РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО РОЗВИТОК У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО РОЗВИТОК У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
 • Кол-во страниц:
 • 219
 • ВУЗ:
 • ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

  На правах рукопису


  РОМАЩЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

  УДК 338.46: 37

  РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО РОЗВИТОК
  У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ


  Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук


  Науковий керівник:
  Кукурудза Іван Іванович,
  доктор економічних наук, професор
  Черкаси 2012

  ЗМІСТ

  ВСТУП.....................................………………………………………………….. 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ................................................……………….....
  10
  1. 1. Освітня послуга як специфічний товар...................................................... 10
  1. 2. Сутність та структура ринку освітніх послуг............................................ 23
  1. 3. Попит, пропозиція та ціноутворення на ринку освітніх послуг ……..... 43
  Висновки до розділу 1………………………………………………………...... 58
  РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТОК РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ..........................................................
  61
  2. 1. Соціально-економічні та інституційні чинники формування ринку освітніх послуг у трансформаційній економіці ………………………….......
  61
  2. 2. Особливості функціонування й розвитку ринку освітніх послуг ........... 81
  2. 3. Аналіз сучасного стану ринку освітніх послуг в Україні......................... 97
  Висновки до розділу 2………………………………………………………...... 126
  РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ......
  129
  3. 1. Механізм регулювання ринку освітніх послуг: світовий досвід
  і вітчизняна практика ..........................................................................................
  129
  3. 2. Концептуальні засади вдосконалення функціонування ринку освітніх послуг в Україні....................................................................................................
  155
  Висновки до розділу 3……….............................................................................. 184
  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….. 187
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................ 191  ВСТУП


  Актуальність теми. Ринкові перетворення в постсоціалістичних країнах призвели до формування й розвитку ринку освітніх послуг, передусім ринку освітніх послуг вищої школи. На сьогодні в більшості з цих країн, серед яких і Україна, функціонування ринку освітніх послуг вищої школи супроводжується численними проблемами: зниженням конкурентоспроможності системи вищої освіти; недостатньою увагою держави щодо розвитку цього ринку; погіршенням якості освіти; низьким рівнем оплати праці професорсько-викладацького складу; диспропорціями між запитами ринку праці та пропозицією вищих навчальних закладів тощо. Саме тому важливо виявити ефективні шляхи вдосконалення функціонування ринку освітніх послуг у країнах з трансформаційною економікою з метою підвищення конкурентоспроможності національної економіки в цілому.
  Окремі аспекти сучасного розвитку ринкових відносин у сфері вищої освіти знайшли відображення в роботах зарубіжних та вітчизняних дослідників: Т. Боголіб, В. Вахштайна, Н. Верхоглядової, О. Грішнової, Д. Джонстоуна, Є. Жильцова, І. Каленюк, М. Кольчугіної, О. Кукліна, В. Куценко, В. Огаренка, Є. Попова, В. Савчука, В. Сафонової, В. Студінського, В. Щетиніна та ін.
  Вагомий внесок у процес дослідження теоретичних та практичних проблем функціонування ринку освітніх послуг у країнах з трансформаційною економікою зробили такі науковці, як Є. Бєлий, З. Бохняж, Ш. Валієв, О. Геворкян, Т. Клячко, І. Кукурудза, М. Лукашенко, Т. Оболенська, А. Панкрухін, О. Сагінова, І. Фірова, В. Чекмарьов, Л. Шаховська та ін.
  Незважаючи на значну увагу науковців до питань розвитку ринку освітніх послуг, недостатньо, на наш погляд, розроблено проблему вдосконалення механізму регулювання ринку освітніх послуг вищої школи в країнах з трансформаційною економікою на основі оптимального поєднання соціально-економічних функцій держави та ринку. На основі аналізу становлення ринку освітніх послуг у країнах з трансформаційною економікою нами виокремлено концептуальні засади вдосконалення державної політики щодо розвитку ринку освітніх послуг, які сприятимуть вирішенню актуальних проблем його функціонування та забезпечать формування ефективних напрямів його модернізації.
  Актуальність та науково-практичне значення окреслених проблем зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету, завдання та структуру.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до наукової тематики кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в межах теми ,,Дослідження соціально-економічних наслідків ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах” (номер державної реєстрації 0107U010948). Особистий внесок автора полягає в розробці теоретичних і методологічних засад формування та розвитку ринку освітніх послуг у країнах з трансформаційною економікою.
  Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення теоретико-методологічних засад дослідження ринку освітніх послуг вищої школи та розробка науково-практичних рекомендацій щодо його функціонування в умовах ринкової трансформації.
  Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити такі завдання:
  - визначити сутність освітньої послуги вищої школи та її місце в системі суспільних благ;
  - з’ясувати особливості попиту та пропозиції на ринку освітніх послуг, а також роль цінової політики у відтворенні освітніх послуг;
  - виявити соціально-економічні та інституційні чинники формування ринку освітніх послуг у трансформаційній економіці;
  - дослідити особливості функціонування й розвитку ринку освітніх послуг у сучасних умовах;
  - проаналізувати сучасний стан ринку освітніх послуг в Україні;
  - дослідити механізм регулювання ринку освітніх послуг у країнах з трансформаційною економікою;
  - розробити концептуальні засади вдосконалення державної політики щодо розвитку ринку освітніх послуг в умовах ринкової трансформації.
  Об’єктом дослідження є ринок освітніх послуг в умовах трансформаційної економіки.
  Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми формування системи соціально-економічних та організаційних відносин щодо функціонування ринку освітніх послуг вищої школи.
  Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи є положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених щодо ринкової економіки, економіки знань, людського капіталу, а також становлення й розвитку ринку освітніх послуг у трансформаційній економіці. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. Поставлені в дисертаційній роботі завдання вирішувались за допомогою таких загальнонаукових та спеціальних методів: аналізу й синтезу (при дослідженні категорій „освітня послуга вищої школи”, „ринок освітніх послуг” та суб’єктів ринку освітніх послуг); групування й класифікації (для дослідження умов та чинників формування ринку освітніх послуг); теоретичного узагальнення (при дослідженні теоретичних засад розвитку ринку освітніх послуг); статистичного й математичного аналізу, графічного методу (для аналізу розвитку ринку освітніх послуг у країнах з трансформаційною економікою та в Україні); застосовувалися методи прогнозування (для обґрунтування прогнозу місткості ринку освітніх послуг в Україні); кількісного та якісного порівняння (для дослідження форм і методів державного регулювання ринку освітніх послуг у країнах з трансформаційною економікою та обґрунтування напрямів регулювання цього ринку); наукової абстракції (для визначення напрямів удосконалення функціонування ринку освітніх послуг у країнах з трансформаційною економікою).
  Інформаційну базу дисертаційної роботи складають законодавчі та нормативно-правові акти, статистична інформація Державного комітету статистики України, статистичного агентства ЄС “Євростат”, Міждержавного статистичного комітету СНД, офіційні статистичні матеріали ООН, ЮНЕСКО, Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку, довідково-інформаційні видання, періодичні видання, монографічні дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали, отримані з мережі Internet, науково-практичних конференцій, а також результати власних досліджень.
  Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації розвинуто теоретико-методологічні положення та розроблено науково-практичні рекомендації щодо функціонування й розвитку ринку освітніх послуг вищої школи в трансформаційній економіці:
  уперше:
  розроблено концептуальні засади функціонування та розвитку ринку освітніх послуг країн з трансформаційною економікою через розширення доступу до вищої освіти, стимулювання приватних інвестиційних надходжень на ринок освітніх послуг, сприяння інтеграції вищої освіти з наукою, більш повну реалізацію соціальних та економічних функцій вищої освіти, підвищення фінансової ефективності в сфері вищої освіти. Аргументовано, що для розвитку ринку освітніх послуг необхідні оптимізація системи відбору абітурієнтів і мережі ВНЗ, досягнення збалансованості ринку освітніх послуг з ринком праці, формування платоспроможного попиту з боку споживачів та фінансова підтримка ВНЗ, що дозволить посилити результативність державної освітньої політики, удосконалити функціонування ринку освітніх послуг, поліпшити якість освітніх послуг, підвищити конкурентоспроможність ВНЗ та їх фінансове забезпечення;
  удосконалено:
  обґрунтування сутності та змісту поняття “освітня послуга вищої школи”, яке трактується як вид корисної освітньої діяльності, що здійснюється з метою задоволення професійних освітніх потреб людини й у разі успішного засвоєння навчальної та наукової інформації, що передається у вигляді системи знань, навичок та вмінь, забезпечує набуття або зміну кваліфікації споживачем;
  економіко-математичний інструментарій оцінювання місткості ринку освітніх послуг шляхом використання поліноміальних моделей, а також кореляційно-регресійного аналізу, що, на відміну від існуючих, дозволяє виявити залежність фактичної кількості студентів від найважливіших показників, якими є кількість молоді відповідного року народження та число випускників середніх шкіл і ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Це дає можливість проаналізувати стан та динаміку розвитку ринку освітніх послуг, спрогнозувати параметри місткості цього ринку та здійснити відповідне коригування основних заходів його регулювання;
  стратегію оптимізації мережі вищих навчальних закладів, яка, на відміну від існуючих, передбачає формулювання цілей та визначення критеріїв оптимізації, аналіз відповідності ВНЗ визначеним критеріям, підготовку нормативно-правової бази та реалізацію оптимізації мережі ВНЗ. Це дає можливість створювати потужні регіональні університети, що дозволяє поліпшувати якісний склад кафедр, факультетів та ВНЗ й уникати розпорошення коштів та дублювання підготовки фахівців у регіоні;
  дістали подальшого розвитку
  науково-методичний підхід до визначення потенційних можливостей ВНЗ забезпечувати належну якість освітніх послуг через розроблений та запропонований автором індекс якості освіти, що дає можливість оцінити та порівняти науково-методичне забезпечення якості освіти в різних вищих навчальних закладах і розробити рекомендації щодо поліпшення якості освітніх послуг певного ВНЗ;
  модель забезпечення доступного освітнього кредиту з метою сприяння розвитку ринку освітніх послуг та забезпечення принципу доступності освіти для населення, яка передбачає створення Освітнього банку та організацію союзу “Освітній банк-страхова компанія”. На основі узгодження умов, цілей та страхування ризиків визначені такі вигоди для її учасників: доступ населення до платного навчання; мотивований вибір професії студентом; зменшення навантаження на державний бюджет; розвинутий ринок освітніх послуг; підвищення рівня освіченості громадян.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що висновки та пропозиції автора дисертаційного дослідження можуть бути використані органами управління при розробці стратегії розвитку сфери вищої освіти та вдосконалення освітньої державної політики.
  Науково-практичні результати дисертаційного дослідження були використані Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики. Зокрема, були враховані рекомендації щодо оптимізації діючої мережі вищих навчальних закладів, а також забезпечення принципу доступності освіти для населення через реалізацію механізму надання спеціалізованих фінансових послуг (освітнього кредиту) (довідка №094 від 20.02.2012 р.). Пропозиції, які стосувались аналізу державної політики у сфері розвитку ринку освітніх послуг, визначення чинників, що знижують якість та доступність вищої освіти в Україні, а також рекомендації щодо вдосконалення функціонування ринку освітніх послуг використані головним управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (довідка №2132/01 від 24.08.2011 р.). Окремі наукові та прикладні результати дисертаційного дослідження були використані Черкаським обласним центром зайнятості при прогнозуванні необхідного обсягу випускників вищих навчальних закладів на основі аналізу демографічної ситуації (довідка №4046/04 від 18.07.2011 р.).
  Основні положення та висновки дисертаційної роботи використано в навчальному процесі навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького при підготовці науково-методичних комплексів і викладанні дисциплін: ,,Університетська економічна освіта”, ,,Економіка праці і соціально-трудові відносини”, ,,Трансформаційна економіка” (довідка №317/03-а від 26.08.2011 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним дослідженням. Усі представлені в роботі результати отримані автором особисто та знайшли відображення в опублікованих працях.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження були представлені й одержали схвалення на 9 науково-практичних конференціях: V Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених “Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” (м. Тернопіль, 2008 р.); Х Міжнародній науково-практичній конференції “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи” (м. Феодосія, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації” (м. Хмельницький, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Социальные факторы устойчивого инновационного развития экономики" (м. Мінськ, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток фінансових ринків та інститутів в умовах міжнародної інтеграції” (м. Полтава, 2009 р.); VІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” (м. Тернопіль, 2009 р.); ІV Міжнародній науковій конференції “Соціальні та економічні наслідки ринкових перетворень в постсоціалістичних країнах” (м. Черкаси, 2009 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми економіки 2009” (м. Київ, 2009 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Социальные факторы устойчивого инновационного развития экономики" (м. Мінськ, 2010 р.).
  Публікації. За результатами дослідження опубліковано 15 наукових праць загальним обсягом 4,22 д. а., з них: 5 статей у наукових фахових виданнях, 10 – в інших виданнях.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано вирішення наукового завдання - вдосконалення функціонування та розвитку ринку освітніх послуг у країнах з трансформаційною економікою, що дало можливість зробити такі висновки:
  1. Запропоноване авторське визначення поняття “освітня послуга вищої школи”, під якою пропонується розуміти вид корисної освітньої діяльності, що здійснюється з метою задоволення професійних освітніх потреб людини й у разі успішного засвоєння навчальної та наукової інформації, що передається у вигляді системи знань, навичок та вмінь, забезпечує набуття або зміну кваліфікації споживачем. При цьому виокремлено основні специфічні властивості освітньої послуги: невідчутність, неможливість відокремлення послуги як від споживача, так і від виробника, непостійність, недовговічність та відсутність права володіння, а також низку додаткових властивостей.
  2. Автором запропонована модель ефективного функціонування ринку освітніх послуг, яка дозволяє визначити оптимальну ціну на освітні послуги. На основі аналізу методів ціноутворення на освітні послуги, встановлено, що автономне використання якогось одного методу є неефективним. Розроблено концептуальну схему ціноутворення: на основі аналізу попиту визначається базова ціна на освітні послуги; ця ціна зіставляється з цінами конкурентів на аналогічні освітні послуги та корегується за необхідністю. Паралельно на основі прийнятого нормативу рентабельності визначається ціна витратним методом, яка є нижнім порогом ціни освітніх послуг.
  3. У процесі дослідження було встановлено такі соціально-економічні чинники формування ринку освітніх послуг у країнах з трансформаційною економікою: поява недержавних навчальних закладів та платних відділень у державних університетах та коледжах; збільшення попиту на освітні послуги; готовність окремої частини населення платити за навчання; скорочення частки студентів, які навчаються в державних вищих навчальних закладах за рахунок держбюджету; відміна державного розподілу випускників ВНЗ; дозвіл надання платних освітніх послуг не лише приватними ВНЗ, а й державними; уведення вільного ринкового ціноутворення на освітні послуги. Інституційні чинники формування ринку освітніх послуг у своїй структурі містять формальні та неформальні складові, що охоплюють відповідно нормативно-правову базу та морально-етичні норми.
  Аргументовано, що становлення ринку освітніх послуг у країнах з трансформаційною економікою супроводжується такими проблемами: зниженням конкурентоспроможності системи вищої освіти; різким зниженням державного фінансування вищої освіти; низьким рівнем оплати праці професорсько-викладацького складу, зниженням суспільного статусу вченого-педагога та проблемою “відпливу умів”; погіршенням якості освіти; диспропорціями між запитами ринку праці та пропозицією ВНЗ.
  4. Доведено, що основними тенденціями сучасного українського ринку освітніх послуг є: розвиток та розширення ринку освітніх послуг у цілому, зменшення загальної кількості ВНЗ, серед яких і навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, при збільшенні кількість ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації; зменшення кількості державних ВНЗ та збільшення чисельності приватних; збільшення загальної кількості споживачів освітніх послуг, у тому числі тих, хто навчається на платній основі; серед різноманітних форм навчання найбільшим попитом користується денна форма; українському ринку освітніх послуг властивий нерівномірний розподіл потенціалу вищих навчальних закладів та кадрів вищої кваліфікації за регіонами; кількість викладачів вищих навчальних закладів України щороку зростає, однак незадовільним лишається їхній якісний склад; збільшення мережі закладів, що здійснюють підготовку наукових кадрів, та кількості аспірантів і докторантів; активізація експортної діяльності.
  5. На основі аналізу статистичних даних удосконалено економіко-математичний інструментарій оцінювання місткості ринку освітніх послуг шляхом використання поліноміальних моделей та кореляційно-регресійного аналізу, що дає можливість проаналізувати стан та динаміку розвитку ринку освітніх послуг, спрогнозувати параметри місткості цього ринку, виявити залежність фактичної кількості студентів від найважливіших показників, якими є кількість молоді відповідного року народження та число випускників середніх шкіл і ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та здійснити відповідне коригування основних заходів регулювання цього ринку. Проведений аналіз місткості ринку освітніх послуг України виявив тенденцію до зниження кількості зарахованих на перший курс, зумовлену зменшенням числа народжених. Однак подальший аналіз виявив тенденцію до послаблення залежності між кількістю випускників середніх шкіл та фактичною кількістю студентів, зарахованих до ВНЗ, що свідчить про поширення практики залучення до лав студентів не лише випускників середніх шкіл та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації поточного року, але й минулорічних випускників шкіл, що не змогли вступити до ВНЗ, тих, які повернулись з лав Збройних Сил України, та осіб старших вікових груп, що вирішили здобувати вищу освіту.
  6. Доведено необхідність державного регулювання цього ринку й зазначено, що в період трансформації політика держави в сфері освіти зводиться, головним чином, до інституційного облаштування ринку й спрямована на: формування приватного сектору у сфері вищої освіти; досягнення компромісу між соціальними та економічними функціями вищої освіти; створення національної системи освітніх стандартів для забезпечення єдиних вимог до якості вищої освіти; підвищення інформаційної прозорості ринку освітніх послуг; збільшення інвестиційних надходжень на ринок освітніх послуг; раціональний розподіл інвестицій між різними напрямами вищої освіти; стимулювання платоспроможного попиту населення на освітні послуги та ін.
  7. Сформовано концептуальні засади функціонування та розвитку ринку освітніх послуг в Україні, які передбачають узгодження завдань, цілей, принципів та напрямів реалізації з метою модернізації національного ринку освітніх послуг. Основними напрямами забезпечення їх реалізації є оптимізація системи відбору абітурієнтів та мережі ВНЗ, інтеграція освіти та науки, досягнення збалансованості ринку освітніх послуг з ринком праці, формування платоспроможного попиту з боку споживачів та фінансова підтримка ВНЗ. Установлено, що політика у сфері освіти повинна містити управління фінансовими інструментами, формування інституційних засад регулювання ринку освітніх послуг, використання наукових досягнень з метою підвищення ефективності вітчизняної системи освіти тощо.
  8. Запропоновано науково-методичний підхід до визначення потенційних можливостей ВНЗ забезпечувати належну якість освітніх послуг за допомогою індексу якості освіти, що дає можливість оцінити та порівняти науково-методичне забезпечення якості освіти в різних вищих навчальних закладах і розробити рекомендації щодо поліпшення якості освітніх послуг певного ВНЗ.
  9. Розроблено стратегію оптимізації мережі вищих навчальних закладів, яка передбачає поетапну реалізацію таких заходів: формулювання цілей оптимізації, визначення критеріїв оптимізації мережі ВНЗ, аналіз відповідності ВНЗ визначеним критеріям, підготовка нормативно-правової бази оптимізації мережі ВНЗ, реалізація оптимізації мережі ВНЗ.
  10. Запропоновано модель забезпечення доступного освітнього кредиту, яка сприятиме зростанню платоспроможного попиту населення на освітні послуги, підвищенню доступності вищої освіти для споживачів, з одного боку, та зростанню забезпеченості фінансовими ресурсами ВНЗ і розвитку ринку освітніх послуг у цілому, з іншого, зберігши при цьому принцип доступності освіти для всіх верств населення.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Алтайцев А. М. Университетское образование в условиях инновационного развития экономики: трансформация целей и содержания / А. М. Алтайцев //Аналитический обзор №14. – Минск, 2007. – С. 35.
  2. Амоша О. Підґрунтя інноваційного розвитку. Проблеми і перспективи взаємодії академічної науки й освіти / О. Амоша, А. Землянікін, Г. Моісеєв // Вісник НАН України. – 2006. - №10. – С. 3-16.
  3. Андрієнко В. М. Механізми кредитування освітніх послуг [Текст]: монографія / В. М. Андрієнко [та ін.]; Донецький національний ун-т. - Донецьк : Юго-Восток, 2008. - 188 c.
  4. Антошкіна Л. І. Вища освіта в системі суспільних інтересів: монографія / Л. І. Антошкіна. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, ЛТД”, 2008. – 284 с.
  5. Асатуров А. К. Экономическая природа образовательной услуги и формы ее реализации в рыночных отношениях / Асатуров А. К. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. – 16 с. – (Препринт / С.-Петерб. ун-т экономики и финансов)
  6. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: [учеб. для вузов] / Г. Ассель / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 804 с.
  7. Бабич А. М. Экономика и финансирование социально-культурной сферы / А. М. Бабич, Е. В. Егоров. - Казань: Центр экспертизы и маркетинга КГУ, 1996 - 241,[1] с.
  8. Багаутдинова Н. Г. Высшая школа сегодня и завтра: пути преодоления кризиса / Н. Г. Багаутдинова. – М.: Экономика, 2003. - 426 с.
  9. Белый Е. М. Ценообразование на образовательные услуги в государственных вузах [Электронный ресурс] / Белый Е. М., Романова И. Б. // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. - №3. – Режим доступа к журналу: http://www.mavriz.ru/articles/2003/3/180.html.
  10. Бєлий В. Зв’язки “школа - ВНЗ” у нових умовах [Електронний ресурс] / В. Бєлий // Освітній портал. - Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/articles/187.html.
  11. Бирюков А. Интернационализация российского высшего образования / А. Бирюков // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. - №10. – С. 76-83.
  12. Боголіб Т. М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період / Т. М. Боголіб / Міністерство освіти і науки України. — К.: Освіта України, 2006. — 324с.
  13. Болонский процесс: нарастающая динамика и многообразие (документы международных форумов и мнения европейских экспертов) / [под науч. ред. В. И. Байденко]. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, РосНОУ, 2002. – 408 с.
  14. Борисов А. Б. Большой экономический словарь / Борисов А. Б. – М.: Книжный мир, 2002. – 895 с.
  15. Бохняж Зб. Програму дій розроблено, настав час її втілення / Бохняж Зб. // Синергія. – 2001. - № 2-3. – С. 2-3.
  16. Бурменко Т. Д. Проблемы финансирования современной системы высшего образования: мировой и российский опыт / Т. Д. Бурменко // Перспективы развития высшего экономического и юридического образования: III международная научно-практическая конференция, 23-24 мая 2002г. – Иркутск: Байкальский гос. ун-т экономики и права, 2002. – С. 28-32.
  17. Валиев Ш. З. Высшее образование – фактор макроэкономического роста / Валиев Ш. З. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2000. – 141 с. – (М-во образования Рос. Федерации. С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов).
  18. Валиев Ш. З. Рынок образовательных услуг / Валиев Ш. З. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2001. – 139 с. – (М-во образования Рос. Федерации. С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов).
  19. Валиев Ш. З. Рынок образовательных услуг: теоретические аспекты / Ш. З. Валиев, В. И. Сухочев. – Уфа.: ДизайнПолиграфСервис, 2008. – 84 с. – (Федеральное агентство по образованию и науке, Уфимская гос. акад. экономики и сервиса).
  20. Вахштайн В. С. Основные тенденции государственной политики в сфере высшего образования в странах ОЭСР / В. С. Вахштайн, Б. В. Железов, Т. А. Мешкова // Вопросы образования. – 2005. - №2. – С. 2-16.
  21. Верхоглядова Н. І. Вдосконалення вищої освіти як фактор інноваційного розвитку держави / Н. І. Верхоглядова // Європейський вектор економічного розвитку: збірник наукових праць. – Вип. 2 (5). – Д.: Видавництво ДУЕП, 2008. – 216 с.
  22. Верхоглядова Н. І. Економічний вимір якості вищої освіти як складової національної конкурентоспроможності: монографія / Н. І. Верхоглядова. – Дн-ськ: видавництво ДНУ, 2004. – 196 с.
  23. Вищі навчальні заклади в Україні [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  24. Ворожейкина О. Высшее образование в ФРГ: пути развития / О. Ворожейкина // Современная Европа. – 2004. - №4. – С. 123-133.
  25. Воронин А. А. Экономика высшего образования в новых условиях хозяйствования / Воронин А. А. – М.: Научно-исследовательский институт высшего образования, 1999. – 324, [1] с. - (Система высшего образования / М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации. Науч.-исслед. ин-т высш. образования).
  26. Всемирный доклад по мониторингу ОДВ 2011. Скрытый кризис: вооруженные конфликты и образование / Пер. с англ. – Монреаль: Институт статистики ЮНЕСКО, 2011. – 484 с.
  27. Галайда О. В. Образовательные услуги в современной мировой экономике. [Монография] / О. В. Галайда. – М.: Научная книга, 2008. – 186 с. – (“Россия в мировой экономике”).
  28. Геворкян Е. Н. Рынок образовательных ресурсов: аспекты модернизации: монография / Е. Н. Геворкян – М.: Маркет ДС, 2005. – 360 с. - (Академическая серия).
  29. Геворкян Е. Н. Рынок образовательных ресурсов: природа, особенности, тенденции / Е. Н. Геворкян. – Саратов: СГСЭУ, 2003. – 267 с.
  30. Глущенко Г. Воздействие миграции квалифицированных работников на мировое экономическое развитие // Г. Глущенко / Общество и экономика. – 2005. - №3. - С. 174-207.
  31. Гнибіденко І. Ф. Ринок освітніх послуг і ринок праці: взаємодія і вплив на професійне навчання та профорієнтацію населення України [Електронний ресурс] / І. Ф. Гнибіденко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2008. – № 3. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Soc_Gum/Rpzn/2008_3/08giftpn.pdf.
  32. Голиченко О. Высшее образование и наука: интеграция или партнерство? / О. Голиченко // Экономика и математические методы. – 2005. - №1 (Т. 41). – С. 119 – 127.
  33. Горняк О.В. Розвиток теорії порівняльного аналізу економічних систем на початку ХХІ століття / О.В. Горняк [Електронний ресурс] // Вісник Одеського національного університету iмені І.І. Мечникова. Серія „Економіка”, 2009 [Електронний архів-репозатарій ОНУ ім. І.І. Мечникова] // Режим доступу: http://www.dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/256.
  34. Гребнев Л. Высшее образование в Болонском измерении: российские особенности и ограничения / Л. Гребнев // Высшее образование в России. — 2004. — №1. - С. 38 — 42.
  35. Гретченко А. Автономизация вузов России и Болонский процесс / А. Гретченко // Высшее образование в России. – 2006. - №6. – С. 25-27.
  36. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / Грішнова О. А. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 254 с.
  37. Грішнова О. А. Макроекономічна ефективність людського капіталу в Україні / О. А. Грішнова, Л. І. Тертична // Зайнятість та ринок праці. – 2004. - №19. – С. 15-23.
  38. Гумессон Э. Маркетинг услуг. Теория маркетинга / Э. Гумессон; [под ред. М. Бейкера]. – СПб.: Питер, 2002. – 341 с.
  39. Гусєв В. О. Підтримка інноваційного розвитку національної економіки сферою вищої освіти [Електронний ресурс] / В. О. Гусєв // Державне управління: теорія та практика. – 2006. - №1. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2006-1/txts/GALUZEVE/06gvosvo.pdf
  40. Данилишин Б. Інноваційна модель економічного розвитку: роль вищої освіти / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник НАН України. – 2005. - №9. – С. 26-35.
  41. Демографічна ситуація в Україні [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  42. Джонстоун Д. Б. Разделение затрат в высшем образовании: плата за обучение, финансовая поддержка и доступность в сравнительной перспективе / Д. Б. Джонстоун // Университетское управление. – 2001. - №2 (17). – С. 24-40.
  43. Добреньков В. И. Общество и образование / В. И. Добреньков, В. Я. Нечаєв. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 381 с.
  44. Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех / Пер. с англ.; ПРООН – М.: Изд-во ‘”Весь мир”, 2011. – 188 с.
  45. Домніч В. І. Вища освіта в економіці ринкових відносин України / В. І. Домніч // Економіка ринкових відносин. – 2008. - №2. – С. 85-90.
  46. Доповідь Івана Вакарчука на розширеній підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України “Мета реформ у вищій школі – якість і доступність освіти” (2 квітня 2009 року) [Електронний ресурс]: Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2009_1/13_04/6/
  47. Доповідь “Соціально-економічне становище домогосподарств України” (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) [Електронний ресурс]: Державний комітет статистики України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dop_sesd_2006/arh_sesd.htm
  48. Доступность высшего образования в России / [Отв. ред. С.В. Шишкин]. - М.: Независимый институт социальной политики, 2004.— 500 c.
  49. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика: [навч. посібник] / Дугіна С. І. — К.: КНЕУ, 2005. — 393 с.
  50. Евменькова Е. Н. Особенности финансирования образовательных услуг в странах европейского союза / Е. Н. Евменькова // Социальные факторы устойчивого инновационного развития экономики: тезисы докладов ІІ Международной научно-практической конференции, 22-23 сентября 2010 г. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – С. 71-72.
  51. Евменькова Е. Н. Тенденции развития рынка образовательных услуг в современной Украине / Е. Н. Евменькова // Социальные факторы устойчивого инновационного развития экономики: тезисы докладов Международной научно-практической конференции, 24-25 сентября 2008 г. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. – С. 211-213.
  52. Економічна енциклопедія: у трьох томах / [редкол.: С. В. Мочерний та ін.] – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – Т. 3. – 2002. - 952 с.
  53. Емцов Р. Г. Отдача от образования в странах с переходной экономикой / Р. Г. Емцов, С. Кноблох, Дж. Мете // Вопросы образования. – 2007. - №1. – С. 243 – 247.
  54. Євменькова К. М. Актуальні проблеми становлення та розвитку ринку освітніх послуг України / К. М. Євменькова // Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. – 2009. – Випуск 151. – С. 116-123.
  55. Євменькова К. М. Методи ціноутворення на ринку освітніх послуг / К. М. Євменькова // Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 травня 2008 р.- Хмельницький, 2008. – С. 334-336.
  56. Євменькова К. М. Освітня послуга як економічна категорія / К. М. Євменькова // Економіка і регіон – 2009. - №3 (22). – С. 172-175.
  57. Євменькова К. М. Особливості державного регулювання ринку освітніх послуг в країнах з трансформаційною економікою / К. М. Євменькова // Економічний простір: Збірник наукових праць. - 2010. – №41. – С. 59-65.
  58. Євменькова К. М. Особливості функціонування приватних ВНЗ на ринку освітніх послуг України / К. М. Євменькова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №6. – С. 105-109.
  59. Євменькова К. М. Проблеми розвитку ринку освітніх послуг України / К. М. Євменькова // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах: доповіді та сповіщення IV міжнародної наукової конференції, 23-25 вересня 2009 р. – Черкаси: ЧНУ, 2009.- Т. 2. – С. 141-144.
  60. Євменькова К. М. Проблеми функціонування приватних ВНЗ в Україні / К. М. Євменькова // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: Збірник тез доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 26-27 лютого 2009 р.- Ч.2. – Тернопіль: Економічна думка, 2009 – С. 270-272.
  61. Євменькова К. М. Проблеми функціонування ринку освітніх послуг в Україні / К. М. Євменькова // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи. Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції, 21-24 травня 2008 р.- Феодосія, 2008. – С. 41-43.
  62. Євменькова К. М. Ринок освітніх послуг та основні тенденції його розвитку в Україні / К. М. Євменькова // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. – 2008. - Випуск 31. – Т.2. – С. 64 – 67.
  63. Євменькова К. М. Ринок освітніх послуг як фактор конкурентоспроможності національної економіки / К. М. Євменькова // Розвиток фінансових ринків та інститутів в умовах міжнародної інтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 лютого 2009 р. – Ч. І. – Полтава: ПолНТУ, 2009. – С. 90-92.
  64. Євменькова К. М. Роль освіти у формуванні робочої сили / К. М. Євменькова // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: Збірник тез доповідей V ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 21-23 лютого 2008 р.- Ч.2. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С. 288-290.
  65. Євменькова К. М. Фінансування послуг вищої освіти в країнах Заходу / К. М. Євменькова // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – Випуск 9. – С. 88-91.
  66. Євменькова К. М. Ціноутворення на освітні послуги в державних вузах / К. М. Євменькова // Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2008. - №1(9). – С. 293-297.
  67. Євтушевський В. А. Основні суперечності інтеграції економічної освіти України в Європейський освітянський простір / В. А. Євтушевський // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія “Економіка”. – К.: Видавничо-поліграфічний центр, 2005. – Вип. 1. – С. 41-48.
  68. Єрохін С. Ефективність використання видатків державного бюджету на вищу освіту і можливість збільшення фонду державного пільгового кредитування [Електронний ресурс] / С. Єрохін // Економічний часопис ХХІ. – 2004. - №2. – Режим доступу до журналу: http://soskin.info/ea/2004/2/20040211.html
  69. Жильцов Е.Н. Коммерциализация высшего образования в России: возможности и границы / Е. Н. Жильцов, В. М. Зуев, Р. П. Колосова // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 1993. - №6. – С. 21-29.
  70. Закон України “Про вищу освіту” вiд 17.01.2002 № 2984-III [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14.
  71. Закон України “Про освіту” вiд 23.05.1991 № 1060-XII [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
  72. Запесоцкий А. Ставка – будущее России. Азартная игра – Болонский процесс / А. Запесоцкий // Высшее образование в России. – 2005. - №9. – С. 3-8.
  73. Захаров Ю. А. Качественное довузовское образование – условие доступности обучения в высшей школе / Ю. А. Захаров, Т. М. Чурекова // Университетское управление. – 2005. - №1. – С. 41-46.
  74. Захаров Ю. А. Новые финансовые инструменты в высшем образовании / Ю. А. Захаров, М. В. Курбатова, В. С. Долганов, Е. А. Морозова // Университетское управление. – 2004. - №1 (29). – С. 77-89.
  75. Зиннуров У. Г. Маркетинг в деятельности вузов: теория и методы решения / У. Г. Зиннуров. - Уфа: УГАТУ, 1993 - 226 с. – (Гос. ком. РФ по высш. образованию, Исслед. центр пробл. качества подгот. специалистов, Уфим. гос. авиац. техн. ун-т).
  76. Зотов В. Н. Разработка стратеги и тактики маркетинговой деятельности вузов на рынке образовательных услуг и научно-технической продукции: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Зотов В. Н. – М.: РЭА им. Г. В. Плеханова, 1997. – 24 с.
  77. Ілляшенко С. Основні тенденції розвитку ринку послуг з надання вищої освіти у Сумський області / С. Ілляшенко // Економіка України. – 2004. - №7. – С. 60 – 64.
  78. Каленюк І. С. Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку / І. С. Каленюк. – К.: ТОВ „Кадри”, 2001. – 326 с.
  79. Каленюк І. С. Особливості регулювання ринку освітніх послуг [Текст]: монографія / І. Каленюк, Л. Цимбал; Черніг. держ. ін-т економіки і упр. - Чернігів: ЧДІЕіУ, 2011. - 183 с.
  80. Карпачова Н. І. Світова проблема міграції висококваліфікованої робочої сили та відтік інтелекту з України / Н. І. Карпачова // Безпека життєдіяльності. – 2007. - №10. – С. 15-20.
  81. Кирилюк Є. М. Методологічні аспекти системного підходу до дослідження еволюції економічних систем // Є. М. Кирилюк // Економіка та держава. – 2011. - №5. – С. 10-15.
  82. Клепач А. О трансформации и модернизации экономических институтов России // Куда пришла Россия?...Итоги социальной трансформации / Под общ. Ред. Т. И. Заславской. – М.: МВШСЭН, 2003. – 211 с.
  83. Кольчугина М. Международная интеграция в сфере высшего образования / М. Кольчугина // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. - №11. – С. 55-64.
  84. Кольчугина М. Образование и государство / М. Кольчугина // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. - №10. – С. 75-84.
  85. Кольчугина М. Синергия образования и науки как инновационный ресурс / М. Кольчугина // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. - №10. – С. 84-92.
  86. Корбут А. М. Университетское образование Украины в условиях инновационного развития экономики / А. М. Корбут //Аналитический обзор №14. – Минск, 2007. – С. 35.
  87. Корсак К. “Ринковизація” освіти – хибний шлях у майбутнє / К. Корсак // Новий колегіум. – 2005. - №6. – С. 3-9.
  88. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Котлер Ф.;[ пер. с англ. В. Боброва; общ. ред. Е. М. Пеньковой]. – М.: Издательский дом Вильямс, 2007. – 638 с.
  89. Кремень В. Г. Вища освіта в Україні / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко. – К.: Знання, 2005. – 327 с.
  90. Кремень В. Г. Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події / В. Г. Кремень. – К.: Вища школа, 2001. – 159 с. – (Міністерство освіти і науки України).
  91. Крылов Д. Полумрак российской науки / Д. Крилов // Российская Федерация сегодня. – 2005. - №4. – С. 2-3.
  92. Кузнецова Т. Е. Интеграция образования и науки в России: поиск эффективных форм и механизмов / Т. Е. Кузнецова // Вопросы образования. – 2007. - №1. – С. 118-132.
  93. Куклін О. В. Економічні аспекти вищої освіти [Текст] / О. В. Куклін. – К.: Знання України, 2008. – 331 с.
  94. Кукурудза І. І. Проблеми функціонування та розвитку ринку послуг вищої школи в Україні / І. І. Кукурудза // Вісник економічної науки України. – 2011. - №2. – С. 72-78.
  95. Кукурудза І. І. Ринок послуг вищої школи в Україні: стан, проблеми та перспективи / І. І. Кукурудза // Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. Випуск 152. – Черкаси, 2009. – С. 148-163.
  96. Купченко І. М. Роль системи післядипломної освіти у ринковій трансформації економіки України / І. М. Купченко // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції, 21-24 травня 2008 року. – Феодосія, 2008. – С. 57-58.
  97. Кус А. Основы маркетинга / [под научн. ред. А. Ф. Павленко, В. П. Пилипчука; пер. с нем]. – К.: Изд-во КНЕУ, 1998. – 272 с.
  98. Лапшина І. А. Розвиток людського капіталу в процесі євроінтеграції / І. А. Лапшина. – Львів.: НІСД, 2008. – 332 с.
  99. Литвинова Н. П. Маркетинг образовательных услуг / Н. П. Литвинова, Е. Н. Подшибякина, В. В. Шереметова. – СПб; Казань: Изд. центр ТИСБИ, 2002 - 108 с.
  100. Лукашенко М. А. Рыночные отношения в системе образования России: монография / Лукашенко М. А. – М.: ИНИОН РАН, 2001 - 271 с. – (Рос. акад. наук. Ин-т науч. информ. по обществ. наукам).
  101. Лукашенко М. Рынок образовательных услуг: десять лет спустя / М. Лукашенко // Высшее образование в России. – 2003. - №1. – С. 40-53.
  102. Лукінов І. І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя) / І. І. Лукінов. – К.: НАН України; Інститут економіки, 1997. – 455 с.
  103. Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій / НАН України; Інститут демографії та соціальних досліджень; Державний комітет статистики України / Е.М. Лібанова (ред.). — К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006. — 356с.
  104. Майбуров И. Финансирование высшего образования: “национальные особенности” / И. Майбуров // Высшее образование в России. – 2004. - №10. – С. 31-37.
  105. Макконелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Макконелл К. Р., Брю С. Л.; [пер с англ. 11-го изд]. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.
  106. Малиновская О. П. Перспективы платных образовательных услуг / О. П. Малиновская // Народное образование. – 1993. - №2. – С. 39-43.
  107. Маркетинг рынка профессионального образования Хабаровского края: монография / [Ф. Е. Довжко, Н. Ф. Козора, В. Г. Мысник и др.]; под ред. В. Г. Мысника. – Хабаровск: ДВГУПС, 1998. – 146, [1] с. – (М-во путей сообщ. РФ; Дальневост. гос. ун-т путей сообщ.)
  108. Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е вид. – К.: Видавництво політичної літератури України, 1958. – Т. 26 „Теорія додаткової вартості” (ІV том Капіталу). Частина І. – 1965.– 447 с.
  109. Матвіїв М. Я. Методологія та організація маркетингового менеджменту в сфері вищої освіти: Монографія / Матвіїв М. Я. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 560 с.
  110. Матросов М. Б. Образовательный кредит в России: проблемы и перспективы / М. Б. Матросов // Проблемы прогнозирования. – 2007. - №3. – С. 137-147.
  111. Медведева А. Е. Ценовые стратегии вузов на рынке высшего образования Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] / Медведева А. Е., Андреев В. Н. // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. - №5. – Режим доступу до журналу: http://www.mavriz.ru/articles/2004/5/3528.html.
  112. Менеджмент, маркетинг и экономика образования / [под ред. А. П. Егоршина]. – Н.: Новгород: НИМБ, 2001. – 624 с.
  113. Мерзлова М. П. Финансово-кредитная поддержка развития образовательных услуг в России / М. П. Мерзлова // ЕКО. Всероссийский экономический журнал. – 2007. - №5. – С. 121-129.
  114. Модернизация российского образования: достижения и уроки [Электронный ресурс]: Аналитический доклад группы экспертов Всемирного банка. – Режим доступа: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERATIONEXTN/0,,contentMDK:20531502~isCURL:Y~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:305600,00.html
  115. Модернизация российского образования: ресурсный потенциал и подготовка кадров / [под ред. Т. Л. Клячко]. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 182 с.
  116. Нагаева Т.А. Особенности состояния здоровья современных школьников [Электронный ресурс] / Т. А. Нагаева, А. А. Ильиных, Л. М. Закирова // Вклад НКО в реформу социальной сферы: улучшение здоровья населения, внедрение инклюзивного образования и жилищная реформа: материалы Интернет-конференции, 21 мая - 18 июня 2007 г. – Режим доступа: http://www.socpolitika.ru/rus/conferences/3985/3989/3991/document4211.shtml.
  117. Наукова та інноваційна діяльність в Україні 2010. Стат. збірник. – К.: ДП Інформаційно-видавничий центр Деркомстату, 2011. – 282 с.
  118. Ніколаєнко С. В освіті – інформаційна революція [Електронний ресурс]: / С. Ніколаєнко // Дистанційна освіта в Україні. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/ukraine/add/01/
  119. Ніколаєнко С. М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С. М. Ніколаєнко. – К.: Освіта України, 2005. – 319 с.
  120. Новиков В., Левін П. Фінансово-кредитні та інституціональні аспекти розвитку професійної освіти на постболонському просторі // Економіка України. – 2006. - №9. – С. 64-73.
  121. Оболенська Т. Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід: [монографія] / Т. Є. Оболенська. — К.: КНЕУ, 2001. — 208с – (Київський національний економічний ун-т.).
  122. Образование в России 2010: Стат. сб. / [Редкол.: М. Н. Сидоров и др.]; Гос. ком. Рос. Федерации по статистике. – М.: Гос. ком. Рос. Федерации по статистике, 2011 - 414 с.
  123. Образование в странах Содружества: статистический сборник / Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств. – М., июль 2010. – 78 с.
  124. Огаренко В. М. Державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг: Монографія / Огаренко В. М. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 328 с. – (Національна академія держ. управління при Президентові України).
  125. Особенности механизма функционирования рынка бизнес-образовательных услуг [Електронний ресурс]: Портал о деловом образовании. – Режим доступу: http://www.finobraz.ru/Business_Study/37/.
  126. Остапченко В. Д. Концепция товарного образовательного производства в системе высшего образования / В. Д. Остапченко // Молодежь, образование, рынок: Сб. научн. трудов НИИВО. – М.: 1992. С. 83-92.
  127. Павленко І. М. Мікроекономіка: [навчальний посібник] / Павленко І. М. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.
  128. Павлюткин И. В. Управление университетом в условиях новой рыночной ситуации (к концепции “нового менеджериализма”) / И. В. Павлюткин // Вопросы образования. - 2004. - № 3. - С. 57-65.
  129. Панкрухин А. П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании: [учеб. пособие для студентов экон. и пед. вузов и фак.] / Панкрухин А. П. – М.: Фирма “Интерпракс”, 1995. – 239, [1] с.
  130. Патора Р. Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного розвитку країни / Патора Р. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. – 338 с.
  131. Перегудов Ф. Рынок и профессиональное образование / Ф. Перегудов // Вестник высшей школы. – 1990. - №11. - С. 3-8.
  132. Погорельский А. Л. Дешевые образовательные кредиты – прорыв в будущее (бизнес структура образовательного проекта) / А. Л. Погорельский, В. М. Иосад // Университетское управление. – 2006. - №3(43). – С. 76-81.)
  133. Податковий кодекс України від 23.12.2010 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
  134. Политическая экономия: словарь / [под ред. О. И. Ожерельева и др.] – М.: Политиздат, 1990. – 607 с.
  135. Полищук Л. Качество высшего образования в России: роль конкуренции и рынка труда / Л. Полищук, Э. Ливни // Вопросы образования. - 2005. - № 1. – С. 2 – 18.
  136. Попов Е. Н. Определение себестоимости и цены подготовки специалистов в высших и средних специальных учебных заведениях: обзорная информация / Попов Е. Н., Евстигнеева Т. А. – М.: НИИВШ, 2000. – 153 с.
  137. Попов Е.Н. Услуги образования и рынок / Е. Н. Попов // Российский экономический журнал. – 1992. - №6. – С. 43-49.
  138. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран: [Пер. с англ.] / М. Портер. - М.: Междунар. отношения, 1993 - 895, [1] с.
  139. Постанова Верховної Ради України “Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні”. №1786 – ІV від 16.06.2004 [Електронний ресурс]: – Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1786-15.
  140. Постанова Кабінету Міністрів України „Порядок надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти” № 916 від 16 червня 2003 року [Електронний ресурс]: - Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=916-2003-%EF.
  141. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про дослідницький університет” № 163 від 17 лютого 2010 р. [Електронний ресурс]: - Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=163-2010-%EF.
  142. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання державою молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання незалежно від форм власності” №844 від 27 травня 2000р. [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2998-12
  143. Радзіловський Дж. Освіта для змін: реформа менеджмент- та бізнес-освіти у Центральній та Східній Європі, 1989-2001 / Дж. Радзіловський // Розбудова менеджмент-освіти в Україні: матеріали 4-ої щорічної міжнародної конференції 5-7 грудня 2002 року. – Київ. – 2002. – С. 10-13.
  144. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 479 с.
  145. Реформа системи освіти [Електронний ресурс]: Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. - Програма економічних реформ України на 2010-2014 рр. / Комітет з економічних реформ при Президентові України. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf
  146. Ринок праці та освіта: пошук взаємодії: [зб. наук. статей/ під наук. ред. І. Л. Петрової]. – К.: Таксон, 2007. – 200 с. – (Ex professo).
  147. Романовський О. О. Теорія і практика зарубіжного досвіду в підприємницькій освіті України: Монографія / Романовський О. О. – К.: Деміург, 2002. – 400 с.
  148. Российская высшая школа: время перемен: монография / [Осиповский А.С., Гегель Л.А., Смоленцев А.Ю. и др.]; науч. редакторы: В.И. Добрынина, Т.Н. Кухтевич. – М.: НИИВО, 2000 - 207 с. – (М-во образования Рос. Федерации; Науч. - исслед. ин-т высш. Образования; Центр социол. исслед. МГУ им. М.В. Ломоносова).
  149. Рынок труда в странах Содружества Независимых Государств: статистический сборник / Межгосударственный статистический комитет СНГ. – М., июнь 2010. – 355 с.
  150. Савельев А. Я. Прогнозирование развития и мониторинг состояния высшего и среднего профессионального образования (теория, методология, практика) / А. Я. Савельев, В. М. Зуев, А. И. Галаган. – М.: НИИВО, 1999. – 192 с.
  151. Савицкая Е. В. Российское общее образование: мониторинговый взгляд на реализацию конституционных гарантий / Е. В. Савицкая // Российский экономический журнал. – 2005. - №9-10. – С. 57-68.
  152. Сагинова О. В. Маркетинг образовательных услуг / О. В. Сагинова// Маркетинг в России и за рубежом. – 1999. - №1. - С. 50-58.
  153. Сафонова В. Є. Вища освіта - ресурс формування інноваційної економіки [Текст]: монографія / В. Є. Сафонова; Ін-т вищ. освіти НАПН України. - К.: Аграр Медіа Груп, 2011. - 336 с
  154. Сафонова В. Є. Удосконалення фінансово-економічного механізму функціонування закладів вищої освіти в Україні / В. Є. Сафонова // Стратегічні пріоритети. – 2009. - №2 (11). – С. 102 – 109.
  155. Сидоренко О. Л. Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі / О. Л. Сидоренко. – Х.: Основа, 2000. – 256 с.
  156. Сисоєва С. О. Вища освіта України: реалії сучасного розвитку [Текст]: [монографія] / С. Сисоєва, Н. Батечко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К.: ВД ЕКМО, 2011. - 341 с.
  157. Скоров Г. Е. Развивающиеся страны: образование, занятость, экономический рост / Г. Е. Скоров – М.: Наука, 1971. – 368 с.
  158. Смирнов С.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины