РОЗВИТОК ФОРМ ОБМІНУ: ЛОГІКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • РОЗВИТОК ФОРМ ОБМІНУ: ЛОГІКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ
 • Кол-во страниц:
 • 196
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

  на правах рукопису


  ПІСОЦЬКА ЄВГЕНІЯ ІГОРІВНА

  УДК 336.741.28

  РОЗВИТОК ФОРМ ОБМІНУ:
  ЛОГІКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ


  спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук


  Науковий керівник:
  Гриценко Андрій Андрійович
  доктор економічних наук,
  професор  Харків – 2012  ЗМІСТ
  Стор.
  ВСТУП……………………………………………………………………………3

  РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ ТА ЗМІСТУ ОБМІНУ

  1.1 Сходження від абстрактного до конкретного як метод теоретичного відтворення логіки історичного розвитку змісту і форм обміну…………......9
  1.2 Сутність обміну та його форми……………………………………….....17
  Висновки…………………………………………………………………………29

  РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЛОГІКО-ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФОРМ І ЗМІСТУ ОБМІНУ

  2.1 Обмін діяльністю і натуральний обмін…………………………………31
  2.2 Товарообмін………………………………………………………………47
  2.3 Обмін послугами та здібностями………………………………………..68
  Висновки…………………………………………………………………………88

  РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ СУЧАСНИХ ФОРМ ОБМІНУ

  3.1 Обмін інформаційними послугами та сітьові блага……………………92
  3.2 Обмін правами………………………………………………………..…125
  3.3 Особливості розвитку форм обміну в транзитивній економіці……...136
  Висновки………………………………………………………………………..165

  ВИСНОВКИ……………………………………………………………………169
  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..176


  ВСТУП
  Актуальність теми. В останньому десятиріччі в переважній кількості наукових праць з економіки звертається увага на стрімкі зміни, які мають місце у сучасному світі. Дуже часто ці зміни не знаходять адекватного відображення в економічній теорії, що, в свою чергу, веде до помилкових практичних рішень. Економічна реальність диктує нагальну необхідність у ґрунтовному теоретичному відтворенні нових сучасних процесів. До таких процесів відноситься розвиток форм обміну. Зараз поруч з обміном звичайними товарами та послугами бурхливо розвивається інформаційний обмін, обмін інтелектуальними продуктами і правами та інші. Обсяг вартісної оцінки обміну правами, наприклад, суттєво перевищує вартість обміну товарами та послугами. А інформаційний обмін в дигітальній формі має в своїй основі закони функціонування, які суттєво відрізняються від законів, що регулюють обмін звичайних товарів. Проте глибокого вивчення даних феноменів в економічній теорії досі немає.
  Для повного розуміння сучасних форм обміну необхідно уявляти діалектику всього історичного розвитку формоутворення. Відтворення розвитку форм обміну від найдавніших до сучасних є актуальним, бо воно являє собою одночасно розгортання історії в сучасність, і, відповідно, дає ключ для розуміння процесів, які раніше не вивчались або не існували взагалі.
  Ступінь наукової розробки проблеми. Основи теоретичного узагальнення розвитку форм обміну заклав К.Маркс, а проблеми сутності обміну та його окремих характеристик займали економістів від самого початку розвитку економічної думки. Це відображено в роботах Аристотеля, Ф. Бастіа, О. Бем-Бавека, Л. Вальраса, Ф. Візера, У.С. Джевонса, Ф. Кєне, Дж. Лока, А. Маршала, Т. Мана, К. Менгера, С. Мілля, М. Мосса, К. Поланьї, Д. Рікардо, А. Сміта, Дж. Хиршлейфера та інших.
  Серед сучасників, які займаються даною проблематикою, можна відзначити П. Айнцига, Т. Артьомову, Р. Барра, С. Барсукову, У. Вітта, А. Гриценка, О. Долгіна, Р. Капелюшникова, Є. Ковальова, Р. Нурєєва, С. Панчишина, А. Ріттера, Дж. А. Роберта, М. Салінза, В. Стахівського, І. Стрелець, Б. Шефолда, Дж. Янга та інших.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась в рамках планових науково-дослідних робіт кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Взаємодія фінансового і реального секторів економіки в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0110U000588), де особисто автором розкрито особливості існування форм обміну в транзитивній економіці інверсійного типу.
  Мета і завдання дослідження. Дисертаційна робота має на меті з’ясування закономірностей та етапів логіко-історичного процесу розвитку форм обміну, його сучасних особливостей і значення.
  Для досягнення цієї мети було поставлено і вирішено ряд завдань:
  • розкрити сутність та функції обміну;
  • визначити місце дарообміну в загальній логіці розвитку форм обміну та виявити його підформи;
  • поглибити теоретичне уявлення про категорію «альтернативна вартість», яка характеризує вибір як споживача, так і виробника;
  • з’ясувати зміни у характері праці, які відбуваються в процесі логіко-історичного розвитку форм обміну;
  • удосконалити логіко-історичну модель розвитку форм обміну;
  • з’ясувати особливості таких сучасних форм обміну як інформаційний обмін та обмін правами, а також розкрити притаманні їм підформи.
  Об’єктом дослідження є розвиток форм обміну.
  Предметом дослідження є закономірності, особливості та вектори логіко-історичного розвитку форм обміну.
  Методи дослідження. Мета, завдання та природа аналізованого матеріалу обумовлюють вибір методу дослідження на користь сходження від абстрактного до конкретного, який через здійснення логічних операцій (а саме взаємодію аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення, індукції та дедукції), єдність історичного та логічного, а також взаємодію теоретичного та практичного дозволив отримати результат, який полягає у відтворенні логіко-історичних етапів розвитку форм обміну та вдосконаленні логіко-історичної моделі їх розвитку.
  За допомогою методів економіко-математичного моделювання в роботі визначаються особливості утворення альтернативної вартості в товарообміні, динаміка і механізм зміни характеру праці при переході від однієї форми обміну до іншої, з’ясовуються сучасні зміни на ринку праці та особливості ринку сітьових благ.
  Інформаційною базою дисертаційного дослідження послужили дані Державної служби статистики України, монографії та публікації в періодичних виданнях вітчизняних і зарубіжних економістів, соціологів, психологів, інституціоналістів, антропологів, матеріали наукових та науково-практичних конференцій і круглих столів тощо.
  Наукова новизна отриманих результатів. Отримані наукові результати проведеного дослідження полягають в наступних положеннях:
  Вперше:
  • доведено, що економічним змістом відособленої форми натурального обміну є дарообмін, який в своєму розвитку проходить закономірні етапи логіко-історичного формоутворення: генералізована, збалансована (суспільно-збалансована, з відстроченою та з негайною компенсацією) та негативна форма обміну;
  • обґрунтовано висновок, що крива пропозиції сітьового блага, яка демонструє зворотній зв'язок між його ціною та обсягом, складається з двох відрізків (короткого низхідного для першої одиниці блага та горизонтального), а рівновага на ринку сітьових благ досягається при нульовій або наближеній до нуля ціні: при нульовій ціні формується тільки надлишок споживача, а пропозиція сітьових благ для виробника створює для нього переваги на ринку ординарних товарів, який є взаємозалежним з ринком сітьових благ; при ціні, яка наближується до нуля, утворюється також надлишок виробника, який дозволяє йому отримувати нормальний прибуток.
  Удосконалено:
  • уявлення про взаємодію трудової (фізичної) та творчої компонентів праці при трансформації сумісно-розділеної праці у всезагальну. За допомогою динамічних моделей показано існування двох комбінацій видів діяльності, для яких характерні різні темпи заміщення фізичної компоненти праці творчою: для першої комбінації навіть значне зростання творчих зусиль не може значно зменшити фізичну компоненту праці; для другої - навіть незначне збільшення творчої компоненти призводить до значного скорочення фізичної, яке може бути миттєвим, короткостроковим та довгостроковим;
  • модель рівноваги для ринку праці, яка відображає зміни попиту та пропозиції праці в залежності від логіко-історичних етапів розвитку форм обміну, а саме від товарообміну до обміну послугами: крива пропозиції праці при товарообміні (робоча сила як товар) має традиційний ринковий висхідний нахил, при трудообміні (обміні предметно-трудовими послугами) стає низхідною, при обміні діяльнісними послугами більше не має визначеної форми внаслідок порушення залежності між розміром заробітної плати та обсягом пропозиції; крива попиту на працю трансформується, зсуваючись праворуч і вгору, та перетворюється спочатку з попиту на працю на попит на предметно-трудові послуги, потім на попит на діяльнісні послуги, при цьому напрям зсуву обумовлений переходом від індустріального до постіндустріального суспільства.
  Дістали подальшого розвитку:
  • уявлення про формулювання функцій обміну: до основних функцій віднесено внутрішні (обмін як засіб задоволення потреб в умовах суспільного поділу праці, обмін як засіб суспільного визнання витрат, обмін як засіб зміни форми вартості) та зовнішню (обмін як засіб забезпечення взаємозв’язку між суб’єктами суспільного виробництва) функції обміну; до похідних – загальноекономічні функції: регулюючу, стимулюючу та перерозподільну;
  • розкриття змісту альтернативної вартості в товарообміні шляхом доведення її двоїстого характеру, необхідності розрізнення альтернативної вартості та альтернативної споживчої вартості та уведення в науковий обіг понять «абсолютна альтернативна вартість», яка показує загальні втрати споживача або виробника при здійсненні вибору, а також «відносна альтернативна вартість», яка визначається втраченими одиницями іншого найкращого варіанта;
  • розуміння змісту сучасних логіко-історичних форм обміну шляхом виділення підформ обміну інформаційними послугами: реципрокної розділено-дарової форми, всезагальної форми інформаційного обміну (на товар, на гроші, на послуги), обміну інформації в обміні здібностями (на активну і пасивну дієздатність, на правоздатність); а також підформ обміну правоздатностями: обміну правами через обмін діяльністю, через продуктообмін (через натуральний обмін, в товарообміні, в обміні послугами), всезагальної форми обміну правами.
  Практичне значення одержаних результатів. Висновки, зроблені в дослідженні, використовуються в навчальній роботі на факультеті управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (довідка № 2593/03).
  Теоретичні положення дисертації можуть бути використані для поглиблення вивчення форм обміну в інформаційно-сітьовій економіці.
  Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть бути враховані при визначенні орієнтирів сучасної макроекономічної політики країн з транзитивною економікою інверсійного типу. Положення щодо альтернативної вартості та механізму її утворення можуть бути використані для вивчення ринків, споживчого попиту, а також поведінки споживачів та виробників. Низка висновків про особливості дарообміну, обміну інформаційними послугами та сітьові блага, обмін правоздатностями можуть бути застосовані у викладанні курсів політекономії, мікроекономіки, економічної історії та історії економічної думки, а також при розробці та впровадженні спецкурсів.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення даного дослідження були апробовані на 5 наукових конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою» (Харків, 2007), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стратегія розвитку національної економіки в умовах зміни ролі та місця людини в системі суспільного виробництва» (Харків, 2010), ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» (Харків, 2010), ІІ Міжнародній науково-методичній конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (Чернівці, 2011), Першому Міжнародному політекономічному конгресі (Москва, 2012).
  Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження викладено в 8 роботах загальним обсягом 2,4 д.а., в тому числі в 6 статтях у наукових фахових виданнях загальним обсягом 2,3 д.а.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації було вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає у розкритті логіко-історичного розвитку форм обміну, особливостей сучасних його форм та тих, які притаманні транзитивній економіці України, що дозволило зробити наступні наукові висновки:
  1. Внутрішніми функціями обміну, що виражають його суть, є: обмін як засіб задоволення потреб в умовах суспільного поділу праці; обмін як засіб суспільного визнання витрат; обмін як засіб зміни форми вартості. Зовнішньою функцією обміну є: обмін як засіб забезпечення взаємозв’язку між суб’єктами суспільного виробництва. Внутрішні та зовнішні функції обміну є для нього основними. До похідних функцій обміну відносяться: регулююча функція, перерозподільна функція та стимулююча функція.
  2. Економічним змістом відособленої форми натурального обміну є дарообмін, який має свої власні етапи розвитку, а саме: генералізована відособлена форма натурального обміну (обмін дару на речі нематеріальної природи); збалансована відособлена форма натурального обміну (обмін дару на дар, в основі якого переважає соціальна мотивація) передбачає наступні етапи розвитку: а) суспільно-збалансований дарообмін (через перерозподільний центр або через інших членів суспільства), б) відстрочений обмін дарами, с) обмін дарами з негайною компенсацією; негативна відособлена форма дарообміну (обмін дару на дар, в основі якого переважає економічна мотивація).
  3. Одна з відмінностей дарообміну та товарообміну полягає в тому, що в першій формі той, хто отримує дар, не має можливості обирати його, натомість, при товарообміні вибір є однією з невід’ємних його рис. Разом з появою альтернативи виникає і необхідність врахування витрат при здійсненні вибору. У зв’язку з цим виникає необхідність розглядати окремо вибір споживача та вибір виробника:
  • при виборі товару споживач несе двоїсті втрати: з одного боку, це втрати грошей, за які вже не можна буде купити інший товар, а з іншого – можливості задоволення інших потреб цими товарами; в першому випадку утворюється альтернативна вартість, а в другому – альтернативна споживча вартість споживача;
  • виробник спочатку робить вибір товару, який буде виробляти, а потім обирає фактори виробництва, які буде споживати при його виробництві; при останньому виборі, як і у випадку зі споживанням, утворюється альтернативна вартість та альтернативна споживча вартість виробника.
  4. Доцільно, виходячи з двоїстого характеру втрат споживача та виробника, ввести в науковий обіг категорію «абсолютної альтернативної вартості», яка показує загальні втрати споживача або виробника при здійсненні вибору, а також відносної альтернативної вартості, яка дозволяє визначити від якої кількості одного товару (ресурсу) доведеться відмовитись споживачеві (виробникові) для отримання однієї, обраної ним, одиниці та покаже ступінь суб’єктивної зацікавленості в ній відносно іншого відкинутого найкращого варіанта.
  5. Разом з розвитком обміну послугами у домінуючу форму обміну, змінюється характер праці, вона стає всезагальною. Головну роль в ній відіграє творча компонента (творчі, креативні, інтелектуальні зусилля людини), в той час як роль трудової компоненти (фізичних зусиль) прямує до нуля. При переході від обміну діяльністю до обміну послугами роль творчої компоненти постійно збільшується, заміщуючи трудову. Пропорції такого переходу є неоднаковими для різних видів діяльності: в одній групі, навіть значне зростання творчих зусиль не може значно зменшити фізичну компоненту праці, в іншій групі, навпаки, навіть незначне збільшення творчої компоненти призводить до значного скорочення фізичної. Крім того, такий перехід може відрізнятись за темпами здійснення, а саме бути миттєвим, короткостроковим та довгостроковим.
  6. Зміни в характері праці та зміни домінуючих форм обміну вимагають конкретизації ситуації на сучасному ринку праці, на якому пропозиція набуває нових рис, а отже крива пропозиції – нової форми. Остання може бути зображена за допомогою трьох відрізків: перший – має форму висхідної кривої, що характеризує ситуацію, в якій робоча сила розглядається як товар; другий – демонструє пропозицію предметно-трудових послуг, а крива має від’ємний нахил, що порушує звичний закон пропозиції; третій – відповідає обміну діяльнісними послугами та може мати форму горизонтальної кривої або утворюваною від неї площиною, рух по якій демонструє скасування залежності між обсягом пропозицій та розміром оплати послуг.
  7. Обмін інформаційними послугами має свої логіко-історичні підформи: реципрокна розділено-дарова форма інформаційного обміну (суспільно-обумовлений розірваний обмін інформації як дару); всезагальна форма інформаційного обміну: а) обмін інформації на товар, б) обмін інформації на гроші, в) обмін інформації на послуги; обмін інформації в обміні здібностями: а) обмін інформації на активну дієздатність, б) обмін інформації на пасивну дієздатність, в) обмін інформацій на правоздатність.
  8. Інформація в дигітальному вимірі може функціонувати у вигляді сітьових благ, для яких діють такі характеристики як комплементарність та стандартність, ефект пастки, зовнішні сітьові ефекти, економія на масштабі виробництва. Цінність таких товарів визначається розповсюдженістю, а отже вона збільшується для кожної додаткової одиниці сітьового блага ( закон зростаючої граничної корисності сітьового блага). Для виробників діє тенденція зниження граничних витрат. Крім того, відбуваються зміни в законах попиту та пропозиції, а отже і формах їх кривих: крива попиту на сітьове благо відображає пряму залежність між ціною та кількістю блага при інших рівних умовах; крива пропозиції демонструє зворотній зв'язок між цими величинами (при інших рівних умовах) і, крім того, відображає дію ефекту економії від масштабу, коли ціна на першу одиницю блага є високою, а на наступні знижується до нуля або наближується до нього.
  Крім того, на ринках сітьових благ змінюються нецінові фактори попиту та пропозиції. Для попиту: 1) доходи споживачів перетворюються на другорядний фактор; 2) мода змінюється ступенем розповсюдженості стандарту; 3) зменшується роль цін на товари-субститути; 4) ціни на комплементарні товари стають одним з найсуттєвіших факторів; 5) очікування зміни ціни споживачами замінюється очікуванням тенденцій до розширення (зменшення) мережі. Для пропозиції: 1) всі фактори витратної природи припиняють свій вплив; 2) кількість виробників на ринку не визначає обсяг пропозиції сітьового блага.
  9. Обмін правоздатностями може здійснюватись в трьох формах: як обмін загальним правом, тобто обмінюється повний пучок прав власності, як обмін частковими правоздатностями, тобто комбінацією з двох, або більше, прав, а також як обмін окремою правомочністю. Логіко-історичними формами обміну правами є: обмін правами через обмін діяльністю (вільне циркулювання прав та обов’язків в період домінування обміну діяльністю); обмін правами через продуктообмін (через натуральний обмін – нееквівалентний обмін правами, які функціонували прикріпленими до продукту в період домінування натурального обміну; обмін правами в товарообміні – еквівалентний обмін правами, прикріпленими до товару в період домінування товарообміну; обмін правами в обміні послугами – еквівалентний обмін правами в період домінування обміну послугами); всезагальна форма обміну правами (обмін правами, прикріпленими до знаку, тобто грошей або відокремлене від матеріальної оболонки функціонування прав та обов’язків).
  Таким чином, у відповідності з проведеним логіко-історичним аналізом розвитку форм обміну можемо відобразити схематично повну діалектику даного процесу:
  І. Обмін діяльністю.
  ІІ. Продуктообмін.
  1. Натуральний обмін (нееквівалентний):
  1) замкнена, або внутрішня, форма;
  2) розірвана, або зовнішня, форма;
  3) відособлена форма (дарообмін):
  А) генералізована форма*;
  В) збалансована форма*:
  a) суспільно-збалансований дарообмін*;
  b) відстрочений обмін дарами*;
  c) обмін дарами з негайною компенсацією*.
  С) негативна форма*;
  2. Товарообмін (еквівалентний по вартості):
  1) проста, одинична, або випадкова, форма вартості;
  2) повна, або розгорнута, форма вартості;
  3) всезагальна форма вартості:
  А) Грошово-товарна форма:
  a) грошово-металева;
  b) грошово-злиткова;
  c) грошово-монетна.
  В) Знакова форма:
  a) монетно-знакова;
  b) паперово-кредитна;
  c) розрахунково-знакова.
  С) Ідеальна форма вартості.
  3. Обмін послугами:
  1) обмін предметно-трудовими послугами (трудообмін, еквівалентний по труду);
  2) обмін діяльнісними послугами;
  3) обмін інформаційними послугами:
  А) реципроктна розділено-дарова форма*;
  В) всезагальна форма інформаційного обміну*:
  a) обмін інформації на товар*;
  b) обмін інформації на гроші*;
  c) обмін інформації на послуги*.
  С) обмін інформації в обміні здібностями*:
  a) обмін інформації на активну дієздатність*;
  b) обмін інформації на пасивну дієздатність*;
  c) обмін інформацій на правоздатність*.
  ІІІ. Обмін здібностями:
  1. Обмін предметно-діяльнісними здібностями;
  2. Обмін правоздатностями:
  1) обмін правами через обмін діяльністю*;
  2) обмін правами через продуктообмін*:
  А) обмін правами через натуральний обмін*;
  В) обмін правами в товарообміні*;
  С) обмін правами в обміні послугами*;
  3) всезагальна форма обміну правами*;
  3. Обмін всезагальними здібностями. [* розроблено автором]
  Дане різноманіття форм обміну має місце і в транзитивній економіці інверсійного типу, однак особливість їх розвитку полягає в тому, що різноманітні форми обміну виникали в порушеному порядку та утворили своєрідну мозаїку форм обміну. Таким чином, між країнами, які перейшли до ринкової економіки класичним шляхом, та в яких більш розвинені форми виникають з менш розвинених і спостерігається логіко-історичний зв'язок між останніми, та країнами, що мають інверсійний шлях розвитку, а отже неупорядковану мозаїку форм обміну, існує суттєва різниця. Ця різниця породжує ситуацію, в якій просте копіювання архітектоніки першої групи країн для країн з інверсійним рухом не може дати позитивних результатів. Це зовсім не означає, що утворена мозаїка повинна розглядатись як негативне явище, вона має сприйматись як об’єктивна реальність, яку необхідно враховувати у проведенні економічної політики, а також у формуванні власної архітектоніки економіки України.  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Акерлоф Дж. Spiritus Animalis, или как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма / Дж. Акерлоф, Р. Шиллер; [пер. с англ. Д. Прияткина; под науч. ред. А. Суворова; вступ. сл. С. Гуриева]. – М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 273 с.
  2. Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм / Дж. Акерлоф // THESIS.:теория и история экономических и социальных институтов и систем. Мир человека. – 1994. – Вып. 5. – С. 91-104.
  3. Антипина О. Диалектика стоимости в постиндустриальном обществе / О. Антипина, В. Иноземцев // МЭиМО. – 1998. – № 5. – С. 48-59; № 6. – С. 48-59; № 7. – С. 19-29.
  4. Артемова Т.И. Стоимость и цена: логіко-исторический процесс формообразования / Т.И. Артемова. – К.: Основа, 2006. – 448 с.
  5. Архиереев С.И. Трансакционная архитектоника / С.И. Архиереев // Экономическая теория. – 2004. – №1. – С. 69-83.
  6. Афанасьев В. Вклад австрийской школы в развитие трудовой теории стоимости / В. Афанасьев // Вопросы экономики. – 2002. – № 2. – С. 80-91.
  7. Афанасьев В.С. Теории стоимости. / В.С. Афанасьев. – М.: Мысль, 1971. – 215 с.
  8. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія: підручник [для студ. вищ. уч. закл.]. / В.Д. Базилевич [та ін.]. – К.: Знання, 2007. – 615 с. – (Серія «Вища освіта XXI століття»).
  9. Барр Р. Политическая зкономия: в 2-х т. / Р. Барр; [пер с франц.]. – М.: Международные отношения, 1995. – 580 с.
  10. Барсукова С.Ю. Нерыночные обмены между российскими домохозяйствами. [електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182568.html. – Назва з екрану.
  11. Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения. / М. Бартошек. – М.: Юридическая литература, 1989 – 448 с.
  12. Бастиа Ф. Экономические гармонии. Избранное / Фредерик Бастиа; [предисл. Гр. Г. Сапова; пер. с франц. Ю.А. Школенко]. – М.: Эксмо, 2007. – 1200 с. – (Серия «Антология экономической мысли»).
  13. Батур А. Теория ценности в оценках украинских экономистов на рубеже XIX-XX вв. / А. Батур, И. Головата // Экономика Украины. – 2002. – № 7. – С. 57-61.
  14. Белл Д. Возобновление истории в новом столетии /Д. Белл // Вопросы философии. – 2002. – № 5. – С. 13-25.
  15. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. / Д. Белл. – М.: Academia, 1999. – 956 с.
  16. Бем-Бавек Е. Основы теории ценности и хозяйственных благ. / Е. Бем-Бавек. – Л.: Прибой, 1929. 195 с.
  17. Бем-Бавек О. Избранные труды о ценности, проценте и капитале / Ойген фон Бем-Бавек; [предисл. Й.А. Шумпетер; пер. с нем. А.И. Форберта, А. Санина; пер. с англ. Н.В. Автономовой; пер. с лат. А.А. Россиуса]. – М.: Эксмо, 2009. – 912 с. – (Серия «Антология экономической мысли»).
  18. Библер В.С. Мышление как творчество. / В.С. Библер – М.: Политиздат, 1975. – 499 с.
  19. Богиня Д. Структурная перестройка экономики в условиях глобализации и информатизации / Д. Богиня, Г. Волынский // Экономика Украины. – 2003. – № 7. – С. 19-28.
  20. Бодрияр Ж. Символический обмен и смерть. / Ж. Бодрияр. – М.: Добросвет, 2000. – 389 с.
  21. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.: в 3-х т. / Ф. Бродель. – М.: Прогресс. 1986– .–
  Т.1: Структуры повседневности: возможное и невозможное.– 1986. – 622 с.;
  Т.2: Игры обмена. – 1988. – 632 с.;
  Т.3: Время мира. – 1992. – 679 с.
  22. Бузгалин А.В. Постиндустриальное общество – тупиковая ветвь социального развития / А.В. Бузгалин // Вопросы философии. – 2002. – № 5. – С. 26-43.
  23. Бутовская М.Л. У истоков человеческого общества (Поведенческие аспекты эволюции человека). / М.Л. Бутовская, Л.А. Файнберг. – М.: Наука, 1993. – 240 с.
  24. Бьюкенен Дж. М. Конституция экономической политики: [сочинения] / Дж. Бьюкенен; [пер. с англ.; гл. ред. кол. Нуреев Р.М. [и др.]. – М.: Таурус-Альфа, 1997. — . – (Серия «Нобелевские лауреаты по экономике»)
  Т.1. – 1997. – 560 с.
  25. Вальтух К.К. Информационная теория стоимости и законы неравновесной экономики. / К.К. Вальтух. – М.: Янус-К, 2001. – 868 с.
  26. Васильева Т.С. Социальная философия: учеб. пособие [для студ. высших уч. зав.]./ Т.С. Васильева, В.В. Орлов. – Пермь: ПермГУ, 2002.
  27. Википедия. Свободная энциклопедия. [електронний ресурс]: Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9. – Назва з екрану.
  28. Водомеров Н.К. Некоторые вопросы теории стоимости / Н.К. Водомеров // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 1999. – № 6. – С. 23-40.
  29. Воркуев Б.Л. Ценность, стоимость и цена. / Б.Л. Воркуев. – М.: МГУ, 1995. – 168 с.
  30. Гальчинский А. Теория стоимости Маркса и ее современные неорикардианские фальсификации / А. Гальчинский // Вопросы экономики. – 1983. – № 3. – С.42-53.
  31. Гальчинский А.С. Карл Маркс и развитие экономической мысли Запада. / А.С. Гальчинский. – М.: Мысль, 1990. – 197 с.
  32. Гальчинський А.С. Становлення суспільства пост формаційної цивілізації. А.С. Гальчинський. – К.: Вища школа, 1993. – 107 с.
  33. Гойло В.С. Проблемы интеллектуального труда / В.С. Гойло // США – Канада: ЭПК. – 1995. – № 6. – С. 23-26.
  34. Гребнев Л. «Мавр» возвращается? А он и не приходил… (к дискуссии о значимости научного наследия К. Маркса) / Л. Гребнев // Вопросы экономики. – 2004. – № 9. – С. 92-112; № 10. – С. 55-69.
  35. Гринберг Р. Итоги и уроки десятилетия системной трансформации в странах ЦВЕ и России / Р. Гринберг // Российский экономический журнал. – 2000. – № 1. – С. 67-74.
  36. Гриценко А. Деньги: возникновение, сущность, функции и агрегаты / А. Гриценко // Экономика Украины. – 1999. – № 2. – С.62-71.
  37. Гриценко А. Совместно-разделённые отношения: труд, собственность и власть / А. Гриценко // Экономика Украины. –2003. –№ 3. – С. 50-58.
  38. Гриценко А. Через отчуждение к свободе / А. Гриценко // Економіка і прогнозування. – 2002. – № 1. – С. 80-92.
  39. Гриценко А. Эволюция стоимости / А. Гриценко // Экономика Украины. – 2001. – № 4. – С.45-55.
  40. Гриценко А.А. Метод «Капитала» К. Маркса и политическая экономия в широком смысле. /А.А. Гриценко. – Харьков: Издательство при Харьковском государственном университете издательского объединения «Вища школа», 1988. – 159 с.
  41. Гриценко А.А. Развитие форм обмена, стоимости и денег / А.А. Гриценко. – К.: Основа, 2005. – 192 с.
  42. Гриценко А.А. Структура рыночной трансформации инверсионного типа / А.А. Гриценко // Экономика Украины. 1997. – № 1. – С. 4-10.
  43. Гриценко А.А., Гриценко Е.А. Взяточничество как институциональный комплекс А.А. Гриценко, Е.А. Гриценко // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С. 60.
  44. Гриценко В.С. Теория постиндустриального общества и современный марксизм / В.С. Гриценко // Антро. Анналы научной теории развития общества: науч. Вестник. – 2010. – Вып. 7. – 139 с. [електронний ресурс]: Режим доступу: www.politarchive.perm.ru/uploads/images/antro/antro-7.PDF. – Назва з екрану.
  45. Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество./ Дж.К. Гэлбрейт. – М.: Прогресс, 1969. – 480 с.
  46. Державна служба статистики України. [електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. –Назва з екрану.
  47. Дождев Д.В. Римское частное право: учебник [для студ. высших уч. зав.]./ Д.В. Дождев [по ред. В. С. Нерсесянца]. – М.: ИНФРА-М, Норма, 1996. – 704 с.
  48. Долгин А.Б. Экономика символического обмена. / А.Б. Долгин. – М.: Инфра-М, 2006. – 632 с.
  49. Дунаев Э.П. К вопросу о синтезе трудовой теории стоимости и теории предельной полезности / Э.П. Дунаев // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2002. – № 4. – С.3-13.
  50. Економічна енциклопедія: в 3 т. / [редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред) та ін.] – К.: ВЦ «Академія», 2000. – Т.1. – 864 с.
  51. Енциклопедія цивільного права України / Інститут держави та права ім.. В.М. Корецького НАН України; [відп. ред. Я.М. Шевченко]. – К.: Ін Юре, 2009. – 952 с.
  52. Зибер Н.И. Давид Рикардо и Карл Маркс./ Н.И. Зибер. – М.: Соцэкгиз, 1937. – 573 с.
  53. Зибер Н.И. Очерки первобытной экономической культуры. / Н.И. Зибер. – М.: Солдатенков, 1883. – 505 с.
  54. Зуев А. Кризис информационной революции / А. Зуев, Л. Мясникова // МЭиМО. – 2005. – № 3. – С. 24-27.
  55. Ильенков Э.В. Становление личности: к итогам научного эксперимента / Э.В. Ильенков // Коммунист. – 1977. – № 2. – С. 68-79.
  56. Иноземцев В.Л. За десять лет. К концепции постэкономического общества. / В. Л. Иноземцев. – М.: Academia, 1998. – 528 с
  57. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. / В.Л. Иноземцев. – М.: Academia – Наука, 1998. – 640 с.
  58. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: учеб. пособие [для студ. высших уч. зав.]./ В.Л. Иноземцев. – М.: Логос, 2000 – 304 с.
  59. Иноземцев В.Л. Социология Даниела Белла и контуры современной постиндустриальной цивилизации / В.Л. Иноземцев // Вопросы философии. – 2002. – № 5. – С. 3-12.
  60. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / [под ред. д-ра экон. наук А.А. Гриценко]. – Х.: Форт, 2008. – 928 с.
  61. История мировой экономики: Учебник для вузов / [под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой.]. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 727 с.: ил.
  62. Кабо В.Р. Первобытная доземельческая община. /В.Р. Кабо. – М.: Наука, 1986. – 302 с.
  63. Капелюшников Р.И. Карл Поланьи и многообразие институционального мира (заметки на полях «Великой трансформации») [електронний ресурс]: Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/text/16212498/. – Назва з екрану.
  64. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем) / Р.И. Капелюшников. [ответств. ред. - д. э. н., профессор В. Н. Кузнецов]. – М.: ИМЭМО, 1990 – 90 с.
  65. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. / М. Кастельс. – М.: ГУВШЭ, 2000. – 608 с.
  66. Ким М.Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление. / М.Н. Ким. – Харьков: Харьковский госуниверситет, 2003. – 247 с.
  67. Ковалев Е. Взаимосвязи типа «патрон – клиент» в российской экономике / Е. Ковалев. // Неформальная экономика: Россия и мир [ред. Т. Шанин]. – М.: Логос, 1999. С .125-137
  68. Коган А.М. Деньги, цена и теория трудовой стоимости. / А.М. Коган. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 224 с.
  69. Ксенофонтова Н.А. Африканское крестьянство: перемены в общественном сознании. / Н.А. Ксенофонтова. – М.: Наука, 1988. – 383 с.
  70. Ланкастер К. Перемены и новаторство в технологии потребления/ К. Ланкастер // – СПб: Экономическая школа, 1999– . –
  Т. 1: Вехи экономической мысли. Теория потребительского поведения и спроса / [под ред. Гальперина В.М.]. –1999. – 380 с.
  71. Лановий В. Економіко-політичні та соціальні наслідки 2000 р. і прогноз на 2001 р. (параметричний аналіз) / В. Лановий // Економіст. – 2001. – №1. – С. 22-25.
  72. Макаров В., Клейнер Г. Бартер в России: институциональный этап / В. Макаров, Г. Клейнер // Вопросы экономики. – 1999. – № 4. – С. 79-101.
  73. Мамалуй А.А. Восхождение от абстрактного к конкретному: метод исследования и метод изложения / А.А. Мамалуй, А.А. Гриценко // Экономические науки. – 1977. – № 12. – С. 11-18.
  74. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. / Карл Маркс; [предисл. Ф. Энгельса; пер. с нем. И.И. Скворцова-Степанова]. – М., Политиздат. 1973– . –
  Т.1, Кн.1: Процесс производства капитала. – 1973. – 907 с.
  75. Маркс К. Сочинения в 39 т. / Карл Маркс, Фридрих Энгельс; [2-е издание]. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1954-1966– . –
  Т.12: – 737 с.
  76. Маркс К. Сочинения в 39 т. / Карл Маркс, Фридрих Энгельс; [2-е издание]. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1954-1966– . –
  Т.25. Ч. 1: – 116 с.
  77. Марченко М.Н. Теория государства и права. / М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2006. – 640 с.
  78. Маслов А.О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення: монографія / А.О. Маслов. – К.: Аграр Медіа Груп, 2012. – 432 с.
  79. Массон В.М. Первые цивилизации. [електронний ресурс]: Режим доступу: http://yanko.lib.ru/books/hist/masson-first_civilizations-a.htm. – Назва з екрану.
  80. Массон В.М. Экономика и социальный строй в древних обществах. / В.М. Масон. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1976. – 191 с.
  81. Медведев В. О стоимости в современной экономике / В. Медведев // Вопросы экономики. – 2003. – № 11. – С. 53-64.
  82. Мельянцев В. Информационная революция – феномен «новой экономики» / В. Мельянцев // МЭиМО. – 2001. – № 2. – С. 3-10.
  83. Менгер К. Австрийская школа в политической экономии /К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер; [пер. с нем.; предисл., комент., сост. В.С. Автономова]. – М.: Экономика, 1992. – 496 с. – (Серия «Экономическое наследие»).
  84. Милль Дж. С. Основы политической экономии: в 3-х т. / Дж. С. Милль. – М.: Прогресс, 1980. – . – (Серия «Экономическая мысль Запада»).
  Т.1. – 1980. – 495 с.
  85. Мир словарей. Коллекция словарей и энциклопедий. [електронний ресурс]: Режим доступу: http://mirslovarei.com/content_fil/SOVMESTNOE-I-RAZDELENNOE-5603.html. – Назва з екрану.
  86. Мирская Е.З. Противоречивость научного творчества. /Е.З. Мирская // Научное творчество; [под. ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского]. – М., 1969. – С. 13-25.
  87. Михайлова Т.М. Труд как историко-философская проблема. / Т.М. Михайлова. – М.: Academia, 1998. – 96 с.
  88. Мордувич Л. Теория стоимости К. Маркса и маржинализм / Л. Мордувич // Экономические науки. – 1970. – № 1. – С. 43-54.
  89. Мосс М. Общество. Обмен. Личность./ М. Мосс.– М.: ЦСП, 1996. – 396 с.
  90. Мясникова Л. «Новая экономика» в пространстве постмодерна / Л. Мясникова // МЭиМО. – 2001. - № 12. – С. 3-15.
  91. Неклесса А.И. Постсовременный мир в новой системе координат / А.И. Неклесса // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – М.: Наука, – 1997. - № 2. – С. 35-50.
  92. Нелин Д.В. Об экономической роли отношений реципрокности. [електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/180549.html. – Назва з екрану.
  93. Нельсон Р. Эволюционная теория экономических изменений./ Р. Нельсон, С. Уинтер. – М.: Дело, 2002. – 535 с.
  94. Нерсесянц В.С. Философия права: учебник: [для студ. высших уч. зав.]./ В.С. Нерсесянц. – М.: Норма, 2005. – 656 с.
  95. Новая постиндустриальная волна на Западе: [антология / под ред.: В.Л. Иноземцева]. – М.: Academia, 1999. – 640 с.
  96. Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании./ В.В. Новожилов. – М.: Наука, 1972. – 436 с.
  97. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. / Д. Норт. – М.: Начала, 1997. – 192 с.
  98. Нуреев Р. Теории развития: кейнсианские модели становления рыночной экономики / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2000. – № 4. – С. 137-156.
  99. Нуреев Р. Теории развития: неоклассические модели становления рыночной экономики / Р. Нуреев // Вопросы экономики. 2000. – № 5. – С. 145-158.
  100. Нуреев Р.М. Критика экономического детерминизма Карлом Поланьи [електронний ресурс]: Режим доступу: www.ecsocman.edu.ru/db/msg/177046.html. – Назва з екрану.
  101. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка [електронний ресурс]: / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведов. – Издательство "Азъ", 1992. – Режим доступу: http://ozhegov.info/slovar/.–Назва з екрану.
  102. Олійник М. В. Вплив помилкових уявлень на економічну динаміку в умовах ринкової трансформації / М.В. Олійник // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДАЖТ, – 2009. – № 28. – С. 48-53.
  103. Олійник М. В. Нормотворення у фінансовому секторі економіки та його ефективність / М.В. Олійник // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Технічний прогрес та ефективність виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ», – 2009. – Вип. 35. – С. 170-179.
  104. Олійник М.В. Класифікація економічних інститутів, як засіб пізнання трансформаційної економічної системи / М.В. Олійник // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Економічна. – Харків: ХНУ, – 2009. – № 869 – С. 45-53.
  105. Орлов В.В. „Рамочная” философская концепция трудовой теории стоимости. [електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.kprf.perm.ru/page.php?al=alias5905. – Назва з екрану.
  106. Павленко Ю.В. Інституційні основи традиційного українського суспільства та проблеми сучасності / Ю.В. Павленко // Економічна теорія. – 2005. – № 3. – С. 31-44.
  107. Пайпс Р. Собственность и свобода. / Р. Пайпс. – М.: Московская школа политических исследований, 2000. – 415 с.
  108. Паламарчук Г. Особливості рейдерства в Україні та політика його подолання / Г. Паламарчук, Л. Вегнер // Економіка України. – 2007. – № 9. – С. 38-45.
  109. Панарин А.С. Православная цивилизация. [електронний ресурс]: Режим доступу: http://royallib.ru/book/panarin_a/pravoslavnaya_tsivilizatsiya.html. –Назва з екрану.
  110. Патырбаева К. В. Сущность современной формы материального (научного, всеобщего, автоматизированного) труда. [електронний ресурс]: Режим доступу: www.uresearch.psu.ru/files/articles/23_81056.doc. – Назва з екрану.
  111. Пахомов Ю.Н. Пути и перепутья современной цивилизации. / Ю.Н. Пахомов, С.Б. Крымский, Ю.В. Павленко. – К.: Благотворительный Фонд содействия развитию гуманитарных и экономических наук «Международный деловой центр», 1998. – 432 с.
  112. Пахомов Ю.Н. Цивилизационные модели современности и их исторические корни. / Ю.Н. Пахомов, С.Б. Крымский, Ю.В. Павленко. – К.: Наукова думка, 2002. – 632 с.
  113. Підопригора О.А. Основи римського приватного права: підручник [для студ. вищ. навч. закл.]./ О.А. Підопригора. – К., Вентурі, 1997. – 336 с
  114. Пісоцька Є.І. Від сумісно-розділеної праці до всезагальної/ Є.І. Пісоцька // Научный информационный журнал «Бизнес информ». – 2012. – № 3. – С. 158-163.
  115. Пісоцька Є.І. Відносини реципрокності як основа розвитку форм обміну / Є.І. Пісоцька // Научный информационный журнал «Бизнес информ». – 2009. – № 11(1). – С. 68-69.
  116. Пісоцька Є.І. Обмін дарами як особлива форма обміну в країнах з транзитивною економікою / Є.І. Пісоцька // Збірник наукових статей «Управління розвитком». – 2007. – № 8. – С. 113-114.
  117. Пісоцька Є.І. Обмін правами: сутність та форми / Є.І. Пісоцька // Научный информационный журнал «Бизнес информ». – 2012. – № 7. – С. 8-11.
  118. Пісоцька Є.І. Сутність та місце обміну в системі відтворення/ Є.І. Пісоцька // Вестник национального технического университета «ХПИ». – 2008. – № 54 (2). – С. 24-27.
  119. Пісоцька Є.І. Товарообмін та вибір або механізм утворення альтернативної вартості споживача та виробника / Є.І. Пісоцька // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 610-611. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. – 2012. – С. 173-178.
  120. Пода В. Бартер змінив обличчя. [електронний ресурс]: Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2009/10/23/175435. – Назва з екрану.
  121. Покрытан А. Об эволюции товарной формы продукта / А. Покрытан // Экономическа Украины. – 2001. – № 11. – С. 57-64.
  122. Полани К. О вере в экономический детерминизм / К. Полани. // Неформальная экономика: Россия и мир [ред. Т. Шанин]. – М.: Логос, 1999. С. 505-513.
  123. Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени / Карл Поланьи; [пер. с англ. А.А. Васильева, Е.Е. [и др.]; под общей ред. С.Е. Федорова]. – Спб.: Алтейа, 2002. – 320 с. – (Pax Britannica).
  124. Политическая экономия: [учебник для вузов] / В.А. Медведев, Л.И. [и др.]. – М.: Политиздат, 1990. – 735 c.
  125. Полянский Ф.Я. Цена и стоимость в условиях феодализма. / Ф.Я. Полянский. – М.: МГУ, 1983. – 240 с.
  126. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. / Б.Ф. Поршнев. – М.: Мысль, 1974. – 487 с.
  127. Постсоветский институционализм / [под ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева]. – Донецк: Каштан, 2005. – 480 с.
  128. Потапов В.В. Модификация теорий «полезности». / В.В. Потапов. – М.: Мысль, 1984. – 133 с.
  129. Пшеницын И. В. Анализ товара и стоимости в «Капитале» с точки зрения создания теории экономического развития / И.В. Пшеницын // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 1995. – № 2. – С. 3-13.
  130. Региональная обменная система «Банк времени». [електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.bankvremeni.org/intro.jsf. – Назва з екрану.
  131. Рекомендательный сервис IMHOnet. [електронний ресурс]: Режим доступу: http://imhonet.ru/. – Назва з екрану.
  132. Родбертус. К. К познанию нашего государственно-хозяйственного строя. / К. Родбертус; [пер. Н. Поспеловой; под ред. и с предисл. В. Серебрякова]. – Л., 1936. – 164 с.
  133. Розанова Н., Назаренко А. К вопросу о марксистской теории отношений труда и капитала: современный подход / Н. Розанова, А. Назаренко // Вопросы экономики. – 2004. – № 12. – С. 131-140.
  134. Розанова Н.М. Ценовые и неценовые ограничения деятельности фирмы в современной рыночной экономике / Н.М. Розанова // Проблемы прогнозирования. – 2002. – № 6. – С. 138-149.
  135. Румянцев А.М. Первобытный способ производства. / А.М. Румянцев. – М.: Наука, 1987. – 328 с.
  136. Саблина Н.В. Особенности рейдерства в Украине и особенности его преодоления / Н.В. Саблина, М.П. Гейко, Е.Ю. Пелипенко // Бизнес Информ. – 2010. – № 10. – С. 198-201.
  137. Саймон Герберт А. Рациональность как процесс и продукт мышления / Герберт А. Саймон // THESIS:теория и история экономических и социальных институтов и систем. Мир человека. – 1993. – Вып. 3. – С. 16-38.
  138. Сакайа Т. Стоимость, создаваемая знанием, или История будущего / Т. Сакайа. в кн. Новая постиндустриальная волна на Западе: [антология / под редакцией В.Л. Иноземцева]. – М., 1999. – 377 с.
  139. Салинз М. Экономика каменного века. / М. Салинз. – М.: ОГИ, 2000. – 296 с.
  140. Семенов А. Новые правила для новой экономики. Дайджест статьи Кевина Келли в журнале «Wired» / А. Семенов // Знание – сила. – 1998. – № 4. – С. 20-29.
  141. Скрипниченко М. Підсумки ринкових перетворень та прогноз розвитку економіки України до 2005 року / М. Скрипниченко, Т. Приходько // Економіст. – 2001. – №1. – С. 26-36.
  142. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит; [пер. с англ.; предисл. В.С. Афанасьева]. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с. – (Серия «Антология экономической мысли»).
  143. Соболев В.М. Формирование рыночной инфраструктуры в переходной экономике индустриального типа: общие черты и особенности в Украине./ В.М. Соболев. – Харьков, 1999. – 303 с.
  144. Спасибо-Фатеева І.В. Проблематика організаційно-правових форм юридичних осіб (на прикладі спільних підприємств) / І.В. Спасибо-Фатеева, В.В. Спасибо // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 1. – С. 70-78.
  145. Сраффа П. Производство товаров посредством товаров. Прелюдия к критике экономическо теории./ П. Сраффа. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 160 с.
  146. Стахівський В.І. Обмін у суспільному виробництві / В.І. Стахівський. – К.: КНЕУ, 2004. – 182 с.
  147. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции./ Дж. Стиглиц. – М.: Мысль, 2003. – 300 с.
  148. Cтрелец И.Л. Новая экономика и информационные технологии. / И.Л. Cтрелец. – М.: Экзамен, 2003. – 256 с.
  149. Сухарев О.С. Эволюционная макроэкономика: институциональные изменения, благосостояние, поведение агентов и рост. / О.С. Сухарев. – Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет (СГСЭУ), 2011. – 108 с. – (Серия "Избранные лекции и научные доклады университета"; вып. 3).
  150. Сухих В.В. Конструирование доверия в экономике: автореф. дисс. … канд. эк. наук: 08.00.01 / Сухих Василий Валентинович; Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2012. – 28 с.
  151. Тапскотт Д. Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет все. / Д. Тапскотт, Энтони Д. Уильямс. – Издательство BestBusinessBooks, 2009, – 392 с.
  152. Тевено Л. Организованная комплексность: нормы координации и структура экономических преобразований / Л. Тевено // Экономическая социология: Новые подходы к институциональному и сетевому анализу [сост. и научн. ред. В.В. Радаев]. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 19-46.
  153. Теория государства и права. Курс лекций [електронний ресурс]: [Изд. второе, перераб. и доп.; под ред. д.ю.н., проф., Н.И. Матурова, д.ю.н., проф., А.В.Малько] – Режим доступу: http://bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-1/46.htm. – Назва з екрану.
  154. Тимофеев Л.М. Институциональная коррупция. Очерки теории. / Л.М. Тимофеев. – М.: РГГУ, 2000. – 365 с.
  155. Ткачук Т. Роль конкурентної розвідки запобігання рейдерській атаці та здійснення поглинання / Т. Ткачук // Персонал. – 2007. – № 7. – С. 72-77.
  156. Тойнби А. Постижение истории. / А. Тойнби. – М.: Прогресс, 1991. – 736 с.
  157. Тронев К. П. Категории рыночная стоимость и рыночная цена в III томе «Капитала» К. Маркса / К.П. Тронев // Российский экономический журнал. – 1992. – № 6. – С. 74-88.
  158. Тронев К. Учение К. Маркса о стоимости, ее субстанции и форме / К. Тронев // Экономические науки. – 1990. – № 7. – С. 4-13.
  159. Туган-Барановский М.И. Теоретические основы марксизма. / М.И. Туган-Барановский. – М.: Тим. «И.Н. Кушнарев и Ко», 1918. – 195 с.
  160. Урсул А.Д. Путь в ноосферу (концепция выживания и устойчивого развития цивилизации). / А.Д. Урсул. – М.: Луч, 1993 – 276 с.
  161. Усоскин В.М. Теории денег. / В.М. Усоскин. – М.: Мысль, 1976. – 228 с.
  162. Фишер И. Покупательная сила денег. / И. Фишер. – М.: Дело, 2001. – 320 с.
  163. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. / Р.Х. Франк. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 696 с.
  164. Фридмен М. Количественная теория денег. / М. Фридмен. – М.: Эльф пресс, 1996. – 131 с.
  165. Фромм Э. Бегство от свободы: человек для самого себя. / Э. Фромм. – М.: ИЗИДА, 2004. – 399 с.
  166. Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния/ Ф. Фукуяма // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология [под ред. В.Л. Иноземцева]. – М.: Academia, 1999. – С. 13.
  167. Хикс Дж.Р. Мистер Кейнс и «классики». Попытка интерпретации / Дж.Р. Хикс // Экономика и математические методы. – 2002. – Т.38. – № 2. – С. 57-64.
  168. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. Манифест современной институциональной экономической теории. / Дж. Ходжсон. – М.: Дело, 2003. – 464 с.
  169. Хоскинг Д. Экономика доверия. [електронний ресурс]: Режим доступу: http://magazines.russ.ru/nz/2010/5/ho7.html. – Назва з екрану.
  170. Цивільне право України: підручник у 2-х кн.; / [О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт [та ін. ]; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової – [2-е вид., допов. і перероб.]. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – 722 с.
  171. Цирель С. «QWERTY» эффекты, «Path Dependence» и закон иерархических компенсаций / С. Цирель // Вопросы экономики. – 2005. – № 8. – С. 19-26.
  172. Чангли И.И. Труд: Социологические аспекты теории и методологии исследования. / И.И. Чангли; [3-е изд.].– М.: ЦСП, 2002. – 452 с.
  173. Чоботарь Ю.М. Оплата труда и ценообразование. / Ю.М. Чоботарь. – М.: Мир деловой книги, 1997. – 128 с.
  174. Шадриков В.Д. Происхождение человечности. /В.Д. Шадриков. – М.: Логс, 2001. – 296 с.
  175. Шаститко А.Е. Неоклассическая экономическая теория: критический анализ предпосылок / А.Е. Шаститко // МЭиМО. – 1995. – № 10. – С. 18-31.
  176. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория / А.Е. Шаститко. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. – 591 с.
  177. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. / А.Е. Шаститко. – М.: ТЕИС, 2002. – 591 с.
  178. Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или экономический империализм? / Р. Швери // Вопросы экономики. – 1997. – № 7. – С. 35-51.
  179. Шехет Н.И. Стоимость и ее место в социалистическом производстве / Н.И. Шехет //Вестник Мсковского университете. Серия 6. Экономичка. – 1986. – № 5. – С. 64-77.
  180. Шиллер Р. Кризис доверия: Человек иррациональный. [електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.econfin.ru/rus/library/stratmanage/interesting/econdiscuss/index.php?7519. – Назва з екрану.
  181. Шишкин М.В. Рынок в теории предельной полезности / М.В. Шишкин // Вестник Московского университета. Серия 5. Экономика. – 1991. – Вып. 2. – С. 161-165.
  182. Шишков Ю. «Абстрактная полезность» – миф или реальность / Ю. Шишков // МЭиМЛ. – 1989. – № 9. – С. 75-82.
  183. Штаерман Е.К. Рабовладельческие отношения в ранней Римской империи. / Е.К. Штаерман, М.К. Трофимова. – М.: Наука, 1971. – 323 с.
  184. Эрроу К. Информация и экономическое поведение / К. Эрроу // Вопросы экономики. – 1995. – № 5. – С. 9-107.
  185. Bell D. The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting / D. Bell. – N.Y.: Basic books, 1973. – 526 p.
  186. Blau P.M. Exchange and Power in Social Life / P.M. Blau.– New York: John Wiley & Sons, 1964. – 352 p.
  187. Crook S. Modernist radicalism and it
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины