Жадан Тетяна Андріївна. Прогнозування і державна підтримка розвитку олійно-жирової галузі : Жадан Татьяна Андреевна. Прогнозирование и государственная поддержка развития масло-жировой отрасли

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Жадан Тетяна Андріївна. Прогнозування і державна підтримка розвитку олійно-жирової галузі
 • Альтернативное название:
 • Жадан Татьяна Андреевна. Прогнозирование и государственная поддержка развития масло-жировой отрасли
 • Кол-во страниц:
 • 343
 • ВУЗ:
 • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
 • Год защиты:
 • 2016
 • Краткое описание:
 • Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html


  Міністерство освіти і науки України
  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»


  На правах рукопису

  ЖАДАН ТЕТЯНА АНДРІЇВНА

  УДК 338.27:664.3


  ПРОГНОЗУВАННЯ І ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
  РОЗВИТКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ


  Спеціальність 08.00.03 економіка та управління національним господарством


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук


  Науковий керівник
  Манойленко Олександр Володимирович
  доктор економічних наук, професор  Харків 2016

  ЗМІСТ


  ВСТУП
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА
  ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ
  1.1. Місце і роль олійно-жирової галузі в національній економіці України
  1.2. Державна підтримка розвитку олійно-жирової галузі в системі
  державного регулювання економіки
  1.3. Прогнозування розвитку олійно-жирової галузі як складовий елемент
  державної регуляторної політики України
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
  РОЗВИТКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
  2.1.Сучаснийстансировинної бази і виробництва в олійно-жировій галузі
  2.2. Основні тенденції у споживанні рослинної олії на внутрішньому
  та зовнішньому ринках
  2.3. Вітчизняний та світовий досвід державної підтримки розвитку
  олійно-жирової галузі
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ
  ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
  3.1. Прогнозування основних показників розвитку олійно-жирової галузі
  у короткостроковій перспективі
  3.2. Програмно-цільовий підхід до державної підтримки розвитку
  олійно-жирової галузі України
  3.3. Розробка заходів державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  ВСТУП

  Актуальність теми. Поглиблення кризових явищ в економіці України, які характеризуються прискоренням інфляційних процесів внаслідок девальвації національної валюти, стрімким зростанням індексу споживчих цін у січні жовтні 2015 р. в порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 49,5% (у т.ч. цін на продукти харчування - на 45,1%), різким падінням купівельної спроможності населення, спадом промислового виробництва на 15,4%, експорту товарів і послуг на 31,8%, скороченням притоку прямих іноземних інвестицій у жовтні 2015 р. до відповідного місяця попереднього року на 9,4% та падінням ВВП за III квартал 2015 р. на 7,2% потребує вжиття невідкладних заходів, серед яких важливе місце посідає державна підтримка базових і перспективних галузей переробної промисловості.
  Олійно-жирова галузь України, демонструючи динамічний розвиток протягом останніх років, є надійним фундаментом забезпечення продовольчої безпеки країни, базисом розширення її експортного потенціалу, джерелом надходження валютної виручки до державного бюджету, обсяги якої за 2006-2014 рр. зросли в 4,4 рази до 4,8 млрд. дол. США, та покриття дефіциту платіжного балансу України за рахунок позитивного сальдо зовнішньої торгівлі, яке за цей період збільшилось в 5 разів до 4,5 млрд. дол. США. Незважаючи на об’єктивні перешкоди, олійно-жировій галузі у 2014 р. вдалося зберегти лідируючі позиції в українському експорті аграрного сектору економіки з часткою 28,8% та світовому експорті соняшникової олії з часткою ринку 52,4% і географією поставок до 114 країн світу. Важливими чинниками розвитку олійно-жирової галузі є членство України у СОТ та підписання Угоди про асоціацію з країнами Європейського Союзу, а також створення в рамках цієї Угоди поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, що відкриває вітчизняним виробникам олійно-жирової продукції перспективи для освоєння нових ринків збуту, підвищення рівня її якості та безпечності.
  Проте, незважаючи на певні здобутки олійно-жирової галузі, актуальними
  проблемами, що заважають повною мірою реалізувати свій експортний потенціал, залишаються невідповідність якості та безпечності олійно-жирової продукції міжнародним та європейським нормам і правилам.
  Зростаюча роль олійно-жирової галузі у подоланні кризового стану та відновленні економічного зростання національної економіки України вимагає формування дієвої системи державної підтримки її експортного потенціалу на основі прогнозування основних тенденцій її розвитку.
  Проблемам прогнозування та державної підтримки розвитку окремих галузей, регіонів та національної економіки в цілому присвячені праці таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, як: В. Андрійчук, І. Бестужев-Лада, В. Борісевіч, О. Бородіна, В. Геєць, О. Ґудзь, С. Дем’яненко, А. Діброва, О. Єрмоленко, М. Ільчук, М. Калінчик, М. Кизим, Ю. Лупенко, В. Месель-Веселяк, Л. Молдаван, Б. Пасхавер, Б. Райзберг, П. Саблук, А. Стельмащук, Д. Стеченко, Т. Стройко, В. Хаустова, О. Шпичак, О. Шубравська та ін. Проте, низка питань, пов’язаних з прогнозуванням та державною підтримкою розвитку олійно-жирової галузі з орієнтацією на зміцнення продовольчої безпеки країни, підвищення конкурентоспроможності олійно-жирової продукції та нарощування її присутності на міжнародних ринках, все ще не знайшли належного відображення в наукових працях.
  Актуальність зазначених проблем обумовила вибір теми дисертаційної роботи, її мету і завдання.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за темами «Розробка напрямків розвитку виробництва продукції в умовах функціонування ринкових відносин» (№ ДР - 0110U004302), в рамках якої автором запропоновано методичний підхід до прогнозування обсягів виробництва олійно-жирової продукції у короткостроковому періоді, а також «Формування механізму державної підтримки конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників» (№ ДР - 0112U008484), де здобувачем визначено сутність поняття державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі та удосконалено її теоретико-методичне забезпечення.
  Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є подальший розвиток теоретико-методичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо прогнозування та державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі в Україні. Для досягнення визначеної мети в дисертації поставлені такі задачі:
  - уточнити сутність та зміст поняття прогнозування і державна підтримка галузі;
  - розвинути методичний підхід до формування матеріального балансу олійно-жирової галузі;
  - удосконалити методичний підхід до оцінки та прогнозування внутрішнього споживання рослинної олії у короткостроковій перспективі;
  - удосконалити методичний підхід до прогнозування обсягів виробництва соняшникової олії у короткостроковій перспективі;
  - обґрунтувати склад першочергових заходів державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі.
  Об’єктом дослідження є процес державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі в Україні.
  Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти прогнозування розвитку олійно-жирової галузі та формування заходів її державної підтримки.
  Методи дослідження. Теоретико-методичним і методологічним підґрунтям дисертаційної роботи стали основні положення економічної теорії, агропромислової політики, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем теорії та практики прогнозування і державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі.
  Під час дослідження використано такі загальнонаукові та спеціальні методи та прийоми: системний підхід для визначення об’єкта й предмета дослідження; логічного аналізу для дослідження економічної природи, ролі та місця олійно-жирової галузі в економіці країни; аналізу та синтезу для дослідження вітчизняного та світового досвіду державної підтримки олійно-жирової галузі; системного, структурного та порівняльного аналізу для дослідження стану сировинної бази, виробництва олійно-жирової продукції та її споживання на внутрішньому і світовому ринках; програмно-цільовий підхід у визначенні складу проекту державної цільової програми розвитку олійно-жирової галузі; графічний метод для надання наочності матеріалу та схематичного зображення теоретичних і практичних положень дисертації.
  Інформаційну базу дослідження складають: законодавчі акти України; нормативні документи центральних органів державної влади; дані Державної служби статистики України; Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Міністерства аграрної політики та продовольства України; УкрНДІОЖ НААН України; асоціації виробників «Укроліяпром»; інформаційно-аналітичних та консалтингових агентств «АПК-Інформ», «Експерт Агро», «УкрАгроКонсалт»; Департаменту сільського господарства США (USDA); джерела статистичної та аналітичної інформації офіційних періодичних видань; матеріали міжнародних науково-практичних конференцій; публікації у вітчизняних та іноземних виданнях із досліджуваної проблематики; результати досліджень, виконаних особисто автором.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у подальшому розвитку теоретико-методичного забезпечення державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі на підґрунті побудованих прогнозів.
  Наукова новизна розкривається в таких основних результатах:
  удосконалено:
  методичний підхід до оцінки та прогнозування обсягів споживання рослинної олії населенням у короткостроковій перспективі, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на поєднанні системи рекурсивних регресійних моделей (залежності рівня середньодушового споживання рослинної олії від середньомісячних грошових доходів населення та ціни на рослинну олію; залежності обсягів споживання рослинної олії населенням від середньодушового споживання рослинної олії та чисельності населення України) та екстраполяційних моделей прогнозу чисельності населення України, його середньомісячних грошових доходів та середньої ціни на рослинну олію від фактора часу, що дає змогу визначати обсяги виробництва рослинної олії, які необхідні для задоволення потреб населення, виходячи з мінімальних та раціональних норм споживання;
  методичний підхід до прогнозування обсягів виробництва соняшникової олії у короткостроковій перспективі, в основу якого, на відміну від існуючих, покладено систему взаємозв’язаних одночасних регресійних моделей (залежності рівня врожайності соняшнику від кількості внесених органічних та мінеральних добрив; залежності обсягів виробництва соняшнику від рівня його врожайності та розміру посівних площ; залежності обсягів виробництва соняшникової олії від валового збору соняшнику, розміру переробних потужностей, фактичних втрат соняшникової олії при її виробництві), в яких залежна змінна попередньої моделі є незалежною змінною в наступній моделі, та екстраполяційних моделей прогнозу цих змінних, що дає змогу визначати припустимі обсяги експорту соняшникової олії за песимістичним, базовим й оптимістичним сценаріями та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо розширення виробничих потужностей олійно-жирової галузі;
  склад заходів державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі, що, на відміну від існуючого, ґрунтується на результатах прогнозу обсягів споживання та виробництва рослинної олії у короткостроковій перспективі та дає змогу обґрунтованого вибору інструментів державної підтримки та засобів, що необхідні для їх практичної реалізації.
  дістали подальшого розвитку:
  визначення сутності та змісту державної підтримки розвитку галузі як складової державного регулювання, яка, на відміну від існуючої, є сукупністю виключно стимулюючих форм, методів, інструментів та заходів впливу держави на процеси, відносини та явища, що мають місце у сферах ресурсного забезпечення, виробництва та реалізації продукції, та дають змогу досягти необоротних, направлених, закономірних та якісних змін з метою підсилення стійкості галузі до збурюючого впливу внутрішнього і зовнішнього середовища, підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому ринках;
  методичний підхід до формування матеріального балансу олійно-жирової галузі, який, на відміну від існуючого, базується на детермінованому на стадії переробки продуктовому дереві комплексного використання олійної сировини та інтегративній системі міжвиробничих зв’язків, що дозволяє визначати ресурсні потреби олійно-жирової галузі в олійній сировині і напівфабрикатах на всіх рівнях економічної системи держави.
  Практичне значення одержаних результатів. Практичний інтерес мають теоретичні положення та методичне забезпечення державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі України, які базуються на результатах прогнозування, та можуть бути використані під час формування державних цільових програм.
  Запропоновані в дисертації висновки й рекомендації, що мають прикладний характер, упроваджені в діяльність у Головному управлінні економіки Харківської обласної державної адміністрації (довідка № 09-5/1794 від 05.09.2013 р.); Управління агропромислового розвитку Балаклійської районної державної адміністрації (довідка № 01-1-01/11/418 від 22.04.2014 р.).
  Теоретичні положення й практичні рекомендації, що містяться в роботі, застосовуються в навчальному процесі у підготовці та викладанні дисципліни «Економічна безпека» для студентів економічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (довідка № 116/01 від 24.04.2014 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. У загальній кількості наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі використано лише ті положення, що є результатом особистого дослідження автора.
  Особистий внесок автора в роботах, виконаних у співавторстві викладено у списку опублікованих праць в авторефераті.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на міжнародних науково-практичних конференціях: «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум- 2006, 2012, 2013» (м.Харків, 2006, 2012, 2013рр.); «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми перспективи, ефективність» (м.Харків, 2011р.); «Проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття» (м.Переяслав-Хмельницький, 2011р.); «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (м.Харків, 2012р.); «Конкурентоспроможність економіки України: теорії, моделі, механізми» (м.Дніпропетровськ,2013р.); «Розвиток національних економік в умовах глобальноїнестабільності»(м.Одеса,2013р);»Перспективирозвиткуринкової економікиназасадахконкурентоспроможності, інноваційності та сталості» (м.Дніпропетровськ, 2014р.); «Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки» (м.Чернігів, 2014р.); «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики» (м.Одеса, 2015р.); «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» (м. Хмельницький, 2015р.).
  Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 29 наукових працях, з яких 1 - у колективній монографії, 15 - у наукових фахових виданнях (у тому числі 11 одноосібно), 1 у міжнародному виданні та 12 тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. Загальний обсяг публікацій складає 13,61 ум.-друк. арк., з яких авторові належить 12,88 ум.-друк. арк.

  Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 248 найменувань і додатків. Робота містить 10 таблиць, 39 рисунків (з них 11 займають 11 повних сторінок) та 24 додатки. Обсяг основного тексту дисертації становить 191 сторінку машинописного тексту.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Результатом дисертаційної роботи є вирішення науково-прикладної задачі подальшого розвитку теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо прогнозування та державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі в Україні. За результатами проведеного дослідження сформульовано такі висновки:
  1. Узагальнення сучасних наукових уявлень до розуміння економічного змісту категорій «регулювання», «державне регулювання», «підтримка», «державна підтримка», «розвиток» та «галузь» дало змогу удосконалити визначення категорії «державна підтримка розвитку галузі» як складової державного регулювання, що ґрунтується на побудові вірогідних прогнозів її розвитку.
  2. В результаті побудови продуктового дерева комплексного використання олійної сировини та схеми міжвиробничих зв’язків в олійно-жировій галузі отримано матеріальний баланс, який став основою для визначення ресурсних потреб олійно-жирової галузі в олійній сировині і напівфабрикатах для заданих обсягів виробництва товарної продукції на всіх рівнях економічної системи держави.
  3. Проведена у роботі оцінка впливу зміни середньомісячних грошових доходів населення та середньої ціни рослинної олії на рівень її споживання населенням, а також впливу зміни чисельності населення України та середньодушового споживання рослинної олії на її внутрішнє споживання дала змогу отримати короткостроковий прогноз обсягів внутрішнього споживання рослинної олії населенням. Запропонований методичний підхід дає змогу визначати обсяги виробництва рослинної олії, необхідні для забезпечення у короткостроковій перспективі мінімального, раціонального та фактичного рівня споживання рослинної олії, а також здійснювати обґрунтований вибір засобів та заходів державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі в залежності від рівня задоволення внутрішнього попиту.
  4. Проведений у роботі аналіз впливу кількості внесених органічних та мінеральних добрив на рівень врожайності соняшнику; розміру посівних площ та рівня врожайності соняшнику на обсяги його виробництва; валового збору насіння соняшнику, розміру переробних потужностей тафактичних втрат соняшникової олії на обсяги її виробництва став підґрунтям для побудови прогнозу обсягів виробництва соняшникової олії на короткострокову перспективу, що, в свою чергу, дозволило визначити припустимі обсяги експорту соняшникової олії та сформувати склад заходів державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі, спрямованих на розширення її експортної складової.
  5. Узагальнення вітчизняного та світового досвіду державної підтримки олійно-жирової галузі, а також результати прогнозування обсягів споживання та виробництва рослинної олії на короткострокову перспективу дозволили сформувати склад першочергових заходів державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі на засадах програмно-цільового підходу, практична реалізація яких дасть змогу створити сприятливі організаційно-економічні умови для нарощування її експортного потенціалу та збільшення обсягів експорту олійно-жирової продукції.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Агоева З.И. Прогнозирование социально-экономического развития региона / З.И. Агоева // Теоретические и прикладные аспекты современной науки: сборник научных трудов по материалам V Международной научно-практической конференции 30 ноября 2014 г.: в 6 ч. / Под общ. ред. М.Г. Петровой. Белгород: ИП Петрова М.Г., 2014. Часть V. С. 711.
  2. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний довідник (вип. 4) / за ред. П.Т.Саблука та ін. К.: ІАЕ, 2000. 602 с.
  3. Алексеева Н.В. Статистическая оценка уровня потребления основных продуктов питания населением региона [Электронный ресурс] / Н.В. Алексеева // Экономические исследования. Электронное периодическое издание. 2013. Вып. 3. Режим доступа: http://econpapers.repec.org/article/scn027034/ 14509515.htm
  4. Андрієнко А. Зробіть вірний вибір у технології вирощування соняшнику: не треба випробовувати долю [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lgseeds.com.ua/public.php
  5. Андрійчук В.Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки. // Економіка АПК. 2009. - № 2. С. 3 9.
  6. Антошкіна Л.І. Попит і пропозиція в системі державного регулювання / Л.І. Антошкіна, В.Ф. Беседін // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2012. - № 1 (17). С. 46-52.
  49. Жадан Т.А. Економічна сутність прогнозування: дослідження основних підходів / Т.А. Жадан // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2011. - № 3 (57). С. 242-246.
  50. Жадан Т.А. Економічний зміст державної підтримки та її роль у підвищенні конкурентоспроможності олійно-жирової галузі / Т.А. Жадан // Конкурентоспроможність економіки України: теорії, моделі, механізми: матеріали ІІої міжнародної наук.-практ. конф., 25 26 січня 2013 р., - м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.М. Шаповал [та ін.]. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. С. 119-120.
  51. Жадан Т.А. Концептуальні підходи до еволюційних процесів розвитку олійно-жирової галузі / Т.А. Жадан, О.В. Сиром’ятникова // Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. монографія / За ред. О.В. Манойленко, В.О. Матросовой. Х.: «Цифрова друкарня № 1», 2012. С. 390-402.
  52. Жадан Т.А. Математичне моделювання розвитку виробництва продукції / Т.А. Жадан // Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум - 2006». Труди Vї міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2006 р. Харків: НТУ «ХПІ», 2006. С.64-65.
  53. Жадан Т.А. Методологія прогнозування розвитку виробництва / Т.А. Жадан // Вісник НТУ «ХПІ», Збірник наукових праць. Тематичний випуск: «Технічний прогрес і ефективність виробництва». 2004. - № 10. С. 8-13.
  54. Жадан Т.А. Моделювання забезпечення сировиною розвитку виробництва / Т.А. Жадан // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: «Технічний прогрес і ефективність виробництва». 2005. - № 3. С. 30 40.
  55. Жадан Т.А. Напрями підвищення рівня забезпеченості насінням соняшнику олійно-жирової галузі України / Т.А. Жадан // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-26 вересня 2015 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С.О. Якубовський. Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. У 2-х частинах. Ч. 1. - С. 62-66.
  56. Жадан Т.А. Наукові підходи в прогнозуванні розвитку виробництва / Т.А. Жадан // Вісник НТУ «ХПІ», Збірник наукових праць. Тематичний випуск: «Технічний прогрес і ефективність виробництва». 2004. - № 25. С. 117-122.
  57. Жадан Т.А. Об’єктивна обумовленість державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі / Т.А. Жадан // Труди VIIІої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум 2012)» 6-7 грудня 2012 р. Х.: НТУ «ХПІ», 2012. С.189-191.
  58. Жадан Т.А. Основні етапи становлення та розвитку державної підтримки олійно-жирової галузі України / Т.А. Жадан // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. 2015. - Випуск 7. С. 133-139.
  59. Жадан Т.А. Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняної олійно-жирової продукції на світовому ринку / Т.А. Жадан // Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 14-15 лютого 2014 р., Національний гірничий університет. Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. С. 86-88.
  60. Жадан Т.А. Особливості державної підтримки агропромислового виробництва та олійно-жирової галузі в зарубіжних країнах / Т.А. Жадан // Труди IXої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум 2013», 3-5 грудня 2013 р. Х.: НТУ «ХПІ», 2013. С. 111-115.
  61. Жадан Т.А. Оцінка попиту в продукції / Т.А. Жадан // Вісник НТУ «ХПІ», Збірник наукових праць. Тематичний випуск: «Технічний прогрес і ефективність виробництва». 2005. - № 4. С. 3-12.
  62. Жадан Т.А. Оцінка та прогнозування попиту на продукцію олійно-жирової галузі України / Т.А. Жадан // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». 2014. - № 9 (440). С. 172 178.
  63. Жадан Т.А. Потенційні можливості виробничих потужностей олійно-жирової галузі промисловості / Т.А. Жадан // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». Збірник наукових праць Луцький державний технічний університет. 2006. - Випуск 3 (10) Ч.1. С. 138-145.
  64. Жадан Т.А. Проблеми розвитку олійно-жирової галузі та необхідність її державної підтримки / Т.А. Жадан // Матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів і молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми перспективи, ефективність», 7 грудня 2011 р. Харків: НТУ «ХПІ», 2011. - С.93-95.
  65. Жадан Т.А. Прогнозирование развития масложировой отрасли Украины как элемента государственной регуляторной политики / Т.А. Жадан // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2013. Выпуск 3 (47). - С. 394-400.
  66. Жадан Т.А. Прогнозування основних показників розвитку олійно-жирової галузі у короткостроковій перспективі / Т.А. Жадан // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. - 2014. № 2(24). С. 28-41.
  67. Жадан Т.А. Програмно-цільовий підхід до державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі / Т.А. Жадан // Науково-практичний журнал «Агросвіт». 2014. - № 5. С. 63-71.
  68. Жадан Т.А. Сучасне трактування економічного змісту державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі / Т.А. Жадан // Науково-практичний журнал «Агросвіт». 2013. - № 4. С. 33-40.
  69. Жадан Т.А. Теоретико-методичні аспекти державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі / Т.А. Жадан // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття» 14-16 грудня 2011 р. Переяслав-Хмельницький, 2011. С. 15-16.
  70. Жадан Т.А. Теоретичні та методичні аспекти прогнозування розвитку олійно-жирової галузі / Т.А. Жадан // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса 15-16 лютого 2013 р.) / ред. кол.: С.О. Якубовський [та ін.]. О.: Видавничий дім «Гельветика», 2013. С.103-104.
  71. Жадан Т.А. Формування матеріального балансу щодо забезпечення сировинними ресурсами олійно-жирової галузі України / Т.А. Жадан // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 89 жовтня 2015 року); за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. - С. 101-104.
  72. Жадан Т.А. Цілі, напрями та основні принципи державної політики підтримки розвитку олійно-жирової галузі / Т.А. Жадан // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Тези доповідей ХХ міжнародної науково-практичної конференції ч. ІІI (15-17 травня 2012 р., Харків). Харків: НТУ «ХПІ», 2012. С.137.
  73. Жадан Т.А. Шляхи удосконалення фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання олійно-жирової галузі / Т.А. Жадан // Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 21-22 лютого 2014 р., Чернігівський державний технологічний університет. Чернігів: Видавничий дім «Гельветика», 2014. С. 187-189.
  89. Каретникова В.С. Удосконалення системи показників якості олійно-жирової продукції / В.С. Каретникова, Т.А. Жадан, Н.Б. Токар / Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: технічний прогрес і ефективність виробництва. 2008. - № 18. С. 3-6.
  90. Каретникова В. С. Управління ефективним використанням сировинних та матеріальних ресурсів галузі, підприємства / В. С. Каретникова, Т. А. Жадан, Н. Б. Токар // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: технічний прогрес і ефективність виробництва. 2006. - № 41 (2). С. 166-170.
  128.Манойленко О.В. Місце і роль олійно-жирової галузі в національній економіці України / О.В. Манойленко, Т.А. Жадан // Журнал «Проблеми економіки». 2013. - №1. С.49-56.
  129.Манойленко О.В. Специфічні особливості олійно-жирової галузі як об’єктивна необхідність її державної підтримки / О.В. Манойленко, Т.А. Жадан // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». 2013. - № 1 (39). С. 12-15.
  246.Torayeh N.M. The Effects of Reducing European and American Subsidies on Agricultural Exports of Developing Countries / Neveen M. Torayeh // The Journal of Developing Areas. 2011. - Vol. 44, No 2. - Pp. 349-365.
  247.Weber J.G. How Do Decoupled Payments Affect Production? An Instrumental Variable Approach with Panel Data / J.G. Weber, N. Key // American Journal of Agricultural Economics. July 2011. Vol. 94, Issue 1. - Pp. 52-66.
  248.Yanikkaya H. Impacts of Agricultural Supports on Exports of Individual Agricultural Products in Turkey / H. Yanikkaya, Z.A. Koral // International Review of Economics and Management. - 2013. Vol. 1, No 1. - Pp. 1-37.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины