ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ (ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД) :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ (ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД)
 • Кол-во страниц:
 • 236
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»  На правах рукопису


  БЕРЕЖНА ІЛОНА ЮРІЇВНА


  УДК 330.322.01:330.341.2(043.3)
  ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
  У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ (ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД)


  Спеціальність: 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук


  Науковий керівник:
  Якубенко Валерій Дем’янович,
  доктор економічних наук, професор
  КИЇВ – 2011
  ЗМІСТ


  ВСТУП ……………………………………………………………………………3
  РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ……………………………………….10
  1.1. Теоретико-економічні підходи до визначення змісту інвестиційного потенціалу………………………………………………………………………..10
  1.2. Інвестиційний потенціал в контексті інституційної теорії прав власності………………………………………………………………………….39
  1.3. Інституційне середовище формування інвестиційного потенціалу……..59

  Висновки до розділу 1…………………………………………………………..84

  РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ….87
  2.1. Роль держави та державних інституцій у реструктуризації національного інвестиційного потенціалу……………………………………………………....87
  2.2. Інвестиційний потенціал в інноваційній моделі розвитку національної економіки………………………………………………………………………..117
  2.3. Глобалізаційні чинники формування національного інвестиційного потенціалу………………………………………………………………………146

  Висновки до розділу 2…………………………………………………………176


  ВИСНОВКИ……………………………………………………………………179
  ДОДАТКИ……………………………………………………………………...182
  СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………210
  ВСТУП


  Актуальність теми. Проблема формування інвестиційного потенціалу об’єктивно є вихідною в аналізі змісту та структури інвестиційного процесу. В умовах трансформаційної економіки інституційні зміни у механізмах формування та відтворення інвестиційного потенціалу на всіх таксономічних рівнях характеризуються значною інтенсивністю. На мега- та макроекономічному рівнях це, насамперед, стосується інституційного середовища інвестиційного процесу, формування специфікованих ринків прав власності на інвестиційні ресурси, їх диверсифікації, концентрації та інтернаціоналізації, підвищення ролі постіндустріальних чинників у формуванні інвестиційного потенціалу. На мезо- та мікроекономічному рівнях реалізація цілей розширеного відтворення інвестиційних доходів пов’язується (поряд з підвищенням технологічного рівня) зі зростанням частки інвестицій в людський, інтелектуальний та соціальний ресурс, інституціоналізацією транзитивності кредитних та інвестиційних ресурсів, наданням факторного значення впливу на інвестиційний процес позаекономічних інститутів, інвестиційного клімату, тощо.
  Для трансформаційної економіки України формування інвестиційного потенціалу не є одиничним актом. Це перманентний процес, що в сучасному вимірі визначається не стільки обмеженими факторною базою можливостями мобілізації інвестиційних ресурсів, скільки формуванням інституційних спроможностей і в цьому розумінні – потужностей продукування інвестиційних доходів. Власне тому теоретичні та прикладні питання визначення змісту, функціональної ролі, місця інвестиційного потенціалу, інституційного забезпечення його формування та розширеного відтворення у трансформаційній економіці набувають першочергового значення.
  До наукових досліджень, присвячених вивченню окремих складових інвестиційного потенціалу та інституційного забезпечення його формування в умовах трансформаційної економіки, відносяться праці вітчизняних фахівців – Бланка І., Геєця В., Гриценка А., Диби М., Зайцева Ю., Кириленка В., Косової Т., Лагутіна В., Леоненка П., Майорової Т., Малого І., Пересади А., Поручника А., Реверчука С., Савчука В., Соколової О., Татаренко Н., Ткача А., Федулової Л., Черваньова Д., Якубенка В., а також зарубіжних вчених – Александера Г., Алчіана А., Барда Д., Бейлі Дж., Бірмана Г., Боді З., Б’юкенена Д., Гітмана Л., Джонка М., Дорнбуша Р., Кейна А., Кейнса Д., Коуза Р., Маркуса А., Маршала А., Портера Д., Самуельсона Л., Стігліца Д., Ульямсона О., Фішера С., Шмалензі Р., Шмідта С. та інших.
  Водночас, численні проблеми формування інвестиційного потенціалу залишаються ще недостатньо дослідженими. Йдеться про методологічні засади його дослідження з позицій загальної економічної та інституційної теорії, інституційних принципів та підходів до характеристики потужності інвестиційного потенціалу, визначення інституційних чинників та економічних стимулів його формування та мобілізації в Україні. Все вищезазначене обумовлює актуальність обраної теми дослідження в теоретичному та практичному плані.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і є складовою теми «Сучасне постіндустріальне суспільство і шляхи його формування в Україні» (номер державної реєстрації 0107U001332). Особистий внесок здобувача у розробку цієї теми полягає у дослідженні процесів формування інвестиційного потенціалу в умовах становлення нової економічної системи в Україні (підрозділи: 2.1. «Роль держави та державних інституцій у реструктуризації національного інвестиційного потенціалу»; 2.2. «Інвестиційний потенціал в інноваційній моделі розвитку національної економіки»).
  Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження змісту, структури та функціональної ролі інвестиційного потенціалу у трансформаційній економіці, інституційного середовища його формування та розширеного відтворення.
  Відповідно до мети дослідження були поставлені наступні завдання:
  - узагальнити та систематизувати теоретико-економічні підходи до визначення змісту та структури інвестиційного потенціалу;
  - дослідити функціональну роль інституту інвестування в контексті інституційної теорії прав власності;
  - охарактеризувати інституційне середовище формування інвестиційного потенціалу та його вплив на результативність інвестиційного процесу в трансформаційній економіці;
  - розглянути регуляторну роль держави та державних інституцій у реструктуризації національного інвестиційного потенціалу;
  - визначити місце інвестиційного потенціалу в інноваційній моделі розвитку національної економіки;
  - розглянути глобалізаційні чинники формування національного інвестиційного потенціалу.
  Об’єктом дослідження є трансформаційна економіка та чинники її ефективного функціонування.
  Предметом дослідження є інвестиційний потенціал, інституційне середовище його формування в трансформаційних умовах України.
  Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дисертаційного дослідження є загальнонаукові методи пізнання та фундаментальні положення економічної теорії. Вирішення поставлених у дисертаційній роботі завдань та отримання конкретних наукових результатів передбачало використання ряду методів, специфікованих потребами дослідження окремих проблем, а саме: методу класифікації та систематизації – задля аналізу економічної літератури з питань дослідження методологічних засад визначення змісту та структури інвестиційного потенціалу; методу узагальнення даних та порівняльного зіставлення – для визначення ролі та місця інвестиційного потенціалу на сучасному етапі економічного розвитку та дослідження інституційного середовища його формування; методу аналізу і синтезу – для вивчення особливостей національної інноваційної моделі та визначення місця інвестиційного потенціалу в ній; методу якісних і кількісних порівнянь – для оцінки іноземної інвестиційної діяльності на території України.
  Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти вищих органів державної влади, офіційні статистичні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів та інших державних установ, міждержавних економічних організацій, Світового банку, Світового економічного форуму, достовірні електронні ресурси мережі Інтернет, монографії, вітчизняні та зарубіжні наукові праці з проблем інвестування, інвестиційної діяльності, особливостей формування та становлення інвестиційного потенціалу в умовах трансформаційних перетворень.
  Наукова новизна одержаних результатів, що виносяться на захист, полягає в наступному:
  вперше:
  - обґрунтовано визначення поняття інвестиційного потенціалу як єдності трьох векторів його виміру: наявних можливостей мобілізації та перетворення економічних факторів в інвестиційні ресурси (запас); інституційних спроможностей їх включення в інвестиційний процес (потік); інвестиційних потужностей щодо розширеного відтворення інвестиційних доходів (запас). Це дозволяє розширити для досліджень та конкретизувати простір формування інвестиційного потенціалу у трансформаційній економіці такими чинниками його інституційного середовища (перш за все, права власності, інвестиційні інституції, інвестиційні ринки, інвестиційний клімат), що визначають інституційну спроможність здійснення інвестиційної діяльності та забезпечують синергетичний ефект від її здійснення (інвестиційні доходи);
  удосконалено:
  - трактування підстав розмежування інститутів кредитування та інвестування в контексті розбіжностей інституційних систем англосаксонського та континентального права власності. Якщо для першої характерним є чітке відособлення та специфікація кредитних та інвестиційних інституцій і операцій (правочинностей володіння та розпорядження), то друга передбачає можливості їх суміщення за принципом єдності та неподільності;
  - визначення місця та ролі інституту інвестування в системі фінансових інститутів та їх суспільному відтворенні. У вузькому розумінні інститут інвестування є одним з базових фінансових інститутів (поряд з інститутами кредитування та страхування), який регламентує порядок обміну правами власності на інвестиційні ресурси. Широкий зміст інституту інвестування дозволяє визначити його як такий, що пронизує весь цикл суспільного відтворення, тоді як сфера безпосередньої дії фінансових інститутів обмежена лише фінансовим сектором;
  отримало подальший розвиток:
  - обґрунтування характеру розбіжностей між поняттями, що визначають інституційне середовище інвестиційного процесу та інвестиційний клімат. Якщо інституційне середовище складає мережа формальних і неформальних (у тому числі – позаекономічних) правил та інституцій, що регламентують поведінку на всіх стадіях циклу інвестиційного процесу, то інвестиційний клімат характеризує очікувана сукупність трансакційних витрат, що впливають на ступінь активності (доходності/ризику) власне інвестиційної діяльності;
  - характеристика змісту поняття «інвестування» як процесу цільового вкладення визначених майнових цінностей в інвестиційні об’єкти у поточному періоді з метою отримання вигод (прибутку, доходу, соціального ефекту, екологічного ефекту, технологічного оновлення та модернізації виробництва тощо), тобто досягнення економічних та/або позаекономічних цілей інвестора у майбутньому, що супроводжується інвестиційним ризиком. При цьому мобілізація та «тримання» інвестиційного потенціалу, окрім розрахункових завдань вибору та оптимізації можливих сполучень «ризику-доходу», передбачає найбільш глибинні ринково-ціннісні орієнтири – інвестиційну владу, що суттєво розширює для її суб’єктів можливості визначати стратегію розвитку та механізми алокації ресурсів і доходів.
  Практичне значення одержаних результатів. Теоретичне і прикладне значення одержаних наукових результатів полягає у подальшому розвитку теорії інвестицій, а саме в частині дослідження особливостей формування інвестиційного потенціалу у трансформаційній економіці. Висновки та рекомендації, що сформульовані в дисертаційній роботі, можуть бути використані органами державного управління при розробці заходів щодо активізації інвестиційної діяльності в Україні.
  Результати наукових досліджень прийнято до впровадження у практичній та нормативній діяльності відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Виконавчого комітету Криворізької міської ради (довідка № 0105 від 29.04.2011 р.).
  Окремі результати дисертації використовуються ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» при розробці напрямків інвестиційної політики в умовах виходу підприємства на зовнішні ринки (довідка № 02-1/34 від 16.05.2011 р.).
  Практичні рекомендації щодо розробки стратегічної програми та концепції розвитку підприємства на інноваційних засадах застосовуються ТОВ «Інтер-бізнес» (довідка № 269/1-11 від 24.05.2011 р.).
  Окремі положення дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін «Основи економічної науки» та «Трансформаційна економіка» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (довідка від 10.06.2011 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею. Наукові положення, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, отримані і сформульовані автором особисто.
  Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження доповідались та обговорювались на 5-и науково-практичних та науково-методичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня. Серед них: IV Міжнародна науково-методична конференція «Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність» (м. Мелітополь, 4-6 вересня 2009 р.), X Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної економіки» (м. Черкаси, 14-16 жовтня 2009 р.), II Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах фінансово-економічної кризи» (м. Донецьк, 10-11 грудня 2009 р.), IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави» (м. Дніпропетровськ, 1-12 листопада 2010 р.), Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації» (м. Тернопіль, 9-10 грудня 2010 р.).
  Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 15 наукових праць загальним обсягом 6,06 друк. арк., у тому числі 10 – у наукових фахових виданнях, 5 – в інших виданнях.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, пов’язаного з визначенням змісту, процесу формування та інституційного забезпечення інвестиційного потенціалу в умовах трансформаційної економіки, що дозволяє сформулювати ряд висновків теоретичного та практичного значення.
  1. Інвестиції є вихідним поняттям при визначенні змісту інвестиційного потенціалу у логічному ряду: інвестиції – інвестиційна діяльність – інституціоналізація інвестиційної діяльності – інвестиційний клімат – інвестиційний потенціал. Проведений в цьому контексті аналіз вказаних та суміжних з ними дефініцій дає підстави для висновку, що поняття інвестиційного потенціалу характеризується як єдність трьох векторів його виміру: наявних можливостей мобілізації та перетворення економічних факторів в інвестиційні ресурси; інституційних спроможностей їх включення в інвестиційний процес; інвестиційних потужностей щодо розширеного відтворення інвестиційних доходів. Це дозволяє визначити інвестиційний потенціал як запас наявних можливостей інвестиційних ресурсів певного таксономічного рівня, потужність потоку яких щодо продукування інвестиційних доходів/ризиків зумовлена спроможностями інституційного середовища забезпечити безперервність та інтенсивність протікання інвестиційного процесу.
  2. Мережа правил взаємоузгодженності окремих складових інвестиційного процесу структурує інституційне середовище інвестиційного потенціалу, базовими елементами якого виступають: правила (інститут) інвестування, інвестиційні ринки та інвестиційні інституції (організації). У цьому розумінні проблема формування інвестиційного потенціалу є проблемою формування та перманентних змін його інституційного середовища.
  3. Інвестиційний клімат є визначальною інтегральною характеристикою інституційного середовища процесу формування інвестиційного потенціалу. Під цим поняттям слід розуміти очікувану сукупність трансакційних витрат, що впливають на ступінь активності (доходності/ризику) власне інвестиційної діяльності. З цього боку інвестиційний клімат являє собою комплекс суб’єктивних та об’єктивних умов функціонування інвестиційного ринку та характеризує всю сукупність передумов, які дозволяють інвестору зробити висновок про ступінь доцільності інвестиційної діяльності.
  4. Підстави розмежування та транзитивності інститутів кредитування та інвестування слід бачити не в рівні інституційної досконалості відносин власності в тій чи іншій країні (при всій важливості цієї проблеми), а скоріше в особливостях інституційних систем англосаксонського та континентального права власності. Перша передбачає можливості їх відособлення та специфікацію (правочинностей володіння та розпорядження), друга – суміщення кредитних та інвестиційних інституцій і операцій (принцип єдності та неподільності).
  5. Мобілізаційна інвестиційна політика держави має базуватись на наступних принципах: принципі поєднання та координації роботи всіх гілок влади, принципі системності, принципі об’єктивності та принципі економічної ефективності. Важливими передумовами активізації інвестиційного процесу є дії держави, направлені на стимулювання довгострокового інвестування та розвиток фондового ринку. Інвестиційна політика в Україні потребує розробки ефективної інвестиційної стратегії, цілі якої б базувались на реально існуючий ситуації в економіці та основною кінцевою метою якої було б створення сприятливого інвестиційного клімату задля формування та розвитку національного інвестиційного потенціалу.
  6. В інноваційній моделі розвитку національної економіки інвестиційний потенціал відіграє вирішальну роль, оскільки в умовах ринкової економіки реалізація інноваційної діяльності на кожному рівні пов’язана, передусім, з пошуком джерел і форм інвестування, які повинні забезпечувати баланс між інноваційними витратами та фінансовими можливостями. Суттєвим негативним фактором забезпечення інноваційної діяльності в промисловості є неприпустимо низька участь держави у процесі фінансування, з боку держави не робиться значних спроб для стимулювання технологічних інновацій, що негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств; частка коштів іноземних інвесторів у фінансуванні інновацій теж є незначною, що говорить про слабкий рівень інтегрованості України у світовий інвестиційно-інноваційний процес на рівні інвестування інноваційних процесів на підприємствах.
  7. З метою забезпечення подальшого розвитку інвестиційного кредитування економіки необхідним є створення державної кредитної інституції – банку розвитку, яка могла б забезпечити доступне довгострокове кредитування високотехнологічного сектору економіки, стати сполучним інструментом між організаціями, що впроваджують інновації та іншими економічним суб’єктами, а головним чином – із внутрішніми та зовнішніми інвесторами. Розвиток ринку венчурного капіталу в Україні слід також розглядати як невід'ємну частину інноваційного розвитку економіки та фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності.


  СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Александрова В. П. Економічні аспекти державного програмування інновацій / В. П. Александрова // Вісник Інституту економічного прогнозування. – 2002. – № 1. – С. 18–39
  2. Асаул А. Формування інвестиційного клімату / А. Асаул // Економіка України. – 2002. – № 4. – С. 83–87
  3. Багратян Г. А. Світова криза та Україна: проблеми й нові підходи щодо фінансового регулювання / Г. А. Багратян, І. С. Кравченко // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 33–41
  4. Базилевич В. Д. Макроекономіка : Підручник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – К. : Знання, 2004. – 851 с.
  5. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент / Балабанов И. Т. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
  6. Балануца О. О. Роль іноземного інвестування в економіці України / О. О. Балануца // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 10. – С. 73–76
  7. Белолипецкий В. Инвестиционная деятельность фирмы / В. Белолипецкий // Консультация директора. – 1997. – № 14. – С. 18–21
  8. Бережна І. Ю. Банки та небанківські кредитно-фінансові інститути як складові інституціонального середовища інвестиційної діяльності / І. Ю. Бережна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7–8 (98-99). – С. 82–89
  9. Бережна І. Ю. Вплив фінансових інститутів на формування інвестиційного потенціалу / І. Ю. Бережна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9 (99). – С. 190–195
  10. Бережна І. Ю. Економіко-правовий механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні / І. Ю. Бережна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 170–178
  11. Бережна І. Ю. Інвестиційна діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів / І. Ю. Бережна // Економіка та держава. – 2011.– № 2. – С. 50–53
  12. Бережна І. Ю. Інвестиційно-інноваційний аспект розвитку національної економіки / І. Ю. Бережна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 24. – С. 7–12
  13. Бережна І. Ю. Інвестування та кредитування як механізм реалізації фінансових відносин на фінансовому ринку / І. Ю. Бережна // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2010 р. – Т. 2. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 103–105
  14. Бережна І. Ю. Інституціональний аспект формування інвестиційного потенціалу / І. Ю. Бережна // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: Матеріали IV міжнародної науково-методичної конференції, Мелітополь, 4-6 вересня 2009 р. – Мелітополь: МІДМУ КПУ, 2009. – С. 91–93
  15. Бережна І. Ю. Міжнародний трансферт капіталів: макроекономічний аспект / І. Ю. Бережна // Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах фінансово-економічної кризи: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, м. Донецьк, 10-11 грудня 2009р. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – С. 22–25
  16. Бережна І. Ю. Місце та роль інвестиційного потенціалу в системі структурних складових інвестиційного клімату / І. Ю. Бережна // Інституціональний вектор економічного розвитку. – 2010. – № 3 (2). – С. 130–137
  17. Бережна І. Ю. Особливості спрямування потоків прямих інвестиційних ресурсів з економіки України / І. Ю. Бережна // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 9-10 грудня 2010 р. Ч.1. – Тернопіль: Крок, 2010. – С. 60–61
  18. Бережна І. Ю. Оцінка іноземної інвестиційної діяльності на території України / І. Ю. Бережна // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 3 (38). – С. 28–32
  19. Бережна І. Ю. Поняття та роль інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу на сучасному етапі економічного розвитку / І. Ю. Бережна // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – 2011. – № 1 (9) – С. 86–92
  20. Бережна І. Ю. Ретроспективний аналіз сутності інвестицій / І. Ю. Бережна // Формування ринкових відносин в України. – 2008. – № 4 (83). – С. 68–72
  21. Бережна І. Ю. Сутність, роль та значення інвестиційного процесу в системі економічного розвитку / І. Ю. Бережна // Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції: 14-16 жовтня 2009 року. – Т 2. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – С. 221–223
  22. Бережна І. Ю. Теоретико-економічні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу / І. Ю. Бережна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 6. – С. 253–258
  23. Бикова А. Л. Нагромадження капіталу в процесі економічного розвитку (історія, форми, інститути): моногр. / А. Л. Бикова, О. Ф. Івашина. – Дніпропетровськ : Наука та освіта, 2007. – 167 с.
  24. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / Бланк И. А. – К. : МП «ИТЕМ» ЛТД «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
  25. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учебный курс / Бланк И. А. –К. : Эльга-Н, Ника-Центр, – Т.2. – 2001. – 511 с.
  26. Боди З. Принципы инвестиций / Боди З., Кейн А., Маркус А. [пер. с англ.]. – М. : Вильямс, 2004. – 984 с.
  27. Боднар І. Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну на сучасному етапі / І. Р. Боднар // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 62–70
  28. Болдуєв М.В. Пряме іноземне інвестування і забезпечення здорового конкурентного середовища в умовах світового процесу глобалізації / М. В. Болдуєв // Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні. – 2005. – Вип. 3. – С. 253–262
  29. Большая советская энциклопедия: в 30 т. / [ гл. ред. А. М. Прохоров]. – [3-изд.]. – М. : Сов. энциклопедия, 1972. – Т.10. – 1972. – 592 с.
  30. Бондар М. І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: моногр. / Бондар М. І.– К. : КНЕУ, 2008. – 256 с.
  31. Бондарчук І. В. Особливості інвестиційної стратегії нерезидентів в Україні / І. В. Бондарчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2006. – № 4. – С. 26–30
  32. Борщевський В. В. Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку / В. В. Борщевський // Фінанси України. – 2003. – № 10. – С. 109–117
  33. Бутко М.Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки / М. Бутко // Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 40–45
  34. ВВП на душу населения – 2010 г. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iformatsiya.ru/tabl/567-vvp-na-dushu-naseleniya-2010.html
  35. Вербицька Ю. М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник соціально-економічного розвитку регіону / Ю. М. Вербицька // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 8. – С. 151–156
  36. Виконання заходів антикризової програми діяльності Уряду постійно знаходиться в центрі уваги органів влади. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://project.ukrinform.ua/news/2168/
  37. Вовк С. Міжнародні потоки прямих іноземних інвестицій та участь України в них / С. Вовк // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 6. – С. 191–216
  38. Вожжов А. Інвестиційне кредитування комерційних банків: зміст і вимоги до формування ресурсної бази / А. Вожжов, Н. Попова // Банківська справа. – 2003. – №1. – С. 73–79
  39. Волкодав В. В. Залучення західноєвропейських інвестицій в Україну за досвідом країн з перехідною економікою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : спец.08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / В. В. Волкодав. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, 2007. – 20 с.
  40. Воробьев Ю. Н. Инвестирование / Ю. Н. Воробьев, Е. И. Воробьев. – Симферополь : Таврия, 2004. – 340 с.
  41. Ворсовський О. А. Інвестиційні ресурси як основний елемент фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств / О. А. Ворсовський // Фондовый рынок. – 2007. – № 39. – С. 30–33
  42. Ворсовський О. Л. Теоретико-методологічні основи інвестиційного потенціалу підприємства / О. Л. Ворсовський // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 15. – С. 8–11.
  43. Гавриленко О. Ю. Кредитні спілки в Україні: проблеми розвитку та умови підвищення ефективності управління діяльністю / О. Ю. Гавриленко // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 1. – С. 29–32
  44. Герасимчук З. Проблеми фінансового забезпечення структурних перетворень у регіонах та шляхи їх вирішення / З. Герасимчук // Вісник Київського національного торговельного економічного університету. – 2001. – №5. – С. 30–36
  45. Гитман Л. Основы инвестирования : пер. с англ. / Л. Гитман, М. Джонк. – М. : Дело, – 1997. – 1008 с.
  46. Гостюк М. Зарубіжні інвестиції та економічні інтереси іноземних інвесторів / М. Гостюк // Економіка України. – 2005. – № 8. – С. 81–86
  47. Григорьев Л. Инвестиционный климат в России (доклад к 15 съезду РСПП) экспертный институт / Л. Григорьев // Вопросы экономики. – 2006. – № 5. – С. 48–77
  48. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління / Гриньов А. В. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 308 с.
  49. Гриценко В. В. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку / В. В. Гриценко // Вісник економічної науки України. – 2008. –№ 2. – С. 27–31
  50. Гроші та кредит / [Савлук М. І., Мороз А. М., Пудовкіна М. Ф. та ін.] ; за заг. ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2001. – 602 с.
  51. Давідов М. В. Організаційно-фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарювання / М. В. Давідов // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – C. 92–97
  52. Данілов О. Д. Інвестування: навчальний посібник / Данілов О. Д., Івашина Г. М., Чумаченко О .Г. – К. : Комп'ютерпрес, 2001. – 364 с.
  53. Дановська А. Міжнародний досвід – на службу вітчизняній пенсійній реформі / А. Дановська // Вісник Пенсійного фонду України. – 2003. – №1. – С. 42–44
  54. Данько М. С. Визначення науково-технологічних пріоритетів як складова політики економічного зростання / М.С. Данько // Вісник інституту економічного прогнозування. – 2002. – №1. – С. 40–58
  55. Демчишак Н. Інвестиційний та фінансовий потенціал в умовах відкритості економіки: специфіка формування та співвідношення / Н. Демчишак // Вісник Львівського університету. – 2009. – № 41. – С. 156–164
  56. Денисенко М. Можливості активізації інвестування в сучасних умовах / М. Денисенко // Економіка України . – 2003. – № 1. – С. 28–31
  57. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності : підручник для студентів / М. П. Денисенко. – К. : Алеута, 2003. – 338 с.
  58. Денисенко М. П. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні / М. П. Денисенко, Т. Є. Воронкова // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 1(51). – С. 1–6
  59. Державне управління в Україні : [ навч. посібник / за ред. Авер'янова В. Б.]. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 1999. – 236 с.
  60. Дерманська Л. В. Роль інновацій в забезпеченні конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємств України / Л. В. Дерманська // Вісник ХНАМГ. Серія: Економічні науки. – 2010. – Вип. 96. – С. 125–133
  61. Диба М. І. Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні / М. І. Диба, Є. С. Осадчий // Фінанси України. – 2009. – №11. – С. 35–46
  62. Диба М. І. Інвестиційний клімат, як чинник активізації інвестиційного процесу в Україні // М. І. Диба, Є. С. Осадчий // Економіка і регіон. – 2011. – № 3. – С. 213–219
  63. Динаміка кредитних рейтингів України (боргових зобов’язань) станом на 21 липня 2011 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=299315&cat_id=61736
  64. Діденко Я. О. Удосконалення прямого іноземного інвестування / Я. О. Діденко // Фінанси України. – 2001. – №12. – С. 96–105
  65. Добкін А. І. Відкриті інвестиційні фонди: підсумки року та перспективи діяльності / А. І. Добкін // Фінансовий ринок України. – 2007. – № 2. – С. 14–18
  66. Долан Э. Дж. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Дж. Долан, Д. Е. Линдсей [пер. с англ. Лукашевич В. и др.] ; под. общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – Санкт-Петербург. : Печатный Двор, 1992. – 496 с.
  67. Управління потенціалом підприємства : навчальний посібник / [І. З. Должанський, Т. О. Загорна, О. О. Удалих, І. М. Герасименко, В. М. Ращупкіна]. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 362 с.
  68. Драган І. В. Гарантування національних інтересів у процесі залучення іноземних інвестицій в умовах глобалізації / І. В. Драган // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 9. – С. 10–15
  69. Драган І. В. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в Україні / І. В. Драган // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 18. – C. 3–6
  70. Дука А. П. Теорія і практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навчальний. посібник ; [2-е вид.]./ Дука А. П. – К. : Каравела, 2008. – 432 с.
  71. Економічна енциклопедія: у 3 т. Т 1. / відп. ред. С.В.Мочерний та ін. – К. : Академія, 2000. – 863 с.
  72. Єгоров А. І. Формування і реалізація інвестиційного потенціалу в перехідній економіці на основі фіскального регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий оббіг і кредит» / А. І. Єгоров. – Х., 2002. – 18 с.
  73. Єщенко П. С. Нова модель держави / Єщенко П. С., Кваснюк Б. Є., Бірюков О. А. – Слав’янськ : «Печатный двор», 2002. – 144 с.
  74. Желюк Т. Економічний механізм забезпечення інноваційної моделі розвитку / Т. Желюк // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 56–67
  75. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк . – К. : Знання, 2007. – 1072 с.
  76. Задорожный Г. Собственность, управление и экономическая власть: проблемы взаимосвязи в экономической системе общества : автореферат дис. на соискание научной степени д-ра экон. наук : спец. 08.01.01 «Экономическая теория» / Г. Задорожный.– Харьков, 1996. – 349 с.
  77. Закон України «Про банки та банківську діяльність» № 2121 від 07.12.2000 р., в останній редакції від 16.10.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – ст. 30
  78. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 2343 від 14.05.1992 р., в останній редакції від 16.10.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – ст. 440
  79. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання іноземних інвестицій та кредитування» № 2155-VI від 27.04. 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 26. – ст. 907
  80. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 358 від 16.11.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 2.– ст. 49
  81. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96 від 30.10.1996 р., в останній редакції від 07.08.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – ст. 292
  82. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-15 від 06.09.2005 р., в останній редакції від 16.09.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 48. – ст. 2537
  83. Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні» № 1540а-12 від 10.09.1991 р., в останній редакції від 05.10.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – ст. 616
  84. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959 від 16.04.1991 р., в останній редакції від 07.08.2011р. / Відомості Верховної Ради України. – № 29. – ст. 377
  85. Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560 від 18.09.1991 р., в останній редакції від 12.06.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – ст. 646
  86. Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» № 1282 від 03.07.1991 р., в останній редакції від 22.05.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 42. – ст. 551
  87. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40 від 04.07.2002 р., остання редакція від 02.10.2011р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – ст. 266
  88. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» № 2299 від 15.03.2001 р., в останній редакції від 07.07.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 21. – ст. 103
  89. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» № 3929 від 04.02.1994 р., в останній редакції від 08.03.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – ст. 161
  90. Закон України «Про приватизацію державного майна» № 2163 від 04.03.1992 р., в останній редакції від 07.08. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – ст. 348
  91. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» № 3715 від 08.09.2011р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 77. – ст. 14
  92. Закон України «Про режим іноземного інвестування» № 93/96 від 19.03.1996 р., в останній редакції від 15.01.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – ст. 80
  93. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664 від 12.07.2001 р., в останній редакції від 01.10.2011р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – ст. 1
  94. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480 від 23.02.2006 р., в останній редакції від 27.11.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – ст. 1126
  95. Залєвська-Шишак А. Роль держави у стимулюванні інвестиційної активності в Україні / А. Залєвська-Шишак // Світ фінансів. – 2006. – № 4 (9). – С. 170–177
  96. Запатріна І. В. Розвиток системи державного інвестування в Україні / І. В. Запатріна // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 52–64
  97. Захарін С. В. Механізм державного регулювання іноземного інвестування : моногр. / Захарін С. В. ; [под. ред. Герасимчука М. С.]. – К. : НАН України. Ін-т економіки, 2003. – 162 с.
  98. Захарін С. В. Регулювання розвитку інвестиційного ринку / С. В. Захарін // Фінанси України. – 2005. – № 7. – С. 98–105
  99. Зимовець В. В.Фінансове посередництво : навчальний посібник / В. В Зимовець, С. П. Зубик. – К. : КНЕУ, 2004. – 288 с.
  100. Зубкова Л. Д. Финансово-инвестиционный процесс субъекта Федерации : автор. дис. на соиск. научн. степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / Л. Д. Зубкова. – Екатеринбург, 2004. – 22 с.
  101. Зюкова Н. Б. Інвестиційний потенціал як основа економічного зростання / Н. Б. Зюкова, М. М. Зюкова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Серія: Економічні науки. – 2010. – №4. – С. 234–240
  102. Иванов Г. И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования / Иванов Г. И. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 352 с.
  103. Инвестиции : учебное пособие / [Подшиваленко Г. П., Лахметкина Н. И., Макарова М. И. и др.]. – [4-е изд.]. – М. : КНОРУС, 2007. – 200 с.
  104. Ільченко-Сюйова Л. В. Небанківські фінансові установи: досвід Європейського Союзу та можливості України / Л. В. Ільченко-Сюйова // Економіка та держава. – 2008. – № 11. – С. 76–78
  105. Ілляшенко А. Х. Державне регулювання макроекономічних умов інвестування / А. Х. Ілляшенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 6. – С. 16–18
  106. Інвестологія: наука про інвестування : навч. посіб. / [Реверчук С. К., Реверчук Н. Й., Скоморович І. Г. та ін.] ; за ред. С. К. Реверчука. – К. : Атіка, 2001. – 264 с.
  107. Кадырова Г. М. Инвестиционный потенциал: некоторые актуальные проблемы исследования / Г. М. Кадырова // Страховое дело. – 2008. – № 11. – С. 4–10
  108. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем) / Капелюшников Р. – М. : МЭиМО, 1990. – 211 с.
  109. Карпінський Б. А. Інвестиційний клімат України / Б. А. Карпінський // Фінанси України. – 2001. – № 7. – С. 139–148
  110. Кириченко О. А. Інвестування : підручник / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. – К. : Знання, 2009. – 573 с.
  111. Коваль Р. Г. Поняття інвестиційного процесу та його стадії / Р. Г. Коваль // Держава та регіони. – 2006. – № 5. – C. 137–140
  112. Колісник М. М. Механізми регіонального управління інвестиційною діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / М. М. Колісник. – Х, 2008. – 20 с.
  113. Комеліна О. В. Напрями вдосконалення фінансового механізму забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні в сучасних умовах / О. В. Комеліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 21–29
  114. Конвенція «Про захист прав інвестора» № 997_047 від 27.03.1997 р., в останній редакції від 28.03.1997 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_047
  115. Конвенція «Про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами» № 995_060 від 18.05.1965р., в останній редакції від 16.03.2000 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_060
  116. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні інструменти фінансування економічного розвитку / В. В. Корнєєв // Економічна теорія. – 2005. – № 3. – С. 75–82
  117. Котуков А. А. К вопросу исследования понятия «инвестиционный климат» / А. А. Котуков // Проблемы современной экономики. – 2008. – №4. – С. 261–265
  118. Крейдич І. М. Державне регулювання інвестиційної діяльності / І. М. Крейдич // Фондовий ринок. – 2008. – № 3. – С. 32–36
  119. Крейдич М. І. Інвестиційна діяльність страхових компаній / М. І. Крейдич // Фондовый рынок. – 2007. – № 48. – С. 18–21
  120. Криклій А. С. Конкурентний потенціал небанківських фінансових інститутів на ринку кредитних ресурсів / А. С. Криклій, З. М. Васильченко, Л. М. Алексеєнко, І. С. Каракулова // Економіка та держава. – 2006. – № 10. – С. 8–10
  121. Криклій А. С. Фінансові компанії як особливий вид небанківських фінансових інститутів в Україні / А. С. Криклій, І. С. Каракулова // Фондовый рынок. – 2007. – №3. – С. 28–32
  122. Крупка Я. Д. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра екон. наук. : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Я. Д. Крупка. – Тернопіль, 2002. – 32 с.
  123. Кулага І. В. Соціально-економічні чинники формування інвестиційного потенціалу України на етапі трансформування її економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / І. В. Кулага. – К., 2002. – 15 с.
  124. Лазепка В. Інвестиційні банки / В. Лазепка // Банківська справа. – 2000. – № 6. – С. 17–19
  125. Легка Я. І. Інвестиційні ризики: еволюція поглядів та класифікація / Я. І. Легка // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 22. – с. 18–21
  126. Лисов В. И. Национальная экономика России: потенциалы, комплексы, экономическая безопасность : учебн. для слуш. Академии налоговой полиции и студ. / В. И. Лисов. – М. : Экономика, 2000 – 477 с.
  127. Луциків І. В. Інноваційна діяльність в Україні: реалії сьогодення та перспективи розвитку / І. В. Луциків // Інноваційна економіка. – № 4. – 2010.– С. 23–26
  128. Лютий І. Концепція реформування податкової системи України та конкурентоспроможність національної економіки / І. Лютий, В. Тропкіна // Економіка України. – 2007. – № 8. – С. 19–27
  129. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навчальний посібник / Майорова Т. В.– К. : «Центр навчальної літератури», 2004. – 376 с.
  130. Маренков Н. Л. Основы управления инвестициями : учебник / Маренков Н. Л. – М. : Едиториал, 2003. – 440 с.
  131. Мартиненко В. Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні : моногр. / Мартиненко В. Ф. – К. : Видавництво НАДУ, 2005. – 295 с.
  132. Мартиненко В. Ф. Залучення зовнішніх інвестицій в економіку України: методологічний аспект / В. Ф. Мартиненко // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 4 (39). – C. 91–97
  133. Марцин В. С. Удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в економіці України / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5 (71). – С. 47–59
  134. Марцин В. С. Значення іноземного інвестування для інтегрування України в світовий економічний простір в умовах глобалізації / В. С. Марцин // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 75–80
  135. Марцин В. С. Інноваційно-інвестиційна діяльність та шляхи її розвитку в період глобалізації / В. С. Марцин // Проблеми науки. – 2010. – № 2. – С. 8–14
  136. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений / Массе П. – М. : Статистика, 1971. – 503 с.
  137. Матюшенко І. Ю. Іноземні інвестиції : навчальний посібник / І.Ю.Матюшенко, В.П. Божко. – К. : Професіонал, 2005. – 336 с.
  138. Махмудов А. Инвестиционная политика выхода из депрессии / А. Махмудов // Экономика Украины. – 1998. – № 5. – С. 37–44
  139. Мацибора Т. В. Проблеми визначення та оцінки інвестиційного потенціалу регіону / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2008. – № 9. – С. 62–65
  140. Мацибора Т. В. Ризик як складова інвестиційного процесу / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2008. – № 11. – С. 90–92
  141. Микитюк П. Проблеми фінансово-кредитного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні / П. Микитюк // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 94–99
  142. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / Микитюк П. П. – К. : Центр навч. літ., 2007. – 400 с.
  143. Міжнародна інвестиційна діяльність : Підручник / [ Лук’яненко Д. Г., Гунський Б. В., Мозковий О. М. та ін.] ; за ред. Д. Г. Лук’яненка. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с.
  144. Мірошниченко П. І. Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 «Економіка та управління народним господарством» / П. І. Мірошниченко.– Донецьк, 2007. – 20 с.
  145. Морозов Д. М. Фінансові інститути у суспільному відтворенні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Д. М. Морозов. – К., 2008. – 22 с.
  146. Морозов Д. М. Фінансові інститути у суспільному відтворенні: дис. канд.екон.наук : 08.00.01 / Морозов Дмитро Михайлович. – К., 2008. – 209 с.
  147. Москвин В. Основы теории риска для реализации инвестиционных проектов / В. Москвин // Инвестиции в России. – 2001. – № 8. – С. 33–37
  148. Музиченко А. С. Державне регулювання інвестиційної діяльності / Музиченко А. С. – К. : Наук. світ, 2001. – 345 с.
  149. Носова О. Іноземний капітал у перехідній економіці країн СНД / О. Носова // Економіка України. – 2005. – № 10. – С. 81–88
  150. Носова О. Прямі іноземні інвестиції у трансформаційній економіці України / О. Носова // Економіка України. – 2000. – № 5. – С. 47–50
  151. Офіційний сайт Державного комітету статистики України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. ukrstat. gov. ua
  152. Палий В. Ф. Финансовые операции / Палий В. Ф. – М. : Бератор-Пресс, 2003. – 216 с.
  153. Панчишин С. М. Макроекономіка : навчальний посібник / Панчишин С. М. – К. : Либідь, 2001. – 616 с.
  154. Партин Г. О. Пенсійні фонди як учасники фінансового ринку / Г. О. Партин, О. І. Тивончук // Фінанси України. – 2002. – № 9. – С. 143–149
  155 Парфенюк Є. Шляхи прискорення інвестування вітчизняної економіки / Є. Парфенюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – № 19. – С. 402–407
  156. Пересада А. А. Інвестиційне кредитування: навчальний посібник / А. А. Пересада, Т. В. Майорова. – К. : КНЕУ, 2002. – 271 с.
  157. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні / Пересада А. А. – К. : Лібра, 1998. – 392 с.
  158. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности / Пересада А. А.– К. : Либра, 1996. – 344 с.
  159. Пересада А. А Управління інвестиційним процесом / Пересада А. А. – К. : Лібра, 2002. – 472 с.
  160. Пітель Н. Я. Проблеми формування інвестиційного клімату України / Н. Я. Пітель // Бізнес-Навігатор : [Електронне наукове фахове видання]. – 2010. – № 3(20). – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal//Soc_Gum/Biznes/2010_3
  161 Покатаєва К. П. Теоретичні аспекти визначення категорій «інвестиційний потенціал» та «інвестиційна привабливість» / К. П. Покатаєва // Научно-технический сборник. – 2006. – № 75. – С. 262–268
  162. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України № 916-14 від 13.07. 1999 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=916-14
  163. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій» № 928 від 07.08.1996 р., в останній редакції від 12.05.2004 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=928-96-%EF
  164. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державне агентство з інвестицій та розвитку» № 356 від 17.05.2010 р., в останній редакції від 13.09. 2011р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 38. – С. 10
  165. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток» № 1107 від 20.12.2008 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0005120-08
  166. Постанова Кабінету Міністрів України «Про передачу Українського центру сприяння іноземному інвестуванню до сфери управління Державного агентства з інвестицій та інновацій» № 771 від 31.05. 2006 р., в останній редакції від 11.02.2009 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 22. – С. 18
  167. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Комісії із сприяння досудовому врегулюванню спорів між інвесторами та органами виконавчої влади» № 19 від 16.01. 2007 р., в останній редакції від 18.06.2008 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=997&id_doc_type=0&sort_id=&text
  168. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного агентства України з управління національними проектами» № 570 від 30.06.2010р., в останній редакції від 13.09.2011р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 52. – С. 15
  169. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національного агентства України з іноземних інвестицій та розвитку» № 48 від 28.01.2009 р., в останній редакції від 31.05.2010 р. // Офіційний вісник України. – 2009. – № 8. – С. 72
  170. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Українського центру сприяння іноземному інвестуванню № 666 від 02.08.2005 р. // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 148
  171. Постанова Правління Національного банку України «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» № 280 від 10. 08. 2005 р., в останній редакції від 15.03. 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 35. – С. 115
  172. Прес-служба Державного комітету статистики України. Оперативна інформація про іноземні інвестиції України за 2009 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ukrstat.gov.ua/localfiles/display/operativ2010
  173. Провайдинг інновацій : підручник / [М. П. Денисенко, А. П. Гречан, М. В. Гаман та ін.] ; за ред. М.П. Денисенка. – К. : Професіонал, 2008. – 448 с.
  174. Просяник В. М. Інвестиційні ресурси: теоретичний та практичний аналіз / Просяник В. М. — Харків. : Гриф, 2001. — 80 с.
  175. Прохорчук С. В. Оцінка стану інноваційного розвитку підприємств України / С. В. Прохорчук, Т. В. Коропатнік // Бізнес-Навігатор [Електронне фахове видання]. – 2010. – № 3 (20). Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal//Soc_Gum/Biznes/2010_3/index.html
  176. Публічна презентація : Інвестиційна Реформа. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrproject.gov.ua/news/publichna-prezentatsiya-nvestitsiina-reforma
  177. Рибалкін В. О. Теорія власності / В.О.Рибалкін, І.В. Лазня. – К. : Логос, 2000 – 279 с.
  178. Рузавин Г. Самоорганизация и организация экономики и поиск новой парадигмы экономической науки / Г. Рузавин // Вопросы экономики. – 1993. – № 11. – С. 24–32
  179. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 2138 від 22.11.2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.urist.in.ua
  180. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 рр.» № 1900-р від 29.09. 2010 р. // Офіційний вісник України. –2010. – № 75
  181. Саблук П. Т. Міжнародний рух капіталів і залучення в Україну прямих іноземних інвестицій / П. Т. Саблук, В. І. Власов, М. І. Кісіль, К. А. Пріб // Економіка АПК. – 2008. – № 9. – С. 3–14
  182. Словник сучасної економіки Макміллана / [ гол. ред. Девід В. Пірс]. – 4-е вид., пер. з англ. – К.: АртЕк, 2000. – 640 с.
  183. Смагін В. Вплив фінансового ринку на процес відтворення в реальному секторі економіки / В. Смагін // Вісник Київського національного торгово-економічного університету. – 2009. – №1. – С. 5–12
  184. Смагін В. Л. Формування та розвиток фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки : Монографія / Смагін В. Л. – К. : КНЕУ, 2008. – 232 с.
  185. Смесова В. Сутність та класифікація джерел національного інвестиційного потенціалу / В. Смесова // Вісник ТНЕУ. – 2007. – № 2. – C. 57–63
  186. Соколова О. М. Інституційний аспект реформування відносин власності в Україні / О. М. Соколова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. – 2011. – Вип. 40-2. – С. 164–169
  187. Соколова О. М. Об’єктивні чинники прийняття інноваційно-інвестиційних рішень / О. М. Соколова // Фінансовий механізм держаного управління економікою України : зб. наук. праць ДонДУУ. Серія: Державне управління. – 2010. – Т. XI. Вип. 173. – С. 240–253
  188. Співак Л. Функціонування та взаємодія банків та небанківських фінансових інститутів в Україні / Л. Співак, І. Каракулова // Вісник НБУ. – 2006. – № 7. – C. 46–48
  189. Старик Д. Э. Как рассчита
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины