ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ ТА ЗРОСТАННЯ РОЛІ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ ТА ЗРОСТАННЯ РОЛІ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
 • Кол-во страниц:
 • 207
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ
  ВСТУП
  Розділ. І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
  1.1. Еволюція поглядів на сутність інтелектуального капіталу
  1.2. Роль інформації та знань в соціально-економічному розвитку суспільства
  Висновки до 1 розділу

  Розділ. ІІ. СПЕЦИФІКА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИРОБНИЦВА
  2.1. Модифікація відносин власності в інтелектуальній сфері
  2.2. Розвиток творчості як наслідок інтелектуалізації праці
  2.3. Зміна вартісних відносин і мотивації до праці
  2.4. Методи виміру інтелектуальної діяльності
  Висновки до 2 розділу

  Розділ. ІІІ. ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
  3.1. Інтелектуальний капітал в розвинутих країнах
  3.2. Роль інтелектуального капіталу в створенні доданої вартості
  3.3. Інтелектуальний капітал та інноваційний тип розвитку національної економіки
  Висновки до 3 розділу

  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ
  ВСТУП


  Актуальність теми. Постіндустріальне суспільство характеризується істотними якісними відмінностями порівняно з індустріальним суспільством. Якщо машинна техніка, властива цьому суспільству, примножувала фізичні можливості людини, то інформація і знання, як новий фактор виробництва, реалізує і примножує інтелектуальні ресурси людини. Це визначило інтенсивні процеси інтелектуалізації праці й економіки в цілому, що породило ряд нових понять. Одне із важливих понять постіндустріального суспільства є інтелектуальний капітал. Хоча Україна знаходиться на індустріальній стадії, проте процес розвитку цивілізації зумовлює необхідність використання надбань постіндустріального суспільства. Тому вкрай важливо розкрити теоретико-методологічні основи пізнання цього поняття, його природу і структуру, місце і роль у прогресі економіки і суспільства.
  Інтелектуальний капітал притаманний постіндустріальній системі і він несе в собі риси, властиві цій системі. В той же час дослідження значною мірою спирається на досвід вітчизняної трансформаційної економіки. Тому, тут мова йде про діалектичний взаємозв’язок загального і особливого.
  Традиційно економічні категорії і закони були і є проявом причинно-наслідкових закономірностей у пануючих суспільно-виробничих відносинах. Як самі виробничі відносини, так і поняття, і знання мали матеріальний характер. Інтелектуальний капітал, як це випливає із самої назви, має нематеріальний характер. Тут постають серйозні методологічні проблеми про співвідношення матеріального і нематеріального, інтелектуального і традиційного капіталу.
  Пізнання нового поняття важливе саме по собі. Але воно було б не повним якби не дослідити вплив інтелектуального капіталу на розвиток економіки. Важливим для практики є виявлення шляхів та методів використання інтелектуального капіталу в господарській практиці.
  Дослідженню інтелектуального капіталу та його впливу на економіко-суспільний розвиток, особливо останнім часом, приділяється значна увага як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Помітний внесок в розробку наукового пізнання та практичного застосування результатів дослідження інтелектуальної діяльності набули у ХХ столітті завдяки працям Г. Беккера, Д. Белла, М. Блауга, Дж. Гелбрейта, Е. Денісона, П. Дракера, В. Іноземцева, М. Кастельса, Б. Леонтьєва, Й. Масуда, Ф. Махлупа, П. Пората, К. Свейбі, Т. Стюарта, Е. Тоффлера, Ж. Фрідмена, М. Фішера, Т. Шульца, В. Щетиніна та інших.
  Чималий внесок у розвиток світового наукового знання у сфері досліджень інтелектуального капіталу зробили й українські вчені такі як: Ю. Амосов, В. Базилевич, Д. Богиня, О. Бутнік-Сіверський, М. Вороніна, Н. Гавкалова, О. Грішнова, В. Гринькова, В. Геєць, П. Єщенко, О. Комяков, В. Кондрашова-Діденко, О. Кендюхов, В. Куценко, О. Морозов, Ю. Пахомов, В. Сизоненко, О. Стрижак, В. Мандибура, А. Чухно, І. Яремко та інші.
  Але у той же час дане поняття інтелектуального капіталу знаходиться у розвитку, що вимагає наукового узагальнення й систематизації існуючих вже положень та подальшої розробки теоретичних аспектів особливостей формування, розвитку та застосування його в Україні. Успішне реформування вітчизняної економіки вирішальною мірою залежить не лише від ринкових перетворень, а й найширшого залучення та використання нових ресурсів, притаманних постіндустріальному суспільству.
  Зв'язок роботи з планами науково-дослідних робіт, програмами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка як складову частину комплексної теми “Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя” (№ 06 БФ 040-01), підрозділ кафедри економічної теорії “Глобалізація та інституціональні чинники внутрішнього ринку України”. Особистий внесок автора полягає у розробці теоретичних основ дослідження інтелектуального капіталу, визначення його ролі та значення в розвитку економіки України.
  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення онтологічних та гносеологічних особливостей становлення і функціонування інтелектуального капіталу та його впливу на розвиток економіки.
  Виходячи з мети дослідження, автором були поставлені наступні завдання:
  - дослідити еволюцію поглядів на сутність інтелектуального капіталу;
  - визначити економічний зміст поняття “інтелектуальний капітал”;
  - дослідити роль інформації та знань у розвитку сучасного господарства;
  - дослідити зв'язок між поширенням творчості та інтелектуалізацією праці;
  - розкрити особливості зміни вартісних відносин і мотивації до праці в сфері інтелектуального виробництва;
  - дослідити розвиток інтелектуального капіталу в розвинутих країнах;
  - проаналізувати роль та вплив інтелектуального капіталу на процес формування доданої вартості;
  - визначити перспективні шляхи розвитку та використання інтелектуального капіталу в побудові ефективної національної економіки інноваційного типу.
  Об’єктом дослідження виступають суспільно-економічні відносини, які виникають у процесі становлення, функціонування і розвитку інтелектуального капіталу.
  Предметом дослідження виступають суспільно-економічні процеси формування та розвитку інтелектуального капіталу.
  Методами дослідження виступають загальнонаукові прийоми й методи. В першому розділі з використанням методів діалектики, законів взаємного переходу кількісних змін в якісні, заперечення заперечення, проведено комплексний аналіз еволюції поглядів на сутність інтелектуального капіталу, на основі методів системного аналізу досліджено підходи до структури даного поняття, а також здійснено комплексний аналіз теоретичних поглядів на роль інформації та знань в суспільно-економічному розвитку людства та визначено їх місце в економічній системі із використанням методу єдності історичного і логічного.
  У другому розділі з використанням методів діалектики, системного аналізу, єдності історичного та логічного проаналізовано особливості процесу модифікації відносин власності, поширення творчості як наслідок інтелектуалізації праці та досліджено зміну вартісних відносин й мотивації до праці, користуючись методами узагальнення, аналізу та порівняння були систематизовані методи виміру інтелектуальної діяльності.
  У третьому розділі на основі застосування методів наукової абстракції, статистичного та порівняльного аналізу, досліджено розвиток інтелектуального капіталу в розвитих країнах, з допомогою методів економіко-математичного моделювання здійснено аналіз ролі інтелектуального капіталу в створенні доданої вартості, комплекс методів статистичного, історичного та логічного дозволили розробити основні теоретичні підходи та практичні рекомендації щодо впровадження в національній економіці інноваційного типу господарювання на базі використання інтелектуальних ресурсів.
  Методологічною основою дисертаційної роботи в цілому виступила теорія постіндустріального суспільства в широкому її трактуванні. В роботі використано головний методологічний принципом цієї теорії, а саме розгляд суспільно-економічного розвитку на основі зростання та вдосконалення продуктивних сил, технологічної організації та способу виробництва.
  Інформаційною базою дисертації є праці вітчизняних та іноземних вчених, офіційні українські та зарубіжні статистичні матеріали, дані міжнародних організацій та відомств. У роботі використані також законодавчі та норма¬тивні акти України, матеріали Державного комітету статистики, дослідження Національної академії наук України, розробки профільних комітетів та комісій української влади.
  Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що на основі комплексного історико-економічного і теоретичного аналізу розкрита об’єктивна необхідність, сутність та історичне місце поняття інтелектуального капіталу та новий характер економічних відносин, вплив інтелектуального капіталу на створення доданої вартості та підвищення ефективності економіки:
  вперше:
  - доведено, що інтелектуальний капітал, породжений якісно новим фактором виробництва – інформацією та знаннями, і на відміну від традиційних факторів виробництва, які примножували фізичні можливості людини, реалізує розумові потенції людини, виражає докорінну зміну місця і ролі людини в економіці й суспільстві а також тенденцію поєднання в людині власника інформації та знань, з одного боку, і його вміння та навики їх використання в процесі виробництва – з іншого;
  - доведено, що інтелектуальний капітал має історичне коріння, оскільки можливості людського інтелекту використовувались завжди. Але, як й інші економічні категорії, інтелектуальний капітал має історичну визначеність, як вираз якісно нових умов функціонування й розвитку економіки і суспільства. Постіндустріальне суспільство пов’язано з пануванням сфери послуг, тобто науки, освіти, культури і т. ін., як вони стають надбанням значної частини суспільства, інтелектуалізація праці досягає такого рівня та масштабів поширення, що породжує якісно нове поняття – інтелектуальний капітал;
  удосконалено:
  - концепцію розвитку вітчизняної економіки: залишаючись на індустріальній стадії, Україна повинна широко використовувати інтелектуальний капітал, процеси інтелектуалізації праці, застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, підвищувати роль і значення інтелектуального капіталу в практиці економічного, соціального і духовного розвитку суспільства;
  - визначення інформації та знань як якісно нового фактору виробництва, який долає обмеженість матеріальних факторів виробництва і відкриває можливості необмеженого їх застосування разом з поширенням творчого характеру праці, заперечує необхідність еквівалентних, вартісних відносин і визначає перехід до корисності, як основного фактору визначення цінності продуктів і послуг, створених інтелектуальною творчою працею людини;
  дістало подальший розвиток:
  - обґрунтування, що внаслідок поширення інтелектуальної діяльності зростає питома вага доданої вартості в інтелектуальному продукті, що зумовлює зростання сукупної доданої вартості, а значить ВВП країни, підвищення ефективності усієї економіки. Тому економічна політика України, поряд з розвитком і використанням матеріального виробництва, має приділяти особливу увагу збільшенню виробництва інтелектуальної наукомісткої продукції.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна робота значно розширює розуміння та економічний зміст категорії “інтелектуальний капітал”, його еволюцію та специфіку відносин у сфері його дії. Значення одержаних результатів дослідження визначається можливістю їх використання у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування для удосконалення системи національного господарства та підвищення добробуту громадян. Одержані автором наукові розробки можуть бути використані керівниками підприємств, фірм, організацій для удосконалення стратегії кадрової політики, у навчальній та навчально-методичній роботі під час проведення лекцій, семінарів, конференцій, при розробці курсів навчальних економічних дисциплін. Висновки, узагальнення та методологічні напрацювання дисертаційної роботи зможуть слугувати теоретичною опорою у подальших дослідженнях категорій “капітал” та “інтелектуальний капітал”.
  Результати дисертаційної роботи використано при розробці проекту методичних рекомендацій класифікації методів оцінки інтелектуального капіталу ПП “Інвестресурс” (довідка № 748-56 від 12.12.2006 р.), впроваджено в господарську практику Державного підприємства “Енергоефективність” Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (довідка № 3 від 25.04.2007 р.), та концепція побудови ринку інноваційних продуктів використовується ЗАТ “Інститут інноваційного провайдингу” Української аграрної академії наук (довідка № Ц32/29 від 11.07.2006 р.).
  Особистий внесок здобувача полягає в одноосібному науковому дослідженні, у якому викладено авторський підхід до вирішення важливого завдання – розробки теоретико-методологічних основ становлення та розвитку інтелектуального капіталу в Україні. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі наукові результати, що містяться в роботі, отримані автором особисто.
  Апробація результатів дисертації. Основні теоретико-методологічні положення та висновки дисертації доповідались та обговорювались на 8 наукових та науково-практичних конференціях: міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми розвитку внутрішнього ринку в умовах глобалізації” (17 – 18 листопада 2005 р., м. Київ), міжнародній науково-практичній конференції “Формування нової парадигми страхування” (1 – 2 грудня 2005 р., м. Київ), міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” ( 23 – 24 лютого 2006 р., м. Тернопіль), міжнародній науково-практичній конференції “Шевченківська весна” Актуальні проблеми економічного розвитку в глобальному середовищі” (2 – 3 березня 2006 р., м. Київ), Всеукраїнській науково-практичній Internet-конференції “Сучасні Internet-технології та автоматизовані системи керування” (17 – 20 жовтня 2006 р., м. Кіровоград), міжнародній науково-практичній конференції “Суперечності та перспективи розвитку фінансової системи України” (23 – 24 листопада 2006 р., м. Київ), міжнародній науково-практичній конференції “Конкурентоспроможність національної економіки” (23 – 24 березня 2007 р., м. Київ), науково-технічній конференції (18 – 19 квітня 2007 р., м. Чернігів).
  Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи знайшли своє відображення у 17 наукових статтях загальним обсягом 5,5 друк. арк, серед яких у 7 наукових фахових виданнях обсягом 2,83 друк. арк.
  Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 207 сторінках комп’ютерного тексту, з яких основний текст становить 175 сторінок і складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який включає 213 найменувань. Робота містить 24 таблиці, 28 рисунків, 8 додатків.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  Дослідження сукупності теоретико-методологічних, методичних та організаційних засад розвитку інтелектуального капіталу дозволило сформувати висновки, які відображають вирішення наукового завдання, що полягає у визначення онтологічних та гносеологічних особливостей становлення, функціонування інтелектуального капіталу та його впливу на розвиток економіки відповідно до поставленої мети.
  1. Аналіз суспільно-економічного розвитку національної економіки дозволяє стверджувати, що поняття “інтелектуального капітал” саме по собі нове, відображає і характеризує докорінну зміну становища людини, із звичайного фактора виробництва людина стає метою, головним засобом і критерієм економічного зростання і цивілізаційного прогресу в цілому. Поява поняття “інтелектуальний капітал” є закономірним результатом якісно нового рівня продуктивних сил, глибоких зрушень у структурі суспільного виробництва, становлення інформації і знань як вирішального виробничого фактору. Розвиток інтелектуального капіталу – це послідовне та логічне усунення суперечностей системи людина – засоби виробництва. В якій людина виступає не лише з її фізичними, а й розумовими, інтелектуальними можливостями та здібностями, а засоби виробництва під впливом творчого інтелектуального характеру праці набувають характеристик інноваційності.
  2. Поняття інтелектуального капіталу найбільш комплексно та узагальнено відображає нові суспільно-економічні відносини, що відмежовують нову інформаційну постіндустріальну стадію цивілізаційного прогресу від індустріальної. Тобто, інтелектуальний капітал нерозривно пов’язаний з тими соціальними, економічними, духовними відносини суспільства, що властиві постіндустріальній стадії цивілізаційного прогресу.
  3. Доведено, що інтелектуалізація праці зумовлює розвиток її творчого характеру. Це розвиток людини, перехід її на вищий ступінь прояву особистості, розвитку здібностей і талантів. У той же час людський розвиток та зростання інтелектуального капіталу зумовлює необхідність підвищення рівня і якості життя, подолання бідності, нерівності, дбайливе ставлення до природи, тобто середовища життєдіяльності людини, розвитку демократії, лібералізацію економіки, розширення сфери суспільно-економічної активності людини. Становлення та розвиток інтелектуального капіталу чітко показує, що ефективність політики держави визначається не лише і не стільки економічними показниками, стільки досягненнями в розвитку людини, її особистості, розумових та фізичних здібностей, зростанні її ролі в житті суспільства.
  4. З розвитком соціально-економічної організації суспільства, істотною зміною місця і ролі людини у виробництві і суспільстві створюються умови до розвитку та поширенню творчості. Обґрунтовано, що творчість – це така форма діяльності людини, коли вона, будучи втіленням сил природи, реалізує себе, свої можливості та здібності, і одночасно задовольняючи потреби в найвищій формі прояву. Творчість передбачає подолання феномена відчуження людини від засобів виробництва і сприяє до перетворення людини на рівноправного учасника виробничого та суспільного процесу.
  5. Доведено, що зменшення матеріальних витрат виробництва та відповідно матеріальних мотивацій до праці створює умови до індивідуалізація витрат та корисності товару чи послуги, що є передумовою суб’єктивізації виробничого процесу. У таких умовах наступає період символічної цінності, що відмежовує постіндустріальну епоху від індустріальної. Модифікація вартості відбувається як з боку виробничих чинників так і з боку системи потреб. Суспільство переходить до символічної цінності, коли цінність певного блага залежить від ірраціональної думки конкретної людини. Такий процес набуває все більшого поширення в умовах інформаційного постіндустріального суспільства.
  6. В залежності від мети та вихідних умов оцінювання інтелектуального капіталу всі існуючі способи можна згрупувати у 5 основних методів: ринковий, доходів, витрат, експертний та бухгалтерський. Проте вказані способи придатні лише для локального застосування на конкретних підприємствах, галузях, регіонах, країнах. Вирішення цього завдання дозволить вже найближчим часом використовувати інтелектуальний капітал як критерій оцінки компаній і установ, оскільки тільки він спроможний відобразити динаміку організаційної стійкості та процесу створення цінностей. Тільки він придатний для оцінки сучасного виробництва, яке змінюється настільки швидко, що говорити про реальну його вартість можна лише виходячи з таланту його працівників, їхньої відданості справі та якості знарядь праці, які вони використовують.
  7. Обґрунтовано, що інтелектуальний капітал як економічний фактор приймає безпосередню участь у створення доданої вартості. Вона ніяким чином не залежить від матеріальних затрат виробництва та часу, протягом якого був виготовлений товар чи послуга. Вона скоріше відображає в грошовій формі, яка використовується для встановлення ціни продукту, який втілює нові знання відповідно до його корисності, спроможності задовольняти потреби на основі високої моди, використання нових технологій, нових матеріалів та інших новітніх знань та інформації. В основі формування доданої вартості лежить процес використання творчої праці, інформації та знань для виробництва продуктів у вигляді винаходів, інновацій, ноу-нау, ідей, технологічних способів та технологій організацій виробництва. Виходячи з цього, основою виробництва стають сукупні витрати знань та творчої праці, тобто інтелектуального капіталу, які досягають у розвинутих країнах 80% і більше вартості товару.
  8. Інтелектуальний капітал як нове поняття значною мірою вже проявилось в розвинутих країнах. Україна ж залишається на індустріальній стадії розвитку, проте в умовах глобалізації і під її впливом спостерігаються процеси поширення та зростання ролі інформації та знань у виробництві, які свідчать про інтелектуалізацію праці, про виникнення і дію такого фактора як інтелектуальний капітал. Тому актуального значення, на сучасному етапі розвитку набуває посилення, розвиток та найповніше використання у вітчизняній економіці інформації та знань, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як найважливіших ресурсів формування постіндустріального суспільства.
  9. Доведено, що інтелектуальний потенціал створює передумови до набуття вітчизняної економічної системи тієї динаміки розвитку, що є оптимально можливою для сучасного стану господарства. Перспектива розвитку має базуватись на реалізації найсучасніших технологій, тобто інформаційно-інтелектуальних. Механізмом реалізації цього завдання є концентрація інтелектуальних, природних та фінансових ресурсів з метою логічного і природного їх поєднання. Такий підхід забезпечить оптимізацію розвитку людського потенціалу, залучення новітніх інформаційних та технологічних ресурсів від інших країн, посилить конкурентоспроможність національної економіки та вітчизняних товарів в сучасному глобальному середовищі, сприятиме зростанню соціальних стандартів в цілому та добробуту кожного громадянина зокрема.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Агарков О. Визначення концепції «інтелектуальний капітал державного управління» та її теоретико-методологічні можливості / О. Агарков // Персонал. – 2006 №3. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
  http://www.personal.in.ua/article.php?ida=258 — Назва з титул. екрана.
  2. Ажажа М. А. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства: автореф. дис. канд. екон. наук з держ. упр. / М.А. Ажажа. — Х., 2008. — 19с. — 19с.
  3. Ананян М. Процесс пошел, но он идет снизу. Если бы еще верх не мешал, то этот процесс прорастал бы гораздо быстрее / М. Ананян. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.opec.ru/point_doc.asp?d_no=58661— Назва з титул. екрана
  4. Андрусенко Т. Измерение интеллектуального капитала / Т. Андрусенко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.knowledgeboard.com/download/3470 pdf — Назва з титул. екрана
  5. Аникин А. Экономика США на исходе века: итоги и проблемы / А. Аникин // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. – №1. – С. 27 – 46.
  6. Антология экономической классики. – М., 1993. Т.1. – 474 с.
  7. Антонюк Л. Л. Венчурний капітал в системі перехідної економіки України (формування та ефективність функціонування): автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01. “Економічна теорія” / Л.Л. Антонюк. — К., 1998. — 14с.
  8. Ашманов И. Информация и знания: невидимая грань / И. Ашманов [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http.www.intellectualcapital.report.ru/ — Назва з титул. екрана
  9. Бабій С. Концепція інтелектуального забезпечення управління підприємством / С. Бабій // Наукові записки – 2005. – Випуск 14. – С. 34 – 46.
  10. Базилевич В. Д. Інтелектуалізація та індивідуалізація – основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу / В.Д. Базилевич // Вища школа. – 2005. – №5. – С. 28 – 96.
  11. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: [підручник] / В.Д. Базилевич. - К.: Знання, 2006. - 431 с
  12. Баранов О. Над “цифровою прірвою” / О. Баранов // День. – 2003. – №2(427) – С. 4
  13. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл; [пер. с англ.] – М.: Academia, 1999. – 956 с.
  14. Белов С. Мартиненко С. Ризикована привабливість / С. Белов, С. Мартиненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.business.if.ua/themes/business/material.asp?Folder=1984&mtID=2062 — Назва з титул. екрана
  15. Белоконь Ю. Защита интеллектуальной собственности: международно-экономические аспекты / Ю. Белоконь // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. – №6. – С. 70 – 77.
  16. Бервено О. В. Інтелектуальний капітал: економічний зміст і особливості формування в транзитивному суспільстві: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Бервено. — Х., 2002. — 19с.
  17. Бердичевская М. Не уйдем из космоса / М. Бердичевская // Эксперт. – 2007. – №6. – С. 62 – 65.
  18. Бородіна О. М. Людський капітал в аграрній сфері економіки України: науково-організаційні основи сучасного формування і розвитку: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.07.02 / О.М. Бородіна. — К., 2004. — 39с.
  19. Бородіна О. М. Людський капітал на селі: наукові основи, стан, проблеми розвитку / О.М. Бородіна // Інститут аграрної економіки УААН. — К. : ІАЕ УААН, 2003. — 276c
  20. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Э. Брукинг; [пер. с англ. Л.Н. Ковалик] – СПб., 2001. – 288с.
  21. Буров А.Ю. Эргономика на рубеже третьего тысячелетия / А. Ю. Буров // Эргономика в Украине: человек-техника-среда (специальный выпуск). — Киев: Киевский военный институт управления и святи, 2000. — С. 4—10.
  22. Буров О. Людський чинник у формуванні інтелектуального капіталу / О. Буров. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.ndiiv.org.ua/ua/institut/ — Назва з титул. екрана.
  23. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: [наук.- практ. вид.] / О. Б. Бутнік-Сіверський, О. П. Гавриленко, С. О. Довгий, В. О. Жаров, В. І. Жуков — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. — С. 343 – 349.
  24. Бутнік-Сіверський О. До впровадження наукової спеціальності "Інтелектуальна економіка" / О. Бутнік-Сіверський [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.ndiiv.org.ua/ua/institut — Назва з титул. екрана.
  25. Бюро статистики США. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stat-usa.gov/— Назва з титул. екрана.
  26. Валентей С., Нестеров Л. Человеческий капитал: новые измерители и новые ориентиры / С. Валентей, Л. Нестеров // Вопросы экономики. – 1999. – №2. – С. 90 – 102.
  27. Волкова Т. Индивидуальная интеллектуальная собственность в науке / Т. Волкова // Российский экономический журнал. – 1993. – №6. – С. 137 – 139.
  28. Гава Ю. В. Економічна свобода – умова формування інтелектуального капіталу / Ю. В. Гава // Науково-технічна інформація. – 2007. – №1(31). – С. 7 – 10.
  29. Гава Ю. В. Вплив інтелектуального капіталу на розвиток економіки / Ю. В. Гава // Науково-технічна інформація. – 2007. – №3(33). – С. 7 – 12.
  30. Гава Ю. В. Інтелектуальний капітал – стратегічний ресурс “постіндустріальної економіки” / Ю. В. Гава // Вісник економічної науки України. – 2006. – №1(9). – С. 35 – 38.
  31. Гава Ю. В. Інтелектуальний капітал – шлях до економічного зростання України / Ю. В. Гава // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №4 (58). – С. 129 – 134.
  32. Гава Ю. В. Інтелектуальний капітал як фактор глобалізації / Ю. В. Гава // Вісник. – 2006. – №85. – С. 7 – 8.
  33. Гава Ю. В. Інформація та знання як новий фактор виробництва / Ю. В. Гава // Економіка та регіон. – 2006. – №1(8). – С. 56 – 59.
  34. Гава Ю. В. Методологічні основи дослідження теорії інтелектуального капіталу / Ю. В. Гава // Вісник. – 2007. – №93. – С. 17 – 20.
  35. Гава Ю. В. Проблеми та перспективи розвитку інтелектуального капіталу в Україні / Ю. В. Гава // Ринок цінних паперів України. – 2007. – №5-6. – С. 19 – 27.
  36. Гава Ю.В. Роль інтелектуального капіталу в посиленні конкурентоспроможності України / Ю. Гава // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. тез доповідей Третьої міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених, 23-24 лют. 2006р. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – Ч.2. – С. 336 – 338
  37. Гава Ю. В. Роль сучасних технологій в економіці / Ю. В. Гава // Економіст. – 2006. – №6. – С. 61 – 63.
  38. Гава Ю. В. Співвідношення людського та інтелектуального капіталів / Ю. В. Гава // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – Вип. 11 (66). – С. 120 – 123.
  39. Гава Ю. В. Стан та перспективи розвитку інтелектуального капіталу в розвинутих країнах / Ю. В. Гава // Ринок цінних паперів України. – 2007. – №11-12.
  40. Гава Ю. В. Страхування інтелектуальної власності / Ю. В. Гава // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2005. – Випуск 210: В 4 т. Том І. – С. 286 – 290.
  41. Гава Ю. В. Структура інтелектуального капіталу / Ю. В. Гава // Науково-технічна інформація. – 2006. – №3(29). – С. 29 – 32.
  42. Гальчинський А. С., Геєць В. М., Кінах А. К., Семиноженко В. П. Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. — К. : Знання України, 2002. — 336с.
  43. Гальчинський А.С., Геєць В.М., Семиноженко В.П. Україна: наука та інноваційний розвиток / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, В. П. Семиженко. – К., 1997. – 66с.
  44. Гапоненко А.Л. Интеллектуальный капитал / А. Л. Гапоненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.koism. rags.ru/publ/articles/25.php — Назва з титул. екрана
  45. Геєць В.М. Економіка знань та її перспективи для України: [наук. доп.] / В. М. Геєць, В. П. Александрова, Ю. М. Бажал. – К., 2005. – 168с.
  46. Генкин Б. Экономика труда и качество жизни / Б. Генкин. – СПб., 1997. – 217с.
  47. Глушко К.С. Економічний зміст інтелектуального капіталу / К. С. Глушко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://intkonf.org/glushko-ks-ekonomichniy — Назва з титул. екрана
  48. Гойло В.С. Интеллектуальный капитал / В. С. Гойло // Международная экономика и международные экономические отношения. – 1998. – № 11. – С. 64 – 76.
  49. Гойло В.С. Проблемы интеллектуализации труда / В. С. Гойло // США: экономика, политика, идеология. – 1995. – №6. – С. 23 – 36
  50. Голікова Н. В. Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01. “Економічна теорія” / Н. В. Голікова. — К., 2004. – 23с.
  51. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: [практичний посібникЇ / Голов С.Ф., Костюченко В.М. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.
  52. Головінов О. М. Людський капітал в умовах трансформації економіки України: інвестиційні проблеми: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01. “Економічна теорія”/ О. М. Головінов. — Донецьк, 2003. — 17с.
  53. Головінов О.М. Людський капітал в системі виробничих відносин / О. М. Головінов. – Донецьк, 2004. – 161 с.
  54. Голубкин В. Н., Клеева Л. П., Патока Л. В. Интеллектуальный капитал в эпоху глобализации мировой экономики / В. Н. Голубкин, Л. П. Клеева, Л. В. Патока // Бизнес-образование. – 2005. – №1(18) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.ou-link.ru/pub /businessobraz 1 — Назва з титул. екрана
  55. Гончаров Ю. Сальник О. Орієнтир – економічна свобода. Шлях до ЄС можна здолати за п’ять років / Ю. Гончаров, О. Сальник [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.day.kiev.ua/132315 — Назва з титул. екрана
  56. Гончаров Ю., Касич А. Науковий потенціал як фактор розвитку іннваційно-інвестиційної системи України / Ю. Гончаров, А. Касич // Економіка України. – 2007. – №1. – С. 42 – 51.
  57. Горожанкіна М. Є. Соціальний капітал суспільства в умовах трансформації економічної системи (питання теорії і методології): автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.01. “Економічна теорія”/ М. Є. Горожанкіна. — Донецьк, 2008. — 32с. — 32с.
  58. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова. – К.: Знання, 2001. – 254 с.
  59. Гроссман Г., Хелпман Е. Ендогенна інновація в теорії зростання / Г. Гроссман, Е. Хелпман // Журнал економічних перспектив, 8, №1 (зима 1994).
  60. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт; [пер. с англ.] – М., 1969. – 480 с.
  61. Данилишин Б., Куценко В. Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні: шляхи поліпшення їх використання / Б. Данилишин, В. Куценко // Економіка України. – 2006. – №1. – С. 71 – 79.
  62. Демин П. Человеческий капитал как фактор европейской экономической интеграции республики Беларусь / П. Демин // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2003. – №3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://evolutio.info/index.php?option=com_content&taskview&id= 890&Itemid=140 — Назва з титул. екрана
  63. Денісон Е. Джерела економічного зростання у США й альтернативні шляхи подальшого розвитку / Е. Денісон. – Нью-Йорк, 1962. – 335c.
  64. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.ukrstat.gov.ua/— Назва з титул. екрана
  65. Динькевич А. Закономерности экономического развития (проблемы методологии) / А. Данькевич // Экономист. – 2001. – №11. – С. 71 – 80.
  66. Долга В. О. Інтелектуальна власність: економічний зміст та форми реалізації: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01. “Економічна теорія” / В. О. Долга. — Х., 1996. — 18 с.
  67. Дракер П. Посткапиталистическое общество. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / П. Дракер [под ред. В. Л. Иноземцева] – М.: Academia – 1999. – С. 67 – 100.
  68. Дэвид П., Форэ Д. Экономические основы общества знания / П. Дэвид. Д. Форэ // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2003. – №1. – С. 29 – 55.
  69. Дятлов С. А. Основы теории человеческого капитала / С. А. Дятлов. – СПб., 1994. – 160 с.
  70. Економіка знань та її перспективи для України / [за ред. акад. НАН України В.М. Гейця] – К.: Ін-т. ек. пром., 2005. – 168 с.
  71. Єременко А. В. Інтелектуальна власність в глобальній торговій системі: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / А. В. Єременко. — К., 2006. — 19с.
  72. Єщенко П. Економічна політика перехідного періоду / П. Єщенко // Економіка України та шляхи її подальшого реформування. – К., 1995. – С. 135 – 136.
  73. Єщенко П. Модель економічного зростання потребує корекції / П. Єщенко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – К., 2004. – Вип.4. – С. 10 – 16.
  74. Жураковська І. В. Історичні аспекти розвитку поняття інтелектуальної власності як об’єкта бухгалтерського обліку / І. В. Жураковська // Економіка і регіон. – №1(8). – С. 81 – 84.
  75. Захарченко В.І. Інтеграція промислового комплексу України у світову промислову систему / В. І. Захарченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.niisp.gov.ua/vydanna/— Назва з титул. екрана.
  76. Звітність емітентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.smida.gov.ua — Назва з титул. екрана.
  77. Звітність емітентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.stockmarket.gov.ua — Назва з титул. екрана.
  78. Згуровський М. Путь к обществу, основанному на знаниях / М. Згуровський // Зеркало недели. – 2006. – №2 (581). – С. 14.
  79. Иванов Н. Инновационная сфера / Н. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. – №8. – С. 43 – 48.
  80. Ильинский И.В. Инвестиции в будущее: образование в инновационном воспроизводстве / И. В. Ильинский; С.-петерб. ун-т экономики и финансов. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. – 163с.
  81. Иноземцев В. Парадоксы постиндустриальной экономики (инвестиции, производительность и хозяйственный рост в 90-е годы) / В. Иноземцев // МЭиМО. – 2000. – № 3. – С. 24 – 28.
  82. Иноземцев В. Структурирование общественного производства в системе постиндустриальных координат / В. Иноземцев // Российский экономический журнал. – 1997. – №11 – 12. – С. 59 – 64.
  83. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире / В. Л. Иноземцев. – М.: Academia, Наука – 1998. – 604с.
  84. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспектива / В. Л. Иноземцев. – М.: Логос, 2000. – 304 с.
  85. Каленюк І.С. Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку / І. С. Каленюк. – К.: ТОВ “Кадри”, 2001. – 326 с.
  86. Каміл І. Інтелектуально власність – потужний інструмент економічного зростання / І. Каміл; [пер. з англ. Всесвітня організація інтелектуальної власності]. – К.: Прок-бізнес, 2006. — 371 с.
  87. Капіталізація економіки України: наукова доповідь / В.М. Геєць. – К., 2007. – 220с
  88. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс; [пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана]. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608с.
  89. Кейзеров Н. Духовное имущество как комплексная проблема / Н. Кейзеров // Общественные науки и современность. – 1992. – №4. – С. 6 – 22.
  90. Кендюхов О.В. Інституціональне забезпечення інтелектуального капіталу: вплив сучасних маркетингових тенденцій / О. В. Кендюхов // Научные труды ДонНТУ. – 2004. – Выпуск 69. – 21 – 26.
  91. Кендюхов А. В. Интеллектуальный капитал как новая экономическая категория / А. В. Кендюхов // Економіка промисловості. – 2002. – №3. – С. 129 –133.
  92. Кендюхов О. В. Інтелектуальний капітал підприємства: методологія формування механізму управління / О. В. Кендюхов. — Донецьк : ДонУЕП, 2006. — 308с.
  93. Кендюхов О. Гносеологія інтелектуального капіталу / О. Кендюхов // Економіка промисловості. – 2002. – №3. – С. 28 – 33.
  94. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ; [пер. с франц. ред.-сост. А.И. Казарин]. – М., 1960. – 551с.
  95. Клейнер Б. Современная экономика России как экономика физических лиц / Б. Клейнер // Вопросы экономики. – 1996. – №4. – С. 81 – 95
  96. Климко С. Г., Пригода В. М., Сизоненко В. О. Людський капітал: світовий досвід і Україна / С. Г. Климко, В. М. Пригода, В. О. Сизоненко. — К., Основа, 2006. — 224с.
  97. Клодт Х. та ін. Нова економіка: форми вияву, причини і наслідки / Х. Клодт; [монографія]. – К.: “Таксон”, 2006. – 306 с.
  98. Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов / А. Н. Козырев [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.cfin.ru/ finanalysis/value — Назва з титул. екрана.
  99. Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности / А. Н. Козырев. – М.: Экспертное бюро. – 1997. – 289 с.
  100. Комаров И. Интеллектуальный капитализм / И. Комаров // Персонал. – 2000. – №5. – С. 54 – 62.
  101. Кондратюк О. Україна вільніша за Росію / О. Кондратюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.day.kiev.ua/ 166847/ — Назва з титул. екрана.
  102. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз; Пер. с. англ. – М., 1993. – 192с.
  103. Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю / П. П. Крайнев; [монографія]. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре””, 2004. – 448 с.
  104. Крістенсен К. Ділема інновації / К. Крістенсен. – Кембридж, МА: Вид-во Гарвардської школи бізнесу, 1997. – 430 c.
  105. Кудрявцева С. “Новая экономика” – продукт современной стадии экономического развития / С. Кудрявцева // Экономика XXI века. – 2003. – № 11. – С. 35 – 47.
  106. Левина Е. Мировой рынок ИТ настигает кризис перепроизводства / Е. Левина [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.cnews.ru/reviews/free/2005 — Назва з титул. екрана.
  107. Левіна І. В. Інтелектуальний капітал: концептуальні основи відтворення: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.01. “Економічна теорія та історія економічної думки” / І. В. Левіна. — Донецьк, 2007. — 16с. — 16с.
  108. Леонтьев Б. Б. Рынок интеллектуальной собственности и проблемы оценки / Б. Б. Леонтьев // Вопросы экономики – 1996. – №1-3. – С. 14 – 22
  109. Литвин О. М. Інтелектуальна власність та її інституціоналізація у трансформаційній економіці: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.01. “Економічна теорія та історія економічної думки” / О. М. Литвин. — К., 2007. — 17с. — 17с.
  110. Ліпсі Р., Кристал К. Введення в позитивну економіку / Р. Ліпсі, К. Кристал. – Оксфорд: Вид-во Оксфордського університету, 1995. – 637с.
  111. Майєр Джеральд М. Основні проблеми економіки розвитку / М. Джеральд Майєр, Е. Джемс Раух, Антон Філіпенко. – К.: Либідь, 2003. – 688 с.
  112. Маккарти Т. Нанотехнологическая альтернатива енергоресурсам / Т. Маккарти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.membrana.ru/ — Назва з титул. екрана.
  113. Малик І. Теоретичні аспекти управління інтелектуальним капіталом / І. Малик [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http:/www.rusnauka.com/4 — Назва з титул. екрана.
  114. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: [монографія] / Н. М. Малюга. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.
  115. Маркс К. Критика политической экономии / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
  Т. 23. – 900с.
  116. Марцинкевич В. И. Соболева И. П. Экономика человека / В. И. Марчинкевич, И. П. Соболева. – М., 1995. – 285 с.
  117. Марчук Є. Соціополіс – модель майбутнього суспільства / Є. Марчук // День. – 2000. – №156, 1 верес. – С. 5.
  118. Маршал А. Принципы политической экономии / А. Маршал; [пер. с англ. общ. ред. и вступ. ст. С.М. Никитина]. – М., 1983.
  Т.1. – 1983– 415 с.
  119. Маршал А. Принципы политической экономии / А. Маршал; [пер. с англ. общ. ред. и вступ. ст. С.М. Никитина]. – М., 1983.
  Т.3. – 1983 – 350 с.
  120. Матеріали дня Уряду України у Верховній Раді 8 червня 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://portal.rada.gov.ua/control/uk/publish — Назва з титул. екрана.
  121. Медведев В.Ю. Стоимости в современной экономике / В. Ю. Медведев // Вопросы экономики. – 2003. – №11. – С. 53 – 64.
  122. Медоуз Д., Медоуз Д., Рендерз Е. Межі зростання / Д. Медоуз, Д. Медоуз, Е. Рендерз // Звіт Римському клубу за Проектом щодо прогнозу розвитку людства. – Нью-Йорк. – 1972 р.
  123. Милль Дж. С. Основы политической экономии / Дж. С. Миль; Пер. с англ. Общ. ред.А.Г. Милейковского. – М., 1980. Т.1. – 496 с.
  124. Михайлова Л. І. Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах: [моногр.] / Л. І. Михайлова. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 388с.
  125. Міграція високваліфікованих спеціалістів з України: поточна ситуація та виклики на майбутнє [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://cpcfpu.org.ua/ projects/foreignpolicy — Назва з титул. екрана.
  126. Міжнародні стандарти фінансової звітності / [перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова]. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005.
  Т.1. – 2005 – 1148 с.
  127. Мокир Дж. Общество знания: Теоретические и исторические основы / Дж. Мокир // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2004г. – №1 – С. 10 – 37.
  128. Морозов О. Ф. Ціна думки - інтелектуальний капітал / О. Ф. Морозов. — Донецьк : Юго-Восток, 2005. — 352c.
  129. Нанотехнологическая гонка становится одним из главных приоритетов государств во всем мире [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ng.ru/science/ — Назва з титул. екрана.
  130. Нанотехнолоии [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.cnews.ru/reviews/free/— Назва з титул. екрана.
  131. Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/ — Назва з титул. екрана.
  132. Нижегородцев Р.М. Теоретические основы информационной экономики / Р. М. Нижегородцев. – Владикавказ: “Проект – Пресс”, 1998. – 248 с.
  133. Нуреев Р. Теории развития: новые модели экономического роста (вклад человеческого капитала) / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2000. – №9. – С. 136 – 157.
  134. Об интеллектуальной собственности / Всемирная организация интеллектуальной собственности [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.wipo.int/about-ip/ru/ — Назва з титул. екрана.
  135. Образование и развитие челевеческого капитала : материалы заседания круглого стола. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 68 с.
  136. Осецький В. Л. Інвестиційно-інноваційна стратегія економічних перетворень / В. Л. Осецький // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка . – К., 2002. – Вип.4 (15). – С. 11–13.
  137. Осецький В. Л. Соціальний ресурс у стратегії інноваційного економічного зростання / В. Л. Осецький // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – К., 2006. – №1 (34). – С. 151 – 155.
  138. Осецький В. Л. Сучасна стратегія управління інвестиціями / В. Л. Осецький // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка . – К., 2003. – №3 (22). – С. 108 – 113.
  139. Парламентські слухання з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 176 с.
  140. Перепелиця Н. В. Людський капітал у трансформаційній економіці: зміст та основні напрямки формування: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01. “Економічна теорія”/ Н. В. Перепелиця. — Х., 2005. — 18с.
  141. Петти В. Экономические и статистические работы / В. Петти; [пер. под ред. М. Смит. Предисл. Д. Розенберга]. – М., 1940. – 324 с.
  142. Пильцер П. Безграничное богатство. Теория и практика “экономической алхимии” / П. Пильцер; [под ред. В. Иноземцева]. – М., 1999. – С. 401 – 428.
  143. Пікуліна Надія Юріївна. Венчурний капітал у системі економічних відносин ринкової економіки: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01. “Економічна теорія”/ Н. Ю. Пікуліна. — К., 2002. — 16с.
  144. Плешивцева Т. Операторы в нише / Т. Плешивцева // Эксперт. – 2007. – №6. – С. 30 – 32.
  145. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”: Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main — Назва з титул. екрана.
  146. Поплавський Ж. Поплавський В. Інтелектуальний капітал економіки знань / Ж. Поплавськй, В. Поплавський // Вісник НАН України. – 2007. – №2 – С. 56 – 63.
  147. Поручник А., Антонюк Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні / А. Поручник, Л. Антонюк. — К. : КНЕУ, 2000. — 171с.
  148. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. № 996, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http//zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi — Назва з титул. екрана.
  149. Просвирина И. И. Интеллектуальный капитал: новый взгаляд на нематериальные активы / И. И. Просвирина // Финансовый менеджмент. – 2004. – №4. – С. 23 – 31.
  150. Прошак В.В. Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації економіки: автореф. дис. на здобуття наук. звання к. е. н.: спец. 08.01.01 ”Економічна теорія” / В. В. Прошак. — Л., 2002 – 21 с.
  151. Реалии украинских инноваций: [ред. мат.] // Бизнес. – 2004. – №17. – С. 20 – 26.
  152. Робертс Д. Історія Європи / Д. Робертс. – Оксфорд, Вид-во «Гелікон», 1996. – 483 с.
  153. Роговий В.В. Актуальні питання розвитку територій з особливим статусом в Україні / В. В. Роговий // Економіка України. – 2000. – №11. – С. 4 – 13.
  154. Ромер П. Зростаючий оборот прибутків і тривалий економічний ріст / П. Ромер // Журнал політичної економії, 94:5 (1986): стор. 1002 – 1037.
  155. Садовська Г. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій як один з показників конкурентоспроможності економіки: досвід Чехії / Г. Садовська // Стратегія розвитку України. – 2005. - №4 – С. 69 – 76.
  156. Сакайя Т. Стоимость, созданная знанием, или история будущего / Т. Сакайя. – М.: Academia, 1999. – С. 340 – 371.
  157. Світовий Банк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web.worldbank.org — Назва з титул. екрана.
  158. Сербина Г.М. Інформаційні технології та інноваційна модель розвитку економіки / Г. М. Сербина // Економіка і держава. – 2006. – №1. – С. 45 – 48.
  159. Сергеев Д. Перспективы развития нанотехнологий / Д. Сергеев [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www. nanonewsnet.com — Назва з титул. екрана.
  160. Сиволап Лариса Анатоліївна. Іноземний капітал в економіці України в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01. / Л. А. Сиволап. — Донецьк, 2004. — 19с.
  161. Сиденко В. Охорона інтелектуальної власності в Україні: проблеми й розв’язання / В. Сиденко // Дзеркало тижня. – 2001. – №43. – С. 4
  162. Статистичний щорічник України за 2002 рік. – К.: Консультант, 2003. – С. 601
  163. Стрижак О. О. Інтелектуальна власність: [навч. посіб] / О. О. Стрижак. — Х. : Видавництво ХНЕУ, 2007. — 216с.
  164. Структура интеллектуального капитала России [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://revolution. allbest.ru/dl/32/00000738.zip — Назва з титул. екрана.
  165. Стюарт Т. Интеллектуалный капитал – новый источник богатства организаций / Т. Стюарт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intellectualcapital.report.ru/default.asp?FolderID=25&pagebegin=1&pageno=3 — Назва з титул. екрана.
  166. Сэй Ж. Б. Трактат политической экономии / Ж. Б. Сей; [пер. Б.П. Каменецкой]. – М., 1896. – 400 с.
  167. Тапскотт, Дон. Электронно-цифровое общество / Тапскотт, Дон. – К., 1999.
  168. Тараруєв Ю. О. Удосконалення механізму оцінки інтелектуальних активів будівельних підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04. / Ю. О. Тараруєв. — Х., 2008. — 21с.
  169. Тараруєв Ю. О. Інтелектуальний капітал як як фактор інноваційного розвитку економіки / Ю. О. Тараруєв [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.confcontact. com/2007mart/7 — Назва з титул. екрана.
  170. Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента / Ф. У. Тейлор. – Калуга, 1991. – 104 с.
  171. Уі Г. Що являє собою теорія ендогенного зростання? / Г. Уі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  www.cprost.sfu.cu/-we/misc/endogeneus.html/ — Назва з титул. екрана.
  172. Україна: інтелект нації на межі століть: [кол. моногр.] / [кер. авт. кол. В.К.Врублевський]. – К.: Інформаційно-видавничий центр “Інтелект”, 2000. – 516 с.
  173. Федорова, Е.А. Савенков В.А., Белоцерковский В.И. Организация внешнеэкономической деятельности на предприятии: [Учеб. пособие для вузов] / Е. А. Федорова, В. А. Савенков. – Тула, 1997. – 494 с.
  174. Федулова Л. Технологічний розвиток економіки / Л. Федулова // Економіка України. – 2006. – №6. – С.4 – 11.
  175. Федулова Л. Технологічний розвиток економіки / Л. Федулова // Економіка України. – 2006. – №5. – С.4 – 10.
  176. Фонсека Л., Ушер Л. Історія економічної думки / Л. Фонсека, Л. Ушер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.cepa.newschool.edu/net/home.html — Назва з титул. екрана.
  177. Харкянен Л. Інвестиції в людину – фактор розвитку економіки / Л. Харкянен // Віче., К. – 2000. – №11. – С. 97 – 105.
  178. Харченко В.Е. Человеческий капитал: проблемы накопления и использования / В. Е. Харченко. – Белгород: изд. БелГТАСМ, 2001. – 247 с.
  179. Хейне П. Экономический образ мышления / П. Хейне; [пер. с англ.] М., 1992. – 704 с.
  180. Хрустальова В. В. Інтелектуальна власність в системі економічних відносин перехідної економіки України: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01. “Економічна теорія” / В. В. Хрустальва. — К., 1999. — 20с.
  181. Цвылев Р. И. Метаморфозы индустриальной экономики: проблема экономических измерений / Р. И. Цвылев // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – №2. – С. 11 – 19.
  182. Цвылев Р.И. Постиндустриальное развитие. Уроки для России / Р. И. Цвылев. – М., 1996. – 206 с.
  183. Чухно А. А. Формування нової, постіндустріальної парадигми економічної теорії та її значення для пізнання сучасного світу / А. А. Чухно // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д., 2003. – Вип.172. – С.87–129.
  184. Чухно А. Виробничо-технологічна структура економіки: сутність і шляхи перебудови / А. Чухно // Економіка України та шляхи її подальшого реформування. – К., 1995. – С. 167–168.
  185. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та її значення для України / А. Чухно. – К.: Логос, 2003. – 631с.
  186. Чухно А.А. Актуальні проблеми стратегії економічного та соціального розвитку на сучасному етапі / А. А. Чухно // Економіка України. – 2004. – №4. – С. 65 – 71.
  187. Чухно А.А. Твори: У 3 т. / НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фін. України. – К., 2006. – . –
  Т.2: Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика – 512 с.
  188. Чухно А.А. Твори: У 3 т. / НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фін. України. – К., 2006. – . –
  Т. 3: Становлення еволюційної парадигми економічної теорії. – 2007. – 712 с.
  189. Шарин Л. Метаэкономика: интеграция материального и научного производства / Л. Шарин // Общество и экономика. — 2000. — № 1. — С. 57 – 66.
  190. Шаховская Л. С., Злобина И. И. Закон мотивации деятельности и вероятное моделирование человеческого капитала / Л. С. Шаховская, И. И. Злобина. – М. – 1995. – 95 с.
  191. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку / Й. Шумпетер. – Кембридж, МА: Вид-во Гарвардського університету, 1934. – 245с.
  192. Щедрин А.Н. Электронные информационные ресурсы в информационной экономике: Монография / А. Н. Щедрин. – Донецк, 2003. – 232.
  193. Эдвинссон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании / Л. Эдвинсон, М. Мелоун; [под ред. В.Л. Иноземцева]. – М.: Academia, 1999. – С. 429 – 447.
  194. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия: [в 4-х т.] / [гл. ред. А. М. Румянцев]. М., 1980. – . –
  Т. 4. – с 1980 – 672 с.
  195. Якутин Ю. В. Российские корпорации и институт интеллектуальной собственности / Ю. В. Якутин // Российский экономический журнал. – 1999. – №3. – С. 3 – 19.
  196. Яремко І.Й. Економічні категорії
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины