РИНОК ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • РИНОК ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 • Кол-во страниц:
 • 224
 • ВУЗ:
 • ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису

  Кутрань Катерина Вікторівна

  УДК 330.142


  РИНОК ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

  Спеціальність: 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки


  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


  Науковий керівник
  Дмитриченко Лілія Іванівна,
  доктор економічних наук,
  професор  Донецьк – 2012
  ЗМІСТ
  Вступ………………………………………………………………………….. 3
  Розділ 1 Теоретико-методологічні засади дослідження ринку венчурного капіталу…………………………………………….
  10
  1.1 Венчурний капітал, як економічна категорія………………… 10
  1.2 Ринок венчурного капіталу в загальній структурі фінансового ринку та його функції…………………………………………….
  31
  1.3 Генезис і тенденції розвитку венчурного капіталу……………. 51
  Висновки до розділу 1………………………………………………………. 65
  Розділ 2 Механізми функціонування ринку венчурного капіталу……………………………………………………………
  69
  2.1 Механізм функціонування ринку венчурного капіталу в світовій економіці………………………………………………...
  70
  2.2 Особливості розвитку та функціонування ринку венчурного капіталу в Україні………………………………………………...
  104
  2.3 Концепція функціонування ринку венчурного капіталу в Україні…………………………………………………………….
  127
  Висновки до розділу 2………………………………………………………. 141
  Розділ 3 Державне регулювання та соціальні аспекти розвитку венчурної діяльності в Україні…………………………………..
  144
  3.1 Механізм державного регулювання венчурної діяльності…… 145
  3.2 Соціальні ефекти розвитку венчурного капіталу……………… 169
  Висновки до розділу 3………………………………………………………. 190
  Висновки……………………………………………………………………… 194
  Список використаних джерел………………………………………………. 198
  Додатки………………………………………………………………………. 221

  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Одним з ключових чинників забезпечення економічного зростання й розвитку країн світу є активізація інвестиційно-інноваційної діяльності господарських суб’єктів. У світовій практиці для фінансування інноваційної діяльності активно використовується венчурний капітал. Щодо України, то вітчизняний венчурний капітал знаходиться лише на стадії формування, про що свідчить те, що частка активів венчурних фондів у ВВП складає лише 6-8%, а частка інноваційної продукції в обсязі промислової є дуже низькою, вона у період економічного зростання, 2004-2007рр. не перевищувала 6,7%, а внаслідок фінансово-економічної кризи навіть впала до 6-5% у 2008-2009рр., відповідно, що й обумовило актуальність теми.
  Нерозвиненою залишається нормативно-законодавча база, та інноваційно-інвестиційна інфраструктура, незадовільним є стан ринку цінних паперів, обмежене коло висококваліфікованих кадрів в області венчурного підприємництва, нерозвинуто механізм державного регулювання венчурного ринку, через що він не є ефективним.
  Широким загалом не до кінця усвідомлена роль венчурного капіталу, тому розв’язання проблеми механізму формування й функціонування ринку венчурного капіталу в Україні набуває особливого значення в умовах реалізації Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки, в умовах сучасних викликів глобалізації, Стратегії економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки, оскільки досягнення мети економічного розвитку можливе лише за умов прискорення інноваційно-інвестиційних процесів у національній економіці. Отже актуальність теми дисертаційного дослідження є безсумнівною.
  Перші теоретичні та практичні здобутки в області венчурного підприємництва належать зарубіжним ученим, серед яких Д.Глэдстоун, Л.Глэдстоун, П.Гомперс, Л.Дамянова, Д.Лернер, Д.Ніхтерлейн, А.Шертлер. В останні десять років особливий інтерес до вивчення науково-практичних аспектів венчурної діяльності приділили російські вчені А.Дагаєв, Н.Дмітрієв, И.Заріпов, И. Комарова, И.Кудрявцев, Р.Лирмян, С.Ляпіна, С.Ніколаєва, А.Ниров, М.Нойберт, І.Радіонова, А.Фоломьев, Н.Якупова та ін.
  Дослідженню місця і ролі венчурного капіталу в системі економічних відносин, його стану та особливостей розвитку в Україні, розгляду організаційно-економічного механізму венчурної діяльності приділили увагу вітчизняні учені Л.Антонюк, О.Батура, І.Бовдир, І.Брайловський, Т.Васильєва, І.Горшунова, І.Грозний, Л.Дмитриченко А.Іванова, Л.Кривенко, В.Локшин, Ю.Лисенко, О.Кардаш, М.Найчук-Хрущ, Н.Пікуліна, А.Череп, Л.Яворська, З.Янченко та інші.
  Для прискорення темпів розвитку ринку венчурного капіталу в Україні виникла необхідність теоретико-методологічного дослідження засад його формування, вивчення світового досвіду та національних особливостей його розвитку в Україні, що надасть можливості обґрунтувати концепцію механізму функціонування національного ринку венчурного капіталу й визначити місце державного регулювання в цьому механізмі.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в рамках наукової держбюджетної теми кафедри економічної теорії Донецького національного університету «Господарський механізм сучасної економіки» (Г-01/б, номер державної реєстрації 0111U005889).
  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка концепції механізму функціонування та розвитку українського національного ринку венчурного капіталу.
  Для досягнення мети поставлено й вирішено наступні задачі:
  - досліджено систему елементів ринку венчурного капіталу та обґрунтовано її складові елементи;
  - здійснено аналіз та уточнено зміст низки категорій, що ідентифікують ринок венчурного капіталу;
  - удосконалено модель кругообігу венчурного капіталу;
  - розроблено принципи класифікації функцій венчурного капіталу;
  - досліджено функції ринку венчурного капіталу; розроблено інноваційну концепцію механізму функціонування національного ринку венчурного капіталу; проаналізовано стан і тенденцій його розвитку в Україні;
  - розроблено систему складових ефективності венчурного фінансування, виділено його соціальні ефекти та компоненти.
  Об'єктом дослідження є процес розвитку ринку венчурного капіталу як системи економічних відносин у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності.
  Предметом дослідження є теоретико-методологічні й практичні аспекти розвитку та функціонування ринку венчурного капіталу.
  Методи дослідження. Теоретико-методологічною та інформаційною базою дослідження є наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених щодо функціонування фінансового ринку, розвитку венчурної діяльності; відповідна нормативно-законодавча база, дані Держкомстату України, НБУ; інформація Української асоціації венчурного бізнесу, Національної асоціації венчурного капіталу (США), Канадської асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій, Всесвітнього банку та Європейської Асоціації венчурного бізнесу, а також матеріали періодичних видань та ресурси Internet.
  Основні результати проведеного дослідження отримано з використанням загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. На основі емпіричних досліджень методами аналізу, синтезу, порівняння та спостереження вивчено світовий досвід венчурної діяльності. З використанням методів якісного та кількісного аналізу, економіко-статистичних методів здійснено аналіз та оцінку стану і тенденцій ринку венчурного капіталу США, Канади, Європи та України.
  Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів дослідження полягає у вирішенні актуальної й практично значущої проблеми обґрунтування концептуальних підходів до формування в Україні ринку венчурного капіталу, що активізує інноваційний розвиток вітчизняної економіки. Найбільш значущі наукові результати дисертації наступні.
  Вперше:
  Розроблено інноваційну концепцію механізму функціонування ринку венчурного капіталу, яка базується на сукупності інституціональних структур, що визначають процеси формування й руху венчурного капіталу; на побудові методології венчурного фінансування високо ризикових проектів, пов’язаних з виробництвом та комерціалізацією інноваційних продуктів і технологій, що на основі удосконалення управління венчурною діяльністю забезпечить активізацію інноваційних процесів у національній економіці України.
  Удосконалено:
  теоретико-методологічні основи дослідження ринку венчурного капіталу як системи фінансування венчурної діяльності, яка складається із взаємозалежних елементів з їхніми специфічними функціями, що дозволить упорядкувати механізм формування та використання венчурного капіталу;
  модель кругообігу венчурного капіталу метою якого є отримання високого інноваційного доходу венчурним інвестором та інноваційною фірмою і згідно з якою до повного кругообігу венчурний капітал проходить три стадії: а) інвестування професійних здібностей і грошових коштів в інноваційну компанію; б) продуктивне споживання товарів, придбаних інноваційною компанією на гроші венчурного капіталіста і створення працею робітників інноваційних товарів; в) реалізація вироблених інноваційних товарів, що забезпечує удосконалення механізму управління венчурним інвестуванням.
  Набуло подальшого розвитку:
  низка понять і економічних категорій щодо функціонування ринку венчурного капіталу, а саме: поняття «венчурний капітал», «державне управління венчурною діяльністю», «ринок венчурного капіталу», «соціальний ефект венчурного капіталу», що надає комплексного уявлення про основні чинники розвитку ринку венчурного капіталу;
  функціональний механізм венчурного інвестування, який, окрім традиційних функцій венчурного капіталу, доповнено індикативною й консалтинговою функціями, що дасть змогу більш повно розкрити механізм венчурної діяльності;
  теоретичне обґрунтування складових ефективності венчурного інвестування: з’ясовано компонентну структуру; систему кількісних та якісних показників його оцінки, що надає можливості використовувати їх під час прогнозування результатів венчурної діяльності та моніторингу реалізації інвестиційних проектів.
  Практичне значення одержаних результатів і висновків полягає у подальшому розвитку теоретичних положень функціонування венчурного капіталу в умовах інноваційно-орієнтованої економіки, застосування яких сприятиме активізації інноваційно-інвестиційних процесів та підвищенню їх результативності. Розроблено рекомендації щодо державного управління венчурної діяльності, які мають практичну цінність й можуть бути використані державними й місцевими органами влади, що дозволить забезпечити належні умови розвитку венчурного підприємництва, стимулювати підприємців до інноваційно-інвестиційної діяльності, сприяти розвитку інноваційно-інвестиційної інфраструктури та ринку венчурного капіталу.
  Результати дослідження знайшли своє відображення у діяльності головного управління регіонального розвитку, залучення інвестицій та зовнішньоекономічних відносин Донецької обласної державної адміністрації (довідка про впровадження № 4-746 від 22.11.2011 р.); при розробці Стратегічної програми розвитку інноваційно-інвестиційної та соціальної політики підприємства ТОВ «Концерн АПФ» (довідка про впровадження № 2180-11 від 21.11.2011 p.).
  Теоретичні та методологічні розробки використовуються у навчальному процесі Донецького національного університету при розробці навчально-методичних комплексів та викладанні дисциплін «Економічна теорія», «Політична економія» (довідка про впровадження № 1012/4-27/6.10.0 від 23.11.2011 p.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертацію виконано автором самостійно. Наукові результати, що містяться в дисертації, належать дисертанту особисто. Висновки, сформульовані в дисертації, ґрунтуються на матеріалах, одержаних особисто автором, про що свідчить список опублікованих наукових праць за темою дослідження.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і теоретичні висновки дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічна теорія в умовах глобалізації економіки» (Донецьк, 2009); на ІІ Міжнародній конференції «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» (Тернопіль, 2009); на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-економічні орієнтири розвитку регіонів України» (Миколаїв, 2010); на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічна теорія в умовах глобалізації» (Донецьк, 2010); на ХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальні, фінансові та економічні основи ефективної політики держави в умовах глобалізації світової економіки» (Донецьк, 2010); на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи» (Макіївка, 2010); на ХІV Міжвузівській науково-практичній конференції «Соціально-економічні та правові аспекти трансформації українського суспільства» (Донецьк, 2010); на ІV науково-практичній конференції «Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми, перспективи» (Сімферополь, 2011); на ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки» (Сімферополь, 2011р.).
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць загальним обсягом 8,0 друк. аркушів, з них 9 − статті у наукових фахових виданнях, 9 – тези конференцій.
  Структура й обсяг роботи. Зміст дисертації викладено на 197 сторінках друкованого тексту й складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 196 найменувань, та 3 додатків. Робота містить 33 рисунки та 23 таблиці.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  1. Для подолання технологічного відставання України та забезпечення належних умов прискореного економічного розвитку мають бути активізовані інноваційно-інвестиційні процеси. Світовий досвід переконливо свідчить, що одним з найбільш ефективних засобів вирішення проблеми інвестиційного забезпечення інноваційних процесів є венчурний капітал, як акціонерний капітал, що представляє собою комбінацію фінансових, людських та інтелектуальних ресурсів, орієнтовану на отримання надприбутків в результаті проривного зростання інвестованої компанії (інноваційної компанії) і зумовлену високим ризиком.
  2. Венчурний капітал, як будь-який інший вид капіталу, функціонує безперервно й проходить певний цикл, рухаючись з однієї стадії на іншу, але особливістю його кругообігу є те, що процес його руху складається з трьох стадій, дві з яких відносяться до стадії обертання та одна стадія виробництва. Систему венчурного фінансування представлено як сукупність та взаємодію елементів: венчурний капітал, включаючи джерела його формування; венчурний фонд, венчурна компанія, об’єкт інвестування, які забезпечують механізм венчурного фінансування.
  3. Встановлено, що характерними рисами венчурного капіталу є висока ризикованість й розподіл фінансового ризику між підприємцем та інвестором, орієнтація вкладень у нові перспективні напрями науки та техніки, активна участь в управлінні на всіх етапах становлення нового підприємства. Активізація венчурної діяльності сприятиме освоєнню нових провідних науково-технічних розробок для створення конкурентоспроможних високотехнологічних продуктів і технологій, створення нових робочих місць, підвищення продуктивності та покращення умов праці, приріст валового національного продукту, Структурне оновлення економіки, що у сукупності сприятиме створенню інноваційних передумов для економічного зростання, розвитку внутрішнього попиту й зміцнення міжнародної конкурентоспроможності.
  4. Найкращі результати венчурної діяльності для світової економіки прийшлися на початок ХХІ сторіччя, зокрема 2000 р. Абсолютним лідером світового ринку венчурного капіталу залишаються США, на часку яких припадає майже 75% венчурного капіталу. На відміну від європейських країн, які у сукупності посідають другу позицію у світовому рейтингу, у США найбільш привабливими галузями для венчурного інвестування є природничі сфери, а за стадіями проектів найбільша частка венчурних інвестицій вкладається на передстартових та початкових стадіях. Крім того встановлено, що у європейських країнах, Росії, Україні венчурний капітал у меншій мірі, ніж у США, пов’язаний з вкладаннями у інноваційні проекти, а значить він менше пов’язаний із науково-технічним розвитком.
  5. Вітчизняний ринок венчурного капіталу знаходиться на початковій стадії розвитку. Перешкодами на даному етапі є макроекономічна нестабільність, слабкий рівень розвитку фінансової системи та фондового ринку, низька правова захищеність інвесторів, відсутність належних умов для розвитку інноваційної діяльності, обмеження джерел формування фондів венчурного капіталу, несприятливий інвестиційний клімат, низький рівень комерціалізації інновацій. Венчурне інвестування в Україні за своєю специфікою більш відповідає європейській моделі венчурного інвестування. Вітчизняні венчурні інвестори віддають перевагу інвестуванню проектів будівництва, виробництва споживчих товарів, сфері послуг та сфері обігу, а високотехнологічні галузі залишаються без належної уваги. До того ж фінансуються переважно коротко- та середньострокові проекти з незначним ризиком.
  6. Для розвитку ринку венчурного капіталу в Україні необхідна обґрунтована концепція функціонування ринку венчурного капіталу, яку у даній роботі представлено як сукупність інституціональних структур та підсистем, необхідних умов, які визначаються їх взаємодією, спрямованих на забезпечення формування венчурного капіталу та його рух від інвестора до інноватора з метою фінансового забезпечення високо ризикових проектів, пов’язаних з виробництвом та комерціалізацією інноваційних продуктів та технологій.
  7. У межах концепції обґрунтовано, що для формування та функціонування венчурного інвестування необхідно забезпечити певні умови: державну підтримку венчурного бізнесу, макроекономічну стабільність та економічний розвиток, науково-технічний потенціал, попит на виробничі інновації, належний рівень соціальної сфери, розвинута фінансова система та фондовий ринок. Доведено, що для функціонування ринку венчурного капіталу в Україні необхідні такі інституційні структури та підсистеми як виробнича, фінансова, технологічна, інформаційна, освітня, нормативна.
  8. Встановлено, що високим темпам розвитку венчурного капіталу у США, європейських країнах сприяла державна підтримка венчурних інвесторів. В Україні венчурний бізнес потребує суттєвої державної підтримки, застосування спеціальних методів та інструментів державного регулювання. Механізм державного регулювання венчурної діяльності представлено як систему законодавчих, виконавчих, контролюючих заходів державних установ та організацій щодо створення належних умов для розвитку венчурного інвестування, реалізації його механізму згідно з пріоритетами інноваційно-інвестиційної державної політики.
  9. Під час обґрунтування механізму державного регулювання венчурної діяльності визначено мету та завдання, охарактеризовано принципи та функції. У якості методичного забезпечення державного регулювання венчурної діяльності розглянуто методи (прямі та непрямі), інструменти (державна політика та програми, стратегії, концепції розвитку у різних сферах), важелі (економічні, фінансові та правові); проаналізовано правове та інформаційне забезпечення. Обґрунтовано необхідність Державної цільової програми «Розвиток венчурного інвестування в Україні».
  10. Результатом реалізації венчурних проектів є отримання економічного, науково-технічного, соціального, екологічного ефектів, сукупний прояв яких спричиняє позитивні соціально-економічні зрушення. Особливе значення має соціальний ефект, який охарактеризовано як сукупність соціальних результатів, отриманих у процесі венчурного фінансування та реалізації інноваційних проектів. З урахуванням більш високого рівня доходності венчурного капіталу порівняно з іншими видами капіталів, соціальний ефект його на одну грошову одиницю вкладень є більш суттєвим та масштабним. Для оцінки соціального ефекту запропоновано систему кількісних та якісних показників, а також обґрунтовано, що в умовах обмеження інформації, коли застосування їх не можливе, доцільно використовувати метод експертної оцінки. Компонентна структура соціального ефекту включає різні його види залежно від можливості визначення, напряму та рівня впливу, часу дії, масштабу охоплення, характеру прояву. Особливо важливим стає доведення до органів державного управління, як регіонального, так й національного рівнів, синергетичного ефекту та значимості венчурного інвестування, тих позитивних зрушень, до яких приводить розвиток ринку венчурного капіталу.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. 2009 Venture Capital Report. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.wilmerhale.com/files/Publication/753d9448-7779-497e-8231-990eb742772f/Presentation/PublicationAttachment/49d93f04-da85-4463-b490-9db6ab185f7b/2009_VC_Report.pdf
  2. Country Facts. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.indexmundi.com
  3. Gladstone D. Venture Capital Investing: The Complete Handbook for Investing in Private Businesses for Outstanding Profits / D.Gladstone, L.Gladstone // Financial Times Prentice Hall, 2003. – 474 c.
  4. Global Venture Capital 2009 Financing 4Q09& Y 2009. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу:http://fis.dowjones.com/VS/4Q09GlobalSlides.swf
  5. Global venture capital insights and trends report 2010. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/VC_ insights-and-trends-report_2010/$FILE/VC_insights-and-trends-report_2010.pdf
  6. Gompers P. The Venture Capital Cycle, MIT Press, P. Gompers, J. Lerner, 2006. – 581 c.
  7. http://rating.rbc.ru/articles/2009/10/04/32576861_tbl.shtml?2009/10/04/32576858
  8. Industry Statistics. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cvca.ca/resources/statistics/
  9. Shertler A. Driving forces of venture capital investments in Europe: A dynamic data analysis / Kiel Institute for World Economics, September / A. Shertler, 2003, No. 03-27.
  10. The Global Competitiveness Report 2009–2010. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://members.weforum.org/pdf/GCR09/GCR2009 2010fullreport.pdf
  11. The Global Competitiveness Report 2010–2011. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global Competitiveness Report_2010-11.pdf
  12. The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index 2009/2010 Annual2011. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vcpeindex.iese.us/?page_id=137
  13. VC Investments Q3 '10 - MoneyTree - National Data 2011. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nvca.org/index.php? option = com_docman&task=doc_download&gid=653
  14. Why Venture Capital is Essential to the Canadian Economy. The Impact of Venture Capital on the Canadian Economy/2011. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cvca.ca/files/downloads/cvca_2008_vc_ economic_impact_single.pdf
  15. Абрютіна А. До питання фінансування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства. [Електронний ресурс] / А. Абрютіна, І. Скляр. — Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/4408/1/tezy _Abryutina.pdf
  16. Адамкович М.М. Проблеми дотримання транспарентності операцій на фондовому ринку в Україні / М.М. Адамкович, Д.О. Редькін // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. − 2005. − № 2. − С. 84-87.
  17. Америка Онлайн, Еппл, Інтел. [Електронний ресурс] Вікіпедія. ― Режим доступу до матеріалу: http://ru.wikipedia.org/wiki/AOL. ― Назва з екрану.
  18. Амоша О.І. Особливості формування та використання венчурного капіталу в умовах невизначеності / О.І. Амоша // Академічний огляд. Економіка та підприємництво: науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ. − 2009. – № 1. – С. 14-22.
  19. Андреюк Н.В. Інститути венчурного інвестування в Україні: стан та перспективи розвитку / Н.В. Андреюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – Київ, 2010. − Вип. 23. − С. 77-85.
  20. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук — К.: КНЕУ, 2003. — 394 с.
  21. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? / И.Т. Балабанов. − М.: Финансы и статистика, 1997. – 384 с.
  22. Батура О. Інституціональні умови розвитку венчурного підприємництва в Україні / О. Батура, Н. Пікуліна // Економіка України. − 2001. − № 8. − С. 34-38.
  23. Бекля А. Венчурний капітал як джерело фінансування діяльності підприємств у Польщі та в світі / А. Бекля, Ст. Чая // Світ фінансів: науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль. − 2010. – Вип. 2. – С. 179−188.
  24. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг ― М.: Дело Лтд, 1994. ― 720 с.
  25. Бунчук М. Электронный бюллетень «Технологический бизнес». [Електронний ресурс] / М.Бунчук – Режим доступу: http://www.techbusiness. ru/tb/ archiv/ number1/page02.htm
  26. В Україні буде створено національний венчурний фонд. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vkurse.ua/ua/economics/ nacionalnyy-venchurnyy-fond.html.
  27. Валютный рынок. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
  28. Васильєва Т.А. Трансформація взаємовідносин держави, банків та венчурних фондів при реалізації загальнодержавної програми розвитку венчурного бізнесу в Україні. [Електронний ресурс] / Т.А. Васильєва — Режим доступу: http://dspace.academy.sumy.ua/bitstream/123456789/1286/1/ Vasilyeva_37.pdf.
  29. Вдовиченко А. Функціонування венчурних фондів в Україні / А. Вдовиченко // Вісник Національного банку України: науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ. − 2009. – № 10 (164).– С. 30-35.
  30. Великий Ю.В. Влияние венчурного предпринимательства на инновационную деятельность / Ю.В. Великий // Економіка. Фінанси. Право: проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ. − 2010. – № 5. – С. 14-18.
  31. Великий Ю.В. Организация и этапы функционирования венчурных фондов / Ю.В. Великий // Економіка. Фінанси. Право: проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ. − 2010. – № 11. – С. 15-18.
  32. Венчурний капітал / [Щорічник бюро статистики Австралії: VENTURE CAPITAL AND LATER STAGE PRIVATE EQUITY A USTRALIA/ - Australia.] . − 2009-10. – 20 с.
  33. Венчурный капитал в Канаде. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.amir.ru/dynamic.aspx?id=36d0d9e5-2658-4118-8d57-9098e 96f95f&print=true.
  34. Вербицька Ю. М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник соціально-економічного розвитку регіону / Ю.М. Вербицька // Актуальні проблеми економіки. ―2007. ― № 8 (74). ― С. 101-105.
  35. Войт С.М. Оцінка об’єктів інтелектуальної власності для цілей венчурного фінансування / С.М. Войт // Академічний огляд. Економіка та підприємництво: науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ. − 2009. – № 1. – С. 76-81.
  36. Горбачова Ю.І. Зміст та завдання державної інноваційно-інвестиційної політики України. [Електронний ресурс] / Ю.І. Горбачова. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1289/1/2428_%D0%93%D0%BE% D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
  37. Горшунова І.В. Фінансове забезпечення венчурного інвестування в регіоні. [Електронний ресурс] / І.В. Горшунова. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vcndtu/Ekon/2009_38/35.htm
  38. Грига В.Ю. Венчурне фінансування в окремих регіонах України: оцінка підприємців / В.Ю. Грига, О.В. Красовська // Науковий вісник Ужгородського університету: зб. ст. ― Ужгород, 2009. ― Спецвипуск 28. Ч. 1. ― С. 80-85. ― (Серія: Економіка)
  39. Грозний І.С. Організаційно-економічний механізм використання венчурного капіталу в інноваційній діяльності підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / І.С. Грозний / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х., 2006. — 21 с.
  40. Груба Г.І. Державне регулювання розвитку ринкових інноваційних інститутів. [Електронний ресурс] / Г.І. Груба. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/2009_4/13.pdf
  41. Дагаев А.А. Механизмы венчурного (рискового) финансирования: мировой опыт и перспективы развития в России. [Електронний ресурс] / А.А. Дагаев. − Режим доступу: http://www.cfin.ru/press/management/1998-2/06.shtml
  42. Дамянова Л. Венчурный капитал как элемент инновационной инфраструктуры в Болгарии / Л. Дамянова // Экономика и математические методы. − 2002. ― № 3. ― С.11 – 19.
  43. Дамянова Л. Венчурный капитал. [Електронний ресурс] / Л. Дамянова. – Режим доступу: http://it4b.icsti.su/itb/f_30.html
  44. Данілов О. Д. До питання венчурного фінансування інноваційної діяльності в Україні. [Електронний ресурс] / О.Д. Данілов. — Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full_article/611/
  45. Державна цільова економічна програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.in.gov.ua/index.php?get=564&id=2875
  46. Державне регулювання у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/oktober08/13.htm
  47. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Л.І. Дідківська, Л.С. Головко — 5-те вид., стер. — К.: Знання, 2006. — 213 с.
  48. Дмитриченко Л.І. Державні механізми сприяння венчурному підприємництву у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності / Л.І. Дмитриченко, К.В. Кутрань // Фінанси України. − 2011. – № 1. – С. 23-30.
  49. Євтушевський В.А. Тенденції розвитку інвестиційних фондів у корпоративній сфері України / В.А. Євтушевський, А.М. Букало // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – Київ, 2010. − Вип. 21. − С. 145-153.
  50. Жаліло Я.А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія. / Я.А. Жліло. − К.: НІСД, 2009. − 336 с.
  51. Жорнокуй Ю.М. Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю.М. Жорнокуй. Нац. ун-т внутр. справ. − Х., 2003. − 20 с.
  52. Жук Л.А. Господарське право: навч. посіб. / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець − К.: Кондор, 2003. − 400 с.
  53. Журнал инновационной палаты Украины. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://nanoinnovation.livejournal.com/
  54. Закон України “Про авторське право і суміжні права”. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=3792-12
  55. Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=143-16
  56. Закон України “Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2673-12
  57. Закон України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=350-14
  58. Закон України “Про інвестиційну діяльність”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12
  59. Закон України “Про інноваційну діяльність”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15
  60. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2299-14
  61. Закон України “Про Кабінет Міністрів України”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 279-17
  62. Закон України “Про концесію”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997-14
  63. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0
  64. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14
  65. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=1977-12
  66. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=433-15
  67. Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=2623-14
  68. Закон України “Про режим іноземного інвестування”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=55-93
  69. Закон України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=991-14
  70. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=3480-15
  71. Закон України “Про інноваційну діяльність”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=40-15
  72. Закон України “Про державні цільові програми”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1621-15
  73. Закон України “Про науковий парк "Київська політехніка"”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=523-16
  74. Ивушкина Н.В. Социальный эффект инвестиционных процессов: дис. ... канд. экон. наук.: 08.00.01 / Н.В. Ивушкина. − Москва, 2001. − 139 c.
  75. Илларионов Н.В. Формы и методы государственного регулирования венчурного инвестирования. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.rusnauka.com/30_NNM_2010/Pravo/71708.doc.htm
  76. Іларіонова Н.М. Удосконалення діяльності венчурних фондів в Україні: регіональний аспект: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.05 / Н.М. Іларіонова. Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". − Ужгород, 2009. − 20 с.
  77. Інвестування української економіки: монографія / за ред. А.І. Сухорукова – К.: ОАІ НАН України, 2005. – 527 с.
  78. Історія розвитку СБІК = The history of development SBIC. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.sba.gov/aboutsba/history/ index.html. − Назва з екрану
  79. Кардаш О.М. Генезис, суть та значення венчурного капіталу у ситемі фінансового забезпечення інноваційної діяльності / О.М. Кардаш // Економічний простір. − 2008. − № 19. – С.198-204
  80. Килипенко Н.Є. Теоретико-методологічні підходи до визначення грошового ринку та його структури. [Електронний ресурс] / Н.Є. Килипенко. − Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/.../267_ Kylypenko_16_2.pdf
  81. Кириленко І.В. Роль венчурного фінансування у розвитку інноваційної діяльності / І.В. Кириленко, М.М. Спіцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. військ. спец. науки. − 2010. − Вип. 24/25. – С. 87-91.
  82. Ковалишин П. Венчурний бізнес у США. Від кризи до кризи: нові інструменти / П. Ковалишин // Економіст: літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – Київ. − 2010. – № 7 (285). – С. 69-71.
  83. Ковалишин П. Формування інвестиційного клімату та ефективність діяльності на ринку венчурного інвестування / П. Ковалишин // Економіст: літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – Київ. − 2009. – № 2 (268). – С. 44-47.
  84. Ковалишин П.В. Формування та розвиток ринку венчурного інвестування України / П.В. Ковалишин. – Миколаїв, 2009. – 302 с.
  85. Ковалюк О.М. Фінансові важелі державного регулювання економіки в умовах подолання кризових явищ. [Електронний ресурс] / О.М. Ковалюк. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/ nvnltu/20_9/141_Kowaliuk_NV_20_9.pdf
  86. Комарова И.П. Венчурный капитал как фактор инновационного развития трансформирующейся экономики: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / И.П. Комарова; ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова». – М, 2009. – 22 с.
  87. Комашенко Т.А. Концепція створення ПАТ “УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД”. [Електронний ресурс] / Т.А. Комашенко. − Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php? operation=1&iid=238
  88. Коммерциализация российских технологий без участия венчурного капитала: материалы конференции «III Всероссийская венчурная ярмарка» / Мин. Науки РФ. − С-П, 2002.
  89. Концепція проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=947-2008-%F0
  90. Концепція розвитку національної інноваційної системи. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=680-2009-%F0
  91. Косенко А.В. Інноваційно-інвестиційна складова формування конкурентоспроможності національної економіки. [Електронний ресурс] / А.В. Косенко. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/ 2010-1/doc/3/12 .pdf
  92. Кризська Р.Ю. Принципи і механізми державного сприяння розвитку венчурного підприємництва в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності / Р.Ю. Кризька // Економіка та держава. – Київ. − 2010. – № 2. – С. 117-120.
  93. Кудрявцев И.А. Венчурный капитал в экономике современной России: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / И.А. Кудрявцев. − Кострома, 2005. – 157 c.
  94. Кузьмін О.Є. Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ. − 2009. – № 1 (91). – С. 126-135.
  95. Куклин В.М. Экономический рост невозможен без новейших технологий и торговой экспансии / В.М. Куклин. – М.: Инвестиционный магазин, 1999. – С. 6-7.
  96. Кутрань К.В. Венчурне інвестування в умовах фінансової кризи / К.В. Кутрань // Економіка та держава. − 2009. – №9 (81).– С. 14-16.
  97. Кутрань К.В. Венчурне інвестування: регіональний рівень / К.В. Кутрань // Социально-экономические ориентиры развития регионов Украины: материалы Всеукраинской научно-практической конференции.  Том 2.  Николаев: НУК, 2010. – С. 64-66.
  98. Кутрань К.В. Венчурний капітал як необхідний елемент фінансово-кредитних відносин в умовах глобалізації / К.В. Кутрань // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: тези ІІ Міжнародної наук.-практичної конф., 21-23 квітня 2010 р. / ред. рада: В.І. Веретенников. – Макіївка: Макіївський економ.-гуманітарний інст.-т., 2010. – С. 62-65.
  99. Кутрань К.В. Венчурні компанії та фінансування інновацій: зарубіжний досвід / К.В. Кутрань // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід: тези доповідей Міжнародної конференції молодих учених і студентів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – С. 69-70.
  100. Кутрань К.В. Механізми державної підтримки венчурного капіталу в європейських країнах / К.В. Кутрань // Економічна теорія в умовах глобалізації економіки: тези доповідей і виступів І всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (18-19 березня 2009 року) / заг. ред. А.Г. Семенов.  Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд“, 2009. – С. 127.
  101. Кутрань К.В. Нові форми розвитку венчурного інвестування в умовах кризи / К.В. Кутрань // Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право. − 2010.  Вип. 1 – С. 271-274.
  102. Кутрань К.В. Організаційний механізм венчурного фінансування / К.В. Кутрань // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: збірник наукових праць: Випуск 31. – Київ: НАУ, 2011. – С. 69-78.
  103. Кутрань К.В. Особливості венчурного інвестування в Україні / К.В. Кутрань // Інвестиції: практика та досвід. − 2009. – №14. – С. 12-16.
  104. Кутрань К.В. Пріорітети державного регулювання венчурної діяльності / К.В. Кутрань // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. − 2011. − № 3-4. – С. 79-81.
  105. Кутрань К.В. Роль державного регулювання у розвитку венчурного підприємництва в Україні / К.В. Кутрань // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 3-5 червня 2011р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2011.  С. 38-40.
  106. Кутрань К.В. Роль та переваги венчурного фінансування у розвитку економіки регіонів України / К.В. Кутрань // Соціальні, фінансові та економічні основи ефективної політики держави в умовах глобалізації світової економіки: матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених / заг. ред. В.І. Дубницький. – Донецьк: ТОВ “ДЕГІ”, 2010. – Ч. 2. – С. 76-78.
  107. Кутрань К.В. Соціальний ефект венчурного інвестування як чинник сучасного науково-технологічного розвитку / К.В. Кутрань // Развитие инновационной культуры общества: проблемы и перспективы: материалы VІ научно-практической конференции 20 мая 2011 г. – Симферополь: Центр развития образования, науки и инноваций, 2011. – С. 86-88.
  108. Кутрань К.В. Соціальний ефект венчурного капіталу: сутність та складові / К.В. Кутрань // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – С. 249-256.
  109. Кутрань К.В. Сучасні тенденції венчурного підприємництва в Україні / К.В. Кутрань // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сборник научных трудов. − Донецк: ДонНУ, 2010. – С. 656-659.
  110. Кутрань К.В. Фактори впливу на розвиток венчурного інвестування в Україні. [Електронний ресурс] / К.В. Кутрань // Ефективна економіка. − 2009. – №2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy. nayka.com.ua
  111. Кутрань К.В. Фінансовий механізм забезпечення венчурного інвестування / К.В. Кутрань // Економічна теорія в умовах глобалізації економіки: тези доповідей і виступів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (17-18 березня 2010 року) / заг. ред. А.Г. Семенов. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – С. 63-65.
  112. Кутрань К.В. Форми організації венчурного інвестування в умовах кризи / К.В. Кутрань // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації українського суспільства: матеріали ХІV Міжвуз. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених Донецького університету економіки та права / за ред. Т.В. Філатової. – Донецьк: ДонУЕП, 2010. – С. 137-139.
  113. Лаврук В.В. Методика оцінки ефективності та аналізу інноваційної діяльності в сільському господарстві. [Електронний ресурс] / В.В. Лаврук. − Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index. php?operation=1&iid=192
  114. Лапко І.Ф. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного розвитку економіки / І.Ф. Лапко // Інститут економіки та прогнозування НАНУ, 2005. − С. 35-39.
  115. Лирмян Р.А. Венчурное инвестирование в инновации: мировой опыт и российская практика: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14 / Р.А. Лирмян. – М., 2007. – 35 с.
  116. Лирмян Р.А. Мировой опыт использования механизма венчурного финансирования инновационных процессов. [Електронний ресурс] / Р.А. Лимрян. − Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=21233
  117. Литвин І.В. Методичні рекомендації з визначення економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств. [Електронний ресурс] / І.В. Литвин. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2010_682/35.pdf
  118. Литвин І.В. Управління венчурними організаціями в машинобудуванні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / І.В. Литвин. − Л., 2009. − 24 с.
  119. Литвин І.В. Венчурна інфраструктура та її роль у розвитку малих інноваційних підприємств / І.В. Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": збірник наукових праць. – Львів, 2009. – № 657. – С. 411-423.
  120. Лісна І.Ф. Показники соціальної ефективності виробництва на макрорівні. [Електронний ресурс] / І.Ф. Лісна. − Режим доступу: http:// eprints.kname.edu.ua/1677/1/%D0%86.%D0%A4._%D0%9B%D0%86%D0%A1%D0%9D%D0%90.pdf
  121. Лопушняк Г. Соціальна складова інвестиційної політики України. [Електронний ресурс] / Г. Лопушняк. − Режим доступу: http://www.lviv academy.com/visnik5/fail/+Lopushnjak.pdf
  122. Лукичева Л.И. Управление интеллектуальным капиталом: учеб. пособ. / Л. И. Лукичева. − 3-е изд. − Москва: Омега-Л, 2010. − 551 с.
  123. Любова Т.Г. Экологически ориентированный венчурный капитал. [Електронний ресурс] / Т.Г. Любова. − Режим доступу: www.lib.csu.ru/vch/8/ 2004_01/030.pdf
  124. Мані С. Державна підтримка інвестицій у нові технології = Institutional support for investment in new technologies / С. Мані, А. Бартзокас, 2002. − С.55-60.
  125. Маркова С.В. Соціальний ефект інвестицій. [Електронний ресурс] / С.В. Маркова. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/ Vznu/eco/2010_1/032-37.pdf
  126. Матей В.В. Венчурне інвестування в США: становлення, розвиток, сучасні тенденції / В.В. Матей // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 4 (45). – С. 100-105.
  127. Матей В.В. Становлення та розвиток венчурної індустрії Ізраїлю / В.В. Матей // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць / Київський нац. університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 68-76.
  128. Матей В.В. Економічні умови формування та розвитку ринків венчурного капіталу у світовій економіці: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.02 / В.В. Матей. − Київ, 2010. − 20 с.
  129. Матеріали прес-центру Національної асоціації венчурного капіталу NVCA. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: .http://www.nvca. org/. − Назва з екрану
  130. Матієнко В.М. Методи оцінки венчурних проектів / В.М. Матієнко, О.І. Щукін, С.М. Войт // Вісник економічної науки України. – 2009. – № 2 (16). – С. 87-90.
  131. Матюшенко І.Ю. Перспективи створення національної інноваційної системи в Україні. [Електронний ресурс] / І.Ю. Матюшенко. − Режим доступу: http://iee.org.ua/files/alushta/13-matyushenko-perspektyvy_stv. pdf
  132. Механік О.В. Фінансування та економічне стимулювання інноваційного розвитку країни в умовах політико-економічної нестабільності / О.В. Механік // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. − Київ, 2009. − Вип. 3 (94). − С. 85-93.
  133. Москвін С.О. Венчурні фонди інноваційного розвитку: економіка та управління підприємствами / С.О. Москвін // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 89-96.
  134. Найчук-Хрущ М.Б. Оцінювання економічної ефективності фінансування інноваційного венчурного проекту. [Електронний ресурс] / М.Б. Найчук-Хрущ. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ PSPE/2010_4/Naychuk-Hrushch_410.htm
  135. Наукова та науково-технічна діяльність (1990-2009 рр.). [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ 2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html
  136. Нехорошева Л.Н. Модели государственного регулирования развития венчурной деятельности: мировой опыт и проблемы стран СНГ. [Електронний ресурс] / Л.Н. Нехорошева, С.А. Егоров. − Режим доступу: http://iee.org.ua/files/alushta/32-nehorosheva-modeli_gos.pdf
  137. Николаева С.Н. Применение венчурного капитала в развитии инновационного предпринимательства в России: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / С.Н. Николаева. – М., 2009. – 22 с.
  138. Ніхтерляйн Д. Інтернаціональний венчурний капітал: роль початкового фінансування в США, Європі та Азії = International venture capital: The Role of Start-Up Financing in the United States, Europe, and Asia. / Д. Ніхтерляйн. − U.S.A., NY, 2000.
  139. Новоселов М.В. Модели венчурного инновационного проектирования / М.В. Новоселов, Е.В. Попов. − Екатеринбург.: Институт экономики РАН, 2004. – 84 с.
  140. Ныров А.А. Управление развитием венчурного инвестирования в России: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А.А.Ныров. – М., 2008. – 24 с.
  141. Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций за 2009 год. – СПб.: «Феникс», 2010. – 156 с.
  142. Обстеження потенціалу виробництва високотехнологічної промислової продукції за період 2005-2007рр. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/ibd/obstej.htm
  143. Огляд ринку венчурного інвестування США та Європи: аналітичні матеріали Української асоціації інвестиційного бізнесу, 2006. − С. 2-3.
  144. Однорог М.А. Методика визначення ефективності інвестиційного забезпечення на сучасному етапі. [Електронний ресурс] / М.А. Однорог. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Efp/2009_11/Odnoro .pdf
  145. Опанасюк В.В. Становлення та особливості розвитку венчурного капіталу: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / В.В. Опанасюк. − К., 2005. – 21 с.
  146. Пельтек Л.В. Державне регулювання розвитку венчурного бізнесу в інвестиційній сфері / Л.В. Пельтек // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; ТОВ Ред. журн. “Економіка та держава”. – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 77-81.
  147. Пилипенко Б. Особливості формування та розвитку ринку венчурного капіталу / Б. Пилипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-30.
  148. Пікус А.Ю. Інструменти фінансово-кредитного забезпечення оновлення технологічної структури економіки України / А.Ю. Пікус // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. − Київ, 2010. − Вип. 2 (105). − С. 21-26.
  149. Поліщук Н.В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств. [Електронний ресурс] / Н.В. Поліщук. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nie/2009_4_2/124-127.pdf
  150. Полунєєв Ю. Технологія економічного прориву / Ю. Полунєєв // Дзеркало тижня. – 2006. – № 41. – С. 1, 7.
  151. Присяжнюк А.Ю. Зовнішні фінансові потоки та їхній вплив на інноваційний розвиток економіки України / А.Ю. Присяжнюк // Держава та регіони. − 2009. − № 9 (99). − С. 65-76.
  152. Присяжнюк А.Ю. Управління інноваційною діяльністю на засадах формування фінансових потоків: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 / Анна Юріївна Присяжнюк. − Київ, 2009. − 20 с.
  153. Проект Закону України “Про венчурну діяльність в інноваційній сфері”. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_ n/webproc34?id=&pf3511
  154. Проект Стратегії інноваційного розвитку України на 2009 – 2018 роки та на період до 2039 року. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.in.gov.ua/index.php?get=494&id=1766
  155. Проекти регуляторних актів. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.in.gov.ua/index.php?get=118
  156. Результати опроса. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://priority-finance.com.ua/ukr/analitics/
  157. Річна аналітика УАІБ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/analituaib/year_analit_uaib.html.
  158. Родионов И.И. Модели формирования института венчурных инвестиций / И.И. Родионов, Н.Н. Дмитриев // Корпоративные финансы. − 2008. − №2 (6). − С. 53.
  159. Роль державної підтримки розвитку венчурного бізнесу для збільшення випуску високотехнологічної та інноваційної продукції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/May08/ 08.htm
  160. Романович Л.Г. Актуальные проблемы венчурного инвестирования в малые инновационные предприятия России и пути их решения. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.bstu.ru/conf/ docs/0044/0861.doc
  161. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития / Б.Б. Рубцов. − М.: ФА, 2000. − 154 с.
  162. Рынок венчурных инвестиций: мировые тенденции и российская практика. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /http://news.kremlin.ru/ media/events/files/41d3140f61c68b8bf73b.pdf
  163. Савченко О. Венчурный капитал ― дополнительный источник финансирования. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www. ecology.donbass.com/pages/publ/venture_cap.htm
  164. Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2009 році. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www. ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/gdn/reg_zp_p/reg_zpp11_u.htm
  165. Сизоненко В. Конструктивна функція світової кризи та можливості відновлення інноваційного розвитку країни / В. Сизоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Економіка; Вип. 124/125).
  166. Скалюк Р.В. Ефекти та ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств / [Електронний ресурс] / Р.В. Скалюк, О.В. Декалюк. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ ekon/ 2009_1/zmist.files/_36.pdf
  167. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева − М.: ИНФРА-М, 1997. − 496 с.
  168. Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / А.М. Стельмащук. – Тернопіль: ТАНГ, 2000. – 315 с.
  169. Стратегія економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/signal/strateg.pdf
  170. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. [Електронний ресурс]. −
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины