72 – 75.
  54. Игностов В.Г. Местное самоуправление: российская практика и зарубежный опит : учеб. пособ. / Игностов В.Г., Бутов В.И. – изд. 2-е; перераб. и доп. – М : ИКУ „МарТ”; Ростов н/Д: Издательский центр „МарТ”, 2005. – 352 с.
  55. Исаенко А. Системы оценки персонала / А. Исаенко // Кадры – 1997. – № 6. – С. 30 – 33.
  56. Кадровая составляющая в системе взаимодействия уровней власти. Проблемы повышения эффективности использования кадрового потенциала. – Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2002. – 180 с.
  57. Калашникова Л. Роль кадрового аудита в управлении персоналом [Электронный ресурс] / Л. Калашникова, А. Шелягов // Служба кадров и персонал – 2006. – № 7. – Режим доступа: http://www.jobway.ru/articles/?id=174

  58. Кальниш Ю.Г. Особливості кадрового забезпечення політичної реформи в Україні / Кальниш Ю.Г., Малиновська Н.М. // Політична реформа – гарантія демократичного розвитку українського суспільства: Наук.-метод. матеріали на допомогу лекторам / за заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К. : Вид-во УАДУ. – 160 с.
  59. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами / Карташова Л.В. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 236 с.
  60. Кікіньова К.О. Професіоналізація як процес підвищення ефективності державної служби в контексті європейських стандартів [Електронний ресурс] / К.О. Кікіньова. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doc/3/09.pdf.

  61. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом / Кибанов А.Я. – М. : ИНФРА-М, 2002. – С. 275 – 300.
  62. Кибанов А.Я. Управление персоналом / Кибанов А.Я., Ивановская Л.В., Митрофанов Е.А. – М. : РИОР, 2008. – 288 с.
  63. Киричук С. Кадровое обеспечение органов власти / С. Киричук // Служба кадров и персонал. – 2005. – № 9. – С. 35 – 39.
  64. Клименова О.М. Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування як фактор формування позитивного іміджу органів влади / О.М. Клименова // Теорія та практика державної служби : матеріал наук.-практ. конфер., 19 – 20 вересня 2008 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – С. 19 – 21.
  65. Князев В.Н. Психологические основы ситуационного подхода к оценке персонала / Князев В.Н. – М. : Академия, 1998. – 248 с.
  66. Кодекс поведінки державних службовців України: проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=18243&pf35401=52901

  67. Козюра І.В. Підготовка фахівців місцевого самоврядування (аспекти зарубіжного досвіду) [Електронний ресурс] / І.В. Козюра. – Режим доступу: http://www.municipal.gov.ua/data/loads/kozyura_2007.doc.

  68. Колбасов І.В. Діагностичний метод аудиту у сфері управління людськими ресурсами як засіб підвищення ефективності організації / Колбасов І.В. // Управление персоналом. – 2008. – № 10. – С. 58 – 63.
  69. Колесніков Б. Шляхи підвищення ефективності роботи кадрових служб в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування / Борис Колесніков // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. – Д. : ДРІДУ НАДУ. – 2004. – Вип. № 1. – С. 178 – 183.
  70. Колесніков Б.П. Кадрові служби органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні : монографія / Б.П. Колесніков, І.Г. Батраченко. – Донецьк: Норд-Прес, 2006. – 136 с.
  71. Колодій А. „Cоціальний капітал”: зміст та евристична цінність концепції / Антоніна Колодій // Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні: Тези наукової конференції, ЛНУ ім. І.Франка, філософський факультет, кафедра філософії. 13 – 15 грудня 2001 р. – Львів, 2001. – С. 54 – 55.

  72. Колосок С.В. Зв’язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державного управління : автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / С.В. Колосок. – Національна академія державного управління при Президентові України. – К., 2003. – 20 с.
  73. Конгрес місцевих і регіональних влад Європи: інформаційні матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.municipal.gov.ua/170.

  74. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30.
  75. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 279 с.
  76. Концепція Адміністративної реформи в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=8922225.

  77. Концепція державної регіональної політики станом на 27 лютого 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oda.te.gov.ua/files/toda_p51_Proekt%20konsepsiiregion%20politik%D1%97.doc

  78. Концепція сучасної державної кадрової політики України : наук. вид. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 56 с.
  79. Концепція формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (схвалено розпорядженням КМУ № 385-р від 08.04.2009 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=385-2009-%F0.

  80. Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах : матеріали міжнар. конф. „Стратегія підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів МС в сучасних умовах” (Київ, 27-28 квітня 2006 р.) – 8 с.
  81. Коротко про кадровий аудит [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrbiz.net/32497/pr/ukr/13394/?pr_search%5Bid%5D=13394.

  82. Котик І.О. Проблеми розвитку психологічних досліджень з використанням комп’ютерних технологій [Електронний ресурс] / Котик І.О. – Режим доступу: http://www.psy-science.com.ua/department/texty/v8.2/kotyk.doc.

  83. Крутанин С.М. Управление персоналом: стратегические ориентиры / Крутанин С.М. – М. : Кондор, 2006. – 294 c.
  84. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: моногр. / Куйбіда В.С. – К. : МАУП, 2004. – 432 с
  85. Кулинцев И.И. Экономика и социология труда / И.И. Кулинцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2001. – 308 с.
  86. Курасова Є.Є. Критерії і показники оцінювання престижу державної служби / Курасова Є.Є. // Теорія та практика державної служби : матеріал наук.-практ. конфер., 19-20 вересня 2008 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – С. 66 – 68.
  87. Курочкин А.В. Опыт муниципального реформирования в государствах Балтийской Европы / Курочкин А.В., Курочкина Е.О. // Политические исследования. – 2003. – №3. – С. 85 – 97.
  88. Лазар І.Г. Етичні аспекти служби в органах місцевого самоврядування / Лазар І. Г. // Теорія та практика державної служби : матеріал наук.-практ. конфер., 19-20 вересня 2008 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – С. 68 – 71.
  89. Лазор О.Д. Дистанційна форма навчання публічних службовців – інноваційний напрям навчально-практичних розробок і наукових досліджень / Лазор О.Д. // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 19-20 вересня 2008 р. / за заг. ред. С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – С. 209 – 213.
  90. Лахижа М.І. Етичні засади в діяльності публічної адміністрації Польщі [Електронний ресурс] / М.І. Лахижа, О.І. Червчатий. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2007-1/doc/5/05.pdf.

  91. Луговий В. Проблеми та пріоритети удосконалення добору, розстановки й підготовки кадрів державного управління в Україні / В. Луговий, В. Князєв, В. Куценко, Г. Литвинов // Вісник УАДУ – 2001. –№ 4. – С. 5 – 19.
  92. Любимов А.П. Принципы правовой этики государственных служащих и других должностных лиц [Электронный ресурс] / Любимов А.П. – Режим доступа: http://www.pvlast.ru/archive/list.php.

  93. Максим’як В. Професійна етика державних службовців / В. Максим’як, М. Нинюк // Вісн. держ.служби України. – 2003. – № 2. – С. 64 – 67.
  94. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління / Малиновський В.Я. – Вид. 2-ге, доп. і виправл. – К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 254 с.
  95. Мамонова В.В. Взаємодія органів місцевої влади та управління як умова соціально-економічного зростання / Мамонова В.В. // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр.: у 2-х ч. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2002. – № 2 (13). – Ч. ІІ. – С. 149 – 154.
  96. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / под ред. П.В. Шеметова. – М. : ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. – 312 с.
  97. Мельников О. Складові професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців / О. Мельников // Вісник УАДУ. – 2002. – № 1. – C. 359 – 367.
  98. Менеджмент персоналу в органах ДПС України : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.М. Недашківській, Г.І. Євтушенко, Л.П. Гацька, Н.І. Барабанова – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 165 с.
  99. Методические основы оценки эффективности труда служащих / Всесоюзн. научн. центр по организации труда. – М. : Экономика, 1989. – 189 с.
  100. Мехедова Т.М. Людський капітал: концепція, напрямки розвитку [Електронний ресурс] / Мехедова Т.М. – Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11380

  101. Митина Л.М. Личность и профессиональное развитие человека в новых социально-экономических условиях / Митина Л.М. // Вопросы психологии. – 2004. – № 4.
  102. Михайлова Е. Аудит персонала [Электронный ресурс] / Елена Михайлова // Управление компанией. – 2003. – № 10. – Режим доступа: http://www.zhuk.net/archive/articles.asp?aid=3558

  103. Михненко А. Державна кадрова політика: концептуальні основи, цілі, зміст і завдання / Михненко А., Гончарук Н., Прокопенко Л. // Менеджер. – 2005. – Вип. 3 (33). – С. 20 – 26.
  104. Модернізація системи професійного навчання державних службовців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/reform/docs/priorit6_5.doc.

  105. Молодцов О. Публічно-управлінські інновації у системі місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О.Молодцов // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 2 (12). – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_10.pdf

  106. Музика-Стефанчук О.А. Про організацію місцевого самоврядування та управління в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна. – Режим доступу до документу: http://comparativelaw.org.ua/pub/ppd082/106.doc

  107. Муниципальная кадровая політика : учеб. пособ. / [А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, Е.С. Савченко и др.]; Под общ. ред. В.Н. Иванова, В.И. Патрушева. – 2-е изд. – М. : Муницип. мир, 2003. – 256 с.
  108. Мякушкин Д.Е. Социально-психологические аспекты комплексной оценки персонала организации : монография / Мякушкин Д.Е. – Челябинск, изд-во ЮУрГУ, 2004. – 78 с.
  109. Напрями розвитку та зміцнення управлінського потенціалу місцевих органів влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/Juli08/01.htm.

  110. Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції : матеріали наук. конф. курсантів, студ. та молодих науковців. – Д. : АМСУ, 2004. – 255 с.
  111. Нескоромний О. Щоб позбутися кадрового дефіциту / Нескоромний О., Мікрюкова О. // Віче. – 2004. – № 9. – С. 60 – 62.
  112. Нестеренко Л. О. Розвиток психологічної культури державних службовців України : автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / Л.О. Нестеренко. – К. : НАДУ, 2007. – 21 с.
  113. Нижник Н. Місцеве управління Великобританії: сучасні здобутки / Нижник Н., Ігнатенко В., Кошменюк П. // Актуальні проблеми державного управління. – 2002. – Вип. 2 (8). – С. 87 – 91.
  114. Нижник Н.Р. Україна – державне управління: шляхи реформування / Нижник Н.Р. – К. : АТ Мирон. друкарня, 1997. – 72 с.
  115. Нижник Н.Р. Кадрове забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні / Нижник Н.Р., Михненко Н.М., Гончарук Н.Т. // Резолюція міжнародної конференції „Стратегія підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах”. – К., 2006, – 6 с.
  116. Нижник Н. Концептуальні підходи до регіональної кадрової політики України / Нижник Н., Дубенко С., Гончарук Н., Прокопенко Л. // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 2. – С. 25 – 31.
  117. Никонова Т.В. Управленческий и кадровый аудит / Никонова Т.В., Сухарев С.А.; под ред. проф. Ю.Г. Одегова. – М. : Экзамен, 2001. – 180 с.
  118. Носс И.Н. Профессиональная психология: Психологический отбор персонала / Носс И.Н. – М., Владивосток : Лит, 2005. – 247 с.
  119. Оболенський О. Професіоналізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування / О. Оболенський, В. Сороко // Вісн. держ. служби України. – 2005. – № 1. – С. 20 – 27.

  120. Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала : учеб. пособ. / Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Экзамен, 2004. – 456 с.
  121. Одегов Ю.Г. Стратегическое управление персоналом : уч. пособие / Одегов Ю.Г., Соловьев Д.П. – Самара: Изд. Самарской государственной экономической академии, 2004. – 389 с.
  122. Олуйко В.М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку : монографія / Олуйко В.М. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2006. – 326 с.
  123. Олуйко В. Зарубіжний досвід організації державної служби [Електронний ресурс] / В. Олуйко, В. Саєнко. – Режим доступу: http://www.guds.gov.ua/document/41936;jsessionid=45D35ECBD68A8DE4339E7AA82556CD0F;/3_2004_Oluyko-Saenko.doc.

  124. Охоцький І.Л. Методологічні підходи щодо дослідження функціонування системи місцевого самоврядування на рівні адміністративного району [Електронний ресурс] / І.Л. Охоцький. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/2/21.pdf

  125. Оценка персонала (кадровый аудит) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iq-profile.ru/audit07/audit_what_is.php.

  126. Падафет Ю.Г. Теоретико-методологічний аспект формування іміджу державної установи [Електронний ресурс] / Ю. Г. Падафет. – Режим доступу: http://www.library.oridu.odessa.ua/library.exe?e=d-00000-00---012007--00-0--0-10-0---0-0prompt-10-4-0-1l-11-ru-50---20-about---00-0-1-00-0011-1-0utfZz-8-00&cl=CL3.1&d=HASH0121889670a184e4b372dba7&x=1

  127. Пальшин К. Изголодались по кадрам / Кирилл Пальшин. – Г.: Компания. Деловой еженедельник. – № 514. – 02.06.2008.
  128. Парфенюк О.С. Кодекс етики депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування як шлях становлення інституту публічної служби територіальних громад [Електронний ресурс] / О.С. Парфенюк. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2006-1/doc/3/06.pdf.

  129. Пархимчик Е. Кадровая политика и порядок ее формирования / Пархимчик Е., Скоробогатый Е. // Персонал. – 1995. – №1. – С. 7 – 17.
  130. Пашко Л.А. Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико-методологічні засади оцінювання: автореф. дис. д-ра наук з держ. упр. : 25.00.03 / Л.А. Пашко. – К. : ІЗВРУ, 2007. – 37 с.
  131. Первым кадровым решением должна быть оценка / Интервью с К. Хамфри // Кадровый менеджмент. – 2005. – № 9.
  132. Перспективи реформування місцевого самоврядування в Україні : матер. круглого столу 27 лютого 2007 р. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 39 с.
  133. Пилипко А.Г. Перспективи застосування аудиту управлінської діяльності [Електронний ресурс] / А.Г. Пилипко. – Режим доступу: : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2007-1/doc/1/11.pdf.

  134. Подбор и проверка персонала / сост. Н.А. Литвинцева. – М., 1996/1997. – Приложение к журналу „Управление персоналом”. – 46 с.
  135. Полтавський В. Шляхи поліпшення кадрового складу державних службовців в Україні // Вісн. УАДУ. – 2003. – № 1. – С. 23 – 28.
  136. Поплавська Ж. Економіко-філософські аспекти людського капіталу [Електронний ресурс] / Ж. Поплавська, В. Поплавський. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2002-12/3.htm

  137. Попова Л. Кадровый аудит [Электронный ресурс] / Л. Попова // Кадровый вестник. – 2000. – № 2. – Режим доступу: http://www.begin.ru/db/hrm/A6C0C6252162798CC3256AAB004422AB/print/1/category.html

  138. Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06. 2004 р. № 746 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 23. – С. 27 – 32.
  139. Постанова Кабінету Міністрів України № 1681 від 16 грудня 2004 р. „Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1681-2004-%EF

  140. Присяжнюк В. Місцеве самоврядування: вектори реформування в умовах демократизації українського громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Володимир Присяжнюк. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/1173/.

  141. Пухтинський М. Вибір оптимальної моделі місцевого самоврядування для України [Електронний ресурс] / Микола Пухтинський, Олександр Власенко. – Режим доступу: http://www.municipal.gov.ua/data/loads/2005_2006_zbirnikdecentralizac_statta_pyh_vlasenko.doc

  142. Райан Б. Стратегический учет для руководителя / Б. Райан; Пер. с англ. – М. : Аудит, ЮНИТИ. – 1998.– С. 43.
  143. Рачинський А.П. Служби управління персоналом: особливості створення і функціонування [Електронний ресурс] / Рачинський А.П. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doc/3/04.pdf.

  144. Рощина А. С чего начинается оценка? Интервью с О. Селяниной / А. Рощина // Кадровый вестник. – 2000. – № 2. – 21.12.2000.
  145. Рубцов В.П. Про оцінювання результативності управлінської діяльності органів місцевої влади / Рубцов В.П. // Актуальні проблеми виконання Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про місцеві державні адміністрації”; за ред. В.В. Кравченка. – К. : Атіка, 2003. – 288 с.
  146. Рудакевич М. І. Етика державної служби (зарубіжний досвід) / Рудакевич М.І. – К. : Ультра, 2002. – 109 с.
  147. Рудакевич М. І. Етика державних службовців: Монографія / Рудакевич М.І. – К. : Національна академія державного управління при Президентові України, 2003. – 360 с.
  148. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник / Савченко В.А. – К. : КНЕУ, 2002. – 351 с.
  149. Савченко О.М. Досвід країн Європейского Союзу з кадрового забезпечення / О.М. Савченко // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матер. регіон. наук.-практ. конф. (17 травня 2004 р.) – Д. : ДРІДУ НАДУ. – 2004. – С. 119 – 122.
  150. Савченко-Сватко О.М. Аудит персоналу в сфері державного управління України / О.М. Савченко-Сватко // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. – О. : ОРІДУ НАДУ. – 2009. – Вип. 3 (39). – С. 117 – 123.
  151. Савченко-Сватко О.М. Аудит персоналу як механізм інноваційного менеджменту в органах місцевого самоврядування / О.М. Савченко-Сватко // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матер. підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (30 жовтня 2009 р.) – О. : ОРІДУ НАДУ. – 2009. – С. 74 – 75.
  152. Савченко-Сватко О.М. Діагностичний інструментарій аудиту персоналу в органах місцевого самоврядування / Олена Миколаївна Савченко-Сватко // Публічне адміністрування: теорія та практика : ел. зб. наук. пр. / – редкол.: С.М. Серьогін (гол. ред.) та ін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип.2(2). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2009-02/index.html.
  153. Савченко-Сватко О.М. Кадрова політика в органах публічної влади: проблеми оцінювання / О.М. Савченко-Сватко // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 2. – С. 32 – 36.
  154. Садлер Д. Повышение зффективности работы органов местной власти: опыт Великобритании / Садлер Д., Лобанов В. // Международный журнал. Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 2. – С. 82 – 86.
  155. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі / Я. Гонцяж, Н. Гнидюк, О. Куленкова, В. Гуменюк; За заг. ред. Я. Гонцяжа – К.: Міленіум, Вид-во УАДУ, 2001. – 184 с.

  156. Сватко О.М. Досвід організації і функціонування муніципальної служби у Франції і Великобританії / О.М. Сватко // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матер. 3-ї регіон. наук.-практ. конф. (18 травня 2006 р.) – Д. : ДРІДУ НАДУ. – 2006. – С. 264 – 266.
  157. Сватко О.М. Кадрова політика в органах місцевого самоврядування: теоретичні основи та особливості формування й реалізації / О.М. Сватко, Н.Т. Гончарук // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – О. : ОРІДУ НАДУ. – 2006. – Вип. 4 (28).
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины