ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СТРУКТУРНИХ СЕГМЕНТІВ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СТРУКТУРНИХ СЕГМЕНТІВ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
 • Кол-во страниц:
 • 248
 • ВУЗ:
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису


  САМІЙЛЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

  УДК 332.1: 338.45
  ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СТРУКТУРНИХ СЕГМЕНТІВ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ  Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і
  регіональна економіка
  Д И С Е Р Т А Ц І Я
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук
  Науковий керівник:
  доктор економічних наук, професор
  БУТКО Микола Петрович
  Чернігів 2011

  ЗМІСТ
  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ 10
  1.1. Теоретико-наукові аспекти дослідження промислового комплексу регіону 10
  1.2. Трансформація просторового розвитку промислового комплексу регіону 28
  1.3. Методологічні та методичні засади формування та розвитку структурних сегментів промислового комплексу регіону на основі кластерного підходу 50
  Висновки до розділу 1 68
  РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ 70
  2.1. Тенденції промислового розвитку регіонів 70
  2.2. Кластерний аналіз рівня промислового розвитку регіонів України 92
  2.3. Методичні засади комплексної оцінки напрямів розвитку промислового комплексу Чернігівської області 112
  Висновки до розділу 2 133
  РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ 136
  3.1. Концептуальні основи формування кластеру в регіоні 136
  3.2. Пріоритетні напрямки функціонування промисловості Чернігівської області в контексті реалізації моделі інноваційно-інвестиційного розвитку промислового комплексу регіону 154
  3.3. Заходи державної підтримки кластерної моделі розвитку промисловості 177
  Висновки до розділу 3 185
  ВИСНОВКИ 187
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 190
  ДОДАТКИ 207

  ВСТУП


  Актуальність дослідження. Світові інтеграційні процеси потребують прискореного розв’язання проблеми переходу України до постіндустріальної фази суспільного розвитку. За цих обставин саме промисловий комплекс, як сфера прояву та реалізації визначальної частки матеріальних та інтелектуальних потреб суспільства, може забезпечити успішне завершення трансформаційних перетворень в економіці держави. Адже промисловість нині є інтегрантом науково-технічних досягнень, вона здатна ліквідувати відставання нашої держави з продуктивності праці в сфері матеріального виробництва, оновити технічний стан інфраструктурних галузей та енергопотужностей. Для досягнення цих результатів необхідно подолати найбільші складнощі в функціонуванні промисловості – це деформованість її структури та мінімальна адаптація до сучасних, тенденції та вимог ринку. У зв’язку з цим надзвичайно актуальною стає розробка науково-методологічних засад формування та розвитку структурних сегментів промислового комплексу регіону в умовах відкритості економіки.
  Дослідженню теоретичних та практичних питань розвитку промисловості у складі продуктивних сил регіону присвячені праці таких вітчизняних вчених: О. Амоші, О. Алимова, Б. Буркинського, М. Бутка, В. Геєця, В. Горника, Б. Данилишина, Н. Дацій, Л. Дейнеко, С. Дорогунцова, В. Захарченка, Л. Збаразької, В. Кіндзерського, В. Коломойцева, В. Новицького, Т. Пепи, В. Семиноженка, Л. Чернюк, М. Чумаченка, М. Якубовського та інших.
  Вивченням різнобічних аспектів кластеризації займалися: О. Богма, О. Войнаренко, А. Гойко, А. Гребьонкіна, В. Івантер, В. Кондратьєв, А. Коробкова, Ж. Мингальова, М. Портер, В. Прайс, Г. Семенова, С. Соколенко, С. Ткачова, І. Толенадо, В. Федоренко, В. Чевганова та інші дослідники.
  Разом з тим, в науковій думці не знайшли належного висвітлення проблеми, пов’язані з формуванням регіональної економічної системи на засадах кластеризації та розробкою теоретичних і методологічних положень їх реалізації. З огляду на це виникає необхідність поглиблення досліджень особливостей функціонування промисловості як провідної ланки просторової господарської системи, обґрунтування наукових підходів до формування територіального індустріального комплексу на засадах кластеризації, визначення шляхів усунення наявних диспропорцій у промисловому розвитку регіонів України. Це обумовило актуальність дисертаційного дослідження, його мету, завдання, структуру та зміст.
  Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з планом наукових досліджень Чернігівського державного технологічного університету. Зокрема, в рамках теми „Підвищення ефективності функціонування та розвитку транспорту, зв'язку та інших галузей економіки регіону" (номер державної реєстрації 0104U005466) автором запропоновано і теоретично обґрунтовано формування та розвиток структурних сегментів промислового комплексу регіону на основі кластерного підходу, розроблено методологічні засади оцінки кластеризаційного потенціалу промислового комплексу регіону.
  Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних засад формування і розвитку промислового комплексу регіону, розробка практичних рекомендацій по удосконаленню його структури та впливу на прискорення темпів економічного зростання регіональної економіки.
  Для досягнення зазначеної мети в роботі були поставлені наступні задачі:
  – узагальнити наукові підходи до розуміння категорії «промисловий комплекс регіону», уточнити сутність цієї категорій та її структурні складові;
  – виявити та охарактеризувати трансформаційні особливості просторового розвитку промисловості в сучасних умовах глобалізації та регіоналізації;
  – проаналізувати та оцінити сучасний стан регіональних промислових комплексів України та особливості його функціонування на прикладі Чернігівської області;
  – опрацювати методологічні аспекти до формування та розвитку структурних сегментів промислового комплексу регіону на основі кластерного підходу;
  – оцінити рівень використання кластеризаційного потенціалу промислового комплексу регіону;
  – обґрунтувати концептуальні засади створення кластерних структур у складі господарського комплексу регіону;
  – побудувати управлінську модель кластерним розвитком промисловості в сучасних умовах розбудови національної економіки;
  – визначити перспективні напрямки кластеризації через комплексну оцінку стану промислового комплексу Чернігівської області;
  – розробити структуру управління кластерами та організаційні моделі кластерних структур за перспективними видами промислової діяльності регіону.
  Об’єктом дослідження є процеси формування та розвитку структурних сегментів промислового комплексу регіону в умовах відкритості регіональної господарської системи.
  Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади формування та розвитку промислового комплексу регіону та практичні рекомендації щодо поліпшення використання його потенціалу в сучасних умовах.
  Методи дослідження. Для розкриття теми та досягнення поставленої мети дисертаційного дослідження було використано такі методи: метод системного аналізу – при вивченні розвитку та функціонування промислового комплексу регіону, розгляду підходів до оцінки кластеризаційного потенціалу промислового комплексу регіону; методи аналізу та синтезу, статистичного аналізу – для оцінки стану промислового розвитку на національному та регіональному рівнях; метод кластерного аналізу та картографічний – для виокремлення за сукупністю однорідних ознак регіонів країни за рівнем промислового розвитку; економіко-статистичний – для визначення пріоритетних видів промислової діяльності регіону; абстрактно-логічний метод – для формування висновків та пропозицій щодо перспектив розвитку регіональних промислових комплексів; графічний метод – для розробки кластерних структур регіону, основних результатів кластеризаційного розвитку промисловості регіону та інші наукові методи дослідження.
  Інформаційною базою дослідження виступили законодавчі та нормативні акти України щодо функціонування промисловості, матеріали державної статистичної звітності, матеріали Чернігівської обласної державної адміністрації, праці вітчизняних та зарубіжних науковців, періодична література, офіційні сайти Інтернету.
  Обробка даних та розрахунки здійснювалися за допомогою сучасних методик і комп’ютерних технологій з використанням програм EXCEL, SPSS.
  Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дослідження полягає у наступному:
  вперше :
  – розроблено методологічні підходи до оцінки кластеризаційного потенціалу промислового комплексу регіону та обґрунтовано особливості його використання в умовах відкритості економіки.
  удосконалено:
  – систему принципів кластеризації промислового комплексу, які спрямовані на забезпечення гармонізованого розвитку як галузей промисловості у складі кластеру, так і регіональної господарської системи в цілому;
  – методичні підходи до визначення пріоритетних галузей промислової діяльності конкретного регіону, які доцільно обрати базовими при формуванні та розвитку просторових промислових комплексів;
  – критеріальні виміри складових кластеризаційного потенціалу промислового комплексу регіону, а саме ресурсного, інноваційного, інвестиційного, інфраструктурного, інтелектуального, що дозволяє застосувати інструментарій кластерного аналізу для ранжування регіонів за ступенем промислового розвитку.
  набуло подальшого розвитку:
  – змістовність поняття «промисловий комплекс регіону», який розглядається як соціально-економічна категорія, котрій притаманна наявність взаємозв’язку та взаємозалежність окремих підприємств та виробництв, об’єднаних спільною інфраструктурою, просторовими та природно-ресурсними ознаками, які утворюють галузь, комплексне використання яких дозволяє спрямовувати регіональну економіку у русло сталого розвитку;
  – дефініція «кластеризаційний потенціал промислового розвитку регіону» як інтегроване поєднання структуроутворюючих галузей промисловості з природно-ресурсними, інвестиційними, інноваційними, інфраструктурними, інтелектуальними можливостями території задля забезпечення ефективного використання її економічного простору в умовах зміни зовнішнього середовища;
  – заходи державної підтримки розвитку регіональних промислових комплексів в контексті реалізації кластерної моделі.
  Практичне значення одержаних результатів. Викладені у дисертаційній роботі наукові результати спрямовані на оптимізацію функціонування промислового комплексу регіону, забезпечення його пропорційного та збалансованого розвитку.
  Основні пропозиції та висновки роботи використані Головним управлінням економіки Чернігівської обласної державної адміністрації при обґрунтуванні моделі інноваційно-інвестиційного розвитку промислового комплексу Чернігівської області до 2015 року (довідка № 03-09/299 від 09.09.2010 р.); обґрунтування методологічних та методичних засад розробки та впровадження кластерної організації промисловості в межах територіального устрою використані Міністерством промислової політики (довідка № 22-03-19 від 03.09. 2010 р.).
  Результати дисертаційної роботи використовуються Чернігівським державним технологічним університетом у навчальному процесі при викладанні курсів “Регіональне управління”, “Галузеве управління підприємствами обробної промисловості”, “Менеджмент у підприємствах обробної промисловості” (довідка № 1607/08-1402 від 22.09.2010 р.).
  Особистий внесок здобувача. Висвітлені у дисертаційній роботі основні наукові положення, пропозиції і висновки належать особисто автору і є його внеском у розвиток теорії та практики розвитку продуктивних сил і регіональної економіки. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.
  Апpобація pезультатів дисеpтації. Основні положення дисертаційної роботи пройшли апробацію на семи науково-практичних конференціях:
  – ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Инновационная модель развития промышленного региона: проекты, управления, результаты” (м. Донецьк, 20-21 квітня, 2007 р.);
  – міжнародна науково-практична конференція “Проблеми розвитку депресивних регіонів“ (м. Ніжин, 25-26 квітня, 2007 р.);
  – перша Міжнародна науково-практична конференція “Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти” (м. Діпропетровськ, 24-25 травня, 2007 р.);
  – VI Міжнародна науково-практична конференція “Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління” (м. Київ, 29-30 квітня, 2008 р.);
  – міжнародна науково-практична конференція “Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні” (м. Київ, 23-24 жовтня, 2008 р.);
  – міжнародна науково-практична конференція “Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення” (м. Київ, 20 березня, 2009 р.);
  – V Міжнародна науково-практична конференція “Альянс наук: вчений вченому” (м. Дніпропетровськ, 18-19 лютого, 2010 р.).
  Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 14 праць загальним обсягом 5,64 др. ар., у тому числі 5,22 др. ар. належать особисто автору, з них 7 опубліковано у наукових фахових виданнях, 7 – в матеріалах наукових конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний обсяг дисертаційної роботи складає 189 стор. комп’ютерного тексту. Робота містить 33 таблиці та 26 рисунків. Список використаних джерел, що включає 180 найменувань, викладено на 17 стор., 13 додатків – на 39 стор.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  В процесі дисертаційного дослідження розроблені теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації щодо формування та розвитку промислового комплексу регіону з урахуванням прояву сучасних тенденцій. На основі вивчення та опрацювання розробок вітчизняних та зарубіжних вчених, а також проведеного дисертаційного дослідження автором обґрунтовано основні напрями удосконалення функціонування промислового комплексу регіону в нових соціально-економічних умовах.
  Результати дисертаційного дослідження дозволили сформулювати наступні висновки.
  1. На базі узагальнення наукових підходів до розуміння сутності промислового комплексу регіону, визначено, що це складна економічна система, котра включає в себе підприємства різноманітних форм власності, галузі спеціалізації та супутнього складу, котрі базуються на місцевих ресурсах і просторовій інфраструктурі. Цій системі притаманні такі властивості, як цілісність, структурованість, внутрішня організація, ієрархічність, взаємозв’язок та взаємозалежність від людського потенціалу і стану навколишнього середовища.
  2. Через дослідження просторової трансформації промисловості обґрунтовано доцільність застосування кластерного підходу до формування та подальшого функціонування промислового комплексу регіону, як найбільш ефективного в умовах відкритості економічної системи.
  3. На основі аналізу тенденцій та динаміки розвитку промисловості України, виявлено асиметричний розвиток та деформацію структури промислового виробництва, зниження конкурентоспроможності промислової продукції та інноваційно-інвестиційної активності діючих виробництв, особливо в умовах економічної кризи. Дослідження функціонування промислового комплексу Чернігівської області, якому приділялася особлива увага в межах дисертаційного дослідження, показали домінування переробної промисловості в структурі промислового виробництва регіону, виявили подібність національних та регіональних тенденцій промислового розвитку та суттєве погіршення стану промисловості області внаслідок проявів кризових явищ.
  4. З метою реалізації кластерної моделі щодо промисловості регіону сформульовано систему базових принципів кластеризації промислового комплексу регіону з врахуванням історичних передумов територіального розвитку та сучасних тенденцій до інтеграції у світовий господарський простір. Визначення принципів як системи полягає у тому, що вони повинні сприяти гармонізованому розвитку як галузей промисловості у кластерному формуванні так і регіональних господарських систем в цілому.
  5. На основі сформованої системи принципів розроблено процес формування та розвитку структурних сегментів промислового комплексу на основі кластерного підходу, реалізація якого потребує проходження наступних етапів: визначення необхідності та доцільності кластеризації; аналіз просторових передумов створення кластеру; реалізація заходів по організації кластерних формувань; оцінка створення кластерної структури; регіональний менеджмент функціонування кластеру.
  6. Для реалізації політики нового регіоналізму у формуванні просторових сегментів вітчизняного промислового комплексу на основі вивчення існуючих методик до ідентифікації кластерів, обґрунтовано доцільність та методику комплексної оцінки кластеризаційного потенціалу промислового комплексу регіону (КППКР).
  7. На основі оцінки рівня використання потенціалу проведено групування регіонів України за рівнем промислового розвитку із застосуванням інструментарію кластерного аналізу. В наслідок ранжування виявлено області з низьким, середнім, високим, надвисоким та найвищим рівнем потенціалу, а також розроблено рекомендації щодо їх промислового розвитку на основі кластерного підходу.
  8. Для впровадження та реалізації кластерної підходу щодо розвитку промислової сфери, обґрунтовано необхідність управлінського впливу на цей процес задля чого побудовано управлінську модель кластерним розвитком промисловості. В основу моделі покладено ідею формування нової, науково обґрунтованої системи державних пріоритетів і надання їм стратегічних орієнтирів, завдяки встановленню безпосередньої відповідальності за це всіх ланок виконавчої влади. Розроблені специфічні заходи промислової політики, які спрямовані на активізацію формування саме кластерної моделі.
  9. Через застосування методики комплексної оцінки потенціалу галузей промисловості Чернігівської області визначено такі пріоритетні види промислової діяльності як оброблення деревини та виробництво виробів з неї; целюлозно-паперове виробництво; виробництво меблів; виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції; виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Визначені галузі є утворюючими щодо формування кластерних структур в реальному секторі економіки області.
  10. Для формування та забезпечення стійкого функціонування кластерних утворень в існуючих та перспективних галузях промисловості області та налагодження їх роботи, запропоновано створення регіональної структури управління кластерами у формі асоціації. Основною метою діяльності якої є об’єднання учасників кластеру та захист їх інтересів, координація діяльності кластеру, своєчасне реагування та прийняття рішень задля підвищення конкурентоспроможності та сталого розвитку. Визначено завдання та функції асоціації, а також її склад. Розроблено моделі організаційних структур таких кластерів для лісопромислового комплексу, харчової та промисловості будівельних матеріалів; спрогнозовано та оцінено їх сильні та слабкі сторони, переваги і загрози функціонування в умовах посилення конкуренції; обґрунтовано стратегії розвитку нових формувань з врахуванням регіональних особливостей.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Айзенштейн Э.М. Химические волокна в 2006 г. мире и в России/ Э.М. Айзенштейн // Химические волокна. – 2006. – №6. – С. 3 – 11.
  2. Алампиев П.М. Экономическое районирование СССР. Книга 2-я / П.М. Аламиев. – М. : Издательство экономической литературы, 1963. – 248 c.
  3. Александров І.О. Кластеризація територіальних утворень України за рівнем економічної безпеки / І.О. Александров, О.В Половян // Економічна кібернетика. – 2000. – № 5–6. – С.40 – 47.
  4. Алымов А.Н. Размещение производительных сил / А.Н. Алымов, Ф.Д. Заставный, А.Н. Федорищева – К. : Наукова думка. 1978. – 285 с.
  5. Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / О. Амоша // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 28–32.
  6. Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // Економіка України. – 2009. – № 11. – С. 4–14.
  7. Амоша О.І. Стан, тенденції та основні напрямки розвитку соціально-трудових відносин на державному та регіональному рівнях / О.І. Амоша // Соціально-экономические аспекты промышленной политики. Социально-трудовые отношения в современной экономических условиях: сб. науч. тр. – 2001. – Т.1. – С. 14–24.
  8. Анастази А. Психологическое тестирование: пер. с англ./ А. Анастази; ред. К. М. Гуревич, В. И. Лубовской. – Кн. 1. – М. : Педагогика, 1982. – 318 c.
  9. Арзянцева Д.А. Науково-методичні засади розробки стратегій розвитку регіональних систем охорони здоров’я: дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук: спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Арзянцева Дар’я Андріївна. – К., 2006. – 192 с.
  10. Бандман М.К. Территориально-производственные комплексы: Прогнозирование процесса формирования с использованием сетей Петри / М.К. Бандман, О.Л. Бандман, Т.Н. Есикова. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. – 303 с.
  11. Бандур С.І. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика. / С.І. Бандур, Т.А. Заєць, І.В. Терон – К. : РВПС України НАН України. – ТОВ «ПРИНТ ЕКСПРЕС», 2002. – 250 с.
  12. Безвушко Є. Кластери та їх роль у відродженні економіки Поділля. / Є. Безвушко // Перспективні дослідження. – 1999. – № 2.– С. 17–23.
  13. Бильчак В.С. Региональная экономика/ В.С.Бильчак, Р.Ф.Захаров – Калининград : Балтика, 1998. – 332 с.
  14. Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / Г.О. Андрощук, О.В. Дем’яненко, І.Б. Жиляєв, Л.В. Сахарова, В.І. Полохало, С.В. Таран (упорядкування). – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 448 с.
  15. Богма О.С. Синергітичний ефект одна з найважливіших складових процесу створення кластерів / О.С. Богма // Держава і регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2007. – № 1. – С.43-45.
  16. Большой Российский энциклопедический словарь. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2005. – 1888 с.
  17. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 7-е изд., доп. – М. : Институт новой экономики, 2008. – 1472 с.
  18. Большой энциклопедический иллюстрированный словар / Богатыренко В.В., Завязкина Т.И., Меженко Ю.С. и др. – Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2008. – 816 с.
  19. Буркинський Б.В. Методологічні аспекти розробки і оцінки стратегій розвитку промислового комплексу регіону: монографія / Б.В. Буркинський, М.А. Коваленко – Херсон : Олді – плюс, 2008. – 408 с.
  20. Буряк П.Ю. Інтегровані підприємницькі структури: формування, ефективність, потенціал: монографія / П.Ю. Буряк – Львів : Логос, 2007. – 468 с.
  21. Бутко М.П. Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки / М.П. Бутко // Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 8–12.
  22. Бутко М.П. Регіональні особливості економічної трансформації в перехідній економіці./ М.П. Бутко – К. : Знання України, 2005. – 476 с.
  23. Бутко М.П. Факторний аналіз проблем розвитку хімічного комплексу / М.П. Бутко, Л.Д. Оліфіренко // Економіка промисловості України: зб. наук. пр. – К. : РВПС України НАНУ України, 2006. – С. 86 – 90.
  24. Бутко М.П. Методологічні аспекти кластеризації промислового комплексу регіону / М.П. Бутко, Г.М. Самійленко // Економіка та держава – 2010. – № 2. – С. 38–43
  25. Бутов В.И. Экономическая и социальная география зарубежного мира и России / В.И. Бутов – М., 1998. – 218 с.
  26. Василенко В.Н. Генезис территориальных хозяйственных систем (региональный аспект) / В.Н. Василенко // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Економічна. – 2004. – Вип. 84. – С. 118–129.
  27. Вища освіта в області: стат. зб. / Головне управління статистики у Чернігівській області. – Ч., 2008. – 54 с.
  28. Войнаренко М. Кластеризация в структуре предпринимательства, экономического сотрудничества и привлечения инвестиций [Электронный ресурс] / М.Войнаренко – Режим доступа: http://www.unece.org/ie/wp8/documents/voynarenko.pdf
  29. Войнаренко М. Концепція кластерів – шлях до відродження виробництва на регіональному рівні / М. Войнаренко // Економіст. – 2000. – № 1. – С.29–33.
  30. Войнаренко М.П. Механізми адаптації кластерних моделей до політико-економічних реалій України / М.П. Войнаренко // Світовий та вітчизняний досвід запровадження нових виробничих систем (кластерів) для забезпечення економічного розвитку територій: матеріали конф. (Київ, 1-2 листоп. 2001р.) – К. : Спілка економістів України, 2001.– С.25-33.
  31. Волошин О. Кластеры идут / О. Волошин // Компаньйон – 2005.– № 16. – С. 60–63.
  32. Волкова Н.Н Промышленные кластеры / Н.Н. Волкова, Т.В Сахно – Полтава : АСМИ, 2005. – 270 с.
  33. Гавва В.Н. Оценка потенциала предприятия и отрасли / В.Н. Гавва – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2004. – 287 с.
  34. Герасимчук З.В. Інвестиційний потенціал регіону: методика оцінки, механізми нарощення: монографія / З.В. Герасимчук, В.Р. Ткачук – Луцьк : Надсир’я: 2009. – 232 с.
  35. Горник В.Г. Інвестиційно-інноваційний розвиток промисловості: монографія / В.Г. Горник, Н.В. Дацій – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 200 с.
  36. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-1У // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 120.
  37. Государственный сектор промышленности в системе экономического регулирования: монографія / Н.Г. Чумаченко, Л.Г. Чернова, Л.М. Кузьменко и др. – Донецк: НАНУ, 2003. – 330 с.
  38. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі / Б.В. Губський – К. : Наукова думка, 1998. – 390 с.
  39. Ґудзь В. Економічні проблеми розвитку курортно-рекреаційних територій./ В. Ґудзь – Донецьк : ІЕПД НАНУ, ТОВ «Юго-Восток», Лтд», 2001. – 270 с.
  40. Ґудзь П.В. Кластеризація розвитку курортно-рекреаційного комплексу регіону / П.В. Ґудзь // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 64. – С. 46–51.
  41. Данилишин Б. Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України / Б. Данилишин, В. Чижова // Економіка України. – 2004. – №3. – С 4–11.
  42. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / За ред. З.С. Варналія. – К.: НІСД, 2007. – 820 с.
  43. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року N 1001 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-2006-%EF
  44. Дикань В. Про створення фінансово-промислових груп в Україні / В. Дикань // Економіка України. – 1995. – № 11. – С. 33–38.
  45. Длугопольський О. Кластерна модель розвитку промислового виробництва як фактор ефективних структурних реформ (на прикладі Тернопільської області) / О. Длугопольський // Економічний Часопис-XXІ. – 2003. – № 3.– С. 35–41.
  46. Досвід та проблеми формування інноваційно-технологічних об’єднань, орієнтованих на випуск наукомісткої продукції. Проблеми інноваційного розвитку територій / О.П. Зінченко, В.П. Ільчук, Л.Ф. Радзієвська, О.Б. Глаголєва // Матеріали міжнародних науково-практичних семінарів / За ред. О.П. Зінченка – К. : НДІСЕП, 2005. – Вип. 1. – 228 с.
  47. Дюран Б. Кластерный анализ / Б. Дюран, П. Оделл; пер. с англ. Е.З. Демиденко; под ред. А.Я. Боярского; предисл. А.Я. Боярского. – М. : Статистика, 1977. – 128 с.
  48. Єресько І.Г. Оцінка інноваційного потенціалу України / І.Г. Єресько // Економіка та держава. – 2006.– № 4.– с. 34 – 36.
  49. Заболотский В.П. Математические модели в управлении: уч. пос./ В.П. Заболотский, А.А. Оводенко, А.Г.Степанов – СПб : СПбГУАП, 2001. – 196 с.
  50. Захарченко В.І. Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України / В.І. Захарченко – Вінниця : Гіпаніс, 2004. – 547 с.
  51. Иванов Н.И. Экономические аспекты производственного потенциала. Теория и практика / Н.И. Иванов – Донецк : ИЭП НАН України, 2000. – 420 с.
  52. Изард У. Методы регионального анализа / У. Изард. – М. : Прогресс, 1966. – 659 с.
  53. Иллюстрированный самоучитель по SPSS [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.hardline.ru/selfteachers/Info/Mathematic/SPSS/index.html
  54. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. пос./ С.М. Ілляшенко – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 278 с.
  55. Інвестиції та інноваційний розвиток: матеріали до парламентських слухань «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»: наук.-практ. бюл. / Укл. Г.О. Андрощук, Ю.О. Луценко, О.А. Хименко та ін. – 2009. – № 2 (5) – 60 с.
  56. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М Геєць., А.К. Кінах, В.П. Семиноженко – К. : Знання України, 2004. – 338с.
  57. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи: аналітичні матеріали до Парламентських слухань [«Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізацій них викликів»] / [Л.І. Федулова, Ю.М. Бажал, І.А. Шовкун та ін.] ; за ред.. Л.І. Федулової, Г.О. Андрощука.. – К. : ІЕП НАНУ, 2009. – 196 с.
  58. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (Теорія, методи, практика) / С.І. Іщук. – [Вид. 4-е, доп.]. – К. : Європ. Ун-т, 2001. – 216 с.
  59. Іщук С.О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування та розвитку. монографія / С.О. Іщук – Львів : ІРД НАН України, 2006. – 278 с.
  60. Йовенко Г.И. Методологические вопросы формирования системы территориально-производственных комплексов в индустриальных районах / Г.И. Йовенко – К. : СОПС АН УССР, 1972. – 58 с.
  61. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: уч. пос. / Н.И. Кабушкин. – 5-е изд. стереотип. – Мн. : Новое знание, 2002. – 336 с.
  62. Кистанов В.В. Территориальная организация производства (отраслевой, районный и народнохозяйственный аспекты) / В.В. Кистанов. – М. : Экономика, 1981. – 232 с.
  63. Кіндзерський В. Економічний розвиток і трансформація промислової політики у світі: уроки для України / В. Кіндзерський // Економіка України. – 2010. – № 5. – С. 4–15.
  64. Кіндзерський В. Економічний розвиток і трансформація промислової політики у світі: уроки для України / В. Кіндзерський // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 14–22.
  65. Кластерный анализ [Электронный ресурс] – Режим доступа: statsoft.ru/home/textbook/modules/stcluan.html
  66. Кластеры конкурентоспособности Финляндии // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Сер. 5. – 2004.– Вып. 1. – С. 71–78.
  67. Ковыршина В.В. Реструктуризація хозяйственного комплекса промышленного региона / В.В. Ковыршина, В.В. Трубчанин; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк : ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2003. – 100 с.
  68. Коломойцев В.Е. Етапи, шляхи та ефективність структурної перебудови промислового комплексу України / В.Е. Коломойцев – К. : Українська енциклопедія, 1997. – 32 с.
  69. Коломойцев В.Е. Структурна трансформація промислового комплексу України: моногр. / В.Е. Коломойцев – К. : Українська енциклопедія, 1997. – 304 с.
  70. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования / Н.Н. Колосовский. – М. : Мысль, 1969. – 335 с.
  71. Конопліцький В.А. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний / В.А. Конопліцький, Г.І. Філіна – К. : КНТ, 2007. – 580 с.
  72. Концепція кластерної політики в Україні / В.Г. Федоренко, А.М. Тугай., А.Ф. Гойко, В.Б. Джабейло // Економіка та держава. – 2008. – № 11. – С. 5–15.
  73. Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів / уклад. Л.С. Козловська, Н.М. Поліщук. – К. : КНЕУ, 2004. – 60 с.
  74. Костерин А.Г. Практика сегментирования рынка / А.Г. Костерин – СПб. : Питер, 2002. – 288 с.
  75. Костин А.П. Глобализация и мировые тенденции укрупнения капитала / А.П. Костин // Финансы и кредит. – 2001. – № 5. – С. 269–274.
  76. Кузьбожев Э.Н. Синергия и конкурентоспособность производственного потенциала отрасли / Э.Н. Кузьбожев, О.А. Мюллер // Экономика и управление. – 2005. – № 1. – С.112–118.
  77. Лапин Е.В. Оценка экономического потенциала предприятия: монографія / Е.В. Лапин – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2004. – 360 с.
  78. Лахно В.Д. Кластеры в физике, химии, биологии / В.Д. Лахно – Ижевск : НИЦ «РХД», 2001. – 253 с.
  79. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки / Л.И. Лопатников – 5-е изд. перераб. и доп. – М. : Дело, 2003. – 520 с.
  80. Мазур, В.С. Технологічні парки. Світовий та український досвід. / О.А. Мазур, В.С. Шовкалюк – К. : Прок-Бизнес, 2009. – 70 с.
  81. Майбутнє України: стратегія поступу: монографія – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 304 с.
  82. Максимов В.В. Економічний потенціал регіону (аналіз, оцінка та використання). монографія / Максимов В.В. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 360 с.
  83. Мандаль И.Д. Кластерный анализ / И.Д. Мандаль – М. : Финансы и статистика, 1988. – 178 с.
  84. Маршалова А.С. Основы теории регионального воспроизводства / А.С. Маршалова, А.С. Новоселов – М. : ИНФРА-М, 1998. – 356 с.
  85. Масловська Л. Теоретико-методологічний підхід до оцінки пропорційності і збалансованості регіонального розвитку України / Л. Масловська // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 90-95.
  86. Мельник Л.Г. Экономика и информация: экономика информации информация в экономике: энциклопед. сл. / Л.Г. Мельник – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. – 384 с.
  87. Мингалева Ж. Кластеры и формирование структуры региона / Ж. Мингалева, О. Ткачева // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – №5.– С.97–102.
  88. Многомерный статистический анализ в экономике: уч. пособ. для вузов / Л.А. Сошникова, В.Н. Тамашевич, Г. Уебе, М. Шефер; под ред. В.Н. Тамашевича. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 1999. – 598 с.
  89. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за 2002 рік / Міністерство економіки та з питань європ. Інтеграції України. – К. : Міленіум, 2003. – 211 с.
  90. Новицький В. Імперативи інноваційного розвитку / В. Новицький // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 45–52.
  91. Огородник І.В. Розвиток і розміщення нових локальних мережених територіально-виробничих систем – кластерів / І.В. Огородник // Формування ринкових відносин в Україні.– 2004. – № 2. – С. 53–59.
  92. Оліфіренко Л. Д. Світові тенденції та алгоритм адаптації вітчизняного виробництва синтетичних волонок і ниток технічного призначення / Л. Д. Оліфіренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – №24.– С. 55–57.
  93. Оліфіренко Л.Д. Активна інноваційна політика як фактор стратегії конкурентоспроможності підприємств на світовому ринку хімічних волокон / Л.Д. Оліфіренко, Г.М. Самійленко // Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління: тези допов. VІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29-30 квіт. 2008 р.) – Ч.2. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – С.67–77.
  94. Оліфіренко Л.Д. Науково-інноваційне забезпечення сталості розвитку регіонів України / Л.Д. Оліфіренко, Г.М. Самійленко // Инновационная модель развития промышленного региона: проекты, управления, результаты: материалы ІV Междунар. наук.-практ. конф. (Донецк, 20-21 апр. 2007г.) – Донецьк, 2007. – С.52–55.
  95. Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх іституційне забезпечення: монографія / за ред. А.Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 608 с.
  96. Офіційний вебсайт Держкомстату України [Електронний ресурс] – Режим доступу: // ukrstat.gov.ua.
  97. Паламарчук М.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: [пос.] / М.М. Паламарчук, О.М. Паламарчук. – К. : Знання, 1998. – 416 с.
  98. Пепа Т.В. Регіональна динаміка і трансформація економічного простору України / Т.В. Пепа. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 440 с.
  99. Плышевський Б. Потенциал строительного комплекса / Б. Плышевський // Экономист. – 1996. – № 3. – С. 10–17.
  100. Покропивный С. Ф. Экономика промышленного производства / [С.Ф. Покропивный, О.Г. Белорус, А.С. Федонин]; под общ. ред. С.Ф. Покропивного. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – К. : Техніка, 1982. – 391 с.
  101. Полякова Ю. Перспективи участі регіонів України у формуванні національної інноваційної системи в умовах глобалізації / Ю. Полякова, І. Бабець // Регіональна економіка. – 2006. – № 3. – С.96–90.
  102. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці / В.А. Поповкін; АН України; РВПС України. – К. : Наукова думка, 1993. – 219 с.
  103. Портер М. Конкуренция: пер с англ. / Майкл Портер – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 496 с.
  104. Портер М. Международная конкуренція: пер. с англ. / Майкл Портер; под ред. и с предисл. В.Д. Щетинина. – М. : Междунар. Отношения, 1993. – 896 с.
  105. Портер М. Стратегія конкуренції / Майкл Портер.; пер. з англ. А. Олійник, Р. Сільський. – К. : Основи, 1998. – 390 с.
  106. Посібник з кластерного розвитку [Електронний ресурс] – 2006. – 38 с. – Режим доступу: http://economy-mk.gov.ua/download/books/ClusterHandbookUkr.pdf.
  107. Прайс В. Людська поведінка: фактор у прикладній економіці / В. Прайс // Перспективні дослідження. – 1999. – № 2. – С. 3–16.
  108. Пробст А.Е. Вопросы размещения социалистической промышленности / А.Е. Пробст – М. : Наука, 1971. – 380 с.
  109. Пробст А.Е. Размещение социалистической промышленности. Теоретические очерки / А.Е. Пробст– М. : Из-во экономической литературы, 1962. – 339 с.
  110. Пробст А.Е. Эффективность территориальной организации производства / А.Е. Пробст. – М.,1965. – 254 с.
  111. Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / відпов. ред. Ю.В. Кіндзерський . – К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. – 408 с.
  112. Промисловість України у 2001-2007 роках [Текст]: стат. збірник / [за ред. Л. М. Овденко ; відп. за вип. Л. М. Лісова]. – К. : Держкомстат України, 2008. – 304 с.
  113. Промисловість України у 2001-2008 роках: зб. / Держком. статистики України. – К. : Консультант, 2009. – 305 с.
  114. Промисловість Чернігівщини 1995-2008: стат. збірник / Державний комітет статистики України. – Чернигов, 2009. – 119 с.
  115. Промышленный комплекс Киевского Приднепровья (экономико-географическое исследование) / М.М. Паламарчук, И.А. Горленко, Л.Г. Руденко и др. – К. : Наукова думка, 1988. – 252 с.
  116. Регіональне управління: інноваційний підхід: навч. пос. для ВНЗ. / М.П.Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський та ін.; за заг. ред. М.П. Бутка – К. : Знання України, 2006. – 560 с.
  117. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: монографія / За ред. З.С. Варналія – К. : Знання України, 2005. – 497 с.
  118. Регіони України 2007: стат. зб.: у 2-х ч. – Ч. 2 / Державний комітет статистики України; за ред. О. Г. Осауленка. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2007. – 824 с.
  119. Регіони України 2008: стат. зб.: у 2 т. / [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. Н. С. Власенко]. – Ч. 1. – К. : Держкомстат України, 2008. – 367 с.
  120. Регіони України 2008: стат. зб. Statistical publication Regions of Ukraine 2008 : у 2 ч. – Ч. 2. / [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. Н. С. Власенко]. – К. : Держкомстат України, 2008. – 803 с.
  121. Регіони України 2009 [Текст]: стат. зб.: у 2 т. – Ч. 1. / [за ред. О.Г. Осауленка; відп. за вип. Н. С. Власенко]. – К. : Держкомстат України, 2010. – 365 с.
  122. Регіони України 2009 [Текст]: стат. зб.: у 2 т. – Ч. 2. / [за ред. О.Г. Осауленка; відп. за вип. Н.С. Власенко]. – К. : Держкомстат України, 2010. – 805 с.
  123. Ринкова трансформація господарства регіону (кластерний підхід): [навч. посіб.] / Г.М. Заболотний, О.М. Дідик, В.І. Захарченко, А.М. Ступницький. – Вінниця : Видавничий відділ ВДАУ, 2006. – 395 с.
  124. Розміщення продуктивних сил України: навч.-метод. посіб. / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. – К. : КНЕУ, 2000. – 364 с.
  125. Сакс Дж. Д. Макроэкономика. Глобальный поход: пер. с англ./ Дж.Д. Сакс, Ф.Б. Ларрен – М. : Дело, 1996. – 848 с.
  126. Самійленко Г.М. Активізація інноваційних зрушень як фактор підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва регіону / Г.М. Самійленко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць: в 5 т. .– Т. 2.– Дніпропетровськ : ДНУ, 2008 – Вип. 238. – С. 320–330.
  127. Самійленко Г.М. Визначення напрямів розвитку промислового комплексу Чернігівської області / Г.М. Самійленко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – № 44. – С.160–168. – (Серія „Економічні науки”).
  128. Самійленко Г.М. Вплив тенденцій нової економіки на формування промислового комплексу регіону / Г.М. Самійленко // Альянс наук: вчений вченому : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 18-19 лют. 2010 р.): у 5 т. – Т.5. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2010. – С. 86–88.
  129. Самійленко Г.М. Державне регулювання розвитком промислового комплексу регіону / Г.М. Самійленко // Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення: матеріали ювілейної міжнар. наук.-практ. конф., (м.Київ, 20 берез. 2009 р.) – К., 2009. – С. 191-192.
  130. Самійленко Г.М. Кластеризація регіонів України за рівнем розвитку промислового комплексу регіону / Г.М. Самійленко // Регіональна економіка: зб. наук. праць. Луцьк. Нац. техн. ун-ту / відп. ред. Герасимчук З.В. – Луцьк : ЛНТУ, 2010. – Вип. 7 (27). – Ч. 4. – С. 378–387.
  131. Самійленко Г.М. Кластерізація промисловості як важливий напрям сталого розвитку регіону / Г.М. Самійленко // Регіональна економіка: зб. наук. праць. Луцьк. Нац. техн. ун-ту / відп. ред. Герасимчук З.В. – Луцьк : ЛНТУ, 2008. – Вип. 5. – Ч. 3. – С. 233–240.
  132. Самійленко Г.М. Сучасний погляд на формування промислового комплексу [Електронний ресурс] / Г.М. Самійленко // Економіка. Управління. Інновації. – 2009. – № 2 (2). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_2/09sgmpkr.pdf
  133. Самійленко Г.М. Теоретичні аспекти формування промислового комплексу регіону / Г.М. Самійленко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – № 43. – С.169 – 177. – (Серія „Економічні науки”).
  134. Самійленко Г.М. Формування та розвиток промислового комплексу регіону в контексті кластерної моделі / Г.М. Самійленко // Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23-24 жовт. 2008 р.): у 3 ч. – Ч.3. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С. 240-243.
  135. Самоукин А.И. Потенциал нематериального производства / А.И. Самоукин – М. : Знание, 1991. – 19 с.
  136. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, тория, методы, практика / Ю.Г. Саушкин. – М. : Мысль, 1973. – 559 с.
  137. Семенов Г.А. Створення кластерних об’єднань в умовах нової економіки: моногр. / Г.А. Семенов, О.С. Богма – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 244 с.
  138. Силаев Е.Д. Эффективность экономики региона / Е.Д. Силаев. – М. : Наука, 1987. – 168 с.
  139. Синергия слияния // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2004. – № 3. – С.32–36.
  140. Системи і моделі: теорія, методологія, практика: навч. пос. / М.П. Бутко, І.М. Бутко, М.Ю. Дітковська та ін. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 380 с.
  141. Словарь современной экономической теории Макмиллана. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 608 с.
  142. Соколенко С. Промышленная и территориальная кластеризация как средство реструктуризации / С. Соколенко // Социальные аспекты и финансирование индустриальной реструктуризации: материалы конф. (Москва, 26-27 окт. 2003 г.) – М : Региональный форум, 2003.– С.24–28.
  143. Соколенко С.И. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Украинский контекст / С.И. Соколенко – К. : Логос, 2002. – 645 с.
  144. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці / С.І. Соколенко – К. : Логос, 2004. – 848 с.
  145. Статистичний щорічник України за 2000 рік / Державний комітет статистики України; [за ред. Осауленка О.Г.]. – К. : Техніка, 2001. – 598 с.
  146. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Державний комітет статистики України; [за ред. Осауленка О.Г.]. – К. : Техніка, 2007. – 551 с.
  147. Статистичний щорічник України за 2007 рік / Державний комітет статистики України; [за ред. Осауленка О.Г.]. – К. : Техніка, 2008. – 598 с.
  148. Статистичний щорічник України за 2008 рік / Держкомстат України / За ред. О.Г. Осауленко – К. : Консультант, 2007 – 552 с.
  149. Статистичний щорічник Чернігівщина 2009 / Державний комітет статистики України: Головне управління статистики у Чернігівській області [за ред. Д.І. Ашихміної; відп. За вип. К.Й. Свистун]. – Чернігів, 2010. – 502 с.
  150. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів: збірник / М.В. Стріха, В.С. Шовкалюк, Т.В. Боровіч, Ж.І. Дутчак, А.О. Сєдов. – К. : Прок-Бізнес, 2009. – 40 с.
  151. Структура промислового виробництва в системі ринкової економіки / О.М. Алимов, Н.П. Гончарова, В.В. Лобанов, Н.І. Норіцина, О.В. Курдінович, О.А. Швиданенко – К., 1999. – 56 с. – (Препринт. / НАН України, Інститут економіки, 2000).
  152. Структурні зміни у промисловості України: стан та пріоритетні напрямки: монографія / НАН України; Ін-т економіки пром-сті.; О.І. Амоша, Ю.В. Макогон, Л.О. Збаразька та ін. – Донецьк, 2004. – 180 с.
  153. Тарасова Н.В Промисловий комплекс України: економічні трансформації та пріоритети розвитку / Н.В. Тарасова, О.С. Зарудна; за ред. Б.М. Данилишина. – К. : Наук. світ, 2005. – 182 с.
  154. Тарасова О. Визначення галузевої спрямованості регіону за допомогою кластерів / О. Тарасова // Тезисы докладов Международной конференции «Научная мысль информационного века» – Днепропетровск : Наука и образование, 2007.
  155. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За редакцією Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної, О.М. Нижник. – К. : Міленіум, 2003. – 404 с.
  156. Третьяк В.П. Кластеры предприятий / Третьяк – 2-е изд., доп. и перероб. – Иркутск, 2006. – 220 с.
  157. Україна у цифрах у 2007 році: стат. збірник / Державний комітет статистики України; [за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. Н. . Павленко]. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2008. – 258 с.
  158. Україна у цифрах у 2008 році: стат. збірник / Державний комітет статистики України; [за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. Н.П. Павленко]. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2009. – 258 с.
  159. Управління економічною безпекою регіону: сутність та механізм реалізації: монографія / М.А. Коваленко, І.І. Нагорна, Б.В. Сіленков – Херсон : Олді-плюс, 2006. – 444 с.
  160. Устенко О. Інноваційне підприємництво в Україні: стан та перспективи розвитку / О. Устенко // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. №6. – С. 11–14.
  161. Факторный, дискриминантный и кластерный аналіз / Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюлерр, У.Р. Клекка и др.; пер. с англ. А.А. Хотинского, С.Б. Королева; под ред. И.С. Енюкова. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 215 с.
  162. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб./ О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк – К. : КНЕУ, 2003. – 316 с.
  163. Хміль Ф. Кластерний аналіз як основа об’єктивної стратифікації підприємств / Ф. Хміль, І. Наконечна // Економіка України. – 2006. – № 4. – С. 29–33.
  164. Хрущев А.Т. География промышленности СССР: [учебн. для геогр. спец. вузов] / А.Т. Хрущев. – М. : Высшая школа, 1990. – 222 с.
  165. Хрущев А.Т. Новые промышленные комплексы СССР: [пособие для учителей] / А.Т. Хрущев. – М. : Просвещение, 1973. – 140 с.
  166. Цыгичко А. Сохранение и приумножение производственного потенциала страны / А. Цыгичко // Экономист. – 1992. – № 7. – С. 11–18.
  167. Чевганова В. Кластери та їх екномічне значення / В. Чевганова, І. Брижань // Економіка України. – 2002. – № 11.– С.35–41.
  168. Чернігівщина 2006: стат. щорічник / Державний комітет статистики України; Головне управління статистики у Чернігівській області. – Чернігів, 2007. – 493 с.
  169. Чернюк Л.Г. Економіка та розвиток регіонів (областей) України: навч. посіб. / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий – К. : ЦУЛ, 2002. – 644 с.
  170. Чумаченко Н.Г. Очерки по экономике региона / Н.Г. Чумаченко – К. : Наук. Думка, 1995. – 339 с.
  171. Чумаченко Н.Г. Региональное управление и научно-технический прогресс / Н.Г. Чумаченко – К. : Наукова думка, 1990. – 244с.
  172. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: навч. посіб. / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська – К. : КНЕУ, 1999. – 384 с.
  173. Шраг Н.И. Промышленные комплексы (Теоретические очерки) / Н.И. Шраг – М. : Экономика, 1969. – 159 с.
  174. Экономические основы формирования и развития промышленного комплекса региона / Н.Г. Чумаченко, Л.Г. Чернова, Б.М. Биренберг, Л.М. Кузьменко – Донецк : ИЭП НАН Украины, 1999. – 32 с.
  175. Экономический потенциал административных и производственных систем: монографія / Под общей ред. О.Ф. Балацкого. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2006. – 973 с.
  176. Янг Лоурен Е. Технопарки та кластери фірм [Текст] / Янг Лоурен Е. – К. : ПЕРУ, 1996.– с. 7.
  177. www.cg.gov.ua – офіційний сайт Чернігівської обласної державної адміністрації.
  178. www.chernigivstat.gov.ua – офіційний сайт Головного управління статистики у Чернігівській області.
  179. www.dkrp.gov.ua – Державний комітет України з питань регуляторної політики.
  180. www.ppngo.org – офіційний сайт Асоціації "Поділля Перший".
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины