Зуєва Олександра Валерівна Оцінювання фінансо­вого потенціалу банку : Зуева Александра Валерьевна Оценка финансового потенциала банка Zueva Oleksandra Valerivna Assessment of the bank's financial potential

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Зуєва Олександра Валерівна Оцінювання фінансо­вого потенціалу банку
 • Альтернативное название:
 • Зуева Александра Валерьевна Оценка финансового потенциала банка Zueva Oleksandra Valerivna Assessment of the bank's financial potential
 • Кол-во страниц:
 • 276
 • ВУЗ:
 • у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця
 • Год защиты:
 • 2018
 • Краткое описание:
 • Зуєва Олександра Валерівна, викладач кафедри бан­ківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця: «Оцінювання фінансо­вого потенціалу банку» (08.00.08 - гроші, фінанси і кре­дит). Спецрада Д 64.055.02 у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕН І СЕМЕНА КУЗРШЩІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ХАККІВСЬКИШ НАЦІОНАЛЬНІЇ ЕКОНОМІЧНІ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕН І СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІІН
  Кваліфікаційнанауковв праця на правах рукопису
  ЗУСВА ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕРІВНА
  УДК 336.71 - 047.44 (043.5)
  ДИСЕРТАЦІЯ
  OЦIШЭBAHЕЯIФIНАЕСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАІІКУ
  Спецілльність 08.00.08 - гроші, фінансс і кредст
  Економічні ьаукс
  Подається на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
  результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
  (підт , їли та прізвище здобувана)
  Науковий керівник Лебідь Олеся Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент
  Харків - 2018
  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 16
  ВСТУП 17
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ 25
  1.1. Визначення сутності фінансового потенціалу банку 25
  1.2. Характеристика видів та структури фінансового потенціалу банку 39
  1.3. Теоретична характеристика системи фінансового потенціалу банку
  та етапів його оцінювання 55
  Висновки до розділу 1 68
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ 71
  2.1. Визначення спрямованості діяльності банків України за
  складовими фінансового потенціалу 71
  2.2. Оцінювання керованих факторів формування фінансового
  потенціалу банку 83
  2.3. Аналіз методичних підходів до оцінювання фінансового
  потенціалу банку 96
  Висновки до розділу 2 110
  РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ 113
  3.1. Формування інструментарію оцінювання складових фінансового
  потенціалу банку 113
  3.2. Удосконалення методичного підходу до оцінювання пріоритетності реалізації фінансового потенціалу банку із залучення
  та розміщення фінансових ресурсів 133
  3.3. Розробка методичного підходу до оцінювання фінансового
  потенціалу банку 149
  Висновки до розділу 3 166
  ВИСНОВКИ 169
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 173
  ДОДАТКИ 204
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  ФП Фінансовий потенціал
  ФПБ Фінансовий потенціал банку
  БС Банківська система
  ІП Інтегральний показник умов формування фінансового потенціалу банку
  ФОВ Кошти фізичних осіб на вимогу
  ФОС Строкові кошти фізичних осіб
  ЮОВ Кошти юридичних осіб на вимогу
  ЮОС Строкові кошти юридичних осіб
  КФО Кредити фізичних осіб
  КЮО Кредити юридичних осіб
  РК Регулятивний капітал  ВСТУП
  Актуальність теми. Сучасна банківська система України знаходиться в процесі реформування відповідно до завдань Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом та інших нормативних документів. В умовах реформування банківської системи відбувається не тільки скорочення кількості банківських установ, але й відкриваються можливості їх розширення та розвитку. При цьому, зважаючи на підвищені ризики й обмеженість капіталу, важливим є раціональне та достовірне оцінювання фінансового потенціалу банку як орієнтира для подальшої діяльності, адже саме від нього залежить якість прийняття управлінських рішень і стабільність здійснення фінансової діяльності.
  Окремі види потенціалу в економіці досліджували В. Г. Боронос,
  0. В. Васюренко, Ж. Г. Голодова, В. М. Гриньова, Н. Б. Демчишак, Р. С. Квасницька, С. М. Козьменко, І. П. Отенко, С. С. Шумська. Проблемам аналізу й оцінювання потенціалу банків та банківської системи присвячені роботи А. О. Єпіфанова, О. О Комліченко, С. В Лєонова, О. В. Портної, Ж. І. Торяник, О. В. Шиндер. Питання фінансового потенціалу банку розглядались в роботах В. Я. Вовк, А. М. Герасимовича, О. М. Гуцалюка,
  1. С. Кирилейзи, О. М. Колодізєва, Я. М. Кривич. Серед зарубіжних вчених дослідження потенціалу, зокрема потенціалу банку, представлені у роботах A. N. Berger, J. A. Bikker, J. C. Paradi, D. A Grigorian та ін.
  Незважаючи на значну кількість наукових робіт з питань дослідження потенціалу та фінансового потенціалу зокрема, слід зазначити, що недостатньо висвітленими залишаються питання комплексного підходу до оцінювання фінансового потенціалу банку як такого, що охоплює основні напрями фінансової діяльності банку у їх нерозривному взаємозв’язку. Більшість наукових робіт має теоретичний характер, що зумовлює необхідність поглиблення досліджень у практичному аспекті, а саме отримання результатів оцінювання потенціалу в абсолютному вимірі, які дозволять формувати більш обґрунтовані плани його реалізації. Також поза увагою вчених залишаються питання визначення критеріїв та врахування інструментів формування оптимальної структури балансу задля максимальної реалізації фінансового потенціалу банку. Актуальність зазначених питань зумовила вибір теми дисертації, об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за темами: «Вдосконалення системи управління діяльністю банку на основі використання інноваційних методів і технологій» (номер державної реєстрації 0113U008070), в межах якої автором розроблено розділ «Планування діяльності банку на основі оцінки фінансового потенціалу»; «Оптимізація методів і технологій управління грошовими потоками в системі фінансового менеджменту» (номер державної реєстрації 0115U001571), в якій виконано підрозділ «Оцінювання внутрішніх факторів впливу на окремі складові фінансового потенціалу банку».
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування та розроблення теоретичних положень, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо оцінювання фінансового потенціалу банку.
  Згідно мети дослідження поставлені такі завдання:
  сформувати теоретичні засади оцінювання фінансового потенціалу банку;
  обґрунтувати спрямованість діяльності банків відповідно до складових фінансового потенціалу;
  проаналізувати і систематизувати основні керовані фактори формування фінансового потенціалу банку;
  визначити методи оцінювання фінансового потенціалу банку, які розкривають його характерні риси;
  сформувати інструментарій оцінювання складових фінансового потенціалу банку;
  обґрунтувати методичний підхід до визначення пріоритетів реалізації фінансового потенціалу банку із залучення та розміщення фінансових ресурсів;
  розробити методичний підхід до оцінювання фінансового потенціалу банку.
  Методи дослідження. Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчну oснoву дисертаційної роботи становлять положення економічної теорії, теорії фінансів, теорії потенціалу в економіці, системного підходу, аналізу банківської діяльності, а також загальнонаукові та спеціальні методи пізнання процесів визначення й оцінювання фінансового потенціалу, зокрема: методи нaукoвoгo абстрагування, узагальнення морфологічного та контент-аналізу - для визначення поняття «фінансовий потенціал банку»; методи класифікації, декомпозиції, структурного аналізу - для формування структури фінансового потенціалу банку, визначення його видів, функцій та принципів формування і реалізації; діалектичний метод - для аналізу основних методичних підходів до оцінювання фінансового потенціалу суб’єктів економіки; методи узагальнення, групування, кореляційного аналізу, кластерний аналіз, методи редукції - для визначення сукупності банків, дані звітності яких склали інформаційну базу дослідження; метод таксономічного аналізу - для побудови інтегрального показника умов формування фінансового потенціалу банку; метод стохастичного фронтирного аналізу - для побудови моделей фінансового потенціалу за складовими; аналізу, логічного узагальнення та шкалювання - для визначення характеристик пріоритетності основних напрямів залучення та розміщення фінансових ресурсів банку та їх оцінювання; оптимізаційного моделювання - для побудови оптимізаційної задачі оцінювання фінансового потенціалу банку; графічної та табличної інтерпретації - для наочного відображення емпіричних даних і схематичного зображення основних теоретичних та практичних положень дисертаційної роботи.
  Розрахунки та економіко-математичне моделювання проведено за допомогою економетричних пакетів MS Excel 2016, Statistica 10, Frontier 4.1.
  Інформаційну базу дослідження становлять закони України та інструкції Національного банку України, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених з теорії та методології оцінювання фінансового потенціалу, звіти рейтингових агентств, фінансова звітність банків, інформаційні ресурси мережі Інтернет, а також результати аналітичних розрахунків, здійснених безпосередньо автором.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні теоретичних положень та розробленні методичного забезпечення оцінювання фінансового потенціалу банку. Результати дослідження, що містять наукову новизну та виносяться на захист, полягають у такому: удосконалено:
  методичний підхід до оцінювання фінансового потенціалу банку, відмінністю якого є визначення обсягів залучення та розміщення фінансових ресурсів в абсолютному вимірі для досягнення конкретної мети банку: максимізації доходу, оптимізації ліквідності, мінімізації ризику або збалансованого досягнення усіх трьох цілей, із використанням оптимізаційної задачі, яка враховує стохастичні межі можливостей банку до залучення та розміщення фінансових ресурсів, розраховані у порівнянні з результатами діяльності банків з подібними характеристиками, пріоритетами реалізації фінансового потенціалу та обсягами попиту і пропозиції фінансових ресурсів на ринку банківських послуг;
  методичний підхід до визначення пріоритетів реалізації фінансового потенціалу банку, відмінністю якого є врахування характеристик дохідності (для напрямів розміщення коштів) або витратності (для напрямів залучення коштів), строковості та ризикованості з використанням розробленої п’ятибальної шкали оцінювання напрямів залучення та розміщення фінансових ресурсів, що дає змогу сформувати пріоритети реалізації фінансового потенціалу як в аналітичному аспекті - за цілями максимізації доходу, оптимізації ліквідності або мінімізації ризиків, так і в синтетичному аспекті - для збалансованого досягнення усіх трьох цілей;
  інструментарій оцінювання складових фінансового потенціалу банку на основі стохастичних функціональних моделей меж частки ринку банку за основними напрямами залучення та розміщення фінансових ресурсів, відмінність якого полягає у визначенні максимально можливих обсягів залучення та розміщення ресурсів з урахуванням сукупності керованих факторів формування фінансового потенціалу банку, рівня його капіталізації та обсягу пропозиції і попиту на ринку банківських ресурсів; дістали подальшого розвитку:
  теоретичні засади оцінювання фінансового потенціалу банку через: уточнення поняття «фінансовий потенціал банку», яке, на відміну від існуючих, враховує взаємозалежність процесів залучення, розміщення та відтворення фінансових ресурсів; доповнення класифікації видів за класифікаційною ознакою «функціональна спрямованість потенціалу»; формування структури фінансового потенціалу, відмінність якої полягає у врахуванні взаємозв’язку видів фінансового потенціалу у трьох вимірах; обґрунтування його функцій, що забезпечує комплексність процесу оцінювання;
  систематизація складу керованих факторів формування фінансового потенціалу банку завдяки їх структуризації за відповідними показниками діяльності, що, на відміну від попередніх досліджень, доведено через виявлений тісний взаємозв’язок інтегральної оцінки факторів із показниками реалізації фінансового потенціалу за основними напрямами діяльності та дозволяє оцінити положення банку серед інших банків із подібними характеристиками діяльності та визначити потенційну частку ринку банківських послуг, яку він може зайняти;
  спрямованість діяльності банків, яка, на відміну від наявних розробок, визначає особливості формування фінансового потенціалу та враховує структуру балансу банку і дає змогу виявити пріоритетні напрями фінансової діяльності: кредитування юридичних осіб, залучення коштів від фізичних осіб на вимогу, залучення коштів інших банків, інвестиції в цінні папери, кредитування фізичних осіб.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у поглибленні теоретико-методичних засад оцінювання фінансового потенціалу банку, практичне використання яких дозволяє: визначати конкурентне положення банку на ринку та підвищувати ефективність управління діяльністю банку зважаючи на сукупність факторів, що впливають на його фінансовий потенціал; визначати максимально можливі за поточних умов обсяги залучення і розміщення фінансових ресурсів банку; підвищувати якість фінансового планування в банку з метою реалізації його фінансового потенціалу за характеристиками дохідності, ліквідності та ризику.
  Запропоновану в дисертації систематизацію складу керованих факторів діяльності банку, що визначають його положення серед банків-конкурентів та інтегральний показник умов формування фінансового потенціалу, а також сукупність показників визначення та вимірювання окремих складових фінансового потенціалу, впроваджено у роботу ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» (довідка № 5016/01-1-01 від 26.10.2015).
  Методичний підхід до оцінювання фінансового потенціалу банку на основі вирішення оптимізаційної задачі та методичний підхід до визначення пріоритетів реалізації фінансового потенціалу з урахування різних цілей діяльності банку прийнято для впровадження у практичну діяльність ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (довідка № 354/09 від 19.09.2017).
  Результати дослідження застосовуються в навчальному процесі кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця при підготовці студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» при викладанні навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» (довідка № 17/86-41-203 від 22.09.2017).
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним науковим дослідженням. Основні наукові положення, висновки та рекомендації, які містяться в роботі, отримано особисто здобувачем та представлено в наукових публікаціях. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, які є результатом особистого дослідження. Внесок автора в праці, виконані у співавторстві, полягає у такому: удосконалено поняття фінансового потенціалу банку, визначено його місце та зв’язок з іншими видами потенціалу; виявлено і проаналізовано основні підходи до оцінювання потенціалу економічних суб’єктів та визначено такий, що найбільше відповідає сутності поняття «фінансовий потенціал банку» [1]; сформовано уточнене визначення економічного потенціалу банку [3]; розроблено методичний підхід до оцінювання фінансового потенціалу залучення коштів фізичних осіб банками України [8]; розроблено методичний підхід до оцінювання пріоритетності депозитних джерел залучення банком фінансових ресурсів [9]; узагальнено класифікацію видів фінансового потенціалу банку [13].
  Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, науково-методичні рекомендації та практичні результати дисертаційного дослідження оприлюднено на: Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та механізми фінансового управління» (Харків, 2013); IV Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети нової економіки знань в XXI сторіччі» (Дніпропетровськ, 2013); Міжнародній науково- практичній конференції «Socio-economic aspects of economics and management» (Taunton, 2015); V Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки» (Дніпропетровськ, 2015); III Міжнародній науково-практичній конференції «Глобальні проблеми економіки та фінансів» (Київ-Прага-Відень, 2015); Міжнародній науково-практичній конференції «Economic Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of global world» (Lisbon, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії» (Дніпро, 2016); Міжнародній науковій конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» (Харків, 2017).
  Публікації. Основні результати і висновки дисертаційної роботи опубліковано в 17 працях, серед яких 1 підрозділ монографії, 8 статей у наукових фахових виданнях України, серед яких 7 статей у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 8 тез доповідей на науково- практичних конференціях, загальним обсягом 6,72 ум.-друк. арк., з яких особисто здобувачеві належить 5,12 ум.-друк. арк.
  Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації - 276 сторінок (11,5 ум.-друк. арк.). Робота містить
  39 таблиць, 16 рисунків, список використаних джерел з 283 найменувань - на 31 сторінці, 22 додатка - на 73 сторінках. Обсяг основного тексту дисертації становить 172 сторінки (7,17 ум.-друк. арк.).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційній роботі запропоновано вирішення важливого науково- практичного завдання з розвитку теоретичних положень і методичних підходів та розроблення науково-практичних рекомендацій щодо оцінювання фінансового потенціалу банку. Основні висновки та результати, отримані в процесі дослідження, полягають у такому.
  1. Сформовано теоретичні засади оцінювання фінансового потенціалу
  банку, які включають визначення характерних рис і формування уточненого поняття «фінансовий потенціал банку», виділення видів фінансового потенціалу банку, визначення його структури, функцій і принципів формування та реалізації. Удосконалене визначення поняття «фінансовий потенціал банку», яке сформовано із використанням методів морфологічного та контент-аналізу, враховує усі характерні риси фінансового потенціалу банку, відображає його структуру, вказує на невіддільність можливостей до залучення та розміщення ресурсів від результату їх реалізації - відтворення ресурсів. Структура фінансового потенціалу банку, яка відображає видову класифікацію і дозволяє розкрити фінансовий потенціал банку з точки зору процесів його формування та реалізації; взаємовідносини фінансового потенціалу з іншими видами потенціалу в структурі економічного потенціалу банку; основні функції та принципи формування і реалізації фінансового потенціалу банку
  охарактеризовані за результатами аналізу фінансового потенціалу банку як системи з точки зору п’яти основних системних уявлень: мікроскопічного, макроскопічного, ієрархічного, функціонального та процесуального. Результати аналізу дозволили сформувати достатнє теоретичне підґрунтя та комплексне уявлення щодо процесу оцінювання фінансового потенціалу банку і виділити його основні етапи.
  2. Спрямованість фінансової діяльності банків України визначено за складовими фінансового потенціалу банку, що дозволило врахувати особливості фінансової діяльності банків та виявити пріоритетні напрями: надання кредитів фізичним особам, залучення коштів від фізичних осіб на вимогу, залучення коштів від інших банків, інвестиції в цінні папери, надання кредитів юридичним особам - що дає можливість виявити банки-конкуренти з подібними характеристиками фінансової діяльності для оцінювання фінансового потенціалу банку.
  3. Систематизовано основні керовані фактори, що впливають на формування фінансового потенціалу банку; побудовано інтегральний показник умов формування фінансового потенціалу банку, який дає змогу оцінити положення банку серед інших банків з подібною спрямованістю діяльності, а також визначити інструменти впливу на обсяги залучення та розміщення фінансових ресурсів як ціновими, так і неціновими методами. Фінансовий потенціал залучення та фінансовий потенціал розміщення ресурсів визначаються часткою банку на ринку банківських послуг, тобто граничним обсягом ресурсів, які може залучити або розмістити банк за основними напрямами діяльності. Розрахунки показали, що інтегральний показник умов формування фінансового потенціалу банку для 17 обраних банків України 1-ї, 2-ї та 3-ї групи за обсягом активів більш ніж на 80% пов'язаний з їх часткою на ринку банківських послуг України за основними напрямами залучення та розміщення фінансових ресурсів, що доводить доцільність використання даного показника в процесі оцінювання фінансового потенціалу банку.
  4. Стохастичний фронтирний аналіз та оптимізаційна задача є найбільш доцільними методами для застосування в процесі оцінювання фінансового потенціалу банку за результатами узагальнення методичних підходів до оцінювання потенціалу економічних суб’єктів, аналізу їх переваг і недоліків. Перевагою зазначених методів є можливість отримання результатів оцінювання фінансового потенціалу банку в абсолютному вимірі, що, на відміну від інших підходів, які дають абстрактний результат у вигляді коефіцієнта або лінгвістичної змінної, дає чітке розуміння орієнтирів планування фінансової діяльності банку.
  5. Інструментарій оцінювання складових фінансового потенціалу банку, який складається з моделей, побудованих на основі стохастичного фронтирного аналізу, дозволив визначити межі часток банку на ринку банківських послуг за основними напрямами фінансової діяльності, спираючись на систематизацію керованих факторів формування фінансового потенціалу банку, рівень його капіталізації, загальні обсяги пропозиції та попиту ресурсів на ринку банківських послуг в Україні, дозволив оцінити граничні обсяги залучення коштів фізичних і юридичних осіб, строкових та на вимогу, а також обсяги розміщення ресурсів у кредити фізичним і юридичним особам. Отримані оцінки для 5 банків-репрезентантів за період з 01.01.2013 по 01.01.2017 показали низький рівень реалізації фінансового потенціалу залучення - за напрямами залучення коштів від фізичних осіб, а також наближення до межі реалізації потенціалу розміщення коштів у кредити юридичним особам, що свідчить про утрудненість процесу подальшого нарощування обсягів кредитування за цим напрямом при збереженні поточних умов діяльності банків і необхідності відповідних змін у підходах до управління.
  6. Обґрунтовано методичний підхід до визначення пріоритетів реалізації фінансового потенціалу банку щодо залучення та розміщення фінансових ресурсів за критеріями дохідності (витратності), строковості та ризикованості на основі п’ятибальної шкали, який враховує неможливість повної одночасної реалізації фінансового потенціалу за всіма напрямами і дозволяє оцінити пріоритет напрямів залучення та розміщення фінансових ресурсів в аналітичному та синтетичному аспекті та сконцентрувати управлінські зусилля на конкретних найбільш доцільних з них, що має важливе практичне значення для підвищення обґрунтованості та ефективності рішень і, як наслідок, формування та подальшої реалізації фінансового потенціалу банку.
  7. Методичний підхід до оцінювання фінансового потенціалу банку на основі стохастичних фронтирних моделей та оптимізаційної задачі розкриває характерні риси фінансового потенціалу банку, враховує ключові вимоги до здійснення банком своєї фінансової діяльності і дозволяє отримати оцінки граничних меж потенціальних обсягів залучення, розміщення та відтворення фінансових ресурсів за основними напрямами в абсолютному вимірі, що дає змогу використовувати отримані значення як орієнтири при здійсненні фінансового планування з метою максимізації процентного доходу, оптимізації ліквідності, мінімізації ризику або збалансованого досягнення усіх трьох цілей.
  Практичне значення отриманих результатів підтверджується довідками про впровадження в діяльність ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИИ БАНК «ГРАНТ» (довідка № 5016/01-1-01 від 26.10.2015), ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (довідка № 354/09 від 19.09.2017) та в навчальний процес у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (довідка № 17/86-41-203 від 22.09.2017).
  Можливими напрямами продовження досліджень за тематикою дисертації є удосконалення інструментарію оцінювання фінансового потенціалу банку, поглиблення теоретичних та методичних положень щодо оцінювання фінансового потенціалу банківської системи України.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины