ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
 • Кол-во страниц:
 • 209
 • ВУЗ:
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


  На правах рукопису


  КВІТКА АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ

  УДК 331.101.262  ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

  Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук


  Науковий керівник:
  Тютюнникова Світлана Володимирівна
  доктор економічних наук,
  професор  Харків - 2012
  ЗМІСТ

  ВСТУП 3
  1.МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 11
  1.1.ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ І СУТНІСТЬ 11
  1.2.АКТУАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 41
  1.3.МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 59
  ВИСНОВКИ З РОЗДІЛУ I 88
  2.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 91
  2.1.ДОХОДИ ЯК ФОРМА ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 91
  2.2.ЗРОСТАЮЧА РОЛЬ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 110
  2.3. ЗДОРОВ'Я ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 139
  2.4.ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 156
  ВИСНОВКИ З РОЗДІЛУ II 177
  ВИСНОВКИ 181
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 186

  ВСТУП
  Актуальність теми. Сучасний соціально-економічний розвиток базується на активній діяльній ролі людини в економіці, залученні тільки їй присутніх потенційних можливостей, прихованих творчих резервів, накопичених знань і навичок. Людський потенціал стає головним та визначальним фактором економічного зростання, а вкладення в його розвиток у стратегічному плані є найбільш ефективними. Перед економічною наукою постають питання подальшого дослідження процесів та закономірностей розвитку та реалізації людського потенціалу відповідно до викликів становлення інноваційного розвитку.
  Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження визначається також необхідністю формування національної конкурентоспроможної економіки, здатної ефективно інтегруватися у глобальну економіку, виходячи з національних інтересів, що багато в чому залежить від створення гідних економічних умов формування та реалізації людського потенціалу.
  Ступінь наукової розробки проблеми. Поняття «людський потенціал» не так давно увійшло в обіг економічної науки, приблизно в 70-і рр. ХХ ст., у зв'язку з початком процесу структурної перебудови економіки та формування економіки знань, в якому акцент робиться на людину і її здібності.
  У вітчизняній та зарубіжній літературі теоретико-методологічним
  аспектам дослідження проблем формування, розвитку і реалізації людського потенціалу приділяють досить велику увагу. Про це свідчить велика кількість підручників, доповідей, монографій, статей і дисертацій з цієї проблематики.
  З різних точок зору проблема людини та її розвитку розглядалася в роботах Аристотеля, І. Канта, У. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо, Д. Мілля, Т. Мальтуса, Ж.Б. Сея, А. Маршала, К. Маркса, Дж. М. Кейнса, А. Льюїса, Т. Шульца, Г. Беккера, С. Кузнеця, А. Сена, І. Фішера, М. Хака, У. Боуена, Дж. Вейзе, Б. Вейсброда, Дж. Мінцера, Л. Туроу, Й. Бен-Порета, М. Блауга, С. Боулс, Дж. Грейсона, Е. Денісон, Дж. Кендріка, Б. Чизвик, М. Десаї та ін.
  Значний внесок у дослідження проблем формування здібностей людини до праці, розробки теорії людського капіталу і людського потенціалу внесли вчені пострадянського простору В. Антонюк, В. Близнюк, А. Бузгалін, С. Валентей, В. Геєць, О. Грішнова, А. Гриценко, К. Губін, О. Добринін, С. Дятлов, Г. Задорожний, Т. Заславська, В. Іноземцев, Р. Капелюшников, М. Кім, В. Мандибура, В. Марцинкевич, С. Мочерний, Л. Нестеров, О. Новікова, Р. Нурєєв, С. Панчишин, В. Радаєв, Н. Рімашевська, І. Соболєва, О. Стефанішин, В. Тарасевич, Н. Томчук, С. Тютюнникова, Н. Холод, О. Циренова, В. Щетинін, А. Чухно та ін.
  Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених у розробці даної проблематики в сучасній економічній науці, багато питань цієї складної теми залишаються дискусійними і неоднозначними і в даний час, що вимагають серйозної уваги як з теоретико-методологічної, так і з практичної сторін. Серед вчених не склалося єдиної думки з приводу визначення даної категорії, методологічних підходів до оцінки розвитку людського потенціалу, багато питань, що стосуються впливу на розвиток і реалізацію людського потенціалу економічних умов, що склалися в трансформаційний період.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри економічної теорії та економічних методів управління економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за темою «Взаємодія фінансового і реального секторів економіки в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0110U000588), де особисто автором досліджується питання обґрунтування економічної сутності категорії «людський потенціал».
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення сутності економічних умов, що є підґрунтям розвитку та реалізації людського потенціалу, з’ясування їх особливостей в умовах ринкової трансформації, а також розробка практичних рекомендацій щодо їх вдосконалення в економіці України.
  В ході реалізації поставленої мети вирішувалися такі наукові завдання:
  - з’ясувати методологічні основи дослідження людського потенціалу в сучасних умовах;
  - дослідити еволюцію поглядів на людину і людський потенціал;
  - визначити сутність категорії «людський потенціал», його структуру і економічний зміст, а також визначити його зв'язок з іншими економічними категоріями;
  - проаналізувати сучасні методи кількісної оцінки людського потенціалу;
  - виявити основні протиріччя і проблеми розвитку і реалізації людського потенціалу в трансформаційній економіці;
  - дати рекомендації щодо поліпшення розвитку і реалізації людського потенціалу в Україні.
  Об'єктом дисертаційного дослідження є сукупність соціально-економічних відносин щодо відтворення людського потенціалу та створення умов якісного людського розвитку.
  Предметом дисертаційного дослідження є соціально економічні відносини з приводу розвитку та реалізації людського потенціалу.
  Методи дослідження. Для вирішення завдань, поставлених перед автором в дисертаційному дослідженні, в роботі використовувалася сукупність загальнонаукових і спеціальних методів і підходів. А саме: системний підхід (для формування комплексного уявлення про людський потенціал як системи, що має свої рівні і структуру), аналізу і синтезу, індукції та дедукції (для обґрунтування теоретико-методологічних основ впливу економічних умов на людський потенціал та уточнення його сутності), єдності історичного та логічного (для розгляду процесу зародження людського потенціалу, якісних та кількісних його змін в динаміці), абстрагування, порівняння, узагальнення, методи економіко-статистичного аналізу (для оцінки ситуації в галузі розвитку і реалізації людського потенціалу), міждержавних зіставлень (для оцінки тенденцій розвитку і реалізації людського потенціалу в контексті глобальних цивілізаційних зрушень), інституціональний аналіз (для аналізу інституційних чинників, що впливають на розвиток і реалізацію людського потенціалу).
  Інформаційною базою дисертаційного дослідження послужили інформаційні бюлетені органів державної влади, міністерств і відомств, Державного комітету статистики України, науково-дослідних інститутів України та СНД, монографії та публікації в періодичних виданнях вітчизняних і зарубіжних економістів, соціологів, психологів, інституціоналістів, демографів, звіти міжнародних організацій (Світовий Банк, Програма Розвитку ООН тощо), навчальні видання, матеріали наукових та науково-практичних конференцій та круглих столів, особисті розрахунки дисертанта.
  Наукова новизна отриманих результатів. У межах дослідження економічних основ розвитку і реалізації людського потенціалу отримано такі наукові результати:
  Вперше:
  - обгрунтовано, що формування та реалізація людського потенціалу в національній економіці на сучасному етапі відбувається в просторі дії взаємопов’язаних суперечностей:
  між економічними умовами розвитку, що постійно ускладнюються, та незадовільними, неадекватними умовами відтворення людського потенціалу;
  між потенційно зростаючими можливостями реалізації людського потенціалу в умовах економічної свободи та їх обмеженою відповідальністю у сучасних умовах;
  між безмежними можливостями привласнення світових, наукових та культурних джерел розвитку та обмеженістю доступу використовувати сучасні інноваційні технології великою часткою населення країни;
  - доведено, що в умовах інноваційного розвитку актуалізується потреба в якісно новому людському потенціалі, носіями якого стають креативні особистості із розвинутими різноманітними характеристиками, універсумним, рефлексивним мисленням, відтворення якого потребує особливих економічних умов: високого рівня доходів та гідних умов праці, високоякісних медичних та освітніх послуг, комфортного побуту та відпочинку.
  Удосконалено:
  - методологічні основи дослідження економічних перспектив розвитку людського потенціалу на основі поєднання підходів класичної, неокласичної та інституційної теорій, соціальної економіки, соціальної філософії та антропології. Доведено, що тільки в умовах взаємодоповнення фізичного і духовного здоров'я, культурної, соціальної та інтелектуальної складових, людина перебуває в стані безперервного розвитку і реалізує свій потенціал на створення нових інноваційних форм буття;
  - методичний підхід до обчислення індексу людського розвитку, а саме запропоновано здійснювати підрахунок складових освіти та охорони здоров'я наступним чином:  Дістали подальшого розвитку:
  - визначення економічного змісту людського потенціалу як цілісної сукупності характеристик фізичного та морального здоров’я, загальних та спеціальних знань, способу мислення, структури мотивів та потреб, навиків, вмінь та інших характеристик, а також здатності відповідним чином об’єднувати і конвертувати їх в специфічні форми капіталу: людський, соціальний, інтелектуальний, духовний;
  - докази тенденції неоднозначних змін у людському потенціалі: деонтологізація (занурення в знакові, віртуальні штучні системи), розмив ідентичності, гендерні трансформації, прагнення до граничного досвіду у всіх сферах діяльності, поширення практик зміни свідомості, вторгнення в сферу біологічної репродукції.
  - характеристика економічних умов виникнення тенденції поширення верстви населення «без якостей, світогляду та моралі», що проявляються у низькому рівні доходів та нерівності їх розподілу; безробітті; зовнішній та внутрішній міграції; масових тіньових практиках, соціокультурної дезінтеграції, демографічної кризи, деморалізації суспільства та поширенні цінностей суспільства споживання та ін., що у сукупності веде до створення закритих перспектив людського розвитку та руйнування суспільного людського потенціалу країни.
  Практичне значення одержаних результатів. Отримані і обґрунтовані автором дисертаційного дослідження висновки, результати та пропозиції можуть бути використані в процесі розробки соціально-економічних національних і регіональних програм людського розвитку, підвищення ефективності використання трудових ресурсів, управління демографічними процесами, а також можуть бути використані для більш глибокого аналізу соціально-економічної ситуації в країні і розробці заходів подолання наслідків фінансово-економічної кризи та концепцій стратегічного розвитку економіки України.
  Результати проведеного дисертаційного дослідження на практиці були використані в навчальному процесі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в викладанні дисциплін: «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Людський розвиток». Автором було розроблено робочі навчальні програми, методичні рекомендації по проведенню практичних занять, опорні конспекти лекцій та тестові завдання для проведення блочно-модульного контролю знань студентів по цим дисциплінам (довідка № 0202-376 від 16.03.2012).
  Надалі результати дисертаційного дослідження можуть бути використані при розробці навчального процесу: для підготовки навчальних програм, курсів, спецкурсів, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також при проведенні лекційних і семінарських занять з дисциплін «Соціальна економіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Людський розвиток» та ін.
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною, одноосібно виконаною роботою. Наукові результати, висновки та рекомендації дисертаційного дослідження отримано автором самостійно. У статтях [167, 169], опублікованих у співавторстві з науковим керівником, використано лише ті ідеї та положення, які є результатом власних розробок здобувача.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження були викладені автором на 11 наукових конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні проблеми людського та соціального розвитку» (Донецьк, 2008), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стабілізація соціально-економічного розвитку і міжнародної співпраці: проблеми та шляхи вирішення» (Харків, 2008), Міжнародній науково-методологічній конференції «Вища освіта в контексті Болонського процесу» (Полтава, 2008), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми інтеграційних економічних процесів в Україні та світі» (Харків, 2009), Міжнародній науковій конференції «Інноваційний розвиток економіки Росії: ресурсне забезпечення» (Москва, 2009), Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічні та демографічні наслідки системної кризи в Україні та шляхи їх подолання» (Київ, 2010), Міжнародній науковій конференції «Світовий досвід та економіка регіонів Росії» (Курськ, 2010), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сталого розвитку національного господарства України: інтеграційний контекст» (Харків, 2010), Міжнародній науковій конференції «Інститути – держава – влада» (Харків, 2011), Міжнародній науково-практичній конференції «Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці» (Полтава, 2011).
  Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження викладено в 15 опублікованих роботах загальним обсягом 3,24 д.а., в тому числі в 6 статтях у фахових наукових видань загальним обсягом 2,02 д.а.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації було вирішено актуальне наукове завдання, що полягає у розробці теоретико-методологічних засад впливу економічних умов на розвиток і реалізацію людського потенціалу та встановленні напрямів вдосконалення якості людського розвитку в умовах трансформаційної економіки України.
  Найбільш істотні висновки роботи полягають у наступному:
  1. Людський потенціал – складна й багатогранна міждисциплінарна категорія. Економічний зміст її визначено як сукупність якостей: фізичного і морального здоров’я, структури цінностей, потреб і мотивів, загальних і професійних знань, здібностей і досвіду, а також умінь їх використовувати у суспільному виробництві. Відповідні комбінації людських якостей конвертуються в ринковій економіці у історично минущі форми капіталу: людського, соціального, інтелектуального, культурного та інші. Як активи вони сприяють зростанню продуктивності праці і приносять економічним суб’єктам доходи.
  2. Концепція людського розвитку (розвитку людського потенціалу) найкраще гуманітарне надбання людської цивілізації останніх десятиріч. Вона ґрунтується на фундаментальному положенні про те, що реальна мета розвитку полягає у створенні умов для тривалого, здорового та творчого життя людини за допомогою самої людини. Розвиток людського потенціалу визначено як складний процес антропологічних, фізичних, психофізіологічних та психобіологічних властивостей людини, а також знань, вмінь, досвіду. Людський потенціал уособлює у собі джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути використані задля рішення завдань, досягнення відповідних цілей. Таким чином розвиток людського потенціалу стає головним та визначальним фактором економічного зростання.
  3. Реалізація економічної складової людського потенціалу здійснюється у суспільному виробництві і залежить від сукупності факторів зовнішнього та внутрішнього впливу. Важливу роль відіграє структура економіки, система власності, стан соціальної справедливості, зміст економічної політики щодо інноваційного спрямування соціально-економічного розвитку. Реалізація людського потенціалу знаходиться у площині трудової та підприємницької активності. Доведено, що в сучасних умовах актуалізуються вимоги до умов реалізації. На основі поєднання підходів класичної, неокласичної та інституційної теорій, соціальної економіки, соціальної філософії та антропології доведено, що тільки в умовах взаємодоповнення фізичного і духовного здоров'я, культурної, соціальної та інтелектуальної складових, людина перебуває в стані безперервного розвитку і реалізує свій потенціал задля створення нових інноваційних форм буття.
  4. Виняткове значення для національної економіки має становлення інноваційного механізму соціально-економічного розвитку. Обґрунтовано, що його становлення вимагає зовсім іншого рівня і якості розвитку і реалізації людського потенціалу, носіями якого стають креативні особистості із розвиненими актуальними характеристиками, універсумним, рефлексивним мисленням, відтворення якого потребує особливих економічних умов: високого рівня доходів та гідних умов праці, високоякісних медичних та освітянських послуг, комфортного побуту та відпочинку.
  5. Економічні умови розвитку і реалізації людського потенціалу забезпечують, перш за все, матеріальний добробут. Не можливо не недооцінювати важливості економічного зростання. Збільшення ВВП на душу населення створює ресурси, що збільшують розвиток людського потенціалу. Але мета зростання набагато ширша – всебічне збагачення життя людини та розширення свободи вибору. Поряд з системою доходів соціальна сфера та задоволення соціальних потреб створюють передумови якісного людського розвитку.
  6. Системна криза спричинила істотні втрати національного людського потенціалу: суттєвому зменшенню чисельності населення, різкої його поляризації, маргіналізації та збіднюванню, а світова фінансово-економічна криза загострила економічні і соціальні проблеми, що й призвело до відповідних наслідків - поява в українському суспільстві базової верстви населення, яка не набуває якісних характеристик, а навпаки, руйнує їх, тому вона характеризується як верства населення «без якостей, світогляду та моралі».
  7. Обґрунтовані пропозиції створення відповідного інституційного середовища, яке б сприяло активному розвитку основних складових людського потенціалу в українському суспільстві:
  - розробка правил і норм, спрямованих на консолідацію суспільства, створення життєвих стимулів і орієнтирів;
  - спрямування державної політики на зниження нерівності та диференціації доходів у суспільстві, на основі принципу більш тісної взаємозалежності між рівнем доходу індивіда і його людським капіталом;
  - подальше реформування системи освіти, підвищення її якості, адаптація сучасної української системи освіти до світових стандартів та вимог ринку праці;
  - удосконалення системи охорони здоров'я шляхом спрямування її в русло вирішення проблем подовження тривалості життя населення країни, пропагандою здорового способу життя, а також проведення активної політики збереження та розширеного якісного відтворення фізичного та психологічного здоров’я нації.
  8. Успішне відновлення і розвиток в країні людського потенціалу можливо на основі інтеграцій зусиль держави, громадського суспільства та бізнесу по забезпеченню послідовного розширення і впровадження можливостей та усіх соціальних груп. Водночас, необхідне визрівання національної свідомості українського народу, який повинен повірити у власний потенціал та здоровий спосіб життя.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Агеев А.И. Кризис – его время, пространство, действующие лица и риски [Текст] / А.И. Агеев // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, - 2008. №6. – С. 27-33.
  2. Альбер М. Капитализм против капитализма [Текст] / Пер. с франц. под ред. В.М.Гальперина. - СПб.: "Экономическая школа", 1998, - 296 с.
  3. Андреев Е.М. Здоровье и продолжительность жизни. (Глава 8) [Текст] // Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса: Учебное пособие / Под общей редакцией проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ) и Т. Маккинли (ПРООН, Нью-Йорк). - М.: Права человека, 2008. – 636 с.
  4. Антология экономической классики [Текст] : В 2 т. Т.1. / И. Столяров. - М. : МП «Эконов», 1993. - 478 с.
  5. Антонюк В.П., Амоша О.І., Мельцер Л.Г. Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку : [Текст] : монографія / В.П. Антонюк, О.І. Амоша, Л.Г. Мельцер та ін.; НАН України, Ін-т економіки промисловості. - Донецьк, 2011. - 308 с.
  6. Аристотель Сочинения [Текст] : В 4 т. Т. 4. Политика. - М. : Мысль, 1984. - 688 с.
  7. Базилевич В.Д. Економічна теорія. Політекономія [Текст] : Підручник / В.Д. Базилевич. — К.: Знання-Прес, 2003. — 581 с.
  8. Балацкий Е.В. Институциональные конфликты в сфере высшего образования / Е.В. Балацкий // Свободная мысль – XXI – 2005. - №11 – С.23-36.
  9. Балацкий Е.В. Экономическая теория эволюции личности / Е.В. Балацкий // Человек. - 2009. - №5. - С.38-49.
  10. Бедность: взгляд ученых на проблему [Текст] : сборник / Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН ; ред. М. А. Можина. - М. : ИСЭП народонаселения, 1994. - 286 с.
  11. Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз [Текст] : монографія / Л.С. Шевченко, О.А. Гриценко, Т.М. Камінська та ін. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.С. Шевченко. – Х.: Право, 2010. – 448с.
  12. Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход [Текст] : Пер. с англ. – М. : ГУ ВШЭ, 2003. – 671с.
  13. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования [Текст] / В.Л. Иноземцев (пер.с англ.). — М. : Academia, 1999. — 787с.
  14. Беляева Т.Б. Роль национального проекта «Образование» в модернизации региональных систем образования / Под ред. В.П. Колесова, Л.А. Тутова // Инновационное развитие экономики России: ресурсное обеспечение: Вторая Международная конференция; Москва; МГУ имени М.В. Ломоносова, Экономический факультет; 22-24 апреля 2009 г. Сборник статей: Том1. – Издательство, 2009. – 500 с.
  15. Бердичевская М. Ремонт в кузнице кадров / М. Бердичевская // Эксперт (Украина). – 2007. - №34. – С. 16-24.
  16. Близнюк В. Людський капітал як фактор економічного розвитку (еволюція методологічних підходів та сучасність) [Текст] / В. Близнюк // Економіка і прогнозування, науково-аналітичний журнал. - 2005. - №2. - С 64-78.
  17. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці [Текст] : Навчальний посібник / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2000. – 313с.
  18. Богиня Д.П. Стимули та антистимули розвитку трудового менталітету в сучасних умовах / Д.П. Богиня // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 3. - С.3-10.
  19. Богомолов О. Невидимая рука и властная длань / О. Богомолов // Литературная газета, 4-10 февраля 2009г., №3, С.3
  20. Бородкин Ф.М. Социальные индикаторы – что это такое? / Ф.М. Бородкин // Мир России №4 2004г. - С.62-101.
  21. Бузгалин А.В. Социальное творчество граждан versus «игры» элит: революция и реформы / А.В. Бузгалин // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2009. № 1. – С. 194-198.
  22. Бузгалин А.В. Субъект реализации стратегии опережающего развития. Россия и глобальный контекст [Текст] : монография / под ред. Ю.М. Осипова, А.Ю. Архипова, Е.С. Зотовой // Экономическая теория в ХХІ веке – 8(15): Экономика модернизации. – М.; Ростов н/Д: Вузовская книга, 2011. – 496 с., С.13-21.
  23. Бузгалин А., Колганов А. Человек, рынок и капитала в экономике 21 века / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Вопросы экономики.- 2006.- №3.- С.125-134.
  24. Бурджалов Ф.Э. Современная социальная политика: между планом и рынком [Текст] : учеб. пос. / Ф.Э. Бурджалов. - М. : Гардарика, 1996. - 272с.
  25. Валентей С.Д., Нестеров Л.И. Развитие общества в теории социальных альтернатив [Текст] / С.Д. Валентей. – М.: НАУКА, 2003. – 200с.
  26. Василъчук Ю.А. Постиндустриальная экономика и развитие человека / Ю.А. Васильчук // Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 9-10.
  27. Васильчук Ю.А. Социальное развитие человека. Фактор культуры / Ю.А. Васильчук // Общественные науки и современность.2003. №1.
  28. Васильчук Ю.А. Фактор интеллекта в социальном развитии человека / Ю.А. Васильчук // Общественные науки и современность.2005. №1.
  29. Всемирная организация здравоохранения [Електронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.who.int/ru/
  30. Всемирный банк [Електронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.worldbank.org
  31. Выбор профессии: чему учились, и где пригодились? / В.И. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников, Т.С. Карабчук и др. // Экономический журнал ВШЭ. – 2009. – Т.13, №2. – С. 172-216.
  32. Вялков А.И., Райзберг Б.А., Шиленко У.В. Управление и экономика здравоохранения [Текст] : Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Вялкова. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 328 с.
  33. Геєц В.М. Довіра як елемент соціального капіталу в економічному розвитку України / В.М. Геєц // Економічна теорія. - № 3. – 2010. - С.7-19.
  34. Геєц В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України [Текст] / В.М. Геец, В.П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2006. – 272 с.
  35. Генкин Б.М. Экономика и социология труда [Текст] : учеб. для вузов / Б.М. Генкин. - М.: Издательство "НОРМА", 2007. - 448с.
  36. Гриценко А.А. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований [Текст] / Под ред. д-ра экон. наук А.А.Гриценко. – К.: Форт, 2008. – 928 с.
  37. Гриценко А.А. Институциональная архитектоника: объект, теория и методология. [Текст] : У кн.: Постсоветский институционализм. / Под ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева. - Донецк : «Каштан», 2005. - 480 с.
  38. Гриценко А.А. Институциональная архитектоника:предмет, основные законы, методология / А.А. Гриценко // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 103-1. - С.31-37.
  39. Гришнова Е. Человеческий потенциал как фактор экономической безопасности [Текст] / Е. Гришнова // Фондовий ринок (укр.).- 2001.- № 4. - C.32-34
  40. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки [Текст] / О.А. Грішнова. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 254с.
  41. Грішнова О.А., Кочума І.Ю. Мотивація людського розвитку в стратегії економічного зростання України / О.А. Грішнова // Вісник Технологічного університету Поділля. Науковий журнал. - 2003. - № 4 - Частина 1, том 1. Економічні науки. - Хмельницький, 2003. - 230с.
  42. Грішнова О.А., Людський розвиток [Текст] : навч. посібн. / О.А. Гріш нова. - К.: КНЕУ, 2006. - 308с.
  43. Губін К.Г. Безпека людського розвитку у сфері доходів // Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз [Текст] : монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.С. Шевченко. – Х.: Право, 2010. – С. 295-330.
  44. Губін К.Г. Порівняльний аналіз умов людського розвитку за соціально-ринкової та за української систем формування доходів / К.Г. Губін // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – 2011. – № 4 (7). – С. 15–26.
  45. Губін К.Г. Умови людського розвитку за української системи формування доходів / К.Г. Губін // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 4 (52). – С. 10–17.
  46. Гундаров И.А. Влияние духовного состояния населения на динамику смертности в России /И.А. Гундаров // Философские науки №3. - 2008 год. – С.97-106.
  47. Денисон Э. Исследование различий в темпах экономического роста [Текст] / Э. Денисон. - М.: Прогресс, 1971. - С. 645
  48. Добрынин С.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д., Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования [Текст] : монография / С.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренова. – СПб.: Наука, 1999. – 309 с.
  49. Доклад о развитии человека 2003. Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия / Пер с англ. — М.: Издательство «Весь Мир», 2003. — 368 с.
  50. Доклад о развитии человека 2004. Культурная свобода в современном многообразном мире / Пер. с англ. — М.: Издательство «Весь Мир», 2004. — 328 с.
  51. Доклад о развитии человека 2005. Международное сотрудничество на перепутье: помощь, торговля и безопасность в мире неравенства / Пер с англ. — М.: Издательство «Весь Мир», 2005, —416 с.
  52. Доклад о развитии человека 2006. Что кроется за нехваткой воды: власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов / Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2006. – 440 С.
  53. Доклад о развитии человека 2007/2008. Борьба с изменениями климата: человеческая солидарность в разделённом мире / Пер. с англ. –М.: Издательство «Весь Мир», 2007. – 400 с.
  54. Доклад о развитии человека 2009. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие / Пер. с англ.; ПРООН – М.: Издательство «Весь Мир», 2009. – 232 с.
  55. Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека / Пер. с англ.; ПРООН. – М., Издательство «Весь Мир», 2010. – 244 с., с.215
  56. Доклад о состоянии здоровья в мире: финансирование здравоохранения: путь к всеобщему охвату населения медико-санитарной помощью [Текст]. - 2010, - 128 с.
  57. Друкер П. Новые реальности [Текст] / Пер. с англ. – М.: «Бук Чембэр Интэрнэшнл»., 1994, с.352
  58. Дятлов С.А. Теория человеческого капитала [Текст] : Учебное пособие / С.А. Дятлов. - СПб. : Изд. СПбУЭФ. 1996. - 141 с.
  59. Егоренков А. Какой Болонский процесс выгоден Украине? / А. Егоренков // Газета "2000". - 5 ноября 2010. - С.2-3.
  60. Економічна енциклопедія [Текст] : У трьох томах. Т.2 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 864 с.
  61. Задорожный Г. О фундаментализации университетского образования / Г.В. Задорожный // Социальная экономика. – 2007. - №1-2. – С.84-91.
  62. Задорожный Г.В. Гуманизация глобализации как стратегия выживания человечества [Текст] : Препринт докл. на Междунар. симп. «Экономическое развитие и стратегическое планирование в Восточной Европе в контексте глобализации: возможности и проблемы», 27 мая 2003 г. / Г.В. Задорожный. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2003. – 25 с.
  63. Задорожный Г.В. О необходимости подготовки специалистов по социальной экономике на основе разработки новой инновационной образовательной технологии (статья первая) / Г.В. Задорожный // Социальная экономика. – 2001 – №2. - С.117-124.
  64. Задорожный Г.В. Экономикс или социальная экономия (размышления политэконома о постнеклассической экономической науке) [Текст] / Г.В. Задорожный. – Полтава: Скайтек, 2009. – 100 с.
  65. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХХІІ / Верховна Рада Україні: офіц. вид. – К.: Парламентське видавництво, 2006. - 40 с.
  66. Заславская Т.И. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе / Т.И. Заславская // Общественные науки и современность. – 2005. - №3.- С. 5-16.
  67. Заславская Т.И. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе / Т.И. Заславская // Общественные науки и современность. – 2005. - №4.- С. 13-25.
  68. Знания на службе развития. Отчет о мировом развитии. 1998/99. Включая выборочные показатели мирового развития [Текст] М.: Издательство «Весь мир». Всемирный банк, 1999.
  69. Ильинский И.М. Об экономической природе современного отечественного образования / И.М. Ильинский // Высшее образование в России. – 2004. - № 9. – С. 39-57
  70. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование [Текст] / Под общ. ред. Ю.В. Яковца. - М.: РАГС, 2000. - С.4.
  71. Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества [Текст] : монография / В.Л. Иноземцев. - М. : "Academia" - "Наука", 1998. - 640 с.
  72. Иноземцев В.Л. Класс интеллектуалов в постиндустриальном обществе / В.Л. И ноземцев // Мировая экономика и международные отношения, 2000 № 6. – С. 16-18.
  73. Иноземцев В.Л. Новая постиндустриальная волна на Западе [Текст] : монография / В.Л. Иноземцев. - М. : Наука, 1998. - 640 с.
  74. Кант И. Критика практического разума [Текст] : Сочинения в 6 т. Т.4 / Пер. с нем. - М., 1965. - 510 с.
  75. Канцуров О. Інституціоналізм як теоретико-методологічні засади сучасних реформ // Економіка України №5 2011, С.15-22.
  76. Канцуров О. Інституціоналізм як теоретико-методологічні засади сучасних реформ / О. Канцуров // Економіка України №5 2011. - С.15-22.
  77. Капелюшников Р.И. Современные буржуазные концепции формирования рабочей силы [Текст] / Р.И. Капелюшников. - М.: «Наука», 1986. — 450 c.
  78. Капелющников Р.И. Концепция человеческого капитала. Критика современной буржуазной политической экономики [Текст] / Р.И. Капелюшников. - М. : Наука, 1977.- 172 с.
  79. Квитка А.В. Влияние мирового финансового кризиса на человеческий потенциал // материалы к конференции «Инновационное развитие экономики России: ресурсное обеспечение» 22-24 апреля 2009 г. Москва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.econ.msu.ru/ds/1430/
  80. Квитка А.В. Влияние мирового кризиса на человеческий потенциал / А.В. Квитка // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми інтеграційних економічних процесів в Україні та світі» 24-25 квітня 2009 р. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. - С. 187-188.
  81. Квитка А.В. Интеллектуализация трудового потенциала // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. Вип..: у 3 т. Соціально трудові відносини: теорія і практика. – К.: КНЕУ, 2010. Т.1. – 468с.
  82. Квитка А.В. Особенности воспроизводства человеческого капитала в трансформационной экономике / А.В. Квитка // Бізнес Інформ. - 2009. - №11(2).
  83. Квитка А.В. Особенности развития человеческого потенциала в социально-трудовых отношениях инновационной сферы [Текст] // Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих науковців і студентів «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери» 21-22 травня 2009 р. – Донецьк: 2009.
  84. Квитка А.В. Экономические основы развития и реализации человеческого потенциала / А.В. Квитка // Бізнес Інформ. - 2011. - №12. - С.188-191.
  85. Квитка А.В. Экономтеоретический подход к определению человеческого потенциала / А.В. Квитка // Вісник ХНУ: Економічна серія. - №851. - 2009. - С.10-16.
  86. Квітка А.В. Конкурентоспроможність робочої сили в умовах становлення ринку праці в Україні / А.В. Квитка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 2. - №5. - 2009. - С. 30-32.
  87. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег [Текст] : Пер. с англ.; предисл. B.C. Афанасьева]. — М.: Эксмо, 2007. — 960 с.
  88. Ким М.Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление [Текст] : учебное пособие / Ким М.Н. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2003. – 250 с.
  89. Кирвель Ч. Проблемы духовного вакуума / Ч. Кривель // Свобода мысли. - 2008. - №6(1589). - С.171-180.
  90. Кір'ян Т. Людський капітал в історії економічної думки / Т. Кір'ян // Економіка України. - 2008. - №9. - С.64-73.
  91. Коваленко Ю. Формування інституційних передумов розвитку фінансового сектору економіки України / Ю. Коваленко // Економіка України №7 2011, С.49-60., с.56
  92. Колот А. Фундаментализация и индивидуализация экономического образования как ведущие тенденции развития / А. Колот // Экономическая теория. – 2006. - №1 – С.94-108
  93. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів) [Текст] / за ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Е.М. Лібанової. – К.: Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.
  94. Костишина Т.А. Сучасні проблеми оплати праці в контексті конкурентоспроможності національної економіки / Т.А. Костишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 1. - №2. - 201. - С. 65-69.
  95. Костюченко С. Мозг сильнее наследственного материала / С. Костюченко // Газета "2000", 2004, 02.07.2004 №27(227). - С.1.
  96. Кузьминов Я., Радаев В., Яковлев А. Институты: от заимствования к выращиванию / Я. Кузьминов, В. Радаев, А. Яковлева // Вопросы экономики. - 2005. -№5. - С. 5-27
  97. Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти в настоящий момент [Текст] : Полное собрание сочинений в 55 т. Т.36 (март - июль 1918), 5-е изд. / И. А. Гладков. - М. : Издательство политической литературы, 1969. - С. 127-209.
  98. Леонтьев Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе [Текст] : монография / Б.Б. Леонтьев. - М.: Издательский центр "Акционер", 2002. - 200 с.
  99. Либанова Е. Социальные проблемы в практике управления / Е. Либанова // Экономика Украины, 2008. №10. – С.120-136.
  100. Лисовицкий В.Н. История экономических учений [Текст] : учебник для вузов / В.Н. Лисовицкий. – Харьков, ООО «Р.И.Ф.», 2002. – 320 с.
  101. Лібанова Е. Ціннісні орієнтації та соціальні реалії українського суспільства / Е. Лібанова // Економіка України. - 2008. - №10. - С.120-136.
  102. Лібанова Е.М. Стратегічні пріоритети соціальної політики України на початку ХХІ століття / Е.М. Лібанова // Демографія та соціальна політика. – 2008. - №1(9). – С. 9-22.
  103. Мандибура В. Розвиток системи захисту прав споживачів як умова зростання якості життя населення України / В. Мандибура // Україна: аспекти праці. - 2007. - №8. - С.3-10.
  104. Мандибура В.О. Ідеологічна і об'єктивна складові економічної "теоріі людського капіталу" / В.О. Мандибура // Економічна теорія. - 2009. - №1. - С.34-49.
  105. Мандибура В.О. Інституційні трансформації та соціально-економічний розвиток [Текст] : Матеріали міжнародної наукової конференції. Частина ІІ. // Економічна теорія. . – № 4. – 2008.
  106. Мандибура В.О. Політико-економічні аспекти сучасного соціально-класового структурування населення України / В.О. Мандибура // Економічна теорія. - № 2. – 2010. - С.16-30.
  107. Мандибура В.О. Проблеми подолання бідності в Україні у посткризовий період та шляхи залучення необхідних фінансових джерел / В.О. Мандибура // Економіка ринкових відносин. Науковий журнал. - № 5. – 2010.
  108. Маркс К., Энгельс Ф. Критика политической экономии [Текст] : Сочинения: 2-е издание. Т.46 / К.Маркс, Ф.Энгельс. - М.: Издательство политической литературы, 1968. - 317с.
  109. Марцинкевич В.И., Соболева И.В. Экономика человека [Текст] : Учеб. пособие для высш. учеб, заведений / В.И. Марцинкевич, И.В. Соболева. — М.: Аспект Пресс, 1995. — 286 с.
  110. Марцинкевич В.И., Соболева И.В. Экономика человека [Текст] : Учебное пособие для высших учебных заведений / В.И. Марцинкевич, И.В. Соболева. - М. : Аспект-Пресс, 1996. - 286 с.
  111. Марченко О. Организационные инновации как элемент интеллектуального капитала фирмы / О. Марченко // Вісник Харківського національного університету. № 535. Харків, 2001. - С. 353-358.
  112. Маршалл А. Принципы политической экономии. [Текст] : Пер. с англ. T.1, М.: Прогресс, 1993. - 246с.
  113. Меркулова Т.В. Економічне зростання і нерівність: інстуційний аспект і емпіричний аналіз / Т.В. Меркулова // Економічна теорія: науковий журнал №1. - 2009. - С.81-90.
  114. Мировая статистика здравоохранения 2010 год. - Всемирная организация здравоохранения, 2010 г. - 177 с.
  115. Мортіков В. Екстерналії в процесі формування та використання людського капіталу / В. Мортіков // Україна: аспекти праці. – 2007. - №1. – С. 39-42.
  116. Научно-технический потенциал России и его использование [Текст] : Серия «Инновационное развитие территорий в России и ЕС: опыт, проблемы, перспективы» / Под общ. ред. В.И.Кушлина, А.Н.Фоломьева. – М. : СканруС, 2001. - 240 с.
  117. Новикова О.Ф. Региональные проблемы человеческого и социального развития // Сборник научных трудов: Региональные проблемы людского и социального развития: Тезисы докл. и сообщ. междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 4-5 нояб. 2008 г.) / О.Ф. Новикова. - Донецк, 2008. - С.9-19.
  118. Новікова О. Ф., Амоша О. І., Антонюк В. П. Людський потенціал : механізми збереження та розвитку [Текст] : монографія / О. І. Амоша. - Донецьк: НАН України, Ін-т економіки промисловості НАН України, 2008. - 468с.
  119. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики [Текст] : Пер. с англ. А.Н. Нестеренко. - М. : Фонд экономической книги "НАЧАЛА", 1997. - 190 с.
  120. Норт, Д. Институциональные изменения: рамки анализа / Д. Норт // Вопросы экономики. – 1997. – № 6. – С. 25–37.
  121. Нуреев Р.М. «Россия: варианты институционального развития» М.: Норма, 2009. – 351 с.
  122. Нуреев Р.М. Институциональная экономика [Текст] : Учебник / Р.М. Нуреев. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 780 с.
  123. Нуреев Р.М. Человеческий капитал и его развитие в современной России / Р.М. Нуреев // Общественные науки и современность. - 2009. - №4. - С.5-20.
  124. Оcиспов Ю.М. Мировой кризис в поле зрения философии хозяйства / Ю.М. Осипов // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 2008. - №6. – С. 11-19.
  125. Ожегов С.И. Словарь русского языка [Текст] / Н.Ю. Шведова, С.И. Ожегов.- М. : Рус. Яз., 1991. - 917 с.
  126. Осадчая Г. И. Социальная политика, социальное управление и управление социальной сферой [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Осадчая ; Моск. гос. социал. ун-т. – М. : МГСУ, 1999. – 63 с.
  127. Официальный сайт Государственного комитета статистики Украины [Електронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
  128. Очкина А.В. Культурный капитал семьи как фактор социального поведения и социальной мобильности / А.В. Очкина // Мир России. - 2010. - №1. - С.67-88.
  129. Павлов Ю.М., Павлов М.Ю. Творческий потенциал человека как необходимое условие экономического развития России и мира [Текст] : Материалы Ломоносовских чтений экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова за 2005-2006 гг.: Методология экономической науки и методика преподавания экономической теории: Часть 1. Монография / Под редакцией К.В. Папенова, М.М. Крюкова, К.А. Хубиева. - М.: Грант Виктория ТК, 2006. - 560с.
  130. Панчишин С., Сахарська О. Конкурентоспроможність робочої сили у відкритій господарській системі України /С. Панчишин, О. Сахарська // Вісник Львівського університету: серія економічна. - №41. - 2009. - С. 3-7.
  131. Пасишниченко Е. Интервью с Китаем-2 / Е. Пасишниченко // Рабочая газета. - 15 сентября 2010 года. - С.2.
  132. Пастухов В.Б. Затерянный мир. Русское общество и государство в межкультурном пространстве / В.Б. Пастухов // Общественные науки и современность. - 2006. - №2. - С.5-28.
  133. Патнэм Р. Процветающая комьюнити, социальный капитал и общая жизнь / Р. Патнэм // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – №4. - С.12-16.
  134. Пахомов Ю. Украина: парадоксы роста и развития / Ю. Пахомов // Коммунист, 31 октября 2007 г. – С. 3.
  135. Петруня Ю.Е., Задоя А.А. Основы экономической теории [Текст] : Учеб. Пособие. – 4-е изд., перераб и доп. / Ю.Е. Петруня. – К.: Знання, 2008. – 420с.
  136. Петти У. Экономические и статистические работы [Текст] / Пер. с англ. под ред. М. Смит. - М. : Директ-Медиа, 2007. - 324 c.
  137. Пидлуцкий О. Китайцы стали багаче украинцев / О. Пидлуцкий // Зеркало недели №9, 12 марта 2011. - С.7
  138. Полтерович В.М. Общество перманентного перераспределения: роль реформ / В.М. Полтерович // Общественные науки и современность. - 2005. - №5. - С.5-15.
  139. Полтерович В.М. Стратегии институциональных реформ, или Искусство реформ: [Текст] : Препринт WP10/2007/08. / В.М. Полтерович. — М.: ГУ ВШЭ, 2007. — 24 c.
  140. Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов. [Електронний ресурс] / В.М. Полтерович // Экономическая наука современной России. - №3, 2001. - Режим доступу : http://www.cemi.rssi.ru/ecr/issuesn2.html
  141. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация [Текст] / В.В. Радаев // Общественные науки и современность. - 2003. - №2. - С. 5-16.
  142. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное [Текст] / Пер. с англ. П.Н. Клюкина. — М.: Эксмо, 2007. — 960 с.
  143. Римашевская Н. Качество человеческого капитала в России / Н. Римашевская // XVI Кондратьевские чтения «Человеческий капитал: мировые тенденции и российская специфика» тез. докл. И выступлений участников чтений. – М. : Междунар. Фонд Н.Д. Кандратьева, 2009. – С.11-28.
  144. Римашевская Н. Человеческий потенциал России и проблемы "сбережения населения" / Н. Римашевская // Российский экономический журнал. - 2004. - №9/10. - С.22-40.
  145. Римский В.Л. Социальная политика как метод решения социальных проблем / В.Л. Римский // Общественные науки и современность. - 2006. - №5. - С.92-96.
  146. Рубин Я.И. Качество населения. О сущности и структуре понятия / Я.И. Рубин // Социс. - 1998. - №9. - С.87-91.
  147. Саградов А.А. Система индексов человеческого развития / Под редакцией А.А.Саградова // Индекс человеческого развития: региональный аспект. - М. : МАКС Пресс, 2001. - С.33.
  148. Сайт "Bis-line" [Електронный ресурс]. - Режим доступу:http://www.bis-line.com.ua/social/
  149. Сайт «ГЛОССАРИЙ.ru» [Електронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRu.ogr;tg9!vuroyoqg
  150. Сайт «Президент России» [Електронный ресурс]. - Режим доступу: http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/video/406?page=2
  151. Сайт статистики ООН [Електронный ресурс]. - Режим доступу: http://hdrstats.undp.org
  152. Сасаки М., Давыденко В.А., Латов Ю.В., Ромашкин Г.С. Доверие как элемент социального капитала современной России (компаративистский анализ) / М. Сасаки, В.А. Давыденко, Ю.В. Латов, Г.С. Ромашкин // Мир России. - 2010. - №2. - С.78-98.
  153. Сиземская И.Н. Философская "тайна" общественного производства / И.Н. Сиземская // Философские науки. - 2008. - №2. - С.121-139.
  154. Сиземская И.Н. Человек и труд: условия гармонии и развития. (Социально-философский анализ общественного производства) [Текст] : монография / И.Н. Сиземская. - М. : Политиздат, 1981. - 126 с.
  155. Симановский С. Утечка мозгов и технологическая безопасность России / С. Симановский // Российский экономический журнал. – 1996. – № 3. – С. 9-27.
  156. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст] / Пер. с англ. B.C. Афанасьева. — М.: Эксмо, 2007. — 960 с.
  157. Соболева И. Человеческий потенциал российской экономики: проблемы сохранения и развития [Текст] / И.В. Соболева: Ин-т экономики РАН. - М. : Наука, 2007. - 202 с.
  158. Соболева И.В. Демографический переход: смысл и российская специфика [Текст] / Демография и экономика: можно ли сберечь народ России? // Материалы Круглого стола, посвященного 100-летию со дня рождения Б.Ц. Урланиса. - М.: ИЭ РАН, 2007. - 97 с., С.7-14.
  159. Соболева И.В. Социальная политика как фактор устойчивого развития / И.В. Соболева // Проблемы теории и практики управления. – 2003. - №3. - С. 24-31.
  160. Стефанишин О.В. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки: навч. посіб. / О.В. Стефанишин. – Львів : ЛНУ ім.. І. Франка, 2009. – 306 с.
  161. Субетто А.И. Самоутверждение России в ХХІ веке как лидера в ноосферном прорыве человечества [Текст] : монография / под ред. Ю.М. Осипова, А.Ю. Архипова, Е.С. Зотовой // Экономическая теория в ХХІ веке - 8(15): Экономика модернизации. - М.; Ростов н/Д: Вузовская книга, 2011. - 496 с., С.41-52.
  162. Тамбовцев В.Л. Экономическая теория институциональных изменений [Текст] : монография / В.Л. Тамбовцев. – М.: ТЕИС, 2005. – 542 с.
  163. Телешова И.Г. Образование как источник инновационного развития экономики России [Текст] : Сборник статей: Том1 / Под ред. В.П. Колесова, Л.А. Тутова // Инновационное развитие экономики России: ресурсное обеспечение: Вторая Международная конференция; Москва; МГУ имени М.В. Ломоносова, Экономический факультет; 22-24 апреля 2009 г. – Издательство, 2009. – 500 с.
  164. Толмачева Е.В. Трансформация института человеческого потенциала в условиях современной российской экономики [Текст] : Дис. ... к.э.н., / Е.В. Толмачева. - Тамбов: Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина. - 2006. - 146 с.
  165. Трофимович. А.Б. Доктрины марксизма: пророчество и реальность [Текст] : монография / А.Б. Трофимович. — К., 2004. — 308 с.
  166. Тютюнникова С.В., Квитка А.В. Высшее образование в структуре рыночной трансформации / Высшее образование в структуре рыночной трансформации // Сборник материалов международной научно-методической конференции: «Высшее образование в контексте Болонского процесса». – Полтава: АСМИ, 2008. – С. 64-67.
  167. Тютюнникова С.В., Квитка А.В. Высшее образование в структуре рыночной трансформации / С.В. Тютюнникова, А.В. Квитка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 2. - №6. - 2010. - С. 19-23.
  168. Тютюнникова С.В., Квитка А.В. Особенности человеческого развития в трансформационной экономике / О.І. Амоша // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні проблеми людського та соціального розвитку» : В 2 т. Т.1, 4-5 листопада 2008 р. – Донецьк: НАН України; Інститут економіки промисловості, 2008. - С.28-31.
  169. Тютюнникова С.В., Квитка А.В., Человеческий потенциал: содержание, развитие и место в политической экономии / С.В. Тютюнникова, А.В. Квитка // Наукові праці Донецького національного університету. Серія: економічна. Випуск 40-1. - Донецьк, ДонНТУ, 2011. - С.21-26.
  170. Тютюнникова С.В., Перепелица Н.В., Актуализация духовной составляющей человеческого капитала в современных условиях / С.В. Тютюнникова, Н.В. Перепелица // Социальная экономика, 2005. - №1-2. - С.47-63.
  171. Тютюнникова С.В., Формирование доходов населения в условиях рыночной трансформации [Текст] : монография / С.В. Тютюнникова. – Х.: Основа, 1999. – 273с.
  172. Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці [Текст] : Монографія / Костишина Т.А., Нестуля О.О., Нестуля С.І. та ін. / За ред. проф. Костишиної Т.А. – Полтава: "Полтавський Літератор", 2010. – С. 314-399.
  173. Ушаков Д.Н., Большой толковый словарь современного русского языка [Текст] / Д.Н. Ушаков. - М.: «Буколика», изд-во «РОССА», 2008. - 1243с.
  174. Федотова Н.Н., Федотов Л.Н. Внеэкономический капитал и его значение для экономики и общества / Н.Н. Федотова, Л.Н. Федотов // Философские науки. - 2009. - №2. - С.39-56.
  175. Флэкснер К. Просвещенное общество. Экономика с человеческим лицом [Текст] : Пер. с англ. / К. Флэкснер. – М. : Издательство «Международные отношения», 1994. - 253 с.
  176. Фролов И. Т., Борзенков В. Г. Познание человека: комплексный подход и гуманистические (этико-правовые) регулятивы [Текст] / Ответственные редакторы И.Т. Фролов, Б.Г. Юдин // Многомерный образ человека. М.: Наука, 2001. С.5-16.
  177. Хохлов Н.П. Фундаментальность как важнейший принцип университетского образования / Н.П. Хохлов // Економіка розвитку. – 2007. - №1(41). – С.17.
  178. Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна – 2010 (національна доповідь) [Текст]. - К. : Міністерство економіки України, 2010. - 107 с.
  179. Цыренова Е.Д. Формирование и динамика человеческого капитала транзитивной экономики [Текст] / Е.Д. Цыренова, В.Е. Сактоев, B.C. Баженова -Улан-Удэ : ВСГТУ, 1999. - 204 с.
  180. Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода [Текст] / Под ред. Фролова И.Т. - М.: Эдиториал УРСС, 1999., 60 с.
  181. Человеческое и социальное развитие [Текст] : Сборник докладов / Под ред. В.П. Колесова, А.А. Тихомирова; Сост. А.А. Саградов. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. – 155с.
  182. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса [Текст] : Учебное пособие / Под общей редакцией проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ) и Т. Маккинли (ПРООН, Нью-Йорк). - М.: Права человека, 2008. - 636с.
  183. Чухно А. Актуальные проблемы развития экономической теории на современном этапе / А. Чухно // Экономическая теория. – 2009. - №5. – С. 15-36.
  184. Шаститко А.Е. Модели человека в экономической теории [Текст] : учеб. пособие / А.Е. Шаститко. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 142 с. С.38
  185. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория [Текст] : монография, 3-е изд., перераб. и доп. / А.Е. Шастико. - М. : Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1999. - 591 с.
  186. Шелов-Коведяев Ф.В. Какая экономика нам нужна? Опыт концептуального анализа / Ф.В. Шелов-Коведяев // Мир России. - 2005. - №1. - С.144-169.
  187. Шульга Н. Дрейф на обочину. Двадцать лет общественных изменений в Украине [Текст] / Н. Шульга. – Киев, ООО «Друкарня «Бізнесполіграф», 2011. - 448 с.
  188. Эльянов А. Мир в начале тысячелетия. Государство и развитие / А. Эльянов // Мировая экономика и международные отношения. - 2003. - №1. - С.3-14.
  189. Agarwal B., and P. Panda Toward Freedom from Domestic Violence: The Neglected Obvious // Journal of Human Development and Capabilities. – 2007. - №8(3). – 359 p.
  190. Becker G.S. Investment in Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. N.Y., 1964.
  191. Ben-Porath Y. The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings // The Journal of Political Economy, August. 1967. - Vol. 75, No. 4, Part 1. - 1967. - P. 352-365.
  192. Bercovitz D., Pistor K., Richard J. Economic Development, Legalit
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины