СТРАХУВАННЯ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ РИЗИКІВ У РОСЛИННИЦТВІ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • СТРАХУВАННЯ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ РИЗИКІВ У РОСЛИННИЦТВІ
 • Кол-во страниц:
 • 263
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ
  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1 НАУКОВІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ РИЗИКІВ У РОСЛИННИЦТВІ 10
  1.1. Сутність і класифікаційні ознаки страхових ризиків у рослинництві 10
  1.2. Системи страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві 27
  1.3. Оцінка природно-кліматичних ризиків 34
  Висновки до розділу 1 51
  РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА СТАНУ СТРАХУВАННЯ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ РИЗИКІВ РОСЛИННИЦТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ 54
  2.1. Стан страхування галузі рослинництва 54
  2.2. Методи страхування сільськогосподарських культур 78
  2.3. Механізм страхового відшкодування збитків від природно-кліматичних ризиків 101
  Висновки до розділу 2 121
  РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАХУВАННЯ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ РИЗИКІВ У РОСЛИННИЦТВІ 123
  3.1. Обґрунтування зниження тарифів при страхуванні рослинництва 123
  3.2. Прогнозування суми платежів при страхуванні природно-кліматичних ризиків у рослинництві 143
  3.3. Альтернативи страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві 166
  Висновки до розділу 3 189
  ВИСНОВКИ 193
  ДОДАТКИ 196
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 235
  ВСТУП
  Актуальність теми. Страхування в період розвитку нашої економіки покликане убезпечувати будь-яку діяльність та запобігати збитку внаслідок виникнення непередбачених обставин. Оскільки сільське господарство є важливою продовольчою базою суспільства, а ризики сільськогосподарської галузі характеризуються великими масштабами нанесення шкоди в просторі та часі, виникає об’єктивна необхідність його страхування.
  Залежність людства від природних і кліматичних стихій, відмови техніки, коливання ціни тощо, з часом не зменшується. Одним із важливих елементів гарантування економічної безпеки й стабілізації фінансового стану сільськогосподарських товаровиробників повинен стати страховий захист. Страхування дає змогу оптимізувати ресурси, що спрямовуються на організацію економічної безпеки фізичних і юридичних осіб. Завдяки страхуванню можна досягти раціональної структури коштів, що спрямовуються на запобігання або оперативне усунення наслідків стихії чи інших чинників, які перешкоджають діяльності господарюючого суб’єкта.
  Слід навчитися прогнозувати події, оцінювати рівень ризику, йти на нього, але не виходити за межі допустимого. Адже ризик виникає у повсякденній практичній діяльності, його неможливо уникнути в жодному з видів ділової активності. Він наявний під час прийняття рішення стосовно розміщення конкретних сільськогосподарських культур на певних площах сільськогосподарських угідь, при прогнозуванні прибутку та розширеного відтворення підприємства. Навіть бездіяльність у сфері підприємницької діяльності пов’язана з ризиком невикористаних можливостей.
  Правильна оцінка ризику має велике значення в практичній роботі страховиків тому, що визначає величину необхідного страхового фонду, а отже і можливості відшкодування збитків, застрахованих як у звичайні, так і в особливо несприятливі роки.
  Серед вітчизняних теоретиків і практиків, що займаються проблемами сільськогосподарського страхування, можна виділити таких вчених: В.Д. Базилевич, В.В. Вітлінський, Н.М. Внукова, М.Я. Дем’яненко П.А. Лайко, О.Є. Гудзь, М.С. Клапків, О.Л. Кашенко, А.В. Криворучко, С.А. Навроцький, С.І. Наконечний, С.С. Осадець, М.В. Мних, В.К. Рудик, Д.В. Полозенко, О.І. Ястремський. Серед зарубіжних авторів: А. Вільямс, В. Гроуз, М.Ф. Галагуза, В.В. Глущенко, Д. Діксон, К. Ерроу, Ю.М. Журавльов, Л.О. Лігоненко, Л.К. Никитенков, К. Пфайффер, В.В. Смирнов, К.Є. Турбіна, Я. Хеймес, В.В. Шахов, Р.Т. Юлдашев.
  Проте залишається ще ряд питань методичного спрямування, які потребують подальшого опрацювання, комплексного дослідження і впровадження у практику. Зокрема, удосконалення методики страхування врожаю сільськогосподарських культур, методика обчислення індексу погоди, методика розрахунку страхового відшкодування. Реформування потребує відповідної законодавчої бази та державної підтримки страхування сільського господарства.
  Необхідність розв’язання вищеперелічених питань і пошуку нових систем, методів або способів страхування галузі рослинництва свідчить про актуальність й обґрунтування вибору теми дисертаційного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом наукових досліджень Національного аграрного університету за темою: "Теоретичні і методологічні засади удосконалення форм господарювання, економічного механізму, інфраструктури ринку в агропромисловому виробництві та розвитку сільських територій" (державний реєстраційний номер 0101U003619).
  Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у поглибленні методичних підходів та розробці рекомендацій щодо удосконалення й підвищення ефективності страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві.
  Реалізація зазначеної мети обумовила розв’язання таких завдань:
  • на основі теоретичного узагальнення удосконалити сутність понять "ризик", "природно-кліматичний ризик", "страховий ризик" і класифікацію сільськогосподарського ризику за типовими ознаками;
  • запропонувати авторський варіант дефініції "сільськогосподарський ризик";
  • обґрунтувати доцільність використання об’єднаного індексу при розрахунку страхової урожайності озимої пшениці;
  • розробити пропозиції щодо удосконалення механізму страхового відшкодування збитків при страхуванні врожаю сільськогосподарських культур від природно-кліматичних ризиків;
  • удосконалити методичні підходи розрахунку страхової тарифної ставки на основі виявлених можливостей її зниження;
  • обґрунтувати механізм прогнозування суми страхових платежів із застосуванням методу теорії ігор з природою при страхуванні врожаю сільськогосподарських культур;
  • виокремити перспективи розвитку страхування сільськогосподарських культур від природно-кліматичних ризиків як засобу запобігання та зменшення дії ризиків на результати діяльності сільськогосподарських підприємств;
  • обґрунтувати концептуальні положення комплексної програми страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві із запропонованим набором страхових продуктів.
  Об’єктом дослідження є страхові відносини у сфері страхування сільськогосподарських ризиків.
  Предметом дослідження є страхування врожаю сільськогосподарських культур від природно-кліматичних ризиків.
  Методи дослідження. Теоретичною і методологічної основою роботи є теоретико-аналітичні та емпірично-факторологічні методи пізнання: аналізу та синтезу, логічного та порівняльного аналізу (при дослідженнях стану страхового ринку, порівнянні страхових сум і платежів, розрахованих з урахуванням урожайності, обчисленої різними способами і при різних розмірах страхового тарифу, виходячи із виду ризику, що страхується), індексного та факторного методу (при визначенні страхових сум і платежів залежно від способу обчислення урожайності), формалізації та математичного моделювання з використанням моделі теорії ігор (прогнозування суми платежів при страхуванні природно-клімкатичних ризиків).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному узагальненні та новому вирішенні наукового завдання розвитку й підвищення ефективності страхування врожаю сільськогосподарських культур від негативного впливу природно-кліматичних ризиків. До найважливіших результатів дослідження, які характеризують новизну належать такі:
  уперше запропоновано:
  - використання об’єднаного індексу, який включає індекс зміни урожайності, індекс опадів та індекс температури при обчисленні страхової урожайності сільськогосподарських культур;
  - авторську дефініцію "сільськогосподарський ризик" як негативне (позитивне) відхилення фактичного результату діяльності від запланованого внаслідок впливу ряду несприятливих (сприятливих) факторів природно-кліматичного, виробничого, фінансово-комерційного та політико-правового характеру в агросфері, настання та ступінь величини яких вимірюється ймовірністю;
  вдосконалено:
  - механізм відшкодування збитків при страхуванні сільськогосподарських культур від негативного впливу природно-кліматичних ризиків на площах, де рівень урожайності нижчий 50 відсотків середньої по області;
  - класифікацію сільськогосподарських ризиків шляхом виділення чотирьох класифікаційних груп: природно-кліматичної, виробничої, технологічної та невиробничої (фінансово-комерційної);
  - комплексну програму страхування рослинництва таким набором страхових продуктів для страхування природно-кліматичних ризиків: страхування сільськогосподарських культур, страхування сільськогосподарської техніки, страхування сільськогосподарської продукції на час зберігання у сховищах, страхування майбутнього врожаю певної сільськогосподарської культури, страхування очікуваного рівня доходності після реалізації продукції рослинництва, страхування фінансових та маркетингових ризиків,
  - методичний підхід до розрахунку страхової тарифної ставки на основі виявлених можливостей її зниження відповідно до рівня страхового забезпечення об’єкта, що страхується, або через диференціацію коливання урожайності;
  дістало подальший розвиток:
  - дефініції "ризик" шляхом доповнення його характеристики "діапазоном коливань відхилення можливого результату (фактично одержаного) від запланованого (математично обчисленого)", "природно-кліматичний ризик" шляхом доповнення ознакою "додаткового прибутку", "страховий ризик" шляхом доповнення ознакою частини або всього збитку, нанесеного об’єкту страхування, внаслідок його пошкодження або загибелі при настанні страхового випадку згідно договору страхування, що виражений в грошовій формі та не перевищує страхової суми, зазначеної в ньому, який до настання носить ймовірний та випадковий характер;
  - обґрунтування механізму прогнозування суми страхових платежів застосуванням методу теорії ігор з природою;
  - розвиток страхування сільськогосподарських культур, що включають зміни у методиці формування і використання страхових резервів при страхуванні сільськогосподарських культур від природно-кліматичних ризиків, зміни у системі страхування рослинництва із субсидуванням, пропозиції щодо перестрахування природно-кліматичних ризиків, утворення при Кабінеті міністрів України Комітету з управління природно-кліматичними ризиками, страхування виробничих витрат на вирощування сільськогосподарських культур.
  Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовані в дисертаційній роботі теоретичні та методичні положення щодо розрахунків страхової урожайності на основі об’єднаного індексу, можливості зниження страхового тарифу, страхових платежів на основі тарифних ставок за окремим та певною групою (нами запропонованою) ризиків, результатів методики прогнозування суми платежів на основі моделі теорії ігор мають практичне значення із підвищення рівня страхування в рослинництві.
  Результати дисертаційного дослідження впроваджені в практичну діяльність НАСК “Оранта” Київського обласного відділення (довідка № 2199 від 25.09.2007р.), страхової компанії ЗАТ "Страховий Дім "АКТОН" (довідка № 754 від 25.09.2007р.), Управління агропромислового розвитку Жидачівської районної державної адміністрації Львівської області (довідка № 192 від 9.07.2007р.), Відокремленого структурного підрозділу "Бережанський агротехнічний інститут" Національного аграрного університету (довідка № 113 від 6.03.2007р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною завершеною науковою працею здобувача. Основні положення, висновки та пропозиції, викладені у дисертації, сформульовані й обґрунтовані автором особисто.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати наукового дослідження були обговорені на засіданнях кафедри податкової та страхової справи Національного аграрного університету і проходили апробацію на Міжнародних науково-практичних конференціях: “Наука і освіта  2006” (м. Дніпропетровськ, 2006), “Організаційно-економічні інструменти розвитку інтеграційних процесів у агропромисловому виробництві” (м. Тернопіль, 2006), “Актуальні проблеми сучасних наук: теорія і практика  2006” (м. Дніпропетровськ, 2006), “Аграрному форумі – 2006” (м. Суми, 2006), “Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства” (м. Харків, 2006) та Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми пореформеного розвитку агропромислового виробництва та основні напрями їх розв’язання” (м. Тернопіль, 2005).
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 3,05 друк. арк., з них 6 у наукових фахових виданнях обсягом 2,23 друк. арк.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведені теоретичні узагальнення і нове вирішення наукового завдання розвитку й підвищення ефективності страхового захисту врожаю сільськогосподарських культур від негативного впливу природно-кліматичних ризиків. Результати дослідження дозволили зробити висновки теоретичного, методичного та практичного характеру, які зводяться до наступного:
  1. Ризик – це діапазон коливань відхилення можливого (фактично одержаного) результату від запланованого (математично обчисленого) внаслідок впливу ряду факторів (причин), настання та ступінь величини яких вимірюється ймовірністю.
  2. Сільськогосподарський ризик – це негативне (позитивне) відхилення фактичного результату діяльності від запланованого внаслідок впливу ряду несприятливих (сприятливих) факторів природно-кліматичного, виробничого, фінансово-комерційного та політико-правового характеру в агросфері, настання та ступінь величини яких вимірюється ймовірністю.
  3. Природно-кліматичні ризики – це збитки (надприбутки), внаслідок настання подій, спричинених несприятливими (сприятливими) для вирощування конкретних сільськогосподарських культур силами природи, настання та розмір яких визначається ймовірністю.
  4. Страховий ризик – це частина або весь збиток, нанесений об’єкту страхування, відповідно внаслідок його пошкодження або загибелі при настанні страхового випадку згідно з договором страхування, що виражений в грошовій формі та не перевищує страхової суми, зазначеної в ньому, який до настання має імовірний та випадковий характер.
  5. Страховий сільськогосподарський ризик класифіковано на: природно-кліматичну групу ризиків, виробничу, технологічну та невиробничу, або фінансово-комерційну групи. Така класифікація дає змогу більш детально відстежити ризики, притаманні певному етапові здійснення сільськогосподарської діяльності для їх вчасної ідентифікації та запобігання.
  6. Ринок страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві знаходиться на стадії розвитку. Перспективами такого страхування є: комплексне страхування із застосуванням понижуючих коефіцієнтів до тарифної ставки; розробка страхових продуктів від окремих ризиків; використання методу страхування на основі об’єднаного індексу; застосування механізму страхового відшкодування збитків за 50%-ного забезпечення урожаю.
  7. На підставі результатів дослідження методів страхування природно-кліматичних ризиків доведено, що доцільним буде їх страхування з об’єднаним індексом, який включає індекс зміни урожайності, індекс температури та індекс опадів.
  8. Вивчення механізму страхового відшкодування збитків від природно-кліматичних ризиків сільськогосподарським підприємствам довело доцільність використовувати покриття врожаю (або врожайності), ніж франшизи. Страхування сільськогосподарських культур слід проводити за 50%-ного забезпечення, що дасть змогу направляти адресно необхідну суму коштів господарствам, які найбільш потребують грошової допомоги. Застосування запропонованого механізму забезпечить зменшення сум дотаційних виплат сільськогосподарським товаровиробникам із бюджету.
  9. Виявлено 2 можливості зниження страхової тарифної ставки: шляхом надання вибору страхувальником оптимальної норми страхового забезпечення та через диференціацію коливання урожайності. У першому випадку із збільшенням норми зростає розмір тарифу, у другому  відповідно із збільшенням рівня відхилення більший розмір тарифу. Другий спосіб доводить вищу ефективність.
  10. Доцільним є розрахунок за допомогою моделі теорії ігор з природою структури сівозміни сільськогосподарських культур та сподіваного (грошового) доходу на наступний рік як бази прогнозування суми страхових платежів, що сплачуватимуться страхувальниками при страхуванні природно-кліматичних ризиків у рослинництві.
  11. Серед перспектив розвитку страхування сільськогосподарських культур від несприятливого впливу природно-кліматичних ризиків слід виділити: розробку комплексної програми страхування, зміни у системі страхування рослинництва із субсидуванням, пропозиції щодо перестрахування природно-кліматичних ризиків, створення Комітету з управління природно-кліматичними ризиками, страхування виробничих витрат на вирощування сільськогосподарських культур.
  12. Дослідження структури страхових технічних резервів і можливостей формування додаткових резервних фондів свідчить про необхідність утворення фонду майбутнього ризику, створення резерву страхування врожаю за нагромаджувальним принципом і резерву додаткових ресурсів по страхуванню врожаю сільськогосподарських культур, внесення змін до формування і використання фонду незаробленої премії.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Концепція розвитку страхового ринку до 2010 року (проект Держфінпослуг) // Фінансовий ринок України. - 2005. - № 6-7. - С.14.
  2. Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств від 08.10.1998 р. № 67 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 45. – С. 41-43.
  3. Правила добровільного страхування майна: Затверджені рішенням Правління НАСК “Оранта” 28.02.2002 р. № 97.
  4. Правила страхування тварин, що належать громадянам: Затверджені рішенням Правління НАСК “Оранта” від 15.06.2000 р. № 42.
  5. Про відшкодування збитків сільськогосподарським товаровиробникам: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. № 120 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 9. – С. 91-92.
  6. Про відшкодування збитку сільськогосподарським товаровиробникам, які постраждали внаслідок стихійних явищ у березні-липні 2002 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. № 120 // Уряд. кур’єр, дод. "Орієнтир". 2003. - № 2 - С. 12.
  7. Про внесення змін до Закону України "Про страхування": Закон України від 4.10.2001 р. № 2745-ІІІ // Уряд. кур’єр, дод. "Орієнтир". – 2001.  № 25. С. 1-13.
  8. Про внесення змін до Порядку використання бюджетних коштів для формування державного насіннєвого страхового фонду: Наказ Міністерства аграрної політики від 09.10.2002 р. № 326/856 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 38. – С.15.
  9. Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг : Указ Президента України від 11.12.2002 р. № 1153/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 63. – С. 107.
  10. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України № 1877 // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2004. - № 20 (125). – С. 27.
  11. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 р. № 1877–ІV // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2004. - № 20 – С. 21.
  12. Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень в економіку України: Указ Президента України від 22.02.2001 р. № 108/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 27. – С. 114.
  13. Про затвердження Заходів щодо сприяння розвитку кредитних спілок, кооперативних банків і товариств для взаємного страхування: Наказ Міністерства фінансів України від 03.04.2001 р. № 161 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 29. – С. 91-100.
  14. Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1211 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 33. – С.83-86.
  15. Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя: Розпорядження ДКРРФПУ від 17.12.2004 р. № 3104 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 67. – С.103-129.
  16. Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 1000 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 29. – С. 91-100.
  17. Про затвердження Порядку надання та використання коштів державної підтримки селянських (фермерських) господарств: Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2001 р. № 144/257/115 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 18. – С.6-8.
  18. Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2001 р. № 98 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 9. – С. 4-6.
  19. Про затвердження Статуту Українського державного Фонду підтримки селянських (фермерських) господарств: Наказ Міністерства фінансів України від 08.11.2002 р. № 348/954/322 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 59. – С. 10.
  20. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 04.07.2002 р. від № 37-ІV // Офіційний вісник України. – 2002. - № 31. – С. 123-144.
  21. Про Кліматичну програму України (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ 1763 від 24.09.99 р.): Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 650 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 31. – С. 51-52.
  22. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 27. – Р.1. – С. 445-509.
  23. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 роки: Закон України від 18.01.2001 р. № 2238-ІІІ // Уряд. кур’єр.  2001. - № 32. - С. 10.
  24. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-ІII // Уряд. кур’єр.  2001. - № 58. - С. 10.
  25. Адаменко Т. И. Влияние почвенно-климатических и погодных условий на формирование зерна / Т. И. Адаменко // Хранение и переработка зерна. – 2006. - № 5. – С. 39-42.
  26. Алексеюк Л. Ризик – один із факторів формування прибутку / Л. Алексеюк // Фінанси, економіка, право. – 2000. - № 4. – С.17.
  27. Альберто Монті. Аналітичний звіт (Світовий Банк) – Страхування в Україні: юридичні і регуляторні аспекти / Альберто Монті. К. : Інтернет. – 2006.
  28. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни / А. П. Альгин. – М. : Мысль, 1989. - 320 с.
  29. Архипов А. П. О страховом андеррайтинге / А. П. Архипов, Е. И. Дьяков // Финансы. - 2005. - № 8. - С. 51-60.
  30. Базилевич В. Д. Страхова справа / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич.
  2-ге вид. перероб. і доп. – К. : Т-во "Знання", 2002. – 203 с.
  31. Баршева Е. А. Индексное страхование / Е. А. Баршева // Страховое дело. – 2004. - № 8. – С. 60-68.
  32. Божко Л. Ю. Агрометеорологічні розрахунки і прогнози: навч. посіб. / Л. Ю. Божко. – К. : КНТ, 2005. – С. 125.
  33. Булигін С. Ю. Застосування комп’ютерної моделі EPIC для прогнозування врожайності сільськогосподарських культур на еродованих ґрунтах / С. Ю. Булигін, В. І. Бураков, О. В. П’ятакова // Економіка АПК. – 2000. - № 11. – С. 72-75.
  34. Вербицька Г. Л. Оцінка економічного ризику / Г. Л. Вербицька // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 4(34). – С. 130-131.
  35. Вербицька Г. Л. Управління економічним ризиком / Г. Л. Вербицька // Фінанси України. - 2004.  № 5. – С. 35-40.
  36. Вісящев В. А. Основи маркетингу: навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / В. А. Вісящев, Л. І. Антошкіна, І. О. Тарлопов– Донецьк : Норд Прес, 2004. – 388 с.
  37. Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський – К. : Борисфен. – М., 1996. – 336 с.
  38. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі : навч. посіб. / В. В. Вітлінський – К. : КНЕУ, 2002. – 446 с.
  39. Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний – К. : Борисфен - М, 1996. - 336 с.
  40. Внукова Н. М. Страхування: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / Н. М. Внукова.  Х. : Бурун Книга, 2004. – 371 с.
  41. Внукова Н. М. Страхування : навч. посіб. / Н. М. Внукова.  Х.: Бурун Книга, 2003. - С. 275.
  42. Вовчак О. Д. Страхування : навч. посіб. / О. Д. Вовчак – Львів : Новий Світ–2000, 2005. – 480 с.
  43. Гаманкова О. О. Страхування : навч.-метод. посіб. [для самостійного вивч. дисципліни] / О. О. Гаманкова, Т. М. Артюр. – К., 2000. – 118 с.
  44. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник / С. С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 2002. – 712 с.
  45. Глущенко В. В. Управление рисками. Страхование / В. В. Глущенко. Железнодорожный Московской обл. ТОО НПЦ "Крылья", 1999. – 336 с.
  46. Голубев С. Д. Прогнозирование финансово-экономических показателей при страховании имущественных рисков / С. Д. Голубев, Л. А. Черная, А. Г. Шухов. // Управление риском. – 2004. - № 3. - С. 32-43.
  47. Горбач Л. М. Страхова справа: навч. посіб. / Л. М. Горбач – 2-ге вид., виправ. – К. : Кондор, 2003. – 252 с.
  48. Гордійчук А. В. Страхування як засіб захисту сільськоосподарських товаровиробників / А. В. Гордійчук // Економіка АПК. – 2004.  № 2. – С. 84-87.
  49. Гоцуєнко Н. З ким селянин поділить ринки / Н. Гоцуєнко // Дзеркало тижня. – 2003. - № 45. – С. 11.
  50. Грабенко О. В. Страхування ризиків інвестиційної діяльності / О. В. Грабенко // Фінанси України. - 2003. - № 9. – С. 124.
  51. Грабовый П. Г. Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова, С. И. Полтавцев. – М. : Аланс, 1994. - 402 с.
  52. Грачов В.І. Страхові послуги : навч. посіб. / В.І. Грачов, І. В. Губенко. – Харків : ХДЕУ, 2003. – 76 с.
  53. Ґудзь О. Є. Страхування агроризиків та напрями розвитку агро страхування в Україні / О. Є. Ґудзь // Економіка АПК. – 2006. - № 8. – С. 72-76.
  54. Ґудзь О. Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств : монографія / О. Є. Ґудзь – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 578 с.
  55. Гульченко А. С. Управление рисками: проблемы перестрахования российских рисков за рубежом / А. С. Гульченко, Д. Б. Сухоруков // Финансы. - 2004. - № 2. – С. 32-34.
  56. Дем’яненко М. Я. Проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектора АПК / М. Я. Дем’яненко // Проблеми фінансової підтримки малих та середніх підприємств на селі / за ред. М. Я.Дем’яненка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – С. 6-11.
  57. Дема Д. І. Методичні аспекти формування математичного інструментарію в системі екологічного страхування / Д. І. Дема, О. М. Віленчук // Економіка АПК. - 2005. - № 6. – С. 74-78.
  58. Джуччі Р. Значення ринку страхування для економічного розвитку України: аналіз та рекомендації для економічної політики / Р. Джуччі , Ф. Хекне // Страхова справа. - 2004. - № 1 (13). – С. 71-77.
  59. Диденко С. Анализ чрезвычайных ситуаций и аварий в Украине: 1 полугодие 2004 года / С. Диденко // Страховой рейтинг “Insurance Top”. - 2004. - № 3. – С. 11-17.
  60. Долгих П. А. Принцыпы формирования страховых резервов как основа эффективной страховой защиты / П. А. Довгих, М. А. Крыкин // Страховое дело. – 2004.  № 5. – С. 1035.
  61. Економічна енциклопедія : за ред. Б. Д. Гаврилишина. – К., Т.3. – 2005. – С. 395.
  62. Елкина Л. С. Страхование сельского хазяйства / Л. С. Елкина. Украинский промышленный журнал «ММ Деньги и технологии». - 2001. - № 7. - С. 1-7.
  63. Ефимов Ю. Могут ли страховщики решать проблемы аграриев? / Ю. Ефимов // Финансовые услуги. - 2005. - № 4. – С. 47.
  64. Задков А. П. Формирование страховых резервов при страховании урожая сельскохозяйственных культур / А. П. Задков, В. Г. Николенко // Страховое дело. – 2005.  № 5. – С. 26-32.
  65. Залетов А. Страховой рынок Украины: состояние и перспективы развития / А. Залетов // Страховое рэвю. - 2004. - № 11. - С. 19-29.
  66. Залетов А. Страховой рынок в первом полугодии 2004 года / А. Залетов, Н. Лисенко // Страховий рейтинг.  2004.  № 3. – С. 21-34.
  67. Залетов А. Страхование огневых рисков и рисков стихийных событий: итоги 1-го полугодия 2005 г. / А. Залетов // Страховой рейтинг. – 2005. – № 3(11). - С. 36-41.
  68. Залєтов О. М. Довідник страхового агента : навч. посіб. / О. М. Залєтов, П. Мюллер , В. І. Шевченко – К. : Міжнародна агенція “BeeZone”, 2003. – 256 с.
  69. Заруба О. Д. Страхова справа : навч. посіб/ О. Д. Заруба. – К. : Лібра ТОВ, 1996. – 224 с.
  70. Заруба О. Д. Страхування : підруч. / О. Д. Заруба – К. : Вища школа, 2000. – 265 с.
  71. Зубарєв В. І. Шляхи розвитку перестрахування в Україні / В. І. Зубарєв // Страхова справа. – 2005. - № 6. - С. 80-89.
  72. Институт зернового хозяйства УААН. Предварительные итоги перезимовки озимых культур // Хранение и переработка зерна. - 2006. - № 2(80). – С. 9-10.
  73. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс // Антология экономической классики. – М. : ЭКОНОВ-Ключ, 1993. – 462 с.
  74. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс – М. : Гелиос АРВ, 2002. – 139 с.
  75. Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків: монографія / М. С. Клапків – Тернопіль : Економічна думка, Карт-Бланш, 2002. – 570 с.
  76. Клюй С. В. Добровільне страхування врожаю сільськогосподарських культур на основі індексу врожайності / С. В. Клюй // Економіка АПК. – 2003. - № 9. – С.55-59.
  77. Козьменко О. В. Система страхування екологічних і катастрофічних ризиків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук / О. В. Козьменко – Суми, 1998. – С. 6.
  78. Комадовська В. Практичні аспекти здійснення перестрахування життя / В. Комадовська // Страхова справа. – 2004. - № 4. - С. 44.
  79. Кондратюк О. І. Підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції / О. І. Кондратюк // Економіка АПК. - 2005. - № 10 – С. 109 – 112.
  80. Крестьянинова М. В. Эконометрические методы выявления влияния различных факторов на результат деятельности страховой компании / М. В. Крестьянинова // Страховое дело. – 2004. - № 2. - С. 12.
  81. Кривошлик Т. Д. Шляхи вирішення проблем страхування майна підприємств / Т. Д. Кривошлик // Фінанси України. – 2005. – № 11.  С. 87-88.
  82. Кульбида Н. И. Погодные условия и формирование урожая озимых хлебов в 2005 году в Украине / Н. И. Кульбида // Хранение и переработка зерна. - 2005. - № 5(71).– С. 29-31.
  83. Лапуста М. Г. Риски в предпринимательской деятельности / М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова– М. : ИНФРА-М, 1998. - 348 с.
  84. Лебідь Є. М. Агротехнологічна та економічна доцільність пересіву загиблих посівів озимої пшениці в умовах 2006 р. / Є. М. Лебідь, М. С. Шевченко, В. С. Рибка // Хранение и переработка зерна. – 2006. - № 4(82). – С. 22-23.
  85. Луцько В. С. Стан і проблеми обов’язкового страхування посівів зернових культур / В. С. Луцько, О. В. Гайдук, О. В.Луцько // Економіка АПК. – 2004. - № 2. – С. 34-38.
  86. Малащук Д. В. Пріоритетні заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності економіки України / Д. В. Малащук // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 1. – С. 22-51.
  87. Марченко О. М. Формування системи страхування в бурякоцукровому підкомплексі України / О. М. Марченко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 11 (41). – С. 14-18.
  88. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл.  М. : Мысль, 1990. - 431 с.
  89. Матвеев О. В. Оценка выгод при перераспределении риска между несколькими компаниями / О. В. Матвеев // Страховое дело. – 2003.  № 11. – С. 22-24.
  90. Методика визначення шкоди, заподіяної застрахованим посівам та врожаю сільськогосподарських культур стихійними явищами та іншими подіями НАСК "Оранта". – К., 2002.  С. 47-49.
  91. Міжнародні фінанси: підручник / [Рогач О. І., Філіпченко А. С., Шеремет Т. С. та ін.] за ред. О. І. Рогача. – К. : Либідь, 2003. – 784 с.
  92. Навроцький С. А. Шляхи вдосконалення сільськогосподарського страхування / С. А. Навроцький // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т.Шевченка : Сер. Економіка. – 2002. - № 60-61. – С. 66-67.
  93. Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Х. Найт – М. : Дело, 2003. – 225 с.
  94. Найтов Т. Риск и неопределенность экономической среды как системные факторы страхования / Т. Найтов // Страховое рэвю. – 2005.  № 5. – С. 10-24; - № 6. – С. 28-29.
  95. Никитин А. В. Варианты снижения тарифов по страхованию сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой / А. В. Никитин // Страховое дело. – 2005.  № 5. – С. 22-34.
  96. Никитин А. В. Использование механизма страхования сельскохозяйственных рисков для обеспечения устойчивого развития сельхозпроизводства/ А. В. Никитин // Финансы. - 2004. - № 4. – С. 52.
  97. Никитин А. В. Современная практика страхования сельскохозяйственных рисков / А. В. Никитин // Страховое дело. - 2004. - № 8. – С. 22.
  98. Ничипорук О. Ю. Ризики в сільському господарстві: виявлення, оцінка, управління: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук / О. Ю. Ничипорук– К., 2002. – 22 с.
  99. Новости рынка страхования. Информационное агенство "Экспресс Информ" /Страховое дело. – ноябрь 2002.  № 1.
  100. Огляд ринку. Як страхують ризики сільгоспвиробників в Україні // Страхова справа. - 2004. - № 4 (16). – С. 59.
  101. Описання програми мультиризикового страхування озимих зернових культур (Канада) / За матеріалами комісії по агрострахуванню. – К. : Інтернет, 2005 р.
  102. Осадець С. С. Страхування : навч.-метод. посіб. / С. С. Осадець – К. : КНЕУ, 2000. – 620 с.
  103. Осадець С. С. Страхування : підручник / С. С. Осадець – К. : КНЕУ, 2002. – 599 с.
  104. Охріменко О. О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво) : навч. посіб / О. О. Охріменко – К. : Міжнародна агенція “BeeZone”, 2005. – 416 с.
  105. Паращак О. Світовий ринок перестрахування: тенденції переходу на новий сезон / О. Паращак // Страхова справа. - 2004. - № 2(14). – С. 17.
  106. Плиса В. Й. Страхування : навч. підруч / В. Й. Плиса – К. : Каравела, 2005. – 392 с.
  107. Плиса В. О. Управління фінансовою стійкістю страховика / В. О. Плиса // Фінанси України. - 2001. № 8. - С. 53-62.
  108. Позднякова Л. О. Оптимізація страхового ризику при перестрахуванні // Ризикологія в економіці та підприємництві / Позднякова Л. О. – К. – 2006.  С. 329-330.
  109. Пущак С. Д. Визначення структури резерву при страхуванні сільськогосподарських ризиків / С. Д. Пущак // Вісник Сумськ. нац. аграр. ун-ту. – 2006. – № 3-4.  С. 30.
  110. Пущак С. Д. Індексне страхування сільськогосподарських культур / С. Д. Пущак // Наук. вісник Нац. аграр. ун-ту. – 2006. – Вип. 102. – С. 292 – 297.
  111. Пущак С. Д. Конкурентоспроможність страхової послуги: страхування врожаю зернових культур на добровільній основі / С. Д. Пущак //Зб. наук. праць Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка. – 2005. – Вип. 9. – С. 262 –275.
  112. Пущак С. Д. Методичні підходи щодо проведення розрахунків страхових ризиків / С. Д. Пущак : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. ["Наука і освіта – 2006"] : у 8 т., (Дніпропетровськ, 23-31 січ. 2006 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта. – 2006. – 100с. / С. 37 –39.
  113. Пущак С. Д. Механізм формування грошових ресурсів при страхуванні сільськогосподарських ризиків / С. Д. Пущак // Вісн. Харків. нац. аграр. ун-ту. – 2007. – № 3. – С. 199–204.
  114. Пущак С. Д. Можливості зниження тарифних ставок на прикладі страхування зернових культур / С. Д. Пущак // Економіка АПК. – 2007.  № 2. – С. 91-97.
  115. Пущак С. Д. Перестрахування сільськогосподарських ризиків: фінансово-економічний інструмент інтеграції в АПК / С. Д. Пущак : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ["Організаційно-економічні інструменти розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві"], – (Тернопіль, 18-19 трав. 2006 р.).  Тернопіль: ТІАПВ УААН, ТДЕУ. – 2006. – 376с. /С. 186 –189.
  116. Пущак С. Д. Поняття маркетингу в страхуванні / С. Д. Пущак //Вісн. Львів. аграр. ун-ту : Сер. Економіка АПК. – Львів : Львів. держ. аграр. ун-т. – 2006. - № 13. – С. 705 – 710.
  117. Пущак С. Д. Проблеми страхування сільськогосподарських культур та сільськогосподарських тварин / С. Д. Пущак : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. ["Проблеми пореформеного розвитку агропромислового виробництва та основні напрями їх роз’яснення"], (Тернопіль, 17-18 трав. 2005 р.). – Тернопіль – Хоростків: ТІАПВ УААН – 2005. – 400с. / С. 213 – 216.
  118. Пущак С. Д. Страховий ризик у сільському господарстві / С. Д. Пущак : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ["Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – "2006"] : У 13 т., (Дніпропетровськ, 16-30 черв. 2006 р.).  Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2006. – 76с. / С. 19–21.
  119. Різниченко Д. В. Кредитування аграріїв під заставу зерна / Д. В. Різниченко // Хранение и переработка зерна. –– 2005. - № 11(77). – С. 16-17.
  120. Річний звіт, 2005. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України // Финансовые услуги. - 2006. - № 3. – С. 6-19.
  121. Ротова Т. А., Руденко Л. С. Страхування : навч. посіб / Т. А. Ротова, Л. С. Руденко – К. : КНТЕУ, 2001. – 400 с.
  122. Саблук П. Т. Основні напрями розроблення стратегії розвитку агропромислового комплексу в Україні / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2004. - № 12. – С. 3-15.
  123. Сидняева О. Н. Исследование влияния различных параметров на нетто-ставку по массовым рисковым видам страхования / О. Н. Сидняева, Н. И. Сидняев // Страховое дело. – 2004.  № 9. – С. 55-64.
  124. Сичка Я. Б. Корректирование заимствованных величин нетто-премий на базе собственных статистических данных / Я. Б. Сичка // Страховое дело. – 2003.  № 2. – С. 35-38.
  125. Смоленюк Р. П. Методи побудови тарифів при страхуванні врожаю сільськогосподарських культур / Р. П. Смоленюк // Фінанси України. - 2002. - № 11. - С. 20-46.
  126. Спец огляд. Міжнародний інвестиційний Конгрес Страхової Еліти // Страхова справа. – 2006. - № 2. - С. 26.
  127. Спецогляд // Страхова справа. – 2006. - № 2(22). – С. 26-45.
  128. Статистический анализ сельскохозяйственного производства / Отв. ред. Т.В. Рябушкин – М. : Наука, 1984. – 248 с. – /С. 42-43.
  129. Статистичний щорічник Київської області 2006 р.: Стат. зб. / Держ. комстат. України. – К. : Техніка, 2008. – 598 с.
  130. Страхование и управление риском : терминологический словарь. – М. : Наука, 2000. – 565 с.
  131. Страховий ринок України в 2004 р. // Фінансовий ринок України. - 2005. - № 4 (18). – С. 28.
  132. Страховой рейтинг “Insurance Top”. – 2006. - № 1(13). – С. 28.
  133. Страховой рынок Украины в 2003 году // Страховой рейтинг: Insurance Top. - 2004. - № 1. – С. 10.
  134. Страхування в України: Нормативно-правове регулювання (2-е вид., перероб. і доп.) / Роїна О. М. – К. : КНТ, 2006. – 420 с.
  135. Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень : методич. рекомендації. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005.  183 с.
  136. Сухоруков М. М. Основы страхового мерчандайзинга: от теории к практике/ М. М. Сухоруков // Страховое дело. - 2003. - № 3. – С. 28-33.
  137. Татарина Т. В. Перестрахування як істотний чинник збільшення місткості страхового ринку України // Страхова справа. – 2005.  № 6. – С. 79-85.
  138. Ткаченко Н. В. Об’єднання банків і страхових компаній/Н. В. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки. –2004. - № 2 (32) – С. 105-111.
  139. Тринчук В. Перспективи розвитку страхового ринку у зв’язку із вступом України до СОТ / В. Тринчук // Страхова справа. – 2005. - № 3(19). - С. 53.
  140. Финансовый менеджмент: теория и практика : учеб. / под ред. Е. С. Стояновой – М. : Перспектива, 1996. - 561 с.
  141. Філон І. В. Методичні підходи щодо визначення рівня врожайності с.-г. культур / І. В. Філон // Економіка АПК. – 2005. - № 3. – С. 28.
  142. Фурман В. М. Організація маркетингової служби страхової компанії / В. М. Фурман // Фінанси України. - 2004. - № 9. - С. 125-133.
  143. Фурман В. М. Страховий ринок України: стан, проблеми розвитку та шляхи їх розв’язання / В. М. Фурман // Фінанси України. - 2004. - № 12. – С. 131-140.
  144. Хандожко Л. А. Метеорологическое обеспечение народного хазяйства/ Л. А. Хандожко /  Л. : Гидрометеоиздат, 1981. – 532 с.
  145. Цыганов А. А. Возможность использования гарантийных фондов в страховании / А. А. Цыганов // Финансы.  2005.  № 2.– С. 5154.
  146. Шахов В. В. Страхование : учеб. для вузов / В. В. Шахов / – М. : Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. – 311 с. – / С. 216-217
  147. Ширинян А. С. Вплив тарифу на фінансову стійкість страхових компаній / А. С. Ширинян, Л. В. Ширинян //Фінанси України. - 2004. – № 7. – С. 112-113.
  148. Шубенко І. А. Механізм мінімізації кредитного ризику сільськогосподарських товаровиробників / І. А. Шубенко // Економіка АПК. - 2004. - № 2. – С. 76-77.
  149. Шутов В. С. Экономическая модель оценки интересов сторон при факультативном перестраховании / В. С. Шутов // Страховое дело.– 2003.  № 1. – С. 42.
  150. Як страхують ризики сільгоспвиробники в Україні. (Огляд ринку) // Страхова справа. - 2004. - № 4 (16). – С. 58.
  151. Якубович В. Що потрібно знати селянам, аби застрахувати виробництво сільськогосподарських культур? Практичні поради / В. Якубович  К., 2003. - 68 с.
  152. Янгин А. А. Резервирование как инструмент финансового менеджмента страховой компании / А. А. Янгин // Страховое дело. - 2004. - № 6. – С. 19-30.
  153. Ястремський О. І. Основи теорії економічного ризику : навч. посіб./ О. І. Ястремський – К. : АртЕК, 1997. – 248 с.
  154. Terry J. V. Dictionary for business and finance. – London. – 1989.
  155. www.agroinsurance.
  156. www.itf-commrisk.org/index.htm
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины